Principieel herstel van het diaconaat n F. 3.45 N VAN NELLE Europese gemeenschap spreekt duidelijker aan 4tels en .kostuums niet onder maar naast de priester Van Nelle eert „Toon" VIJFTIEN JAAR GELEDEN „VERDRAG VAN PARIJS" van hel mooiste boekenplank i !«LC™CÜie"c,onsütutie tekent het ambt In Uw trommelwasmachine voortaan NIEUWE RADION WAST ZICHTBAAR WITTER iet vuil tchoon? Bouchette: „Méér medestanders 24 il... nodeUe'1 21 Principieel Diacones Oecumenisch 'n Step parfum-verstuiver verfrist vrouwenharten (en mannenharten óók) koffie thee tabak Associatie Neutraliteit Afbraak Man overleed aan brandwonden Tur.m AT> T)E STEM VAN VRIJDAG 22 APRIL 1966 [omermode 1966) :o ntant!! ,are collectie originele chique en aparte re and wool Mk* antasies en andere topKW liteiten. n oos" - /age P"lZJssinS) nmantels - diverse dessi NU KOPEN allernieuwste mod® ïerikaanse Ocelotcat, NerU' en Ind. 'flrri (Advertentie) (Van een onzer redacteuren) „Als w'j de tegenstelling tussen Leek en Ambt kunnen overwinnen dan komt zelfs de vraag, of het priesterschap een „roeping" of een „beroep" is, niet meer aan de orde. Dan zijn we zó doordrongen van het feit, dat het Christen-zijn dé centrale roeping is, dat daarmee de principiële keuze gedaan is De temperamentvolle Henri Bouchet te schrijft dit in de epiloog („ge schreven nadat het imprimatur verleend was") van zijn nieuwe geschrift „Het oude diaconaat in de zich vernieuwende kerk".") Met dit inspirerende boek werkt hij zijn kijk'op het diaconaat, zoals hij dit in zijn nogal opzienbarende bock „Leek en ambt" aansneed, verder uit. De diaconaats-constitutie van het laatste concilie roept talrijke vragen op. Met het oog op de ad viescommissie ad hoe, door het Ne derlands episcopaat ingesteld, en het aangekondigde kerkprovinciale concilie gaat Bouchette hier in dringend op in. Met een verfrissen de openhartigheid levert hij een gezonde bijdrage aan het moeizame denkproces 0111 het eigen-ambtelij ke diaconaat na een meer dan dui zendjarige slaap weer nieuwe in houd te geven. „Indien het zijn oor spronkelijke plaats terugkrijgt zal het ontzaglijke mogelijkheden ope nen en misschien de enige weg zijn de kerk te deklerikaliseren en ook I de celibaatswet te bcinvloeden". Het diaconaat moet principieel en niet opportuun worden hersteld. Dit is de grondgedachte van zijn betoog. Bij het I concilie was het priestergebrek in de wereldkerk nog tè veel het basismotief Iom deze kerkelijke functie weer nieuw «ven te geven. Het pricipiële diaconaat •leeft niets te maken met enig priester» teKort. „Wij kunnen rustig aannemen, jat er geen sprake zou zijn geweest van nerstel van enig eigen-ambtelijk diaco naat, mdien de presbytersituatie in de E? rk op het Pei* van de Neder- I m ,z0v hebben gestaan". Daarom is je Nederlandse inbreng bij het herstel an deze functie van groot belang om- kÏÏaÜ vraaff niet louter opportunis- fofi 1 ven te zien. maar fundamen- jJ\f?nri.en1 aanpakken. Bouchette licht pn STf18^ (mis) groei uitvoerig toe mout jZ1 daarbij een goed gedocu- Rl .schrijver. Deze bijdrage aan discussie over het diaconaat wil m.n. i .V,^0nt®tie bieden met de ..aller- :hië diaken" Ignatius van Antio- deze historische context, te ónder en niet dat ai nïLS i r' or een waarachtig se- h-P barnat, een bedienaar die de SSr ,lsse.nhële behoeften kan ver- wmLharo' eken,aan diaconaat de v: 'kl; bevoegdheden, ten enenmale I ÏU m^en m ons land het diaconaat lUn S" ?lS®n-ambteli.ikheid herge- forbÜsteltenEr°nden het te" I