Biesbosch „waterspaarpot Gaat de Gaulle naar Peking^ Pond in gevaar mm ROTTERDAM WIL BRABANTS DRINKWATER TWEEHONDERD-MITJOENPLAN NU ROND Hengelen Brabant wil overtuigd worden Saoedi Arabië verwacht aanval Egypte dagblad voor zeeland 99 Ambassadeur Helb (56) overleden Jonge Algerijn slaat oude vrouwen neer Kruipauto s van de weg NEUTRALISERING VIETNAM Maudling wordt plaatsvervanger van Heatli Zuidelijke wind Het weer in Europa NEUTRALISEREN GERUCHTEN OVER DEVALUATIE IN LONDENSE CITY In Genève Arabische landen staken omleiding Jordaanwater Voor kapitaal aan juwelen gestolen 0* l i \NDAAG IN Kwestie lemen No. 24961 105e JAARGANG Uitg. Mij. Neerlandia. Harkx. Voor God, Koningin en Vaderland M. Uitgave: N.V, Directeur: Drs. W. A. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactieraad: J. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J- Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureau: Breda - Reigerstraat 16 rel. 22341 (5 lijnen). Postgiro 1114111 DONDERDAG 5 AUGUSTUS 1965 Abonnementsprijs 10,80 per kwar taal, excl. 0,25 incasso; 13,65 per post, excl. 0,60 incasso; 3,60 per maand; 0,83 per week. Prijs van buitenlandse abonnementen op aan vraag. Losse nummers 20 cent. Advertentieprijs voor de gehele op lage 0,45 per mm. Bij contract aan zienlijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureau voor de Zeeuwse eilanden GOES, Klokstraat 1 - telefoon 6252 - Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Hulst, Steen^traat 14 - telefoon 2377 - (Bijbureaus: TERNEUZEN, IJsbaanstraat 24 telefoon 2601 - OOSTBURG, Nieuwstraat 41 - telefoon 2893) Op deze tekening is het Rot terdamse Biesbosch-plan schematisch in kaart ge bracht. Rechts onder de drie spaarbekkens in de Brabant se Biesbosch, die via onder grondse transportleidingen gevuld kunnen worden met water uit de Bergsclie Maas. en zo nodig ook uit de Rijn. In de leidingen zyn pomp en zuiveringsinstallaties op genomen. zoals op de kaart te zien is. (Van onze correspondent) PARIJS. Verrassende infor matie in politieke kringen in de Franse hoofdstad: president De Gaulle zou voornemens zyn om nog dit jaar en wel voor de Fran se presidentsverkiezingen van december a.s. naar Peking te rei zen voor een officieel bezoek aan communistisch China. Al in 1962 ontving president De Gaul le een uitnodiging van de regering in Peking om aan de Chinese volksrepu bliek een bezoek te brengen. Deze uit nodiging is tot nu toe om tactische re denen niet beantwoord, maar zij geldt nog steeds. Zij biedt thans president De Gaulle een uitstekende gelegenheid de voornaamste reden voor zijn bezoek aan de Chinese leiders te camoufleren, en wel een poging hen te winnen voor de wijze waarop hij aan de oorlog in Vietnam een einde wil maken, namelijk door de neutralisering van Vietnam en de omringende gebieden van Zuidoost- Azië. Om de machthebbers in Peking over zijn voorgenomen bezoek te polsen, heeft De Gaulle zijn vertrouweling An- dré Malraux naar de Chinese hoofdstad gestuurd. Deze missie ging onder de dekmantel van een vakantiereis. Het lag eerst in het voornemen van De Gaulle om Edgar Faure naar Peking te zenden. Deze heeft, zoals bekend, in oktober '62 een reis in geheime missie naar Peking gemaakt in opdracht van de Franse president en daartoe de weg LONDEN (Reuter) Edward Heath, leider van de Britse conservatieven, heeft Reginald Maudling tot plaatsver vangend partijleider benoemd. Hij heeft tevens zijn schaduwkabinet bekendge maakt, waarin zijn voorganger, sir Alec Douglas-Home externe zaken behartigt, Christopher Soames buitenlandse za ken, Selwyn Lloyd gemenebestzaken, Enoch Powell defensie en Ian Macleod financiën en economie. Duncan Sandys en Quintin