Geboortendaling in AMERIKA beïnvloedt investeringsprogram Canon Noorwegen en Denemarken bereiden zich voor op toetreding EEG TWEE VISIES MEER HUWLIJKEN MINDER KINDEREN SPOORWEGEN HERZIEN VRACHTTARIEVEN Kc lit: larkten en veilingen SLECHTE PROGNOSES OVER Wakers protesteren tegen 60-urige werkweek Handel in leer onregelmatig Hunter King Size? Hunter filter? Amsterdamse Effectenbeurs INTERNATIONALS VAST IKE KRACHT dan rookt u de lekkerste grote American die er is dan proeft u niet het filter, maar alleen geurige tabak WATERSTANDEN Canon Zoom 518- geperfectioneerd Super - 8 Ikshuisvesting en Icie Zeeland kan, ter |en geplaatst een tlegenheden betreffen- ^woningbouw, systeem- fcouwtechniekeii e.d. 11209,— per maand, ex- I-uitkering; jks rekening. ■er vac. no. 5-J 4 [en enveloppe) zenden liening en Bemiddeling H Dienst, Prins Maurits- LfSLAAR" kunnen ge- ■dagdiensten) en schoonmaakwerk- bp de parkeerplaatsen. ld- en Zweminrichtingen. |ntelijke zwembaden, Re- 4 uur. fhocola, zo heerlijk romig. [ekker is alléén Chocomel' j 1st*, tel. 01140-3451 OSLO KOPENHAGEN (DPA) Noorwegen en Denemarken bereiden zich intensief voor op een eventuele toetreding tot de Europese Economi sche Gemeenschap, samen met Enge land. De twee landen willen, zo werd bekendgemaakt, voorbereid zijn voor het geval het lidmaatschap van de E.E.G. plotseling actueel wordt. Het initiatief hiertoe is oorspronkelijk eenomen door de conservatieve Noorse minister van buitenlandse zaken, John Lyn. Op zijn voorstel hebben twaalf Noorse ambassadeurs in de landen van de E.E.G. en van de Europese vrij handels associatie tijdens een bijeen komst, die begin deze week op het Noorse ministerie van buitenlandse za ken is gehouden, hun mening gegeven over de huidige marktsituatie in Eu ropa. Deze rapporten zijn de grondslag voor verdere onderzoekingen in een door de Noorse regering gevormde marktcommissie onder voorzitterschap van de Noorse staatssecretaris Emil Vindsetmo. In Kopenhagen is dezer dagen een soortgelijke commissie in het leven ge roepen onder voorzitterschap van de directeur van het Deense ministerie van buitenlandse zaken, Jens Chrien- sen. Terwijl de Noorse commissie niet van vroegere onderzoekingen kan uit gaan, heeft de Deense commissie het in dit op zicht gemakkelijker, omdat de situatie in de E.E.G. tot 1962 zorgvuldig is onderzocht. EINDHOVEN By de opening van het jaarlijkse tweedaagse congres, dat de Nederlandse Bond van Onbezoldigde Opsporingsambtenaren en Bewakings personeel (N.B.O.B.) vandaag voortzet in gebouw „Cintha" te Eindhoven, heeft bondsvoorzitter J. M. de Bruin stelling genomen tegen het feit dat de wette lijk toegestane arbeidstijd voor bewa kingspersoneel nog 60 uren bedraagt. Hij zei het te betreuren, dat nog steeds de ministeriële beschikking omtrent de wettelijke regeling van een normale 48-urige werkweek voor bewakingsper soneel ontbreekt. Reeds jaren, aldus de bondsvoorzitter, is deze zaak slepen de. Na het SER-advies van 1 mei 1964 leven we nog onder een voor de bewa king verouderde wetgeving. Men wor stelt immers nog met de begrippen „portier" en „waker", waaraan men as sociaties verbindt, die dertig jaar gele den voor dit beroep golden. De moderne bewaking is een beroep, dat zoveel van de man-vraagt dat iede re arbeidsduur langer dan die van 48 uur funest is voor