Sl«UsS1ne"rgSe di® ®1S d® SenwS mf4 een semi-academische 'aar kim opleidinS tot godsdienstle- 1 &e" z,ouden een eerste stap tot Maar lei ?aai'Seminarie zijn. Wg heeft constitutie zeil, die de I éraren n,,^ifS?0 om deze S°dsdienst- e bekleden a qUa met bet hiaconaat ««nV/n.r6" "°U" Gevoelsmatig O feio°ft er niet "at |n het m '"eXomstige cultuur-klimaat 10e wel. ,V0°r een eehhatair ambt order t k,Innen toenemen; het aal 'Cfoisme "eT?n' "°nZe 'ieuS<1 wil di' hen i ve"slanR traditionele uit- kt "10nasticke pastorie, waar I Jl ;df,"k °versaat ee„ min ie 7» If" aa"vaar<l™ van de situa- Hi J wel nff«s brengen, maar '»"dzaSh'°Vertui«d z«n van de it niet daatvan' Z« aanvaardt 1 mccr als traditie". een niet-celibatair diaconaat, zullen voor lopig groot blijven; aldus Bouchette. ,,We moeten ons daarbij echter niet door een vals opportunisme, maar door au thentieke gegevens laten leiden. En dan moeten we ons afvragen, of de kerk het recht heeft een apostolisch ambt een an dere plaats te geven dan de oorspron kelijke". Uitvoerig adstrueert hij dit met voorbeelden uit de kerkgeschiedenis en de bijbel. De doorstroming van de ware dia co- naatsgedachte stoelt voor een groot ge deelte op het huidige bewustzijn, dat we in het verleden te uitsluitend sacra mentskerk" zijn geweest. Wat het ver leden aan diaconaatsfuncties kende zien we in de schriften, bij de vaders en. de oosterse kerk. Zeer zeker waren het geen super-kosters", zoals dr. Ter Ree gen het zich onlangs voorstelde. Gevoe ligheden en weerstanden van de zijde van de r.-k. clerus spelen hierbij onge twijfeld een rol. Bouchette zegt zelfs, in dit verband, over de concilie-constitu tie: „Van de kant van de r.-k. clerus was de instemming aanzienlijk minder, of ze zweeg". Hij deelt ook niet de vrees van Haarsma, die bang is, dat een eigenstandig diaconaat grotere isolering van de presbyter en meer klerikalisering zal veroorzaken. Hetvraagstuk van de diacones bindt de schrijver aan de „moeilijkheid" van een nadrukkelijk paulinisch voorschrift (1. Tim. 5.9-16). We vragen ons af of hij hier (en elders in het boek) niet te weinig onderscheid maakt tussen dogma tische kernaspecten en cultuurgebonden gegevens. Het is moeilijk het onder scheid steeds te onderkennen, maar soms komt hij toch wel een beetje in de archaiserende'hoek terecht, al is hij hier zelf, terecht, benauwd voor. Wèl is 't een zinnige vraag (en gaat 't hier om denkstof)„Indien men meent dat aan de man, die zijn levenstaak zoekt in „ver kondigend" godsdienstonderwijs, waar aan automatisch kategoriale zielzorg is verbonden, de diaconale ordening moet worden verbonden, wat moet dan de sta tus zijn van de vrouwen, die dezelfde taak vervullen? Kunnen zij dit ambt evengoed vervullen zonder charismatisch bijstand, zoals de leraar dit moet doen gedurende zijn wachttijd tot het bereiken van de voor het eigen-ambtelijke diaco naat gestelde kanonieke leeftijd?" In verband met die kanonieke leeftijd gaat Bouchette wat goochelen met be grippen als „roeping" en „verkiezing". Hij stelt dat, bij een binding van een dertigjarige leeftijd aan de functie van (gehuwde) diaken, de moeilijkheden weg vallen t.a.v. „priesterkandidaten, die om celibaatsredenen het kazuifel zouden wil len ruilen voor de dalmatiek". De kerk zal dan ook geen verlies boeken t.a.v. de aan hen bestede vorming". Hier zwicht de schrijver voor de, door hem bestreden, opportuniteitsmotieven en handhaaft hij niet de geheel eigen „roe ping" tot het diaconaat met zijn eigen