Nauwkeurig „bokkenwerk" Vijftig jaar behartiging van Sluiskils „Welvaren Vietc VS s< VEERTIG JAAR IN DE HUISHOUDING wegen vertienvoudigd OOK OOSTBURG NEEMT DEEL AAN RATIOBOUW Van 1946 tot 1964: Ongevallen provinciale Scheepsn eist 25 Franse tac luchtmc opgeric Gemeentesecretaris gehuldigd bij zilveren jubileum GOES Burgerlijke stand ONS WEEKK00PJE C. VAN V00REN /..Vlaanderen Bestratingswerken Brons voor mej. A. v. d. Plasse Startsubsidie afvalleiding O.-Z.-Vlaanderen Jeugdronde West-Brabant had niet over zon te klagen HOOG WATER Dagblad De Stem MEVR. DE KRIJGER-BLEIJENBERG Afbraak café schaduw op jubileum Bestuurder ongedeerd Auto gegrepen door trein te Glinge 1 -M Onderzoek leidt tot verbetering Noodwoningen verdwijnen Mr. dr. v. Leeuwe (Kloosterzande) hoogleraar te Nijmegen Vandaag Morgi en Zigeunerbe Jaar hec voor inbr; biljartkai lohnson nog meer DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1965 Westkapelle (Van onze correspondent) In een intieme bijeenkomst op het ge meentehuis is de secretaris der gemeen te Westkapelle i.v.m- het feit, dat hij 25 jaar secretaris der gemeente was, gehuldigd. Hij werd toegesproken door de burge meester Th. H. de Meester, die de heer W. K. J. Dieleman roemde om zijn werklust en gemeenschapszin. In het kort memoreerde hij de levens loop van de secretaris en de periode van af 1940 tot 1965 belichtte hij in het bij zonder. Er werden enkele fraaie ge schenken overhandigd, terwijl mevrouw Dieleman bloemen werden aangeboden. De secretaris sprak ook namens zijn echtgenote een dankwoord waarna mén nog geruime tijd gezellig bijeen bleef. Circus Kimsbergen Gedurende en kele dagen heeft het circus Kimsber gen twee maal daags een voorstelling gegeven in Westkapelle, tot groot ver maak van de talrijke aanwezigen Mst paarden, hinden, bokken en niet te vergeten een clown, werd een prach tig programma gebracht, wat bijzonder in de smaak viel Kinderbal Vandaag organiseert de V.V-V. Westkapelle een kinderbal in het verenigingsgebouw Westkapelle Her rijst". De kinderen zullen bezig gehouden wor den met spelletjes en dansliederen, ter- wijil een aantal mooie prijzen beschik baar worden gesteld door de V.V.V. voor de winnaars. Strandfeest Zaterdag zal de VVV- Westkapelle een groot strandfeest hou den op het badstrand. De kinderen zullen zich kunnen verma ken met zaklopen, schatgraven en touw trekken. Voor de diverse spelen kan men zich opgeven bij de badman in d© V.V.V. tent. Tentoonstelling Op vrijdag 6 en ra- terdag 7 augustus zal in de Korenbeurs een tentoonstelling van Perzische tapij ten worden gehouden. De collectie bevat een paar honderd exemplaren. Geboren: Stepten zv J. Strijd-de Leeuw, Goes; Framcisoa div M. Zuurveld-Klooster- man.Goes; Simon zv B. Meijers-Paauwe, Kloefcimge. Ondertrouwd: G. Rijn, 24 jaar en F. Bruel, 23 jaar; D. van Dalen, 35 jaar en A. Burger, 35 jaar. Gehuwd: C. van Capelle, 20 jaar en S. van Oosten, 20 jaar. Overleden: M. de Loof, 64 jaar, ev A. Heijboer te Kortgene; A. van den Berge, 78 jaar, wv J. de Looff te Kruiningen; J. Jagt, 84 jaar, ortgeh. te Goes; J. van der Klooster. 