en T r aangasmij nen bij Oostduitse grens Vietcong slaat toe; VS schoten naast Moeilijkheden AMX ver achter de rug >vinciale voudigd Vooronderzoek verdachten in tegen 12 Tres-zaak Zigeunerbegrafems i Nieuw middel tegen'vluchtelingen Scheepsramp eist 25 doden Oost-Europa weer dupe van wateroverlast Smartegeld voor spionne VREEMD GELD IS BIJ ONS BEKEND! Franse tactische luchtmacht opgericht Maleisische lof voor Nederland Geld weg uit PI 1 -zending Gezagvoerder .Bremen5 sterft op de brug wajang S TORING IN MOT LINE"? 5? dr. v. Leeuwe (oosterzande) >ogleraar te [Nijmegen Vandaag Morgen Jaar hechtenis voor inbraak bij biljartkampioen VRIENDELIJK Drs. Westerhout belast met bestuursvormen Amerikaans besluit Johnson vraagt meer geld nog Poolgeleerden door ijsbreker gered TANKS VOLLEDIG OPERATIONEEL Verkocht in Parijs: Beslaglegging op nco-nasistische grammofoonplaat JROETKAP" WERD STUDENT FATAAL Raspaard Vicaris-generaal in Soedan doodgeschoten Vertraging SPIONAGE-PROCES Doodstraf tegen Echtpaar Lots geëist Ik neem Wajang omdat het ongezouten -31 margarine is, en...puur plantaardig! EVR. C. DE KRIJGER gedwongen afscheid louw De Krijger de vertrektij- Tle Zeeuwsch-Vlaamse bussen te fen kon bij haar terecht voor (rten van de Z.V.T.M. en voor artsen J. H. B. en F. W. Puy- |as van Gent aan Sluiskillena- schreven medicamenten, [ft. altijd voor iedereen klaar- |^ij zouden het niet volgehouden Zo schetsten de twee dochters ^an mevrouw De Krijger de van hun jubilerende moeder. aandacht besteed aan de pun- I ongevallen gebeuren. Door ver- wan de bocht bij de Oranjediji g Schoondijke-IJzendijke liep ongevallen terug van gemid- Fper week tot één of twee per Inge knelpunten in deze weg Kudie. Getracht wordt de ver» pan de Kanaalweg in Middel- I dit jaar aan te besteden. Re weg Middelburg-Vlissingen nans zg. passeerstroken aange- 1 jwegen, terwijl ingrijpende ver- lilannen in studie zijn. jZeeuwsch-Vlaanderen wordt de In de weg Zelzate.Terneuzen waardoor het doorgaande an de bestaande verbinding kan eweerd. [traverse door St. Laurens en lersegatdam werden max. snel- levoerd. l;n werd aan de voorbereiding Irbetering van de wegen Vlis- Judekerkie, Zoutelande-Westka- Middelburg-Veersegatdam. ■ui voor het opheffen van de ^>ij het veerplein de Val kwam wordt in het kader van het de wegmarkering verbeterd aanbrengen van asstrepen, pen en dergelijke maatregelen. een onzer verslaggevers) Verzande. mr. dr. m. v. Juwe (39), die afkomstig is uit ■inde is door de curatoren van ■licke Universiteit te Nijmegen Ttot buitengewoon hoogleraar in it der rechtsgeleerdheid. Mr. leeuwe, wiens benoeming op 1 a.s. zal ingaan, zal belastinf- sren. Km Leeuwe werd op 27 januari Vrcn te Kloosterzande, waar nu ■ouders, de heer H. F. van li mevrouw M. A. C. van Leeu- Iker en zijn schoonouders, dok- jermans en mevrouw Hermans- fe, wonen. leerde aanvankelijk aan de Nij- Tiiversiteit, waarop hij ook zijn lexamen aflegde. Hij voltooide js aan de Rijksuniversiteit te p. Op 25 mei i960 promoveerde ■p het proefschrift ..Fiscale pro- lij fusies van naamloze vêfl* pen in Nederland en in enkel* hden. deelnemend in de Euro- Ijn promotor was prof. Smeets. jwbenoemde professor behar- liteel samen met prof. Nouwen- Jsns als hoogleraar verbonden ■diversiteit te Nijmegen, *j| ■oor belastingadviezen in gN lzal ook na 1 september in p jen wonen. [.EN uui West Side Story. 