Bohhejacm Schoepen BAL SHOW w m m is lil! i.v. VOOR TIENERS ZOU JD EEN G0EDE*™™ZIJN? Ja CT. VOORDEEL op de grote literfles Chocomel! SLECHTE Geboor beïnvloi „De Graanbeurs" N.V. Automoh. Mij DIFOGA PLANBEOORDELAAR Amsterdamse THE DANSANT ENORME DANSAVOND Zaal Reseda - Sas van Gent genchis khan Lede! Theater Qestburg Yamaha buitenboord motoren in onze AANBESTEDING nmm de stem adspirant leerling-verpleegsters en verpleeghulpen een plaatwerker een eerste automonteur een leer!.- of hulp-monteur GARAGE KERCKHAERïj Noorwegen en Denemarken bereiden zich voor op toetreding EEG dagblad de stem van vrijdag 22 april 1966 19 Openbare Leeszaal en Bibliotheek GOES Tel. 01100-7472 HULST GROOT OPENINGSBAL Lnxor Theater Terneuzen Bfoscoopcgehouw Ms! VUUR BOVEN AZië* WONDER VAN HET LEVEN GELIEVE NIET TE STOREN SHOW room het verbeteren van de provinciale weg Serooskerke-Oostkapelle, no. 15a ged. van het Provinciaal we genplan, lang ongeveer 2921 m, volgens bestek no. 21, dienst 1966 Be Hoege Visurscfie - vrouwelijke buffeibetliende - kamermeisjes DANSEN den mnim os Instituut „St.-Eloy" Oostburg Inschrijving toelatingsexamens 1966 Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening EMEE M r E 1 B REI Ill a. JONGENS 16 t/m 18 jaar b. MANNELIJKE en VROUWELIJKE KRACHTEN boven 18 jaar c. VROUWELIJKE KRACHTEN voer halve dagen d. MANNELIJKE KRACHT Zo vol chocola,zo heerlf;°'eiï zo feestelijk lekker is alléén Chocomel' CnOCOnftGl Pmefje we,-ChocomeL daar zit pas chocola m' Wakers protesteren tegen 60-urige werkweek 355 361 i 18 - - De ledenvergadering van de Vereniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek zal plaats vinden op woensdag 27 april 1966, des avonds om 9 uur in het gebouw van de bibliotheek, Wijngaardstraat 3. Agenda: 1. Opening en notulen 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Rondvraag 4. Sluiting ■f-—■"Tf™" nodigt u uit in tp BOKBEJ AANLAND (10 km van Turnhout en 6 km van Herenthals) Elke zaterdag en zondag (zaterdag vanaf 15.00 uur en zondag vanaf 15.00 uur tot 24.00 uur) Prachtige nieuwe shows met Bobbeiaan en José Schoepen, Staf Permentier, Lucien- ne Steiner, Staf Wesenbeek Orkest Mac Freeman en Trio Willie de Vries. ZATERDAG 23 en ZONDAG 24 APRIL A.S m.m.v. 't Trio J. Jonkman ZONDAGAVOND 24 APRIL m.m.v. „René and his Alligators" Aanvang 7.30 uur EEN KLEINTJE DANS, EEN GROTE BIER, IN VEEL PLEZIER MET ATTRACTIE van de jongerengemeenschap te Koewacht a.s. zondag 24 april aanvang 19.30 uur in HOTEL ZEELANDIA te Koewacht. Met medewerking van met het bekende beatorkesf THE FIVE CHUMPS op zaterdag 23 april 1966. Aanvang 20 uur ENTREE 2,- Vanaf zaterdag 23 april t.m. dinsdag 26 april aan vang 8 uur brengen wij u een der beste films van het jaar met OMAR SHARIF - JAMES MASON - FRANqOISE DORLEAC en STEPHEN BOYD in de Technicolor: (De schrik van Oost en West) De grote Khan der Mongolen, wiens legers een groter gebied veroverden dan ooit enig ander leger voor of na hem, de bestormer van de Chinese Muur. Genghis Khan in een spectaculaire kleurenfilm, die het geweld van die dagen over het brede doek doet stormen. UIT DE PERS: „Een meeslepend schouwspel vol boeiende contrasten". Zondagmidag 2.30 uur: „Genghis Khan". Toegang 14 jaar. ZATERDAG 23 APRIL OM 8 UUR ZONDAG 21 APRIL OM 2.30 UUR RRITT in een grandioos oorlogsverhaal ROBERT MITCHUM, ROBERT WAGNER en MAY Een oorlogsepisode van bijzondere constructie en machtige spanning met luchtduels welke u nog nimmer heeft aanschouwd. Drie keien