NOG DEZELFDE VAN DERTIG JAAR TERUG renet weer t t f f f PARIJS Sinds enkele weken loopt het iedere avond storm in het Parijse Bobino. De grotefelgekleurde aan- en uitflikkerende neonletters noemen een grote naam. Heel de stad wil er heen want Zonder ophouden in Nederlandse industrie toegenomen KEUKENS VKSTSTRATE MOTOREN krabbendijke Otto Frank niet bij inwijding Anne Frank-school in Offenbach Opiumhandel in Italië opgerold Hockey-elflal voor toernooi Bouwmaterialen- handel J. Bleijenbergh Ferket N.V. t gerardus franciscus geert g. f. j. bruinhof g. f. j. bruinhof g. f. j. bruinhof t g. f. j. bruinhof DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 APRIL 1966 (Van onze correspondent) gen paar weken geleden woonden wij een Trenet-gala by in de provincie. Dertig jaar na onze eerste ontmoeting met „le fou chantant". Dat was helemaal in het begin van zyn fantastische carrière.... Of de beroemde chansonnier veel veranderd is in die tijd? Zijn karakteristieke kop is misschien niet meer zo sterk gemodelleerd en hij is wat gezetter. Voor de rest is hy op 53-jarige leeftijd nog dezelfde Trenet als toen wtf hem 30 jaren geleden voor hel eerst ontdekten: met dezelfde guitige, soms kogelronde ogen, met dezelfde blonde haren, met liederen, welke zoals toen, echte poëzie zyn, vaak doorsausd met een scheutje fijne Trenet-humor. T")e man, die zijn naam van „Fou Chantant" aan de beroemde Jean Cocteau dankt, verschijnt momenteel elke avond voor zijn talrijke fans in het Bobino-theater even levendig en ,,rose" als toen hij, 28 jaar geleden, voor het eerst zich als chansonnier aan de Par- rijzenaars presenteerde op de scène van het A.B.C.-theater. Dat was op een aprilavond in 1938. Hij zong die avond o.a. zijn fameuze chanson ,,Boum", een ,,boem!", die niet alleen doordrong in geheel Parijs, maar tot ver daar bui ten, tot in het buitenland en die op één avond Charles Trenet tot vedette wijd de. Om eerlijk te zijn, moeten we zeg gen. dat hij al een beetje bekendheid genoot, dank zij zijn hier en daar ge zongen „Y a d'la joie", een lied, dat Raoul Breton eerst aan Maurice Che valier had trachten op te dringen. "I/Jaar met „Boum" begon Charles Trenet aan zijn eerste vlucht op ei gen wieken als dichter-componist. Sindsdien heeft de, in 1913 als notaris zoon te Narbonne geboren Trenet prak tisch geen rust meer gekend- Tussen twee chansons (hij heeft er momenteel meer dan 360 op z'n naam staan, welke hij in een gewoon schoolschrift over schrijft tijdens zijn meestal zeer lange tournees) kan hij slechts heel zelden kort rust nemen in een van zijn prach tige villa's, waaronder hij de voorkeur geeft aan die van Juan-les-Pins. Een tijdje geleden viel zo'n rustperiode juist op een avond dat hij zichzelf van uit .z'n fauteuil kon zien optreden op de televisie. Met miljoenen anderen luis terde hij naar „le Fou Chantant", naar zijn „Douce France", „Revoir Paris", .Nationale 7" .Papa pique et maman coud", ,La Cigale et la Fourmi", chansons, waarvan de meeste echt aan gename meesterwerkjes zijn. Het leven van Charles Trenet is een heel bijzonder, persoonlijk avontuur, waarover als meesteresse, de fantasie van zijn kinderjaren de scepter is blij ven zwaaien. De woorden hebben voor hem niet altijd dezelfde betekenis als voor iedereen. Hij bezit een eigen woor denboek, waarvan hij ook in zijn chan sons volop gebruik maakt. In zijn chan sons en elke dag in zijn leven. In zijn „dictionaire" vinden wij zo b.v. achter het woord „automobile" deze omschrij ving: ,,een automobiel is een voorwerp van een polytheïstische cultus". Trenet is een vurige autovereerder. Hij houdt