de man en voor zijn gezinsomstandigheden. „Het is daarom gelukkig", gaat de heer De Bruin ver der, „dat vele werkgevers in deze een 45-urige werkweek hebben ingevoerd. Maar zolang een wettelijke basis ont breekt is er een onbehagen. Zeker nu men aan deze dienst zit te trekken en probeert op deze dienst in een of ande re vorm te bezuinigen." IHASTING (UPI) De vroeg ere mid- «fivoor van Engelse elftal en van lloUenham, Bobby Smith, is gisteren ont- 1 t l400r Hasting United, een club die i nn van de League is. Smith kwam ij. oktober van het vorig jaar bij Hasting. Iis er uitgezet omdat hij niet op de 1 training kwam. (Van onze financieel- economische medewerker) TILBURG Het Amerikaanse bedrijfsleven hecht grote waarde aan demografische prognoses over het verloop van het aantal geboor ten in de komende jaren. Het ziet er naar uit dat het aantal geboor ten in de nabije toekomst in dit land zal dalen. Dit heeft dan tot gevolg dat de investeringspro gramma's een herziening zullen moeten ondergaan. Nog voor kort ging men in de Ver enigde Staten van de gedachte uit, dat de bekende „baby-boom" zoals deze zich na de oorlog in Korea manifesteer de, opnieuw het aantal geboorten zou doen toenemen. Dit blykt vooralsnog niet het geval te zijn. Een kleine daling van de bevolkingsgroei in een land met bijna 200 miljoen inwoners leidt tot grote verschillen in aantallen toekom stige arbeidskrachten en consumenten. Vandaar dat het Amerikaanse bedrijfs leven grote belangstelling aan de dag legt van de uitkomsten van de demogra fische berekeningen. De verschillen in bevolkingsgroei heb ben belangrijke consequenties voor de economische ontwikkelingen van een land. Vanaf de eerste jaren van het be staan van de V.S. heeft men getracht; met behulp van immigraties van mil joenen Europeanen te voorzien in de behoefte aan arbeidskrachten voor de snelgroeiende industrie. Momenteel trachten de economen de problemen op te lossen die gepaard gaan met de toe nemende automatisering binnen ver schillende bedrijfstakken en die hon derdduizenden arbeidskrachten overbo dig maken. Wat de toekomstige bevolkingsgroei betreft zijn er twee visies ontwikkeld die nogal uiteenlopen in hun gevolgen. De ene voorziet in een toename van de bevolking van ongeveer 4 miljoen per sonen per jaar, terwijl de andere van de gedachte uitgaat dat in de komende vijftien jaren deze groei per jaar van 4 tot 6 miljoen zal belopen. Nieuwe berekeningen tonen aan dat de toename wel in het midden zal lig gen hetgeen betekent een groei van 4 miljoen in 1966 tot 5,3 miljoen in 1975. (Advertentie) De verschillen met de gematigde groei- gedachte zijn echter zo groot dat zu menige zakenman aan het denken zet ten. In 1975 zou het totale verschil tus sen deze beide opvattingen zijn opgelo pen tot ruim 7 miljoen personen, terwijl in 1985 het aantal van 18 miljoen zou zijn bereikt. Het behoeft geen nader betoog dat 18 miljoen consumenten meer of minder geen kleinigheid is om zo maar over heen te stappen. Deze verschillen kunnen grote ge volgen hebben voor de hoeveelheid te produceren goederen waarbij vooral het aanbod van duurzame verbruiksgoede- ren een rol speelt. Wanneer dit aanbod niet aan de over 15 jaar te verwachten behoefte en vraag voldoet, kunnen te korten leiden tot prijsstijgingen, terwijl een overaanbod het tegengestelde