Soekarno - ..geen koning -doet voorstellen: Rebellen plegen aanslag op trein Rem op prijsstijging dure aardappelen f 55.248.- „bestemming" *\4 - ÜaaMag Pe Stem MAN MET PLASTIC HART BLIJFT LEVEN mgr. Bekkers Treinrover White achter slot Uw huid vraagt méér dan slaap Dunbevolkte gebieden als ÈÈm^ÈmÊÈ JONGENS BLIJVEN, VAKER DAN MEISJES ZITTEN COMMANDO'S SPRINGEN BOVENGILZE Over de vijftig doden in India Vrijheidsleger wil zelfbestuur in Vlaanderen Telegram naar Tilburg: Predikanten bidden voor Meer geld voor gemeenten en provincies Minister neemt via E.E.G. maatregelen: VIJF JAAR VOOR ROOFOVERVAL IN TILBURG SCHERK BAG8LAD VOOR ZEELAND ACTIEF ZIJN iANTWOORD Vrij zonnig Op lagere school Ultimatum' aan koning: ANDAAG IN NOG DIT JAAR: ONRUST VERSCHERPT Actie-stand Iteiclam - tel. 020- 63?| -M lOée JAARGANG No. 25180 Voer God, Koningin en Vaderland Uitgave: N.V. üitg. Mi|. Neerlandla Directeur: Drs. W. A. J. M. Harkx Hoofdredacteur: L. Leijendekker Redactieraad: J. ftft. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. ftft. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. ftA. Vercauferen, L. J. v. 't Westende. Bureau: Breda - Reigerstraal 16 tel. 22341 (7 lijnen) Postgiro 1114111 V R IJ D A G 22 A PRIL 1966 Abonnementsprijs 11,40 per kwar taal, excl. 0,30 incasso, 14,30 per post, excl. 0,60 incasso, 3,80 per maand; 0,88 per week. Prijs van buitenlandse abonnementen op aan vraag. Losse nummers 20 cent. Advertentieprijs voor de gehele op lage 0,50 per mm. Bij contract aan zienlijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. rTTi ui li er Wnstraat 14 - telefoon 2377 - (Bijbureaus: TERNEUZFN, IJsbaanstraal 24, telefoon 2601 - OOSTBURG, Nieuwstraat 41 - telefoon 2893). Bureau voor de Zeeuwse eilanden: GOES, Klokstraat 1, telefoon 6252 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: HULSl, bteensrraaT reiomon 1 - uirroemvAN jayanen? O DJAKARTA (UPI) President Soekarno heeft zijn kabinet don derdag verrast met een voorstel tot een transmigratie van Java nen op grote schaal naar de ande re eilanden van de Indonesische archipel. Hij stelde voor om minstens 2 miljoen mensen per jaar 6.000 per dag van Java over te bren gen naar de schaars bevolkte ei landen Sumatra, Borneo, Celebes, Ceram cn West-Irian. Hij zei dat hij met zijn ministers had bespro- keit en besloten dat er een vloot van 25 tot 35 grote passagiers schepen nodig zou zijn, die zon der ophouden de 1.200 gezinnen per dag moeten overbrengen. Soekarno gaf openlijk toe dat er druk op hem uitgeoefend werd om zijn uit gebreide gezag op te geven en een zui ver symbolische rol als staatshoofd te spelen. „Er zijn mensen die mij ik weet dat zij het goed menen willen pous seren als een constitutioneel monarch. Zij bedoelen het goed en zij zeggen mij dat. ik maar rustig op mijn troon moet zitten en hen het werk voor mij laten doen". „Maar ik wens niet tot koning ge waakt te worden", riep liii met stem verheffing uit, „ik wil niet dat men wij zegt dat ik inaar rustig op mijn troon moet zitten en veilig zijn. Ik heb niet 50 jaar van mijn leven opgeofferd om een koning van koningen te worden. Ik wil niet alleen maar een marionet lijn, noch een symbool. Zo God het wil zal ik actief de leider zijn". „Ik weet dat er bepaalde groepen zijn die geen vertrouwen meer stellen in de positie van de president. Ik heb illegale pamfletten gezien waarin staat dat de president een bevende oude stakker is", veegde de 64-jarige presi dent eraan toe. „Maar luister goed, Ik ben uw pre mier. Ik heb u vice-premiers, ministers en vice-ministers gemaakt om onder mijn leiding uw werk te