van Hulp aan boeren billijk F Jachtwerf Zwemer bouwt een nieuw type zeilboot Reorganisatie W G. Kruis Brabant hoeft niet bezorgd te zijn e aankoop rtikelen Koratief <EN 98 98 69 69 eren met blemen! 46 100 Landbouwschap vandaag voor principiële vraag OOK NCB OP VINKENTOUW Kenners Kopen Kodak Film J. Asselman overleden lanten goed van en goedkoper Kustvaarder na aanvaring I I gezonken Verkiezing van miss Witte Huis in Kloosterzande Pe üfewt Bonnetjes VEEL BELANGSTELLING VOOR TEMPO Herindeling Walcheren VIJF RADEN MOETEN ER WEER OVER DEBATTEREN Mij nenbestri j dings- squadron 127 bezoekt Breskens Nog dit jaar bus Breda-Antwerpen Katholiek schonk 12 cent aan hoger onderwijs delen NATIONALE PAX CHRISTI IN BUDEL Albion Bedrijf van vader op zoon te Kamperland Gemeenten iets ruimer Smallenbroek wil hogere toelagen voor kamerleden W .-Z .-Vlaanderen neemt initiatief BIESBOSCHWATER VOOR MAASSTAD DAGBLAD BE STEM VAN DONDERPAG 5 AUGUSTUS 1965 met 5 zegels met 10 zegels Vader voorinen zoon Zwe- mer in hun Tempo in de haven van Kamperland. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG/TILBURG. Gisteren scheen de zon, maar in de agra rische wereld klonken opnieuw geluiden van verontrusting over de gevolgen van de regenperiode. Het Landbouwschap komt vandaag in een speciale vergadering bijeen om zich te beraden over de mogelijk heden van snelle hulpverlening aan de boeren die het het zwaarst te verduren hebben. Het schap zal de minister maatregelen voorstellen. (Van een onzer verslaggevers) ZEEBRUGGE De Nederlandse coas ter Neutron van het scheepvaartkantoor Beek uit Groningen is gisternacht ter hoogte van Zeebrugge op een wrak uit de laatste wereldoorlog gelopen. Het wrak Ligt buiten de vaarroute. De Neutron zonk binnen twintig minuten. De bemanning had nog voldoende tijd om in een sloep te gaan. Zij werd door een Belgisch vissers vaartuig overgenomen en in Zeebrugge aan land gebracht. Niemand werd ge wond. De Neutron was met een vracht cellulose onderweg van Antwerpen naar Londen. (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE Zondagavond a.s. zal in dancing ,,Het Witte Huis" te Kloos terzande een miss Witte Huis" worden gekozen uit de bezoeksters van de zaal die avond. Miss „Witte Huis" zal wor den aangewezen door een competen te jury, die uit drie heren en een dame zal bestaan. Zij zal een zesdaagse vakantiereis naar {Duitsland krijgen aangeboden, alsook [enkele presentjes beschikbaar gesteld door andere bedrijven in Kloosterzande. I De verkiezingen zullen worden gehou- Iden onder leiding van de heer W. Reme- Iry uit Sas van Gent. Minstens één boer bewaarde bij alle natte narigheid zijn gevoel voor humor, de vogelverschrikker zal wel dorst hebben, dacht hij en hij schonk de wereldl dit staaltje van pop-art. Hij versierde de vo gelverschrikker niet met limona de, maar met bierflessen. In agrarische kringen beseft men overigens dat er een principiële vraag in het geding is. Moeten voor de ge troffen boeren speciale maatregelen ge nomen worden, of dienen zij gebruik te maken van de algemene voorzieningen die voor elke burger gelden (algemene bijstandswet) De regering heeft bij de gemeentebe sturen al aangedrongen op een soepele toepassing van de bijstandswet. Maar de boeren die het moeilijk hebben, voelen er niet veel voor om bij Sociale Zaken aan te kloppen. Zij ervaren dat als het vernederend op houden van de hand, en niet als het clai men van een recht. Ook anderen Maar, zeggen sommigen, niet alleen de boeren zijn de dupe van het slechte weer. De exploitanten van de ontspan ningscentra in de