Bijna vijf ton tekort op begroting „Axeler Ambacht FILMS SCHAI RHBS Breda niet kansloos tegen St.-Pieter, Tilburg onden richten lachting In gesprek Duitse matroos maakte dolle rit door Middelburg tan Stal Frowein favoriet in van prijs Haarzuilen Ruim 3 miljoen toto-opbrengst voor sport Katholieke Pers in Breda bijeen HULST OOSTBURG Afscheid bij de Boerenleenbank AANSLAGEN DIJKGESCHOT NOG VOORLOPIG 2 ELECTRISCHE SCHRIJFMACHINES IN 1 Kamerlid stelt vragen over strandvervuiling Ontsluitingsplan in voorbereiding Lening Open riolen Firma v. Dronkefaar en Buijze Twaalf weken met aftrek en 3 jaar ontzegging Dagblad De Stem Vervoervergunning voor invaliden HILLENIUS EXPOSEERT IN HULST Huisvredebreuk Promotiestrijd afdelingskampioenen Mevr. Vermeulen vecht voor behoud van haar boerderij Verduistering Vrouw gewond bij val van trapleer In MoIIer lyceum Nevobo-examens in Bergen op Zoom Studenten kampioenschap Finnen vestigen nieuw record Vijf zilveren zusters in St. -Elisabeth-stich ting HOOGWATER Vandaag Morgen eenTtZk J™- J\zou eige DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 APRIL 1966 Rode Kruis. Op woensdagavond 27 april zal de Hulster afdeling van het Ne derlands Rode Kruis de jaarvergadering houden in „De Koning van Engeland" Óp de agenda staan de gebruikelijke huis houdelijke punten. Gunning'. In opdracht van het be stuur der r.-k. lagere school heeft ar chitect J. Loonen aan de fa. H. H. Ver- cveij te Oostburg het uitbreiden van de r.-k. lagere school te Oostburg ge gund. Aardenburg Gunning. Architect J. Loonen uit Breskens heeft namens het gemeente bestuur van Aardenburg het bouwen van een gymnastieklokaal met annexen aan 5e fa. Th. Hoorickx te Sluis-Heille ge gund. Breskens Film De dames VVH en de be- laardensociëteit zullen in „De Uitkomst" bp woensdag 27 april 's middags om half 5rie voor de bejaarden van Breskens de kleurenfilm over het huwelijk van prin ses Beatrix en Claus von Amsberg ver tonen. Vismijn. Aan de gemeentelijke vis mijn te Breskens zijn in de week van 10 t/m 16 april aangevoerd: 1916 kg export garnalen, 142 kg bot, 2534 kg schar, 3783 kg schol, 398 kg griet, 305 kg tarbot, 10821 kg tong, 2726 kg gul, 763 kg wij ting, 59 kg wulken, 19 kg rog, 3 kg poon, 1045 kg., onverkochte bot, 210 kg onver kochte wij.ting, 20 kg onverkochte gul. Sluis Middenslandspartij De lijst van kan didaten van de Middenstandspartij luidt: 1. Jul. du Fossè jr. 2. O. de Milliano 3. W. Spee, 4. J. Bogaard, 5. N. Ben schop, 6. C. v. d. Plasse, 7. Jac. Sche ren®, 8. G. Buskens, 9. G. van Westen, 10. A. de Bruyne, 11. C. Driessens, 12. F. de Krijger. Westdorpe Tijdens een algemene vergadering van de boerenleenbank, gehouden in het ver enigingsgebouw Concordia", werd af scheid genomen van de heer E. C. Ver- helst, voorzitter van het bestuur, en van de heer Goethals, president van de Raad van Toezicht. Zij werden beiden toegesproken door de heer G. van Haelst, die hun staat van dienst bij de bank de revue liet pas seren. Als blijk van waardering bood hij hun een geschenk aan. Namens het personeel sprak de kas sier, de heer A. de Moor een afscheids- en dankwoord voor de prettigp samen werking gedurende de voorbije jaren. Ook hij bood de scheidende heren een kleine attentie aan. Namens de Coöperatieve Centraio Boerenleenbank te Eindhoven sprak de districtsinspecteur worden van dank en waardering. De heer Verhelst ont ving voor zijn 21-jarige dienst een oor konde en de heer Goethals werd voor zijn 35-jarige dienst een oorkonde met draagmedaille aangeboden, Tijdens deze vergadering werden te vens opvolgers benoemd voor de schei dende functionarissen. In de plaats van de heer Verhelst werd als bestuurslid benoemd de heer Frits Verhelst. en als opvolger van de heer Goethals werd tot lid van de Raad van Toezicht benoemd de heer Julien Govaert. Voor deze belangrijke vergadering bestond een grote belangstelling. Hansweert KVP-vergadering De KVP-afdeling te Hansweert houdt zondag 24 april in zaal Thalia een vergadering om 19.30 uur. De agendapunten zijn geheel afgestemd op de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. Kruiningerr R.