Woonhuis VERTEGEN WOORDIGER Perzische en Oosterse tapijten expositie BENT U EEN DOORTASTEND VERKOPER? EEN CHEF RADIO DE KOCK NIEUW SPRINT 150 SUPERSPORT 180 In Breda start dinsdag negende jeugd vierdaagse Dan geeft éên telefoontje U een goede kans op een betere baan. weer twee nieuwe supersnelle scooters DE ZOON VAN DE BE REN JAGER DISCO-N Gerrit de en Zon J. v. d. Burgh Dr. J. M. Soeters Pc ütew f elektromonteurs ijzerwerkers bankwerkers Luxor Theater Terneuzen Gemeentelijke Openlucht zwembaden Breda GRATIS OPLEIDING 2e DIPLOMA K.N.Z.B. ervaren betontimmerlieden en betonwerkers mnl. administratieve kracht TOEZICHTHOUDER in algemene dienst RADIO DE K0CK Comité verwacht 2000 deelnemers Vog bedden nodig voor ongeveer tachtig kinderen afwezig afwezig daar hèbt U wat aan WEST SIDE STORY IFA GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN N.V. ALGEMEEN BUREAU VOOR DE BOUWNIJVERHEID TE SLIEDRECHT N.V. DRUKKERIJ „DE SPAARNESTAD" PERMA ALUMINIUM JALOEZIEËN SERRARENS ABSDALE Vrijdag 6 en zaterdag 7 augustus 1965 van 10.00 tot 20.00 uur in de Beurs van het Hotel-Restaurant „De Korenbeurs" te Goes. s.e Stichting Sportbeiangen Goes cc cc FA. M. J. JEREM1ASSE GARAGE VAN UNEN DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1965 (Van een onzer verslaggevers) BREDA Op dinsdag 10 augustus gaat in Breda de negende Nationale Jeugd- vierdaagse van start. Dit wandelsport evenement, dat in 1957 voor het eerst werd georganiseerd, trekt ieder jaar meer deelnemers. Liepen er vorig jaar 1859 kinderen mee, dit jaar hoopt het organi serend comité, dat het er meer dan twee duizend zullen zjjn. Dat laatste hangt echter van het weer af. De belangstelling is in ieder geval al zo groot, dat alleen nog kinderen uit Breda en omgeving kunnen worden ingeschreven; voor de rest van Nederland is de inschrijving gesloten. Dinsdagavond om acht uur wordt de vierdaagse in het sportpark te Princen- hage officieel geopend door dr. R. Geul- jans, burgemeester van Breda. Daarna volgt een vlaggenparade van alle deel. nemers. Woensdag, donderdag, vrijdag en za terdag starten de jeugdige tippelaars ie dere middag om 13.30 uur in het sport park Princenhage. De kinderen van 8 tot en met 11 jaar lopen 10 kilometer, die van 12 tot en met 15 jaar 15 kilometer per dag. De routes lopen door het Mast bos, Liesbos en langs de rand van Breda. Bij de aankomst op de laatste dag, zater. dag 14 augustus, zal er op de Claudius Primsenlaan te Breda een bloemenhulde plaatsvinden. Daarna vertrekken de kin deren. onder begeleiding van enkele mu ziekgezelschappen naar de Grote Markt in de Baroniestad, waar voor de aanwe zige autoriteiten gedefileerd zal worden. Tijdens de uren, dat er niet gewandeld wordt, kunnen de kinderen o.a. deelne men aan talrijke evenementen, georgani seerd door de stichting Jeugdrecreatie in Breda, o.m. de speelinstuif en bow lingwedstrijden, Die deelname geschiedt dan tegen gereduceerde prijzen. Daar naast worden zij nog op verschillende andere manieren bezig gehouden, o.m. door een show van de Laurens-drummers ln het Haagse Sportpark. De kinderen, die van bulten Breda ko men, zullen worden ondergebracht m teampen en bij particulieren. Op dit mo ment is