sterovita ONTMYTHOLOGISERING nog niet strak genoeg tips rftet vriie weekend Eis de originele CEtaÊiüiF buitenbijts EUROPESE COMMISSIE: Economische teugels in Nederland Onderzeeboot over land MOORD Prof. Haarsmaruimte voor sockets en twijfelaars binnen de Kerk Kern van Evangelie VOO Oppervlakki REMMEND EFFECT GESPANNEN naar Mar; Thcclcul brak wereldrecord Pr"" •»--."S «r na: "Ko- aan de bron door Ngaio Marsh J aarvergadering Dieren bescherming te Vlissingen Die goeie ouwe met de baard Ook voor uw longdrinks (net als die goeie jonge) Beschadigd booreiland „Trans World Rig" in moeilijkheden KOFFIE EN THEE BLIJVEN VOORNAAMSTE VOLKSDRANKEN Elke Opel Rekord rijdt op 5 banden |Je prachtige jig langzaam Iwegligging? al welke van BRUSSEL (A.N.P.) Dc Europese Commissie is van mening, dat in Ne derland de economische teugels nog niet strak genoeg worden gehouden. Het uitvoerend orgaan van de Europese Economische gemeenschap schrijft dit In het gisteren in Brussel gepubliceer de kwartaalbericht over de economische toestand in de „zes". Hetinnerend aan de in december ge dane suggestie tot beperking zegt de Europese Commissie, dat „de betekenis daarvan op zijn minst genomen nog gro ter is geworden". (,De bestaande stabilisatietendenties van de prijzen en van de kosten per produkteenheid zijn namelijk nog te zwak dan dat van een stabilisatiepoli- tiek zou kunnen worden afgezien". De commissie meent, dat daarbij de politiek van de openbare financiën op de voorgrond moet blijven Staan waar bij zou moeten worden gelet op een strikte beperking van de expansie van die uitgaven, welke direct of indirect het verbruik bevorderen. „Nog steeds schijnt de netto-impuls van de rijksbe groting op de conjunctuur zij het half zo sterk als het vorige jaar te groot te blijven cm het doel van een voldoend snelle stabilisatie van het prijs- en kos tenniveau verenigbaar te zijn". Indien geen begrotingspolitiek in Ne derland kan worden gevoerd, die beter aan de vereisten van de stabilisaticpoii- tiek voldoet, zou het volgens de Euro pese Commissie van grote betekenis zijn via de inkomenspolitiek een vol doend remmend effect op de expansie van het nominale loon- en salarisinko men en het verbruik bereikt zou kun- j nen worden. Bij de hernieuwde afsluiting van FE coa's is er weliswaar een zekere ma tiging van de toekomstige jaarlijkse ionstijgingen te constateren, maar daar staat tegenover dat zij prijsindexclau- sules bevatten en voral, dat de jaarlijk, se lonstijgingspercentages nog steeds (Advertentie) ver boven de op middellange termijn te verwachten macro economische produk- tiviteitsstijging liggen, aldus het rap port. Naar de mening van de Europese Commissie zou het beter zijn het eens te worden over een lonontwikkoling, die op korte termijn in het kader van de macro-economische produktiviteits- ontwikkeling ligt inplaats van zich voor jaren vooruit vast te leggen zonder dat van de zijde van de overheid concepties bestaan over de economische ontwikke ling op middellange termijn en de daar_ bij aangepaste economische politiek. „Dit zou de nu noodzakelijke stabili satie van kosten en prijzen bevorderen en tegelijkertijd een periode voor over leg en beslissing vor de ontwikkeling van een economische politiek en een in komenspolitiek op middellange termijn verzekeren", aldus de Europese Com missie. Het rapport geeft echter toe, dat een op korte termijn op kosten en prijssta- bilisatie gerichte inkomenspolitiek nau_ welijks kan functioneren zolang de ar beidsmarkt te zeer gespannen is. Als een van de andere middelen wordt een verscherping van de geld- en krediet- politiek genoemd. De