-K. Vrouwengilde Het r.-k. Vrou wengilde heeft op feestelijke wijze het tienjarige bestaan gevierd. In de parochie kerk vond eers' een eucharistieviering plaats, waarna het feest werd voortgezet in h'e't dorpshuis ï£ay Munck. Daar was een koffietafel, waarna een cabaretgezel schap 's avonds het gezelschap feestelijk heeft beziggehouden. Tien jaar geleden werd de vereniging m.m.v mevr. Asseiman en de heer Z. Jansen opgericht. Er waren toen drie le den. Het hoogste aantal leden was 45, terwijl het vrouwengilde thans 39 leden telt. Volgende week volgt een belangrijke vergadering. De huidige voorzitster, mevr Asseiman, mede-oprichtster en sedert acht jaar voorzitster gaat nu definitief de voorzittershamer neerleggen. In deze func tie zal dus een nieuwe dame moeten wor den gekozen, die het prachtige werk dat door de scheidende voorzitster werd ge daan, zal moeten voortzetten. Kettingbotsing Op rijksweg 58 ter hoogte van de Stationsweg vond een kop-staart aanrijding plaats. L. F. van M. uit Roosendaal kon niet tijdig afrem men. Hierdoor botste H. J. M. uit Kloetin- ge er bovenop. Ook E. G. B. uit Hulst on derging dit lot. De auto's liepen vrij aan zienlijke schade op. (Advertentie) Mogrelijk door 2 Jintinrich- tingen in 1 machine. Met één vingerdruk, moeiteloos, zonder het steeds zo verve lende verwisselen van de linten, kiest u het lint voor de „gewone" brieven die toch al opvallen door het fraaie Triumph schrift, kiest u het lint voor dat extra „persoonlijke cachet" of voor reproductie. Zo'n meesterlijke Triumph- Electric - die zijn kwaliteit altijd schriftelijk bevestigt vraagt slechts 1485 DEN HAAG (ANP) Zijn de minis ters van Verkeer en Waterstaat, van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Defensie niet van oordeel, dat maatregelen moeten worden getrof fen tegen de toenemende dreiging van de verontreiniging van het water van de Noordzee door olie, zoals die zich kort geleden weer gemanifesteerd heeft op het strand van het eiland Schouwen? Aldus heeft het Tweede Kamerlid Ver- mooten (P.v.d.A) schriftelijk aan de bewindslieden gevraagd. Is het niet mogelijk, zo vervolgt hij, dat door in schakeling van de marine dergelijke ver ontreinigingen van het zeewater door olie tijdig worden gesignaleerd en met chemische middelen worden bestreden? Voorts vraagt hij of de minister van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk Werk bereid is ook in de toekomst, zo als onlangs bij Schouwen, de gemeem ten financieel tegemoet te komen, en zo ja, in welke mate. Tenslotte vraagt de heer Vermooten nog of de minister van Verkeer en Wa terstaat niet van oordeel is, dat in de toekomst een organisatie van Noordzee- oeverstaten moet worden tot stand ge bracht, die permanent de apparatuur ter beschikking heeft waarmee het euvel ge signaleerd en bestreden kan worden en of de minister in dat geval niet tevens bereid is hiertoe het initiatief te nemen. (Van een onzer verslaggevers) AXEL De begroting voor 1966 van bet waterschap Axelew Am bacht wijst een nadelig saldo van bijna 467.000 gulden aan. Veront rustend is dat naar de mening van het dagelijks bestuur niet, aange zien de ingelanden ook in 1966 slechts voorlopige aanslagen dijk- geschot zullen krijgen opgelegd. De aanslagen zijn gebaseerd op de hef fingen van de (voormalige) pol ders en waterschappen, die op 1 januari van het vorige jaar in het waterschap werden geconcen treerd. Het definitieve geschot moet nog worden berekend. De begroting werd gisteren aangebo den aan de algemene vergadering, die bijeen was in „Het Centrum" te Axel. Op 24 mei a.s. volgt de behandeling. Voor dien zal de begroting nog onderwerp van gesprek uitmaken tijdens de vergaderin gen van de hoofdingelanden van de vijf verschillende districten. Op voorstel van het dagelijks bestuur besloot de algemene vergadering bij de N.V. Waterschapsbank te Den Haag een vlaste geldlening van maximaal 350.000 gulden aan te gaan. Het geld zal wor den aangewend voor de vervaardiging van de kadastrale leggers van het water schap, voor de inrichting