doen. U hebt. tot taak uw land. volk en vaderland onder mij te dienen". Vervolgens ging Soekarno over tot de voedsel- en prijzenproblemen en zei hij dat de oplossing daarvan een boven menselijke taak was die „duizend goden in de hemel niet in een dag zouden kunnen oplossen". Hij stelde zich voor buitenlandse aannemers uit te nodigen om dagelijks 2400 ha rimboe om te hakken tegen een fifty-fifty verdeling van de zeer goede houtprodukten. De tweede kwaliteit hout zou ge bruikt worden om eenvoudige wonin gen voor de landverhuizers te bouwen. Deze zouden hulp krijgen bij bet ver bouwen van rijst. Financiering van het plan dat hij het enige antwoord op de bevolkings druk en de economische moeilijkheden noemde liet hij over aan sultan Ha- mengkoe Boewono IX, de vice-premier voor economische zaken en ontwikke ling. Soekarno: „Ik wil geen koning z^jn" Weersverwachting, medegedeeld dooreet K.N.M.f: geldig tSt^E woncittl,nig' maar ,ater mecr be en en ln namiddag kans wind i»iü!8en5 Iat'se tnt zwakke zuid nend van zuidwest tot Vank..S?ere "^dagtemperaturen. Mam gj zon onclel' 19.48 uur. rasan ouder 21.58 uur. 6 35 *uur. Z°n °P 5 28 uur Maan °P Op de Haringvreter, een grote zandplaat in het Veerse Meer voor de haven van Veere, zijn donder dag 25 wilde New Forest pony's losgelaten. De dieren waren onmid dellijk in een heftige strijdom het leiderschap gewikkeld. De zand plaat gedeeltelijk door Staatsbos beheer bebost, is bestemd voor de rpcrpatip (ZIE VERDER PAGINA 3) UTRECHT (A.N.P.) blijken zowel in het la ger onderwijs als in het voort gezet onderwijs tot betere re sultaten te komen dan de jongens. En dat terwijl zowel de jongens als de meisjes over gelijke capaci teiten beschikken. Dit is gebleken bij een onderzoek dat de school psychologische dienst in Utrecht in de periode van 1959 tot 1965 heeft uitgevoerd onder bijna 3000 leer lingen in 91 zesde klassen van 59 scholen. (n econstateerd is dat meisjes mln- 7 der doubleren dan jongens. Bij de jongens werd een zitten- blijverspercentage gevonden van 35,3, tegenover 22,7 procent bij de meisjes, terwijl het gemiddelde i.q. voor de meisjes 121 bleek en voor de jongens 122. De jongens werken iets vlugger, maar maken meer fouten. Door de lagere school wor den de meisjes iets vaker geschikt gevonden voor het v.h.m.o. De suc cesverwachting, die de school uit spreekt, valt volgens het onder zoek bij de meisjes daarentegen wat minder gunstig uit. Dit wordt vermoedelijk veroorzaakt door het feit dat de school een aantal meis jes geschikt vindt voor de m.m.s., maar betwijfelt of zij het eerste jaar op het lyceum zullen halen. De wensen, die de ouders ten aan zien van de verdere opleiding van de meisjes uitspreken, liggen ge middeld lager dan bij de jongens. In het rapport wijst de dienst er op, dat zodra het kind de lagere school verlaat, het samen met de ouders voor een belangrijke keus staat. „Van deze beslissing", aldus het rapport, „hangt voor het latere leven vaak veel af. Iedere richting opent bepaalde perspectie ven ten aanzien van de beroeps keuze en sluit de andere mogelijk heden af". (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De vliegbasis Gilze- Rijen wordt op 16 mei de officiële para chutisten-opleidingsbasis voor de com mandotroepen. Deze opleiding werd oorspronkelijk in het Belgische Schaf fen ook aan de Nederlandse commando troepen gegeven. De Nederlanders gaan vanaf 16 mei zelf de opleiding ter hand nemen. Dezer dagen maken zowel Belgische als Nederlandse parachutisten-instruc teurs vanuit Friendships oefensprongen boven Gilze-Rijen, om voor zichzelf de nodige ervaring