er voor ongeveer 80 kinderen nog geen onderdak gevonden, maar het comité hoopt, dat een aantal Bredase gezinnen zich alsnog zal aanmelden om de kinderen op te nemen. De kinderen uit Breda en omgeving, die zich nog willen laten inschrijven, kunnen dat doen op de volgende adres sen in Breda: Roggeveenstraat 32a, Oran jeboomplein 17, Nieuwe Ginnekenstraat 18 en Pieter Huysestraat 6. SAO PAULO (UPI) De grootste produktie van motorvoertuigen, die ooit door één fabriek in één maand in Zuid- Amerika is geboekt wordt gemeld door „Volkswagen do Brasil" in Sao Paulo. Het bedrijf heeft laten weten, dat het ln de maand juli 7608 wagens heeft ge produceerd. In de afgelopen maand werd eveneens een record-verkoop geboekt. De Brazi liaanse vestiging van het bedrijf uit Wolfsburg zette in totaal 7639 wagens af ln die periode. TANDARTS te Sas van Gent donderdag 5 augustus KINDERARTS t/m 31 augustus DANKBETUIGING Voor de vele blijken van medeleven tijdens ziekte en overlijden van onze geliefde vader, behuwdvader, groot vader en oom, de Heer JOSEPH VERSTRAETEN danken wdj allen, vooral ook H.H. Geestelijken, doktoren, Eerw. zuster Bernarda en verplegend personeel, voor de goede zorgen aan hem besteed tijdens zijn verblijf in het St.-Liduinaziekenhuis te Hulst. Fam. Verstraeten-de Moor Clinge, Gravenstraat 341. Te koop aangeboden een goed onderhouden woonhuis. Gelegen Rijksweg 25. Be vattende kamer, keuken, gang, overdekte buitengang en schuur met erf. Direct leeg te aanvaarden. Te bevragen bij W. JANSEN Rijksweg 25 Nw-Vossemeer Te koop of te huur ruime win kel met woonhuis, in W.Z.VIaan derm, 4 km van de kust. Zeer geschikt voor pension. Brieven onder no. 34109. Bij Mastbos herenhuis W. v. Oranjelaam f 60.000; Burg. Pas stoorsstr. (met gar-) f 50.000. Nw. Ginnekemstr. 43, Breda. Makelaars v. d. Berg Co., tel. 01600-24421. Te koop. Hoekhuis met gar- en grote tuin f 45.000,- omstreeks maart te aanv. Vondelstr. Br. ond. no. 34061. 10 Uren autorijles f 47,50. Losse lessen f 6.5o. Fonkel nieuwe lesauto's. Gediplomeer de instructeurs. Bondsautorij- school „De Centrale". Aan- melddngsadressenBreda, Rid derstraat 4, tel. 37009; Tilburg, Korvelplein 29, tel. 26816; Roo sendaal, Raadhuisstraat 48, tel. 5073; Bergen op Zoom, St.-Ca- tharinaplein 8, tel. 6445; Goes, Magdalenastraat 8, tel. 5032; Middelburg. St. Pieterstraat 1, tel. 4029; Vlissingen, Hoek Ho- beinstraat - Paul Krugerstr., tel. 2593; Terneuzen, Dijkstr. 54, tel. 3394. 4-Pers caravan te huur. Stand plaats „Panmeschuur", Nieuw vliet. J. Wiliaert, Churchillweg eeonervd" 1, Hulst. Tel. 01140-2702, b.g.g ge geopena- 01144-203. Jongen, 21 j. zoekt vriend van ong. zelfde leeftijd, die na 10 a/ug. met mij een vakantietocht wil maken. Br. m. foto onder no. 34130. Struyck Oosterhout in enige afdelingen van ons bedrijf be staat nog werkgelegenheid v. serieuze actieve medewerkers Ervaring in betonverwerking verdient aanbeveling, maar is geen vereiste. Geïnteresseer den kunnen ons bellen onder no. 01620-3021 of naar ons toe komen op kantoor Koningsdijk 69. Zonodig komen wij u thuis bezoeken. x Beckers' Haardenfkbriek N.V. kan personeelsleden plaatsen voor het verrichten van diver se werkzaamheden in de