van het in aan bouw zijnde waterschapshuis, voor de verbetering van de Hoogendijk en voor de inrichting van een kleidepot in de Hel legatpolder i.v.m. de dijkverzwaring daar. Voorts had het dagelijks bestuur gerekend op een uitgaaf van 93.500 gulden voor de in 1966 uit te voeren kapitaalswerken, die echter zijn opgeschort in afwachting van de voltooiing van het raamontsluitings- plan, waarvan men straks de prioriteit van de uit te voeren werken zal kunnen aflezen. De rekening - courant - overeenkomsten, die het waterschap heeft gesloten met de coöperatieve Boerenleenbank te Axel, de coöperatieve Raiffeisenbank te Terneuzen en de N.V. Waterschapsbank werden her den. In alle gevallen werden de maximaal in rekening-courant op te nemen bedra gen verhoogd van 150.000 tot 250.000 gul den of tot een totaal van 750.000 gulden. Een punt van vrij uitgebreide discussie was het voorstel van het dagelijks be stuur tot vaststelling van een regeling voor de beplanting langs de watergangen van het waterschap. De gebruikers van de percelen langs de sloten zullen ingeval van beplanting afstanden van 4 tot 7 me ter van de kant van de sloot, al naar ge lang de breedte van de sloot, in acht moe ten nemen. Enkele hoofdingelanden voer den het bezwaar aan, dat men de eigena ren en gebruikers van de grond door deze maatregel het plantrecht op de strook grond langs de watergangen ontneemt. De meerderheid van de vergadering deelde die bezwaren niet. Naar aanleiding van dit agendapunt vroeg een van de hoofdingelanden het aantal watergangen zoveel mogelijk te beperken of in ieder geval de sloten waar mogelijk te vervangen door gesloten rio len. Vele sloten zouden namelijk worden aangewend als open-riolen met alle daar uit voortvloeiende narigheden. De voorzitter, dijkgraaf P. van Hoeve uit Axel, antwoordde, dat samenwerking met de gemeenten in deze gevallen de oplossing kan betekenen. door te dringen, maar winnen i» I te veel gezegd. Alhoewel Duindiet van Breda ligt, verkiezen enige ft* bantse eigenaren toch de eerste me?' in het sportprak te Groningen zondag eveneens 10 draverijen vèrr? zullen worden. De Dongense eigen? rijder Caron komt met Carol Bon?» aan de start in de openingsdraverii if vijfjarige gaat bijzonder goed - De algemene vergadering besloot voorts tot vaststelling van de instructie voor de ontvanger en bekrachtigde enkele salaris maatregelen, die ten aanzien van het wa- terschapspersoneel zullen worden getrof fen. Een door de heer A. J. Beenhakker uit Den Haag ontworpen wapen van het wa terschap kreeg een goedkeurend onthaal. (Advertentie) steeds voor de aantrekkelijkste prijzen Bij aankoop van f 500,- reiskosten voor 2 personen vergoed ZUIDZANDE Tel. 01170-2161 TERNEUZEN Zuidlandstraat 14 Tel. 01150 - 3529 (Van onze paardensportmededwerkerj BREDA Zondagmiddag is de Prijs van Haarzuilen de belangrijkste ren van het Duindigtse programma. Negen vol bloeds zullen zich achter de kabels ver zamelen. De Noordwijkse eigenaar-trai ner Frowein komt met twee klasse paar den aan de start: Kandy en High Hat. Ook de grootste ren-paarden eigenaar Schoonheim heeft twee hete ijzers in het vuur met Rex Mundi en de ,,Der_ byhoop" Jolly Jinks S. De strijd zal hoofdzakelijk gaan tus sen deze twee stallen, want voor Miss Willy is de afstand te kort, terwijl Hap py Time, alhoewel prima in vorm even te zwaar in het gewicht staat tegen over de klasse van Jolly Jinks. Bij de draverijen beloofd het hoofdnummer zéér interessant te worden met de strijd van de vijfjarige dravers tussen de twee kemphanen Carlos Pluto en C. Alkestis van E. in de Hyacinten-prijs. Zsa Zsa du Commerce, Zanto en Olivier B heb ben voldoende snelheid om in het front ningen, maar staat met "80 "meter de koop wel erg zwaar. De Klein W? lebenprijs, eerste afdeling, wordt"11 tuurlijk voor van Schijndel uit Wm wijk met de beste Bastogne, maaA' Ben jo Kinley, voor het eerst uitkomt bij trainer Bouwhuis de Don Juan Sf prijs zal winnen is minder zeker Si broer v. C. Albertis v. E. v. d. Hurk ai ons inziens goed gaan in Groninjï ■n moet als kanshebber aangetipt wor£l vaneer Benjo even buiten de fouten bSI )e verwachtingen voor de koersen 'J Duindigt zijn: Colony Boy-prijs: Fitl Remu! J' Magmaspic outs; Cambrotisard PkÏI Stal Frowein, j0?