Jeugd! dichte Let op hoe de sportieve mode b jj Kreymborg weer in het beeld komt! BLADEREN] papier voor uw ^pen I zelf zett w,t dat h'j tegen auf he zijn naa kc Jan van Nijlen, die op 14 1965 te Brussel overleed, heeft nuscript van een aanlag jeugdher ringen nagelaten. De Amsterdams gever G.A. van Oorschot had de di tbt het schrijven van deze men aangezet, nadat hü diens „Herinr gen aan E. du Perron" al had ceerd. De tekst is door de criticus C tnieux die ook de verzamelde w ten van Jan van Nijlen verzorgde, de druk gereed gemaakt. Uit I antwoording blijkt, dat hij er streefd heeft het eigen karakter geïmproviseerde tekst zoveel als lijk leek tot zijn recht te laten k Hij heeft hem daarom mèt zijn komenheden weergegeven, o.m. zijn inconsequente spelling, ook v gennamen. Enkele, naar onze n verantwoorde, afwijkingen va handschrift worden door Bittren zeer nauwkeurig en gewetensvol somd. Het resultaat van zijn goede ,gen kan men aantreffen in het m nummer van het maandblad „Tir, waarvan bovengenoemde uitgever dactie-secretaris is. Van Nijlen nam als hoofdtitel lende burgerij", welke woorden leend zijn aan het gedicht Second pire", namelijk aan deze strophe' Het was heel mooi, maar 't zonnig par der eerste jeugd was nimmer daar voor alles was grauw en dor en kï, al in uw dood huis, druilende bur rr Als ondertitel gebruikte hij „Je herinneringen van een eenzelvig -> Laten we meteen constateren. in hun onvoltooide vorm zeer leesbaar zijn en van begin tot boeien. Van Nijlen begint met te ve len, dat hij in de Antwerpse Cai straat geboren is. De eerste teleur ling, die hij ondergaan moest, wa modernisering van het ouderlijk die hij als een blijk van macht„ bruik beschouwde, omdat hij er nii (Advertentie) Een platenbon is altijd raak herkiezingen en pensioen De ingezonden brief van A. v.d. J.over verkiezingen en pensioenen, in I blad van 6 dezer, heeft mijn volle Tl stemming. De Stem ben ik dankt ■ft)or de plaatsing, waar Volkskrant Telegraaf mijn inzending over A( korting weigerden, j De AOW-korting op de pensioe Ij wordt algemeen als een onrecht 1 voeld. De pensioenbonden voeren b ■tegen een felle strijd. J De gepensioneerden zijn niet door I bonden vertegenwoordigd in het geo niseerd overleg in pensioenzaken. B wie moeten de gepensioneerden ■wenden voor hun recht? Is het wor I dat velen gaan Koekoeken? Waarom 1 handelt men de gepensioneerden J als iedere andere Nederlander? pensioen is een bezit, dat is gek och betaald als ieder ander bezit. Als hierop kort, met welk recht laat dan korting op AOW van miljon ■achterwege? JbREDA, H. v. d Bovenstaande re-ctie lijkt ons k stratief voor de ontoereikendheid [T de voorlichting (van overheidswege n van de bonden) over ingewikkelde J Ken als pensioenregelingen. In het I I00* van rï.e geachte inzender wordt heel voorbij gezien aan het feit, datj AOW-trekker van dit moment een kering ontvangt, waarvoor hij zelf of nauwelijks premie heeft betaald. wordt vergeten, dat de AOW-uitkej gen de laatste tijd aanzienlijk zijn J getrokken, evenals de overheidsj |j»oenen. Die keerzijde van de meds n wag niet om ermeld blijven (Redact Lange haren II l i Z'ln stukje onder de titel „La I tilareii oefent Ger Flokstra kritiek Jop de volwassenen in onze maatsct li I Jk ben de laatste die hem dit kwa Inemen. immers hiermee dem eert hij, dat hij zelf nog een kinc pcasu geestelijk onvolwassen is, Tzich graag „groot" voordoet. I jligens herinnert hij zelf aan I T en van een oudromeins schrij Bil mutantur, et nos mutamui !««j e tiiden veranderen en wij Banderen mee". I ofZJjn rs}ukje is abrupt afgebroken, i KLi tT hl> niet consequent doorc I znn A mag toch niet aannemen, dat lan,wenen' anderen wel zouden i I eenlimrN maaJ. dat hiJ persoonlijk Incn Au, dle vei'andering zou k Ba?l ilt(k,omen- Voorts staat het absol ■loLA s mensen kijk, ook die van i Ischan a' op anderen-en op de mt lyenS uSSin ,het 20ste e" 35ste] IkritVik nn hjk "wisselt en I zelfkritiek weren ]aren voorafgaat laan toe is' ^vnueer hij eenmaaI d niet al te !khooP voor hem, dat is te f VGel jaren zal vergen nu noTm«htelï' als hij zijn stuk)e I kuiken" en nog een 11 Breda' J. V jCornpliment voor de j'eut van zondagn et ik een c 3000 jonge hebben dat de —o anders in provogedoe, prot n7p werelden, die TTet is goed een keer "dt. Het is e tijd. - de hoed toekomst w _igonaEe7eicnV;Uii.zlnding vad ■piment S? b° hebben, moet I P e d<L pken ^an de 3" 1[open Ze h cïist«ocht IpSafse laten zi' Ifcfr" d- P°rmetS Eenwft j ,ultzichtloze d™e hel g mode zijn.'H P®tte toSfltóUin« fc?a[onmgeron 1^™ u°P vertrouwen pREDA zien oic uc tOt tegemoet. Goed gezien: zuiver wollen tweed. Dat wordt steeds méér de grote mode! In ferme ruit, geraffineerd van kleur. En kijk ook even naar die schuingeplaatste zakken en het hoge achtersplit; uiterst modern! J 65.-. En natuurlijk dragen we dat op een stijlvolle effen pantalon: b.v. een bruine kamgaren Trevira. Model „Sigaret" met riem. 39.75. De altijd sportief kledende combinatie: donkere blazer en grijze pantalon. Nu in Frans model, een tikje getailleerd met 2 hoge achtersplitten. Contrasterende voering, 49.75. Pantalon: fijne kamgaren Terlenka 55/45. Met steekzakken. 35.- Kreymborg tip!

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1966 | | pagina 10