van sterren in een keiharde film. opgenomen in fraaie kleuren en in CINAMASCOPE (14 jaar) ZONDAG 24 APRIL OM 5.15 en 8 UUR MAANDAG 25 APRIL OM 8 UUR Deze week vertonen wij de eerste voorlichtingsfilm in kleuren met Nederlands commentaar gesproken door dr. J. Versteeg Alle bijzonderheden van de ontwikkeling van het kind tot geslachtsrijpheid zowel in het mannelijke als in het vrouwelijke lichaam ja zelfs de ont wikkeling van de vrucht tot aan de geboorte wor den in deze film openhartig en voor het eerst in prachtige kleuren getoond. Een film die vooral onze hedendaagse tieners iets te zeggen en te leren heeft. (14 jaar) PER 1 MEI A.S. GEVRAAGD EEN ZAALCONTROLEUR Aanmelding kan geschieden bij de directie, Zaterdag 23 en zondag 24 april, aanvang 8 uur brengen wij de nieuwste film met DORIS DAY en ROD TAYLOR - LISA PERA - HERMIONE BAD- DELEY in de kostelijke film: (Do not disturb) DORIS DAY in een dolkomische film waarbij zij op haar eigen manier Londen en Parijs op stelten zet.... Zij voetbalt in Parijs en maakt furore in Londen!! Een film voor iedereen!Alle leeftijden Zondagmiddag 2 uur en 4.30 uur: „Gelieve niet te storen". BREDASESTRAAT 25, BERGEN OP ZOOM vanaf zaterdag 23 t.m. maandag 25 april van 10 tot 21 uur. U BENT VAN HARTE WELKOM BERGEN OP ZOOM Namens Gedeputeerde Staten van Zeeland zal op dinsdag 10 mei 1966, te 11.30 uur te Middelburg, Rouaansekaai 43, worden aanbesteed: Het bestek ligt van tenminste tien dagen voor de dag der aanbesteding ter lezing ter Provinciale Griffie van Zeeland te Middelburg, Abdij 6, bij da Hoofdingenieur-Directeur van de Provinciale Wa terstaat te Middelburg, Rouaansekaai 43, en bij de waterbouwkundige van die dienst te Middelburg, Nieuwe Vlissingseweg 338. Het is van gelijk tijdstip, zolang de voorraad strekt ter Provinciale Griffie verkrijgbaar voor f 20. of door storting of overschrijving van genoemd bedrag op postrekening no. 296000 van de Pro vincie Zeeland (diensten en fondsen) te Middel burg. Inlichtingen volgens bestek. De nota van inlichtingen ligt van woensdag 4 mei 1966 af ter inzage op het bureau van de Hoofdingenieur-Directeur voornoemd. HOTEL KASTEEL VRAAGT - linneitiuffrouw (tijdelijk) Geboden wordt een prettige werkkring ("intern) met goede sociale voorzieningen. Ook oudere krach ten komen voor deze vacatures in aanmerking. Sollicitaties schriftelijk of telefonisch aan IIOTEL KASTEEL DE HOOGE VUURSCHE Telefoon 02954-2541 te Baarn ZONDAG 24 APRIL in zaal te BAARLE-NASSAU met het populaire beat-orkest „THE HERALDS" Aanvang 19 - 24 uur is een factor van betekenis voor het welslager van uw reclame campagnes Pontiac Hydraulica, een horloge dat 100% waterdicht en condens- proof is. Kloek van vorm en toch elegant. Uiterst nauwkeurig. (Afdelingen hbs, mms en ulo) van kandidaten voor de kan geschieden vanaf 25 april 1966 aan het adres der school, Nieuwstraat 50 Oostburg (tel. 01170-2394) of bij de hoofden der plaatselijke r.-k. lagere scho len. De inschrijving is kosteloos De toelatingsexamens vinden plaats op 3 juni a.s. Bij de Directie van de Volkshuisvesting en Bouwnijverheid in de provincie Zeeland kan standplaats Middelburg, worden geplaatst een' Taakbebordeling van woningbouwprojecten k. jaardentehuizen e.d.; behandeling van aangelegenheden betreffen de arbeidsbesparende woningbouw, systeem! bouw. nieuwe woningbouwtechnieken e.i VereistHTS-diploma (Burg. Bouwkunde). Salaristussen f 697,— en f 1209,— per maand ei clusief 6 pot vakantie-uitkering; AOW-premie