r 1 19.75 Jeugdherinneringen van dichter Jan van Nijlen BLADEREND IN Rudy op rommelzolder Biggies in de Oriënt -papier voor uw -pen SJoukje Dijkstra Diefstal Verkiezingen en pensioenen Lange haren II Compliment voor de jeugd Gesel!e Augurken Twee ooms Gouden ganseveer voor dr. Hammacker Donau van Strauss honderd jaar Schön und blau Resultaten van de Bossche diocesane gesprekken NEDERLAND I Geen zweem van twijfel NEDERLAND II Terugkeer van een bokser BELGIë-VLAAMSHitchcock BELGIë-FRANSLa Mouette Experimenten met kleurentelevisie in Rome Een kwestie van koel bekijken en dan een AEG Santo koelkast kopen... Bell... favoriet in vormgeving Hedenavond première TILBURG 115' ."'ti antalon. Nu in Frans fide voering. J 49.75. ip! Jan van Nijlen, die op 14 augustus 1965 te Brussel overleed, heeft het ma nuscript van een aantal jeugdherinne ringen nagelaten. De Amsterdamse uit gever G.A. van Oorschot had de dichter t6t het schrijven van deze memoires aangezet, nadat hjj diens „Herinnerin gen aan E. du Perron" al had gepubli ceerd, I De tekst is door de criticus C. Bittre- 5 mieux die ook de verzamelde gedich ten van Jan van Nijlen verzorgde, voor de druk gereed gemaakt. Uit zijn ver antwoording blijkt, dat hij er naar ge streefd heeft het eigen karakter van de geïmproviseerde tekst zoveel als rede lijk leek tot zijn recht te laten komen. Hij heeft hem daarom mèt zijn onvol komenheden weergegeven, o.m. met zijn inconsequente spelling, ook van ei gennamen. Enkele, naar onze mening verantwoorde, afwijkingen va- het handschrift worden door Bittremieux zeer nauwkeurig en gewetensvol opge somd. Het resultaat van zijn goede zor gen kan men aantreffen in het maart nummer van het maandblad „Tirade" waarvan bovengenoemde uitgever re dactie-secretaris is. Van Nijlen nam als hoofdtitel „Drui- lende burgerij", welke woorden ont- ieend zijn aan het gedicht Second em pire", namelijk aan deze strophe: Het was heel mooi, maar 't zonnig paradijs der eerste jeugd was nimmer daar voor mij, alles was grauw en dor en kil als ijs in uw dood huis, druilende burgerij Als ondertitel gebruikte hij „Jeugd herinneringen van een eenzelvig man", f Laten we meteen constateren, dat ze in hun onvoltooide vorm zeer goed leesbaar zijn en van begin tot eind boeien. Van Nijlen begint met te vertel len. dat hij in de Antwerpse Carnot- straat geboren is. De eerste teleurstel- ïing. die hij ondergaan moest, was de modernisering van het ouderlijk huis. die hij als een blijk van machtsmis- 1 bruik beschouwde, omdat hij er niet in gekend was. Een nieuw gevoel van wantrouwen beving hem toen men hem hals over kop naar een kostschool te Steendorp aan de Schelde stuurde. (Advertentie) Een platenbon is altijd raak! De ingezonden brief van A. v.d. W. over verkiezingen en pensioenen, in uw blad van 6 dezer, heeft mijn volle in stemming De Stem ben ik dankbaar Ivoor de plaatsing, waar Volkskrant en Telegraaf mijn inzending over AOW- ikorting weigerden. De AOW-korting op de pensioenen wordt algemeen als een onrecht ge voeld. De pensioen bonden voeren hier tegen een felle strijd. De gepensioneerden zijn niet door hun bonden vertegenwoordigd in het georga niseerd overleg in pen si oen zaken. Tot wie moeten de gepensioneerden zich wenden voor hun recht? Is het won dei- dat velen gaan Koekoeken? Waarom be handelt men de gepensioneerden niet als iedere andere Nederlander? Een pensioen is een