[Leisteengebergte bevat enorme olievoorraden lil KABEL1 BRANDENDE ROTSEN IN COLORADO w, Balenciaga toont collectie nieuwe lijn in mantels Staatsfondsen gemakkelijker Er is maar één Onenigheid in top Menko N.V Amsterdamse Effectenbeurs Philips richt bedrijf op in Mexico itajs, BS Bank voor Ned. gemeenten leent 100 miljoen TER ZAKE Itti bereid uit de fijnste tabakken Koop nu KAREL1 "De Luxe" extra vakantiegenot voor senoritas Q£ HOOFDDIRECTEUR NEEMT ONTSLAG PTT-winst in '64: 15 miljoen TUINTOREN „Staartvinnen als bij Cadillac" MARKTEN WATERSTANDEN DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1965 100 gram pak 5 stuks 49 isappel of f 95 quashJL* 5 liter AUGUSTUS hoogd door een beter verhittingspro- ces voor de leisteen uit te vinden. Een aantal andere uitvindingen, waar over voorlopig wordt gezwegen, zal volgens Colony bijdragen tot een ver dere rationalisatie van het productie proces GRAND VALLEY (V.S.) (UPI) Verhit een stuk rots uit de Grand Valley in de Amerikaanse staat Colo rado en het brandt. De rots is olieleisteen en vertegen- woordgt een potentiële waarde van miljarden dollars. De voorraad is groot I renoeg om een „boom" te ontketenen d«e zijn weerga niet vindt in de Ame rikaanse geschiedenis en tot de ontwik keling van 'li enorme nieuwe industrie kan leiden- Dit wordt althans gehoopt door de Colony Development Company", die in de maand juli in een afgeleg vallei in Colorado een fabriek voor de verwerking van leisteen tot olie Iheeft geopend. Uit de proefnemingen moet blijken of men een proces vindt dat goedkoop genoeg is om de winning van leisteenolie concurrerend te ma ken met de „normale" olie-industrie Tot dusverre is men er niet in ge slaagd het verwerkingsproces lonend te maken, maar wie daarin slaagt wacht een beloning van vele miljoenen, de bergen van westelijk Colorado istelijk Utah en zuidoostelijk Wyo- lïig ligt een voorraad van miljarden •aten olie opgesloten, die driemaal Iroter is dan alle voorraden ruwe olie de wereld samen. In het gebergte raast thans iedere dag een vreemdsoortige machine op en neer in een meer dan 200 meter lange tunnel dicht bij de proeffabriek die met zijn machtige muil in één hap 20 ton rots kan verslinden. De fabriek kan per dag slechts 1.000 ton leisteen verwerken, waaruit 600 tot 800 vaten olie wordt gewonnen. In de oliewereld is deze hoeveelheid niet meer dan een druppel, maar als het huidige proces vruchten afwerpt, zal Colony zes tot acht van dergelij- fabrieken in de valled inschakelen, dagelijks 50.000 vaten kunnen win- Colony, een onderneming die ge meenschappelijk bezit is van Standard Oil of Ohio, Cleveland-Cliffs Iron Com- De maatschappij heeft al een ant woord gevonden op sommige vraag stukken bij de verwerking van olie leisteen, die honderden jaren lang een onoverkomelijke barrière hebben ge vormd- In principe is het winproces zeer eenvoudig. De leisteen wordt vergruisd ot stukjes van ruwweg één vierkante 'entimeter. welke op hun beurt ver hit worden tot bijna 500 graden Cel sius. Hierdoor komt een wasachtige stof vrij, genaamd kerogen, die door de hitte overgaat in oliedamp. Deze damp wordt gecondenseerd en water stof wordt eraan toegevoegd om de ongewenste stikstof neer te slaan. Wat overblijft is ruwe olie, die op de ge wone manier wordt geraffineerd. Vaste vorm Het theoretische proces voltrekt zich echter op veel minder eenvoudige wij ze. Leisteenolie neemt gemakkelijk een vaste vorm aan en laat zicih niet vervoeren in pijpleidingen. Colony be weert nu een proces te hebben uitge vonden, waardoor de leisteenolie ook bij lagere temperatuur vloeibaar blijft. De formule wordt zorgvuldig geheim gehouden. Ook heeft de maatschappij de