pro ductie. Belangstellenden nodi gen wij uit te solliciteren Vrijdagsavonds van half acht tot acht uur, of gedurende de week overdag van acht uur tot half zes. X Algemene kennisgeving. Na een kortstondige ziekte overleed tot onze diepe droefheid en na voorzien te zijn van de H.H. Sacramenten der zieken, onze inniggelief- de man, vader, behuwd- en grootvader, de heer JOSEPHUS ASSELMAN Hofmeester Prov. Boot KruiningenPerkpolder echtgenoot van mevrouw Josepha C. M. van Hove in de leeftijd van 61 jaar. Hansweert: J. C. M. Asselmanvan Hove Terneuzen: G. van MieghemAsselman Th. van Mieghem en kinderen Hansweert: E. WagenaarAsselman J. Wagenaar en kinderen. Hansweert, 4 augustus 1965. De plechtige uitvaartdienst, waarbij Ued. be leefd wordt uitgenodigd, zal plaatshebben op zaterdag 7 aug. om 11 uur in de parochiekerk te Hansweert. Rozenkransgebed op vrijdagavond om 7.30 uur in voornoemde kerk. UTRECHTSE STAAL- EN Vredenburg 2 - Utrecht vragen met spoed: ELEKTROWERKEN Telef. 10367 of 12693 Inlichtingen vrijdagavond tussen 8 en. 10 uur in Café Boulevard, ROOSENDAAL en zaterdagmiddag tussen 3 en 5 uur in Hotel-Café-Rest. Miulder, Ant werpsestraatweg, BERGEN OP ZOOM. B.z.a. jongeman 27 jaar in het bezit van de diploma's Neder landse- en Engelse Handelscor respondentie. Brieven onder no 52515 Bontmantels zomerprijzen, keuze uit meer dan 20o stuks Kees v.d. Ven. Nieuwlandstr 3. Tilburg, tel 04250-266117 X Vanaf donderdag 5 t/m woensdag 11 augustus Aanvang 8 uur Brengen wij gedurende een week nogmaals de meest- gevraagde film van het jaar met: NATALIE WOOD, RUSS TAMBLYNN, RITA MORENA, GEORGE CHARK1RIS in de onvergetelijke wereldberoemde TECHNICOLOR De meest geprolongeerde film ter wereld met de on sterfelijke muziek van de musical West Side Story. Een film welke met niets is te vergelijken maar die U MOET KOMEN ZIEN OF HERZIEN EN HOREN DE FILM DIE ZIJN TIJD 10 JAAR VOORUIT IS Gezien de grote lengte der film heeft het filmver huurkantoor de prijzen verhoogd en is er des zon dags slechts één middagvoorstelling. Aanvang 2.30 uur. ZONDAGMIDDAGVOORSTELLING: Aanvang 2.30 uur. TOEGANG 14 JAAR. BESPREEKT VOOR DEZE FILM TIJDIG UW PLAATSEN tel. 2041 (01150) en haalt deze af voer de aanvang der voorstelling. Bezoekt Brabants grootste sier viskwekerij. Uitgebreide sorte ring, waaronder Rubrosrtigma, zwarte neon, Roberti en Racho- vie. Ook voor planten. J. A. de Smit en Zn., Havenkant 2, Moerdijk, tel. 01683-473. X Te koop bandrecorder op bat terij. Vraagprijs f 200,-. Micro foon en opnamesnoer en ge luidsband gratis. Schimmelpen- nimglaan 15, Bergen op Zoom. Recreatiebad „WOLFSLAAR" Natuurbad „HET EI" Gedurende de vakanties iedere ochtend om 9.30 uur in beide baden gratis opleiding voor het 2e diploma. Voor opleiding verdere diploma's, duiken en schoonspringen nadere inlichtingen aan de zwem baden. N.B. Iedere week is er gelegenheid tot het afleggen van zwemdiploma's. In onze verkoop-organisatie is plaats voor een Sollicitanten moeten voldoen aan de volgende eisen 1 commerciële ervaring 2 minimaal ULO-opleiding 3 leeftijd 25 30 jaar. Schriftelijke sollicitaties te richten aan N.V. v/h Fa. Gebr. Duvekot, Stationsweg 18, Krabbendijke. Wasmachines rechtstreeks van de fabriek v.a. f 125,- Wijn- gaardstr. 