commissie waar schuwt tenslotte, dat „er rekening me de moet worden gehouden dat de econo_ mische expansie op zekere dag zeer in gevaar zal worden gebracht indien de inflatoire prijs- en kostenontwikkeling niet beter wordt beheerst". Over de economische toestand in de zes EEG-landen als geheel zegt het rap port, dat de economische expansie zich in de laatste maanden van 1965 en in de eerste maanden van 1966 in enigs zins versneld tempo heeft voortgezet. Voor het lopende jaar wordt een iets snellere groei verwacht. Wat voor de EEG als geheel: „Het blijft de hoofdtaak van de conjunctuur- politiek te werken in de richting van een vertraging van de stijging van het kosten- en prijspeil". De Mesocaaf, de toeristische on derzeeboot, die het afgelopen jaar dui zenden toeristen naar de bodem van het meer van Genève heeft gebracht, is nu onderweg naar Marseille. De gemiddelde snelheid van het omvang rijke transport is slechts 13 km per dag de kosten van het vervoer bedragen rond 8000 gulden. 5? AUCKLAND George Wheeler, student aan de universiteit van Auck land, Nieuw Zeeland, die beweerde meer en vlugger thee te kunnen drin ken wie ook ter wereld, is er giste ren goed voor gaan zitten om dit te bewijzen. Hij verzwolg in een half uur 62 kop pen thee en maakt op deze razend snelle wijze terecht aanspraak op een wereldrecord. „Ik zou het best nog een keer hele maal over kunnen doen", sprak Whee ler. „Ik heb geen nadelige gevolgen ondervonden". Hij had met zeven andere studenten de strijd aangebonden. Maar na hem was het beste resultaat 45 koppen in een alf uur. Wheeler had vier hel- pers om de zes koppen die hij ge bruikte te vullen. Halverwege de strijd raakten zij door de melk heen maar Wheeler bekommerde zich hier niet om en dronk door. (55 „Misschien dat u een dezer dagen datzelfde verhaal tegenover de amb tenaren van de kinderbescherming moet herhalen." „Luister nu eens goed Trehern. U hebt gehoord wat de jongen beweer de. Geen stenen, alleen maar kleine steentjes, zoals u me zei. Zou het met beter zijn als u eerlijk bekende dat hij met steentjes naar miss Pride gooide en dat u dat wist? Denk er eens goed over na." Trehern wendde zich half af, trapte tegen een oud blikje zodat het aan het andere eind van de achtertuin te rechtkwam. En dit hielp hem blijk- iir tot een conclus^e te komen. gedaan buien. ontken, dat hij Elspeth ..A3s ik toegeef dat hij dat "raft in een van zijn dwaze „uien, zonder er iets kwaads mee te bedoe len. alleen maar als kwajongens- goed dan wil ik het niet ontkennen en ik wil het ook niet ver ontschuldigen. Maar wat ik on zal blijven ontkennen is, S1™' bon steen naar Jüispeth ost heeft gegooid. Daar doe ik een ra op. En ik mag hier morsdood aan X "Often neervallen als ik lieg." MfePriïS1 U daaJ z0- zeker van zijn? ss Pride zag de jongen ongeveer om twintig over acht op het pad en ZrN ,zaR hem ook- u was daar of soms?" Go& nee! En ik sla ieder- tinrft uen lauw die het tegendeel iï te beweren. En hoe ik daar zo levoM" kaJ? ,z,ijn?" H« lieP °P Al- hrt zHn.e7kleld zijn Rezlcht vlakbij - "Hf- ZlJn ongeschoren kin glin- zal he? Van regendruppels. ,,Ik tellen ,,«V00r eans en voor altÜd ver- hen riio ar°m lk daar z0 zeker van ten levo„J°nfen n°S nooit van te sim™? gelt>g®n' bister. Daar is hij eenTatnT' Dat kunt aan iederi wijzere. vr7raan .het aan zijn onder- Vraar h i R aan de dominee, een ?rj! a." zlJn vl'iendjes. Hij is -preekt rf" alti'd de waarheid wal n arume kleine idi(>ot. en Wal nocte iet a' u 5ult uit onze beid krijgen "S °rS waar" ny'wnifc!6 w4?