standige ordening in de hiërarchie. In deze tijd wordt er veel geschreven over de status van de priester. De gron den voor het status-verlies zijn nog lang niet uitputtend doordacht. Interessant ter overdenking is daarom ook hetgeen Bouchette schrijft over de maatschappe lijke status van de (toekomstige) diaken. Hij meent o.a.: „iAIs men een full-time- diaconaat wil stichten, dan zal de maat schappelijke status .daarvan bepaald wor den door de honorering. Maar wij zijn aan een diaconaat, dat voor de proble men daaraan verbonden een oplossing biedt, nog lang niet toe. Wij zullen daar om wijs zijn, als we beginnen met een diaconaat van volstrekt belangeloos dienstbetoon." Het diaconaat opent ook oecumenisch nieuwe perspectieven. Interessant (en dat niet alleen) is daarbij te letten op de accentverschuivingen bij de sacra mentele ambtstheologie in de r.-k. kerk en de reformatie. Voelen wij ons belast door het al tè sacramentele karakter, hij verschillende protestantse kerken is er sprake van een verlangen naar sa cramentele bevestiging. Het is dan ook niet minder dan een publiek geheim, dat in Oost-Europa tot priesterhebben la- verschillende dominees in ons land zich ten wijden en vanuit deze „bevestiging hun gemeente leiden. „Wij verwijten de reformatie, dat zij .,het ambt" heeft gedeformeerd, maar is de verminking, welke wij het tweedie apostolische -ambt heb ben doen ondergaan, minder groot?" Bouchette concludeert:,, Wij kunnen het concilie niet dankbaar genoeg zijn, dat het de tendens, om in de zgn. Katholieke Actie, door een „as- sistens ecclesiasticus" (zonder enige ambtelijke charismatische bediening) de celibaatswet onverkort te kun nen handhaven, heeft doorbroken. Het voorstel op het concilie om on gehuwde diakens vrij te laten te hu wen werd verworpen met 1364 stem men tegen. Het aantal voorstem mers van 839 is toch van een niet te onderschatten belang. De niet-pro- fessionele, gewoon-menselijke gehuw de diaken zal er belangrijk toe kun nen bijdragen om de clerus te kun nen terugvoeren tot een levensstijl, die in de pre-constantijnse kerk zal hebben bestaan. De gewenning aan deze figuur zal ook de weg kunnen vrijmaken voor een nieuwe bezin ning op de celibaatswet. En zal de diaken als part-time ambtsdrager niet de wegbereider moeten zijn van de part-time presbyter als de diaspora- kerk, waarover Rahner spreekt, wer kelijkheid zou worden? Als volwaar dig geestelijke, die niet behoort tot de nu nog engere „klèros", kan hij een grote rol spelen in de doorbre king van het klerikalisme". Bouchette heeft met dit boekje een vruchtbare bijdrage geleverd om de dis> cussie rond het „verloren ambt" verder uit te kristalliseren. Het staat midden in die discussie en is daaom uiteraard niet afgerond. Er zijn de nodige kri tische kanttekeningen te maken. In het vuur van zijn betoog is hij b.v. dikwijls, door een bepaalde vorm van „moralis me" en „hiërarchisme". heel wat ,,kle- rikaler" dan hij zelf denkt. Het blijft evenwel een suggestief en rijk geschrift dat in de branding der discussie rond 't diaconaat een plaats verdient. Henri Bouchete:Het oude diaco naat in de zich vernieuwende kerk. Uitg. Nelissen, Bilthoven. (Advertentie) ^augev^^ hvo,oral in het viaK, dij het aanvaarden ge- van Een parfum verstuiving fijn als ochtendnevel. Dat krijst u met de modieuze Step. Want alleen Step geeft die ragfijne en uiterst zuinige verstuiving. En ook die haast onbeperkte garantie is exclusief Step. Let op de blauwe Step verpakkïne. PARIS