SCHAPENDODERS IN SLOE Pon VY.D.-kandiclaat steunde Boeren -y s Haringvreter kansloos Tilburg I Honden richten slachting aan Kleine aannemers blij met vrijer bouwen Hinderlaag van zes man voor volgende aanval Whisky Four oefent weer Internationale Unie Katholieke Pers in Breda bijeen mSs. nras^w» m C. Ringelberg Gevecht om leidersplaats begon meteen In Goes: politiek kameleon of valse handt kampioenen Vandaag lOOGWATER Morgen Koe tijger van Mal^j W aterschapshuis in Axel gaat op 8 juli open ZngkEweanJdlaaP d°°d Hagel Van de domme Drie scholen in songfestival van de K.R.O. Schade Goes lyceum even Romeinse offerplaats Onderzoek naar stemmachines Tilburg pakt Tur kenprobleem stevig aan Igen, maar winnen is ld. Alhoewel Duindist ligt. verkiezen enigf /,r K-en toch de eerste me? I -prak te Groningen 8 lens 10 draverijen vèr»5tt In. De Dongense eigena»," komt met Carol Bom J in de openingsdraverii n. I ■at bijzonder goed in Vu i I ■r staat met 80 meter Ju ■erg zwaar De Klein w»«, lerste afdeling, wordt van Schijndel uit W.-J" I beste Bastogne, ma™at I K voor het eerst uitkomt J' Rouwhuis de Don Juan 11 nnen is minder zeker tv 4-Ibertis v. E. v. d. Hwi goed gaan in Gronmee» I Jkanshebber aangetipt worden lo even buiten de fouten blijft langen voor de koersen te ly-prijs: Fitl Remus li I outs; Cambrousard Prji, flilen: Stal Frowein, J0i5 lolony Boy-pïHTHmTHTHTi lier outs; Miss Willy en Hav 1 olony 15oy-prijs (2de aide Hebe-Boo, Moanta outs- Kv Inte-pri.is: Enigste. Duma, I- F.raldo Con Dios Sneeuw' 'I ■s: Dyveke D.. Dean Hollan- luine outs; Alpenraaf S. Cr«. I pric Kenley, Erota, Detra 1 |tn d'Ache. Narcissen-prH,- 11 lie bange (Brion v. ri. Leiri I Henyi CoCo S.. Carla vsn 1 outs; Blauwe Reiger S. hyj. Carlos Pluto. C Alkestis va» 1 units; Olivier B. Tulpen-prik-, Captain Williams, Diamant-1 f Diana Sunshine. Blauwe l ■ijs: Bento Crony v. d. Lente "bonte outs; Zany. t r froot. Behoud van Odulphus zorgen van RHBS Breda weer groter. In dat geval is er geen the degradatie voor Odulphus. zorgen k-an een einde komen, 3S'ers zaterdag van St. PieterJ l'innen. De Maastrichtse ploeg - llift maar kansloos is de RHBS i ft Ever Ready-PSV en Berroi.1 lid zijn restanten die zeker goed* I kunnen brengen, promotie naar de hoofdklasse een rustdag. Men kan met be- J ig afwachten wat NSH en Roer- bn doen. |ijke wedstrijd heeft Den Bosch» orthal aan de Hekellaan waart Koenen uit Den Bosch-Tilburg- k Ibant-Nymegen en Maas, Waal baan strijden voor twee plaat-' ovf»v--ar>«rskïa.sse. De kampioe nen Bosch en Tilburg zjjn hier" favorieten. De eerste wedstrjj- nnen al om 1 uur. EREDIVISIE RVC-SOS; Celebes-Kweek- ^FC-Rapid. AM V J-HevokLibanon-Blok- albovol-SOS; 17.00 Odulphus- -hooi; OlhaccT-Orawi. 'romotie naar Eredivisie Rapid E-Armada. SFC-Tornado; Cito-HML. s HOOFDKLASSE -c Rapid M-Odulphus 2; Eve* Rea-vi Bermi-Bekkerveld; RHBS Bre-i", gieter. v'" DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 APRIL 1966 •omofcie naar hoofdklasse N.S.H.-Roermond. /AN npia peshal Stadhuis 14-18 e KimPe. Itoonstelling Re>rfet gehe.m ectro 19 en 21.15 uur gesloten kamer -J-, 14 j. y 20 uur The Warlord, TK APELLE WestkaPe>'e,i ""ïfuf/uUv WWesttópPelS Dl 5SINGEN hambra 19 en 2 de jungle. 14 J and 19 en 21 uur uur Ontsn'l OntsnaPP'"' ngle, 14 j. «ft braakman Braskuw» fé-restaurant De andria-bal. uit'" :lburg ro 19.30 uur Het geheim van «e 6' i kamer, 14 j. 20 uur The Warlord, 14 3- hal Stadhuis 14-18 en 19-21 instelling Reimond liwburg 20 uur „Je kunt 't toch met meenemen 20 uur Ontsnapping uit de ju» i'1Kerk 10-17 uur Expositie „°nb tekent". mb?aN20 uur Ontsnapping ult [nnia4 20 uur Corry Vonk en Wm' met het ABC-cabaret. !