rucp VAN DER MEER DE 101" N.V. „¥EWr NETTE VERKOOPSTER Strenger silhouet Belton Krommenie GEBR. VAN G0ETHEM n pakje? VERTEGENWOORDIGERS FINA NEDERLAND N.V. VROUWELIJK PERSONEEL 10c- een verkoopster caravan Waterschap Axeler Ambacht MODEHUIS Vogel kwekers SERVICE-STATION- BEDIENDEN Merk Speelgoedhuis EEN MEISJE voor inpakwerk en LEERLING-BAKKER Bonte-v.Mosseveide Aannemingsbedrijf N.V. Westbrabantse Bouwcombinatie een ervaren uitvoerder N.V. Hero Conserven Breda Breda Herenhuis Jasmijnstraat 38.500.- Mary van Dijk RUIME 6-PERS00NS NOORDSTRAAT nu reeds verkrijgbaar bij Excelsior Holland Electro Philips TERNEUZEK N.V Chemische wasserij en de Muntwasserij van de DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 APRIL 1966 1 In volgende. *0^ A® De verkoop van onze CITOGRAF adresseer- machines dwingt ons de verkoopstaf uit te breiden met Wanneer U verkoopervaring hebt representatief bent ■fa secuur kunt werken actief en •k inventief bent neem dan eens kontakt met ons op 1 ONS ADRES IS: FLORAPLEIN 14, HAARLEM i tel. 02500-17407 BUKOi""»»"" Zondag 24 april koopt torstens-Schellekens uit Helmond Man-kanaries f11.50, popjes t 5.50, witte Kbravinkjes f 5.50 p.p. ferijze en bruine f 4.50 p.p. Man bastaard putters f 13.00. Vogels brengen van 10 tot B0.30 Café Huygens, Grote markt 11, Bergen op Zoom. Ivan 10.45 tot 11.15 Café de Croon, Boulevard 84, Roo- idaal. Van 11.30 tot 12 uur Café Buitenlnst, A. v. d. Klun- dert, Dijklaan 61, Breda. Zaterdag van 10 tot 5 uur: Bij de firma v. d. Kruijssen Hatharmastraat 31, Ooster- bout. N.V. Zaadhandel en Boomkwekerijen WED. P. DE JONGH GOES De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeel houders zal worden gehou den op: ZATERDAG 7 MEI 1966 des morgens 10.30 uur in Hotel „Centraal" Grote Markt te Goes De punten van behandeling en de jaarstukken liggen vanaf 22 april 1966 voor aandeelhouders ter kennis neming ten kantore der Vennootschap. Aandelen moeten uiterlijk 3 mei 1966 worden gedepo neerd ten kantore der Ven nootschap te Goes of bij een Bankinstelling. Het depotrequ geldt als be wijs van toegang. DE DIREKTIE vraagt voor haar service stations te Breda Het bezit van rijbewijs B-E strekt tot aan beveling, doch is niet vereist. Kandidaten kunnen schriftelijk of telefo nisch solliciteren bij onze inspekteur, de heer E. VAN GOOL, Keersbergenstraat 9, te Breda, tel. 01600 - 37905. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII llllllllllllllllllllllllim Wegens huwelijk der tegenwoordige^ voor zo spoedig mogelijk gevraagd: Minimumleeftijd 17 jaar C. LANGEVELD, Lange Kerkstraat 50, Goes Telefoon 01100—5158 [■■iiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii,,,,!,! Voor direct gevraagd: 's Zaterdags vrij v.h. Banketbakkerij Groenendijk 24 KLOOSTERZANDE Tel. 01148 - 676 VRIJE TIJDS VERKOPERS - VRIJE TIJDS VERKOOP STERS. Wilt U door het verkopen van prachtige, le kwal. artikelen 200 - 400 per week verdienen in uw vrije tijd? Dit is directe verkoop aan particulieren, hotels, enz. alsmede het maken van afspraken. Géén Mixers en géén demonstraties'. Deze artikelen zijn geheel nieuw, noo zakelijk en verkopen snel. Alleen beschaafde personen gelieven te reflecteren. In de linkerbovenhoek de lettegs VT te vermelden. Br. onder no. S 96845-00 bur. v. d. blad. kantoor Markt 4 te Steenbergen vraagt op korte termijn voor haar in uitvoering zijnde woningbouwprojecten in West-Brabant Bij voorkeur in het bezit van einddiploma U.T.S. of aannemersdipioma B. U. en rijbewijs BE. Bekendheid met bedrijfsorganisatie en admini stratie strekt tot aanbeveling. Uitsluitend schriftelijke sollicitaties te richten aan bovenstaand adres. ledig mogelijk: INGEMAN lorna boekhouden, die zelf" l:an werken. Idige gegevens te richten Ihangselpapierhandel N-v lo 1692-2951. vraagt voor de AFDELING HUISHOUDELIJKE DIENST Diploma Huishoudschool is gewenst mgïngskuur met wat een voldoe- foer aanbrengen. snlang! Echt een jurlijkl). jetstappen? Geeft metl op het Glanzer-iaagi®. chtige doek erover - r is weer smetteloos nzer NIEUW is =UW