72 jaar, ev J. de Bruine te Goes; Th. Denkeen ev M. van der Linden te Zwijnidrecht; M de Munck, 77 jaar, wv S. de Visser te Goes; J. Kok, 97 jaar, wv L. Haan te Krabbend ijke, 's-Heerenhoek Kermisschieting De verenigde socië teiten hielden hun kermissöhieting op'de staande wip. Aanwezig waren 39 schut ters van 15 verenigingen. De uitslag ls als volgt: hoofdvogel P. Remijnse van Ons- Genoegen te Oudelanide, le zij vogel Job. Koens van Victoria te Kwadendamme, 2e zijvogel P. Rentmeester van ADLM te Kwadendamme, le bovenikal P. Vermuë van Jac, van Beieren te Goes, 2e boven- kal Job. Koens van Victoria te Kwaden danrme. le onderkal H. Bakker van Vic toria tê Kwadendamme, 2e onderkal A. Martens van Vios te 's-Heerenhoek:, le klep L. de Jonge van Concordiia te 's- Heerenhoek, 2e klep P. Remijnse van OnslGenoegen te Oudelande, 3e klep J. de Rijke van Edele-Handboog te Oude lande. Meeste kleine vogels: P. Vermuë van Jac. van Beieren te Goes, 4 stuks. Kwadendamme Schieting Victoria alhier heeft een poulardeschieting gehouden. Uitslag van de tweede wip: le hoofdvogel A. Geense van Zorgvliet te Ellewoutsdijk, 2e hoofd vogel Jac. Small egange, le zij- vogel Jac Platsohorre, beiden van Zorg vliet te Ellewoutsdijk, 2e zijvogel H. Koens van Spes-Nostra te Ovezande, 3e zij vogel W. de Wilde van Juliana te Ou delande, 4e zijvogel P. Timmerman van Vrije-Sohutters te 's-Heerenhoek, le kal Jac. Priem van Zeelandia te Ovezande, 2e kal A. de Jonge van Willem-Teil te Ovezande, 3e kal C. Voet van Vios te 's- Heerenhoek 4e kal F. Peeters van Voor uitgang te Kwadendamme. Meeste kleine vogels: Job. Koens van Victoria te Kwa dendamme, 7 stuks. Schieting De handboogvereniging ADLM te Kwadendamme hield haar schie ting op de staande wip. Aanwezig waren 72 sehubters van 16 verenigingen. De uit slag is als volgt: hoofdvogel A. de Jonge sr. van J. Soranus te Heinkenszand, le zij- vogel Bertus Vermeule van Zeelandia te Ovezande, 2e zijvogel A. Geense van Zorg vliet te Ellewoutsdijk, le bovenka! H. Bakker van Victoria te Kwadendamme, 2e bovenkal J. Rijk van Eensgezindheid te 's-Heerenhoek, le onderkal C. Lous, 2e onderkal J. de Rijke, beiden van Edele- Handboog te Oudelande, le klep M. v. Steenbergen van Willem-Teil te Ovezande, 2e klep A. de Jonge jr. van Soranus te Heinkenszand, 3e klep W. de Jonge van ADLM te Kwadendamme. Meeste kleine vogels: L. Verbeek van Victoria te Kwa dendamme, 4 stuks. (Advertentie) 1 jampot piccalilly 0.45 1 literblik snybonen 0.75 1 kg baal choc, hagelslag 2.58 BONTEHONDSTRAAT 2-4 HULST TEL. 2823 Hengstdijk Hengelwedstryd De afdeling zoet watervissers van de HSV „De Vogel" hield haar tweede clubwedstrijd. De vangst was bijzonder matig en de 48 vis. sers wisten na 3 uur hengelen in totaal 20 bovenmaatse en 35 ondermaatse vis, sen te vangen. De vangst bestond uit 16 palingen, 38 baarzen en 1 voorn. De eer ste 10 prijzen werden als volgt behaald: le prijs met 318 punten: A. Dhont te Ste- kene (B.); 2de met 255: O. Audenaerdt te St. Niklaas (B.); 3e met 185: F. Bruij- nijnckx te St. Niklaas (B.); 4e met 175: C. Muller te Stoppeldijk; 5e met 143: P. Collet te Hulst; 6e met 139: J. van Deur- sen te Kloosterzande; 7e met 70: A. Due. rick te Stoppeldijk; 8e met 69: J. Collet te Hengstdijk; 9e met 63: P. Vermeulen te Hengstdijk; 10e met 62; J. Bruijninckx te St. Niklaas (B.). Sl.-Jansteen Riolering Roskamstraat Het aanne mingsbedrijf van de gebrs. Lucasse is be. gonnen met de riolering van de Roskam straat. Deze werkzaamheden zullen voor lopig slechts worden uitgevoerd tot aan de huizen, die niet onbewoonbaar zijn verklaard. Kloosterzande Jeugdzeeheiigelwedstryd De jeugd- zeehengelwedstrijd, die a.s. zondag 8 au- ustus in de Westerschelde te walsoor- en tussen 11 en 14 uur zal worden ge houden en die door de HSV De Vogel wordt georganiseerd, heeft nog niet het aantal inschrijvingen ontvangen, dat men verwachtte. De prachtige prijzen, die be schikbaar zijn gesteld, laten echter toch nog de hoop