vakantie-streken heb ben ook schade geleden, evenals de fris drank-fabrikanten, de ijsco-mannen, de badpak-verkopers en wie eigenlijk niet? Waarom zou de regering de boeren moe ten helpen en de andere gedupeerden niet? Voor deze groepen zijn het normale be drijfsrisico's, werpt men hun in land- bouwkringen tegen- De boeren zouden een slecht jaar als dit ook zelf moeten kunnen opvangen, maar de regering heeft hun produkten onderworpen aan een schriel prijsbeleid, waarin risico's als dit niet zijn gecalculeerd. Daarom zitten sommige boeren nu aan de grond, en daarom is het billijk, als zij van de regering special© hulp verwachten. De directeur-secretaris van de NCB, ir. C. van Schendel, verklaarde giste ren dat zijn organisatie al geruime tijd geleden in KNBTB-verband enkele maat regelen heeft voorgesteld- De nood is erg plaatselijk, al zijn er ook hele stre ken aan te wijzen waar de moeilijkhe den zich opstapelen, zoals in het land van Maas en Waal.' Moeilijk Juist omdat niet de hel© boerenstand het even zwaar te verduren heeft, zal het erg moeilijk zijn maatregelen uit te dokteren waarvan niet iedereen kan pro fiteren. maar slechts degenen die echt hulp nodig hebben. De billijkheid ver eist ©en dergelijke verfijning. Ir. van Schendel wees er nog op dat de wateroverlast ook de niet-agrariërs zal overtuigen van de noodzaak om gro tere bedragen te spenderen aan cul tuurtechnische werken, zoals ruilverka velingen. Ook voor de kamperende „bur ger", stelde hij, is het niet plezierig met tent en al weg te spoelen, omdat de kampeerterreinen evenals de akkers van de boeren gebrekkig ontwaterd zijn. Prijsbeleid Honderdvijftig „bonnen" per Jaar is de norm voor surveillancegeschiKt- heid bij de Helderse politie. Minister Smallenbroek van Binnenlandse Za ken, die dat ook namens zijn ambtge noot Samkalden van Justitie beves tigt, zegt er echter bij, dat de bekeu ringen niet alleen graadmeter moeten zijn. Want, aldus de minister, dat zou wel eens tot een bedenkelijke menta liteit kunnen leiden. De politie moet de vriend zijn van het publiek, zeggen de korpschefs zo graag. Hun mensen zijn er niet om zoveel mogelijk „bonnen" te schrij ven, maar om het publiek op te voe- nog altijd, dat de surveillerende Hel derse korpschef willen we graag tot deze „wijzen" rekenen. Maar honderd vijftig bekeuringen per jaar betekent no galtijd, dat de surveillerende Hel derse agent eens per twee dagen zijn boekje tevoorschijn moet halen, om zich „waar" te maken in de dienst. Neemt de Helderse korpschef nu op basis van ervaringscijfers een zekere overtredingsfrequentie aan, of kent hij aan het element tact binnen zijn korps zo weinig waarde toe, dat het bonboekje daarop een ferme „aanvul ling" moet zijn? In beide gevallen zou de korpschef zelf de aangewezen man zijn, om daar door middel van eigen activiteit verandering in te brengen. Anders is het gevaar niet denkbeeldig, dat de mentaliteit zich aandient, waar tegen de minister heeft willen waar schuwen. De mededelingen van de be windsman zouden overigens wel ge nuanceerder in de openbaarheid kun nen komen. Ze zouden bijvoorbeeld rekening hebben kunnen houden met het ervaringsverschil tussen een ge vorderde brigadier en een achttienja rige straatagent. Wanneer de bonnen, schrijverij meetelt bij het vaststellen van geschiktheidsnormen lijkt ons dit een eerste eis. MIDDELBURG Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben de raden der ge meenten Oost- en West-Souburg, Vlissin- gen, Veere, Vrouwenpolder en Seroos- kerke verzocht zich uit te spreken over enkele gedachten, die uit het overleg