eet .X' c gaat) \iet motor achterin meer risico Auto-industrie moet veiliger modellen gaan construeren Aan de rol Haal heerlijke knakworst in huis! Duizenden Franse kinderen „vliegen door Nederland NEEM NO IN BUK ZWANENBERG is Tips-tips-tips-tips Het kan Schijntje Patat Frites op tafel? Contactpuntjes Zeven jaar celvoor Engelse pyromaan De kilometer-vreter! De man die wellicht te vèel van SHELL BIEDT MÉÉR! VOLOP KEUS,REDELIJKE PRIJZEN! VIJFTIEN UUR OVERLADEN EUROPA-RAKET OP 19 MEI DE RUIMTE IN Sterke stijging in produktie cement Zeg liet niet bloemen Leve de lekker-zittende, fijn-dragende, goed-gesneden lichtgewicht kamerjassen van soepel niéuw ViVa Terlenka. Vraag het Sir Edwin! Sir Edwin maakt er wat van. Van ViVa Terlenka. leerwol: tdessin, irg 13 DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 APRIL 1966 Er zijn enkele veiligheidsauto's geconstrueerd, maar ze kwamen niet van de grote automobielin dustrie. Recente modellen zijn bij voorbeeld de Sigma van Pininfa- rina en de Secura van OSI, een ander Italiaans koetswerkbedrijf. Deze prototypen hebben een nor male, estetisch verantwoorde car- rosserievorm en ze leveren het be- wijs dat ingebouwde veiligheid niet leidt tot onaantrekkelijke en onmodieuze lijnen. Een veilig heidswagen hoeft niet lelijk te zijn, zoals sommige eivormige ont werpen, die hier en daar zijn op- gedoken. Het is echter typerend dat de grote autoconcerns, die jaarlijks astronomische bedragen besteden aan de vormgeving van hun produkten, liever niet begin nen aan constructies, die aan ele mentaire veiligheidseisen voldoen. Commerciële argumenten geen ds doorslag en hiervoor moeten tech nisch gefundeerde veiligheids eisen wijken. werken en hem van de wal in de sloot helpen. Proefnemingen hebben aange toond dat bepaalde constructies een ne- Onze auto's, waarin we gatieve invloed hebben op de veilig- dagelyks rijden, kunnen heid Ondanks alle kritiek en ernstige vrilirpr worden tremaakt aanbevelingen zijn invloedrijke auto- veiliger worden gemaakt. firma-s rustig doorgegaan met hun con- Hoewl de automdustrie structies, die hebben bewezen dat ze langzamerhand wel een om redenen van verkeersveiligheid min- aantal veiligheidsvoorzie- dei, geschikt zijn. ningen treft en meer re- Amerikaanse experimenten hebben kening houdt met de ad- 0 a aan hel yÏC^ gebracht dat kleine viezen van internationaal wagens met de motor achterin in be- erkende deskundigen, paaide gevallen eigenschappen hebben, wordt er nog geen enke- dje een ongeluk in de hand werken. Ie wagen gebouwd, die Alle experts zijn het erover eens dat voldoet aan de eisen die een wagen, die voor massaal gebruik gering reeds bij het Congres een aantal Wagens met de motor achterin kunnen in bepaalde gevallen een ongeluk in de hand werken. Deze constructie is van nature minder koersvast. H. ding maakt uit welk ontwerp in pro duktie komt". Omdat de autofabrieken vrijwillig geen radicale veiligheidsverbeteringen zullen bewerkstelligen en energieke consumentenvoorlichting niet veel helpt blijft alleen overheidsingrijpen over. In de Verenigde Staten heeft de re- men vandaag aan een „veilige auto" mag stel len. wordt gemaakt, koersvast moet zijn, of in elk geval de bestuurder tegemoet moet komen als er een stevige zijwind De meeste verkeersongelukken wor- s|;aat of als het wegdek glad is. De wa den, zo wordt beweerd, veroorzaakt gen