| ROV-nTHTHmTlrw B van Haarzuilen: MIDDELBURG Op zaterdag 9 april 1966 lag het schip, waar de Duitse bin- nenvaartmatroos M.J.S., oud 21 jaar, wo nende te Euskirchen op voer, bij de PZEM-centrale te Vlissingen. In Souburg nam hij in een café het nodige vocht in. Daarna ging hij naar Vlissingen, waar hij weer enkele café's bezocht. Toen hij daarna een open geparkeerde auto zag staan, waarvan het contactsleuteltje nog op het stuur zat nam hij hierin plaats en reed naar Souburg terug, waar hij weer een café bezocht. Hierna reed hij met grote snelheid naar Middelburg. Over de Blauwedijk en Loskade reed hij met een snelheid van 88 kilometer per uur. Een politieauto volgde hem. Hij werd ingesloten en de gestolen auto werd in- beslaggenomen. Reeds op maandag 11 april 1966 werd hij voor de officier van justitie geleid en dezelfde dag na verhoor van de rechter-commissaris naar het huis van bewaring overgebracht. Bij onder zoek bleek dat hij ook door de Dordtse rechtbank reeds voor een soortgelijk feit tot zes weken gevangenisstraf was ver oordeeld. Hij werd ter zitting bijgestaan door eèn tolk, de heer J. C. Beimers. De verdachte bleek echter geen tolk nodig te hebben want hij sprak en verstond het Hollands zeer goed. De officier van justi tie, mr. T. Lebret, zei dat de feiten wel bewezen waren. Diefstal en joy-riding waren hem ten laste gelegd. De officier hield het op diefstal. Het bloedonderzoek wees na 3 uur nog 1,20 pro mille aan. „Daar de verdachte reeds in Dordrecht voor een soortgelijk geval veroordeeld is zal hij er hier niet met 6 weken afkomen", zei hij. Hij vorderde tegen S. dan ook 12 weken met aftrek en gevangenhouding en een ontzegging van 3 jaar. De voor mr. A. J. Peeck ingevallen verdediger, mr. P. C. Adriaanse, wees er in zijn pleidooi op dat de drank hier de hoofdoorzaak was ge weest. In nuchtere toestand zou zijn cliënt nooit met de auto zijn weggereden. De politierechter, mr. Sieperda, achtte de feiten bewezen, doch hij wilde de ver dachte geen diefstal, doch joy-riding en rijden onder invloed tenlaste leggen. Hij veroordeelde S. dan ook overeenkomstig de eis. Verdachte S. zei, dat hij zich niet bij deze veroordeling zou neerleggen. Dagblad voor Zeeland KANTOREN: Voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, telefoon 2377, Hulst. Voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1, telefoon 6252 GOES. Eerste redacteur voor Zeeland. Exploitatie- F. DE LIGT inspectie Zeeland. tel. 6252. Goes L. K M DE JONG privé 7300. Goes tel. 2377. Hulst Redacteur voor de Kanaalzone J. HüSKEN, Spoorstraat 56, Sluiskil, tel. 01157-576. Redacteur voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen: W. WOLTERS, tel 2945, Hulst. Redacteur voor West-Zeeuwsch-Vlaanderen. N. OPDAM, v Ostadestraat 41, Oost burg, tel. 01170-2991 Redacteur voor Zuid-Beveland en Walcheren. C. J. G. VAN HASSELT, Nachtegaal laan 60, Goes, tel. 01100-6305 Rayonbeheerder voor Zuid-Beveland en Walcheren. K. MENU, tel 6252, Goes. Prijs voor losse advertenties, bestemd voor de editie Zeeland f 0,20 per mm. 1 mm. Ingezonden mededelingen 21/2 mm. gewone advertenti Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes"' 3 regels of minder f 1.— elke regel meer f 0,25 Alt één regel gelden 23 letters en/of leestekens. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplage resp. 1,75 en f 0,65. Bij 3 achtei een volgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. DEN HAAG De commissie vervoer- vergunningen heeft aan de stichting „Sport steunt Zonneveld" te Middelburg vergunning verleend voor de uitvoering van toerwagenritten en ongeregeld ver voer, uitsluitend voor dat van invalide en andere gehandicapte kinderen met hun begeleiders naar verschillende plaatsen in Nederland met een speciaal ingerichte autobus. (Van een onzer verslaggevers) HULST In boekhandel Van Geyt aan de Steenstraat in Hulst zal tot 10 mei a.s. een tentoonstelling