Hogg zijn ook in het scha duwkabinet opgenomen, echter zonder departementale functie. DE GAULLE V.S. voor voldongen feit zetten Weersverwachting, medegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot van avond: Aanvankelyk warm weer met toe nemende kans op onweer. Zwakke tot matige, naar het zuiden draai ende wind. Vandaag: zon onder 20.24 uur. Maan onder 23.56 uur. Morgen: zon op 5.08 uur. Maan on 16.26 uur. (Rapporten van gisteravond) Helsinki Stockholm Oslo Kopenhagen Aberdeen Londen Amsterdam Brussel Luxemburg Parijs Bordeaux Grenoble Nice Berlijn Frankfurt München Zürich Genève Locarno Wenen Innsbruck Belgrado Athene Rome Barcelona Madrid Mallorca Lissabon max. weer temp. lichte regen 13 zwaar bew. 20 onbew. 20 regenbui 18 zwaar bew. 15 onbew. 23 onbew. 20 onbew. 25 half bew. 21 onbew. 25 onbew. 32 onbew. 29 onbew. 26 zwaar bew. 20 licht bew. 24 onbew. 22 onbew. 24 onbew. 25 onbew. 27 zwaar bew. 24 onbew. 24 onbew. 25 niet ontv. onbew. 27 onbew. 28 onbew. 37 onbew. 31 zwaar bew. 33 MAO TSE TOENG eervolle aftocht niet te versmaden gebaand voor een herstel van de diplo matieke betrekkingen tussen Parijs en Peking, zeer tot ongenoegen van de Verenigde Staten en andere niet-com- munistische landen. Maar omdat een nieuwe opdracht aan Edgar Faure te zeer de aandacht zou trekken, zond De Gaulle minister van staat André Mal raux uit, die onder dekking van zijn ambt als minister voor cultuur, een in formatieve reis naar de Chinese volks republiek heette te maken. André Malraux heeft in de laatste dagen met partijleider Mao Tse Toeng, evenals met president Lioe Tsjao Tsji en premier Tsjoe En lai, langdurig van gedachten gewisseld. Mocht de Franse president in zijn op zet slagen en Peking bereid vinden op zijn ideeën in te gaan, dan zou dat een geweldige politieke winst voor hem be tekenen èn op buitenlands èn op bin nenlands politiek gebied. De Gaulles plannen inzake Zuidoost-Azië komen neer op een neutralisering van dit ge bied. Dit idee heeft hij twee jaar gele den geïntroduceerd. Voor communis tisch China, dat ondanks zijn vast beslotenheid Amerika uit Vietnam te verdrijven een eervolle aftocht niet uit de weg zal gaan, wanneer dit het vertrek van de Amerikanen tot gevolg zou hebben, zullen de opvattingen van de Franse president zeker interessant zijn. Zeker is dat Amerika nog moei lijk langer in Vietnam zal kunnen blij ven als Peking de Vietcong tot een wa penstilstand brengt en zich akkoord verklaard met neutralisering van Viet nam. desnoods met behoud van de be staande politieke scheiding van het land. André Malraux zal, op bevel van De Gaulle, weldra naar Parijs terugkeren, in plaats van zijn vakantiereis tot en kele andere Aziatische landen uit te breiden, zoals in zijn voornemen lag. Op de Quai d'Orsay is dat een aanwijzing te meer dat zijn missie tot heden suc cesvol is geweest. (Van onze Londense correspondent) LONDEN In de city van Londen wordt openlijk gesproken over een op handen zijnde devaluatie van het pond sterling, hoewel regeringskringen nog steeds volhouden dat premier Wilson er niet aan denkt een dergelijke ingrijpen de maatregel te nemen tegen het naar catastrofale hoogte groeiende tekort op de betalingsbalans. Belangrijkste oorzaak van de veront rusting in het financiële centrum van Londen zijn de heftige debatten tussen Wilson en Heath in het Lagerhuis over de economische toestand van het land. Het tekort van de maand juli op de betalingsbalans bedroeg honderd mil joen pond sterling (1 miljard gulden). Wilson belegde gistermiddag in Dow ning Street 10 een spoedvergadering van het kernkabinet met economische deskundigen om de van dag tot dag verslechterende toestand te bespreken. Op