mag niet uit eigen beweging heen door de menselijke factor. Maar zijn er en weer gaan slingeren en van de door niet meer factoren? Natuurlijk, achter snee rijder ingrijpende stuurcorrecties ,,.1, vragen. Het verkeer is intens en een het stuur zit een mens, die een ongeluk zijSpro>ngetje kan noodlottig worden, kaa veroorzaken, maar hy is lang niet altijd de enige schuldige. J\.OCUSVGSt Er zijn ook nog autotechnische facto ren, die een rol spelen, de mens-achter- Vóór de wereldoorlog kwam het er het-stuur in moeilijke situaties tegen- minder op aan of een auto koersstabiel was en een vloeiende rijstijl had. Het was toen lang niet zo druk op de we gen en de gemiddelde snelheid lag laag. Nu is het anders, maar enkele grote autofabrikanten bouwen nog steeds rperugsch.TkeIen bü te hoge toerental- c)i(, „p het Iangzame, vrije ver ten van de motor is funest voor de keer yan (]e veerUgcr jarcn waren bc. motor en de transmissie. Er zijn dan rebej1(j en thans met alle (commerciële) ook heel wat krukassen, drijfstangen en gew0|(, mee moeten rennen, drjjfassen gesneuveld, omdat ze deze De constrUcties hebben wel diverse hevige klap niet op konden vangen. detailverbeteringen ondergaan, maar ze zijn niet overeenkomstig aan de Ts de stand van uw koplampreflecto- moderne richtlijnen, en zeker niet in 1 ren wel zo als ze moeten zijn? Bij veiligheidsopzicht. De auto-industrie dimlicht moet de scheidingslijn licht- weet dat een model met de motor ach- donker, gezien vanuit het brandpunt terin minder koersvast is dan een wagen van de lamp per meter afstand van met de motor onder cle voorkap. Maar die lamp, één c.m. lager liggen. Is de ondanks het bewijs c^at een staartmotor hoogte grond-lamp b.v. 75 cm. dan zal de rij-eigenschappen nadelig beïnvloedt de scheidingslijn op 10 meter afstand en in bepaalde omstandigheden gevaar. I (te meten op een muur) maximaal op lijk reageert, wordt hij nog toegepast 65 cm mogen vallen. Bij deze proef °P honderdduizenden wagens. De eerste moet u wel een volwassen persoon op beginselen van een verkeersveilige con. de achterbank laten plaatsnemen. struötie (o.a. wat de gewichtsverdeling voor en achter aangaat) worden hier Parkeerplaatsen zijn. net zo min als duidelijk genegeerd. Commerciële mo- r de straat dit is, niet bestemd om tieven staan hier tegenover de verkeers- I uw volle asbak te ledigen of om er an- veiligheid. De minder „koersvaste en dere afval neer te gooien. Er zijn gele- ^windgevoelige constructies zijn name- genheden genoeg om, zonder anderen goedkoper en de vraag is groot. In ergernis te geven, uw afval op te rui- ?e reclame worden de vei igheidsaspec- men. ten verdoezeld achter klinkende be grippen zoals sportiviteit, elegantie, fast back, modern interieur, zuinigheid en bedrijfszekerheid. Het publiek vraagt mooie auto's en hierop concentreert de industrie zich. wetsontwerpen ingediend, die bedoeld zijn om de autoindustrie te dwingen be paalde veiligheidsvoorzieningen te tref fen. Hoewel de fabrikanten zich fel verzetten en allerlei vroegere voorbeel den aanhalen, waaruit moet blijken hoe onoordeelkundige voorschriften de auto- technische ontwikkeling hebben be lemmerd, beginnen ze zich toch te rea liseren dat er iets moet worden gedaan tegen de massale dood op de weg. Sommige modellen vertonen reeds enkele verbeteringen met het oog op de veiligheid van de inzittenden. Het