ef fect kan uitlokken, alsmede tot werk loosheid in de desbetreffende sectors kan leiden. Voorts moet de toekomsti ge vraag zo nauwkeurig mogelijk wor den berekend omdat het anders niet mo gelijk zou zijn investeringsplannen voor uitbreiding van het produktie-apparaat op te stellen. De grote producenten moeten immers reeds nu reserveren om over een 15-tal jaren hun investeringen te kunnen financieren. Een misrekening kan desastreuze gevolgen hebben die niet gemakkelijk ongedaan gemaakt kunnen worden. De Amerikaanse zakenman houdt mo menteel rekening met een grote toe name van het aantal huwelijken. Bin nenkort zullen de kinderen die gebo ren zijn in de periode van de bevol kingsexplosie na het Korea-conflict, de huwbare leeftijd hebben bereikt. Zij zullen een nieuwe markt vormen voor huizen, ijskasten, televisies, wasmachi nes, auto's enz. De producent houdt met deze groep nieuwe kopers reeds nu rekening. De groep 18-25-jarigen zal in de komende 15 jaren met ongeveer 80 procent toenemen hetgeen bijna een verdubbeling van de markt voor deze koperscategorie teweegbrengt. Opnieuw zal het Amerikaanse bedrijfsleven zich moeten instellen op een huwelijksgolf. In de eerste jaren na de tweede we reldoorlog heeft zij hetzelfde verschijn sel gekend. Toen steeg het aantal hu welijken per jaar plotseling van 1.4 tot 2,3 miljoen. Hoewel er geen twijfel over bestaat dat de bevolkingsgroei aanzienlijk zal toenemen, gaan demografen toch van de gedachte uit dat het aantal kinde ren per duizend inwoners in de toe. MR. A. F. M. BOTS NOTARIS TE BREDA zal ten verzoeke van zijn principaal IN HET OPENBAAR VERKOPEN een buitengewoon waardevolle en prachtige collectie van 156 PERZISCHE TAPIJTEN EN LOPERS het eigendom van Sherkat Sahami Abad, Teheran, Perzië en verkoop op last van hen, die hiermede financieel betrokken zijn op MAANDAG 25 APRIL 1966, 2.00 UUR N.M. in een speciaal voor deze gelegenheid opgezette ruimte op het CHASSéVELD, voormalig NU-terrein te BREDA (bij de Bowling) Deze door de K.L.M. rechtstreeks uit Perzië binnengevlogen en door H. Wassing Zn. N.V., Internationale Expediteurs, Tilburg, ingeklaarde, zeer kostbare zending, bestaat uit zeldzame en uitgezochte betere kwa liteiten, zoals KASHAN, GHOM, VERAMIN, MIR, TEKKE BOKHARA, IS FAHAN, CHALEH SHOTOR BAKHTIARI, HERMAN, SENEH, HOSSEIN ABAD, JOSHGAN, één zeer bijzondere GHOM MOZAIK met zijde om lijnde Davidsterren, VERAMIN MINA KHAN, en verscheidene zeer ex clusieve, gedeeltelijk zijde, Jachttapijten met zeer fijne knoop. Alle bovenstaande exemplaren zijn zorgvuldig door Perzische experts voor kwaliteit, knoopdichtheid en dessins gekozen en moeten nu per veiling worden geliquideerd. Kijkdagen: ZATERDAG 23 april a.s. 14.00 tot 22.00 uur; ZONDAG 24 april a.s., 14.00 tot 22.00 uur. Katalogi verkrijgbaar op de kijkdagen komst nog verder zal dalen. Sedert 1820 kan men deze daling constateren. Zij is slechts onderbroken door de „baby boom" van de periode 1952-'55. Deze gedachte is o.m. gebaseerd op de ont wikkelingen van de laatste vier jaren toen het aantal huwelijken weliswaar met 5 procent steeg doch het aantal ge- boorten met 13 procent afnam. De ver klaring voor dit verschijnsel is gelegen in de toenemende welvaart die het aan tal kinderen per ouderpaar doet afne men. Deze daling betekent echter geens zins