dat velen dit mooie initia tief zullen steunen. De inschrijving kan tot op de wedstrijddag plaatsvinden. Sluis De raad aanvaardde een voorstel van b. en w. om over te gaan tot onderhandse gunning van bestratingswerken. Bij de vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 1965 werd in de kapitaaldfenst een bedrag opgenomen van f 110.000. Hier voor werd prijsopgaaf gevraagd aan een drietal aannemers, die prijs op moesten geven voor drie percelen. Gegund wer den aan de firma P. Toussaint en zooy te Cadzand, perceel 1, 3 en 4 voor resp. T 40.886 f 9940 en £20.694. (Ridderstraat, Korte Wolstraat, Kaai, Sm'jestraat, Brug straat, Garenmarkt en Kaiktboni.) A. Leenhouts aannemersbedrijf te Sluis de percelen 2 en 5, nl. Nieuwstraat, vanaf Beestenmarkt tot Molen, en vanaf Molen tot aan de grens met de rijksweg. (Van een onzer verslaggevers) KLOETINGE Terwijl hoegenaamd niemand nog bereid is huishoudelijk werk in dienstverband te verrichten en terwijl de aanvragen om huishoudelijke hulp bij de arbeidsbureaus alleen maar ver minderen omdat de aanvraagster® het hopeloze van hun pogingen inzien en zich terugtrekken, heeft mejuffrouw A. v. d- Plasse gisteren haar veertigjarig jubi leum als hulp in de huishouding en later huishoudster bij de fam. Buijsrogge te Kloetin.ge gevierd. Tijdens de receptie gistermiddag heeft wethouder B. van Nieuwenhuijze haar de bronzen ere-medaille in de Orde van Oranje Nassau uitgereikt. Mejuffrouw v. d. Plasse speelde reeds als kind op de hoeve Magdalena van de uit Zeeuwsch Vlaanderen afkomstige fa milie Buijsrogge. Haar ouderlijk huis stond vlakbij deze hoeve. Bovendien was haar vader landarbeider op de hoeve Magdalena. Hij heeft daar zelfs zijn vijf tigjarig jubileum gevierd. Als tienjarig meisje hielp mejuffrouw v d. Plasse reeds bij het melken. Toen zij veertien was'kwam zij voorgoed op de hoeve: eerst als hulp in de huishou ding, later als huishoudster. Lange tijd heeft zij bovendien gezorgd voor het mel ken van de koeien. Mejuffrouw v. d. Plasse staat bij de familie en bij vrien den bekend ais een zeer zelfstandige, attente en actieve vrouw. Velen zijn haar gistermiddag op hoeve Magdalena gaan gelukwensen. (Van een onzer verslaggevers) HULST/DEN HAAG. De di rectie arbeidsvoorziening van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft een bedrag van maximaal 82.000,beschik baar gesteld ter bekostiging van het opmaken van de voorlopige plannen vooi de aanleg van een af- voerleiding van afvalwater door Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen-oost naar de Westerschelde. De „startsubsidie" is verleend aan het rechtspersoonlijkheid bezittende lichaam Ontwikkeling Öost-Zeeuwsch-Vlaanderen .oost in meer populaire termen „streek- ontwikkelingscommissie" dat enkele jaren geleden werd opgericht, en waarm momenteel een aantal gemeenten m deze contreien deelnemen. Het opmaken van de plannen zal wor den opgedragen aan de nv. Advies- en Ingenieursbureau Witteveen en Bos te Deventer, die ook het plan voor de aan leg van een soortgelijke en reeds ten dele voltooide leiding door de kanaal zone in Zeeuwsch-Vlaanderen heeft op gemaakt. Het is de. bedoeling dat behalve de gemeenten, die in het orgaan Ontwik» keling Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen-oost deelnemen, ook de niet aangesloten ge meenten van de eventuele toekomstige leiding zullen kunnen profiteren. Mits de laatste gemeenten bereid zullen zijn mee te doen en de daaruit voortvloeiende consequenties dragen. Het initiatief voor de aanleg van de