be treft hier verscheidene details zoals be klede instrumentenborden en zonne- kleppen, verzonken knoppen en handels, veiligheidsgordels vóór en achter, rui ten van veiligheidsglas, veiligheidsslo ten op alle portieren, veiligheidsstuur, veiligheidsbanden, gescheiden rem- systeem e.d. Voor veiligheidsonderzoek wordt maar een schijntje uitgegeven. Het autoconcern in de wereld, Motors besteedt er bijvoor- gtoringen in het startcircuit komen nogal eens voor. maar in nog geen -0 procent van die gevallen moet men j de fout bij de startmotor zelf zoeken. Meestal is het een kwestie van een ont- 'aden batterij. losse of vervuilde contac- ten een defect startrelais of startcon tactslot c.q. de bedrading ervan. U vraagt maar. nu grootste ue heer J. te Bergen op Zoom heeft General zich volgens zijn schrijven verdiept in beeld nog niet één procent van de jaar- het vraagstuk of het, terwille van vei- Iijkse winst aan. Bij andere fabrieken ligheids- en-of economische redenen, al °°k in Europa, is het eender. Goede dan niet noodzakelijk is regelmatig de raad van deskundigen en overlieidsin- wielen van een auto van plaats te laten stanties hebben de laatste jaren weinig wisselen. Hij wil graag antwoord heb- succes gehad. hen op drie vragen, n.l. hoe te zien is Onlangs nam een van Europa's groot- op welke wijze de wielen in de fabriek ?te atitofabrieken een moderne wind- uitjrehalaiirf.cn.il i i tunnel o gebruik Een van de aanwezige zyn' of ,lct wielemvis- autojournalisten vroeg wat er zou ge ien aan te bevelen is en zo niet, wat beuren als de tunneltest ongunstig zou uitvallen voor een model. Het antwoord was: „Wij hoeven hier alleen maar con structies te testen. De commerciële lei- Constructief kunnen onze wagens vei liger worden gemaakt door toepassing van solider koetswerkdelen, speciaal voor kwetsbare punten zoals het front, de achtersteven en het dak. Bij vele modellen laat het uitzicht, vooral naar achteren, te wensen over, bijvoorbeeld bij oudere concepties en zelfs bij de actuele fast-back-vorm. Storend zijn in verscheidene model len nog de reflexen van decoratieve instrumentenpanelen. Zonder hoge kos ten kunnen de ruitewissers en -sproeiers effectiever worden gemaakt. De opstel ling van de bedieningsinstrumenten is vaak nog onpraktisch. De houdbaarheid van vitale onderdelen, zoals remlei dingen en uitlaten, kan worden verbe terd. De lijst van veiligheidsvoorzieningen is lang en ook duur. Alles kan niet in één keer, maar het wordt hoog tijd dat de automobielindustrie zich intens met veiliger -constructies gaat bezighouden. Safety first. Het is logisch dat veiliger auto's ook duurder zullen worden. Maar ze worden dan ook waardevoller. Het autopubliek betaalt nu de verhoogde omzetbelasting zonder protest, terwijl het niet méér waar voor zijn geld krijgt. Waarom zouden we voor een veiliger auto dan niet meer willen uitgeven? (Advertenties) ■tan de beste methode is van wielbalan- cering. f ,„H! !