de Londense beurs had een en an der een hausse in de belangrijkste in dustriële aandelen als gevolg. Wissel agenten banken geven hun cliënten nu de raad betrouwbare aandelen te kopen met het oog op een devaluatie, die weer leiden kan tot nog grotere inflatie. Het pond daalde licht op de deviezen markt en beweerd wordt dat de Bank van Engeland diep in haar reserves put om ponden op te kopen en aldus ver dere koersdaling te beletten. Wat de regering uiteindelijk beslui ten kan is overigens niet moeilijk te voorspellen. Een der weinige maatre gelen die ze treffen kan is, althans vol gens deskundigen, de invoer drastisch te beperken. Dit zou echter door de exporterende landen bepaald niet ge apprecieerd worden, en evenmin door de Britten zelf. Er wordt rekening mee gehouden dat beperkingen zullen worden opgelegd op de invoer van bepaalde soorten fruit, kaas en groenten. (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. Als de Rotterdammers behoorlijk wa ter willen, moeten ze dat via de Brabantse Biesbisch uit de Bergsclie Maas halen. Dat zei gistermiddag de Rotterdamse wethouder H. W. Jettinghoff tijdens een persconferentie over het rapport van de specia le commissie die het stadsbe stuur na de moeilijkheden in het begin van 1963 heeft inge steld. De commissie adviseert om in de zuidelijke Biesbosch waar de oogstende boeren nu kampen met de regen en de koeien door de plas sen waden drie spaarbekkens aan te leggen met een totale in houd van 90 miljoen kuub en een oppervlakte van 700 ha. Deze reus achtige „spaarpotten", die door- pijpleidingen met de Maasstad ver- oonden moeten worden, zal men runnen aanspreken in perioden waarin de Rijn te vuil is. GENèVE (U.P.I.) In Genève heeft zich gisteren een dwma afgespeeld, waarby twee bewoonsters van een flat, de 90-jarige Augustine Tronchet en de 80-jarige Anna Cliampod, werden neer geslagen. De vrouwen werden gevonden door een buurvrouw, die een jongeman uit de woning had zien weghollen. De we duwe Champod overleed op weg naar het ziekenhuis. De dokters hopen het leven van mej. Tronchet te kunnen red den. De twee vrouwen waren met een bot voorwerp, misschien een strijkijzer, in het gezicht geslagen. Het signalement, dat de buurvrouw kon geven van de jongeman, leidde spoedig tot diens aanhouding in het sta tion van Genève. De arrestant, een Al gerijn, ontkent. De politie heeft nog geen motief voor de misdaad kunnen vinden. PRETORIA (Rti\). Mr. H. A. Helb, Nederlands ambassadeur in Pretoria, is gisteravond in het zie kenhuis te Pretoria overleden. De heer Helb was 56 jaar oud. (Van onze redactie buitenland) AMMAN De felle strijd tussen Is raël en de Arabische landen om het bezit van het hoogst belangrijke Jor daanwater is geëindigd in een zege voor Israël. Gisteren besloot Jordanië als laatste Arabisch land de werkzaamhe den aan de omleiding van de Jordaan en enkele zijrivieren te staken. Twee weken geleden had Israël Amerika en Frankrijk gewaarschuwd dat voortzet ting van de werkzaamheden een oorlog tussen Israël en de Arabische landen tot gevolg zou kunnen hebben. Zoals bekend besloot de Arabische Liga vorig jaar tot omleiding van de Jordaan om Israël te beroven van het Jordaanwater, waaraan het dringend behoefte had voor de bevloeiing van de Negev-woestijn. Volgens de Rotterdamse commissie is het een oplossing, waartegen niemand bezwaar kan hebben. Het Landbouw schap heeft ziln medewerking toege zegd, omdat de geïsoleerde polders toch niet op economische basis te exploite ren zijn. De natuurbeschermers kunnen er niet boos om zijn, want het plan laat het kreken- en griendengebied nage noeg intact. Rond de bekkens zullen dijken worden aangelegd, die een