van alle auto's. Soms heeft hij er meer dan tien in zijn garage staan... Als wij panne met onze auto krijgen, bellen we de vakman. Als Charles Trenet panne heeft, belt hij eveneens een garage, niet om zijn auto te repareren, maar om dadelijk, zo van de weg, een nieuwe te bestellen! In de „dictionaire Trenet" betekent gierigheid „zuinigheid". Charles Tre- OFFENBACH De Aline Frank- school in Offenbach zal moeten worden ingewijd zonder dat Anne's vader, Ot to Frank er bij is. De heer Frank heeft vanuit zijn Zwitserse woonplaats laten weten dat hy geen tyd heeft om de uitnodiging van het gemeentebe stuur aan te nemen. Hiermee is een nieuw element toegevoegd aan liet schandaal om de .optimistische" plas tiek voor het schoolplein. De als jury fungerende magistraat van Offenbach had de door de beeld houwer Bernd Rosenheim ingezonden plastiek „Gitternetz", die een gevan gen mens toont, wel als het beste pro- dukt van kunstenaarschap bestem peld. Ze wees het af als zijnde te ..pessimistisch". Het door de SPD be heerste gemeentebestuur koos in plaats daarvan een plastiek, een vro lijk fladderende vogel voorstellend, die was ingezonden door het SP-ge- meenteraadslid Ludwig Plaueln. Voor al ook uit Nederland klonken daarna verwijten dat de gemeenteraad zo doen de blijk gaf van anti-semitisme en van partijbevoordeling. Wat het eerste verwijt betreft heeft beeldhouwer Rosenheim nu verklaard niet te geloven dat anti-semitische overwegingen een rol hebben ge speeld. „Ik heb het ook niet nodig te bedelen „geef die arme jood toch wat". Het spijt me dat de discussie deze toon heeft gekregen." Rosenheim leverde wel kritiek op de houding van het gemeentebestuur dat men het thema Anne Frank kunst zinnig in optimistische geest zou kun nen aanpakken. Burgemeester Georg Dietrich heeft gezegd dat het dag boek van Anne Frank vaak diezelfde optimistische geest ademt. net is helemaal niet gierig, doch zeer edelmoedig en vrijgevig jegens ande ren. „Vooral op mezelf", zo zegt hij, „ben ik zuinig. Ik schilder wel eens als ik hiervoor de tijd vind. Ik koop oude schilderijen op de „Marché aux Pu- ces". Thuis gekomen krab ik de verf van het linnen. Ik heb dan het doek en het raam uitgespaard!" De „Marseillaise" is volgens Trenet „een volkslied, dat vernieuwd moet worden". Het Franse' volkslied, aldus Trenet, is te oorlogszuchtig. Een volks lied moet mooi, groot, ingetogen en pacifistisch zijn- 30 juli 1940 kondigde een groot blad van Parijs aan, dat Charles Trenet overleden was. „De prins van de chan son is gesneuveld. Y a plus de joie. Y a plus de Trenet!" Het bericht was ge lukkig maar een „canular", waarvan men nooit heeft geweten wie het aan het blad doorgaf. Na de oorlog, vooral vanaf 1946, ziet Trenet zijn ster voortdurend hoger stij gen. Hij verovert een steeds grotere plaats op de chansonmarkt. Hij wordt rijk- (In 30 jaar verkoopt hij meer dan 20 miljoen platen!). Alleen met zijn chanson „la Mer" verdient hij 5 mil joen. Hij draagt een eigen „Trenet-kle- ding" zoals hij een eigen plaats wil be zetten in de chansonwereld. Ondanks zijn prikkelbaarheid, zijn lichtgeraaktheid blijft hij het idool van miljoenen fans over de hele wereld. Soms weigert hij te zingen, omdat ie mand in de zaal lawaai maakt of om dat. volgens hem, de zaal niet genoeg bezet is. Hij wil „groot" doen. In Frankrijk koopt hij verschillende vil la's, o.a. te La Varenne en te Juan-les- Pins, welke hij uitrust met het modern ste comfort. In Mexico koopt hij een goudmijn en in de omgeving van Hol- lywood een houten kasteel. Hij geeft extravagante diners, waaronder men zich op de origineelste, wij