™m' meer yooi'. dat het begrip I ,,,„.rans onafscheidelijk gekoppeld m°' Het bet begrip bandensli'tage, Km. ls ,toch maal' ten dele inist. -n WIeIen. die zowel statisch als a? tch yeomen in balans zijn zul- ten. in a i? niet geUikmatig verslij ten' .e genomen proeven heb- lasp. dat de slijtagepercen- Kii a de banden van een auto zelfs piocent kunnen verschillen. Wel 50 Een uit 27 leden bestaande Russische delegatie is in Rome aangekomen voor besprekingen met personen van de Ita liaanse automobielindustrie. Samen werking op grote schaal met Fiat is o.a. het onderwerp van gesprek. I de dütM e(ï onba'ans van hef wiel I KS v^n de band zal bevorderen. I er <iin I,,?e a,ste v>'aaS te beginnen: I lit te ha]66 manlerc" om autowielen w 'Is gemonteerd™^". In'het'laatste'ge! Binnen 2 maanden zal de Chrysler al wordt ook de remtrnmmel in het ba- CorP°ratlon een beslissing nemen ten hef ?r2Cef berokken hetgeen echter w?10" Van verdere Plannen voor de t""deel heeft, dat een dergelijk wiel bine-personenwagen. Thans hebben ^monteert op een andere plaats gebruikers met 50 turbine-auto's in 'irsehijnlijk weer in onbalans zal' f' in totaal bijna 2 miljoen km af- *f" "1". He- Wielen Wisseïen za R/eds is geleken, dat de mees- "'1 deze methode dan ook veelal door te ondfrd.e,len d? 16n0,"> km levensduur opnieuw uitbalanceren gevolgd ?verscbrljden. die algemeen aanvaard- 1 i-n H,W:orden' Bii hE-t. met losse wie- wordt geacht voor personenauto's. nodig u m^ereni' is dit uit«'aard niet I die hftWw 1ST dat de £a" Da 4Ss.te automobieltentoonstelling -mbcveling in ui e en n0R als \an Tm''in zal van .1-13 november wor- heeft stain a a,a! 'nstractieboek. e den gehouden. I 'fn heeft m,tLïïelen als "losse" wie- Isren heeft^ balanceerd. De laatste kiik^orl0^!,11100 ec,btor een heel andere Zweedse regering overweegt om her. heoFt „flsseIPrt>bleem gekregen, "et alcoholgebruik voor automobilisten andersom'' ontdekt dat door het belangrijk te beperken. Het strafbare I sliitanp t„„a '°Pen van de band, Promillage zal teruggebracht worden r "1 dan nJ mede omdat het pro- van 1,5 tot 1,0. ""Seboeen F a?dere kant w°rdt - <o.mn ZBtt\ laniir.---«VV.M vo.m. vw) die het auto's in Amerika •-eeriT als zodanig „ilt ^°r?fien ,Zljn van een reinigingsfUter °P K,rh™ aanbeve- de ultlaat' w lelpn ^aan met de aanwijzing I <Mten or>nfoifn ?6 ,l3anden abnonnaal In ^eft Nederland voor 1 0{ de wiSnl,^ f' L595-120-000 aan automobielen en on- icL?a< mat hat stijgen vTn'de um- d"rdl;len ingevoerd. Dat is een toename let ÏÏSendbt Gc.on9>n"lische winst van van liefst 17,7 Pct in vergelijking met l wel duidelijk klemGr zal worden 1964. De uitvoer van deze produkten steeg vorig jaar 2,3 pet. NORFOLK (UPI) De rechtbank van Norfolk in Engeland heeft John Chessman, een 22-jarige RAF-soIdaat, tot zeven jaar gevangenisstraf veroor deeld wegens het veroorzaken van een brand die 't leven van 3 brandweer mannen kostte en voor ruim 1,25 mil joen pond sterling schade veroorzaakte aan een geheim ondergronds radar station. Het station waaraan Chessman ver bonden was heeft in februari drie dagen lang gebrand. zichzelf vergt, maar zeker niet van z'n kostbare automotor. Daar heeft hij Shell Super motorolie voor gekozen. Dè olie voor alle typen auto's - voor alle temperaturen - voor alle rij-stijlen - voor alle rij-omstandigheden. Onder alle omstandigheden garandeert Shell Super motorolie maximale motorbescherming! Shell Super motorolie - voor smering in veelvoud! (Van een onzer verslaggevers! UTRECHT „Au revoir chere Hol- lande". 