doel matigheid van die proeffabriek ver- AMSTERDAM (ANP) De n.v- Bank voor Nederlandsche gemeenten is voor nemens over te gaan tot de uitgifte van een zes procent 25-jarige obligatielening, groot f 100 miljoen tot de koers van 100 procent. De obligatielening zal worden afgelost in 20 gelijke jaarlijkse termijnen, aan vangende in 1971. Vervroegde extra aflossing is gedu rende de eerste tien jaar van de loop tijd niet toegestaan. De lening is verdeeld in coupures van f 1000 en f 500. Datum van inschrijving: vrijdag 13 augustus 1965. Opneming van deze lening in de beursnoteringen te Am sterdam en Rotterdam zal worden aan gevraagd. DONDERDAG 19 augustus na beursslui- ting zal het tweede kwartaalbericht van de n.v. Philips worden bekendgemaakt, al dus werd heden van de zijde van het be drijf meegedeeld. DE BRITSE regering heeft haar goed keuring gehecht aan de plannen om in Belfast, Noord-Ierland, het grootste droogdok van Europa te bouwen. Het dok zal ruimte bieden aan schepen tot 170.000 ton De bouwkosten worden ge dragen door dè Noordierse regering, de stad Belfast en Harland and Wolff. HET TARIEF voor daggeld (call mo ney) is, ingaande gisteren, met een half procent verhoogd tot 3,5 procent. Dit in verband met de krappe geld markt, doordat het terugvloeien van bankbiljetten na de ultimo-oipvragingen traag verloopt. (Ai AMSTERDAM Verreweg het belangrijkste nieuws ter beurze is gisteren wel de aankondiging geweest van een 6 pet. lening Bank voor Ned. Gemeenten groot 100 miljoen tegen 100 pet. Hoewel deze lening voor de beurs geen verrassing was, werd er toch over gediscussieerd. Over het algemeen is men van mening dat de lening goed geklasseerd in de markt ligt. De staatsfondsenhoek werd licht onder druk gezet. Met de aankondiging van genoemde lending ligt de handel in de staats fondsenhoek tot 13 augustus vrijwel plat, aldus de beurs. Men verwacht belang stelling voor genoemde lening van buitenlandse zijde, mede waardoor de emissie zeker zal slagen. Zoals bekend bestond er voor de recente 5 3/4 procent staatslening groot 300 miljoen tegen 98 1/2 procent, zeer grote belangstelling. De leningen Bank voor Ned. Gemeenten waren evenals de staatsfondsen ook iets gemakkelijker, pany en Shale Oil Corp., verwacht niet! De stemming voor de internationale waarden was licht verdeeld met lager voor dat de winning van leisteen olie van de Philips aandelen. Dit door gering Amerikaans aanbod waartegenover niet vol- -- doende vraag aanwezig was. Op donderdag 19 augustus zal Philips de 2e kwartaal cijfers 1965 bekendmaken. De beurs is hierover niet optimistisch, vandaar dat men in de Philipshoek wat terughoudend was met het verstrekken van kooporders De aan delen waren circa een gulden lager op 119.20. De hoogste koers van de niet-officiële ochtendhandel gisteren was voor Philips 120.80. Unilever deed het beter met een koersavance van een gulden tot 138.10. Kon. Olie en AKU waren goed prijshoudend op resp. 137.20 en 445 1/2. Voor Hoogovens werd een onveranderde koers van 494 opgegeven. De leidende cultures gaven geen veranderingen van enige betekenis te zien. De stemming in de scheepvaartsector was licht verdeeld met weinig zaken. Voor Pekketvaart bestond nog wel enige belangstelling, waardoor dit fonds zich an derhalve punt kon verbeteren tot 224. Holland-Amerika Lijn was iets gemakkelijker op 1291/2. In de lokale afdelingen was het sital. Aandelen Ngombezd, die eergisteren zeven punten opliepen tot 125, werd eits lager geadviseerd. Hetzelfde geldt voor gist en spiritus. Dit fonds ligt de laatste tijd zeer vast in de markt. KLM was vast ingevolge Wall Street. I onmiddellijke invloed op de oliemarkt zal zijn. Volgens de