een absolute achteruitgang in de bevolkingsgroei. Immers meer gezin nen hebben deel aan de geboorten van kinderen. De absolute toename van de bevolking per jaar wordt niet gecom penseerd door de verkleining van de gezinsomvang. Voor het bedrijfsleven zijn de abso. lute cijfers het meest belangrijk omdat deze juist het totaal aantal consumen ten in de toekomst bepalen. Bovendien komt daar nog bij dat de enorme toe name van het totale aantal huwelijken met 80 procent de bevolkingsgroei weer enigszins zal stimuleren. De Amerikaanse zakenman geeft zich volledig rekenschap van de uitkomsten van de becijferingen. Zij vormen een deel van de noodzakelijke gegevens om een lange-termijnplanning van de in. vesteringen mogelijk te maken. Het zou voor zijn Europese collega aanbeveling verdienen dit voorbeeld te volgen. Momenteel houden alleen de grote internationale concerns rekening met de bevolkingsgroei, terwijl de gro te groep van middelgrote en kleinere ondernemingen hieraan meestal voorbij- Drs. A. A. WENTINK (Van onze correspondent) WAALWIJK Onze prognose in het vorig overzicht, dat de inlandse hui denmarkt de top wat pry zen aangaat, wel bereikt zou hebben bleek juist. Op de veiling van vorige week te Brus sel waren de prijzen voor de meeste soorten lager. Lichte koehuiden bleven gelijk, lich te os en vaarshuiden 1,5 middel zware koehuiden 5 zware koe- en os vaarshuiden 7 Dit zijn dus ver schillen met de veilingprijzen van een maand geleden. Ten opzichte van de recente marktprijzen is de teruggang nog iets groter. Dat deze lichte prijste- ruggang belangrijke betekenis zal heb ben voor de prijzen van leder is niet te verwachten. Het is niet zo als een koper dezer dagen te verstaan gaf tegen een looier: nu zijn de huiden- prijzen omlaag en zult u de lederprij- zen ook moeten verlagen. De lederprij- zen zijn de huidenprijzen op een af stand gevolgd en worden dus nog lang niet aan de vervangingswaarde der grondstof verhandeld. De handel in leder is onregelmatig doch over het algemeen vrij kalm. Er zijn o.a. schoenfabrikanten die bij het begin van de hausse op de grondstof- fenmarkt grote voorraden leder heb ben ingeslagen. Sommige zelfs heb ben een werkvoorraad voor een half jaar of langer. Andere daarentegen kunnen niet vlot doorwerken omdat zij op aflevering van het benodigde overleer moeten wachten. Vanzelfspre kend hebben deze prijsverschillen bij de inkoop voor de betrokken fabrikan ten consequenties en wel op de prijs vorming van het produkt schoenen. De ze grote inkopen van weleer hebben vansprekend hun terugslag op de gang van zaken op het ogenblik. Wie voorraad heeft wacht af met ko pen en wat verhandeld wordt is meest al wel bestemd voor direkt gebruik. Deze gang van zaken houd tevens in dat veel bedrijfskapitaal vast zit, dat veel lederhandelaren grote zelfs zeer grote vorderingen hebben op hun af nemers en dat er betalingsmoeilijkheden zijn wegens gebrek aan liquide midde len. De verkoop in de schoenwinkels die reeds voor de paasdagen goed was in gezet is ook de voorbijgaande week vrij goed geweest Hoewel de le dagen onbe langrijk bleek het einde van dë week nog veel goed gemaakt te hebben. Van diverse schoenherstellers vernamen we dat deze tevrden waren omtrent het aanbod van te herstellen schoenen. Wat gaat u vanavond opsteken? UTRECHT (ANP) Met