850 Denises, Gas tons, Germai- nes en Roberts hebbeij, verward en ver moeid door duizend vluchtige indruk ken, afscheid genomen van het polder en tulpenland, toen hun trein uit Rot terdam vertrok om hen in de nacht naar Parijs terug te brengen. Precies 15 uur tevoren waren zij met een spe ciale nachttrein uit Parijs hier aange komen en in de tussentijd hebben zij meer van Nederland gezien dan een geoefend sight-seeër zou klaarspelen. Meer dan voldoende althans om voort aan te weten, dat Nederland op zijn wa terrijke bodem niet alleen kaas en bloe men produceerd, al namen zij dan in hun trein duizend boeketten tulpen en 675 kaasjes mee naar huis. Het was de tweede groep van schoolkinderen (van 12 tot 16 jaar) uit Parijs en omge ving, die een dagtrip naar Nederland maakten. Twee dagen tevoren had de eerste van in totaal 15 groepen Fransmanne tjes en Fran$aisetjes in een onbarm hartige regen met het drassig landje kennis gemaakt. Tot in de tweede helft van mei komen rond 12.000 Franse schoolkinderen een bezoek aan Neder land brengen. En dat alles is een onder deel van 't immense programma ,,une (Advertenties) „...en toen zei ik tegen mijn verzeke ringsadviseur: „u bent deskundig, zegt u 't maar". Resultaat? Ik sloot een levensverzekering bij De Nederlanden van 1870. Hoe ik me nu voel? Bijzon der plezierig natuurlijk! Trouwens, dat plezierige gevoel wordt nog ver sterkt door het feit dat de fiscus een fors deel van de premie betaalt. Hele maal geen bezwaar tegen..." Apropos, hebt u uw verzekerings-adviseur al gebeld? DE NEDERLANDEN VAN 1870 EEUZ GROENTEN journey a l'étranger" van het Franse ministerie van onderwijs: behalve de 12.000 die kozen voor een dagje uit naar Nederland gaan er 22.000 naar Lon den, 10.000 naar de Rijn, 5.500 naar Zwit serland, 10.000 naar Venetië en 1200 haar België. Vorig jaar stond Nederland voor het eerst op het programma en toen kwa men er 20.000. Maar dit jaar krijgen de Lage Landen concurrentie van de trip naar Venetië. De kinderen, of hun papa's en ma ma's, betalen voor de reis naar Ne derland 93 franken en daar zit dan ook alles in. Ze sparen er voor en met verjaardagen en ander feesten krijgen ze van ooms en tante's inplaats van een cadeautje, een bijdragen in het reis- potje, vertelde ons monsieur Guillau- tot van het organiserende comité d'ac cueil in zijn bureau aan de Parijse Rue Belle Chasse. De reizen zijn bij de schoolkinderen uit Parijs banlieu en en kele wat verder gelegen plaatsen enorm populair. Zij hebben er een heleboel voor over om er aan deel te nemen. Woensdag zaten zij nog de hele dag op school en 's avonds tegen tienen verschenen zij fris en monter, laaiend van enthousiasme en verwachtingen bij 't Parijse Gard du Nord, Hele klassen keurig in de rij. De meisjes vaak arm in arm. De jongens wat branieachtiger, maar vol ontzag voor de onderwijzer. Een paar minuten nadat het station vrijwel donker werd tengevolge van de gas- en elektriciteit-staking vertrok de trein naar het noorden. Een heel zonderlinge trein, een rijdend school- kamp van 15 wagons. Een friemelend gekrioel van honderden jongens en meisjes die hun slaapplaatsjes klaar maken en toch nog lang niet van plan zijn de oogjes te gaan sluiten. De meis jes in nachtjaponnetjes vormen een rij voor het toiletdeurtje, de knapen van 15 en 16 jaar schudden met enig bra- vour de speelkaarten. Ondertussen ver teld een zeer rustige stem, die toebe hoord aan het ministerie van onderwijs, over de geluidsinstallatie, wat er alle maal gaat gebeuren. De voorbereidin gen voor de nacht duren lang, maar tenslotte krijgt het gezag van de leer krachten de overhand. Al voor