meest optimisti sche schattingen zal tegen 1975 de pro- duktie van leisteenolie twee procent van de wereldolieproduktie bedragen. [Colony moet bovendien strijd leveren net de regering, die eigenares is van het grootste deel van de leisteenvoor- raad. De vraag naar olie neemt jaarlijks echter met drie procent toe en ook [het winproces van leisteenolie wordt I steeds verbeterd. Colony is bereid de gok te wagen. (Advertentie) Per stuk in cellofaan verpakt -een waarborg tegen breuk Vraag de frisse, rode doos ENSCHEDE (ANP) Met ingang van 15 augustus heeft de heer K. Goelst ontslag genomen als hoofddirecteur van de textielfabriek N. J. Menko NV te Enschede. De reden van dit ontslag is een verschil van inzicht ten aanzien van de bedrijfsvoering tussen de heer Goelst en de andere hoofddirecteurde heer Menko. A. DEN HAAG (ANP) Uit het verslag van de PTT over 1964 blijkt, dat in dat jaar een winst van 15 miljoen is be- haald. In 1963 werd een winst van 23 2 miljoen geboekt. De gezamenlijke be drijfsonderdelen leverden een verlies van 19,4 miljoen op, het saldo van de ove rige baten en lasten bedroeg echter j 34,4 miljoen. In vergelijking met het voorafgaande jaar steeg het exploitatieverlies met 14 miljoen terwijl het voordelig saldo van de overige baten en lasten met 5,8 mil joen toenam. Het exploitatieresultaat van de post dienst, 50,8 miljoen in rode cijfers, was iets minder ongimstig dan in het vooraf gaande jaar. Een belangrijke bijdrage daartoe leverden de per 1 januari en per 1 juli 1964 ingevoerde tariefwijzigingen. Van de 73 miljoen, waarmee de op brengsten stegen, zijn 48 miljoen te be schouwen als gevolg van de tarief maatre gelen. Het exploitatiesaldo van de telegrafie vertoont voor het eerst sinds 1958 weder om een verlies van ruim een miljoen gul den ondanks de verhoging van de tarie ven op 1 juli. Ook de winst van de telex daalde voor het eerst sinds jaren. De winst, die op de telefonie werd be haald, liep terug van 64 miljoen in 1963 tot 37,2 miljoen in 1964 of 6,6 procent van de baten. De draadomroep leverde minder verlies op dan in het voorafgaan de jaar nl. 3,3 miljoen tegen 9,2 mil joen. Ondanks de tariefverhogingen bleef hét aantal binnen- en buitenlandse post stukken stijgen. Het aantal binnenlandse postpaketten daalde met 15 procent. De geldelijke omzet aan de loketten steeg met 10 procent tot 23,5 miljard gulden. Het aantal telefoongesprekken nam toe met respectievelijk 4, 9 en 17 procent voor lokale, interlokale en internationale gesprekken. De behoefte aan mobilofoon- apparatuur steeg evenzeer. Het aantal abonnees op de semafoordienst, die eind september officieel in bedrijf ging, be droeg eind van het jaar 661. De vraag naar huistelefooninstallaties vermeerder de met 30 procent in vergelijking met het voorafgaande jaar. De achterstand in de aanleg van tele foonaansluitingen groeide vorig jaar weer, echter minder snel dan in het jaar 1963. De produktie van telefoonaanslui tingen was aanzienlijk hoger dan in het voorafgaande jaar. De produktie van te lefoonaansluitingen bedroeg 183.000, 24.000 meer dan in 1963. Naast het centrum van Bayer staat sinds kort een tuin-toren van transpa rante kunststof. De reuzenkas biedt besparing aan plaatsruimte, arbeids tijd en energie. Met een paternoster- lift kan de omloopsnelheid van de planten naar behoefte worden gere geld, opdat deze op de best mogelijke manier van de zonnewarmte kunnen profiteren. De tuintoren wordt ge bruikt door de plantenziektenkundige dienst. PARIJS (U.P.I.) Een nieuwe lijn in mantels van voor aangesloten, maar achter uitlopend als de staartvinnen van een Cadillac heeft grote bijval gekre gen van de inkopers, die gisteren