-r de stem van Jen- woon i«2rS' J !S een huitenge- noo™'" J™gen «ij lieRt nooit - Goed wi n ntar Trehern en zei: laten. VoUe^LyondV"°rlOPig hiCT" Trehern hl? het hulS heen liePen. riep men -'zeiAHeïrï omd verder geko- W'Uy's t«wl t(Ten Fox Hü aaPte en troffen ze Bailey en Thomp- son. gehuld in hun regenjassen die al heel wat jaren hadden meegemaakt. Hun apparatuur hadden ze in water proof hoezen geborgen. De regen guts- ste van hun hoeden. ,,We zullen naar het hotel teruggaan." zei Alleyn. „Over een paar minuten." Het huisje van de Trethaway's lag te genover dat van de Treherns in de zelfde straat. Alleyn klopte aan de achterdeur en werd door de trotse va der bi2inengelaten. Het was een reus van een vent, die grijnsde van geluk. De laatste aanwinst liet haar stem krijsend horen. Haar vader maakte zijn excuus voor die stoornis. „Ja, het is een meisje," zei hij, „kan dus haar mond niet houden." Ze stonden bij het keukenraam dat uitzag op de weg die naar de bron liep. Toen Alleyn dit zag, vroeg hij hem of hy daar toevallig Wally had gezien omstreeks de tijd dat het kind werd geboren, of even l-ater. En hij kreeg het antwoord dat te verwach ten was, namelijk dat mr. Trethaway wel aan iets anders had te denken. De baby was inderdaad om half acht ge boren en dr. Maine was even daarna vertrokken. Alleyn feliciteerde Trethaway, gai hem een hand, ging terug naar zijn collega's en vertelde hun wat hit' ver collega's en vertelde hun wat hij ver- „Waarom zegt Trehern dan dat hij de dokter ongeveer om vijf minuten over acht zag weggaan?" vroeg Fox. „Ge woonlijk is er maar één reden voor (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN De 102e jaarlijkse algemene vergadering van de Neder landse Vereniging tot Bescherming van Dieren wordt gehouden op vrijdag 13 cn zaterdag 14 mei in het Vlissingse ho tel Britannia. Tijdens deze vergadering zal drs. W. Wolff (zoöloog bij de afde ling delta-onderzoek van het te Yerse- ke gevestigde Hydrologisch Instituut voor de Koninklijke Academie van We tenschappen) een lezing houden over ..Het deltaplan en de dierenwereld". De deelnemers aan de vergadering worden ontvangen door het gemeentebestuur van Vlissingen. dat soort leugens. Het tijdschema in de war gooien, zodat je bewijzen kunt dat je niet zelf ter plaatse was. Zo gaat dat meestal." ,.Ja," zei Alleyn. „maar er valt nog veel te bewijzen. En alles klopt niet helemaal. Of wel soms?" ,,Nee," zei Fox. „Niet helemaal." „Bailey, wat heb jij gevonden? De afdrukken van visserslaarzen in die chaos van voetafdrukken? Of die van jongensschoenen? Ik heb er geen kun nen vinden." „We hebben niets gevonden wat erop lijkt, mr. Alleyn. Maar zoals u zelf al zei, die platte steen werd gebruikt om latere sporen uit te wissen. We heb ben genoeg gevonden om dat te kun nen bewijzen," zei Bailey met tegen zin, „maar verder ook niets. De enige duidelijke sporen zijn de sporen die na de regen van vanmorgen gemaakt zijn door een paar dienstschoenen en een paar herenschoenen zoals ze die op een dorp dragen, maat negenen- eenhalf, met geribbelde zolen en goed onderhouden." ,,0, dat weet ik, dat zijn de hoofdin specteur en de dokter geweest," ,,Ja, sir, dat zei u al." ,.En wat vond u achter die uitsteken de rotspunt? En in de buurt ervan?" ,,Wat u al dacht, mr. Alleyn. Ze pas sen precies. Aangemeten schoenen zo als officieren dragen. Maat tieneneen- half. Versleten maar goed onderhou den.' „Dus net als de eigenaar zelf, zou je kunnen zeggen. Heb je tegen Carey gezegd dat hij niet meer op wacht hoeft te staan?" „Ja, sir. Er scheen geen reden meer om hem langer te laten blijven waar hij stond. We hebben afgietsels van alle voetafdrukken en foto's genoeg. Ik heb zout in het gips gedaan