Voor Nederland :j3alvanistraat r U26, Oen Haan.. PHILIP MIACDONALD: HET LIJK 1WAM TERUG. (Spectrum, Prisma- >ocfeet). Een onwaarschijnlijk verhaal ,ver een jongeman die door honger ge dreven een huis binnendringt en daar een meisje en een lijk aantreft. Hij be last zich met het karwei om het lijk te verwijderen, maar als het terugge keerd blijkt te zijn neemt hij samen met de jongedame de vlucht. En die vlucht duurt voort totdatInderdaad tot zij de moordenaar hebben gevon den. ONZE DOVE KINDEREN Dit boek verschenen bij uitgeverij Contact te Amsterdam, is een leidraad maar te vens een bemoediging voor die ouders, die een kindje hebben dat het gehoor moet missen. De schrijfster Freddy Bloom heeft zelf zo'n kind en op warme toon en zeer boeiend vertelt zij hoe iets, dat tot een drama in het gezin dreigde uit te groeien door kordaat en realistisch optreden tenslotte niet alleen aanvaard maar zelfs een zegen wordt. In een groot aantal hoofdstukken behandelt zij tal van problemen rond het dove kind, voor veel echtparen zal haar boek een zegen zijn. THOMAS MERTON: OVERPEINZIN GEN VAN EEN CHRISTEN (Het Spec trum). Een beschouwing over het gees telijk leven van de vermaarde trappist, die vooral bekendheid heeft gekregen door zijn boek Louteringsberg, waarin hij zijn éigen levensgeschiedenis vertelt. Merton heeft de grote verdienste, dat hij moeilijke zaken in eenvoudige taal kan verwoorden. Dat heeft hij ook in dit boekje gedaan. Zijn overpeinzingen over de weg naar de heiligheid zijn zelfs met zo'n eenvoudige vanzelfspre kendheid neergeschreven, dat men zich moet afvragen of de schrijver enig idee heeft van wat er zich aan deze zijde van de (soms dikke) kloostermuren af speelt. Misschien heeft dit boekje (een Prisma-pocket) daarom wel een Neder landse titel meegekregen die verzuimt om ook maar iets over de inhoud mee te delen. ELSEVIERS KUNSTGESCHIEDENIS. De beroemde kunstgeschiedenis van Ri chard Hamann is bezig bij Elsevier te verschijnen: de eerste vier deeltjes zijn in pocketvorm uitgekomen. Elsevier heeft daarmee weer eens een daad ge steld, waarmee zij vele kunstliefhebbers aan zich zal verplichten. Hamanns kunst geschiedenis is terecht beroemd om haar exactheid en volkomen eigen visie, men leert er bovendien mee „zien", een voor recht dat lang niet iedere kunstgeschie denis biedt. Het omvangrijke werk zal in tien delen verschijnen en is doorsto ken door veel en vooral exclusief foto materiaal. GRAHAM GREENE; HET TWEEDE IK (Uitgeverij Contact, Amsterdam, Antwerpen). De eerste roman van de vermaarde Engelse schrijver. Volgens de omslag in zijn tijd een groot succes. Ongetwijfeld is er hier en daar iets in te bespeuren van het grote talent waar mee Greene zijn latere romans zou schrijven. Maar veel meer verdiensten zijn aan dit boek toch niet toe te dichten. Als eerbetoon Na^voor 10 jaar „one-man-show" brengt Van Nelle bet prachtig uitgevoerde boek „TOON". Met 130 verschillende foto's gemaakt door Hobby Paawels. „Toon thuis en Toon op het toneel". fei- .veeïflffi K. - IJ; l Vraag naar dit magnifieke boek bij uw Van Nelle-winkelier of maak 3.45 over op giro 620300 t.n.v. Algemene Cadeau Cen trale, Rotterdam, met vermelding „Toon". Stortingsbiljetten zijn gratis verkrijgbaar bij uw Van Nelle-winkelier. (Van een medewerker) BRUSSEL Op 18 april zal liet 15 jaar geleden zijn, dat het verdrag van Parijs werd ondertekend. Zes landen (Duitsland, Italië Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland) verbonden