van etsen, gouaches en schilderijen van Jaap Hil- lenius w'orden geëxposeerd. Hillenius ontving zijn opleiding in Amsterdam. Hij is onderscheiden met de „koninklijke subsidie'' en kreeg een beurs, om een reis door het Middenoosten te maken. In 1965 werd hem dc Talens-prijs toe gekend. de opgelegde straffen en dat hij zich ook niets van de reclassering aan trok. Hij eiste een onvoorwaardelijke gevangenis straf van 6 maanden met aftrek en terug gave van de zegelring aan zijn werkge ver. Mr. H. Bruin, zijn verdediger, vroeg uiterste clementie voor zijn cliënt. De po. litierechter, mr. Sieperda, veroordeelde hem tot 3 maanden met aftrek. De 30-jai'ige J. C. de Kr. te Breskens, was in zijn woonplaats een café binnen gegaan, waar hem de toegang door de caféhouder was ontzegd. Ondanks her haalde vorderingen van de caféhouder weigerde hij te vertrekken. Voor de ge pleegde huisvredebreuk vroeg de officier 150 gulden boete of 30 dagen. De politie rechter vonniste conform. De 26-jarige caféhouder R. C. J. G. te Sluis had op 10 februari 1966 met zijn auto door IJzendijke gereden, terwijl hij onder drankinvloed verkeerde. Bij aan houding liet hij geen bloedproef toe. Hij beweerde 48 flesjes bier te hebben leeg gedronken. De officier eiste 2 weken on voorwaardelijk en een jaar ontzegging. Mi'. Tichelman verdedigde deze verdachte. Hij vroeg zijn cliënt nog een kans te ge ven, omdat deze het van het seizoen moet hebben. De politierechter veroordeelde G. tot een week onvoorwaardelijk en een jaar ontzegging. De 45-jarige koopman A. B. te Goes, had op 2 maart 1966 op de Rijksweg te Nieuw- en Sint-Joosland zijn auto be stuurd onder drankinvloed. Hij was op de linker weghelft terecht gekomen in een bocht en had daardoor een botsing met een tegenligger veroorzaakt. De bloed proef wees 1.55 pro mille aan. Verdachte schoof de schuld op zijn oververmoeid heid. omdat hij de gehele nacht bij zijn schoonmoeder had gewaakt. Daarna was hij de baan opgegaan en had hij ook ca fé's bezocht. De officier eiste .1 week on voorwaardelijk en een ontzegging van 6 maanden. Uitspraak conform. (Van onze sportcorrespondent) TILBURG Naarmate het einde van het volleybalseizoen nadert, des te hoger stijgt de spanning. In de eredivisie heeft Valuas zich buiten gevaar geplaatst en is de kans voor behoud van Adulphus gestegen. Zaterdag zal Odulphus tegen de Kweekschool in Tilburg strijden. Als Tornado er dan in slaagt ook bij SFC te winnen, is de kans op twee Til- burgse teams in de eredivisie weer bij- DEN HAAG Mevrouw M.A.P. Ver- meulen-Van der Linde te 's-Heer Hen drikskinderen (gem, 's-Heer Arends- kerke) is bij de Kroon in beroep ge komen tegen het besluit van Gedepu teerde Staten van Zeeland, waarbij aan het plan-Zuid dezer gemeente gedeelte lijk goedkeuring is verleend. Ter advi sering in dit beroen is de procedure nu bij de Raad van State. De boerderij van de appèllante, zo heeft zij aangevoerd, siert het landschap door haar landelijke karakter. Maar Gede puteerde Staten vinden dit gebouw een wezensvreemd element in de ontworpen dorpsuitbreiding. Er is daar namelijk een nieuwe woon wijk ontworpen. De reclamante wenst toch de gronden en bedrijfsgebouwen in exploitatie te houden. Zij heeft verzocht het plan zodanig te wijzigen, dat haar grond geheel buiten het plan zal blijven, zodat continuering van de exploitatie van de pachtweilanden (30 hectare land bouwgronden) tevens gewaarborgd zal zijn. De Kroon, zal in deze procedure la ter beslissen. De Souburgse ürituurbakker, de 26,-jari- ge J. C. C., die in de zaak van zekere N. te Vlissingen in dienst was, had op 16 maart 1966 in de zaak een portemonnee met inhoud, die een meisje had laten lig gen verduisterd. Uit het verdere onder zoek bleek, dat hij ook uit de in de zaak aanwezige kas telkens geldbedragen had verduisterd. Volgens hem zou het totale bedrag 500 a 600 gulden kunnen bedragen doch volgens zijn werkgever zal dit wel meer zijn. Van het verduisterde geld maakte hij goede sier. Hij ging veel uit ook naar België en handelde in auto's. Hij was pas vanaf november 1965 bij N. in