1* RAAT Ben 15 uur Schieting »EN uur West Side Story, H uur Heimweh nach St. Fault [ft. DAGBLAD DE STEM VAN DOntit.noao a auousiu» ivo,. Vijfhonderd zigeunermuzikanten liepen vooraan de stoet bij de begra fenis van de zigeunerprimas Pa? Bura in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. AMSTERDAM (ANP) De rechtbank in Amsterdam heeft de vier verdachten, die in dc nacht van 26 op 27 mei van dit jaar een inbraak pleegden in de biljart fabriek „Wilhelmina", die eigendom is van de nationale biljartkampioen drie banden C. van Oosterhout, conform de cis van de officier van justitie, veroor deeld tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest. Het waren de 19-jarige vertegenwoor diger J. H M. K., de 31-jarige bouw vakarbeider W. M. J, M. H., de 26-jarige barkeeper J.S. en de 37-jarige anodiseur H. D. B. De drie eerstgenoemden klommen op bovengenoemde nacht aan de achterzijde van de fabriek door een tuimelraam naar binnen, terwijl de anodiseur op de uitkijk ging staan. Hun aanvankelijke opzet om geld te ontvreemden misluk te. omdat zij niet de benodigde gereed schappen hadde om de brandkast te openen. Omdat zij toch niet met lege handen weg wilden gaan, stalen zij twee biljartklokken. een aantal keus, drie do zen biljartballen en enige bekers, die de biljarter op toernooien had gewon' nen. LISSABON (AFP) Het Westduitse passagiersschip Apollo" van 1.337 ton heeft woensdagochtend bij dichte mist ten noordwesten van de Portugese haven stad Oporto een Portugese treiler, de „Padre Cruz" in tweeën gevaren. Vijfen twintig opvarenden van de vissersboot ziin om het leven gekomen. Zestien man werd door de Apollo" gered. De „Padre Cruz" was afkomstig uit Ma- tozinhos, dat bij Oporto ligt. De gezagvoerder van de „Apollo" heeft meegedeeld, dat men de Portugese treiler niet op het radarscherm had waarge nomen. {Van onze correspondent) BONN Uit Oost-Duitsland naar de Bondsrepubliek gevluchte man schappen van de communistische „Volksarmee" zij komen met de regelmaat van een klok, omdat zij de enige Oostduitsers zijn, die het 5 km brede „Sperrgebiet" langs de „staatsgrens" mogen betreden hebben verteld, dat DDR-gebied langs de zonegrens met Sleeswijk- Holstein de eerste traangasmijnen zijn gelegd. Deze traangasmijnen worden in geslo ten mijnenvelden begraven, die een af meting van 40 bij 200 meter hebben. Zeven traangasmijnen worden in de vorm van een ring zo met elkaar ge koppeld, dat degene die een deze mij nen aanraakt, daarmede alle zeven tot ontploffing brengt. Deze chemische mijnenvelden zijn een nieuw middel, dat de Oostduitse com munisten hebben bedacht om burgers hunner arbeiders-, boeren- en heilstaat de vlucht in de vrijheid onmogelijk ma ken, zonder dat het daarbij komt tot dc verschrikkelijke verwondingen die gewpne mijnen plegen aan te richten. Traangasmijnen veroorzaken huilen en braken en maken de in een zodanig mij nenveld geraakte vluchteling volkomen hulpeloos. Hij (zij) kan zonder moeite door de grensbewakers worden gearres teerd. De uitvinders van deze traangas mijnen hebben van de Oostduitse rege ring bijzondere onderscheidingen gekre gen De Oostduitse grenswacht wil met de ze mijnen voorlopig eerst ervaringen op doen. Wanneer zij bruikbaar blijken te zijn zullen traangasmijnenvelden overal langs de zonegrens van Lubeck in Slees- wijk-Holsifeein tot Hof in Beieren wor den aangelegd. Dit is wat de Oostduitse staats- en partij chef Walter Ulbricht verstaat onder een ..vriendelijker staats grens" waar vluchtelingen niet meer in stukken worden gereten maar door traangas tot huilen en braken worden gebracht. Ook in Berlijn wil Ulbricht, naar men weet, de „staatsgrens" een vriendelijker uiterlijk geven: de schand- muur zal door een diepe grens versper ring worden vervangen. Deze moet in 1970 voltooid zijn. WENEN (U.PX) Nieuwe overstro mingen teisteren gebieden in Tsjecho- Slowakye. Hongarije en het zuiden van Oostenrijk, waar men