met het oog op het slechte weer. Het Is goed gegaan. Uitstekende resultaten" „Prima. Het weer wordt steeds slech ter. Kijk eens naar de zee." In de vaargeul tussen Eiland en het dorp kwam nu de vloed opzetten met veel opspattend schuim en uiteenrol- lende golven. Op zee verschenen over al witte schuimkoppen. De horizon was zwart en hier en daar volkomen onzichtbaar. De dam werd door de branding gebeukt, liep nu eens hele maal onder water en glom don weer op in het laatste daglicht. D motor boot van het hotel schommelde aan de kade. Een man in een oliejas bracht extra schutplanken aan tegen de Teling van de boot. Boven het ge weld van zee en regen uit kon men horen hoe de kiel van de motorboot tegen de steigerpalen botste. Door de ramen van miss Costs Giffte bhoppe drong een vaag lichtschijnsel. LANKENHEYM BOTTERDAM Het grootste boor eiland ter wereld, de „Trans World Big 58" die getrokken door de sleepboot „Zwarte Zee" van Rotterdam op weg 'is naar Nigeria, heeft de afgelopen dagen tijdens zware starmen, vrij aan zienlijke schade opgelopen. De „Zwarte Zee" (van L. Smit en Coj heeft assi stentie ingeroepen van de Duitse sleep boot „Secfalke" die met extra mate rialen en ijzeren platen, vanuit La Co- iuna (Nw.-Spanje) is vertrokken. De sleepboot bevindt zich op 220 mijl noordwestelijk van La Coruna. Tegen zeven uur vanavond hoopt de „See- felke" bij de „Tra ns World Rig" te arriveren. De Duitse sleepboot blijft eventueel stand-by. De „Zwarte Zee" heeft meegedeeld dat het booreiland tijdens de uitzon derlijke gierende storm van de laatste dagen is gaan werken. Hriedoor zijn een aantal lasnaden opengesprongen. De runners aan boord van de „Trans World Rig" hebben voor zover ht weer het toeliet op het platvorm 40 me ter boven zee, reparaties verricht. De sleep maakt thans weer vaart van 2,5 mijl, maar heeft de laatste dagen vrijwel liggen drijven. Voor vandaag wordt nog een depressie gemeld in het gebied van de „Trans World Rig". Deze is „gelukkig" uitgebleven. Over de omvang van de schade valt nog niet veel te zeggen. Het is niet bekend of er ook water is doorgedrongen in de onderdelen van het booreiland, aldus L. Smit en Co. BOLSWARD Koffie en thee zijn in ons land nog steeds de voornaamste volksdranken. Elke Nederlander drinkt gemiddeld per jaar 183 liter thee en 125 liter koffie. Hierop volgen de fris dranken (30 liter), hier (28 liter) en chocolademelk (19 liter). In de afgelopen tien jaar heeft het koffieverbruik in Nederland zich meer dan verdubbeld. Het koffieverbruik is nog steeds stijgende. Deze ontwikkeling is o.a. toe te schrijven aan een zeer belangrijke prijsdaling van koffie, in een tijd dat vrijwel alle gebruiksarti kelen in prijs zijn gestegen. Een andere factor is ook dat in onze dynamische tijd veel koffie verbruikt wordt als een middel tot ontspanning. In tegenstelling tot de koffie is het thee- verbruik in ons lard op zijn retour. Deze gegevens werden op een pers conferentie meegedeeld door de heer H. M. Slob, directeur van de koffie branderij en theehandel Van der Plaats N.V. te Bolsward. Begin vandaag uw verzameling antieke autoplaatjes Doe als alle koffiekenners, fi/n- proevers, lekkerbekken 'n scheutje Sterovita Koffiemelk in uw *r*rW\koffie. Dat maakt de koffie zo mooi zo mokka-bruin. JTwee Sterovita kroonkurken is al een autoplaatje Jkofïïemeiit KERSENRODE DE DION BOVTON 1907 pittoreske tweezitter met huif. Op glanzend metalen plaatje in de Sterovita antieke auto-serie, tik autootje in de originele kleuren In 't maandnummer van Te Elfder Ure wordt een kritische beschouwing ge wijd aan de vernieuwing van liet ka tholieke denken