WAST ZICHTBAAR WITTER Ik zou wel willen dat de hele wereld kwam kijken.Zo wit! f ,,de Schelde" van de Llano Estacado KRABBENOUKE KATHOLIEKE DETAILHANDELSSCHOOL ST.-OLOF BREDA De geest OREN nieuw Nieuwe Radion is er. Het modernste wasmiddel voor iedereen, voor iedere was, voor alle wasmachines. U houdt van witheid? Tegen deze nieuwe Radion is geen enkele vlek meer bestand. U zou uw was wel aan de hele wereld willen laten zien, want alles is zichtbaar witter. Begin gauw met nieuwe Radion. DE WITSTE WAS OOK IN UW TROMMELWASMACHINE metaalbewerkers in de scheepsbouw plaatconstructiewerkers licht met a alb e werkers pijpenbe werkers lassers draaiers frezera transporteurs kraandrijvers aanslaanders schilders dokpersoneel gieterijpersoneel bewakingspersoneel franciscus bruinhof Ieert bruinhof bruinhof j. bruinhof m m0»0^ M AANMELDING NIEUWE LEERLINGEN TOT 15 MEI A.S. 4-JARIGE DAGSCHOOL 3-JARiGE MIDDELBARE DAGSCHOOL dagblad de stem van vrijdag 22 april 1966 jj Bungalowtenten iV.-^.S'SÏVA^SXi NIEUWE RADION ••••••••••«•••••••••••••••a Nieuwe Radion schuimt veilig. Zo hoort het: het modernste wasmiddel is er werkelijk voor iedereen. Voor alle wasmachines. Ook voor de kostbaarste trommelwasmachines. Want op dit krachtige sop blijft het schuim op veilige hoogte. Ga ook over op nieuwe Radion; uw was wordt zichtbaar witter. deze farm om zeep te brengen, anders kon jij ook wel eens met een gat in je kop gevon den worden!" „Senor! Ik ben een fatsoenlijk man!" stoof Hel- mers op. „Verdacht is bij mij iedereen, die zijn paard verstopt om een ander in db mening te brengen, met een arme, ongevaarlijke man te doen hebben". „Is dat op mij bedoeld?" „Wie de schoen past, die trekke hem aan, gij bent reeds de tweede, die mij voorliegt geen paard te bezitten. Wie zegt mij, dat ge geen overval samen be raamt!" De Mexicaan balde de vuist en schreeuwde: „Heb de moed eens te beweren, dat ik een bravo ben! Dat ik..!" Toen bemoeide Bloody Fox zich met de zaakl N.V. KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ SCHEEPSWERF EN MACHINEFABRIEK VLISS1NGEN In verband met de toenemende activiteiten op het gebied van de scheepsbouw, (speciaal scheepsreparaties), grote stoomketelinstal laties, industriële apparaten en aluminium produkten vragen wij Busververvoer over een groot gedeelte van Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland. Inlichtingen over het werk en de arbeids voorwaarden kunt u zowel schriftelijk ala mondeling verkrijgen bij de afdeling per soneelszaken, Glacisstraat 165, Vlissingen. Tel. 01184-5555 toestel 386. OEMSriiAND ke kennisgeving leven wij kennis van het mg geliefde man, G11 [snoot van laria Frederiks Lal, nog gesterkt door <j. Fe kerk, in de leeftijd vai Bruinhof-Frederiks Fijn kvaartoe U allen wordt uit I op zaterdag 23 april om elerust op in de Mariakerk |a de begrafenis zal p)~' irkhof aldaar. kléance om 10 uur ten huize |de avondmis van 19.15 UUI pril, die ook voor zijn ziele- dragen. loodlottig ongeval is van oni F. J. Bruinhof) iGods Voorzienigheid. |l966. wederzijdse families Bruinhof-Frederiki lis geven wij kennis van het ke van een ongeval van onze [onzer vennootschap, de lieer lar voor de uitnemende wijze, [otschap geleid heeft. 