zich juist begon te herstellen van de wateroverlast van de afgelopen lente. In de weerberichten wor den nog meer regen en lage temperatu ren in de geteisterde gebieden voor speld. Radio Boedapest meldde dat de door regens gezwollen rivier de Raab in het westen van Hongarije buiten haar oevers was getreden en 50 gezinnen uit hun hui zen had verdreven. In het stroomgebied van de Zala moesten 17 andere gezin nen worden geëvacueerd. Radioberichten uit Tsjecho-Slowakije berichtten dat de rivieren in heel Slo wakije aan het wassen waren als gevolg van de zware regens van de afgelbpen dagen. Bij Bratislava is de Donau 120 cm en de Vah 69 cm gestegen. Radio Praag zei dat 10.000 ha land in de streek Doenajska Streda in Zuid- Slowakije door bovenkomend grondwa ter blank staat. In het zuiden van Slowakije staat nog 140.000 ha land onder water sinds het voorjaar, toen Oost-Europa door de zwaarste overstromingen in meer dan 100 jaar werd getroffen. Ruim 3000 men sen zijn nog dakloos. (Advertentie) WASHINGTON (UPI) Het Ameri kaanse Huis van Afgevaardigden heeft eenstemmig besloten 38.114,90 dollar schadevergoeding uit te keren aan miss Nora Isabella Samuelli (50), thans woon achtig in New- York, die twaalf jaar in een Roemeense gevangenis zat wegens spionage voor de Verenigde Staten. Miss Samuelli, thans statenloos, was van 30 december 1945 tot 24 juli 1949; werkzaam op de Amerikaanse legatie in Boekarest. In 1949 werd ze gearres teerd, negen maanden in voorarrest ge houden, berecht als spionne voor de V.S. en veroordeeld tot twaalf jaar een zame opsluiting in een geheim verblijf zonder voldoende eten of medische ver zorging. Samen met haar zuster Annie Samuel li die hetzelfde lot als „spionne voor Engeland" had ondergaan, werd Nora Samuelli uitgewezey na in 1961 uit haar gevangenschap te zijn ontslagen Ze trokken in bij hun moeder in Parijs. Miss Annie Samuelli heeft van de Brit se regering schadevergoeding en de Britse nationaliteit gekregen. In de A- merikaanse senaat is een voorstel aan hangig om haar zuster het Amerikaanse staatsburgerschap te geven. De Drachme, de Yen, de Dinar, de Escudo, de Peseta... vreemd geld? Niet voor de N.M.B. Daar kennen ze de waarde van èlk geld. Als u dus te maken hebt of krijgt met vreemde valuta: de N.M.B. is uw adres. Ze helpen u deskundig en graag! NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK De bank waar u zich thuis voelt! Breda: Veemarktstraat 55-57. Bergen op Zoom: Zuivelplein 5. Roosendaal: Nieuwe Markt 24. Oostburg: Nieuwstraat 24. Temeuzen: Nieuwstraat 10. Voorts bijkantoren te Breskens, Dongen, Goes, Hulst, Sas van Gent en Zaamslag. DEN HAAG (A.N.PU Bij besluit van de minister van Binnenlandse Za ken is de staatssecretaris van Binnen landse Zaken, drs- Th. J. Westerhout vooral belast met de behandeling van de volgende aangelegenheden: de pro vinciale- en gemeentelijke indeling en bijzondere bestuursvormen; de ruimte lijke ordening em de bevordering van doelmatige organisatie en efficiency in de rijksdienst. Üe staatssecretaris houdt zich ook be zig met de automatisering van de rijks dienst. Verder is hij belast met de zorg voor het staatsdrukkerij- en uitgeverij bedrijf. Staatssecretaris Westerhout was voor zijn benoeming op 1 juli lid van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid en wethouder van Middelburg O O verzoek overbracht aan de senaatscom missie voor de strijdkrachten. De gevraagde 1,7 miljard zijn bedoeld als toevoeging aan het noodfonds voor Zuidoost-Azië. dat tot dusverre 700 mil joen dollar bevat. SAIGON (RTR) De Vietcung-rebel- ien worden steeds actiever. Gisteren sloegen ze toe in steden, buitenposten