op te doen en instruc- tiegegevens te verzamelen. CALCUTTA (UPI) Het aan tal doden als gevolg van de aan slag op een stilstaande reizigers trein op het station van Loem- ding, India was donderdagmiddag gestegen tot 55. Gevreesd wordt, dat het dodencijfer echter nog hoger zal komen te liggen, omdat nog 84 slachtoffers met ernstige verwondingen zijn opgenomen in het kleine ziekenhuis van Loemding. De toestand van een aantal van hen is kri tiek. In het ziekenhuis was men genood zaakt een aantal patiënten op de vloer van de veranda's rond het gebouw on der te brengén, omdat men te weinig bedden heeft. De aanslag is naar alle waarschijn lijkheid gepleegd door een onpstandige Naga-stam, die al eerder een reizigers trein heeft overvallen. Hierbij kwamen 38 mensen om het leven. Verscheidene Naga's worden binnenkort berecht in verband met deze eerste aanslag. De nieuwe terreurdaad heeft paniek gezaaid in het gebied langs de spoor- BRUSSEL (A.N.P.) In de Belgi sche badplaatsen zijn de afgelopen da gen pamfletten verspreid, waarin een „Vlaams vrijheidsleger" vóór 10 juli van dit jaar, om.elf uur 's avonds, zelf bestuur voor Vlaanderen eist. De pamfletten bevatten een „ultima tum aan zijne majesteit de koning van België en aan de Belgische regering", waarin wordt gezegd dat „in geval van weigering het Vlaamse vrijheidsleger zich in staat van oorlog met België zal bevinden na het verstrijken daarvan". „38 wervingsbureaus functioneren dag en nacht in 34 steden en gemeenten", aldus luidt de oproep aan de Vlamingen om zich bij het „vrijheidsleger" aan te sluiten. Het „waarborgt vrije verkiezin gen voor het Vlaamse volk na de over winning". Adressen worden in het pamflet uiter aard niet genoemd. Wel bevat het pam flet een waarschuwing: „Opgepast voor spionnen en volksvijandige elementen". De pamfletten zijn ondertekend door twee „brigadeleiders", van wie de „op perbevelhebber" dezelfde initialen blijkt te hebben als de Belgische mi nister-president V(an) D(en)B(oey- nants) lijn tussen Loemding en Mariana, pre cies op de grens van de deelstaat As sam. De reizigers durven het traject dat door het Naga-gebied loopt, niet meer te rijden. De Indiase premier, mevrouw Indira Gandhi, had juist verklaard dat de vor ming van een Naga-staat, zij het lang zaam, in de goede richting vordert. Vol gens waarnemers hebben de Naga's hun geduld verloren en zijn zij niet bereid zich verder te houden aan het bestand dat was overeengekomen om de onder handelingen met de regering mogelijk te maken. Hondse slachting onder kudde schapen dupeert fokker. Pag. 3. Hogescholen bij studenten min der in trek dan universiteiten Pag. 5. f Ons buitenland is zó groot dat men op Luns' B.Z. bijna vergeet dat we ook nog een binnenland hebben. Pag. 7. Franse schoolkinderen „deden" nattig Nederland. Pag. 13. Boeiende discussie in „Te Elfder Ure" over de ontmythologise ring. Pag. 15. E.E.G. is met zijn vijftien jaren een puber vol problemen, maar die toch wel volwassen wordt. Pag. 17. Minder Amerikaanse baby's: dat is kopzorg voor de mannen van de big business. Pag. 19. Kees Kuys, masseur van NAC, gaat volgend seizoen Veerse Boys trainen. Pag. 21. HOUSTON (Reuter) Een groep chirurgen in het medisch cen trum te Houston, in de Amerikaanse staat Texas, heeft donderdag met succes een plastic hart aangebracht in de borstkast van een 65- jarige man. Volgens de artsen, die de operatie verrichtten onder leiding van de vooraan staande hartspecialist dr. Michael Debakey, werkt het kunstorgaan normaal. Bloeddruk en andere levensfuncties vertonen geen afwijkingen. Men neemt in het ziekenhuis