zouden zeg gen op de meest kinderachtige manier vermaakt. „En toch", aldus Trenet. „ben ik geen vrolijk iemand Ik ben eerder triestig. Daarom houd ik zoveel van de eenzaamheid." De eenzaam heid. Maar Trenet kan niet leven zon der het publiek. „Ik moet zingen van de morgen tot de avond. Het publiek en de zang houden me jong". En, ondanks zijn 53 jaren, is Charles Trenet werkelijk jong gebleven, jong in zijn uiterlijk, jong in zijn zang, jong in zijn poëzie. Overal, de hele wereld door, heeft hij sinds 30 jaar zijn miljoe nen jonge, minder jonge en oude fans weten te behouden. In Parijs en in New York, in Tahiti, Noumea en in Sydney, in Melbourne. Buenos Aires. Moskou en in Tokio, in Genève, Brussel, Rome en in Wenen. Overal is het applaus even daverend, of hij nu zijn oude successen zingt, zoals „La Mer", „Y a d'la joie", „Mes Jeunes Années" of zijn jongere chansons: ,Je chante, „J'aime le Mu- sichall" „Le Temps gris", „Le Chi- nois", „L'Epicier". Zo is ook momen teel elke avond zijn succes overweldi gend in het Parijse Bobino waar zijn bewonderaars geheel en al oor en oog zijn voor de blonde Charles Trenet, die daar voor hen steeds nog als de jonge „Fou Chantant" over de scène trippelt, met het nooit dovende „Trenet-vuur" in het ene oog en de bekoorlijke poëtische .Trcnet-droom" in het andere. Om de aanhankelijkheid en de trouw van zijn Parijse publiek te be lonen, biedt hij zijn bewonderaars de primeur aan van een paar nieuwe chansons: „La Terre est une boule ronde", ,,La Tarentelle de Caruso", „La Dame de Béziers", „Chante le vent". r*)ertig jaar lang vloeit nu onafgebro- ken Trenets inspiratiebron. Zy de biteerde meer dan 360 chansons. Niets wyst erop, dat zij dreigt uit te drogen. De inspiratie neemt bezit van hem het zelfde wanneer, hetzelfde waar. Hij schrijft zijn chansons tijdens een eten in een restaurant („Mes jeunes An nées" op een papieren tafelkleed in een restaurant in Montréal), in de trein („La Mer" op een menukaart in de trein Nice-Pariis), in het vliegtuig („Revoir Paris" op 5.000 meter hoogte in het vliegtuig naar New York) Interessant is het te horen, wat Char les Trenet denkt van het internationale Songfestival en van de Grand Prix van de Eurovisie. „De Grand Prix is maar een dom iets. Hoe wil nu een interna tionale jury, die niet alle talen kent, oordelen over de woorden van alle lie deren! De woorden! Deze tellen ge weldig mee in een lied. Zij zijn een es sentieel deel van een chanson. Om een lied te beoordelen moet men kunnen oordelen èn over de muziek, èn over de woorden!" Wij stellen Charles Trenet een laat ste vraag- „Waaraan dankt u, volgens u, uw nooit tanènde succes?" „Ik denk, dat het publiek vooral zeer ge voelig is voor mijn oprechtheid. Ik ,,be- Op 30 april a.s. hopen onze lieve ouders C. v. Helsland A. v. Helsland-de Geest hun 20-jarig huwelijk te vie ren. Dat zij nog lang bij ons mo gen blijven, vooral Ma, die al vele jaren ziek is, wen sen hun dankbare kinderen Godelieva en Tilly St.-Jansteen, St.-Janstraat 15 Op woensdag 27 aporil 1966 hopen onze geliefde ouders Jos Wante en Eugenia van Goethem hun 40-jarig huwelijk te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mogen blijven, is de wens van hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Receptie. van 3-4 uur in café R. Heijens - Lams- waarde. Kuitaart, april 1966. donder" mijn publiek nooit. Ik ben niet in staat om het te bedriegen- Ik maak geen chansons om alleen maar veel geld op te strijken- Ik voel me voortdu rend gedrongen om me al zingende uit te drukken, om het publiek iets mee te delen.. Als ik het. op zekere dag voel, dat