>OKP ulinr 16-1! «th De Goede Verwachting l.vak" Landarbeidersbond en B r idersbond. uur Feestverg. Bonden. ♦if omotie naar overgangsklasse mes en Heren in Den Bosch tioenen uit: Tilburg, Den Boscn,y Betuwe. Maas en Waal en.!' ■abant. erdag 23 april: Hansweert 4.30 en uur, Terneuzen 3 49 en 16.11 uu ngen 3.16 en 15.38 uur, Wemel-., 5.11 en 17.35 uur. butNT9ToRKuur mtvoerini 0»? ïgver. l' deA BHoek 15 uur Schieting. Graanbeurs 15 uur ieoopgebouvv 20 uui 14 j. Verbunt Schieting. Tieleman 15 uur Schieting- fEUZEN Khan, 14 or 20 uur Genghis Khan, i.STDIJK Toarverg- KsV 0 de Waal 19 uur Jaarverg LLINGE ur Geheime01* ema v. Dijck 19.30 uui cht te Praag. .f p BERG te storen. del 20 uur Gelieve niet BELBURG r-eestconcert ricertzaal 19-30,""gdmuziek Co» nnaars Prov. Jnug •eshal Stadhuis 14-18el^imoe. itoonstelling Re ictro 19 en 21.15 ?e£ot°" mv,? Warlord, (Van een onzer verslaggevers) BREDA Het bestuur van de Inter- nationale linie van de Katholieke Pers I komt van 23 t.m. 24 april in Breda bij- een. Het belangrijkste agendapunt is de I voorbereiding vzn een congres dat vol- I gend jaar in Berlijn wordt gehouden. Als I thema voor dit congres is voorgesteld de uitwerking van het concilie-decreet r betreffende de massacommunicatie. Het katholieke persoverleg in Breda zal worden bijgewoond door gedelegeer- den uit Amerika, Canada, Italië, Frank- Irijk, Duitsland, België, Oostenrijk en Ne- Iderland. Bij de Italiaanse afvaardiging bevindt zich de heer Manzini, direc teur-hoofdredacteur van de Osservatore I Romano. B. en w. van Breda bieden l bet biituur zondag een ontvangst aan. Voor 'maandag staat er een ontvangst van b. en w. van Amsterdam op het ■programma. Als gastheer in Nederland I treedt op de voorzitter van de Kath. Ned. Dagbladpers, drs. W.A.J.M. Harkx, ■directeur van Dagblad De Stem. Temidden van afgerukte wol ligt het haast niet meer te herkennen kadaver van het gedode schaap. (Van een onzer verslaggevers) AXEL De commissaris van de ko ningin in Zeeland, mr. J. van Aartsen, zal op 8 juli de opening van het „home" van het waterschap Axeler Ambacht verrich ten. Het „semipermanente" waterschaps huis is momenteel in aanbouw in Axel. De bouw geschiedt voor rekening van de gemeente Axel, die het gebouw na vol tooiing zal verhuren aan het waterschap. Bij gelegenheid van de opening zal de heer A. J. Beenhakker uit Den Haag tekst en uitleg geven over het door hem voor het waterschap ontworpen wapen, dat in middels is vastgesteld door de algemene vergadering van het waterschap. Verschil lende hoofdingelanden hebben echter de wens te kennen gegeven nader te worden geïnformeerd over het ontstaan en de be tekenis van het wapen. |»)DE schapen hebben lijke nacht gehad verschrikke- Dat zegt schapen fokker C. Ringelberg na de slachting die twee honden hebben aangericht onder een kudde schapen in het Zuid- iloe. De kudde is voor de helft zijn eigendom. Bij Fort Rammekens heeft »'j nog meer schapen lopen, die aan houdend door honden worden geter roriseerd. De eerste aanval van de honden kwam op 8 oktober van het vorig jaar„Ze kwamen met drie man sterlc, op klaarlichte dag. Ik stond er, somen met een politieman, op te kij ken, zonder dat er iets aan was te doen. De schapen raakten in paniek. Ze verbraken de afzetting. Je moet Z0lets niet uitvlakken. Schapen lopen gemakkelijk 20 tot 