gesloten leiding is uitgegaan van het orgaan, waaraan de subsidie is verleend. SPANJE en Frankrijk zullen een drie kilometer lange tunnel bouwen tussen de Spaanse plaats Bielsa en de Franse plaats Aragnouet, in het midden van de Pyreneeën. De kosten worden ge raamd op 7,2 miljoen gulden. Me j. A. v. d. Plasse (Van onze verslaggeefster) ROOSENDAAL Ondanks alle som bere voorspellingen begeleidde gisteren een stralende zon de eerste dag van de internationale jeugdronde van West- Brabant, die hierdoor een festijn werd voor alle deelnemers, 's Morgens om ne gen uur verschenen alle renners aan het parkoers te Roosendaal, waar een behen- digheidswedstrijd werd verreden. Om beurten moesten de ploegen hierbij tus sen houteq kegels laveren. Om twee uur was iedereen weer pre sent op de Nieuwe Markt, waar de eer ste etappe naar Bergen op Zoom begon. De wielerkaravaan trok via Nispen naar België. Na een rit van enkele kilometers „in het buitenland" kwamen de renners in Huyibergen uit, van waaruit ze koers zetten naar Bergen op Zoom. Na daar ge rust te hebben werd de terugtocht aan vaard via Heerle en Wouw. De grootste pechvogel was gisteren de Duitser Udo Beucke. Hij kreeg dan ook de zwarte trui. De uitslag van de eerste etappe wordt vandaag pas bekend ge maakt. De uitslag van de behendigheidsrit werd: ploegenklassement: 1 Boerenleen banken, 2 Piet Rob, 3 Televisier, 4 Austin 5 Amstel bier, 6 Brabants Nieuwsblad, 7 De Koninck, 8 Looza, 9 Breda Bier, 10 Dagblad De Stem. Morgen, vrijdag 6 augustus Hams- weert 9.58 en 22.31 uur: Terueuzen 9.34 en 22.07 uur; Vlissingen 9.05 en 21.37 uur; Wemeldinge 10.42 en 23.07 uur. Dagblad voot Zeeland KANTOREN: Voor Zeeuwsch-Vlaacderen: Steenstraat 14, relefooo 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1. telefooD 6252, GOES Eerste redacteur Exploitatie- voor Zeeland inspectie Zeeland F. DE LIGT L. K. M. DE JONG teL 6252 Goes tel. 2377 Hulst privé 7300 Goes Redacteur voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en Kanaalzone W. WOLTEKS tel. 2377 Hulst privé 1572 Hulst Redacteur vooi West-Zeeuwsch- V laanderen J. PETIT, v. Ostadestraat 41, Oostburg tel. 01170-2991 Rayonbeheerder voor Zuid-Bevelana en Walcheren K. MENU tel. 6252 Goes Prijs voor oase advertenties bestema voor de editie Zeeland t 0.18 Dei mm 1 mm ingezonden mededelingen 21'' mm gewone advertenties Bij contract aanzleni'ike reductie „Kleintjes": 3 regelt oi mindei t 1.— elke regel meei f 0,25. Als êêD regel gelde 22 letters en/ot le estek ens Bi4 plaatsing ook ln de Brabantse oplage resp. t 1.60 en f 0.60. Bi) 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. (Van onze correspondent) VLISSINGEN Drie drijvende bokken en vier sleepboten hebben het honderd ton zware eindstuk van de afvalwater leiding van Sas van Gent naar Terneazen in de Westerschelde geplaatst. Met de grootst mogelijke nauwkeurigheid lieten de bokken van Van der Taks berglngs. bedrijf het zestig meter lange uitmon dingsgedeelte van de afvalwaterleiding in het verlengde van de Terneuzense Oosthavendam zakken. De betonnen buis, die een doorsnede heeft van 1.30 meter, zal omstreeks mei 1966 per seconde 2200 liter water op de Westerschelde kunnen spuien. De on derste van de drie eindopeningen kwam op 20 meter beneden NAP te liggen. Het andere eind van de betonnen buis op 1 meter plus NAP. Het karwei dat 's morgens om zes uur begon, was 's middags om een uur of half vier afgelopen. Het werk van de drie bokken die speciaal van Rotterdam naar Terneuzen waren gedirigeerd, werd tot slot door