J. v. Konijnenburg: manager Vlissingen-Oost Desiré Weemaes al zestig jaar smid Waarom rijdt deze auto zo prettig? Maart roert z'n staart UNIEK JUBILEUM TE ABSDALE Nieuwbouw tuinbouwschool in Kapelle goedgekeurd E. Lockefeer te Hulst begraven Kinderbad te Kruiningen Z.L.M. IS TELEURGESTELD OVER DE VLASREGELING Openbare zitting van Ged. Staten Nederlands schip aangevaren Geen opheffing van katholieke filmkeuring Eeuwige trouw aan 70-jarig aambeeld Carrière Sergeant-majoor A. Spanjaard te Goes begraven 30.000 Ruilverkaveling op Noord-Beveland Knolselderij op contract Opleiding van beroepskeuze adviseurs Veehouderij Stichting SSZ wil ruimere armslag Hogere techn. school Terneuzen weet dat het moet wachten Goese showcombinatie brengt modeshow DAGBLAD DE STEM VAM VKIJDAG 5 MAAKI 190a (Van een onzer verslaggevers) Vlissingen-Oost zal, om tot ontwik keling te komen, niet hoeven wachten op het ,,vol" zijn van Rotterdam en Amster_ dam. Het nog niet volledig klaar zijn van de accommodatie in Vlissingen-Oost hoeft geen hinderpaal te zijn bij het voeren van onderhandelingen met industrie-ge gadigden. Bestudeerd wordt hoe de basisvoor zieningen in Vlissingen-Oost (water, elektriciteit, wegennetwerk) zo econo misch* mogelijk tot stand gebracht kun nen worden. Naar mijn gevoel zijn de mogelijk heden in Vlissingen-Oost groter dan ik ooit heb durven denken. Dit zijn enkele uitlatingen van de heer J. van Konijnenburg, sedert kort direc teur van de zeehaven Vlissingen-Oost. De heer Van Konijnenburg heeft een kamer in het nieuwe stadhuis van Vlis- singen. Hij is nog volop aan het inwer ken; bestudeert de tot nu toe gevoerde correspondentie en maakt kennis met be langrijke personen uit zeehavenkringen. Zo heeft hij reeds kennis gemaakt met de directeur van de Rotterdamse haven. De heer Van Konijnenburg is er zich van bewust dat Vlissingen-Oost „een zeer groot stuk land en water is waar nog veel zal moeten gebeuren". Dat tot nu toe vestigingen zijn uitgebleven mag z.i. niet tot gevolg hebben dat het vertrouwen in de ontwikkeling van Vlissingen-Oost ver mindert. „Bij miljoenenvestigingen als in Vlissingen-Oost bedenkt men zich wel een keer of zes eer een beslissing wordt genomen. Bovendien wordt naar de voor. waarden in minstens tien andere zeeha vens gekeken". Het van de grond af tot ontwikkeling brengen van een zeehaven is een kei harde, zakelijke bezigheid. Het gaat daar bij vooral om de ligging ten opzichte van de zee, ligging ten opzichte van het ach terland, de prijs van de grond en de aan wezigheid van arbeidskrachten, openbare nutsvoorzieningen en wat bekend staat als een „leefbaar klimaat". Om aan een dergelijke opgaaf goed lei. ding te geven is een man uit de praktijk nodig. Daarop heeft men in de Staten steeds aangedrongen. Met de heer Van Konijnenburg is in derdaad een praktijkman benoemd. Hij is 2e stuurman op de grote handelsvaart geweest. De laatste tien jaar is hij in Ghana en Nigëria doorkneed in de wol organisatie bij de Holland West Afrika- lijn. Het agentschapswerk en het stuwa- doorsbedrijf kent hij door en door. Het zal er nu op aankomen zijn haven, en scheepvaartkennis te combineren met koopmanschap. In dit verband ziet hij zichzelf ook in de eerste plaats als zaken man, als manager van een zeehaven, die van de grond af aan moet worden opge bouwd; met alle voor- en nadelen van dien. (Advertentie) WEMELDINGE Donderdagmiddag werd te Wemeldinge op het Kanaal door Zuid-Beveland het gemeerd en in lading liggende 356 ton metende Nederlandse motorschip Abeona aangevaren door de Franse duw-eenheid Thionville met de duwbakken Lloyd Rhenan 287 ton en de Sanara '62. De Abeona liep hierbij roer en schroefschade op. Omvorming van K.F.C. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Van opheffing van de katho lieke filmkeuring in het zuiden is geen sprake. Dit in tegenstelling tot een bericht dat donderdag in ,,De Tele graaf*' is verschenen. Wel heeft de vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten voor gemeen schappelijke filmkeuring op katholie ke grondslag, zoals wij vorige week schreven, zich verenigd met een rap port van de adviseur van de K.F.C., prof, dr. A. A. Ariens en dr. G. van Eisen, welk rapport een omvorming van de katholieke keuring bepleit. De bedoeling is, dat het dwingend ka rakter van de keuringsuitslag van de K.F-C. voor de ongeveer honderd aan gesloten gemeenten gaat verdwijnen. De keuring zal worden gehandhaafd, maar zal nog slechts als advies aan de betreffende gemeenten worden voor gelegd. Daartoe zal de K.F.C, worden omgevormd tot een deskundig advies orgaan. De bedoeling is wel-, dat