in Nederland. Hoe no dig het is, blijkt wel uit de bijdrage van dr. Brongersma. „Het wordt, al dus deze auteur, geen zeldzaamheid, in een gezelschap van geboren en ge togen katholieken, die stuk voor stuk ernstig geïnteresseerd zijn-in het ge loofsleven en bekommerd over het lot van de Kerk, te vernemen, dat de een niet aan de onfeilbaarheid van de paus gelooft, een tweede niet aan de wer kelijke tegenwoordigheid in het al taarsacrament, terwijl een derde de godheid van Christus in twijfel trekt en een pater de hele catechismus rim ram noemt". Hij ziet in vele opzichten een tegen stelling tussen het geloof zoals dat nu beleefd wordt en het oude geloof. Met alle respect voor degenen, die „vaak met verbluffende scherpzinnigheid" de kloof trachten te overbruggen, verklaart hij zich door hun pogingen allerminst overtuigd. Al ontmythologi serend ziet hij hen een nieuw mysterie opvoeren, nl. het mysterie dat iets (Advertentie) zichzelf blijft, terwijl het in wezen verandert. Waarom, aldus Brongersma, blijven ze voor deze eindmythe staan? Waarom erkennen ze niet, dat hun diepste overtuiging hen buiten de Kerk heeft geplaatst? Brangersma worstelt zelf met dit probleem. En hoewel hij de knoop niet duidelijk doorhakt, schijnt hij toch over te hel len tot de houding van de man, die hij in de laatste alinea van zijn bijdrage opvoert: „Hij zal niet langer de pijn lijke accidenten willen torsen van een juk, waaraan de ontmythologisering allang de substantie ontnomen heeft. Én hij zal zich één weten met hen, die trachten te leven vanuit het besef van verbondenheid met de medemens, zonder dit te omgeven met riten en formuleringen waarvan de zin hem steeds meer ontgaat". Delfgaauw, die eveneens een bij drage voor het nummer heeft gele verd, kent de emotionele verscheurd heid van Brongersma blijkbaar niet. Hij aanvaardt de noodzaak van ont mythologisering. „Willen wij geloven, dan moeten wij het wagen anders te geloven dan onze voorouders. Dit is geen verraad aan het geloof maar een zaak van het geloof zelf. Delfgaauw Elke Opel Rekord en elke andere personenwagen ook heeft 5 wielen waaromheen goed geprofileerde, betrouwbare banden horen. Ubo-remoulds voldoen aan de hoogste eisen. Volledige fabrieksgarantie. En goedkoop! f/ir\ K/*ï Het allergoedkoopst bij inlevering van een goede gladde band: T t-VjQw Zonder inlevering enkele guldens meer. UBO N.V., Kanaaiweg. 69, Utrecht, Tel. (030) 32141' De Jonge N.V., Handelskade 31Deventer, Tel;(05700) 15845 Cóva N.V., oamstèrdiep 307, Groningen, Tel. (05900)' 29245., en 'Zaailand 82, Leeuwarden, Tel. (05100) 28248 Dealers door het hele land. Exploitant C. J. Seijkens van het theehuis in het prachtige natuurge bied Visdonk heeft op eigen initia tief drie wandelroutes door bos en hei uitgezet. De routes, die een wel kome aanvulling zijn van de toch al beperkte toeristische inventaris van de stad, hebben geen belangstelling gekregen van de plaatselijke V.V.V.- afdeling. De heer Seijkens heeft daar op zelf route-kaarten laten vervaar digen, die gratis aan toeristen en aan Roosendalers verstrekt zullen worden. Het 300 ha uitgestrekte landgoed Visdonk leent zich bij uitstek voor een prachtige natuurwandeling. Twee routes voeren door dit voormalige jachtgebied van de Bredase groot grondbezitter Laurijssen, dat in han den van de gemeente Roosendaal en Nispen is overgegaan. De derde en route, voert de wandelaar ook door de Rucphense bossen en langs de schiethei. Route A van 8,3 km. begint bij het theehuis en gaat langs Snolle. en Ro- zenven, B van 7,2 km. is om het eerst genoemde ven uitgezet. ,,Niet alleen de mensen van buiten de stad, maar