ingang van 1 augustus aanstaande zal het bestaan de tarief voor het vervoer van goe deren als wagenlading (LWT) van de NS vervangen worden door een ge heel nieuw tarief. In het tegenwoordige tarief zijn de vrachtprijzen gebaseerd op de inde ling van de goederen in vier klassen volgens hun waarde. Deze grondslag is door de gewijzigde omstandigheden, in het bijzonder door de ontwikkeling van de concurrentie, geheel achter haald. Voorts vertoont het bestaande tarief wat zijn structuur betreft een on voldoende aansluiting bij de structuur van de kostprijs. De vrachtprijzen in het nieuwe tarief zijn voor iedere goederensoort afzon derlijk gebaseerd op de marktsituatie en de kosten, hetgeen leidt tot een aan merkelijk verdergaande differentiatie van de vrachtprijzen, dan in het te genwoordige tarief het geval is. Deze differentiatie wordt mede vergroot door het opnemen van 7- en 12-tonsvracht- prijzen, naast de bestaande 20-, 15-, 10- en 5-tonsvrachtprijzen. De mini- mumvraoht per wagen wordt van 60 tot 70 gulden verhoogd. Het nieuwe tarief is evenals het hui dige tarief een maximumtarief. Bij contract zullen, indien dit commercieel noodzakelijk is, op dezelfde wijze als thans het geval is, lagere vervoerprij- zen met de verladers kunnen worden overeengekomen. De nadruk bij het nieuwe tarief ligt op de structuurwijziging. Het heeft zo wel verlagingen als verhogingen van vrachten ten gevolge. Deze laatste zijn voor het vervoer van kleinere zendin gen over korte afstanden aanmerkelijk als gevolg van de aanpassing aan het niveau der kosten. De tarieven voor de produkten, die onder het E.G.K.S. -verdrag vallen, zul len geen wijzigingen ondergaan, met uitzondering van de verhoging van de minimumvracht per wagen. DRUNEN, 21 april Appelen 793, aardbeien (in. dop) 90181 p. doos, andij vie 110170, bloemkool 1063, snijbonen 440, knolrapen 1026, komkommers 1572 p. st., 2071 p. kg, kroten 1635, orei 1346, rabarber 2050 p. kg, 6—15 p. bos, radijs 1242, raapstelen 523, sel derie 727, sla 633 p. krop, 2548 p. kg, spinazie 35148, tomaten (kas) 180300, uien 1030, wortelen 2143. witlof 60 185. GOES, 21 april, Golden Delicious 1 80-85 88-93, 75-80 84-100, 70-75 88, 65-70 78, 60-65 53-64, 2D 30-38. 2 75-80 84, 70-75 77-81, 65-70 73, 60-65 65. 3 grof 67-72, 3 fijn 26-46. Winston 1 75-80 93-110. 70-75 95, 65-70 81-83, 60-65 67-76 55-60 36-46. 2D 15-21. 2 60-65 47-55, 55-60 28, 3 grof 46-47. 3 fijn 18-19. Diverse rassen appels kroet 15. Conference 2 65-70 92, 60-65 89. 55-60 84, 2D 73, 3 grof 83, 3 fijn 48-75, kroet 23. Totale aanvoer hard fruit 3350 kisten. STEENBERGEN, 21 april, aardappelen bintje klei 35 opw. 4010-4040, eigenheimer klei 40 opw. 3010. Aanvoer 60 ton. FIJNAART. 20 april Gold, delicious kl 80-85 71—95, 75-80 80—94. 70-75 75—90. 65-70 63—80, 60-65 45—62, k2 80-85 84. 75-80 86. 70-75 72—87, 65-70 65—77, 60-65 59; jonathan kl 7075 5864, 65-70 4852. 