zich om de wereldvrede te bescher men door een krachtsontplooiing even redig aan de gevaren die hen bedrei gen. zoals het Verdrag- zegt. Deze eer ste 'Gemeenschap, die voor Kolen en Staal, is gevolgd door de E.E.G. en door Euratom. Nieuwe verdragen, nieuwe motiveringen, maar de wens om de vrede te handhaven en te ver sterken bleef. De ontwerpers van de bedragen be seften goed dat de Gemeenschap van zes nog maar een klein deel van Eu ropa omvatte. Een ook dat de Ge meenschap, die grote economische krachten in zich borg, zich moeilijk van de buitenwereld kon afsluiten zon der zichzelf grote schade toe te bren- geb. De gemeenschap moet open staan voor de wereld buiten de Zes. De rela ties tussen de verschillende landen en organisaties en de Gemeenschappen moesten daarom worden aangepast aan de status van dat „economische avon tuur" van de Zes. De eerste stap op weg naar een goe de regeling van de onderlinge verhou dingen werd gezet, toen tal van landen ambassadeurs bij de Gemeenschap be noemden bij het in werking treden van de E.G.K.S. De commissies van de E.E.G. en van Euratom hebben later eenzelfde bevoegdheid gekregen, maar men wil nu afspreken dat ook de voor zitter van de ministerraad daarbij be trokken wordt. Van het begin heeft men betreurd, dat Groot-Brittannië niet in de Gemeenschap werd opgenomen. Men heeft gezocht naar een nieuwe vorm van samenwerking en die gevonden in i een associatie, de eerste in de geschie- denis van de Gemeenschappen. Op 21 december 1954 besloten Groot-Brittan- nië en de EGKS elkaar op de hoog te te houden van eikaars doen en laten op het gebied van kolen en staal. Af gesproken werd verder elkaar te hel pen bij het wetenschappelijk onderzoek elkaar niet te hinderen met handels belemmeringen, althans niet zonder overleg, en de sociale voorzieningen met elkaar in overeenstemming te brengen. Deze associatie bestaat nog steeds en heeft sinds het afbreken van de onderhandelingen over een volledig Brits lidmaatschap een extra politiek accent gekregen. Sinds het bestaan van deze associatie zetelt in Londen de eerste en enige ambassadeur die de Gemeenschap ooit heeft uitgezonden. Het is onze landgenoot', minister van Staat en oud-minister van buitenland se zaken, Eelco van Kleffens. Door de komst van de E.É.G., met een gemeenschappelijk douanerecht doken ook de problemen op voor niet- E.E.G.-landen. De E.E.G. heeft ver schillende mogelijkheden om de verhou dingen met zgn. „derde landen" te re gelen. Deze landen kunnen volwaardig lid worden, zich associëren of kunnen een handelsverdrag sluiten. Zoals be kend zijn de onderhandelingen met En geland over een volledig lidmaatschap afgebroken, omdat Franrijk zich tegen toetreding verzette. Ook Denemarken en Noorwegen wilden in de E.E.G. wor den opgenomen. Aan Ierland komt de eer toe zich als eerste te hebben ge meld. Al deze besprekingen zijn echter m de ijskast gestopt, wachtend op het moment dat er een redelijke kans 'is op succesrijk overleg. Terwijl evenwel de besprekingen met de Britten nog in volle gang waren, trad op 1 november 1962 het asscicia- tie-akkoord met Griekenland in wer king. Ingevolge dit akkoord krijgt Grie kenland geleidelijk Krije toegang tot de E.E.G. De Zes daarentegen leggen zich vrijwillige beperkingen op bij hun uit voer naar Griekenland, dat op econo misch gebied ver achter blijft bij de Zes. Op deze manier is er een hechte band gesmeed die eens moet leiden tot een volledig lidmaatschap. Met Tur kije bestaat een dergelijke