25 km per uur. Ze wegen zo'n 60 kg. Als er dan 20 tot JU op een omheining af rennen dan goan ze er dwars doorheen. Die aan- v1 doodde twee schapen. Eén schaap en de de zee in en verdronk. Een an~ er schaap is sindsdien getikt. Hij l$tert niet meer. Hij loopt zomaar I mat rond". "^JERJIEN dagen geleden begon de emfe pas goed. Op een zondagmor- 1 kregen ze twee schapen te pak- ..Jl' e moandag daarop beten ze er r twee dood. Op dinsdag werden bln»l?eei m het water gejaagd. Die tia t/a .even »Dat werd me te gor- latin j?n j6 xPee^1 heb ik vier nachten on o lJ kudde geslapen; zo maar' kufriT paar lege zakken. Ik had de oen r ln fen koekje gedrevenScha- het nachts doodstil Je hoort dreint71 n voge}s wanneer er gevaar ven do h ïerste twee "achten ble- Uonrl J, We,g- Toen ik de derde scherm nMr uus 9m9 °m m« te te mee, „l waL eten te halen vielen on.beB°nnen werk zo'n 'leb ik nJt krV9en. Sinds kort schieten ilT"'"'8 om ze neer te ~<m vZ7neu ze aanvaüen. Maar ^tZan LTler,da'' ikAls ik er ier cl bui,o« n na honderd me nie. idem. Je zon eigenlijk (Van een onzer verslaggevers, RITTHEM Twee honden, ver moedelijk uit het woonwagen kamp in Vlissingen, hebben gis ternacht een slachting aange richt onder een kudde schapen (50) en lammeren (40) van land bouwer L. Boone en schapenfok- kcr C. Ringclberg te Ritthem. De schapen worden geweid op een gedeelte van de nieuwe Sloedam, recht tegenover de ingang van de reparatiewerf „Scheldepoort" van de Koninklijke Maatschappij De Schelde. De honden hebben één schaap en vier lammeren gedood. Drie schapen en twee lammeren werden ernstig verwond dat ze moesten worden afgemaakt. Vijf schapen werden licht gewond. Zij kunnen blijven leven. De honden hebben urenlang jacht op de schapen gemaakt. De kudde maakte een uitgeputte indruk. De meeste scha pen. maar vooral lammeren, waren zo vermoeid van het in paniek heen en weer rennen dat ze niet meer op hun poten konden staan. Verschillende lam meren lagen gistermiddag als voor dood op de dijk. Het gedode schaap lag te midden van grote, afgerukte plukken wol. Het dier was afschuwelijk door de bloeddorstige honden toegetakeld. De gedode lamme ren waren met een enkele beet uit hun doodsangst v.erlost. Een van de gewon de schapen, die moest worden afge maakt, had diope wonden in de buik. Van twee andere schapen waren de oren afgerukt. De slachting werd gisterochtend om half acht ontdekt door de portier van de reparatiewerf Scheldepoort. Deze waarschuwde de eigenaren van de scha pen. Fokker Ringelberg heeft de hon den nog zien wegvluchten in de richting van het havendorp Vlissingen. Hij heeft ze achtervolgd en beschoten. Een van de honden moet volgens hem een pak hagel „in de broek" hebben gekregen. Landbouwer Boone en fokker Ringel berg zijn er van overtuigd dat de hon den uit het woonwagenkamp van Vlis singen afkomstig zijn. Fokker Ringel berg, die ook op de zeedijk tussen fort Rammekens en de buitenhaven van Vlissingen nog 170 schapen en lamme ren heeft lopen, heeft al vanaf 8 okto ber last van honden. Twee hondenheeft hij inmiddels doodgeschoten maar de aanvoerder heeft hij nog steeds niet te pakken kunnen krijgen. „De moeilijkheid is", aldus de heer Boone, „dat de politie er blijkbaar ook niet veel aan kan doen. Die mag loslo pende honden zomaar niet oppakken en doodschieten. En in het woonwagen kamp houdt men zich van de domme. Daar zeggen ze doodleuk: „Die hond is «niet van mij, ik geef hem alleen maar wat te eten". Adjudant Geelhoed van de rijkspolitie