20/4 21/4 Premleientngeii Nederland 65 6% Ned 65 n 5% Ned. Ned. Ned. Ned Ned Ned Ned Ned Ned 64 SV4 64 5 58 4% 59 4% 60/2 4% 59 4V4 60 4»/4 61 4% I 4 Ner staff 47 Ned Ned Ned Ned 50/1-2 SV4 54/1-2 3% 55/1 3V4 55/2 3% Nederland 37 3 Ned Grt.b 46 3 Ned Doll 47 3 Ned. Invest Indië 37a 93ft 87% 84% 84ft 85Vs 82% 81% 80 72% 71 73% 73% 78% 80ft 80H 88% 87% 84% 84ft 85% 82% 81ft 79% 72%" 71% 73% 13% 80ft 783/4 80ft 81 90% 90% Bank- en kredietwezen B Ned Gem 57 ft M 30 3 58/59 4% Id 251 50/3-5 4% Cultures A'dam Rubber HVA Mljen ver 95% 95% 84% 84% 86% 86ft 141 141 93% Industriële ondernemingen A.K D Dell MUt cert Hoogov n.r.cv.a Philips Gem Be? Unilevei c v.a Dortsche Petr Bortsche PetT 7 kon Petr f 20 355 361 104 04.60 419 4201/2 118 70 120.40 99.70 99.70 697% 705% 697% 705 47.80 50.50 Scheepvaart en Luchtvaart ba.L. kTmC1>!m Palt iooy4 Ksl'V 123% 124% voZGOUdI' V. Ommeren c.v.a I47ya 147% 20/4 21/4 Rotterd. Lloyd Scheepv Unie 111% 176% 1113/4 180 Premielenlngen en diversen Co-op Ned a.o.b 7 Co-op Ned r.sp Ned Gasunie Alkmaar 56 a A'dam obi Id 56-1 Id 56-2 Id 56-3 Breda Dordrecht 51 2% 2% 2% 2% 54 2% 56 2% Eindhoven 54 2% 54 2% 52-1 2% 52-2 2% 52-1 2% 52-2 2% 57 2% 52 2% Enschede s Gravh Idem Rottero idem Idem Utrecht 106% 127 94% 72 x 82% 75 74 721/4 733/8 76 b 85% 84-Ü 843/4 84fS 106% 731/4 82y4 853/4 73% 73% 73% 77% 85 91% 87 y4 99 83% 843/4 Z.-Hollana 57 2% Z.-Holland 59 2% Converteerbare obllgactes AJt.U r 1000 4% 109 111 Amstei 53/4 1191/2 1193/4 Geldei Zn 87 87% Hoogovens 5% 103% 103% SchoJten Foxb4% 98% 94% Aandelen in beleggingsmljen Alg Fonds. bezit. Converto l-l pt> HBB bel.depll-2pb Lnterbonds 1 pb Intergas A dam bel jnlj 50 Dutch int. toterunie so Neto 50 Robeco 50 Uril tas 1 so Ver bez 1894 t 50 Europal l-io pb 1185 lOfeO 750 659 465.70 123.50 124 178 86 213 467 110 476 1188 1090 745 659 465.90 124 125.50 179 86.50 213 475 110.50 475 Banken Aig. Bank Ned. 253% 252% AMEV NX. cert 645 650 AMRO Bank 43.60 48.10 Cuituurbank gg 94 20/4 21/4 Gron. Ind.-Cr. B. Holl Bank Unle Kasasscoclatle Nat. Inv B. Nat.. Ned. cert. Ned Credlet B. Ned Middenst B Ned Overzee B. R.V.S cert. d. Slavenburg's B Ver. Bankbedr. .163 193 121% 520 178 89 50 176 490 b 172 169 166 192 y2 121% 80 b 525 177 89 176% 490 173 169 Handel, Industrie, diversen Alb Heyn Alg H my Onr G Alg Norlt MAJ AmsteJ br A dam Balast My A'dam Droog.My A'dam Rytuig My ANLEM nat. bez. Apeld nettenfabi Beeren txlcotfabr Beers en Zn. Bensdorp Intern Bergh Jurg. 250 Bergoss Berkel's Patent Blaauwhoed Biydenst Will Bois Lucas Borsumy Wehry Braatmach R'dam Breda mach .fabr 736 180 208 370 420% 94% 255 x 39 71 345 427% 323 288 206 404 102 220 70 740 b 181 210 369% 4221/z 94% 250 39% 335 70% 348 430 224 d 286 210 410 b 101 220 68% 52 285 Bredero Ver bedi 430 Brocades 879% Buhrmann. Tettei 656 Bijenkorf 490% Calve Carps Garenfabi Centr Suiker My Crane Nederland Cui Handel Mij Daalderop Dagra Dess tapytfabr Dikker en Co Drie Hoefyzers DJü.U. Duy vis Jz Emba Enth. Plettery ErdalMJj Excelsior Fokker Ford 735 310 363 72 143% 226 265 270 132 88 360 255 22 x 440 101% 284 980 x 875% 658 498 b 740 303 368 75 144 227 265 272 135 88 362 255 232 212 Gazelle ry w.fabr Gelder-Papier Gelder 1 - Tieiens Gero faDi Geveke en Co. Gist-en Spur tabr Grasso mach.fabr Grinten v. cL Gruyter Zn. 5% Hagemeyer Co t Hart tnstr. Hatema N.V. Havenwerken Hemeken's bierbi Hero con. Breda Hoek's mach.fabr HoU. Kattenburg Holl. Beton My Holl. Constr w Holl. Melksuiker Homburg Hoogenbosch sch Hooimeyer Zn Indoheem Ing. Bur. Bouwn Internatlo Int. gew betonb. Inventuro Jongeneel houth Kemo Kempen Begeer Key houthandel Kledingind. Smits Klene Suikerw Kon^abr. vh Alex Kon. Papiertabr Kon.ZoutKetjen Korenschoof Koudys voed. Kromhout mot. Kon. Ver. Tapijt