bezit, dat is gekocht en betaald als ieder ander bezit. Als men hierop kort, met welk recht laat men dan korting op AOW van miljonairs achterwege? jBREDA, H. v. d. L. Bovenstaande re..ctie lijkt ons illu stratief voor de ontoereikendheid van de voorlichting (van overheidswege en van de bonden) over ingewikkelde za- I ken als pensioenregelingen. In het be toog van de geachte inzender wordt ge heel voorbij gezien aan het feit, dat de j AOW-trekker van dit moment een uit- j kering ontvangt, waarvoor hij zelf niet 101 nauwelijks premie heeft betaald. Ook wordt vergeten, lat de AOW-uitkerin- gen de laatste tijd aanzienlijk zijn op getrokken, evenals de overheidspen- s»ocnen. Die keerzijde van de medaille Wag niet onvermeld blijven (Redactie). In zijn stukje onder de titel „Lange Haren" oefent Ger Flokstra kritiek uit °P de volwassenen in onze maatschap- Pij. Ik ben de laatste die hem dit kwalijk ai nemen, immers hiermee demon- ;Streert hij, dat hij zelf nog een kind in asu geestelijk onvolwassen is, maar zich graag „groot" voordoet. Pverigens herinnert hij zelf aan de oorden van een oudromeins schrijver d empora mutantur, et nos mutamur in ana e Viden veranderen en wij ver anderen mee". of^jJ,!1.pSiU ,Je. 's abrupt afgebroken. Kon ken "ti niet consequent doorden- Znii «v, ma8 t°ch niet aannemen, dat hij r anrii?enen' anderen wel zouden ver- I 'éenlimT' maaJ dat hij Persoonlijk als I hen ontw?11 t, verandering zou kun- I vast dat orts staat het absoluut FloLfrï S menscn kijk, ook die van Ger schannü' r°P and?ren-en op de maat- I VenS ïSSEn nhel 20ste en 35ste le' kritiek nn ïa deli'k 'wisselt en dat 2elikntip?-awerea *aren voorafgaat aan aan toe is Wan£eer hij eenmaal daar niet al tP r ik.ho°P V00r hem, dat dit k teveJwachtiarein >zal vergen - dan K nu nog eenV ifUn stukJe van I zelf /.CCTt. 4itJJa V. dat hij tegen zich kuiken" 11 nog een ui^s- breda' J. v. K. se<i ïezien'tï>'hri5?'n® van zondagmor- P'Went makpn a 'jmoet ik een com- ?>e deze pav S, f*6 u30tL° jongeren lopen Zo Wok ,lst,1tocht hebben ge- laten- zi™ dat d* he- fiais hoeft nog lets anders in zijn Senss en uit/iohn Pr°vogedoe, protest- werelden, die te- jn Het is goed dat eens een keer Positieve Wil"'"1"?" Trdt Het is Daarom S ?ot deze ujd. deze jongercn ju ,op de hoed van DREDA tegemoérk0mSt W66r J. v. d. L. genwnm-Vi- chtloze sonwoordig mocte 2jj eer gJï??1?!1. wordt. Het is een Een vermakelijk incident deed zich voor toen hij met een tweeling vlagge tjes voor postzegels ruilde. Deze had hij weggenomen uit een al'bum van zijn va der, die de verdwijning vermoedelijk pas na jaren zou bemerken. „Maar alles liep dadelijk lelijk mis; de jongens hadden die post zegels hij een handelaar willen verkopen en deze had zich tot de ouders van de tweeling gericht om te vernemen waar die postzegels vandaan kwamen. Zij waren na- - melijk vals." Vader Van Nijlen was verschrikkelijk boos, niet alleen omdat zijn naam in opspraak was gebracht, maar mis schien nog meer, omdat gebleken was, dat zijn verzameling valse exemplaren bevatte. De straf, die de jeugdige zon daar kreeg toegediend, was dan ook niet mis. Niettemin schrijft Van Nijlen met zeer veel piëteit over zijn ouders even als over zijn grootouders. De talrijke ooms en tantes, neven en nichten, lie ten hem bijna alle onverschillig. Zij wa ren voor hem figuranten. Meer belang stelling had hij voor lectuur, waarvan hij een