en stellingen in diverse delen van Zuid- Vietnam en brachten ze lichte tot zware verhezen toe. Tot grote veldslagen is het echter niet gekomen. Amerikaanse vliegtuigen deden aanval len op spoorwegemplacementen, een elek trische centrale bruggen en vrachtwa gens. Amerikaanse mariniers hebben ook met tanks landinwaarts van Da Nang een aan bal gedaan. Zij dachten 350 Vietcong- ieaen te kunnen verrassen, maar vingen er slechts twee. De rest bleek spoorloos verdwenen, hoewel de Vietcong toch we kenlang m het betrokken gebied actief is geweest. ™?rtPu,«,bUltenpSst Tam Bmh' 16b km ten zuidwesten van Saigon, hebben regennes- L^„^are ,verl!Pcn Beleden De post is evenwel met onder de voet aelonen President Johnson heeft het congres intussen gevraagd om nog eens 17 miljard eieren.0"1 °Orl0g in Hij deed dit bij monde van minister van defensie, Robert S, McNamara, die het (AFP) Frankrijk beschikt, ,ens een woensdag gepubliceerd de- m u...t,'lans over een „tactische lucht macht onder de naam Fatae, die ge bruikt moet worden om direct terug te '"Beval van een aanval. De tegen- dnouL i n dan woede" gericht tegen verhiüa? !a.nks, ondersteuningsbases en -al '"Bf'ynen. Volgens waarnemers kin» m llscbe luchtmacht de beschik- g moeten hebben over kernwapens, kwartini'foematie, die haar hoofd- stoateifLi!n ?1Jun knig'. Past tussen de kernwal. luchtmacht die de Franse uKmSSÏS? t"?* veevoeren, en de mili- kiM vaTrtn1?^ftu'gen die ter beschik king van de landstrijdkrachten staan. KOEALA LOEMPOER (UPI) De .Maleisische minister van handel en in dustrie, dr. Lim Swce Aun, heeft tijdens de opening xan de gloeilampenfabriek van de firma Philips uit Eindhoven lof toe- gezwaaid aan de wijze waarop Nederland zijn land helpt bjj de ontwikkeling van de industrie. Tijdens dezelfde rede waarschuwde mi nister Lim verschillende landen, waar onder Engeland. Japan en China (Peking) dat hun export naar Maleisië zal worden beperkt indien zij niet bereid zijn meer van Maleisië te kopen. „Ik stel het op prijs er de aandacht op te vestigen, dat Nederland de zevende plaats inneemt in de rij van 14 landen me financiële steun verlenen bij de op bouw van de industrie in Malakka" zei dem'ttwter voorts, die daar aan toe- stam Wi-vV" West-Europa niet in staat blijkt meer van ons te kopen dan ons te leveren, zou het op z'n minst Zijn 0ns tC helPen b') Sol a gezamenlijke bedrijven. Ik derlartoT AV ,bli'dschaP vast dat Ne- ^ngMvandeMSier °nt" (Van onze correspondent) DEN HAAG Een bedrag van 700 gul den wordt vermist uit een van het postkantoor te Leiden nil? het districtskantoor te Den Haag die gist?? avond per trein plaatsvond. Het geld wis gTfg g^eeIte van het total? bi! drag dat werd verzonden. De nostalc recherche stelt een onderzoek in. BOSTON (UPI) Hefschroefvliegtui- gen van de ijsbreker „Edisto" van de Amerikaanse marine hebben drie ge strande poolgeleerden gered van een ei land op 50 mijl van Thule op Groenland. De drie geleerden, waarvan twee uit Kopenhagen en een uit Massachusetts af. komstig, waren sinds zes dagen op - het onherbergzame eiland tijdens een expe ditie, die drie dagen had moeten duren en gegevens had moeten opleveren over de grootte van de Groenlandse ijskap tij dens het glaciale tijdperk. De geleerden zouden al eerder zijn op gehaald als het weer had meegewerkt. Hoe ze op het eiland verzeild waren ge raakt en of ze er in moeilijkheden heb. ben verkeerd is nog niet bekend. Wel heeft de „Edisto" meegedeeld, dat ze in goede welstand verkeren. BREMEN (UPI) De gezagvoerder vait het Westduitse passagiersschip Bre men is in volle zee op de brug van zijn schip gestorven. Kapitein Guenther Roessing (63) werd door een hartaanval getroffen toen de „Bremen" Newfoundland naderde op weg naar New York Hij stierf op de brug waar zijn eerste stuurman Claus Ham je, het commando van hem over nam. Roessing heeft de laatste vijf jaar het bevel gevoerd over Duitslands grootste passagiersschip. DEN HAAG (ANP) De moeilijkheden die de landmacht had met zowel het Franse A.M.X.