te Souburg is eveneens van mening dat de honden uit het woonwagenkamp ko men. De politie kan echter alleen op treden wanneer de honden op heterdaad worden betrapt. Na de slachting van gisternacht zullen de groepen Westka- pelle en Souburg van de rijkspolitie scherp op de schapendoders letten. Pa trouilles van vier tot zes man zullen in hinderlagen gaan liggen om de honden bij een volgende aanval te kunnen do den. De politie rekent er op dat de hon den zullen terugkomen. Het is bekend dat honden die eenmaal schapenbloed geproefd hebben onherroepelijk naar het operatieterrein terugkeren. woonwagenkamp zullen komen". Zoiets moet volgens de recherche worden be wezen. Vorig jaar is een op schapen ja gende herdershond gevangen, waarvan men ook dacht dat hij uit het kamp kwam. De hond bleek echter van iemand te zijn die in de buurt van het kamp woont. Intussen is de schade voor met name fokker Ringelberg groot. Omdat de eige naren van de honden in de meeste ge vallen niet kunnen worden opgespoord is de schade praktisch niet te verhalen. Een schaap met lam heeft een waarde van ongeveer ƒ180. Vooral in de kudde tussen Fort Rammekes en de buitenha ven van Vlissingen is indirect grote schade ontstaan door het grote aantal doodgeboren lammeren (50 procent). De oorzaak van deze sterfte wordt gezocht in het opgejaagde leven van de drachti ge schapen in de laatste maanden. (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM In het Palace Hotel in Rotterdam zullen maandag drie Z. Vlaamse scholen het vocaal moeten op nemen tegen een paar Zuidhollandse scholen. De KRO-radio heeft deze wed strijd uitgeschreven onder het motto: Scholeit-songfestival. De strijd in Rotter dam gaat om een plaats in de halve fi nale. Deze wordt gezongen op 17 mei in Zeist. De finale heeft op 4 juni plaats in de Singel* Concertzaal te Laren. Deze wed strijd gaat meteen via radio en t.v. de lucht in. De kwartfinales zulen in het programma De Wigwam van dinsdag middag worden uitgezonden. De Zeeuwse vocalisten komen uit Sluis, Hulst en Terneuzen. Uit de laatste twee plaatsen komen koren (resp. van de Wil- librordusschool en de H. Familieschool). Uit Sluis komt het zangeresje Joke Ou- debreuil. Zij zit op de St.-Josefschool. De jury wordt in Rotterdam, gevormd door Paula van Alphen, Arie Snoek en broe der Letantius. De organisator en stimu lator van het songfestival is Wim Quint. 'net "cigevtnaS ft fes b°eren uit de van ieve okker. Hij kan er niet ln het jaar ooT jj driekwart slacht. Zijn broer houdt schapen in Australië. Hij weet dus het nodige van schapen af. „Weet je wat merk waardig is: Als je schapen hebt in een wei waar ook koeien zijn heb ben ze niets van honden te vrezen. Honden houden niet van het gesnuif van koeien. Ook met jonge paarden in de wei zijn schapen veilig. Maar laat je schapen in een wei waar al jonge paarden zijn, dan worden ze onherroepelijk doodgetrapt. Doe je eerst de schapen en daarna de paar den in de wei dan laten de paarden de schapen met rust" De recherche van de gemeentepolitie te Vlissingen gaf als commentaar dat men niet al te vlug de conclusie mag trekken dat de honden „wel uit het Van onze correspondente) GOES De eindexamenkandi daten van het „Goese Lyceum" hebben de laatste schooldag „an tiek" gevierd. Als een stel oud- Romeinse censoren liepen ze, ge kleed in witte gewaden rond en door de school. Ze hadden kran sen op het hoofdkruiken met wijn bij zich en torsten schalen wier rook. Allemaal vanwege de offer dienst. Gelukkig