een duiker gecontroleerd. De buis was de voorafgaande maanden uit zes segmenten aaneengelast op een houten steiger even buiten de haven, De merkwaardige vorm van het gevaarte, dat uit beton met een stalen kern is opgebouwd, is nodig om de buis nauw- Het 60 meter lange eindstuk hangt aan de drie bokken boven de Westerschelde. keurig het verloop van de zeebodem te laten volgen. Verwacht wordt dat de gehele afval waterleiding, waardoor de aan weers kanten van het kanaal van Gent naar Terneuzen liggende Zeeuwsch-Vlaamse gemeenten en industrieën hun afvalwater op de Westerschelde kunnen lozen, om streeks mei 1966 gereed zal komen. Ook het nieuwe gemaal dat voor deze leiding in Terneuzen wordt gebouwd, is al ver gevorderd. Het gemaal zal nu nog via buizen op de afvalwaterleiding en het zo juist geplaatste eindbtuk aangesloten moeten worden. (Van een onzer verslaggevers) SLUISKIL Weer een gouden jubi leum. Nu dat van mevr. Carolina De Krijger-Bleijenberg te Sluiskil, kortweg en in de volksmond „vrouw Krijger" ge naamd. Zij heeft gedurende 50 jaran het café ,,'s Lands Welvaren" aan de Ka- naalweg geëxploiteerd. Er zal geen groot feest worden gevierd. Alle be langstellenden kunnen mevr. De Krijger dinsdagavond van zes tot acht uur komen feliciteren. De jubileum-„viering" kent één schaduwzijde. Een heel belangrijke. Een allesoverheersende: mevr. De Krij ger moet het café, waaraan ze met heel haar hart hangt, vaarwel zeggen. Niet omdat zij nu 74 is en het werk niet meer zou aankunnen. Haar pand is echter onteigend en zal worden afgebroken l.v. m. de verbreding van het kanaal van Gent naar Terneuzen. Mevr. De Krijger kan er zich moeilijk mee verzoenen, dat 's Lands Welvaren binnen afzienbare tijd met de grond ge lijk zal worden gemaakt. Ze staat overi gens niet rancuneus tegenover rijkswater staat: „Als ze zeggen dat ik eruit moet, ben ik eruit. Het moet nu eenmaal en het is nodig. Maar ik vind het jammer. Ik wil niet graag weg uit mijn café. Ik had best nog een paar jaar door willen gaan. Het is heerlijk werk". Mevrouw De Krijger zal te zijner tijd haar intrek nemen in een nieuw tehuis. Daarin zal zij op haar welverdiende lauweren kunnen gaan rusten. Café 's Lands Welvaren (,,De Krijger" zeggen ze in Sluiskil) bestaat al langer dan 50 jaar. Het gebouw was voor 1915 een café-logement van ene heer Brak man. die het eind 1915 verkocht aan ed heer A. J. de Krijger. Hij had een aan nemingsbedrijf, zodat zijn vrouw het café moest „doen". met liefde en plezier trouwens. Het café werd in 1963 uitge breid met een cafetaria, dat wordt ge ëxploiteerd door de zoon van ..Vrouw Krijger", Arthur. Stakerskot In en vanuit café De Krijger zijn vele activiteiten ontplooid. In de zaal, "waar over men in de vooroorlogse jaren de beschikking had, lieeten de plaatselijke toneelverenigingen zien wat ze konden. Ten tijde van de eerste en tot nog toe enige staking van de werknemers van de Cokesfabriek was het café het tref punt van de stakers. „Het stakerskot", laten zich verschillende ingezetenen van Sluiskil nu nog wel eens ontvallen, wan neer zij over café De Krijger spreken. Hon er Colsen hield er zijn eerste pleidooi „voor elektrische straatverlich ting" en sloeg er één van 2ijn hoofd kwartieren op als dé promotor van de vrije veren. In de mobilisatie voor de tweede we reldoorlog werd café De Krijger foe- (Van een onzer verslaggevers) CLINGE. Op de onbewaakte spoor wegovergang in de Molenstraat te Clinge is een auto, die werd bestuurd door F. van D. uit Clinge, gegrepen door de dieselloc