uitvoerige opsomming geeft. Tal van boeken mocht hij niet lezen. Dat zijn gevoel voor poëzie al vroeg tot uiting kwam, blijkt uit deze passa ge: „Alles veranderde toen ik kennis maakte met de poëzie van Guido Gezette. Ditmaal had ik de hand gelegd op een auteur ujiens werk ik zonder enig voorbehoud mocht lezen: hij was een Vlaming en een priester. De indruk die deze dich ter op me maakte was van een ge heel andere aard dan ooit enig ge schrift op mij gemaakt had. Ik herkende iets, alhoewel ik niet goed wist waarin dat bestond. Ik was vooral ingenomen met het rit me, met het spel van klanken, het muzikale, dat zozeer verschilde van de rhetoricale dreun van het werk van Schaepman, Ledeganck en dergelijke". Jan van Nijlen is van jongsaf een groot bewor leraar van insecten en planten geweest. In een eigen tuintje kweekte hij bloemen en daar bleef het niet bij: „27c heb ook eens een béd augur ken gekweekt waarmede ik ieder een verbaasde. Ik had de pas ge speende vruchten in apothekers flesjes en grotere recipiënten ge bracht, die onder de grote blaren verborgen waren en toen zij rijp ten namen de vruchten de vorm aan van de fles totdat de groei kracht deze deed barsten. Toen mijn ouders en de koster die vreemdsoortige augurken zagen begrepen ze er niets van. Ik heb natuurlijk nooit gezegd, dat ik dit grapje had gelezen in een oude brochure over groenteteelt". Wie met de poëzie van Jan van Nijlen vertrouwd is zal tot de bevinding ko men. dat zeer veel verzen in deze jeugdjaren hun oorsprong vinden. Her haaldelijk roept hij de herinnering aan het geboortehuis op. Zijn liefde voor de natuur blijkt uit tal van gedichten. Men zal er ook een aantal familieleden in herkennen. Zo b.v. twee ooms, een pastoor en een jezuïet, de een klein en zwaarlijvig, de ander groot en mager. De wereld geestelijke had in het leger van de Paus tegen Garibaldi gevochten, wat hem in (Advertenties) Een platenbon is altijd raak! DEN HAAG Aan prof. dr. A. M. Hammaclier, hoogleraar in de kunstge schiedenis aan de technische hogeschool te Delft is de vierde gouden ganzeveer uitgereikt. Deze prijs werd in 1955 door de Ko ninklijke Nederlandse Uitgeversbond in gesteld en wordt toegekend aan perso nen of instellingen die zich op cultureel gebied bijzonder verdienstelijk maken, tn 1955 ging de prijs naar de Koninklijke Academie van Wetenschappen, in 1957 naar prof. dr. Barnouw, hoogleraar aan de Columbia universiteit, New York en in 1960 naar prof. dr. J. H. Oort, hoogle raar in de sterrekunde aan de Leidse uni versiteit te Leiden. Van de hand van prof. Hammacher verschenen sinds 1920 honderden publi- katies, waaronder tal van monografieën over moderne kunstenaars. Als kunstbe schouwer en kunstcriticus leverde hij een hoogst waardevolle bijdrage aan het culturele leven in Nederland. WENEN (UPÏ) „An der schonen blauen Donau", de beroemde wals, is be gin 1967 honderd jaar oud. Naar aanlei ding daarvan wordt een festival voorbe reid. An der schonen blauen Donau, de ge liefdste wals van Johann Strauss, werd op 13 februari 1867 voor het eerst gespeeld Daarom wordt 1967 een Strauss-jaar in Wenen, met concerten, tentoonstellingen en theater. Johann Strauss, de „koning van de Weense wals" werd in 1825 in Wenen ge boren. s (Advertenties) Een platenbon is altijd raak! de familiekring een zeker aanzien be zorgde. De pater was leraar te Turn hout. Hij sprak beschaafd