ik al zingende het publiek niets meer heb ik mee te delen, hou ik op met zingen. Ik ga dan schilderen of een boek schrijven. Maar zolang ik ,,al zin gende" denk, blijf ik chansons ma ken... Ik beklaag vele jongeren, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Frangoise Hardy. Zij moeten wel in tamelijke on rust leven. Als men zich steeds moet afvragen: wat zal ik het volgende jaar, over 2 jaar, over 3 jaar doen? kan men niet rustig leven!" COMO (UPI) De politie van Como beeft gisteren bekendgemaakt, dat ze drie mannen gearresteerd heeft, die hadden getracht een kilogram pure opium te verkopen voor een prijs van 900.000 lire. De mannen, van beroep havenwer ker, kelner en restaurant-eigenaar hadden zich in verbinding gesteld met een inwoner van Como, die vroe ger iets te maken heeft gehad met de handel in verdovende middelen. Ze dachten aan hem hun kostbare koop waar, die uit de Balkan naar Italië ^gesmokkeld zou zijn, kwijt te kunnen. De man bedacht zich evenwel om tot de koop over te gaan en wendde zich tot de politie. Een rechercheur in burger maakte toen in plaats van de tipgever een afspraak met de ha venwerker, recht tegenover het post kantoor. Toen hij een plastic zak met opium te voorschijn haalde, werd hij gearresteerd. De twee andere handela ren konden later aangehouden worden. De politie kon na het onderzoek van de inhoud van de plastic zak meedelen dat de opium honderd procent zuiver was. DEN HAAG Het centraal bureau voor de statistiek heeft de resultaten gepubliceerd van een onderzoek volgens de conjunctuurtestmethode over de gang van zaken in maart 1966 bij de Ne derlandse industrie. De antwoorden van de geënquêteerde ondernemingen mogen representatief worden geacht voor ca. 70 pet. van de industrie, exclusief de voedings- en ge notmiddelenindustrie. De arbeidersbezetting vertoonde een dalende tendentie. De gemiddelde dag- produktie bij de in het onderzoek be trokken ondernemingen nam wederom toe. De beoordeling van de voorraden ge reed produkt onderging slechts een ge ringe wijziging De orderontvangst, zowel uit het bin nen- als uit het buitenland vertoonde een toeneming. DEN HAAG (ANP) Het Neder lands hockey-elftal dat vrijdag 29 april in Amstelveen het driehoekstoernooi met Groot-Brittannië en Kenya opent met een wedstrijd tegen de Britten, is het zelfde als zaterdag in Cardiff tegen Wa les zou uitkomen. Doel: Brederode (HHIJC), achter: Terlingen (Amster dam) en Ebbens (Kampong), midden: La- noy Meyer (Laren), Fokker (Laren) en Elfiers (HGC)voor: Thole (Laren, v. 't Hooft Hilversum), Zweerts (SCHC) Buma (HHIJC) en Fr. Spits (Amster dam. De ploeg, die zondag 1 mei tegen Kenya speelt, wordt later bekendge maakt. TEL. 01140 - 3176 HULST Euroline-dealer Plastic buizen en plastic goten Voor spoedige indiensttreding gevraagd zelfstandige hulp in de huishouding voor d. of d. en n. Hulp van werkster. Me vr. Van de Loo, Groenstraat 99A, Prinsenbeek, tel. 01607- 468. Gevr. monteur voor Henschel vrachtwagenpark, nw. mate riaal. moet zelfst. kunnen werken en een draglinema chinist, nwe woningen be schikbaar. L. v. Houte, Waarde, tel. 01134-293. X Werkster gevr. voor 1 dag per week bij Spee-Weemaes, Gra- venstr. 194, Clinge. Tel. 3120. X Gevr. allround montagewerker voor werk in Bergen op Zoom Aanm. op het werk Synthese fabr. Industrieterrein (v. Donk). Volledig betaalde vrijetijdsbe steding. Mensen ondervragen voor opinie- en marktonderzoek als interviewer van het NIPO Het NIPO zoekt mannelijke en vrouwelijke medewerkers om regelmatig (vaak op maandag avond) vraaggesprekken te houden op door het instituut aangewezen adressen. Vergoe ding op basis van gewerkte uren. Minimum lft. 20 jr. Heeft u belangstelling er voor, schrijft dan aan: NIPO T.A.V. Hr, A. Baars, Barentsplein 7, Amsterdam-C. Vermeldt op uw brief nummer 23-4. B.z.a. herenkapper, liefst in tern. ook genegen zaak verder te drijven. Br. ond. no. K 50930. Nette r.