van de goederentrein van Sint Niklaas (B) naar Hulst. Van D bleef ongedeerd. Zijn wagen liep flinke averij op. De trein had ongeveer ander half uur vertraging. Van D., die in de richting Clinge reed, had de trein te laat zien aankomen. Op het laatste moment remde hij krachtig. Het gevolg was dat zijn wagen begon te slippen en tegen het waarschuwingshek Links van de weg over de spoorwegover gang tot stilstand kwam. De trein, die al aanmerkelijk vaart had geminderd, raakte het achterste gedeelte van de per sonenauto, dat nog over de rails stond. rierskamer. In het begin van de oorlog werd het pand beschadigd toen de brug over het kanaal werd opgeblazen. Noch tans boerde de familie De Krijger niet slecht tijdens de oorlogsjaren; de aan legsteiger van de pont over het kanaal was precies „voor de deur". Mevrouw de Krijger,, wier man zeven jaar geleden overleed, heeft haar café altijd gezien als een dienstverlenend be drijf: vele verenigingen hebben er een goed onderdak in gehad de schakers en biljarters konden er terecht evenals de verwoede kaartspelers. Iedereen, die het horen wilde (en dat zijn er in de loop der jaren nogal veel geweest) kreeg MEVR. C. DE KRIJGER gedwongen afscheid van mevrouw De Krijger de vertrek®, den van de Zeeuwseh-Vlaamse bussen te horen; men kon bij haar terecht voor maandkaarten van de Z.V.T.M. en voor de door de artsen J. H. B. en E. VJ. Buy- laert uit Sas van Gent aan Sluiskillena- ren voorgeschreven medicamenten. „Ze heeft altijd voor iedereen klaar gestaan. Wij zouden het niet volgehouden hebben". Zo schetsten de twee dochters en zoon van mevrouw De Krijger de I kwaliteiten van hun jubilerende moeder. MIDDELBURG. De Provin ciale Waterstaat in Zeeland stelt sinds 1 januari 1964 een systema^ tisch onderzoek in naar de ver keersongevallen op de provinciale Wegen. De ongevallen die in 1964 zijn geregistreerd, zijn verwerkt in een rapport. Het aantal ongevallen vertoont een sterke stijging. Was het aantal in 1946 slechts 44, in 1964 was het 497. Daar ook de lengte van de wegen in beheer bij de provincie toenam geeft een vergelij king van het aantal ongevallen per km weg een duidelijker beeld. In 1946 was dit 0,16, in 1964 was het 1,6, zodat het aantal ongevallen dus vertienvoudigde. Opmerkelijk is, dat het aantal ongeval, len op Walcheren sneller toeneemt dan elders in de provincie. In 1964 kwamen op de provinciale we gen 19 mensen om het leven, 92 werden zwaar gewond en 130 licht gewond. De meeste ongevallen gebeuren in juli en augustus. De invloed van de vakantie periode is in Zeeland sterker dan in de rest van het land. Veel ongevallen komen voor op de Kanaalweg te Middel burg en de weg Middelburg-Vlissingen op de weg Schoondijke-IJzendijke en op de wegen in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. Ter beperking van het aantal ongeval- (Van onze correspondent) OOSTBURG De raad heeft besloten deel te nemen aan de ratiobouw in West- Zeeuwsch-VlaanderenOostburg zal van het totale aantal van 300 woningen er 60 kunnen houwen. Alle woningen zullen worden gebouwd in het nieuwe uitbrei dingsplan. Burgemeester J. v. Leeuwen was verheugd nu dit plan te kunnen voorleggen. T.o.v. de vervanging van noodwoningen is dit aantal niet zo groot, maar de nog bestaande noodwoningen kunnen in een klap worden opgeruimd, waarbij er dan nog woningen voor wo ningzoekenden in de vrije sector over zijn. „De huurprijs, ongeveer 20 per week, zoals die nu uit de bus gekomen is achten wij alleszins redelijk, echter on der voorbehoud van eventuele