de modeshow van v Cristobal Balenciaga mochten bijwonen. De pers mag zijn modellen pas eind augustus zien. De inkopers kwamen enthousiast uit zijn salon tevoorschijn en zeiden dat Ba lenciaga nog steeds kan worden be schouwd als „de modekoning van Pa rijs". De inkopers waren ook enthousiast over een nieuw materiaal voor cocktail japonnen: cire, dat op zeildoek lijkt en tot dusver alleen voor regenmantels werd gebruikt. Balenciaga verwerkte ook zwarte cire voor de meer conventionele regenmantel, waarbij een „zuidwester" werd gedragen. De meester-ontwerper, aldus de inko per. oogstte ook grote bijval voor een serie korte cocktailjurken van roze of zwarte organza. Ruches sierden de rok- zoom en de mannequins hadden giganti sche pannekoekhoeden passend bij de kleur van de japon op het hoofd. Een blikvanger was een broekpak van gekleurd chiffon met een laaggesneden strapless bovenstuk. Balenciaga blijkt een der couturiers te zijn die zich dit seizoen nog met panta lons bezighielden. Hij toonde o.a. een wit hermelijnen „pancho". Daaronder droeg de mannequin een pantalon van glanzend turkoois brokaat. Er waren ook een soort ski-broeken in beige kleur. De bovenstukken waren piouwloze tunieken met twee rijen kno pen. Maar die tunieken waren de enige kledingstukken die geen mouwen hadden NABEURSKOERSEN (Telefonisch avondverkeer) In het telefonisch effectenverkeer kwa men gisteravond de volgende koersen tot stand: AKU Hoogovens Kon. Olie 139,80 - 140,50, Philips Unilever 138,30gb - 138,70. 118,50gb - 119,20, 3/8 4/8 PremieJeningen Nederland Nederland Nederland Ned. 64 5y4 64 5 58 4 59 4% Ned. 60/2 4% Ned. 59 41/4 Ned. 60 4% Ned 61 4% Ned Staff 47 3% Ned. 50/1-2* 3 y4 Ned. 54/1-2 3y4 Ned 55/1 3y4 Ned 55/2 31/4 Nederland 37 3 Ned. Grootb 46 3 Ned. Doll 47 3 Ned. Invest. Indië 37a 91% 90 90 Vs 79%x 78 y8 so y8 79% 84% 83% 84% 88 A 96% 90 96% 91% 90 87% 87% 79 H 78A, 79% 79% 83% 84H 84% 88 y2 96% 89H Bank- en kredietwezen B Neci Gem 57 6 Id 30 j. 58/59 4% Id. 25 1 60/3-5 4% 100 100% 89 89 89% 89% A'dam Rubbti HVA Mljen ver. 105% 137% 1053/4 1373/4 Industriële ondernemingen A.K.U. 444% 445% Deb Mij 1 cert. 115 114.90 Hoogov n.r.c.v.a 494 Philips Gem Bez I9 60 LI 19.10 - Unilever c.v.a. 137.31) 138.10 Dortsche Petr. 6303/4 628% Dortsche Petr. 7% 629% 6273/4 Kon Petr t 20 136.60 *137.20 Scheepvaart en Luchtvaart H.A.L. Java-China Pak K.L.M fcert. K.N.S.M. n.b. Stv. Mij Ned. Nievelt Goudr. v Ommeren c.v.a 182 131.50 134 135y4 115% 231 129 182% 134 133% 137 115% 230 Rotterd. Lloyd Scheepv. Unie 3/8 153% 147% 4/8 1553/4 147 Premieleningen en diversen 107 Co-op Ned. a.o.b.7 Co-op Ned. r.sp. Ned Gasunie Alkmaar 56 2% A'dam obi. 51 2% Id 56-1 2% Id 56-1, 2% Id 56-3 2% Breda 54 2% Dordrecht 56 2% Eindhoven 54 2% Enschede 54 2% 107 's Gravh Idem Rotterci Idem Idem Utrecht 52-1 2% 52-2 2% 52-1 2% 52-2 2% 57 2% 52 2% 100% 100^ 77A 77% 86% 87 78% 86 78% PR 3/ 90 Ve 90% 80 80 77% 77% 78% 75% 88% 89% 89 88y4 87% 86% 89 87% 007/ 100% OO '/8 100% Z.-Holland 57 2% z -Holland 59 2% 84^ Converteerbare obligaties A.K.U 1 1000 41/2 Gelder Zn KLM subord 4% Scholten Foxh 4% Aand. in belegg Alg. Fonds bezit Converto l-i Pb HBB bel.dep.l-2pb Interbonds l pb A'dam bel mij ƒ50 Dutch int. Interunie 50 Neio f 5l) Robeco 50 Unitas f 5o Ver. bez. 1894 50 Europaf i-i0 pb Bank, krediet. Alg. Bank Ned AMEV N.R. cert AMRO Bank Cultuurbank Gron. Ind. Cr. B. 85% 85 b 133 131% 94 V4 94 1143/4 116 105 106 inijen 1258 1258 1068 1070 840 844 684 684 146 146 136.01 137 186 186 100 100 219 220 460 461 124.51. 