Nederlands, want hij had een tijd in Maastricht ge woond, waar hij de Hollandse oude kla re had leren waarderen. Jan van Nijlen wijdde aan hem zijn bekende „treur mars": Een van mijn ooms langs vaderzijde Was vreeslijk vroom en braaf, Vocht moedig aan Charette's zijde En naast een jongen Fransen graaf Te Castelfidardo als zouaaf. Een ander oom langs vaderszijde Voelde veel meer voor spel en wijn Whs van jongsaf een ingewijde Voorstander van een goed festijn En schuwde water en azijn. De redactie van „Tirade" heeft de tekst van de jeugdherinneringen met een aantal kostelijke foto's geillu- streerd. Vooraf herdenkt zij de overle den mede-redacteur Mattheus Verdaas donk door o.a. zijn grote vriendschap en voorbeeldige menselijkheid te memo reren. WILLEM v.d. VELDEN. De KRO-radio zal vrijdagavond 22 april van 20.5021.25 uur vanuit Eindhoven een rechtstreekse reportage verzorgen van de bekendmaking van het resultaat van de Bossche diocesane gesprekken. Zoals bekend werden de afgelopen ja ren in de verschillende dekenaten van het Disdom Den Bosch door leken en priesters regelmatig gesprekken gevoerd over o.a. geloof en Kerk. De resultaten hiervan zullen, in verband met de ziekte van mgr. W. Bekkers, bekendgemaakt worden door de vicaris-generaal van het bisdom, mgr. L. Rooyackers. De radio-uitzending begint met een ver klaring namens mgr. Bekkers. De in de gids aangekondigde programma's „Portret in muziek" en „Inhoud" komen te ver vallen. NIET ALLEEN OP DE WERELD. Maatschappijleer van Teleac. INBURGEREN. NIEUWS IN HET KORT KLAAS VAAK. T.M. Programma voor tieners. D>E BEVERLEY HILLBILLIES. Deze aflevering on der de titel „Een moeder voor Elly". JOURNAAL. IK HOU VAN HOLLANDS. Ditmaal onder het motto „Zing het met bloemen". GEEN ZWEEM VAN TWIJFEL. Televisiespel van Philip Johnson met als'hoofdfiguur een van moord vrijgesproken jongen. VOOR U ZINGT: MARION WILLIAMS. Met haar groep zingt ze gospels en spirituals. 22.10 ATTENTIE. 22.35 TWEEDE JOURNAAL. 20.00 20.01 10.45 11.10 19.00 19.05 19.35 20.00 20.20 21.05 21.50 JOURNAAL. LE PETIT THéaTRE. Geheime dienst in actie. 20.30 ACHTER HET NIEUWS. 20.55 ENIGMA. Deze film speelt in de keiharde Amerikaan se bokswereld. 21.40 HART TEGEN HART. 22.10 TWEEDE JOURNAAL. 19.00 ZANDMANNETJE. 19.05 TELETAALLES: Engels. 19.20 TIENERKLANKEN. 19.45 ZOEKLICHT. 20.00 NIEUWS. 20.25 DE ONBEKENDE VAN DE NORTH EXPRESS, (Stranger on a train), film van Alfred Hitchcock, 22.05 NIEUWS. 22.10 CONTROVERSE. 18.25 NIEUWS. Aansl.: 24 UUR MET een motorpo litie. 18.55 INTERNATIONAAL LANDBOUWJOURNAAL. 19.25 BONHOMMET EN T1LAPIN, voor de kinderen. 19.30 AU NOM DE LA LOl, feuilleton: de bankier. 20.00 JOURNAAL. 20.30 LA MOUETTE, spel van Anton Tsjechoff. 22.30 LECTURES POUR TOUS, literaire rubriek. 23.20 JOURNAAL. (Advertentie) ROME In opdracht van de Euro pese Radio-Unie zal de Italiaanse tele visie van 2 tot en met 6 mei in Rome experimentele demons t a ties verzorgen van drie systemen kUuremtelevisie, waaruit de Europese landen kunnen kiezen. Het gaat om het in Amerika ontwik kelde ntsc-stelsel (nationaal television systeem committee) dat de V.S. hebben (Advertentie) AMSTERDAM gekozen, het Franse „Se cam", waaraan ook de Russen de voorkeur geven, en het Westduitse Pal-systeem (phase al ternating line) In juni a.s. zullen de Europese lan den te Oslo bijeenkomen om hun keuze bekend te maken. Het stelsel Secam-3, waarover op de vorig jaar in Wenen gehouden confe rentie het merendeel van de deelne mende landen zich heeft uitgesproken zal in Oslo worden gepresenteerd als 'n Frans-Russisch systeem. Bell tv past volledig in de persoonlijke sleer van uw woonkamer. Bell besteedt uiterste zorg aan vormgeving en afwerking De importeur verstrekt u Draag de adressan van geselecteerde dealers. COSY 59 cm- Prachtig meubel VHF/UHF Prijs: 1825,- IIYITRA Mr. Frederiksslr. 