5, Goes, tel. 7768. Uniek en verbluffend zijn de voordelen van Siegler olie haar den. Zeer voordelige warmte in de winter en koelte in de zomer. Volautomatisch Install, bedrijf De Weerd N.V., Markt 33, Etten, tel. 01608-2310. Centrale verwarming vergroot uw leefruimte. Wij lichten u gaarne voor over de mogelijk heden tot een installatie aange past aan uw situatie. Install, bedr. De Weerd N.V., afd. C.V. Markt 33, Etten, tel. 01608-2310 (na 18 uur 01608-3047). fm' feubr Te huur aangeb. ruime etage 30 m2 en keuken 2,5 x 2.5 m gelegen in de hoofdstraat van Zundert. Prima stand. Vrije opgang pas verbouwd, zeer ge schikt voor kantoorruimte, of showroom of praktijkruimte. Wordt niet verhuurd als woon huis. Br onder no 33715 Huur een koelkast voor f 12,75 per maand zonder vooruitbeta ling met recht van koop. Van daag besteld, morgen bij u thuis. Bel (óók 's avonds): Vlissingen 4410 - Goes 5397 - Zierikzee 2540 Axel 338 of Sluis 277. Huur nieuwe televisie met al le programma's voor een ge ring bedrag per maand Geen vooruitbetaling. Altijd recht v. koop Bel (óók 's avonds) M'burg 3973 of Goes 5397 of Zierikzee 2540 of Axel 338 of Sluis 277. Auto's""Mot-oren Aangeboden: Consul *57, geen olie, prima motor en banden iets voor knutselaar, f 600,- Norbartlaan 55, Roosendaal. vraagt voor haar werk te Sliedrecht Voor busje kan eventueel gezorgd worden. Inlichtingen bij bovenstaand adres Telefoon 01840—2130, na 18 uur 01850—27396. „De Reu"-caravan3 zijn be roemd om hun sublieme wég- ligging, hun chique afwerking en hun interessante prijs. Be zoekt onze showroom. Belcrum garage, Min. Kanstraat 162o, tel. 01600-39900. Breda, alle da- R.-k. dame, net. verschijning, z.k.m. r.-k. vrijgezelle heer, ook nette verschijning met eerl bedoelingen, leeft. 38-45 jaar Br. met foto onder no. 33992. T. k. Trabant kl. groen. lWu» km ged. Schade vrij. 1 jr oud nw. prijs 3750,- luxe uitvoe ring, elk technisch onderzoek toegestaan. Vraagprijs f 3000. Br. ond. no. 19559. Motor Honda Dream 300 cc~ met Meg. uitl. te koop. ly bevr. Molenstraat 56, Clinge. Schieting vrijdag 6 aug. bij L. Janssen, Hellestraat Beg. 3 u. PARALLELWEG 5, ETTEN, TEL. 01608-2573 Vraagt voor zo spoedig mogelijk voor de kostprijscalculatie (niet ouder dan 30 jaar) Deze functionaris zal de leiding van deze afdeling op zich gaan nemen en dient te beschikken over een diploma M.B.A. De eventuele militaire dienstplicht moet ach ter de rug zijn. Geboden wordt: een aantrekkelijke positie en een goed salaris voor iemand, die met ambitie dit interessante onderdeel van onze administratie wil gaan verzorgen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan onze afdeling Perso neelszaken met in de linkerbovenhoek: Kostprijscalculator. worden rechtstreeks geleverd aan particulieren en zaken. (Uit de fabriek te Absdale door geheel Zeeuwsch-Vlaanderen). PERMA VOORDELEN: - Directe service - Aanzienlijk goedkoper - Toch 5 jaar garantie - Hoog-Zweeds materiaal - Lamellen van gelegeerd aluminium (Duralumi- naum) Jok de extra slanke model len met lamellen van 35 mm. Levertijd binnen 1 week Ook voor nieuwbouw. Aann. provisie. Afmeten en ophangen in