voor het verken- tje dat voor deze gelegenheid was uitgenodigd, ging dat feest niet door. Het luid-protesterende mop- perdier werd, niet nadat het in de school de nodige herinnerings tekens aan zijn verblijf had ach tergelaten, teruggebracht naar de stal. Eigenlijk hoorden bij dit offer ritueel nog een stier en een ram (het klassieke offer, suovetaurilia bestond uit de drie genoemde die ren), maar dat vonden de leer lingen wat bezwaarlijk. Nu was het hoogtepunt van de plechtigheid het planten van een boom in de schooltuin. De docen ten moesten daarbij een schaal wijn leegdrinken. Echter niet, voordat de wortels van de boom overdadig waren besprenkeld met het edele druivenat, dit vanwege de bevordering van de groeikracht. Het hele feest werd begeleid door erbij behorende Latijnse exclama ties. De rector sprak tenslotte de wens uit, dat het boomplanten op een dergelijke dag, al dan niet in deze vorm, traditie mag worden. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Het demonstratie team van de Koninklijke Luchtmacht Whisky Four is deze week weer begon nen met het vliegen van formatie-oefe ningen. Deze vluchten duren tot medio dit jaar, totdat het nieuw samengestel de team voorgevlogen heeft voor de examencommissie van de Koninklijke Luchtmacht. Na een dramatisch vliegongeval op 6 juni 1965, toen twee vliegers van het demonstratieteam bij Woensdrecht om het leven kwamen, heeft er lange tijd stilzwijgen geheerst rond de Whisky Four. Deze week is kapitein-vlieger Van Dommelen, de squadronleader van het team. weer begonnen met formatie, oefeningen. Hieraan neemt een aantal vliegers van de basis Woensdrecht deel. Over enige tijd zal bekend worden, welke vliegers gekozen zijn voor het demonstratieteam, dat de Shooting Star, de T-33, vliegt. Eerst na beoordeling door de examen commissie van de luchtmacht zal be slist worden, wanneer Whisky Four weer als demonstratieteam voor de luchtmacht zal optreden. (Van een onzer verslaggevers) GOES Mynheer W. F. Moes is bij zonder boos op de kranten, die hebben gepubliceerd, dat hij, kandidaat-ge meenteraadslid voor de VVD in Goes, zijn handtekening heeft gezet op de aanbevelingslijst voor de Boerenpartij. „Die kranten weten het allemaal zo goed, hè, nog beter dan ik zelf. Maar als het kwartaal om is zeg ik ze op, allemaal". Heftig gesticulerend verklaart hij van •niets te weten. „Ik heb die handtekening niet gezet. Dat heeft een ander gedaan, die mij in discrediet wil brengen. En verder zegt ik er niets over, tegen niemand meer". Hij zei dus ook niet, dat hij de consequenties van die handteke ning zal aanvaarden. „Ik heb wel mijn conclusies getrok ken". Welke dat zijn9 „Geen commentaar". Of hij er een schriftkundige bijhaalt om de valsheid van de handtekening te bevestigen? Of hij een klacht in dient? Of hij stappen onderneemt om zijn derde plaats op de kandidatenlijst van de VVD'veilig te stellen? „Als ik stappen onderneem, zijn dat privéstappen. Daar heeft niemand wat mee te maken". Het is in elk geval niet waarschijn lijk, dat hij iets heeft gedaan om zich van de Boerenpartij te distanciëren. Integendeel. Volgens de heer F. Wou- iterse, de lijsttrekker van de Boeren- DEN BOSCH Een assistent-chef. een chauffeur en vier andere werkne mers van de Bouwmaterialen- en tegel- handel Fa. Ras C.V. aan de Engelseweg te Den Bosch, zijn in handen van de politie gevallen nadat gebleken was, dat zij zich in de loop van enkele maanden hebben schuldig gemaakt aan talrijke diefstallen in dit