17a, Breda 41487 Vrijdag 22 april HILERSUM I 402 m KRO: 12.00 Angelus. 12.03 Licht instru- mentaal ensemble en zangsolist. 12.27 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Actualiteiten. 12.50 Wissewassen, licht programma. 13.10 Stereo: Metropole-orkest: amusements muziek. 13.55 Voor de vrouw. 13.45 Mu- siësta; licht gevarieerd muziekprogram ma. 15.00 Schoolradio. 15.30 Voor de zie ken. 16.30 Cello, piano en hobo: klassieke en moderne muziek. 17.00 Voor de pad vinders. 17.30 Gevarieerd muziekpro gramma voor de jeugd. 19.00 Nieuws. 19.10 Actualiteiten. 19.30 Week voor de koorzang: Vocaal ensemble: moderne liederen. 19.55 Radio Philharmonisch or kest: klassieke en moderne muziek. 20.35 Portret in muziek. 21.05 Inhoud: veer tiendaagse rubriek, over recente publi caties op geestelijk gebied. 21.10 Vliegen de schijven: platenprogramma voor de militairen. 22.25. Boekbespreking. 22.30 Nieuws. 22.40 Epiloog. 22.45 Monoloog, hoorspel. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 M VARA; 12.00 Stereo: lichte orkestmu ziek (opn.). 12.27 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Overheidsvoor lichting: Uitzending voor de landbouw. 12.40 Elektronisch orgelspel: amuse mentsmuziek. AVRO: 13.00 Nieuws. 13.10 Journaal en 'beursberichten. 13.30 Ste reo: Week van de koorzang: Mannen koor. 14.0p Carillonmuziek. 14.15 Bij de tijd en bij de thee: gevarieerd program ma. 15.35 Lichte orkestmuziek. VPRO; 16.00 Nieuws. Aansl.: De keerzijde van de medaille, lezing. 16.15 Week van de koorzang: Is koorzingen uit de mode?, muzikale lezing. 16.45 Nieuws voor de kinderen. 16.49 Voor de jeugd. 17.30 Nieuwe^ grammofoonplaten. 17*50 Actua liteiten. 18.00 Nieuws. 18.15 Deze week, praatje 18.20 Lichte pianomuziek. 18.30 Jazz-Rondo. 18.50 Naar onze mening, kritisch commentaar. 19.00 Ronduit, pro gramma voor de oudere jeugd. 19.30 Kunstkroniek. 20.00 Nieuws. 20.05 Muziek van de 20e eeuw, lezing over hedendaag se muziek. 20.35 Kerkorgelconcert: klas sieke muziek. 20.50 Geliefde waarheid (1), gesprek. VARA: 21.00 Stereo: Radio Filharmonisch orkest: klassieke en mo derne muziek. 22.30 Nieuws. 22.40 Actua liteiten. 22.50 Lichte grammofoonmuziek. 23.45 Socialistisch nieuws in Esperanto. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM III F.M. NRU-AVRO: 12.00 Nieuws. 12.02 Ope rette-melodieën (gr). NRU-VARA: 13.00 Nieuws. 13.02 Licht instrumentaal trio. 13.25 Gevarieerde grammofoonmuziek. 14.00 Nieuws. 14.02 Licht instrumentaal septet. 14.30 Gevarieerde grammofoon muziek. 15.00 Nieuws. 15.02 Lichte gram mofoonmuziek. NRU-AVRO: 16.00 Nieuws. 16.02 Licht gevarieerd muziek programma (gr,). 17.00 Nieuws. 17.02- 18.00 Gevarieerd platenprogramma voor automobilisten. BRUSSEL VLAAMS 324 m 12.00 Nieuws. 12.03 Lichte muziek. 12,40 Weerbericht, mededelingen, pro gramma-overzicht en SOS-berichten. 12.48 Lichte muziek. 12.55 Buitenlands persoverzicht. 13.00 Nieuws, weerbericht en beursberichten. 