-materieel als met de jeep van Duits fabrikaat, de „Munga", zyn nog niet geheel maar wel voor een goed deel overwonnen. De kwartier meester-generaal, luitenant-generaal ir. L. W. C. Adank, heeft meegedeeld dat de stand van zaken op het ogenblik als volgt is: de steunen van de elevatie motoren van de A.M.X.-tanks (die zoals bekend scheurtjes vertoonden) worden op kosten van de Fransen vervangen door zwaardere en goed gegoten steunen. Er wordt op het ogenblik een metallurgisch onderzoek ingesteld naar het ontstaan van de haarscheurtjes in de koepels van de tanks. Dit onderzoek is nog niet voltooid, naar de herkomst van de scheurtjes in PARIJS (U.P.I.) De Parijse officier van justitie, Alain Simon, heeft een on langs uitgegeven neo-nazistische gram mofoonplaat een „rechtvaardiging van oorlogsmisdaden" genoemd en heeft op dracht gegeven alle exemplaren van de plaat, die in Parijs te koop worden aan geboden, in beslag te nemen. De plaat draagt als titel „Het lied van de Duitse revolutie mensen en feiten in het Derde Rijk". UTRECHT (A.N.P.) Het gerechtelijk vooronderzoek naar de oorzaak van het overlijden van jhr. d. L. L. Rutgers van Rozenburg, die op zaterdag 10 april om het leven kwam tijdens de voorbereidin gen tot zijn installatie als lid van het Utrechtse studentengezelschap „Tres Fa- ciunt Collegium", heeft genoeg feiten aan het licht gebracht, om een verder straf rechtelijk ingrijpen te rechtvaardigen. Dit ingrijpen richt zich thans tegen enige speciale personen en niet meer, zo als toe nu toe in hei uitgebreide alge mene onderzoek, tegen onbekenden. Aan deze personen wordt voorlopig verwelen mishandeling van de drie te installeren studenten. Deze mishandeling, in dit geval het opzettelijk toebrengen van pijn of letsel door het opzetten van een zoge naamde roetkap en door het toebrengen van brandwonden, kan tol verschillende gevolgen hebben geleid, waaronder de dood van de student Rutgers van Rozen burg. De officier van 'ustitie in Utrecht heeft nu een aantal nieuwe vorderingen bij de rechter-commissaris ingediend, gericht te gen twaalf Tres-leden. Deze hebben waar schijnlijk allen rechtstreeks deelgenomen aan handelingen die als het opzettelijk toebrengen van pijn of letsel kunnen wor den beschouwd. De vervolging betreft nu dus niet meer het delict „dood door schuld", omdat niet is gebleken dat de dood van de student bij uitstek aan de individuele schuld van bepaalde aanwijsbare personen moet wor den geweten. Pas na voltooiing van dit nieuwe onderzoek kan worden beslist of de feiten rechtvaardigen dat al deze per sonen t©r terechtzitting zullen worden ge dagvaard. In verband daarmee verstrekt de officier van justitie, mr. W. H. Over- beek, nog geen persoonsgegevens van die genen tegen wie zich het nieuwe onder zoek richt. Wel is uit langdurige proeven gebleken dat ook bij eventuele operationele inzet de veiligheid van de tankbe manningen door die scheurtjes niet het minste gevaar loopt. De andere gebreken die zich bij de A.M.X.