bedrijf. Onder meer werden duizenden tegels, zakken ce ment, vloerbedekkingsmateriaal en zelfs keukenkasten verduisterd. De buit werd voor een deel ten eigen gerieve aan gewend, andere materialen werden aan vrienden en kennissen doorverkocht. partij, is de heer Moes bij het se cretariaat van die partij geregistreerd als betalend lid. Zegt de heer Moes: „Ja, ik heb de geldpest. Ik betaal ook contributie aan de Partij van de Ar beid. Is het nou goed?" Volgens zesgen 'Uit betrouw are bren» heeft de heer Moes in zijn winkel openlijk verklaard naar Kortgene te zijn geweest om een rede van de „vrije boer" Harmsen te beluisteren. Hijheeft, bij die gelegenheid een handtekening gezet, omdat: „Die Harmsen goed sprak. Daar zat wel wat in". Volgens de kieswet mag iemand op maar één aanbevelingslijst tekenen. Zowel de VVD als de Boerenpartij hebben in Goes voldoende aanbevelin gen om een handtekening te kunnen missen. Welke lijst (als het er geen twee zijn) met een handtekening wordt gereduceerd, is nog niet be kend. En dat zal, wat de heer Moes betreft, ook nooit bekend worden. Wel getekend De lijsttrekker van de Boerenpartij in Goes denkt er anders over: „Moes heeft wèl getekend, maar hij had toen een borreltje op. Zes weken geleden ben Ik met de aanbevelingslijst bij een paar vrienden van hem geweest. Moes zat er ook. De vrienden tekenden. En Moes ook. Hij dacht natuurlijk dat ik niet voldoende handtekeningen zou krijgen en dat de lijst niet zou wor den ingediend". Lijsttrekker W.ouiterse van de Boeren partij heeft naar zijn zeggen de heer Moens de kans gegeven zijn naam te schrappen. „Ik ben, toen de dubbele handtekening op het gemeentehuis was ontdekt, naar hem toegegaan om de zaak te regelen. Per slot kan ieder een wel eens wat onbezonnen doen. Maar hij begon ineens te zeggen dat hij niet had getekend en dat die hand tekening vervalst was. Bovendien ver weet hij me, dat ik het geval in de krant had laten zetten. Volgens de heer Wou terse hoeft de heer Moes niet te worden geschrapt als lid van de Boerenpartij. „Iedereen mag lid wor den. Het gaat ons uiteindelijk om de contributie. Maar het zal voor de an dere partijen niet zo leuk zijn, denk ik". (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De by de Provinclale- Statenverkiezingen gebruikte stemma chines dit gebruik leidde zoals bekend tot onbevredigende resultaten zullen onderzocht worden, zodra het onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw be noemde statenleden heeft plaatsgevon den. Tot aan dat tydstip mogen de ge bruikte stemmachines ingevolge de Kies wet niet geopend worden. De beslissing of tot herstemming in de betrokken dis tricten moet worden overgegaan, berust bij de diverse colleges van Provinciale Staten. Dit heeft minister Smallenbroek (Bin nenlandse Zaken) meegedeeld in ant woord van het Tweede-Kamerlid Voogd (Boerenpartij). Het lijkt de minister niet waarschijnlijk dat het tevoren onderzoch te proefmodel ondeugdelijk is. Dit gelet op het uitvoerig technisch onderzoek, waaraan het proefmodel voor de goed keuring is onderworpen. (Van een onzer verslaggevers) GOES De vele kleine aanne mers in Zeeland zien goede pers pectieven in de voorstellen van mi nister Bogaers die een zekere vrij heid in het bonwen van woningen inhouden. De heer J. Marteyn uit Yerseke, bestuurslid van de Ne derlandsc Aannemers-Patroons bond en de Zuidnederlandse Aan nemersvereniging, zegt dat de klei ne aannemers eindelijk weer kans krijgen 0111, naar gelang hun ca