tussen de minister van Binnenlandse Za ken en de vaste commissie voor binnen landse zaken uit de Tweede Kamer naar voren zijn gekomen. De raden van Oost- en West-Souburg en Vlissingen wordt verzocht hun oordeel te geven over het idee om het gebied ten zuiden van de uitvalsweg van Vlis singen in de richting van het dorp Nieuw- land aan de gemeente Vlissingen toe te wijzen. Veere, Vrouwenpolder en Serooskerke zullen zich moeten uitspreken over de gedachte het dorp Serooskerke bij de nieuwe gemeente Mariekerk en het lan delijke gebied van Serooskerke bij de nieuwe gemeente Veere tevoegen. Gedeputeerde Staten verwachten uiter lijk 23 augustus een antwoord terug. Daarop wees gisteren bijvoorbeeld het Drents Landbouwgenootschap. Hoofd oorzaak van de moeilijkheden is niet de regen, maar het te magere prijsbeleid, dat de boeren niet in staat gesteld heeft reserves te vormen. Het pleitte dan ook voor een aanvulling op de nog steeds te lage melkprijs en voor het verlenen van renteloze voorschotten. Alle landbouwers en tuinders hebben onder het slechte weer van de laatste tyd te lyden, maar de situatie is niet overal even alarmerend. In de provin cies Gelderland, Overijssel en Drente kampt men met groter moeilijkheden dan elders. De Nederlands© Christelijke Boeren- en Tuindersbond (NCBTB) liet gisteren we ten dat de toestand in Overijssel nog ernstiger geworden is dan een week ge leden, toen de Gelderse en Overijsselse landbouworganisaties de noodklok heb ben geluid. Volgens de NCBTB dreigt het voortbestaan van overigens goede bedrijven in gevaar te komen KNBTB attent Ook de Katholieke Nederlandse Boe ren- en Tuindersbond (KNBTB) zit op het vinkentouw. Een woordvoerder van deze organisatie zei ons gisteren, dat de situatie ook zorgelijk is in bepaalde de len van Brabant en Limburg, vooral langs de rivieren. „Wij zijn attent, en wachten met spanning op de conclusies die het landbouwschap zal trekken," zei hij. DEN HAAG (ANP) Van 6 tot 10 augustus zullen drie kustmijnenvegers, 1 behorende tot het mijnenbestrijdings- I squadron 127 van de Koninklijke Marine Itw. Hr. Ms. ..Grijpskerk" (Vanaf 7 I augustus), Hr. Ms. ,,Sneek" en Hr. Ms. I „Lochem" een bezoek brengen aan Bres kens ter gelegenheid van d© visserijda Igen aldaar Tijdens dit bezoek zullen de schepen »pengesteld worden voor bezichtiging. Het squadron staat onder bevel van de 1 luitenant ter zee der tweede klasse oud- 1ste categorie, W. W. Bak (als squadron- ■commandant). (Van een onzer verslaggevers) BREDA De (Belgische) Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen, die samen met de BBA enkele busdiensten Nederland-België vice versa onderhoudt, verwacht dat nog dit jaar de goedkeuring zal afkomen van het Belgisch ministerie van Verkeerswezen voor de rechtstreekse busdienst Breda-Wernhout-Antwerpen. De ingebruikneming van deze route, zo werd ons door de NMVB te Antwerpen verzekerd, wordt niet verhinderd door de op deze rijksweg nog aanwezige tram rails. Het wordt een rechtstreekse bus verbinding met Antwerpen, waarvoor men vooral in het najaar en de winter maanden een grote belangstelling ver wacht. NIJMEGEN (KNP) De Nederlandse katholiek had voor het onderhoud van de katholieke instellingen van wetenschap pelijk onderwijs in 1964 12,25 cent over. In 1963 was deze bijdrage gemiddeld 12,62. Het Katholiek Hoger Onderwijs Fonds (HOF) constateert in zijn jaarverslag over 1964, dat het er niet naar uitziet dat het resultaat van de jaarlijkse acties van het HOF op korte termijn spectaculair om hoog zal gaan. Men wijst er o.m. op, dat een groot aan tal