1966. ommissarissen Bruinhof n.v. pn wij kennis van het over- van een noodlottig ongeval, I de heer enthousiaste werkwijze zal Jans zijn. ort te zetten, zij ons een eer. 1966. Personeel Bruinhof n.v. |ij het ontstellende bericht dat I heer lem de stuwkracht van onze rolledig gericht op het jeugd- Leest zal in ons werk blijven |en leden van de ld „Excelsior" Oosterhout. droeve mededeling dat onze |J. bruinhof is overleden. |ipak gaf ons streven opnieuw de kracht op de ingeslagen kt bestuur van liet pclerlandse Roode Knus deling Oosterhout sjes te het in- 01140- X T.ka. V.W Antoniusstr. 1. m»— Fiat 500 1363. B^°'tlaFrt"l. RooseveJtlaan 5, B X Van nart. een z-S;- zOTrt, den t.K.a. noosendaal. tel. 3 oncier- auto'5 Steeds e'"U'en S»®j s Ka- 01640-4775 t 1065. weke- bouwj. nu april M Kpn. Schieting zat. Z3 Verbunt. Hulst. Zoom jt dagelijks uw aandacht j onderhoud e.d. t /endige delen vragen j, [evisiebeurt. i EZE REVISIE DESKUNDIG JEN. es en va schikking- kt undid pe»enee' ,34-255 O IH,ien) jj Tel. 01 Nu zijn de FORMA SPECIAL X gaines In ELtIRA nog zachter, nog aangenamer in het dragen. Ze schenken U jeugdige charme en volledige bewegingsvrijheid. Deze gaine vormt een elegant geheel met FORMA, uitgevoerd in kant met mousse-vulling. De elastische schouderbanden en de ELURA rug geven onmerkbare steun. MODERNE HANDELSBEROEPSOPLEIDING VOOR HEN DIE ZELFSTANDIG ONDERNEMER IN DE DETAILHANDEL, KADERFUNCTIONARIS IN HET GROOTWINKELBEDRIJF^ VERTEGENWOORDIGER, FILIAALCHEF OF INKOPER WILLEN WORDEN. Toegelaten kunnen worden jongens en meisjes die met GOED gevolg de Lagere School hebben doorlopen. Voor degenen, die een of meer klassen van de Handelsdagschool of U.L.O.-school hebben gevolgd, bestaat de mogelijkheid tot plaatsing in een hogere klas. Toegelaten kunnen worden jongens en meisjes in het bezit vart- M.U.L.O.-diploma. Einddiploma 4-jarige detailhandelsdagschool. Het bewijs van onvoorwaardelijke overgang van 3 naar 4 H.B.S. Aan gediplomeerden van deze opleiding zullen bijzondere faciliteiten verstrekt worden voor wat betreft de vakdiploma's. Aanmeldingsformulieren en nadere inlichtingen: Kloosterlaan 1, Breda, Tel. 01600-39581. preekuur directeur: Iedere maandag van 9 tot 12 uur. De directeur N. M. C. VAN HERPEN 01 li g Zuid Ned. Dekkleden- 5 en Tentenfabriek L. HOEBEN N.V. IQ Korte Schijfstraat 10 TILBURG Tel. 04250 34840* geest van de Llano, maar ik weet wel, dat hij bij voorkeur aan hoogmoedigen verschijnt, om ze naar de andere wereld te helpen". „Dat heb ik ook gehoord, maar ook heb ik ge hoord, dat die hoogmoedigen, die met een schot in het voor hoofd werden gevonden, -alle maal rovers en moordenaars waren!" De Mexikaan hoonde: waren!" De Mexicaan hoonde: „Kun je dat bewijzen?" „Enigszins wel. Bij allen wer den gestolen voorwerpen ge vonden, die voordien hadden behoord aan eerlijke lieden, die in de Llano werden vermoord. Dat is dunkt mij, bewijs ge noeg." „Wel. neen} dan deze raad aan. Breng nooit iemand of probeer aooit iemand bij

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 5