laat nooit rartden en eindigt met liet aan- tar en wanneer u •UW is praktisch. itandige aankoop vloeren, f, rubber, ook parket- wi!lahtl<lgen omtrent werkzaamheden enzovoorts e" ga,rne verstrekt door de Maatschappelijke Werkster op de afdeling Sociale Dienst. Door deze label slechts aan enkele fabrikanten is toevertrouwd, garanderen wij dat dit jasje aan de hoogste eisen voldoet. fn alle moderne modpfinten verkrijgbaar. £l) d-tyi, Uteii BREDA Eindstraat 14 Tel. OlóOO-31086 TILBURG Heuvelstraat 44 St. Annaplein 6 Tel. 04250 - 23900 DEN BOSCH Schapenmarkt 17 Tel. 04100-39125 Voorlopig ko§>loos. Door de Heer Rechter-Commis- saris in het faillissement van Marie Jeannette Marga- retha Schwiep, geboren te Baarn op 18 juli 1906, echt genote van J. Levendig, zonder beroep, wonende te Sittaird, Gruizenstraat no. 3, is bepaald, dat: 1. de indiening der schuld vorderingen moet plaats hebben uiterlijk op 16 mei 1966 bij de curator; 2. de verificatie-vergadering zal worden gehouden op donderdag 9 juni 1966 te 10.00 uur in het Gerechts gebouw van de Arrondisse- ments-Rechtbank te Maas tricht; Minderbroedersberg no. 4. Sittard, 6 april 1966. De curator, Mr. J. M HERMANS, Advocaat en Procureur, Engelenkampstiraat 74, Sittard. Voorlopig kosteloos. Door de Heer Rechter-Commissa ris in het faillissement van Jan Levendig, geboren te Noord-Scharwoude (thans gemeente Langedijk) op 20 november 1905, zonder be roep, wonende te Sittard, Gruizenstraat no. 3, is be paald, dat: 1 de indiening der schuld vorderingen moet plaats hebben uiterlijk op 16 mei 1966 bij de curator; 2. de verificatie-vergadering zal worden gehouden op donderdag 9 juni 1966 te 10.00 uur in het Gerechtsge bouw van de Arrondisse- ments-Rechtbank te Maas tricht, Minderbroedersberg no. 4. Sittard, 6 april 1966. De curator, Mr. J. M. Hermans, Advocaat en Procureur, Engelenkampstraat 74, Sittard. De door de Rechter-Commis- saris goedgekeurde enige uit- delingslijsten in het faillisse ment van de vennootschap onder firma A. de Bruyn- de Bruyn, gevestigd te Steen bergen, alsmede haar ven noten C. J. de Bruyn en J. B. de Bruyn. beide wonende te Steenbergen, zijn heden ter griffie van de arrondis sementsrechtbank te Breda, en het kantongerecht te Ber gen op Zoom nedergelegd om aldaar gedurende tien dagen ter kosteloze inzage van de schuldeisers te liggen. Bergen op Zoom 20 april 1966 De curator, Mr. J. G. W. Vreijling Spoedig leeg k k. Mak elaarskantoor BEEKERS Wlhelminapark 18, Breda. Tel. 01600 - 34273 Lycra Stretch corselet. De grote mode. Niet één balein en toch steungevend. Cups B en C 3SK75. Ook in zwart en marine. Foundations verkrijgbaar bij Kremerstraat 9 Telefoon 3573 BERGEN OP ZOOM vraagt voor haar filiaal te Middelburg Verkorte werkweek is van kracht; met vakantie- afspraken wordt rekening gehouden. Sollicitaties schriftelijk of mondeling aan ons adres: Markt 15 te Middelburg. Te koopT I staat Het geheel |'s demontabel Te u. j K OU48-402?' bevrage" Tentoonstelling en Beurs voor Middenstand, Handel, Nijverheid, Industrie en Voorlichting. 7 t/m 14 mei 1966 Het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Axeler Am bacht maakt bekend, dat de aan de Algemene Vergade ring aangeboden begroting 1966 met memorie van toe lichting gedurende 14 dagen ter Griffie van het water schap (Gentsevaartstr. 2 te Axel) ter inzage van de ingelan den wordt nedergelegd en In afschrift tegen betaling der kosten verkrijgbaar wordt gesteld. Axel, 21 april 1966. Het Dagelijks bestuur voornoemd, P. VAN HOEVE, Dijkgraaf. J. W. KUSEE, Griffier. model Merio Stof: Zwitserse Ajourkant; in diverse mode- tinten Voor sfeervolle huiselijkheid de nieuwste plastic-op-vilt vloerbedekking van Oostdam 51 Sas van Gent Tel. 01158-427 B Bèïton van Krommenie bestaat uit een huiselijk, gedegen en fraai plastic oppervlak met een geluiddempende onderlaag van langharig vilt. Feestelijk om te belopen. Ongevoelig voor In drukken. Met eep vochtige doek schoon te houden. Verkrijgbaar in 7 aantrekke lijke kleuren. Slechts f 9.