overeen komst. Op 1 december trad het ak koord in werking. Oostenrijk verkeert in een geheel an dere positie. Het zou volledig lid kun nen worden ware het niet dat het land verplicht is strikte neutraliteit in acht te nemen. De E.E.G. is weliswaar een economische Gemeenschap maar toch met een politiek doel en zeker met ge volgen voor de buitenlandse politiek. Men zoekt nu in Wenen naar een op lossing, waardoor Oostenrijk volledig kan meedraaien in het zuiver econo misch proces, maar vrij blijft in za ken die een meer politiek karakter hebben. Ook Spanje heeft gevraagd om associatie. Het ontbreken van een de mocratisch bewind in dit land werpt weer de nodige problemen op om toe te kunnen treden. Met Iran, de Liba non en Israël zijn handelsakkoorden gesloten, die de invoer van een aan tal produkten regelen en tevens voor zien in een regelmatig contact. Een gemeenschap als Euratom heeft weer heel andere contacten. De ontwikkeling van de wetenschap, de bevordering van de toepasing van kern energie, de beveiliging van de mensen, het zijn zaken die nauwe samenwer king vragen met staten en met het bedrijfsleven. Euratom kent dan ook een grote verscheidenheid van ak koorden en contracten. Met de Vere nigde Staten, Canada. Engeland en Bra zilië heeft Euratom overeenkomsten gesloten die voorzien in uitwisseling van kennis, materiaal en technici, in we derzijdse research- en opleidingsfacili teiten. Nog Is echter de reeks van contac ten niet compleet. De Verenigde Na ties hebben £en reeks van instellin gen, die zijn gespecialiseerd op terrei nen waarop de Europese Gemeenschap pen werken. De Wereldvoedselorgani satie de Internationale Arbeidsorgani satie en de Wereldgezondheidsorganisa tie zijn hier een paar voorbeelden van. Van groot belang is ook de Algeme ne Overeenkomst voor Tarieven en Handel. De contacten hiermee zijn niet alleen van belang omdat deze or ganisatie de associatieakkoorden en handelsverdragen moet onderzoeken op de vraag of zij wel in overeenstem ming zijn met de gestelde regels, maar vooral door de Kennedy-ronde. In de ze besprekingen, die moeten leiden tot de afbraak van de handelsbelemmerin gen in het wereldhandelsverkcer, speelt de Eur. Gemeenschap 'n grote rol. Soms heeft het er de schijn van dat het slechts gaat om besprekingen tussen le Verenigde Staten en de E.E.G., hoewel, alle, bijna zeventig aangeslo ten landen betrokken zijn bij de moei zame onderhandelingen. Nu de Fransen zich weer bereid hebben verklaard mee te doen nu het verschil van opvatting over de sta tus van de E.E.G. niet langer direct stagnerend werkt op de marktontwik- kelingen, ziet de toekomst er niet som ber uit. Het idee van Robert Schu- man is een levend begrip geworden, waaraan de consumptieve voordelen nog niet overal aanspreken maar dat steeds meer waardering ondervindt in de aan gesloten landen. (Advertentie) (Advertentie) Tl L méér mogelijkheden voor méér rente - tot zelfs 5% - bij de ÜSEDERLANDSCHE ÓREDIETBANK Cde bank, die „bankier" is gebleven!) BREDA Not Gtanekenstraat S OOSTERHOUT ZEIVENBERGEN STEENBERGEN BERGEN OP ZOOM: Antw.str. 37 TERNEUZEN Nieuwstraat 54 HULST Grote Markt 18 SLUISKIL KOEWACHT IJZENDIJKE AXEL OOES Wüngaardstr. 41 WISSEKERKE MIDDELBURG KORTGENE DEN BURG De 72-jarige H. Bar- horst, die zaterdagochtend bij het aan steken van een kachel in zijn woning in de polder Eierland ernstige brandwon- ,°PlieP' is in een ziekenhuis in Den Helder overleden.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 17