-k. dame, 55 j., midden- st. b.z.a. als huishoudster bij heer alleen. Br. ond. no. K 51122. X Tafel, 4 stoelen, 2 zetels en oliehaard met toebehoren i.z.g.s. te koop Mauritslaan 5, Hulst. 2-wielig aanhang wagentje en 4 luchtbedden. A. Aerts, Hattin- galaan 32, Hulst. 1 antieke petroleum hanglam pen te koop, wegens verhui zing. Te bevr. na zes uur, Overdamstr. 25 Hulst. Antiek: „Winckelbaeck" Haagdijk 9. Breda. Jubileumaanbieding, 60 jaar Benzo, d.- en h.-sportrijwielen geheel compleet met lamp, jasbeschermer, slot en drager voor slechts f 129,- netto. Vr. gratis prijscourant: Benzo Rij- wielfabriek, Ged. Biersloot 50, Vlaardingen, tel. 4244-5686-2474 Laat door ons uw trap- of hand naaimachine elektr. maken. Wij hebben steeds ge rev. Ze hands naaimach. in alle uitvoeringen en prijzen als. Gritzner, Elna, Kohier, Husqvarna, Bernina in pr.v.a. f 198,-, Naaimach.-han del Verschuren Stationsstr. 8, Axel. tel. 563. Naast een mooie collectie gas haarden en fornuizen, waar borgt ons rijksgediplomeerd en landelijk erkend installatiebe drijf u een correcte afwerking en vlotte service. Install.bedr. De Weerd n.v„ Markt 33, Et- ten, tel. 01608-2310. Aardgas centrale verwarming. Install.bedr. De Weerd n.v., afd. C.V., Markt 33, Etten, ad viseert u gaarne. Bel. 01608-2320 (Na 18 uur 01608-4037) en wij zorgen voor uitvoerige inlich ting en snelle accurate monta ge met een minimum aan bre- kerij en ongemak. 3-pans friteskachel, merk Ru bens, stadsgas. Te bevr. café- rest. ..De Graaf van Monte- Cristo", Lievevrouwestr. 30, tel. 3071 Bergen op Zoom. Frites-kachel, 3-pans, volauto matisch met afzuiger. afzuiger ook apart te koop. Ant. Nuiter- mans, tel. 3071, B. o. Zoom. Huur nieuwe televisies met alle programma's voor 'n ge ring bedrag p. maand. Altijd recht van koop. Geen aanbe taling. Vandaag besteld mor gen bij u thuis. Bel op (ook 's avonds) Middelburg 01180- 3973, Goes 01100-5397, Zierik- zee 01130-2540. Axel 01150-338. Te Cadzand nieuwe 6 pers. caravan, nog vrij tot 16 juli en na 13 augustus. J. Die- rickx. Kanaalzicht 5. Sluiskil tel. 01157-408. Burgerhuis te koop. Kerkpad 27, Nieuw-Namen. Te bevr. J. de Loos. Hulsterloostr. 51, Nieuw-Namen. T.k. nieuw huis met voor- en achtertuin en grote garage. Sportstr. 13. Hoeven, tel. 01659-553. Te koop aangeboden percelen grond vanaf 400 tot 100Ö m2, voor het plaatsen van uw ca ravan e.d. Gelegen aan recrea tiegebied „De Heide", B. op Zoom. Percelen worden geëga liseerd en van afrastering voorzien opgeleverd. Eventueel ook naar wens beplant. Te be vragen Paviljoen „De Helde" Bergen op Zoom tel 3157 of 3668 X Half-vrijstaand huis tc koop met grote tuin Julianalaan Oosterhout, Brieven onder no. K 50938. Te koop huis met 32 are tuin- dersgrond. Bevr. L. Brugstr. 4 Leur. T. k. een nwe woning te G'berg prijs f 29.500. Te bevr. Bei'gen 14, Terheijden. Mooie helft van twee onder één kap te koop. Prijs n.o.t.k. Pla- taanstr. 6. Dorst, 01601-367. X Nieuwbouw Prinsenbeek. Blok ken van 2 en 4 v.a. f 41.000,-. Mooi gelegen, dichtbij rijks weg. Makelaars v.d. Berg Co.. v. 1896, Nw. Ginnekenstr. 