parochies in ons land niet meedoet aan de acties voor het HOF. Hoewel een reorganisatie in de dio cesane en parochiële actiecomités is door gevoerd, wat een bezuiniging in de on kosten betekende, heeft dit nauwelijks verschil gemaakt in de uiteindelijke op brengst. In 1963 was deze f 647.143,31 en in 1964 f 648.522,91. VOOR BRILJANTE KLEURENFOTO'S BUDEL (ANP) Tijdens de nationale Pax Christi Voettocht 1965, die tot 8 au gustus (1 uurt, zullen de 70 Nederlandse „routiers" vrijdag in Bude] bijeenkomen met daar gelegerde Duitse militairen en inwoners van het Belgische Hamont. word,t'n drie korte inleidingen ge houden, nl. door een Duitser over „de ïïSIt i dlc vert~and houdt met het vredesverdrag met Duitsland en meer in ÜT™ Strlid om het Sealed be neden de Oderneisse", door een Belg over for, ui en de tegenstellingen tus sen Vlamingen en Walen, en door een inwoner van Budel, de heer JansS!ove? den aan nunder ontwikkelde gebie- tnSftSffelCihT? ,van de 10-daagse voet tocht is „de betekenis van de ai-beid als vredeselement" (de wereld van de arbeid en haar houding tot de maatschappelijke middengroep, met name hoe deze twee groepen nader tot elkaar gebracht kun nen worden en hoe de klassenstrijd en het standsverschil tot hun juiste propor ties kunnen worden teruggebracht) (Van een onzer verslaggevers) KAMPERLAND Er scheert de laatste tyd een nieuw type zeilboot over het Veerse Meer, genaamd Tempo. Zyn naam is niet toevallig gekozen want het ding is verrassend snel. Met windkracht 8 tot 9 jaagt deze tweepersoons boot van het scow-type met een snelheid van 40 tot 45 kilometer per uur over het water. Deze boot met zyn merkwaardige vorm (héél plat en héél rond van voren) is bezig in een ontzaglijk tempo de Nederlandse wa teren te veroveren. Vorig jaar november ging de eerste Tempo te water. Sindsdien zyn er al bijna 100 nummers van dit type uitgegeven. De meeste liggen nog op dc helling. Ongeveer twintig zijn er in de vaart. De 21.jarige Wim Zwemer uit Kamperland, die samen met zyn vader een jachtwerf heeft opgebouwd, heeft er intussen al drie gemaakt. Twee zyn er verkocht. Ze varen in Duitsland en op de Hollandse meren. De derde ligt als de monstratieboot in de haven van Kamper land. Van de winter gaat Wim Zwemer de Tempo in serie bouwen. Jachtwerf fa. P. Zwemer en Zoon heet het sinds april 1963. Vader en zoon zijn op het ogenblik zelf bezig met de bouw van een werkloods van 12 bij 30 meter. Het is allemaal begonnen met een sim pele vraag van Wim Zwemer toen die nog op de h.b.s. in Middelburg zat. Vrien den van Wim hadden een kano en het zat er dik in dat die vraag zou komen. Wim zei: „Maak nou eens een bootje voor me, pa." Pa liet zich niet kennen en na verloop van tijd lag er een kano in het water. Daarna bouwden vader en zoon samen een zeilbootje. Wim Zwemer haalde intussen zijn di ploma h.b.s.-b en kwam vroeger dan normaal in militaire dienst. In deze pe riode volgde hij een cursus jacht- en kanobouw. Zijn vader bekwaamde zich tegelijkertijd in het vak van timmerman. Na de diensttijd ging de fa. P. Zwemer en Zoon aan de slag. Vader en zoon bouwden, in opdracht, verschillende soor ten jachten. Vorig jaar kwam de Tempo plotseling in de belangstelling. Deze boot is ontworpen door een naar Cape Town in Zuid-Afrika geëmigreerde Nederlandse zeilmaker. Omdat de Tempo goedkoop maar toch uitzonderlijk snel is, hadden de amateur-bouwers al gauw veel inte resse voor het ontwerp. De Tempo-koorts werd nog aanzienlijk opgevoerd na een enthousiast artikel in de Waterkampioen. Wim Zwemer werd een van de eerste leden van de Tempo