aan dat het voor het eerst is dat een kunsthart in een menselijk lichaam is aangebracht. (Van onze correspondent) UTRECHT „Mgr. Bekkers, bisschop van Den Bosch, Sint-EIisabethzieken- huis, Tilburg. De predikantenvereni ging, in vergadering bijeen, gedenkt u en bidt u de vrede Gods toe. Modera- ïnen". Dit was wel een van de opmerkelijk ste activiteiten op de vergadering van de Nederlands-hervormde predikanten vereniging in Utrecht gehouden. Onder acclamatie werd het voorstel tot het zenden van het telegram, gedaan door dominee J. van den Berg van Oir- schot, door de vergadering goedge keurd. Men merkte daarbij op dat mgr. Bekkers zich grote inspanningen heeft getroost om de aggiornamento van paus Joannes te doen doorstralen in zijn kerk en in verhouding met de andere kerken in Nederland. Opmerkelijk was ook dat voor het eerst in de 100-jarige geschiedenis van de vereniging het woord werd gevoerd door een katholieke priester. (ZIE VERDER PAGINA 7) ZELFSTANDIGEN moeten, volgens minister Veldkamp (Sociale Zaken en Volksgezondheid), bij voorkeur geen exclusieve plaats innemen in de sociale verzekering bij arbeidsongeschiktheid. Hij zei overigens hierin nog geen definitief standpunt te hebben ingeno men. DE INVOERSTOP, die de Bondsrepu bliek in verband met. de mond- en klauwzeerepidemie vorig jaar december voor vee en vlees uit Nederland in steldezal na 31 mei worden verlengd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De regering zal nog dit jaar enkele maatregelen treffen ter verbetering van de budgettaire en fi nancieringspositie van de gemeenten en provincies. Deze verbeteringen zullen voort vloeien uit de nieuwe wet uitkeringen wegen en uit de herziening van de voorlopige uitkeringen voor het lager onderwijs, waarmee ten laste van het rijk in 1966 een bedrag van 300 miljoen gulden gemoeid zal zijn, de verreke ning over voorgaande jaren inbegre pen. Voor kleine stedelijke gemeenten beneden 50.000 inwoners zal voorts bin nenkort een voorlopige verfijningsrege ling in het staatsblad worden afgekon digd. Deze regeling zal terugwerkende kracht krijgen vanaf 1 januari 1965. Een en ander is medegedeeld in een bespreking met de colleges van Gede puteerde Staten. „Een luchtreis maakt dorstig d(*nkt „Dato", de donderdagoch tend op Schiphol aangekomen nieu we aanwinst voor Artis. Gretig zette de orang-oetang zijn mond aan het tuitje van een gieter wa ter om wat bij te komen van de lange reis, die hem van Noord- Borneo via Singapore naar ons land voerde. (Van onze redactie binnenland) DEN HAAG Minister Bies heuvel van landbouw en visserij, heeft een maatregel genomen, om een sterke stijging van de con. sumptieprijzen van aardappelen te voorkomen. De ministerraad van de E.E.G.. aldus de mededeling van het ministerie van Landbouw en Visserij, beeft daarvoor op verzoek van minister Biesheuvel Ne derland gemachtigd de uitvoer van alle aardappelen behalve pootaardappelen te belasten met een heffing van tien gulden per honderd kilogram. Deze maatregel is om middernacht ingegaan. Met deze regeling wil men de uitvoer van aardappelen afremmen, waardoor een regelmatige voorziening van de binnenlandse markt mogelijk wordt en een sterke stijging van de consumptieprijzen wordt voorkomen. Verder heeft de Europese minister raad de schorsing der invoerrechten op oude aardappelen verlengd tot 15 mei 1966. terwijl voor de partnerlanden van de Europese Economische Gemeenschap bovendien het invoerrecht voor nieu we aardappelen is geschorst, eveneens tot 15 mei 1966. Door de uitvoerheffing (tien cent per kilo aardappelen) toe te passen, is