43. Breda, tel. 01600-24421. Voor een solide caravan, het adres Belcrumgar. dealer v de Reu, Willerby, Robin Su therland, staan- en toercara- vans. Vraagt toezending fol der Belcrumgar. Min. Kan- str. 16, Breda. tel. 01600-39900 ond. no 052427 Te koop op Goeree Overflak- kee zeer goed onderhouden woning rustig gelegen op ong. 1240 mtr. grond met ei gen gasbron, ong. 4 km v.d. kust. Prijs f 20.000 k.k. Inl. P. Dingemanse, Patijnweg 46 Goes. tel. 01100-5639. X Zeeland te koop op het ei land Tliolen goed onderhouden vakantiewoning met ong. 3400 mtr. eigen grond. ong. 5 km v.d. kust. Prijs f 20.000,- k.k. Inl. P. Dingemanse, Pa tijnweg 46. Goes. tel. 01100- 5639. X Zeeland: te koop op 3 km v. h. strand bij Borssele een goed onderhouden vakantie woning. Prijs f 20.000,- k.k. Inl. P. Dingemanse, Patijn weg 46. Goes. Tel. 01100-5639. X Zeeland te koop op 5 km v.h. strand bij Borssele en ong. 3 km v,h. Zilverschor een zeer mooi gelegen vakantiewoning op 1200 m2 eigen grond. Pr. f 20.000,- k.k. Inl. P. Dinge manse Patijnweg 46. Goes, tel. 01100-5639. X Zeeland: te koop aan het Westerscheldestrand nog 2 nieuwe houten vakantie bun galows. geheel nieuw gemeu bileerd. prijs f 10.500- Inl. P. Dingemanse, Patijnweg 46 Goes. tel. 01100-5639. X Zeeland te koop in aanbouw zijnde nieuwe stenen vakantie bungalows ong. 50 mtr. v.h. Westerscheldestrand. Prijs 20.000,- k.k. Hypotheek evt. beschikbaar. Inl. P. Dinge manse Patijnweg 46. Goes, tel. 01100-5639. X 6 Pers. caravan te huur ahn zee te Nieuwvliet v.d. mnd. juni en na 20 aug. J. Aarts. Haagse Markt 30. Breda, tel, 36212. Caravans te huur te Zoute- lande van Pinksteren tot 2 juli. Roose - Adriaanse Buys Ballotstraat 4A. Kloetinge. Tel. 01100-6717. Bungalow te huur gevr. op Schouwen, juli - aug. Cou- mans Liesboslaan 57. Breda. Tel. 30450. X Te huur 6-pers. caravans te Westkapelle en Haamstede v. a. f 75.- per week. Vrij tot 2 juli en na 13 aug. Te bevr.: 01683-430. Chmp. Veerse Meer, Veerweg 71. Wolphaartsdijk, tel. 01198- 423. Ideaal viswater e.d., wa tersport, botenverhuur, rustig gelegen. Met leedwezen geven wij kennis van het over lijden op de leeftijd van 61 jaren, na een dienst verband van ruim 26 jaren, van onze geachte medewerker en collega de heer PE TRUS C. VAN DER VELDEN in leven Lasser op onze afdeling Plaatwerk. Zijn nagedachtenis zal bij ons in hoge ere blijven. Leden van de Raad van Beheer en Personeel der Koninklijke Ijzergieterijen en Emailleerfabrieken De Etna N.V. Breda, 21 april 1966. Vertrouwende op Christus' Liefde en gesterkt door Zijn Sakramenten ging vredig van ons heen mijn lieve echtgenoot en onze zorgzame vader en grootvader JOHANNES PETRUS HOPMANS, echtgenoot van Fraiicisca Arilina Maria van Riet in de ouderdom van 77 jaar Goes: F. A. M. Hopmans-van Riet J. F. Hopmans H. C. A. Hopmans-Stobbelaar F. P. M. Hopmans C. M. Hopmans-Leenman W. C. M. Hopmans en verloofde Hulst: A. E. T. Koster-Hopmans A. Koster Goes: G. F, M. Hopmans C. W. Hopmans-Borgo V. G. A. Hopmans C. Hopmans-Hogesteger Uithoorn: E. A. S. de Schrijver-Hopmans Ch. de Schrijver en kleinkinderen De Eucharistieviering voor de overledene vindt plaats op maandag 25 april, 's morgens om 11 uur in de parochiekerk van de H. Maria Magda len a te Goes. De begrafenis daarna op het r.k. kerkhof aldaar. Het rozenkransgebed wordt gehouden in de ka- "I van het ziekenhuis St. Joanna te Goes op 22, 23 en 2,4 april des avonds om 7 uur. De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van het ziekenhuis St. Joanna te Goes. Goes, 21 april 1966. Nachtegaallaan 53 DANKBETUIGING Daar wij met ingang van maandag, 25 april de exploitatie van ons Café-Restaurant beëindigen dan ken wij onze leveranciers en clientèle voor het ver trouwen dat wij bijna 40 jaar van hen mochten on dervinden. Fa. J. H. v. d. Dries Zonen Nieuwe Rijksweg 71, Lewedorp. Fa. J. H v. d. Dries Zonen Shell-produkten Lewedorp R.