13.20 Klassieke mu ziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio. (15.00 Nieuws.) 15.45 Lichte muziek. 16.00 Nieuws. 16.03 Beursberichten. 16.09 Lichte muziek. 17.00 Nieuws, weerbericht en mededelingen. 17.15 Amusementsmu ziek. 17.30 Volksmuziek. 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de soldaten. 18.30 Tips voor de automobilisten. 18.45 Sport. 18.52 (Advertentie) met 22 april t/m 3 mei NIEUWE SPORTHAL Voorstellingen van. maandag tot en met vrijdag 20.00 uur; zaterdag 17.00 uur en 20. 30 uur; zondag 13.30 en 17.00 uur i Prijzen 5.-, 8.-, 11.- en 13.-. Kinderen tot 12 jaar in de matinees 2.50,6.50,9.-en 11.- Bespreek tijdig Uw plaatsen (van 6 april af) bij Vroom Dreesmann, gebouw Schouwburgring, van 10 tot 18 uur. Ook aan de hal en telefonisch nr. 3187 0 of 31878 ^VOORVERKOOPADRESSEN^ TILBURG- VVV, Spoorlaan 150 (04250) 23377 EINDHOVEN-VVV,Stationspl; 24(04900) 24300 BREDA - VVV, Stationsplein 19 (01600) 32150 DEN BOSCH - VVV, Markt 65 (04100) 30428 HELMOND - VVV, N. Kon. "Wal 6(04920) 6942 BERGEN/ZOOM - VVV, Grote Markt(01640)5660 OSS - VVV. Molenstraat 39 (04120) 4695 ROOSENDAAL - Vriens, Kader 2 (01650)3216 WAALWIjK-v. d. Loo, Grotestr. 209 (04160)2591 OOSTERI-IOUT-Merrens.Arendsrr. 32(01620)3343 TURNHOUT-Eureka, Patersstraat 58, tel.4138R (Advertentie) Een platenbon is altijd raak! BESTELBON aan HOLIDAY on ICE NIEUWE SPORTHAL, TILBURG NAAM ADRES PLAATSTel besteltkrt._ a fl. voor ap.nl.uur, mei verzoeke de kaarten onder rembours toe te zenden. Qde kaarten worden uiterlijk een dag van tevoren aan de hal afgehaald. Grammofoonmuziek. 19.00 Nieuws, weer bericht, kroniek en het weer bij ons. 19.40 Amusementsmuziek. 20.00 Klassie ke muziek. 20.30 Verdi-wedstrijd. 21.30 Jazzmuziek. 22.00 Nieuws. Zaterdag 23 april HILERSUM I 402 M. 7.00 Nieuws. 7.10 Het levende grammof oonmu- KRO: Woord. 7.15 Klassieke ziek. 7.30 Nieuws. 7.32 Geestelijke liede ren. 7.55 Overweging. 8.00 Nieuws. 8.10 Dj inn: gevarieerd programma. (8.30- 8.32 Nieuws; 9.35 Waterstanden.) HILVERSUM II 298 m VARA: 7.00 Nieuws, ochtendgymnas tiek en socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek. (7.30 Van de voor pagina). 8.00 Nieuws. 8.10 Lichte gram mofoonmuziek. 8.20 Wegwijs: tips voor trips en vakanties. 8.30 Lichte grammo foonmuziek. 8.50 Stereo: Klassieke gram- Wie een beetje met zijn tijd me gaat, heeft zijn mogelijke angst 1 afkeer van de computter intussen v overwonnen. Wat dat aangaat ben een man van mijn tijd, dat wel, wa toen de eerste elektronische brein schuchter begonnen mee te denk< en er onheilsprofeten opstonden d riepen dat we regelrecht naar on ondergang koersten als we goddelo machines het werk van die we substantie achter ons bloedeig voorhoofdsgebeente overgaven, toe heb ik al heel progressief gedach bèjje mal, laat die dingen maar, a is best aardig. En toen de compute steeds knapper werden en er we andere mannen met gefronste wen brauwen opstonden die hoofdschu dend zeiden dat de mensen tenslo toch altijd knapper zouden blijv dan machines, die immers niets a ders konden bedenken dan wat c mensen er tevoren instopten, toe had ik er heimelijk plezier in dat n op den duur toch wel met super tellectuele, zelfdenkende en zelfre gerende breinen te maken zoud. krijgen. Daarom vond ik het hoogst in1 ressant te lezen dcit professor Poli die heel niet bang is de computer e grote toekomst te voorspellen, rek ning houdt met de mogelijkheid