betrekking. Er staat nog een voorwaar delijke veroordeling op zijn naam. De officier, mr. Andreae zei dat de fei' 1 vast stonden, dat C. niets geleerd had van (Van onze correspondent) KLOOSTERZANDE Mevr. D. uit Kloosterzande is van een trapleer geval len, die zij op de treden van de vaste huistrap had geplaatst. Zij viel met haar hoofd op de stenen vloer van de gang. Broodbezorger B. uit Kloosterzande trof haar daar bewusteloos en bloedend uit een wond aan hét hoofd - aan. Zij werd overgebracht naar het Hulster zie kenhuis. Haar toestand leek ernstig. Mevr. D. had een muur een ander kleurtje willen geven. BERGEN OP ZOOM Zaterdag wor den in de gymzalen van Mollerlyceum en Roncalli-M.M.S. te Bergen op Zoom de examens afgenomen voor Nevobo-spellei- der. Het is dan voor de eerste maal dat dergelijke examens, die de geslaagden het recht geven om als volleybaltrainer te fungeren, in West-Brabant worden af genomen. Bij het afnemen van deze examens zijn o.m. aanwezig de heer H. Spruit uit Voor burg lid van het hoofdbestuur, de heer H. Langenhuizen uit Voorburg, secretaris van de nationale cursus de heer P. Moerman uit Rotter dam. lid van de nationale technische commissie en internationaal scheidsrech ter, dg heer P. Bosscha uit Hengelo, lid van het N.T.C., de heer C. Foppele uit Den Bosch, de bondstrainer, rijksgecom mitteerde C. Ras en andere prominenten uit de Nederlandse volleybalwereld. Aan de cursus, die vanaf januari elke zaterdag te Bergen op Zoom werd gehou den, hebben 23 kandidaten deelgenomen, afkomstig uit Bergen op Zoom, Breda en Roosendaal en omgeving. Onder deze 23 kandidaten bevinden zich 5 dames. In de ochtenduren -is voor hen zaterdag een schriftelijk examen en 's middgs moe ten ze tonen wat ze praktisch waard zijn. AMSTERDAM (ANP) In de Sport hal Zuid te Amsterdam zijn donderdag de studentenkampioenschappen 1966 voortgezet. De resultaten waren: badminton dames: 1 Amsterdam VU; 2 Amsterdam GU; 3 Nijmegen. Heren: 1 Eindhoven; 2 Amsterdam GU; 3 Nijmegen. Basketbal: 1 Amsterdam VU; 2 Am sterdam GU; 3 Delft. Volleybal heren: 1 Delft; 2 Amsterdam GU; 3 Utrecht. Dames: 1 Groningen; 2 Leiden; 3 Amster dam GU. Zaalhandbal: 1 Amsterdam GU; 2 Delft 3 Twente. Zwemmen dames: 1 Groningen; 2 Lei den; 3 Amsterdam GU. Heren: 1 Amsterdam GU; 2 Groningen; 3 Delft. Schermen heren: 1 Delft; 2 Amsterdam GU; 3 Groningen. Dames: 1 Groningen; 2 Utrecht; 3 Am sterdam GU. Totaalstand: 1 Amsterdam GU; 2 Delft; 3 Groningen. HELSINKI (UPI) Een 35-jarige Finse boer heeft donderdag aanspraak gemaakt op een ongebruikelijke wereldtitel. Hij legde 306 kilometer af in 48 uur onon derbroken skiën. Het nieuwsblad Nya Pressen maakte bekend dat een andere Fin op ski's de Botnische Golf van Brahestad (Finland) naar Skellefteaa (Zweden) overstak, een afstand van circa 170 kilometer, die hij aflegde in 45 uur. De man, Hugo Sorsa, 46 jaar, zei tegen zijn vrouw dat hij even tjes op de robbenjacht ging. BIOSCOOP: TERNEUZEN, Luxor OOSTBURG, Ledel SAS VAN GENT, Olympia GOES, Graad VLISSINGEN, AlhambrA MIDDELBURG. City TITEL: Genghis Khan „Gelieve niet te storen" De tijger van Malakka Ontsnapping uit de jungle Ontsnapping uit de jungle The War-lord INHOUD: Prins Temujin, zoon van een Mongools leider ,moet toezien hoe zijn vader wordt vermoord. Met de nodige moei lijkheden weet hij zich aan het juk der slavernij te ontworstelen. Doris Day in een dolkomische film, waar bij ze Londen en Parijs op stelten zet. Ze voetbalt in Parijs en maakt furore in Londen. Twee mannen en een meisje vertrek ken naar Malakka, waar zij een bijzon der dier moeten vinden. Ruzie tussen de beide mannen is onvermijdelijk. De een moet eerst worden vermoord wil de an der gelukkig kunnen worden. Een diplomaat krijgt opdracht een biologe te vergezellen op een vlinderjacht. Van vlinders Is geen sprake, wel van een ver ongelukt vliegtuig met een gestolen dia- mantschat. Zie bespreking bij Goes. Een zwijnenhoedster valt in handen van een roofridder en wordt achter slot en grendel gezet. WAARDERING: Een spektakelstuk, dat een povere zelfs belachelijke indruk wekt. Een