-k. middenstandsmeisje 26 j. zoekt ser. kennismaking met r.-k. j. 26 - 30 j. Liefst met foto onder erewoord retour. Br. ond. no. K 50965. T.k.a. Ford Taunus 12M '59-'60 zeer goede staat en mooi Hooi- laan 92B Breda. Volkswagens de Luxe '60. 61, 62, 63 v.a. f 1700,- m. gar. Re nault Dauphine '59, goed, f 850,- Betam, Meilust (Zand- str bij Marech. kaz. Bergen op Z.) Alleen 's av. na 7 u. of zat. v.m. Ford Taunus te koop. Spot prijs. Te bevr. bij O. de Rech ter. Zoutestraat 71. Hulst. Te koop prima Dauphine 1962 f 1400,- tel. 01640-3064. Belerum-garage vraagt steeds aanrijdingsvrije auto's v.a. '61 te koop. Min. Kanstr. 16-20. Tel. 01600-39900. Breda. Beto-autohandel vraagt te koop personen, en sportwa gens tegen contante betaling. Tel. 43103 te Breda. Te koop aangeboden Skoda Oc- tavia Super, bouwjaar 1963, km-stand 67.000. Kleur grafiet grijs, in zeer goede staat. Ga rage „Rima", officiële Renault- dealer, Boulevard 18-20, telef. 01650-3006. Renault R4 Export, bouwjaar 1964. kleur wit, km- stand 40.000. Kunstleer. Adres als boven. Fiat 500 D. Bouwjaar 1962, Kleur wit met rood kunstleer. Km stand 41.000. Simca 1300 Grand luxe, bouwjaar 1965. Kleur blauw met kunstleren bekleding. Km stand 36.000. Het geheel in staat van nieuw. Adres als boven. Te koop Opel coupé 65, Opel Admiral '64, Opel L Kapitan '61. Opel caravan '59, Opel Rekord 61, BMW LS 63. Fiat sport 1500 62, Renault Dau phine 62. De Jong's Gar. bedr. Dorpstr. 22-24. Nispen. tel. 01656-345. Bedford J 6 1965 op chassis te koop. 30.000 km gelopen, tel. 01146-485. X Occasions Mercedes (Type 220 S) 1964 Fiat type 1100 met schuifdak en radio 1964 Lancia Coupé sport 1966 Lancia Fulvid sedan 1966 Sundbeam Rapier coupé 1964. Opel Kadett 1964 Opel Rekord Type 1700 1964 Opel Rekord type 1500 1962 Fiat type 1200 1961 Renault type 4 L 1963 Simca Aronde 1962 Alle wagens worden verkocht met 10.000 km Bovag-garantie bepalingen. Knuppe's Automo bielbedrijf off. Lancia Dealer, v. Rijckevorselstraat 45 tot en met 51 Breda. Tel. 31180. Te koop B.M.W. Isetta, bouwj. '57, in zeer goede staat. Kon. Sophiastr. 21, Berigen op Zoom. Fiat 600 D 1963. 38.000 km. Zeer mooi. Albert Cuypstr. 26. B. op Zoom. Messerschmitt voor motorrij bewijs. nieuw autootje. Beto Breda. tel. 43103. X Fiat 500 1962. Beto Franklin Rooseveltlaan 5. Breda, tel, 43103. X Daffodil 1962. Franklin Roo seveltlaan 5. Breda, tel 43103. X Uniek a'anbod! Isar 700 60 Slechts 850 gld. Pracht auto. Spoed! 01600-46180. Ford Consul 1960, Thunder- birë 1960, Ren. R4L 1963, Tau nus 17 M 1964-65, V.W. Va riant 1963-64, Opel caravan 1963-64, Corsair 1964, Taunus 17M 1963, Bedford Bestel 1964 Taunus 12M 1963-64-65, Corti na 1965, B.M.W. 1500 1963, Fiat pick up 1963, B.M.W. 700 LS 1963-64, Daf 750 1962, Ze phyr 6 1960. Te bez. a.s. za terdag t.e.m. zondag v. 10-21 uur bij N.V. ..Difoga" Breda- sestr. 25, Bergen op Zoom. tel. 01640-5910. Belcrumgarage heeft deze week in voorraad Opel Kapi tan 1964, Opel Record 4- deurs 1964, Opel caravan '64, Opel caravan 1983, Opel ca ravan 1961, Ford Taunus 17M 1965, Ford Taunus 17 M 1964 Ford Taunus 12M 1965, Ford Taunus 12M 1963, Ford Cor tina 1964 Ford Cortina 1963. Ford Taunus 17M stationcar V.W. de luxe 1965. Mercedes 190D stationcar, VW 1500 1964 BMW LS 1964, Simca 1300 1964, Simca 1500 1965, Simca 1000 1964 Renault R8 1964. Renault L4 1963, Fiat 1500 63. Fiat 1300 1963, Fiat 1000 1964 Fiat 600 1964, Citroen Ami 6 1964 en nog vele andere be trouwbare gebruikte auto's voor 'n betrouwbare gebruik te auto naar een betrouw baar adres, het adres met de grootste voorraad, de groot ste omzet, en met de aller grootste service. Belcrum ga>r. Min. Kanstr. 