ook veel Roosenda lers zijn van mening dat men in Vis donk in een mum van tijd is uitge wandeld", aldus de heer Seijkens. Zijn routes bewijzen het tegendeel en leggen een voor velen onbekend gebied open. Bos, ven en heide, rijk gevarieerde houtsoorten, herten, ree- en en ander wild geven dit gebied zijn bekoring. De uitgezette tochten lopen over goed begaanbare zandpaden en zijn ook voor fietser en bromfietser te volgen. Uitgangspunt is het thee huis, dat door zijn ligging door tal van Roosendaalse sportclubs als trai ningscentrum wordt gebruikt. Ook R..B.C. heeft inmiddels Visdonk opge zocht als een gunstige plaats voor de mentaltraining. BETUWE ROUTE De door vele toeristen gewaar deerde kersenroute in het Gelders riviergebied heeft een belangrijke uitbreiding ondergaan. Liefhebbers van de natuur uit Rotterdam en West-Brabant kun nen thans de zeer aantrekkelijke route met veel natuurschoon en vergezichten door diverse routes in het rivierengebied bereiken. De route begint in Gorinchem gaat over Dalem, VurenHerwij nenHeilouw, Haaften en Waar- denburg. Het is een bijzonder schilder achtig gedeeltewaar men ook nog een groot aantal dijkwoningen aantreftdie evenivel voor een groot gedeelte zullen moeten ver dwijnen in verband met de dijk verzwaring, waarvoor plannen reeds in voorbereiding zijn. Door de watersportliefhebbers wordt de Maas, die ongekende mogelijkheden biedt meer en meer ontdenkt Dit heeft tot gevolg dat op ver schillende geschikte punten jacht havens en campings verrijzenmet name te Ammerzoden en Maas bommel. Verder staan er grootse plannen op stapel in de gemeente Maasdriel, waar men over niet minder dan 275 hectare water be schikt, dat voor recreatie kan wor den aangewend. BLOEMBOLLEN Ondanks liet koude weer staan grote velden nar cissen in de bollenstreek in bloei, evenals tulipa's, De hyacinten begin nen reeds te kleuren. Op de Keukenhof, waar heesters en struiken uitlopen, bloeien ook nu de crocussen en narcissen, hyacinten en diverse kleine bolgewassen. In de grote verwarmde kas vindt men reeds honderden tulpen in talloze variëtei ten. Een uitstapje tijdens het vrije weekeinde naar de bollenstreek zal u beslist veel genoegen doen. OUWEHANDS DIERENPARK Dit dierenpark op de Grebbeberg beleef de de laatste weken een ware toeris teninvasie. Hoewel het park zomer en winter dagelijks is geopend, ook op feestdagen, stond de telefoon onaf gebroken roodgloeiend bij de direc tie door de vraag van talrijke Neder landers, die eerst nog even wilden in formeren naar de openingstijden van het park. Opbellen is echter niet nodig, om dat het dierenpark het gehele jaar door is opengesteld. Het enorme be zoek van het afgelopen weekeinde heeft opnieuw bevestigd, dat men Ouwehands Dierenpark niet alleen ziet als een dierentuin, maar tevens als een recreatie-oord, waar het ver blijf in alle rust tussen flora en fau na een ware verkwikking wordt in onze jachtige tijd. tracht dan te omschrijven, wat er bij hem na het wegstrepen van alle my then uiteindelijk van het christendom overblijft. Hij leest de teksten uit het evangelie van Mattheus waar Christus de liefde tot God als het eerste gebod aanduidt en de liefde tot de naaste als het tweede, daaraan gelijk. Hij citeert de passage, waar het oordeel beschre- veh wordt als een uitspraak over het al of niet praktiseren der naastenlief de. En concludeert dan: „Wanneer men deze teksten leest, dan toont de evangelische boodschap zich ons als een opdracht van God, de wereld leef baar te maken". God wil dat de aarde voor alle mensen bewoonbaar is en hij roept ons op, dit te realiseren. Zie daar de kern van het