zacht glooiend buitentaiud krijgen van 100 meter breed en niet storend in het landschap zullen werken, al loopt er dan een dienstweg over. Het plan dient zelfs de recreatiebelangen. Hoewel men op de stille meren niet mag varen, kan gereglementeerde sportvisserij worden toegestaan. De provincie Noord-Brabant hoeft zich volgens de commissie ook geen zorgen te maken, want als zy de Bies bosch wil gebruiken voor haar eigen drinkwatervoorziening, kan dat natuur- lyk. Brabant en Limburg zullen vroeg of laat een beroep moeten doen op de Maas, want in het jaar 2000 hebben zij 1,5 miljard m3 water per jaar nodig en dat is niet langer uit de grond te halen. (ZIE VERDER PAGINA 3) Het hele plan, waarvan wij al eerder melding maakten, kost 200 miljoen gul den en moet snel worden uitgevoerd. Rotterdam heeft in 1970 120 miljoen kubieke meter water nodig (nu: ruim 85 miljoen)Om de huisvrouw en de industrie constant van goed water te voorzien zou men dan al een „spaarpot" van 60 miljoen m3 achter de hand moe ten hebben. De moeilijke perioden kun nen immers wel een halfjaar duren. Maar zelfs als het nieuwe bassin op de Berenplaat gereed is (in 1966), kan Rot terdam maar 24 dagen overbruggen Het reservoir in de Zuidwaard van de Biesbosch omvat volgens het plan: 1. Een noordelijk bekken van 350 ha op de plaats waar nu de polders De Dood, Moordplaat, Turfzakken, Le pelaar, De Plomp en Kwestieus lig gen. 2. Een westelijk bekken van 125 ha ter plaatse van de polders Keizersdijk, Honderd-en-Dertig en de Annapol- der. 3. Een zuidelijk bekken van 220 ha ter plaatse van de polders Moken, Mid- delveld, De Gijster en Heenolaat. (Van onze correspondent) ROTTERDAM Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn be reid mee te werken aan het Bies- bosch-project t.b.v. de Rotterdam se drinkwatervoorziening, wan neer blykt dat Rotterdam inder daad op geen andere manier aan goed drinkwater kan komen. Maar G.S. willen wel graag zelf tot die conclusie komen. Daarom zal er een Brabantse commissie worden ingesteld die het Rotterdamse drinkwatervraagstuk zal bestude ren. Uiteraard zal deze commissie o.m. het oog laten vallen op het Zuidhollandse deel van de Bies bosch. Omdat de Rotterdamse wet houder H. Jettinghoff, die belast is met de Rotterdamse watervoorzie ning, dit ziet aankomen, heeft hij gistermiddag tijdens een perscon ferentie in de Maasstad alvast op voorhand verklaard dat de Zuid hollandse Biesbosch Rotterdam geen uitkomst bieden kan. In het gunstigste geval kan dit deel hooguit 15 procent van de Rot terdamse behoefte dekken. En dan nog alleen met Rijnwater, terwijl het de Rotterdammers in de eerste plaats om het Maaswater van de Biesbosch te doen is. Wethouder Jettinghoff heeft gis termiddag ook nog eens duidelijk gezegd dat Rotterdam haast heeft met het Biesbosch-plan. Zou men in 1970 met de aanleg van de bas sins kunnen beginnen en het hele project in vijf tot zeven jaar uit voeren, dan zal dit toch pas tegen 1980 nuttig effect opleveren. En dat is dan eigenlijk wel aan de late kant, want in het jaar 2000 zal ook de Biesbosch Rotterdam niet voldoende water kunnen geven. DE ZWITSERSE politie heeft een ben de opgerold die sinds 1960 al voor een waarde van 1,7 miljoen Zwitserse francs aan juwelen heeft gestolen, in hoofd zaak uit auto's van vertegenwoordigers van juweliers. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Met ingang van 1 ja nuari 1967 zullen personenauto's, die zijn afgesteld op een maximumsnelheid van 20 km per uur (zg. „kruipauto's") van de weg moeten verdwijnen, zo heeft minister Suurhoff (Verkeer en Waterstaat) bepaald. Bij de jongste wij ziging van het verkeersreglement was hiertoe de mogelijkheid reeds geopend. Kruipauto's worden in het verkeer, vanwege hun te langzaam voortbewe gen, een groot gevaar voor de andere weggebruikers geacht. Kruipauto's wor den meestal gebruikt door invaliden of personen die geen rijbewijs hebben kunnen halen. Er zullen op het verbod voor kruip auto's geen individuele ontheffingen worden verleend. Wel worden er uit zonderingen gemaakt voor bepaalde categorieën voertuigen. CLEVELAND (U.P.I.) In de Ame rikaanse stad Cleveland heeft gisteren een grote juwclendiefstal plaatsgehad. Twee met revolvers gewapende bandie ten zijn er met een buit van meer dan 100.000 dollar vandoor. Twee dagen geleden kwamen bii de juwelierszaak een man en een vrouw diamanten ringen bekijken. Een koop werd toen niet gesloten. Gisteren kwam de man alleen terug. Zijn keus viel toen definitief op een der ringen. Hij vertelde dat hij contant zou betalen en dat hij het geld ging halen bij zijn bank. Tien minuten later kwam hij terug in gezelschap van een man die een akten- tas droeg. Beiden haalden revolvers voor de dag en vertelden dat het een overval was. Het tweetal ging er van door nadat de aktentas was vol gestopt met diamanten ringen en andere juwe len. Honderd vijftig dollar contant geld werd evenmin versmaad. Het mooie weer van gisteren was niet alleen allerplezierigst voor de duizenden die op vakantie zijn, maar ook voor degenen die nog op vakantie willen en daarvoor extrazakgeld trachten te verdienen. De boer kan bij de oogst altijd wel extrahanden gebruiken. Of het nu gaat om de pluk van bessen, aardbeien of frambozen, of bij het aardappel- rooien, zoals hier op de foto. De milde zon verzoette de niet zo lichte arbeid en op het land word/ je net zo bruin als aan zee Krijgen de door al dat nat ge- troffen boeren vergoedingen van het tijk, of niet? Het Land bouwschap wijdt daar vandaag een zitting aan. Pag. 3. Metselaar Niek van Leest In Lage- Zwaluwe is amateur-beeldhouwer en bereikt opmerkelijke resulta ten. Hij zou zich graag geheel aan de kunst wijden. Pag. 5. Als Johnson via de „hot line" het Kremlin zou opbellen, wie mag daar dan tegenwoordig de hoorn oppakken? Pag. 7. Als iemand erin slaagt een goede techniek voor de winning te vin den. kan een oliehoudend leisteen gebergte in de V.S. de oliesituatie in de wereld wel eens drastisch wijzigen. Pag. 9. Het is twintig jaar geleden dat de atoombom Hiroshima ver woestte. Een impressie uit het Hiroshima van heden, van de hand van een onzer redacteu ren, op pag. 10. Matt Busby, de manager van Manchester United, wil dit jaar met zijn elftal de Europacup veroveren. Pag. 11. BEIROET (U.P.I.) Saoedi-Arabië heeft 10.000 soldaten langs de grens met Jemen klaar staan, om in geval van een Egyptische aanval onmiddellyk Jemen binnen te trekken. Onbevestigde berichten zeggen dat er een gezamenlijke Egyptisch-Jemeniti- sche aanval op Saoedi-Arabisch gebied ophanden is. Beweerd wordt dat koning Feisal be vel heeft gegeven Jemen binnen te val len en de royalisten daar te steunen, indien Egypte Saoedi-Arabië aanvalt. De V.A.R.. steunt het republikeinse bewind in Jemen. Dit terwijl Saoedi- Arabië de monarchie er wil herstellen. Nasser heeft reeds in een toespraak op 7 juli gezegd dat als de vredeson derhandelingen, die hij met Feisal zou gaan voeren, niet tot een bevredigend resultaat leiden, de twee landen in een gewapend conflict kunnen raken. In Saoedi-Arabië verwacht men dat binnen korte tijd Egypte de haven Jizan zal aanvallen. Egyptische vliegtuigen hebben, in een poging om de aanvoer van voorraden voor de royalisten tegen te houden, reeds in 1963 een aanval op de haven Jizan uitgevoerd. (Advertentie)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 1