paciteit, vrije- en premiewoningen te houwen. Hij sprak van een be langrijke stap in de goede richting De laatste jaren zijn veel kleine aan nemers zonder werk gebleven en zelfs tr P "11 stamt nog bouwvakker. u't een schaapherdersge wei meer last van honden gehad. Maar nog nooit zo lang en zo frequent els in de laatste maanden. „Het is een ramp. Het ergste is dat je niet gerust meer bent" (Van een onzer verslaggevers) VEERE Op de Haringvreter lopen sinds donderdag 25 pony's in het wild. De zandplaat in het Veerse Meer, aan de voet van de dom van het eeuwen oude Hanzestadje, is daardoor een uniek Nederlands natuurreservaat geworden Op slechts enkele plaatsen in Europa lopen paarden in het wild (wat iets anders is dan wilde paarden). Het aan tal New-Forestpony's, dat gisteren in twee etappen naar de zandplaat is ge bracht, zal binnenkort worden uitge breid. Echter niet door een natuurlijke aanwas. Men heeft, om te voorkomen dat de dieren elkaar doodvechten, geen merries tussen de hengsten gezet. Overigens wordt er door de paarden wel gevochten. De dieren waren nau welijks los of het gevecht om de lei dersplaats in de kudde begon. Hinni kend, steigerend en venijnig trappend vlogen de pony's elkaar in de manen. Het is ons niet bekend wie de strijd heeft gewonnen. Wel kon men zien tus sen welke dieren het eindgevecht zal worden geleverd. Beide hebben Ara bisch bloed in de aderen. De pony's zijn geleverd door een aan tal Zeeuwen. Het merendeel komt van de ponyclub „Westenschouwen" op Schouwen-Duiveland. Daar hebben acht mensen, waarbij twee dierenartsen, het initiatief genomen om de Haringvreter nu eens niet te bevolken met koeien of schapen om het gras kort te houden. Dit vertelde de voorzitter van de ponyclub, ir. J. D. Dorst. Hij is de man die een tijd geleden eens tegen de rent meester van Domeinen in Breda, ir. J. Kluijtenaar lieeft gezegd: „Op die !■**- ringvreter van u moet u pony's laten lopen. Dat is een attractie voor de toe risten". De New-Forestpony's leven in Zuid- Engeland zo'n beetje in het wild. De dieren zijn hard en kunnen daarom rustig het hele. jaar op de onbeschutte Haring vreter blijven. Men zal echter wel een open schuur voor de pony's bouwen. De beesten kunnen daar schui len en bijgevoerderd worden. Vóór het indammen van het Veerse Meer was de Haringvreter een zand plaat. Nu is het een uniek natuurreser vaat van zestig hectare groot. Vijfen twintig hectare zijn door Domeinen be bost. De rest is weiland, gedeeltelijk voor de paarden, gedeeltelijk voor kam peerders. Men wil namelijk op het eiland geen enkel verbodsbordje plaat sen. Maar ook geen enkele vorm van bebouwing (behalve de schuur voor de paarden en de gereedschappen). Dit im pliceert, dat kampeerders op het eiland geen toiletten zullen aantreffen, of plaatsen waar iets kan worden gekocht. Het „ruige kampleven" zal er moeten worden beoefend. Men twijfelt niet aan het succes van deze onderneming. En men hoopt daarom dat de mensen zich zo zullen gedragen, dat er nooit toezicht nodig is. Voorlopig bestaat de vegetatie van het eiland uit wat uiterst jong hout (later moeten dat machtige eiken worden), en gewassen die elkaar verdringen. Het zuidoostelijke deel laat men namelijk volkomen in ongecultiveerde staat. De natuur zal zelf moeten uitmakeii met welk soort flora de langzqam ontzilten- de klei op die plaats wordt bedekt. De paarden op het eiland zullen bin nenkort concurrentie krijgen van ganzen. Deze dieren komen van de zo mer naar het eiland om. net als