voor Rijksrekening, Schriftelijke sollicitaties onder vac. no. 5-3080/5® (in linkerbovenhoek brief en enveloppe) zenden aan Bureau Personeelsvoorziening en Bemiddeld» van de Rijks Psychologische Dienst, Prins Mauris! laan 1, 's-Gravenhage. In het Gasthuis te Middelburg kunnen worden ge plaatst: De adjunct-directrice verstrekt gaarne inlichtingen.. Spreekuur dagelijks (behalve 's zaterdags) van 13-14 uur of na telefonische afspraak (tel. 01180-3543), Noordpoortplein 2, Middelburg. Bij het Recreatiebad „WOLFSLAAR" kunnen ge plaatst worden (Zondags vrij) (ochtend of middagdiensten) Taak: garderobe en schoonmaakwerk- zaamheden. voor toezicht op de parkeerplaatsen. Salaris volgens C.A.O. Bad- en Zweminrichting» Aanmelden: Hoofd gemeentelijke zwembaden, Be creatiebad „Wolfslaar" 2-4 uur. Wij hebben plaats voor: Aanmelden: Absdaalseweg 41, Hulst, tel. 01140-3451 Pontine Herenliorloges v.a. f GO.- TERNEUZEN Nieuwstraat 14 - Telefoon 2284 MIDDELBURG Markt 29 - Telefoon 5294 VLISSINGEN Bellamypark 20 - Telefoon 2385 Als je rond de 17 jaar bent en je hebt'n paar jaar Ulo of Huishoudschool, doe dan mee aan deze test. Kies bij elke vraag het antwoord dat je het beste lijkt, en streep de bijbehorende cijfers aan. Tel dan de aangestreepte cijfers op en kijk wat de uitkomst is. Als je tenminste 50 punten hebt, vul dan de onderstaande bon in. Je krijgt dan alle inlichtingen thuisgestuurd die je nodig hebt bij het kiezen van een beroep dat helemaal bij je past. 1. Wat zieke mensen op de eerste plaats nodig hebben is: 2. In vergelijking met gewone zieken zijn mensen in geestelijke nood: 3. In de verpleging is het belangrijkste: 4.Verpleging is iets-. 5. Houd je van sport, uitgaan? Medelijden (5) Geen patiënten (4) Gevoel voor humor (5) Waardoor je rijker leeft (10) Op z'n tijd (10) 6. Een goed salaris Belangrijk (10) 7. Ben je romantisch? Ja (7) 8. Je vindt een modern verpleeg- unilorni: Leuk (6) Hulp (10) leiding (7) Extra op Extra onze liefde lastig (6) aangewezen (10) Geduld (10) Optimisme (8) Waarmee je Wat je boven veel verdient (8) anderen verheft (5) Ja (7) Beslist niet (4) Het belang Bijzaak (5) rijkste (5) Nee (5) Weet niet (10) Nodig voor een goede taak vervulling (10) Lelijk (4) Vrederust ligt temidden van uitgestrekte bossen en recreatie terreinen (met zwembad). Het is een ziekenhuis op christelijke basis, waar mensen in geestelijke nood worden verpleegd. Op Vrederust werken o.a. jongeren uit prot.-christelijk en katholiek milieu in de verpleging. De salariëring is er hoger dan in gewone ziekenhuizen. Er is een vijfdaagse werkweek, reis- en kledingkostenvergoedmg en vóór alles een sfeer van goede kameraadschap en vertrouwen. D 21 Ik wil graag meer weten over het werk op Vrederust. Deze bon in gesloten enveloppe opsturen aan: De Geneesheer-Directeur van het psychiatrisch zieken- *- naam adres woonplaats huis'Vrederust', Halsteren, post Bergen op Zoom. Dat is weer een meevallertje voor uw huishoud- Mterfles: beurs! Heerlijke Chocomel in de grote lekker véél en nu zo voordeligVerras gezin met de échte Chocomel (Niet vergeten, meteen halen I) NUTRICIH. OSLO KOPENHAGEN (DPA) Noorwegen en Denemarken bereidei zich intensief voor op een eventuel* toetreding tot de Europese Economi sche Gemeenschap, samen met Enge land. De twee landen willen, zo wen bekendgemaakt, voorbereid zyn voo; het geval het lidmaatschap van jJ E.E.G. plotseling actueel wordt. Het initiatief hiertoe is oorspronkelij] genomen door de conservatieve