124.50 487 487 verzekering 276 279% 790 780 59.20 58.80 17% 17% 165 164 Holl. Bank Unie Kasassociatie Nat. In v. B. Nat. Ned. cert. Ned. Crediet B. Ned. Middenst. B. Ned. Overzee B. R.V.S. cert. d. Slavenburg's B. Ver. Bankbedr. Alb. Heijn Alg. H. mij Onr. G Alme A'dam Aig. Norit Mij. Amstel br. A'dam Ballast Mij A'dam Droogd JVlij A'dam Rijtuig Mij ANIEM nat. bez. Apeld. nettenfabr. Beeren tricotfabr. Bensdorp Intern. Bergh Jurg. 250 Bergoss Berkel's Patent Blaauwhoed Blijdenst. Will. Bols Lucas Borsumy Wehry Braatmach. R'dam Breda mach. fabr Bredero Ver.bedr Brocades Buhrmann. Tetter Bijenkorf Calvé Carps Garenfabr Centr. Suiker Mij Cur. Handel Mij Daalderop Dagra Dess. tapijtfabr. Dikkers en Co Drie Hoefijzers D.R.U. Duyvis Jz. Emba Enth. Pletterij ErdalMij Excelsior Fittingfabr. Fokker Ford 3/8 4/8 2303/4 2303/4 138 138 591 594 2023/4 202% 104 104 201 200 636 636 203 204 179 179 rnemingen 627 626 188 187 213.lu 214.50 381 379 430 b 428 129 x 128 y4 3023/4 302 49% 50 375% 376 85 86 434 434 243 243 305 234 233 378 379 100 100% 202 200 61 y4 61 57% 57% 255 255 841% 342 652 649% 930 9293/4 340 413 181 181 243 242% 329 325 315 142% 142 90.51) 9080 290 292 y4 235 234% 217 215y4 463 463 157 159y4 113 112% 235 235% 952 3/8 4/8 Gazelle ryw.fabr. 312 311 Gelder Papier 131 133 Gelderl.-Tielens 443 442 Gero fabr. 272 274 Geveke en Co. 692 690 Gist-en Spir.fabr. 364 364 Grinten v. d. 850% 853% Gruyter Zn. 5% 138 b 138 b Hagemeyer Co. 497 496% 't Hart instr. 145 145 b Hateraa N.V. 203 203 Havenwerken 308 308 Heineken's bierb 470 467 Hero con. Breda 226 226 b Heybroek-Zeland 408 408 Hoek's mach. fabr 590 - Holl. Kattenburg 90 90 Holl. Beton My 347 352 Holl. Constr. w. 405 407 Holl. Melksuiker 223 223 Homburg 363 L 363 %b Hoogenbosch sch 281 281 Hooimeyer Zn. 138 138 Indoheem 61.50 60.50 Ing. Bur. Bouwn. 154 154 Internatio 303 302 Int. gew. betonb. 485 Inventum 382 382 Jongeneel houth 435 438 Kemo 712% 711 Kempen Begeer 931 Key houthandel 244 Kledingind. SmiL 201% 201% Kleine Suikerw. 261 261 Kon. fabr. vh Alex 100 Kon. Papierfabr. 257 Kon. Zout Ketjen 865 Korenschoof 261 Koudys voed. Kromhout mot 129 129 Kon. Ver. Tapyt 521 524 Kwatta choc. 323 324% Leeuw Papier 278 278 Leidse Wolsp. 278 b 280 Lindeteves 163 162% Macintosh. 442% 442% Meel Ned. Bakk, 408 405 Mees '63 192 195 Menko 103 x Meteoor Beton 226 Misset Uitg. My 408 b 410 Mosa 380 383 Muller en Co, 328% 330 Mijnbouwk. werk. Naarden Ch fabr Nedap Ned. Dok. My. N. exp. pap. fabr Ned. Kabelfabr. Ned. Melkunie Ned. Scheepsb.My Nelle wed. v. Netam Nijverdal-Cate Oranjeboom Overzeese Gas Palemb. Ind. My Palthe Philips 6% compr Pietersen auto's Reesink en Co. Reine veld mach Riva Rott. Droogd. My Ruhaak en Co Rynstaal My Schev. expl. Schokbeton Scholten Karton Scholten Foxhol Simon de Wit Simon's emb.fabr Smits transt. Spaarnestad Stokvis Zn. Stoomsp. Twen the Swaay van Synres Chem. Tabak Phil, c.v Texoprint Thomas en Dry vei Thomsen v. be dr. Twe. Overz. Hand. Udenhout Steenf. Unilever Idem Idem 3/8 34U x 529 155 98% 174 347 247 963/4 239 257 141 393 94.50 135% 45.50 126% 171% 172 301 237 121 90 205 266 458 503 4/8 340 x 530 155 98% 173 346 963/4 257 142 393% 94.80 135 97 45.80 126% 171 173 301 236 121 91 207 265 461 504 216% 138 x 237% 604 196 73% 329% 221% 177% 160% 489 89% 1773/4 233% 598 196% /3% b 329% 222 1751/4 162% 492 217% 89 178 7% 128% b 128 ,2 b Utermohlen Utr. asfaltfabr. Varossieau Veenend. Stm.sp. Ver.Glasfabr. n.b. Ver. Machfabr. Ver. Touwfabr. Vettewinkel 107% 74% 445 b 299 267 230 224 148% 326 450 107% 74% 450 300 268 227% 227 150 326 V ezelverwerking Vihamy Vredestein rub. Vulcaansoord Walvisvaart Wereldhaven Wernink's Beton Wessanen Wilt. Feyen.