Kwatta choc. Leeuw. Papier Leidse Wolsp. Llndeteves Macintosh Meel Ned. Bakk. Mees '63 Menko Meteoor Beton Misset Ui tg. Mij 103 285 970 x Muller en Co. 20/4 21/4 123% 435 439 V3 286 x 620 630 425 440 168 166 850 844 129% 129 490 494 110 201 203 239 237 385 215 216 510 512 96 95 342% 343 229 232 315% 324 233 233 124 122% 48.30 155 153 V2 280 279 458 457 318 405 560 560 133 x 130 x 247 208 196 1.96 79 230 231 675 674 200 b 144 142 444 299 298 270% 270% 350 b 345 146% 145 447 446 323 323 183 183 216 218 390 b 401 365 367 311% 312 20/4 21/4 Mijnbouwk. werk. 291 291 Naarden Ch. fabr. 404 408 Nedap 166 166 Neci. Dagbl. Unie 204 20 Ned. Dok. My. 112 N.exp.pap. fabr. 122 122 Neti. KaDeifabr. 324 323 Ned. Melkunie 300 300 Ned. Scheepsb. My 81 b Nelle wed. v. 269 270 Netam 203 203% Nyverdai-Cate 110 Oranjeboom 328 327 Overzeese Gas 90.80 92 Paiemb. tod My 128 x Paltbe 89 88 Philips 6% compr 39.70 Pietersen auto's 110% 111 Reesink en Co. 166 166% Remeveld mach. 160 x 155% Rlva 262 263 Rott. Droogd. My Ru haak en Co. 142 140 Rijnstaal 43 b Schev.expl.My. 201% 201 Schok beton 238 237 Seüoiten Karton 507% 505 98 Scholten Foxhol 96.50 Simon de Wit 222 224% Simon's emb. fabr. 110 x 110 Smits transs. 230 230 Spaarnestad 590 593 Stokvis Zn. 158 155 Stoomsp rwenthe 57% 57% Swaay van 322 325 Synres Chem. 175 191 Tabak Phll.c.v. Techn. Unie 325 b 325 Texoprint 108% 108% Thomas en Drij ver Thomsen v. bedr. 190 195 89 Twe. Overz. Hand 91 Udenhout Steenf 185 185% Unilever 115 115% Idem 0% 100% 100% Idem 4% 67% 67% b Utermohlen 375 378 Utr. asfaltfabr. 236 222 Varossleau 223 229 Veenend Stm^p. Ver. Glasfabr. n.b. 189 188 Ver Machfabr. 145 146 Ver Touwfabr, 338 Vettewinkel 314 314 20/4 21/4 V ezel verwerking 146 145 Vihamy 161 161 Vredensteln rub. 129 130 Vuicaansoorö 81 81 Walvisvaart 87% 85% Wereldhaven 380 382 Wernink's Beton 165 b 165 Wessanen 471% 475 Wilt. Feyen.-Br 162 167% Wyers Ind H 490 489% Zaalberg 80 793/4 Zeeuwse Coniecl 242 242 Zwanenberg-Org 176.50 177.50 Mijnbouw en petroleum Alg Expi. My. 40 40 x Billiton le rubr. 508 Büiiton 2e rubr 429 425 Kon Petr. 1 t 2t 149 149 Idem a 20 148.30 150.40 Moeara Rnlm 1725 1725 b Id. cert, opr l/IC 2660 b ld. l wlnstbew 2905 ld. 4 wlnstbew 2920 b Oost-Borneo My Scheepvaart Furness Oostzee Dollarfondsen Anaconda Bethlehem SteeJ General Electric General Motors Proct. and Gam bi Republic Steel Shell Oil U.S. Steel 496 495 108% 108% 100% 99% 35% 353/4 112% 115% 92yB 94 63 63A «A 42 62 47% 62 y4 49% b bieden gedaan en bieden gedaan en laten X a laten d exdlvidend c ex claim 60-65 32—35: winston kl 75-80 111—128, 70-75 87—111, 65-70 78—93, 60-65 61—65, 55-60 35—38, k2 75-80 88, 70-75 88, 65-70 7880, 60-65 52, 55-60 32. Totale aanvoer 90.000 kg. MIDDELBURG, 20 april Aardappe len meerlanders gr. 34, furore gr. 37, bintjes bonken 38-42, gr. 36, koopmans- blauwe gr. 40, driel. 33; tomaten A2 196-287 B2 200-207 C2 258-303 CC2 148- 168 kriel 126. Groenten: natuurspinazie 34-98, sla 6-26, and. 114-159, prei 35-59, radijs 10-31, bl.kool 6 p. kist 101-132, 8 p. kist 60-100. 10 p. kist 38-61, 12 p. kist 29-59, 15 p. kist 24-26, 18 p. kist 18-27, uien 13-30, rabarber 15-24. witlof B2 174- 181, bladseld. p. bos 30-48, komk. gr. 60 46—51. 50-60 44—47. 