er in de kringen van de Nederlandse aard- LITTLESTONE-ON-SEA (Reuter) Ja mes White, gezocht in verband met de miljoenenroof uit een Britse posttrein drie jaar geleden, is donderdag gear resteerd in Littlestone-on-Sea in het Engelse graafschap Kent. De 46-jai'ige voormalige caféhouder Whi- te, „een van de drie meest gezochte personen in Groot-Brittannië", werd tegen het middaguur door rechercheurs van Scotland Yard en politiemannen in deze kleine badplaats aan de Engelse zuidkust gearresteerd en vervolgens overgebracht naar het hoofdbureau van Scotland Yard in Londen. Sinds de sensationele treinovervaï van augustus 1963, waarbij ruim 26 miljoen gulden werd buitgemaakt, heeft de po litie achter hem en twee andere voort vluchtige bendeleden Bruce Rey nolds en Ronald (Buster) Edwards aan gezeten. Gezocht wordt ook nog steeds naar Charles Wilson en Ronald Biggs, die uit scherp bewaakte gevan genissen ontsnapten, na voor hun aan deel in de treinroof tot langdurige ge vangenisstraf te zijn veroordeeld. De jacht op White werd deze week ver scherpt nadat twee journalisten Scot land Yard hadden meegedeeld dat ze dezer dagen in een „pub" in Noord- Londen een gesprek met iemand had den, die zei White te zijn. De man had geklaagd dat hij platzak was en had zelfs geprobeerd wat geld van de jour nalisten te lenen. Hij vertelde dat hij als monteur in diverse garages in Ier land en in de Franse stad Nice had gewerkt. De politie kreeg donderdagmorgen de te lefonische tip dat iemand die aan het in de kranten verschenen signalement van White beantwoordde, zich in een woonblok te Littlestone-on-Sea bevond. Daar werd hij inderdaad aangetroffen. White bood bij zijn arrestatie geen. ver zet. appelexporteurs grote onrust ontstaan. Er zijn veel exporteurs die door deze maatregel belangrijke bedragen zeggen te hebben verloren. Er zijn nl. nog veel lopende contracten met buitenlandse af nemers, die afgewikkeld moeten wor den. Ook de exportbelangen zijn niet met deze maatregel gebaat. Menheeft er in deze kringen wel oog voor dat de regering voor de binnenlandse markt moot opkomen, maar als de maatregel toch doorgevoerd moet worden had men de uitvoering daarvan liever nog een week uitgesteld gezien. De lopende con tracten had men dan rustig kunnen af werken. (Van onze correspondent) DEN BOSCH Het Bossche gerechts hof heeft de 43-jarige J. de W. uit Delft veroordeeld tot vijf jaar gevangenis straf met aftrek van voorarrest en ter beschikkingstelling van de regering. Hij stond op 6 april in hoger beroep terecht wegens een door hem in april 1965 ge pleegde roofoverval op mej. R. v. d. Ven te Tilburg. De Bossche rechtbank had hem veroordeeld tot twee jaar gevan genisstraf met aftrek van voorarrest en terbeschikkingstelling van de regering; de advocaat-generaal eiste tegen hem acht jaar gevangenisstraf met aftrek van voorarrest. J. de W. was als kennis bij mej. v. d. Ven op bezoek gekomen. Toen hij ver trok probeerde hij haar portemonnee te ontfutselen, maar dit lukte niet. Hij sleurde haar mee naar de keuken, waar hij haar met een kolenkit en enkele flessen zo mishandelde, dat zij er blij vend letsel van overhield. (Advertenties) Wanneer u 's nachts slaapt, moet ook uw huid vrij kunnen ademen. Daarom moet u 's avonds uw huid behandelen met Scherk Gezichtslotion. Dan verwijdert u alle stof en make up, terwijl de bloedcirculatie wordt gestimuleerd. Alleen zó blijft uw huid gezond en stralend mooi. In flacons v.a. f2.95. Gebruik ook Scherk crèmes tubes 3,- en f 3,85en Scherk Gezichtsmelk {flacons f5,40).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 1