- per m2 (ongelegd). STOFZUIGERS als U er zeker vari wilt zijn dat U hem nog voorde komende wsniercieleverd krijgt, Zo'n enorme vraag is er naar de oïfehaard met eïs capaciteit van een centrale-verwar ming, Hoenson's elub- bei bi-ars der: eapaciteit van maar liefst 20.000 Kcal, per uui. Let eerst op de capaci teit Hoe belangrijk het is om bij het kopen van een haard in de al lereerste plaats op -de capaci teit te letten en dan pas op een gezellig modelletje, leuke kleur of een merk dat bekend in de oren klinkt, Is gedurende de barre winter van '62-'63 toen het zo'n 20/ en meer vroor, wel duidelijk gebleken. Honderd duizenden gezinnen zaten "toen in de kou, ondanks het feit dat zij zich arm stookten. Omdat hun haard te klein van capaci teit bleekte zijn. Moeilijk te verwarmen vertrekken Vooral gecombineerd zit-eet- V.amers vragen vanwege de doorgaans slechte en tochtige bouw en het grote raamopper- vlak belangrijk meer aan warm te. Hetzelfde geldt voor het verwarmen van 2 grote vertrek ken met of zonder tussendeu ren. Neem daarom bij het kopen van een nieuwe haard gaan risico's. Laat U niet de eerste de beste haard „aanpra ten". Let in de allereerste plaats op de capaciteit. Gashaarden zijn nl. alleen leverbaar in capa citeiten tot ten hoogste 11.000 Kcal. per uur, een capaciteit voldoende om er een ruim ver trek mee te verwarmen. Dit geldt ook voor de meeste' kolen- en oliehaarden. Capaciteit van maar liefst 20.000 Kcal, per uiir. Ais U er echter zeker van wilt zijn, dat het zelfs bij de streng ste vorst heerlijk warm in huis is, volg dan het voorbeeld van tienduizenden verstandige men sen en bestel de Hoenson dubbelbrander. Géén andere oliehaard en ook géén enkele kolen-convector of gashaard heeft nl. een capaciteit van maar liefst 20.000 Kcal. per uur zoals' de Hoenson dubbel brander. De enige oliehaard met de capaciteit van een cen trale-verwarming, die boven dien volkomen veilig is omdat van koiendampgevaar of gas- explosies geen sprake is. Zuinig stoken Bovendien stookt U met de Hoenson dubbelbrander goed koper dan met aardgas, terwijl U door het Gerichte Warmte- systeem heerlijke vioerwarmte heeft, zonder dat er ruisende en stroomvretende ventilato ren aan te pas komen. Gezellig haardvuur Door de RocketWonder Kolen - die U nooit hoeft te vernieuwen - geniet U van hetzelfde gezel lige roodgloeiende kolenvuur, als bij een kolenhaard. Rócket zelfreinigende brander, een uitkomst Hoenson oliehaarden hebben géén Rocket 3-traps brander, maar de Rocket zelfreinigende brander. Hierdoor geen last van roet, stank en gepruttel, en volkomen reuk- en geruis loos. Ook geen aansteekpro- blemen. Papier, spiritus of aansteeklontjes die steeds uit gaan, met alie narigheden van dien, komen er niet aan te pas. Slechts één lucifertje steekt U aan en de Hoenson brandt. En bovendien het grote voordeel dat U behalve petroleum (haard brandolie) zonder bezwaar ook alle mogelijke goedkopere olie soorten kunt stoken, zoals huisbrand-, diesel- en gasolie. Nu bestellen Inderdaad, om er zeker van te zijn dat U de Hoenson dubbel brander nog voor de komende winter geleverd krijgt, Zo'n enorme vraag is er naar. Levering geschiedt uit sluitend via de erkende Hoenson dealers. Grossier voor Zeeland MASSEE ZOON N.V. Goes. Tel. 01100-5140 OPERATORS voor 3 en 4 ploegen dienst Leeftijd 25 tot 40 jaar Zij die in het bezit zijn van een diploma L.T.S. genieten de voorkeur Schriftelijke sollicitaties te richten aan FOSTER GRANTCHEMIEN.V, Lijndonk 25 te Breda J&Si1 Op zaterdagmid dag 23 april, zal de edelachtbare heer M. de Vos, loco burgemeester van de gemeente Terneuzen, de nieuwe vesti gingen van de gevestigd AXELSESTRAAT 27 openen. Vanaf haif vier zijn beide bedrijven opengesteld terwijl dan tekens de gelegenheid bestaat de bedrijfsleider, de heer J. Fokke, te feliciteren met het feit dat hij 25 jaar bij de wasserij De Zon in dienst is. Uw bezoek zal zeer op prijs worden gesteld. F. Verstraeten en Zn. DIJKSTRAAT 5 t/m 9 TERNEUZEN TEL. (01150) 2056

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 23