40-50 32-^3, 35-40 2532, 30-35 2430, bruine bonen 94 113, postelein 127-137, tuinkers p. d. 31- 33, stoofsla 34, glasspinazie 78. OUDENBOSCH Jonathan 60-70 22— 37, 50-60 13, raapstelen 19, rabarber 20—31 prei 2240, stoofsla 1350, radijs 1924, spinazie 7985, bloemkool 25. witlof afw. 39—55, sla 19—22. Konstanz 338 (+6); Rheinfelden 335 (+22); Plittersdorf 493 (+8); Straatsburg 350 10); Maxau 540 (+16); Plochin- gen 200 19); Mannheim 407 (+22); Steinbach 274 11); Mainz 404 (+8); Bingen 310 (+2); Kaub 360 (+3); Trier 568 (—15); Koblenz 453 (+1); Keulen 497 (+4);; Ruhrort 722 (+22); Lobith 1333 (+26); Nijmegen 1095 (+24); Arn hem 1072 (+22); Eefde IJssel 630 (+7); Deventer 514 13); Monsin 5640 (onv.); Borgharen 4407 (onv.); Belfeld 1631 (+35); Grave beneden de sluis 793 (+30). AMSTERDAM (ANP) De stemming voor het merendeel van de internationale waarden is gisterenmiddag aan de vaste kant geweest. Philips en Kon. Olie konden het herstel van woensdag verder met kracht voortzetten. Dit door vraag van het pu bliek. Voor Kon. Olie had ook Londen belangstelling. Dit fonds opende circa 2.50 hoger op 150.60. Philips werd verhandeld rond de 120,40, tegen woensdag als slotkoers 118,85. AKU deed van zich spreken met een koersverbetering van vijf punten bij een verhandeling op 360,5. Voor Hoogovens werd 420 (419) als advieskoers opgegeven. KLM werd enkele guldens hoger gewaardeerd doordat dit fonds woensdag in Wall Street ruim twee dollar verbeterde. De handel in de internationale waarden was gedurende de gehele beursduur zeer kalm. Alleen in het eerste kwartier ging er in Philips en Kon. Olie meer om dan woensdag. In de openingskoersen kwam weinig verandering meer. Unilever was nauwelijks prijshoudend op 99.60. De winstnemingen tegen het slot hebben in Wall Street woensdag niet kunnen verhinderen, dat de markt er vast sloot. Het Dow Jonesgemiddelde voor de in dustrie-aandelen ging er 9,5 punt omhoog tot 951.28. Kon. Olie verbeterde op de Newyorkse beurs 5/8, Philips bleef onveranderd, Unilever 1/8 dir. hoger. Dit was kenmerkend voor het koersverloop gisterenmiddag in Amsterdam voor de internatio nale waarden. In de scheepvaartsector bestond aanvankelijk enige vraag voor het aandeel K.P.M. De koersverbetering betrof hier vijf punten tot 195. Men verwacht op de beurs een hervatting van de levendige handel tussen Singapore en Maleisië. De beurs houdt het voor mogelijk dat de K.P.M. hierin zal worden betrokken. Dit leidde tot enige vraag voor het aandeel K.P.M. beginbeurs. Later zakte de koers echter weer in tot 192. De stemming voor de overige 'scheepvaartwaarden was goed prijshoudend. Ook de leidende cultures waren prijshoudend, terwijl de staatsfondsenmarkt gemakkelij ker was. In de lokale afdelingen werden aandelen Billiton, Zwanenberg-Organon, Van Gel der Papier, gist en spiritus en Indoheem hogei geadviseerd. Mulder-Vogem gaat binnenkort naar de beurs. Deze aandelen worden regelmatig op de incourante markt verhandeld. Mulder-Vogem boekte over 1985 een belangrijk hogere winst t.o.ir. 1964. (Advertentie) Geen inleg- en instelmoeilijkheden dankzij cassette; belichtingsregeling door de lens; aanwijzingen in de zoeker; microprisma voor snel en doelmatig scherpstellen; haarscherp zoomobjectief haalt uw onderwerp 5x dichterbij; compleet 625,—. Exclusief leverbaar: telecon verter 275, objectief bezien beter!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 19