zes uur in de mogen worden zij gewekt door de dezelfde stem in de geluidsinstallatie. Roosendaal. Was sen en aankleden, want over een uur zijn we in Rotterdam. Dat is het begin van het dagje Holland. Na de haven zijn de jongelui in Vlaar- dingen in hun trein gestapt en in een ruk doorgereden naar Amsterdam. pirekt na aankomst in de hoofdstad gingen ze alle 850 tegelijk in een ge reserveerde veerpont het IJ over. In Noord stonden 20 bussen gereed en linea recta ging het 't Nederlandse waterland in. naar Volendam om te lunchen en om met de guldens en rijksdaalders in de hand besluiteloos te staan, buiten en in de overladen souvenierwinkels, Verscheidene jongelui hakten de knoop door met het aankopen - van een zee manspet. De groep van woensdag ging niet zoals alle andere groepen naar Marken, maar bracht voordat de rondvaart door de Amsterdamse grachten begon een vluchtig bezoek aan het Rijksmuseum, Enkele leerkrachten voerden hun leer lingen mee voor bespiegeling over de Nederlandse schilderkunst, maar voor het overige werden de banken en stoel tjes allen bezet door vermoeide rei- zigertjes. Een uurtje later konden ze weer uitrusten in de rondvaartboten. Kris kras door de waterstad werden de kin deren teruggebracht naar het Centraal station. Daar stond de trein gereed die hen naar het diner in Rotterdam bracht. Om kwart over tien in de avond ten slotte het afscheid na vijftien uur Ne derland, terug naar Parijs, waar van de week de kastanjes zich al met bloesem hadden getooid in de zachte voorjaars zon. „Het is hier beroerd weer", schreef een van de meisjes op een kaart uit Amsterdam aan een vriendinnetje in Frankrijk. ADELAIDE De Australiërs tref fen uitgebreide veiligheidsmaatregelen voor de eerste proeflancering van de „Europa"-raket die op 19 mei vanuit de Simpsonwoestijn zal worden afge vuurd. De drietrapsraket samengesteld uit in Engeland, Frankrijk, West-Duits- land en'Italië gebouwde onderdelen zal wórden afgevuurd vanaf een lan- ceertoren op een rots bij een droog meer in de nabijheid van het dorp Woo mera. De Europa I zal een afstand van 435 mijl met een snelheid van 5.800 mijl moeten afleggen alvorens weer in de dampkring terug te keren en te ex ploderen. Vliegtuigen zullen de bewegingen van de raket gadeslaan en hem per radio signaal vernietigen ingeval de raket van zijn koers afwijkt en een bewoond gebied bedreigt. ROZENBURG Tussen 1950 en 1965 zijn de verhoudingen tussen import en eigen produktie van de Nederlandse cementindustrie omgekerd: in 1950 werd in de cementbehoefte voor bijna twee derden door invoer (ca. een mil joen ten) voorzien. Hoewel sedertdien de invoer op jaarbasis nog belangrijk is toegenomen, is toch liet aandeel van de nationale produktie in vijftien Jaar gestegen tot ca. twee derden van de be hoefte. Dit deelde minister Den Uyl (econo mische zaken) gisteren mee bij de ope ning van de cementfabriek Rozenburg in Rozenburg. De bewindsman wees er verder op, dat het cementverbruik in ons land sinds 1950 voortdurend is toegenomen, tot rond 4,5 miljoen ton vorig jaar, 2,85 maal het verbruik van vijftien jaar geleeden. (Advertenties) 22 april Hang de bloemetjes buiten Dat balkonhek ïs maar kaal, zo zon der kleurtje. Ooit aan een bloemen- Êak gedacht? Uw huis fleurt er hele maal van op. Vraag eens advies aan uw leverancier!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 13