16-20. Bre da. tel. 01600-39900. Tilburg Korte Schijfstr. 39. Tel 04250 33636. X Algemene kennisgeving Met grote droefheid geven wij kennis va» t, overlijden van mijn innig geliefde man, en zorgzame vader JOHANNES BRUINHOF echtgenoot van Catharina Maria Frederiks na een tragisch ongeval, nog gesterkt do0. genademiddelen van de kerk, in de leeftijd 42 jaar is overleden. 151 C. M. Bruinhof-Frederikj Marjolijn Karin Geert Mare Babette Ooslerliout, 20 april 1966. Warandelaan 47. De plechtige H. Mis. waartoe U allen wordt uit genodigd, dragen wij op zaterdag 23 april oii 10.30 uur voor zijn zielerust op in de Mariakeii te Oosterhout, waarna de begrafenis zal nU vinden op hel R.K. Kerkhof aldaar. Gelegenheid tot condoléance om 10 uur ten te. Warandelaan 47. Rozenkransgebed na de avondmis van 19.15 m op vrijdagavond 22 april, die ook voor zijn zit rust zal worden opgedragen. Tengevolge van een noodlottig ongeval is vaam heengegaan onze onvergetelijke (de heer G. F. J. Bruinhof) Wij vertrouwen op Gods Voorzienigheid. Oosterhout, 20 april 1966. De wederzijdse families Bruinhof-Fredeiih Met grote ontsteltenis geven wij kennis van lil overlijden, tengevolge van een ongeval vanqra vriend, de directeur onzer vennootschap, de Wij zijn hem dankbaar voor de uitnemende wjjzt waarop hij de vennootschap geleid heeft. Rotterdam, 20 april 1966. Commissarissen Bruinhof u Diep getroffen geven wij kennis van het over lijden, tengevolge van een noodlottig ongeval, van onze directeur, de heer Zijn energieke en enthousiaste werkwijze o! voor ons een stimulans zijn. Zijn levenswerk voort te zetten, zij ons een», Rotterdam, 20 april 1966. Personeel Bruinhof» Pwnvmmma—mmmmmMiammMmimmpw— Heden ontvingen wij het ontstellende bericht dat onze voorzitter, de heer plotseling is overleden. Wij verliezen in hem de stuwkracht van onze vereniging. Zijn energie was volledig gericht op het je# werk in ons korps. Zijn inspirerende geest zal in ons werk blijven voortleven. Bestuur en leden van de Drumband „Excelsior" Oosterhout. Wij ontvingen de droeve mededeling dat onze voorzitter de heer geheel onverwacht is overleden. Zijn energieke aanpak gaf ons streven opnieuw gestalte. Wij putten hieruit de kracht op de weg voort te gaan. Het bestuur van het Nederlandse Roode Kruis afdeling Oosterhout 1 of 2 2e hands V.W.-busjes te koop gevr. N.o.d. 1963 (met in- nuil vrachtwagen). Tel. 01140- 3207. x Naar de Opel-Specialist Voor gebruikte goede Opeis Voor motoren van Opeis Voor onderdelen van Opeis Voor onderhoud van Opeis Voor reparatie van Opeis Levering van auto's en onder delen onder Bovag-garantic. Heden in voorraad: Opeis Ka pitan van 1960 lot 1962. Opeis Rekord van 1960 tot 1964, O- pels Kadett van 1963 tot 1965. Opeis Caravan van 1962. Bo- vag-gar-age B. Dames. Kweke- rijstr. 3. Breda. tel. 33528. Te koop K.M.W. Isetta. bouwj. 57. in zeer goede staat. Kon. Sophiastr. 21, Bergen op Zoom. IIIU IIIIIWIIIIMIIIIHIIHIIIliUIIIHIIIIHIIIIII ■IIIIIH Rimini!» iiiiivn 43103. f 77ïT>'«" Van part, een (lA des B'enz 1B0D. K* Roosendaal. Steeds goede Vin £,5V'. 01640-4775. Schieting zat. 23 aPr" Verbunt. HulsL^^Y I I ■!iiiM!i ;H! H I -Uw motor vraagt dagelijks uw aandac voor controie en onderhoud e.d. Doch ook de inwendige delen vragen v tijd tot tijd een revisiebeurt. LAAT DEZE REVISIE DESKUNDIG UITVOEREN. Medeine machines en vakkundig person staan tot uw beschikking. OOSTWEG 27-32 Tel. 01134 - 255 (3 lijnen) «UIHIIH Milium IllllUifill '1,1 1

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 4