-Br. Wyers Ind. H. Zaalberg Zeeuwse Confect Zwanenberg-Org Mijnbouw en petroleum 3/8 4/8 153 154% 179% 179 202 203 95% 95 390 387 181% 181 560 560 180 I78y4 499% 500 87% 293 293 178.50 178.70 Alg. Expl. My. Billiton le rubr. Billiton 2e rubr. Kon. Petr. 1 20 Idem 5 k t 20 Moeara Enim Id. cert. opr. 1/10 Id. 1 winstbew. Id. 4 winstbew. Oost-Borneo My. 44 x 507 435 139 136.90 1629 b 2595 2830 78% 44 x 506 434 139 137.60 1642% 2590 2805 98% Scheepvaart Furnesf Oostzee 502% 107% DoUarfondsen Anaconda 663/4 Bethlehem Stee] 353/4 General Electric 100% General motors 97% Proct and Gamble 73% Republic Stee] 40% Shell Oil 62 y4 U.S. Steel 49 500 107% 35^< 102% I 97%! 40% I 62 y4 4812 b SS bieden gedaan en bieden gedaan en laten K laten d exdividend c ex claim Het is zeer wel mogelijk dat Balenciaga het doodvonnis heeft geveld over de mouwloze kokerjapon. Zijn nauwe wollen japonnen voor over dag hadden alle korte of driekwart mou wen. De lange avondjaponnen in deze col lectie waren, zoals gewoonlijk, schitte rend. De lijfjes waren bestikt met kraal tjes. De rokken waren van voor hoger dan van achter. Balenciaga maakte veel gebruik van metaalachtige stoffen voor strapless japonnen, waarbij kleine jasjes worden gedragen. De kleuren voor overdag waren voor het merendeel bruin en marineblauw. De rokken kwamen halverwege de knie of bedekten deze net even, geen enkele was er nauw of recht. De tailleurjasjes waren wat meer gedetailleerd dan elders en in allerlei lengten uitgevoerd. Bloesjes waren meestal gemaakt van wollen jer sey en worden in de rok gedragen. kriel II 2. Bintjes bonken 23, grote 15— 17, grote II 11, drielingen 6—7. Rabarber I 412. Postelein I 40. Rode kool I 20—411. Gele sav.kool I 26. Groene sav.kool 136— 44. II 26—27, afw. 16—21. Spitskool II 25. Tomaten A I 3941, A TI 3544, B I 38 40, B II 37—39, C I 30—34. Andijvie I 32— 40. Waspeen I 3338, II 16, B I 17—25. Dubb. pr.bonen I 8691. II 4187. Pre lude bonen I 74—77, II 60. Pro-nkbonen I 152. Snijbonen I 106-172, II 94. Uien II 16, afw. 48. Kroten I 33—41, II 37. BREDA, 4 augustus Andijvie 20—30, bloemkool A 100120, B 80 90, C 60 70, snijbonen 200—240, dubbele bonen 75—90, komkommers 2147, kroten A 50 60, rodekool 35^15, sav.kool - groen 20—30, wi'ttekool 40—50, spitskool 55—65, bospeen 35—50, prei Al 55-^5 A2 50—65, rabarber 12—16, radijzen 8—10, selderij - bos 8—10, knolselderij A 1520, sla 1 13 16, 2 6—12, spinazie 4555, tomaten A 311319, B 313—315, C 297—305, CC 181, peterselie - bos 812, waspeen Al 2032. BERGEN OP ZOOM, 4 augustus. Dubbele bonen 1 80-88, 2 70-72, rode bessen 55, zwarte bessen 70. TERNEUZEN, 4 augustus Groenten: Per 100 st. in centen: sla 4-18, Per stuk in centen: bloemkool A 120, A2 69106, B2 4583, afw. 16—64. groene komkom mers A 20—24, B 18—21, C 12—17, witte komkommers B2 1718, meloenen I 102 125, n 49—95, III 40—51, Per bos in cen ten: selderij 515, peen 2025, per kg in centen: Barisxa I 1223, eerstelingen, bonken 17—23, I 13—20, bintjes bonken 18—26, I 13—19, eigenheimers I 17—23, andijvie 15—43, stoksnijbonen 178—182, princ. bonen I 70—87, II 6483, saxa II 6476, pronkbonen 71, kroten 25—35, rode kool 20—35, spitskool 48, sav. kool 40—53, witte kool 21, waspeen H 11—20, prei 81—88, rabarber 22, tomaten A 37— 45, A2 3042, B 35—43, B2 30—38, C 31 40, C2 30—35, uien II 7—17. Pruimen: czarpruimen I 159, early laxton I 166, XX 104—154, grof 125. aardbeien per doos- ie II 86—95, III 37. rode bessen doosje II 18-40, per kg 80-102, bramen per doosje I 54. frambozen per doosje I 22— 40 blauwe druiven 202320. Appelen, yellouw 1 75: 88, 70: 74—76, 65: 66—74, 60: 5056, 55: 2634. II 70: 46—63, 65. 62—63, 60: 42—45, 55: 24—32. stork ear- liens I 70: 89-98, 65: 81-+85, 60. 59-65. ^5- Q542 II 65". 5864, 60: 4852, 55. 