prijs begrepen. PERMA-FABRIEK VOOR ZEEUWSCH-VLAANDEREN Te koop Austin Healy 7 cyl. in zeer goede staat met kachel radio enz. te bevr. C. F. v. Breemen, Rooseveltlaan 122, Bergen op Zoom. Niet op za terdag (post Hulst) Tel. 01140-2788-3563 DUTCH EAST INDIA CARPETWHOLESALERS London - Teheran - Tilburg Verkoopkantoor en magazijn voor Benelux Capucynenstraat 55 Tilburg (Nbr.) Telefoon 04250 - 25884 Vito Garage te Breda. Handel in uitsluitend eerste klas ge bruikte automobielen, welke van voor tot achter geheel zijn nagezien en gecontroleerd in eigen werkplaats. Al onze wa gens zijn rechtstreeks van eer ste eigenaar, schadevrij en van zeer recent bouwjaar. Komt u eens geheel vrijblijvend bij ons kijken. En maakt uw keuze uit de volgende courante automo bielen. Vauxhall Viva 1963. Re- naui Dauphine 1963 met ■hijfremmen, Fiat 1300 1963, Fiat Neokar 1961 met radio en schuifdak, V.W. 1500 S 1964, V.W. de Luxe 1961 met roldak, V.W. de Luxe 1963, Fiat 600 van 1963, Citroen 2 CV 1963, Opel Rekord van 1960, V.W. 1500 van 1962 met schuifdak. Al deze auto's worden verkocht m. onze volle gar. Overal bekend. Gedurende de garamtietijd 3 mnd. alle eventuele onkosten voor onze rekening, zowel van onderdelen als van arbeidsloon Elk deskundig onderzoek en proefrit toegestaan. Inruil en financiering mogelijk. Vito Ga rage. Ginnekenweg 340-342 vlak bij de Ginnekenmarkt. Total-pompen. Dagelijks ge opend tot 10 uur. Zaterdag en zondag tot 6 uur. Tel. 36173. Te koop woonhuis, grote schuur 13 are en IS c.are met oprij laan. Nog een woonhuis in 't centrum van Bergen op Zoom. Beide vrij te aanvaarden. Br. ond. no. 53518 bur. v.d. blad te Bergen op Zoom. (gewijzigde oproep) Bij de stichting bestaat de mogelijkheid tot plaat sing van een De taak van deze functionaris zal bestaan uit het uitoefenen van toezicht op het gebruik van de ge meentelijke sportaccommodaties. De werkdagen liggen van maandag t/m vrijdag in het algemeen tussen 17.30 uur en 22.30 uur, op za terdag tussen 13.00 uur en 18.00 uur en op zondag tussen 11.00 uur en 18.00 uur. Salariëring: Bruto 508,76 per maand, verhoogd met 35,90 p. m. huurcompensatie en 4 vakantietoelage. Rijwielvergoeding: 72,per jaar. Sollicitaties binnen 10 dagen te richten aan het bestuur van de Stichting Sportbeiangen Goes, p/a Stadhuis Goes. Noordstraat 102 - Terneuzen vraagt voor haar AFDELING ELEKTRISCHE INSTALLATIE die belast aal woorden met leiding geven bij installatiewerkzaamheden Geboden wordt: Interessante werkkring met afwisselend werk en goed loon. Vereist wordt: Diploma electrotechnisch installateur V.E.V. Sollicitaties te richten aan: NOORDSTRAAT 102 TERNEUZEN TELEF. 3128 maak een proefrit bij uw Vespadeaier IMPORTEURS: IMPORT "NEGA" N.V. G.A.M. I N.V. NEDESPA Rotterdam Tel. 176600 j Roermond Tel. 5757 Soerweg 25 1 Kapellerpoort 6 Overal dealers in binnen- en buitenland Vespa-scooters voor de Bevelanden, ook voor onderdelen: Oostwal 21 Goes tel. 01100-6063 v.h. Huybregts Blauwe Dijk 47 tel. 2155 Middelburg Een van de eerste vereisten voor een verkoper is wel doortastend heid. Als U een ervaren verkoper bent van tenminste 30 jaar... wees dan ook nu doortastend. Pak de telefoon en bel nr. 01180 - 4649 de Heer Keyts die te bereiken is donderdagavond 5 augus tus tussen 7 en 10 uur en vrijdag morgen 6 augustus tussen 9 en 12 uur. Hij maakt dan direkt een afspraak met U. Geen brievenrompslomp dus, maar zo spoedig als het U schikt een informatief gesprek over de interessante funktie die wij U - doortastend verkoper - kunnen bieden. 