loonron- des", zo zei h\j. De heer Dekker was verheugd over het feit, dat de gemeenten in West- Zeeuwsch-Vlaanderen gezamenlijk de wo ningnood gaan oplossen. Wel wilde hij weten of de eventuele lonrondes in alle. woningen zullen worden doorberekend. Wanneer de grond niet rijp is om te bou wen, wat zal er dan gebeuren? Burge meester Van Leeuwen zei, dat alle wo ningen tegelijk worden afgerekend, zodat een uniforme prijs per woning toch uit de bus zal komen. Wat het bouwrijp ma ken van de grond betreft, zei de voorzit ter, dat dit alleen een rol speelt bij ge meenten die het eerst aan de beurt zijn. De heer Bareiidregt informeerde hoe het stond met de toewijzing van premie woningen en de vrije sector-woningen. De burgemeester zei dat deze los staan van de ratiowiningen. Voorts meende de heer Barendregt dat er geen behoefte bestaat aan zoveel w.w.-woningen. Het verwonderde hem ook dat er in het rap port wordt gesproken over eventueel heien. „Nog nooit is dit in West- Zeeuwsch-Vlaanderen gebeurd", zei hij. „En wanneer dit wel moet gebeuren, hoe is het dan met de kostenverdeling?" Op twee slaapkamers is er ook geen kast aanwezig, volgens de tekening. Dit is ook uit de tijd, vond hij. Het eventueel optreden van scheuren is niet hoofdza kelijk te wijten aan verzakkingen, doch kan ook voortkomen uit krimpen van de materialen. De burgemeester meende dat de men sen uit de noodwoningen niet zo'n grote beurs hebben om grotere huren te beta len. Het eventuele noodzakelijke heien is een gevolg van grondboringen die heb ben plaatsgevonden. Dat er zo weinig ge heid wordt valt niet te ontkennen, maar er is wel eens te gemakkelijk gebouwd. Zonder hoofdelijke stemming werden b. en w. gemachtigd met de n.v. Leenhouts te Sluis een overeenkomst te sluiten voor het bouwen van de 60 woningen. Aan de openbare kleuterschool Prinses Marijke werd met ingang van 1 septem ber in tijdelijke dienst benoemd, mej. H. Moens. Voor de openbare lagere en u.l.o.-school werd in tijdelijke dienst be noemd als vakleerkracht lichamelijke oefening de heer L. Parent. De verorde' ning, regelende do bezoldiging van het brandweerpersoneel werd vastgesteld. Als waarnemend gemeentelijk schouwer werd aangesteld dokter H. Bom uit Cad zand. len wordt aandacht besteed aan de pun ten waar ongevallen gebeuren. Door ver betering van de bocht bij de Oranjedijl in de weg Schoondijke-IJzendijke liep het aantal ongevallen terug van gemid deld één per week tot één of twee per jaar. De overige knelpunten in deze weg zijn in studie. Getracht wordt de ver betering van de Kanaalweg in Middel burg nog dit jaar aan te besteden. Langs de weg Middelburg-Vlissingen worden thans zg. passeerstroken aange legd bij zijwegen, terwijl ingrijpende ver beteringsplannen in studie zijn. In Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen wordt de aanleg van de weg Zelzate-Terneuzen voorbereid, waardopr het doorgaande verkeer van de bestaande verbinding kan worden geweerd. Op de traverse door St. Laurens en op de Veersegatdam werden max. snel heden ingevoerd. Begonnen werd aan de voorbereiding van de verbetering van de wegen Vlis- singen-Koudekerke, Zoutelande-Westka- pelle en Middelburg»Veersegatdam. Eén plan voor het opheffen van de coupure bij het veerplein de Val kwam gereed. Jaarlijks wordt in het kader van het onderhoud de wegmarkering verbeterd door het aanbrengen van asstrepen, schrikhekken en dergelijke maatregelen, j (Van een onzer verslaggevers) KLOOSTERZANDE. Mr. dr. M. V M. v. Leeuwe (39), die afkomstig is uit