29—36. IID 16—20, III J,ro£„/7yTln Jljn 12—21. Close I 70: 76, 60: 61, IID 63. DRUNEN, 4 aug. Appelen 12-61, pe ren 10-28. rode bessen 40-140, zw. .bes sen 80-100 druiven 200-290, frambozen in tubs 95, meloenen 30-80. perziken 6- 30, pruimen 60-130, aaI^aPP. in m 15-38, bl.kool 12-108, dubb. taneni 60-110. stokprins. 170-180, snijbonen 105-208, taal bonen 9-18, bo-speen 19-45, erwten 35-97, knolseld. 21-30, komk. 11-46 p. st., 11-40 p. kg r.kool 32-46, sav.kool 30-67, kroten 2-16, 'peterselie 4-11, prei 20-34, rabarber 4-12, seld. 4-10, sla 4-20, tomaten kas 30- 54, uien 12-34, waspeen 19-48, wortelen 17. STEENBERGEN, 4 augustus, Dub bele bonen 1 81-86, 2 66, rode bessen 72 120, eerstelingen zand bonken 19.90, grote 14.60, eerstelingen klei grote 16.30-18.50, drielingen 6.40-13.80, doré klei grote 15.40- 18.50, eigenheimers klei grote 17.10-21.10, bintje zand bonken 20.90-21.40, grote 11.10- 15.50 bintje klei bonken 18.10-25.40, grote 13.60-20.30. EINDHOVEN (A.N.P.) Philips heeft vergevorderde plannen om samen met de Engelse General Electric (telecommuni catie) een bedrijf op te zetten in Mexico, Volgens de voorlopige opzet zullen ook particuliere Mexicaanse beleggers (voor ca. eenderde) in het project gaan deel nemen. In Eindhoven legt men er de nadruk op dat de zaak evenwel nog niet defini tief rond is en dat de overeenkomst nog moet worden getekend. Het nieuwe Mexicaanse bedrijf zal zich gaan bezighouden met de produktie van telecommunicatie-apparatuur. In dit sta dium kon men bij Philips nog niet zeg gen welke bedragen met de vestiging ge moeid zullen zijn. OUDENBOSCH, 4 aug. Stok tros 102- 138. dubb. bonen 64-81, prelude 56-63. afw. 38, aardapp. gr. 8-17, diriel. 5-6, kriel 7, bonken 19-21. waspeen 2 13-16, sla 2 15-18, sav.kool 25-46, r.kool 30-45, bl.kool A2 64-70 B 62 C 20 afw. 15-4., rabarber 18, erwten afw. 29, tuinbonen 26-35, toma ten Al 36-40 A2 30-32 B2 30-40, prei 1 49- 62, uien 28, meloenen 90, komk. 16-35; yellow II 70-75 61—67, 65-70 43—62, 60-65 37—44, 55-60 20—38, 50-55 16—17, stark earliest I 65-70 68, 60-65 62, 55-60 37, III 29, rode bessen II 58-78, kruisbessen II 17, framb. II 29, fabr.: framb. 107-111, afw, §4, rode bessen 59, afw. 42. GOES, 4 augustus Export en in dustrieveiling: Zwarte bessen I en II 112, II B 84, I'll 65, Frambozen in kratten met doosje I 230, II 202. Frambozen in krat. ten van 5 kg 65. Duibb. pr.bonen I 93, II 8183. Yellow Transparant kl. I 70—75 76, 65—70 73—74, 60—65 56,70—59,20, 55— 60 3841. Kl. II 75—80 69, 70—75 66—68, 65—70 63—65, 60—65 53—56, 55—60 36— 37, II D 21—23, III grof 20—44, III fijn 1225, kroet 823. Stark Earliest kl. 70—75 98, 65—70 85—86, 60—65 02—71, 55—60 44—51, IID 25—26. Kl. II 70—75 76, 65—70 73, 60—65 55—56, 55—60 35-40, III grof 46—51, III fijn 12—24. Beauty of Bath: kl. I 70—75 63, 65—70 64, 00—65 5052, 5560 36, II D 1820, 11J grol 22- 30, III fijn 12. Oomskinderen kl. I 50—55 94, II 45—50 70, II D 45, III fijn 20-34. To tale aanvoer hard fruit 3250 kisten. Ge wone veiling: Rode bessen 61—75, II 40—63. Kruisbessen II 14—40. Zure Mo rellen I, 5962, III 29. Oranje pruimen! 4045, rijp 51, II 18. Early Laxton I 94 126, II 38—85. grof 474111, fabriek 28— 61. gescheurd 13—41. Tollenaars I 25—28, II 20, grof 2023, fabriek 9 Czarpruimen grof 112—142. Ontario grof 110 Per doos: Loganbessen II 41. Frambozen I 51. II 47—51, Rode bessen I 24, H 1020. Bramen I 5961, II 4558 Kruisbessen II 11—31. Frankenthaler I 250. Per stuk: Perziken X 12—33. Meloenen I 92—127. Groenten: per stuk: Kropsla I 4—11, II 47, Cl 4—9. Komkommers A I 1833, All 11-22 BI 25, BII 12-18. Cl 12. Bl.kool AI 55-82, All 28-74, BI 57, BII 21-34, Cl 17 afw. 2644. Per bos: Uien I 19. Selderie 2—12. Peterselie 2—5. Wortelen I 33, II 1415. Per kg: Aardappelen bonken 17- 23, bonken II 17-24, grote 12-19, grote II 10-18, driel. 