d er in de toekomst zelfs geen mens' meer nodig zijn om te regeren. D kan de computer ook best ovem men. En wanneer we dan daarbij t democratie willen bewaren, beho' ven we slechts twee computers aa te schaffen: een die regeert, en ee die het regerende brein controleer Een kabinet en een parlement in ge. automatiseerde uitvoering dus. Ik hoop het nog te beleven. Stem men wordt dan iets opwindends. Hc gaat uiteraard ook via de compute: maar je kiest dan geen mannetj' doch je stopt je politieke inzicht gc woon in de parlementscomputer, e dat doet iedereen die stemrecht (c inzichten) bezit. Aan de hand van r die miljoenen gegevens gaat h' volksvertegenwoordigende brein eer voudig de regerende computer op c vingers tikken, zo nodig door kon sluiting uitschakelen. Ruziënde po litici bestaan dan eenvoudig nie meer, een man als Koekoek is terui, gebracht tot een onwillig relais e' de communisten manifesteren zie als een telkens vuurrood opflikkc rend lampje. Verhitte debatten ov de belastingverlaging zullen we ni meer beleven, en omdat natuurlij alle andere landen op dezelfde wij- worden geregeerd zijn ook de tnte nationale politieke botsingen uit c wereld. De computers maken gewor onderling ruzie, ze bellen elkaar r en schelden elkaar op hun ponsbanc jes uit, maar wij hebben er verd geen last van, ook niet wanneer d ene computer de andere de oorlo- verklaart. Laat die machines het on derling maar uitvechten. Geen mens, immers tot betere din gen geschapen, zal zich nog met dc politiek behoeven inlaten, dat wordt het handwerk van hyper-verstandi ge, maar redeloze machines. Wij zelf gaan ons intussen overgeven aan al die vrije tijd, die de computer ons oplevert. Eenmaal per vier jaar druk ken we op onze kiestoets, en het brein dat ons vertegenwoordigt kan weer vooruit. Maar wat, wanneer toe bemerken dat het dan toch nog lang niet al lemaal gaat zoals we dat graag zou den willen Wanneer onze belastin gen, de prijzen, de huren en de pro blemen maar hoger en hoger stijgen, wanneer de computer, ondanks onze instructies die duidelijk op „tegen" stonden, beslissingen neemt die wél onze buurman, maar niet óns aan staan wat dan Dan zouden we- moeten conclude ren dat we ons ook onder de politie ke heerschappij van het elektronisch brein moeten richten naar de mis punten, die geen gelijk maar wel de meerderheid hebben. En dat het dan dus allemaal wel sneller en gemak kelijker gaat, maar niet beter. PRAET-MAECKEE (Advertentie) Een platenbon is altijd raak! mofoonmuziek. VPRO: 9.40 De toekoms' als uitgangspunt (II), bi.ibeloverdenkin 9.55 Vijftien jaar vormingswerk bedrijfs- jeugd (II)(Om 11.00 Nieuws). HILVERSUM III F.M. NRU-ARO: 9.00 Nieuws. 9.02 Solis ten- en orkestenparade (opn.). 10.09 Nieuws. 10.02 Lichte grammofoonmuziek voor tieners. NRU-NCRV: 11.00 Nieuws. 11.02 Orkestraal allerlei (gr.). 11.30 Mu ziek van Het Leger des Heils (gr.). (Advertentie) Zekerheid met een OLVEH Perfecte Groeipolis Zondag 1 mei zal er weer ee Carrellshow op de beeldbuis te zlEJJ z,,n n Speelt zich af op een mommel ,-pldeI- 7e voornaamste gaste in de shov l.an1;Rudy ,1S Jenny Arean, waarmee ophaalt. Dezelfde show brengt Carrell ook m Duitsland. Dan zal de plaats van Jen ny worden ingenomen door Heidi Brüll. op die zólder alleriei' le^dherinneringen „vadertje10-- Je!lny aan het en moedertje" spelen.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 11