15-7. „Mijn vader Wah-kib (Schild) genaamd, werd ge wond en moest zich lateer bij le Sioux aansluiten. U ziet dus, Jat ik een Dakota ben, maar in hart en ziel ben ik bij mijn voorvaderen." „De Sioux wo nen todh aan de andere kant van de bergen? Walt drijft u deze kamt uit?" „Ik kom van het gebergte in het westen en heb een zeer belangrijke bood schap voor een blanke broe der." Die woont hier zeker dicht bij?" „Mijn blanke broe der is slim als de adelaar Hij heeft dit natuurlijk uit Wohka- deh's spoor opgemaakt. Mijn paard was zeer vermoeid en struikelde bij zijn sprong over de beek- Toen het viel, viel ik ook en toen sprongen deze negen lafaards te voorschijn en bonden mij. Maak mijn banden los, dan zal ik ze tonen, wie Wohkadeh is!" „U hebt toch wel begrepen, dat ik hier niets te zeggen heb?" „O, maar mijn blanke broeder gaat voor vijf tig van zulke coyotes niet uit de weg." „Hoe weet u, dat wij niet bang voor ze zijn?" „Om dat Wohkadeh reeds dikwijls de heldhaftige verhalen va Lange Davy en DikkeJe® my gehoord heeft, wilde verrast anto**"*®? maar Brake kwam Wssen°el de. „Zo is het genoeg! V j met die vent Engels 9pr**_ maar dat brabbeltaaltje verS ik niet!" Sam the Shan Imca Marina blijkt zijn. Overduidelijk w door het grote aantal ze Hitparade-prijsvraa waarmee haar plaat winnen was. Ook bl teit uit het feit, dat Stem-hitparade liefst kwam te prijken. Er inzendingen, waarvan aanmerking komt die Ireen en Eikenlat Koeivt De gezusters Thijs dezer dagen per post De hitparade, zoals zers is samengesteld, uit: 1. Wooly Bully Sam the Sha 2. Hello Josephine 3. Santo Domingo Imca Marina/Ria Vi 4. Mr. Tambourinema The 5. Ticket to ride 6. II Silemzio 7. La dance de Zorba 8. Bring it on home 9. Price of love 10. Colours Th Deze week draait om Nederlands hoo: plaat „Wooly Bully Sham en the Phara De opgaven voor week luiden: A. Stel uit de nu vol naar eigen voorkeu rade samen: 1. Go now 2. That 'U be the day Th 3. Wooly Bully Sam the Shan 4. Als je maar nooit 5. Heart of stone 6. The birds and the 7. Red roses for a blu 8. Goodbye my love 9. Colinda 10. King of the road B. Raadt op welke plaa van Sam the Sham volgende week in d komt te staan. Briefkaarten weer na Stem", Reigerstraat 16, adreszijde weer het wo vermelden. De inzending lijk maandagavond in uitslag en de nieuwe op weer in ons blad van Ji TVutslands hoog in de teerde Jiirgen Herbst we nummers aan zijn i voegd: „Ein Stern geht es Nacht wird am Missoi mens, die op een „singel gebracht, ademen geheel prairiesfeer, die nog v door Herbsts diepe, wel een passende muzikale i de nummers liggen bijzv het gehoor. CONNT Qonny van Bergen, die Knokke-festival zo' beurt maakte, heeft festivalnummers op ee zet: „Johnny, oh John naar de horizon". Eersi (Advertent Voor al Uw TOPHITS FONOBA! Oranjestr. 2 Axel j

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 6