de pony's gras te eten. De andere populatie van de Haringvreter bestaat uit ratten, hazen, noordse woelmuizen (erg zeld zaam) en een paar velduilen. De hazen zijn in de strenge winter van 1963 over het ijs naar de Haringvreter gewandeld. Op de foto: Er was veel belangstel ling toen de pony's in Veere wer den ingescheept voor hun overtocht naar de Haringvreter. over de kop gegaan, omdat ze hun bouw capaciteit door het slechts druppelsge wijs afkomen van r\jksgoedkeuringen niet konden benutten. De kleine aannemers verwachten voor al op het platteland een toenemende vraag naar vrije en premiewoningen. Er zullen concurrerende prijzen worden ge vraagd, hetgeen de particuliere bouwer ten goede kan komen. De prijs van de bouwgrond zal volgens de heer Marteyn waarschijnlijk nog het belangrijkste pro bleem worden. Hij pleit voor goedkopere grondprijzen voor particuliere bouwers. Velen zullen zijns inziens juist op de grondprijs struikelen. De grond voor par ticuliere bouwers wordt vaak sterk op gedreven ten gunste van de grondprijs voor woningwetbouw, die kunstmatig laag moet worden gehouden. De grote aannemers in Zeeland ver wachten weinig verandering in de be staande situatie. De woningwetbouw, waar de meeste grote aannemers het van moeten hebben, is buiten de liberalise ring gehouden. In de vrije sector, zo meent de heer A. van der Poel uit Ter neuzen, een van de grootste aannemers van Nederland, zullen geen grote bouw- stromen op gang komen. De produktie van woningwetwoningen zal in de ko mende jaren zijns inziens ongeveer ge lijk blijven. De enige verandering in de ze sector zal zijn, dat steeds meer zal worden gestreefd naar industrialisatie van de woningwetbouw. De heer G. Verschoor, plaatsvervan gend hoofdingenieur-directeur van de di rectie Zeeland van Volkshuisvesting en Bouwnijverheid, zegt dat Zeeland vol gend jaar wat minder woningwetwonin gen zal krijgen, maar dat de ontwikke- lingskernen, zoals Terneuzen, Vlissingen, Middelburg en Goes, daarvan geen last zullen ondervinden. Er zullen in de wo ningwetbouw alleen wat minder uitloop mogelijkheden op het platteland zijn. Dit wordt echter gecompenseerd door de veel grotere mogelijkheden in de parti culiere bouw. Met name de kleine aan nemers op het platteland zullen hiervan volgens de heer Verschoor kunnen profi_ teren. De Nederlandse Christelijke Aannemers- en Bouwvakpatroonsbond heeft, blijkens een artikel in het vandaag verschenen bondsorgaan „De Christelijke Bouwvak patroon", de liberalisering van de wo ningbouw „met onverholen instemming" begroet. (Van onze correspondent) TILBURG Het z.g. „Turkenpro bleem" wordt momenteel in Tilburg ste vig aangepakt. Een aantal commissies is druk doende met de controle op de huis vesting. Bovendien is bepaald dat alleen buitenlanders die zijn aangeworven een verblijfsvergunning kunnen ontvangen. Alle anderen, die op goed geluk het land binnen komen en zich in Tilburg komen melden, worden zonder meer teruggezonden. Deze week waren het er weer acht. De tot dusverre genomen maatregelen hebben ertoe geleid dat het aantal Turken inmiddels sterk is ge daald. De politie schat dat er thans nog tussen de 300 en 400 zijn. De Nederlands- Turkse vereniging in Den Haag heeft intussen in samenwerking met de politie een brief opgesteld, die de Turkse «r- beiders in hun eigen taal zal duidelijk maken waarom het allemaal gaat De belanghebbenden kunnen deze brief een deze dagen tegemoet zien.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 3