Kloosterzande is door de curatoren van de Katholieke Universiteit te Nijmegen benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de faculteit der rechtsgeleerdheid. Mr clr. Van Leeuwe, wiens benoeming op 1 september a.s. zal ingaan, zal belasting- .echt doceren. Prof. Van 'Leeuwe werd op 27 januari 1926 geboren te Kloosterzande, waar nu f nog zijn ouders, de heer H. F. van Leeuwe en mevrouw M. A. C. van Leeu- we-de Bekker en zijn schoonouders, dok ters Jos Hermans en mevrouw Hermans- Van Vu ure, wonen. Hij studeerde aanvankelijk aan de Nij meegse universiteit, waarop hij ook zijn kandidaatsexamen aflegde. Hij voltooide zijn studies aan de Rijksuniversiteit te Amsterdam. Op 25 mei i960 promoveerde hij daar op het proefschrift Fiscale pro blemen bij fusies van naamloze vén- nootschanoen in Nederland en in enke'p andere landen, deelnemend in de Euro- markt". Zijn promotor was prof. Smeets. De nieuwbenoemde professor behar tigt momenteel samen met prof. Nouwen. die eveneens als hoogleraar verbonden aan de universiteit te Nijmegen, kantoor voor belastingadviezen in Haag. Hij zal ook na 1 september Haag blijven wonen. TERNEUZEN Luxor 20 uui West Side Story, H HELLESTRAAT L. Janssen 15 uur Schieting TERNEUZEN Luxer 20 uur West Side Story» 1' OOSTBURG Ledel 20 uur Iieimweh nach St. rauw. alle leeft. Vijfhonderd zige^ liepen vooraan de sti fenis van de zigeunerp in de Hongaarse hoofdf AMSTERDAM (ANP) in Amsterdam heeft de die in de nacht van 26 jaar een inbraak pleegt fabriek „Wilhelmina,\ van de nationale bilja: banden C. van Oosterif eis van de officier van deeld tot een jaar gev aftrek van het voorari! Het waren de 19-jari/l diger J. H M. K., de vakarbeider W. M. J- M| barkeeper J.S. en de 37-^ H. D. B. De drie eerstgenoemd I bovengenoemde nacht a a van de fabriek door e| naar binnen, terwijl de uitkijk ging staan. Hurl opzet om geld te ontvr I te, omdat zij niet de be schappen hadde om d<j;l openen. Omdat zij tochl handen weg wilden gaanl biljartklokken. een aant<T ze:i biljartballen en en! de biljarter op toernooaj nen. LISSABON (AFP) passagiersschip Apollo" heeft woensdagochtend ten noordwesten van de i stad Oporto een Portui „Padre Cruz" in tweeën twintig opvarenden van d| om het leven gekomen. Z door de Apollo" gered. De „Padre Cruz" was alL tozinhos, dat bij Oporto lil De gezagvoerder van d< meegedeeld, dat men de I niet op het radarscherm nomen. SAIGON (RTR) De len worden steeds acti sloegen ze toe in steden, stellingen in diverse de Vietnam en brachten ze L verliezen toe. Tot grote v echter niet gekomen. Amerikaanse vliegtuigen len op spoorwegemplaeemi tiusche centrale bruggen geus. Amerikaanse mariniers 1 tanks landinwaarts van Da val gedaan. Zij dachten leden te kunnen verrassei er slechts twee. De rest 1 verdwenen, hoewel de Vie kenlang in het betrokker is geweest. Op de buitenpost Tam B zuidwesten van Saigon he troepen zware verliezen s is evenwel niet onder de President Johnson hee intussen gevraagd om nog dollar om de oorlog in Vie eieren. Hij deed dit bij monde v: defensie, Robert S. McN; parijs (AFP) Frai oujkens een woensdag g€ creet, thans over een „t macht" onder de naam nruikt moet worden om siaan ingeval van een aan ÏÜÏÏf® zu,llen dan worden als tanks, onderste ^e,rb:ndingslijnen. Volgen V-i n tac,ische luchtmacl king moeten hebben ove t,...-nie1we formatie, di kwartter in Dijon krijgt, strategische luchtmacht Kernwapens moet vervoer caine transportvliegtuigen king van de landstrijdkrac

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 2