-tanks en -voertuigen voordeden zijn of opgelost of men heeft van de Franse leverancier een zodanige hoe veelheid reservemateriaal gekregen dat gebreken vertonende onderdelen heel snel verwisseld kunnen worden. De schakelmoeilijkheden,' die zich voordeden bij de „Munga" (de versnel ling schoot soms plotseling van vooruit in achteruit) zijn op kosten van de Duitse leverancier opgelost. De „Munga" vertoont nog wel andere sto ringen (vastlopende hoofdlagers, kruk assen en vretende zuigers), maar men is met een proef bezig om de oorzaak van de storingen te trachten te achter halen. Die proef wordt aan het eind -van het jaar beëindigd. Intussen werden alle vastgelopen motoren door de Duitse le verancier gratis vervangen. Generaal Adank zei, na alle onder zoeken die ingesteld zijn, tot de con clusie te zyn gekomen, dat het A.M.X.- materieel betrouwbaar materieel is. Wel zyn het „raspaardjes", dat wil zeg gen dat het onderhoudsintensief ma terieel is. Een voorlopige conclusie (maar zoals gezegd, het metallurgisch onderzoek is nog niet afgesloten) uit het onderzoek Verona (KN.P.) Mgr. Arcangelo Ali, vicaris-generaal van het' apostolisch vicariaat Rumbek in Soedan, is door Soedanese militairen op de treppen van de kathedraal van Wau doodgeschoten. De prelaat stond met enkele gelovi gen te praten toen plotseling geschoten werd. Hij was een van de bekendste Soe danese priesters. In januari 1964 vlak voordat de re gering ruim 300 missionarissen 't land uitwees, werd hij gevangen genomen op beschuldiging van politieke activiteiten» welke tegen de staat waren gericht La- 'ter werd hij vrijgelaten. de tankkoepels is, dat de giettechniek niet helemaal was aangepast aan de hoogwaardigheid van het gebruikte metaal. Uitgebreide proeven hebben echter aangetoond dat zelfs intensieve beschie ting geen invloed op de (gescheurde) koepels heeft. De scheurtjes blijken ver der „statisch" te zijn, dat wil zeggen dat ze niet verder doorzetten. Inmiddels wordt met de Fransen nog onderhan deld, want generaal Adank blijft voor alsnog op het standpunt staan „dat hij geen koepels met scheurtjes wil". Waar de A.M.X. -moeilijkheden de landmacht op zijn komen te staan is: een jaar vertraging in het schema van invoering bij de troep en naar het zich laat aanzien, ongeveer een tiende pro cent van de totale aanschaffingsprijs aan kosten van onderzoek. Aan de po sitieve kant van de balans staat dat de landmacht door de onderzoeken een zeer grote kennis heeft gekregen van het materieel, „Bijzonder belangrijk is", aldus generaal Adank, „dat de Neder landse soldaat vertrouwen kan hebben in het A.M.X.-materieel. Meer dan alle technische lering, die we uit de erva ringen van het afgelopen jaar hebben getrokken, vind ik dit voor de land macht van het grootste gewicht". (Advertentie) KAIRO (AFP) In het proce* In Kaïro tegen drie Westduitsers, beschul digd van spionage voor Israël, is gisteren de doodstraf geëist tegen de paardenfok ker Wolfgang Lotz en diens echtgenote Clara, Vandaag komt denderde verdachte, de vertegenwoordiger van het Mannes- mann-coneern in Kaïro, Franz Kiesov, aan de beurt. De verdedigers zullen maan dag hun pleidooien houden. Prof. Samir Nagui, de openbare aan klager in het proces, heeft gisteren ver klaard dat ook de echtgenote van de Amerikaanse archeolog Hans Walter als is opgetreden. De vrouw, mevrouw Cornelia Walter, zou „inlichtingen hebben verzameld over Duitse geleerden in Egypte". Het echtpaar Walter is verleden jaar al uit de Verenigde Arabische Republiek vertrokken. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Kairo heeft later verklaard dat het geenszins vaststaat, dat mevrouw Walter de Amerikaanse nationaliteit bezit. Men gelooft eerder, dat zij of Duit se of Nederlandse is- Nagui beschuldigde Lotz ervan „een gehuurde moordenaar te zijn zonder trouw aan zijn eigen land". Waltrud Lotz noemde hij „een officieel lid van een Israëlische spion a ge-bende en in al les een medeplichtige van haar man". Lotz heeft verklaard zich schuldig te achten op zes punten in de aanklacht we gens spionage. De tegen hem ingebrachte beschuldigingen van moord wees hij van de hand. Zijn vrouw heeft zich op alle punten van de tenlastelegging onschul dig verklaard. PLANTEN MARGARINE ongezouten-puur plentaardig-licht verteerbaar-dus gezond. De „hot line", die het Kremlin recht streeks verbindt met het Witte Huis on tot aanleg waarvan de Sovjet- Unie en de Verenigde Staten het twee jaar geleden eens werden, is niet meer zo „hot" als weleer. Niemand schijnt op het ogenblik te weten wie de telefoon in het Kremlin zal opnemen wanneer president Jonh- son in geval van nood in het Witte Huis de hoorn van de haak neemt. In de wandelgangen van de ontwa peningsconferentie te Genève doet het verhaal de ronde dat wanneer de Amerikanen een van de beide Russi sche leiders aan het toestel vragen zij ten antwoord krijgen: „U moet naar de daartoe geëigende persoon vra gen Het akkoord over de directe tele foonlijn tussen Washington en Mos kou is een uitvloeisel van het lang gerekte ontwapeningsoverleg te Ge nève. In de zomer van 1963 werd men het eens over de lijn en spoedig daar na volgde het beperkte kernstopver- drag tussen de V.S., Engeland en de Sovjet-Unie. De bedoeling van de „hot line" was KOSYGIN ...aannemen en/of meeluisteren?. dat de Amerikaanse president in die dagen wijlen John F. Kennedy in het Witte Huis de telefoon kon grijpen om dan zonder mankeren Ni- kita Kroestjev de toen nog mach tige en onbetwiste baas van het Kremlin persoonlijk aan de lijn te krijgen. De verbinding was speciaal ontwor pen om de leiders van de beide groot ste kernmogendheden ter wereld in staat te stellen elkaar rechtstreeks en onverwijld te raadplegen ingeval zich een kritieke situatie mocht voordoen. Op deze wijze zou een oorlog, als ge volg van een misverstand of een fou tieve berekening, kunnen worden voorkomen. De overeenkomst werd destijds ge prezen als een belangrijke stap in de richting van stijgend begrip tussen oost en west en men zag hierin tevens een aanwijzing, dat bij de Russen het besef voor de noodzaak van persoon lijk contact tussen de invloedrijkste leiders ter wereld groeiende was. In het afgelopen najaar verdween Kroestjev van het politieke toneel waarna onmiddellijk het grondbegin sel van het collectieve leiderschap in Moskou in ere werd hersteld. De machtsposities werden weer verdeeld. Leonid Brezjnev werd partijleider terwijl Alexei Kosygin het premier schap op zich nam. Vervolgens rees in Moskou de vraag wie de telefoon zou moeten aanne men wanneer de Amerikaanse pre sident van de verbinding gebruik zou maken. Tot dusver heeft men niet kunnen vaststellen wie het Witte Huis in een dergelijk geval te woord zal staan. Al speculerend zou men zich kun nen voorstellen, dat het toestel aan het Russische uiteinde van de lijn zo danig is uitgebreid dat de beide lei ders (en wellicht ook andere func tionarissen) kunnen meeluisteren zo dra de bel ooit zou overgaan. Gezien de tweehoofdige leiding lijkt het niet uitgesloten, dat bij een der gelijke gelegenheid door beide kop stukken onderling overleg wordt ge pleegd (waarbij misschien dan ook weer anderen betrokken zullen wor den) om dan later terug te bellen voor het antwoord De suggestie om de president te laten vragen naar „de daartoe ge- eigende persoon" lijkt voor het ge stelde doel te ingewikkeld en oefent bovendien een aanzienlijk vertragen de invloed uit waardoor er van on middellijk overleg geen sprake kan zijn. En daartoe werd de verbinding toch in de eerste plaats aangelegd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 3