Club Holland. Hij was ook een van de eerste leden, die een Tempo in het water had. Hij had hem voor zich zelf gebouwd, maar er verscheen al gauw een koper op de kust, die de Tempo mee naar Holland nam. Hij bouwde een tweede Tempo voor zich zelf, maar ook die was in de kortste keren verkocht. Zijn derde wordt als de monstratieboot gebruikt. Met de vierde is hij bezig. Wim Zwemer werkt gemid deld vier weken aan één Tempo. Wan neer hij ze in serie gaat bouwen zal het nog wel vlugger gaan. Dan zal ook de prijs iets zakken. De Tempo is echt gebouwd op snelheid. Hij moet een beetje wind hebben. Wind kracht 4 of 5. Dan planeert-ie het best, aldus Wim Zwemer. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Het budget van de Nederlandse gemeenten voor 1966 zal dank zij een hogere voorlopige uitke ring uit het gemeentefonds met onge veer 5 procent omhoog gaan. Het totaal bedrag aan uitkeringen uit dit fonds zal namelijk in 1966 ten opzichte van 1965 met 125 a 150 miljoen gulden worden verhoogd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Minister Smallen broek (Binnenlandse Zaken) heeft in twee door hem ingediende wetsontwer pen verbeteringen voorgesteld in de fl nanciële positie van de leden van de Tweede en Eerste Kamer. Voorgesteld wordt: 1. een verhoging van de reiskostenver goeding voor de leden van beide Ka mers van 2400 tot 3000 gulden per jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 ja nuari 1965. 2. Een verhoging van de vergoeding voor de aan het Tweede en Eerste Ka merlidmaatsehap vertbonc.en kosten met 25 procent (kosten van verblijf, tele foon, vakliteratuur etc.) resp. 3750, 5000, 6250 en 7500 gulden, afhankelijk van de woonafstand. Voor Eerste Ka merleden wordt de huidige vergoeding van f 1200,- verhoogd tot f 1500,-. 3. Een verhoging met 25 procent van de sinds 1959 geldende vergoeding aan Eerste Kamerleden voor het bijwonen van vergaderingen of 't verrichten van commissie-werkzaamheden buiten de vergaderda.gen. De hogere reiskostenvergoeding wordt door minister Smallenbroek gemotiveerd met de opmerking, dat zowel de kosten van het reizen per trein als d© kosten van het rijden per auto sinds 1962 niet onaanzienlijk gestegen zijn. Wim Zwemer (21) gaat Tempo in serie bouwen. HANSWEERT De heer J. Asselman, sinds jaar en dag hofmeester op de pro vinciale boot Kruiningen-Perkpolder is na een korte ziekte gisteren plotseling overleden. Voor degenen, die vaak van de bootdienst Kruiningen-Perkpolder ge bruik moeten maken, was Jef Asselman een zeer bekende en geziene figuur. Hij is 61 jaar geworden. Zaterdag a.s. zal hij in Hansweert, waar hij woonde, worden begraven. Matuurlijk is het ons aan de over- zijde van de Noordzee niet onbe kend dat het eens zo machtige Albion financieel niet zo best boert. Engeland heeft grote economische zorgen die ten dele voortvloeien uit zijn tanende machtspositie binnen zijn voormalige wereldrijk, thans nog het Gemenebest geheten, hier in ons vaderland althans. Voor een ander deel komt de malaise voort uit de wonderlijke sloomheid der Britten en de economische dubieuze proefnemingen die diverse Labourre- geringen zich meenden te kunnen ver oorloven. Maar hoe dan ook, Engeland heeft zware zorgen en deelt niet in gelijke mate in de welvaart van de rest in West-Europa. De Britten willen hun defensie dan ook drastisch besnoeien. We kunnen daar inkomen. Het rijke West-Duits- land heeft onlangs Engeland ook al een economische handreiking verleend, toen Londen niet helemaal ten onrechte verklaarde dat zijn leger aan de Rijn in eerste instantie een Duitse zaak