Noors< minister van buitenlandse zaken, Johi Lyn. Op zijn voorstel hebben twaal Noorse ambassadeurs in de landen vai de E.E.G. en van de Europese vrij handels associatie tijdens een bijeen komst, die begin deze week op he Noorse ministerie van buitenlandse za ken is gehouden, hun mening gegevei over de huidige marktsituatie in Eu ropa. Deze rapporten zijn de grondslaj voor verdere onderzoekingen in eei door de Noorse regering gevormd< marktcommissie onder voorzitterscha van de Noorse staatssecretaris Emi Vindsetmo. In Kopenhagen is dezer dagen eer soortgelijke commissie in het leven ge roepen onder voorzitterschap van d< directeur van het Deense ministeri van buitenlandse zaken, Jens Chrien sen. Terwijl de Noorse commissie nie van vroegere onderzoekingen kan uit gaan, heeft de Deense commissie het ii' dit op zicht gemakkelijker, omdat d< situatie in de E.E.G. tot 1962 zorgvuldig is onderzocht. EINDHOVEN By de opening vai het jaarlijkse tweedaagse congres, da de Nederlandse Bond van Onbezoldigd Opsporingsambtenaren en Bewakings personeel (N.B.O.B.) vandaag voortze in gebouw „Cintha" te Eindhoven, heef bondsvoorzitter J. M. de Bruin stellinj genomen tegen het feit dat de wette lijk toegestane arbeidstijd voor bewa kmgspersoneel nog 60 uren bedraagt. Hij zei het te betreuren, dat nog steed de ministeriële beschikking omtrent d wettelijke regeling van een normali "3-urige werkweek voor bewakingsper soneel ontbreekt. Reeds jaren, alduj de bondsvoorzitter, is deze zaak slepen de. Na het SER-advies van 1 mei 196 leven we nog onder een voor de bewa' king verouderde wetgeving. Men wor stelt immers nog met de begrippei „portier" en „waker", waaraan men as sociaties verbindt, die dertig jaar gele den voor dit beroep golden. De moderne bewaking is een beroej dat zoveel van de man vraagt dat iede re arbeidsduur langer dan die van 4 uur funest is voor de man en voor zij gezinsomstandigheden. „Het is daaror gelukkig", gaat de heer De Bruin ver der, „dat vele werkgevers in deze ee 45-urige werkweek hebben ingevoerc Maar zolang een wettelijke basis on1 breekt is er een onbehagen. Zeker n men aan deze dienst zit te trekken e probeert op deze dienst in een of ande re vorm te bezuinigen." HASTING (UPI) De vroegere mie denvoor van het Engelse elftal en va Tottenham, Bobby Smith, is gisteren on slagen door Hasting United, een club di geen lid van de League is. Smith kwaï in oktober van het vorig jaar bij Hastin Hij is er uitgezet omdat hij niet op I training kwam. 20/4 21/4 Premlelenlngen Nederland «5 S2 Ned. Ned. Ned. Ned. Ned Ned. Ned Ned Ned Ned Ner Staff 65 n 58/4 64 5% 64 5 58 4% 59 4% 60/2 4% 59 4% 60 4% 61 4% 62 4 47 3V* Ned 50/1-2 Sy4 Ned 54/1-2 3% Ned 55/1 3% Ned 55/2 3% Nederland 37 3 Ned Grt.b 46 3 Ned Doll 47 3 Ned. Invest Indië 37a 93A 93% 88% 86% 87% 84% 84,% 85% 82% 81% 80 727/8 71 73% 73% 78% 80,% 80^ 88% 93 H 875 84i 84, 851 82 J 81, 795 72< 7n 73 73" 80 78 80 81 90% 901 95 84 141 93 Bank- en kredietwezen B Ned Gem 57 t 95V* W 30 J 58/59 4% 84% Id 251 60/3-5 4% 86% Cultures A'dam Rubber 141 HVA Mtlen ver 93 Industriële ondernemingen Hoogov n.r.cva Philips Gem Be? Unilever c v.a Dortsche Petr 697% DortschePetr r./, 597^ Kon Petr f 20 47 80 5Q 104 04.601 419 420| 118 70 99.70 705| Scheepvaart en Lnchtvaart SJI.L Java-China Pak K-L.M t cert 14-N S.M n b Stv My Ned. Nievelt Goudx. v. Ommeren c.v.a 100 123^/4 104 202 151 147% UK 12- 104 203 15! 141

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 18