film voor iedereen. Compleet met lachertjes en dwaze invallen. Jungle-avonturen en romantiek zonder veel spanning. Een geheel van dolle schiet- en achter volgingsscènes, die een dankbaar slap. stick-amusement bieden. Zie bespreking bij Goes. Een avonturenverhaal waarin de kijkers af en toe een Middeleeuwse sfeer kun-1 zen en werken van de gasthuiszusters in nen proeven. Breda. DEN HAAG (ANP) De verdelings commissie van de Nederlandse Sport Fe deratie heeft in totaal voor het jaar 1966 3.137.900 toegewezen aan de aangesloten organisaties. Het bedrag van de normale uitkerin gen is ƒ2.819.900. Voorts bedragen de in cidentele uitkeringen ƒ318.000. Van de diverse organisaties, die uit de toto-opbrengst voor 1966 bedragen ont vingen, noemen wij er hier enige: de Nederlandse Katholieke Sportfederatie: ƒ213.700; de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond: ƒ253.000; de Koninklijke Nederlandse Athletiek Unie: 135.600, en het Nederlands Handbal Verbond: 137.500. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Op 30 april vieren vijf zus ters van de Sint Elisabeth-Stichting aan de Meerten Verhof f straat hun zilveren professiefeest. Het zijn zuster Alice, als Marie Braat geboren in Etten, zuster Ro- vocata. geboren als Neeltje Brand te Din- teloord, zuster Walrada, als Nel Laurier te Hazerswoude, zuster Euphemia, gebo ren als Riet van de Wulp te Breda en zuster Ernesta, geboren als Cor Verlaan in Ter Aar. Van half drie tot half vijf wordt zater dag 30 april gelegenheid gegeven om de feestvierenden te feliciteren. Zondag a.s. is het klooster opengesteld t.g.v. roepin gendag van twee "tot vier. Ook het katholiek Gasthuis zal zater dag- en zondagmiddag zijn opengesteld, zodat men kennis kan maken met het le- Zaterdag 23 april: Hansweert 16.55 uur, Terneuzen 3.49 en 16.11 OJJ Vlissingen 3.16 en 15.38 uur, W*| dinge 5.11 en 17.35 uui'. MIDDELBURG e.. i Electro 19.30 uur Het geheimI sloten kamer, 14 j. City 20 uur The Warlord, U i Vleeshal Stadhuis 14-18 eri!W Tentoonstelling Reimond pmP 1 Schouwburg 20 uur Dilettante met ,Je kunt 't toch niet me®1 GOES i(J Grand 20 uur Ontsnapping int Grote4Klerk 10-17 uur Expositie kind. tekent". VLISSINGEN Alhambra 20 uur OntsnapPinS I jungle, 14 j. „„.v j. Vel Britannia 20 uur Corry Vonk Kan met het ABC-cabaret. LEWEDOKP - I Café De Goede Verwachting Verg. Landarbeidersbond en arbeidersbond. 19.30 uur Feestverg. Bonden. sas van gent l Olympia 20 uur De tijger waterlandkerkje ing ct i Dorpshuis 19.30 uur Uitvoenn. Zangver. KOEWACHT cretin* A. dc Bock 15 uur Schieting HULST rnKp.DEflS De Graanbeurs 15 uur Vuur ^ti.| Bioscoopgebouw 20 uu Azië, 14 j. J. Verbunt Schieting. AEE Tieleman 15 uur Schieting. TERNEUZEN Kh,tt li Luxor 20 uur Genghis fiW HENGSTDIJK ,oarverg. P. de Waal 19 uur Jaarvers Vogel. DE KLINGE fl ur 1 Cinema v. Dijck 19.3U uw dracht te Praag. OOSTBURG „iet te it"91'" Ledel 20 uur Gelieve we'1 MIDDELBURG Feesteen?",,,. I Concertzaal 19'30""Lmu:iek c0 'I winnaars Prov. Jeugd1™ I Vleeshal Stadhuis K«.9 Tentoonstelling Rej® Hel geheim Electro 19 en 21.15 uur I de gesloten kamer,1'u j, City 20 uur The Wad°r - westkapelle ffestbgf 1 Verenigingsgebouw tkapPeiS rijst 20 uur Uitv. w* koor. VLISSINGEN 91 uur Alhambra 19 en 2 uit de jungle, 14 J- GOES ontsMW"™ 1 Grand 19 en 21 UUi on jungle, 14 j. k t DE BRAAKMAN Bratf»» r Café-restaurant ue Flandria-bal. sDi'M py Time. Colony Boy-pTHTHminw; L Jinks S, Peeler outs; Miss Willy en H->I py Time. Colony Boy-prijs (2de a!J I Blizzard, Bebe-Boo, Moanta outs- r, I Gratia. Lente-prijs: Enigste, Dim*! El Cid outs; Ebaldo Con Dios. Sneeu 1 klokjes-prijs: Dyyeke D.. Dean Boj'I ■dia, Don Faune outs; Alpenraal S cus-prijs: Erie Kenley, Erota, D^| outs; Caran d'Ache. Narcissen-pij. I riider M de Lange (Brion v. d til of Brillant Henyi CoCo S, CartaTJ IJmuiden outs; Blauwe Reiger S cinten-prijs: Carlos Pluto, C Alkestsml E Zanto outs; Olivier B. Tulpen-ntfirl Ellen Tinga. Captain Williams, DiamiJ vink S outs; Diana Sunshine. Blaiiil Druifjes-prijs: Bento Crony v. d. Ltihl Atie v. d. Lente outs; Zany. 1 zonder