christendom, die er volgens Delfgaauw na alle ontmy thologisering overblijft. Niet meer en niet minder. Gelukkig wordt in Te Elfder Ure ook het woord gegeven aan professor Haarsma, om zijn visie op heel deze problematiek te geven. Brongersma krijgt van hem het geruststellende ant woord, dat het geloven van nu inder daad anders is dan het geloven van vroeger, dat het ook anders moet zijn en dat zulks geen reden is om in pa niek te raken. De kerk worstelt zelf ook met de aanpassing van haar leer en zij doet dat in de overtuiging, van veel zaken minder zeker te zijn dan ze vroeger wel eens heeft voorgegeven. Dit brengt bijna vanzelf mee, dat er binnen de Kerk ruimte is voor hen, die het niet weten, nog niet weten of niet meer weten, yoor zoekers en twijfelaars. Niettemin keert Haarsma zich te gen Delfgaauws visie op de kern van de evangelische boodschap. Hoewel deze kennelijk een wezenlijk bestand deel van het christendom aanduidt (de opdracht van God, de wereld bewoon baar te maken) verwaarloost hij toch het allervoornaamste element, name lijk de persoon van Jezus Christus zelf, zijn dood en opstanding. Men kijke er de oudste geloofsbelijdenissen maar eens op na. „Waar het in deze belijdenis van Jezus Christus uiteinde lijk om gaat", zegt Haarsma, „is de erkenning van de genade Gods,* zijn toenadering tot de wereld, zijn vaste wil om de wereld en de mensheid niet los te laten, zijn goddelijke trouw, die groter is dan de menselijke ontrouw. Van dit alles is de mens Jezus Chris tus, zijn leven, zijn dood en opstan ding. voor de gelovige het werkdadige teken". Inderdaad is Delfgaauw in zijn ont manteling van het christendom te ver gegaan. Haarsma tikt hem in heuse maar niet mis te verstane bewoordin gen gevoelig op de vingers. Het vage geloofsaanvoelen van de kerkgemeen schap of van een deel daarvan volstaat niet om het geloofsgoed in alle opzich ten recht te doen: „De fijnere bewerk tuiging is hier de theologie, die in dienst staat van het geloof der kerkge meenschap". De werkwijze van Delfgaauw is bij zonder oppervlakkig. Hij denkt blijk baar dat men „zo maar" aan het ont mythologiseren kan slaan. Is het niet ontstellend hem op pag. 109 te ho ren zeggen: „Wat is de evangelische boodschap9 Ik kom zelden verder dan het evangelie van Mattheus. En daar lees ik „Alsof er niet vier evan geliën bestaan. Alsof een serieus exegeet niet alle openbaringsgegevens met. heel fijne vingers moet aftasten. Delfgaauw geeft zich in dat enkele zinnetje volkomen bloot. En hij mag Haai sma wel heel dankbaar zijn, dat hij hem nog niet erger in zijn blootje heeft laten staan. Hetzelfde geldt voor zijn weergave van het leerstuk der werkelijke tegen woordigheid, zoals dit tegenwoordig door velen („theologen en niet-theo- logen" zegt hij er uitdrukkelijk bij) zou worden aangehangen. „De werke lijke tegenwoordigheid is niet prijsge geven maar de tegenwoordigheid ge worden van Mattheus 18,20: Want waar 2 of 3 verzameld zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden". Delf gaauw blijkt de uiteenzetting der mo derne theologen slecht gelezen te heb ben. Want zoals Haarsma terecht opmerkt de visie op de werkelijke tegenwoordigheid, welke hij ont vouwt", zal men tevergeefs zoeken bij de representatieve woordvoerders van de „nieuwe" theologie". Het is heel goed, dat dit allemaal eens duidelijk gezegd wordt zonder aanzien des persoons. Op slot van re kening gaat het om zaken van levens belang. Daarom verwijzen we de geïn teresseerde lezer graag naar 't maart nummer van Te Elfder Ure. Dr. Alfred van de Weüer (o.f.m. cap.)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 15