ver dedigde. Thans hebban wij moeilijkheden met Engeland, om de levering van de Fok ker Friendships, die aan Indonesië zal geschieden. Die leverantie is nog wel geen feit, maar de onderhandelingen zijn gaande. Engeland stelt nu dat deze transactie oorlogsmateriaal betreft, en dat de Indonesiërs deze vliegtuigen te gen Maleisië zouden kunnen inzetten. Hier geeft men in Londen een merk waardige uitbreiding aan het begrip oorlogsmateriaal. Een doodgewoon vrachtschip kan bewapend worden, een onschuldig passagiersvliegtuig kan een mitrailleur aan boord krijgen. En elk schip en elk voer- en vliegtuig kan ge wapende soldaten vervoeren. Zulk een uitbreidende uitleg van de term „oor logsmateriaal" is zeer ongebruikelijk. Engeland heeft gedurende onze moeilijkheden met Indonesië over Nieuw-Guinea goede zaken met Dja karta gedaan met de levering van ma teriaal dat niet alleen onder de rui me, maar onder de zeer enge interpre tatie van het begrip „oorlogsmateriaal" zou vallen. Maar de heren in Downing- street onthouden slechts wat hun het beste past. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG. De enige jaren geleden aangevangen reorganisatie van het Wit-Gele-Kruiswerk in de provincie Zeeland, opgezet om in alle afdelingen een optimaal mo dern kruiswerk te bereiken, zal medio september in het district West-Zeeuwsch-Vlaanderen als eer ste volledig worden geëffectueerd In de streek zullen dan zes wijk verpleegsters werkzaam zijn, die allen de beschikking krijgen over een auto en die in dienst komen van een centrale gewestelijke stich ting. Door de provinciale Wit-Gele-Kruis- vereniging werd Zeeland verdeeld in vijf districten: West-Zeeuwsch-Vlaande ren, Kanaalzone, grensstreek met St.- Jansteen, Land van Hulst en de Beve- landen met Walcheren. De plaatselijke af delingen zullen per district de werk zaamheden moeten coördineren, terwijl de districten samen een stroomlijn dienen te geven aan in de provincie geprojec teerde nationale activiteiten, zoals gees telijke volksontwikkeling, reuma- en kankerbestrijding. Dat de districtsgedachte eerst in wes telijk Zeeuwsch-Vlaanderen meer in houd is gegeven, heeft enige oorzaken. In dit gewest kampten de afdelingen met moeilijkheden betreffende de vervanging van wijkverpleegsters in weekends en tijdens vakanties; de afdeling Breskens verkeerde in een noodsituatie en moest de wijkverpleegster van de afdeling Oost burg lenen, hetgeen daar het werkschema overbelastte; de afdelingen Oostburg en Aardenburg werkten met ieder 1 ver pleegster voor 700800 ledengezinnen, deze overbelasting stond een verwezen lijking van een optimaal modern kruis werk danig in de weg. Vandaar dat de besturen van de af delingen AardenburgEede (821 leden). Breskens (116), HoofdplaatBiervlie' (486), OostburgSchoondijke (697), Sluis (431) en IJzendijke (540) ijverden voor een centrale aanpak van de vele proble men. Er werd een districtsbestuur gefor meerd, dat aanvankelijk de zin tot mede werking zag afstuiten op de financiën. Na lang overleg werd in maart door 5 afdelingen overeenstemming bereikt en enkele dagen geleden vervoegde Aarden burg het kwintet. Het akkoord heeft nu tot gevolg, dat medio september in de streek i.p.v. vijf 6 wijkverpleegsters werkzaam zullen zijn, die allen een werk gebied krijgen met maximaal 500 ge zinnen. De verpleegsters komen in dienst van een op te richten stichting en worden „onderhouden" door de afdelingen, die per lid per jaar 13,40 gulden daartoe zul len moeten afdragen. De stichting neemt ook de kosten van een centrale admi nistratie voor haar rekening. De reorga