groot. Behoud van Odulphus 1 maakt de zorgen van RHBS Breda belangrijk groter. In dat geval is er automatische degradatie voor OduiL 2. Aan alle zorgen kan een einde komen, J als de HBS'ers zaterdag van St, Piefcl zouden winnen. De Maastrichtse plotjl zit in de lift maar kansloos is de RHBjl zeker niet. Ever Ready-PSV en Bemil Bekkerveld zijn restanten die zeker ü«jt| volleybal kunnen brengen. il Voor de promotie na-ar de hoofdklasoi heeft DOS een rustdag. Men kan metbtj langstelling afwachten wat NSH enRoc-J mond gaan doen. Belangrijke wedstrijd heeft Den Botdil in de sporthal aan de Hekellaan wtffil de kampioenen uit Den Bosch-Tilburj-if Oost Brabant-Nijmegen en Maa#, Wuil Betuwe gaan strijden voor twee plW-1 Jv» 'lo ovewaiv^sklasse. De kampi«-| nen uit Den Bosch en Tilburg zijn hiel de grote favorieten. De eerste wedslff-J den beginnen al om 1 uur. EREDIVISIE D amesR V C - S O SCelebes-Kwtó-1 school; SFC-Rapid. Heren: AMVJ-Hevok; Libanon-Blol I keer; Valbovol-SOS; 17.00 Odulphur Kweekschool; Olhacö-Orawi. Promotie naar Eredivisie Dames: Rapid E-Armada. HerenSFQ-Tprnado;- Cito-HML HOOFDKLASSE Heren: Rapid .MrOdulpjius 2; Ever%J dy-PSVBermi-Bekkerveld; RHBSBrc.f da-St. Pieter. Promotie naar hoofdklasse Heren: N.S.H.-Roermond. Promotie naar overgangsklasse Dames en Heren in Den Bosch Kampioenen uit: Tilburg, Den Boscr-J Nijmegen, Betuwe. Maas en Waai «j Oost Brabant. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Het bestuur van de Int nationale Unie van de Katholieke P komt van 23 t.m. 24 april in Breda 1 een. Het belangrijkste agendapunt is voorbereiding vzn een congres dat gend jaar in Berlijn wordt gehouden. thema voor dit congres is voorgest de uitwerking van het coneilie-decr betreffende de massacommunicatie. Het katholieke persoverleg in Bn [zal worden bijgewoond door gedelege den uit Amerika, Canada, Italië, Fra rijk, Duitsland, België, Oostenrijk en perland. Bij de Italiaanse afvaardig "levindt zich de heer Manzini, dii ;eur-hoofdredacteur van de Osserva Romano. B. en w. van Breda bie jhet bëÉtuur zondag een ontvangst Voor maandag staat er een ontval [van b. en w. van Amsterdam op iprogramma. Als gastheer in Nederl Jtreedt op de voorzitter van de K Ned. Dagbladpers, drs. W.A.J.M. Har directeur van Dagblad De Stem. „DE schapen hebben een verschrik lijke nacht gehad". Dat zegt schaj jakker C. Ringelberg na de slach die twee honden hebben aanger onder een kudde schapen in het Zx sloe. De kudde is xxoor de helft eigendom. Bij Fort Ramxnekens h hij nog meer schapen lopexi, die t houdend door honden worden ge Toriseerd. De eerste aanval van honden kwam op 8 oktober van vorig jaar„Ze kwamen met drie x sterk, op klaarlichte dag. Ik stond samexi met een politieman, op te ken, zonder dat er iets aan wai doen. De schapen raaktexi in pan &e verbraken de afzetting. Je v zoiets niet uitvlakkenSchapen lo gemakkelijk 20 tot 25 km per uurl vegen zo'n 60 kg. Als er dan 20 ou op ee?i omheining af rennen Wfn ze er dwars doorheen. Die i val doodde twee schapen. Eén scl enae de zee in en verdronk. Een er schaap is sindsdien getikt. j Lls^ert niet meer. Hij loopt zon wat rond". IS"™ ^en_ geleden begon] rrr«>lj pas 0oed. Op een zondagn IJl kZegen 2e twee schapen te j -maandag daarop beten z er twee dood. Op dinsdag wei li in het water gejaagd bleven leven". „Dat werd Ine te lann VlBJ ?eek heb ik vier nac B by de kudde geslapen; zo m JctirM .paar leSe zakken. Ik hai PevV1 ?en hoekie Bedreven Sc het nachts doodstil. Je h dreint n "°0e?s wanneer er ge ven de V Vrste twee achten avond h0nden we9- Toen ik de d scheren ?n ""T 'lTOS ging om n ze wJL waietan te halen ui toen ik 11 schaaP was ik terugkwam". Het "hondje onbe9onnen werk heb ik krÜ9en. Sinds schieten "fr9unTOn9 om ze nee te rijn nee,T 2e aanvallen. 1 achteraan sneRer dan ik. Als i ter al buiV J? ik na honderd omgevinn zes b°eren ui Ü09en" n. !oer m°eten 25 laar sihnn J1', fen viiftiger, van leven Pj?ni°kker. Hij kan er van het in^aar<V1 's '"J driek stam Mr. °°k nog bouwval u,t ean schaapherdei

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 2