8-11, driel. II 2,50-5, kriel KAPELLE. 4 augustus. Industrie- en exportveiling: Frambozen in met doosjes extra 2.62-2.83, 1 2.18-2.42, 2 1.86.2.15, zwarte bessen 2 92, 3 64, bra men in kratten met doos per doosje 1 79-82 2 67-68, bonen 1 85-91, 2 78. Appe len: yellow transparant 1 70 75, 65 72-77, 60' 55-61, 55 37-40, 2 70 66-67, 65 63-65, 60 51-53, 55 35-37, 2d 18-21, 3 grof 33-37, 3 fijn 17-23 stark earliest 1 70 94-97, 65 85, 60 64-67. 55 44-47. 2 70 78, 65 73, 60 55-58, 55 40-41, 2d 27-29 3 grof 46-47, 3 fijn 17-18, valappelen 6, kroetappelen 6,5. Peren: nomskinderpeer 1 55 96. 50 84-85. 2 55 93, 50 83, 45 62.67, 2d 46-51, 3 fijn 23-29. Gewone veiling: rode bossen per doos 1 18-28, aardbeien per doos 1 93, witte bessen per doos 2 19, kruisbessen per doos 2 21, kasperziken per stuk IA 22-23, 1B 17, IC 15, 1D 11, rode bessen per kg 1 72-97, 2 42-80, 3 40, kruisbessen per kg 1 83 2 49_69„ zure morellen per kg 1 1.38, 2 75-1.16, pruimen per kg: early laxton extra 1.34, 1 1.00-1.34, 2 56-87, grof 63-1.09, fabriek 29-59. czarpruim 1 1.40-1.56 2 72-91. grof 1.18, fabriek 49. Ontario 1 1.31-1.53 2 84, grof 1.00-.131, fa briek 40-50, orangepruim 1 43-54. grof 40, tollenaarspruim 1 37-41. grof 31, occu- lanen 1 35. pruimen gescheurd 26-46. Aardappelveiling: bonken 16-18, 1 14- 17, 2 13-16, drielingen 7.5, kriel 7,5. Groentenveiling: kropsla 17 bloemkool 81. savooiekool 43, kroten 23, snijbonen 62-84, uien 16-20, andijvie 23. komkom mers 23-24, kassnijbonen 1.75, sjalotten 15. tomaten per kg 31-47. 's-HERTOGENBOSCH, 4 augustus Aanvoer 7690 stuks, 1458 runderen, 137 graskalveren 1118 vette kalveren, 1246 nuchtere kalveren, 316 schapen, 29 geiten, 22 fokzeugen, 406 slachtvarkens, 2206 big gen, 752 slachtrunderen. Prijzen: per stuk: melk- en kalfkoeien 9001625, guste koei en 8251300, graskalveren 400—600, kalf- vaarzen 1150—1625, klamvaarzen 9501185, guste vaarzen 815110, pinken 600825, nuchtere kalveren voor fok of mesterij 150340. weideschapen 75115, drachtige zeugen 370510, biggen 5068; per kg ge slacht gewicht: slachtrunderen extra kwa liteit 4.35—4.50. le kwaliteit 3.85—4.25, 2e kwaliteit 3.5Ö3.70, 3e kwaliteit 3.30 3.45, vette stieren 3.80—4.30, worstkoeien 3.253.40, per kg levend gewicht: vette kalveren le kwaliteit 3.203.45, 2e kwali teit 2.903.15, 3e kwaliteit 2.702.85, nuch tere slachtkalveren 1.401.80. per stuk: nuchtere slachtkalveren 60105, per kg levend gewicht slachtzeugen le kwaliteit 1.551.65. 2e kwaliteit 1.481.54, slacht varkens 1.77—1.88, per stuk: vette schapen 115150, vette lammeren 95130. Over zicht aanvoer, handel, prijzen: melk- en kalfkoeien groter, lui - duur hoog, guste koeien even ruimer, traag, niet prijsh.; jongvee minder, kalm. weinig verande ring; vette kalveren even ruimer, willig, vast: nuchtere kalveren groter, even flauw, steeds prijsh.; schapen en lamme ren normaal, levendig, stijf prijsh.; fok zeugen minder aanbod, redelijk goed, stevig gehandhaafd, lopers en biggen ta melijk ruim rustig, minder vast, slacht vee tamelijk groot, moeizaam, prijsh.; slachtzeugen normaal, vast, vast. Konstanz 447 (—2), Rheinfelden 849 15), Ottenheim 443 11), .Straatsburg 398 20), Maxau 592 4). Plocbingen 131 3), Mannheim 464 5), Stein- bach 161 11),. Mainz 405 (+2), Bingen 300 (—1), Kaub 347 (+2). Trier 250 10), Koblenz 338 (+8), Keulen 341 (+9) Ruhrort 542 (—2), Lobith 1167 (—8), NijJ megen 951 (—7). Arnhem 950 (—6), Eefde IJsel 520 8), Deventer 411 9), Mon- sin 5440 (—24), Borgharen 3951 (—10), Belfeld 1142 27), Grave ben de aluis 7, 505 1—5).

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 9