nisatie zal de taak van de afdelingen verlichten en de contributies danig ver hogen. De afdelingen moeten niet alleen die 13,40 afdragen, maar bovendien en kele guldens per lid aan het provinciaal Kruisbestuur en nog geld overhouden voor de eigen werkzaamheden. Deze zul len bestaan uit o.m. de exploitatie van de kruisgebouwen en de verzorging van het instrumentarium. De contributies zul len daarom gemiddeld minimaal 17 a 18 gulden per jaar per lid bedragen. Het districtsbestuur bestaat uit afgevaardig den van de afdelingen, van wie voorzitter is A. P. M. Goossens, Aardenburg; secre taris-penningmeester G. van Schaick, Breskens en onder-voorzitter P. de Rijk, Schoondijke. (VERVOLG VAN PAGINA 1) Het water moet uit de Bergsche Maas gepompt worden aan de uiterste west punt van de Allardspolder op de noor delijke oever van de rivier. De com missie heeft dit punt gekozen, omdat men hier geen last heeft van het sterk vervuilde water van de Brabantse leer industrie, dat door de rivier de Donge in de Bergsche Maas gestuwd wordt. Via een leiding onder het Spijkerboor gaat het water van hier naar het noor delijk bekken, en voorts door tunnels naar de andere reservoirs. Vanuit het noordelijk bekken, dat on geveer 35 km van Rotterdam ligt, zul len ondergrondse pijpleidingen met een doorsnee van 1,5 meter het water naar de Rotterdamse zuiveringsbedrijven op de Honingerdijk en de Berenplaat bren gen. Het zal echter eerst een primaire zuivering ondergaan in de noordelijk van de spaarbekkens gelegen polder Ganzewei. De pijpleidingen moeten de water voorziening van Rotterdam te allen tijde waarborgen. Zij openen immers ook de mogelijkheid om de waterreservoirs in de Biesbosch met Rijnwater te vul len, als de Maas niet genoeg water aan voert. Die kans acht de commissie niet groot, hoewel zij zich realiseert dat ook in Frankrijk overwogen wordt om de Maas in te schakelen bij de drinkwater voorziening, terwijl in België plannen bestaan om nog grotere hoeveelheden Maaswater af te tappen. De commissie adviseert daarom stappen te onderne men om de controle op de Maas inter nationaal te regelen. De commissie, die heeft uitgerekend dat Rotterdam in het jaar 2000 ruim driemaal zoveel water nodig zal heb ben als nu, heeft ook andere oplossin gen bekeken. Op de Zuidhollandse eilanden is de landbouwgrond volgens haar te kostbaar om opgeofferd te wor den, en uitbreiding van het spaarbek ken op de Berenplaat wordt door te verwachten stedebouwkundige en ver keerstechnische ontwikkelingen verhin derd. Het bij de Markerwaard in het IJsel- meer aan te leggen spaarbekken biedt Rotterdam geen soelaas, omdat het pas in 1978 klaar kómt. Dit reservoir ligt trouwens 115 km van de Maasstad en zou de gemeente op een investering van 485 miljoen gulden komen. Men zou ook Rijnwater kunnen infiltreren in de bodem van de Veluwe, maar dat zou 450 miljoen vergen en de recreatiebe- langen schaden. Oeverfiltratie is even min wenselijk. Het moet dus de Biesbosch worden, concludeerde gisteren wethouder Jet- tinghoff, Zolang daar geen water kan worden gehaald, zit de Rotterdamse huisvrouw in grote narigheden. Uit haar kraan stroomt thans water met hoog zoutgehalte, een raar kleurtje vanwege de verontreiniging door orga nische stoffen, een vieze smaak èn een zo hoge hardheidsgraad, dat het geld kost. Zij heeft meer zeep nodig, en vol gens de commissie ontstaat in haar gei ser zoveel ketelsteen, dat het aan de gasrekening te merken is, terwijl het apparaat, vaker dan elders, moet wor den schoongemaakt

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 5