de gemeenten het instituut in zijn nieuwe vorm financieel zullen blijven steunen. Het resultaat van de veranderingen zal zijn, dat de gemeenten desgewenst zelf standig hun aanvullende taak op het gebied van de filmkeuring kunnen blij ven uitvoeren. Intussen heeft de gemeente Venlo haar lidmaatschap van de Vereniging van Nederlandse gemeenten voor gemeen schappelijke filmkeuring op katholieke grondslag opgezegd. Motief: de buiten landse t.v. brengt zoveel films onge controleerd over de grens, dat het geen zin heeft nog langer de nakeuring van de K.F.C. voor de bioscopen te hand haven. Uiteraard deelt men deze me ning bij de K.F.C. niet. Men stelt zich daar op het standpunt dat er wel de gelijk onderscheid gemaakt moet wor den tussen de publieke verantwoorde lijkheid t.a.v, openbare voorstellingen en de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder in zijn eigen huiskamer. De N.F.C. hoopt dan ook, dat het Venlose initiatief geen startsein zal zijn voor een algemene uittocht uit de Vereni ging, maar juist dat ze door haar omvorming, die vóór 1966 een feit zou moeten zijn, de nu niet meer geïnteres seerde gemeenten weer naar zich toe kan trekken. (Van een onzer verslaggevers) ABSDALE. De terminologie „uniek jubileum" wordt tegenwoordig nogal eens gebruikt. Vandaar dat er eigenlijk nooit van iets „unieks" sprake is. Afijn, in Absdale onder de gemeente St.-Jansteen krijgt men er binnenkort weer mee te maken wanneer in april de heer Desiré Weemaes zijn 60-jarig jubileum als smid viert. Insiders me nen, dat dit jubileum wel degelijk iets unieks in zich heeft, vooral wan neer men bedenkt dat de heer Wee maes al die tijd een en hetzelfde aambeeld heeft bewerkt met indruk wekkende mokerslagen en hij dit jaar ook al 40 jaar getrouwd is. Een derge lijk samenstelsel van feiten moet enig zijn in den lande. Het jubileum had eigenlijk nooit gevierd mogen worden, vindt de jubilaris. Het wordt ook niet gevierd, zij het dan dunnetjes in de huiselijke kring, maar dat is een andere zaak. De heer Wee maes heeft eigenlijk nooit smid willen worden. „Veel liever had ik me geves tigd op een heerlijk boerderijtje, waarmee ik de boterham voor mijn vrouw en kinderen dat zijn er negen echt wel had verdiend. Maar het heeft niet zo mogen zijn", aldus de heer Weemaes. „Vroeger was het nu eenmaal de ge woonte dat je de stiel van je vader leerde, vooral waar pa een eigen be drijf had, dat voortgezet diende te worden. Wel, mijn vader was een smid. En toen ik dertien was en aan mijn leerplicht had voldaan, kwam ik in de smidse. Op dertienjarige leeftijd „Ik moest toen wel", vertelt de heer Weemaes, die momenteel 73 jaar oud is zich nog bijzonder fit voelt en der halve nog elke dag in de smidse is te vinden. Hij werkt daar belangeloos: „Mijn zoon Jozef, die de smederij heeft overgenomen, heeft een kind in een verpleeginrichting. Dat kost verschrik kelijk veel geld en daarom help ik hem. Bovendien moet de werkdag ge vuld". Met dertien jaar in het vak dus. In de smederij van „pa" op Schuddebeurs nabij Hulst. Op 19-jarige leeftijd be haalde hij zijn diploma hoefbeslag. „Ik was toen een van de jongste kandida ten. Ik kan me herinneren, dat ik een rn^an onzer verslaggevers) G,lstermorgen is op het r.-k. van 3e. Par°chie van de H. Maria ra?? a alhler de heer A. Spanjaard i. aa]*de besteld met militair eerbe- aTJl' B0 5lechtige requiemmis werd op gedragen door kapelaan Kempers. in leven was de heer Spanjaard serge- ooilmaj°i)r ln ^et leger en werkzaam als ommandant op de werkplaats voor mo ervoer tuigen op de Chassèkazerne te hit J- J wa?- reeds 28 jaren in werke- ïïiïS d^nst. Bij de begrafenis warén zo'n Wezig militaire afgevaardigden aan- Wi j zagen onder andere zijn batterij- de majoor B. J. Schoone- _eidt, zijn diensthoofd, de kapitein J. D. jen verder nog o.m. een deputatie an de onderofficieren van de Chassè. ooor een uit 12 militairen bestaand pelo- vÏÏ wer,d bij bet neerlaten van de kist in net graf een eresaluut van één schot afge- uurd. van de weinigen was, die slaagde, daarom moet ik wel een goeie geweest zijn. Alhoewel er wel een grote hoe veelheid geluk aan te pas gekomen zal zijn", aldus het verhaal van de „60- jarig „jubilaris" In 1912 verhuisde de familie naar Absdale. „Een veel betere omgeving. Grotere bedrijven en dus: meer te verdienen". Na verloop van tijd zei vader Weemaes de zaak „goeiedag" en werd de sme derij op Absdale de „fa. Gebr. D. en A. Weemaes." De A. is die van de jon gere broer van Desiré, Alfons, die elf jaar geleden een eigen smederij begon op Heikant onder de gemeente St.- Jansteen en die er inmiddels ook al heel wat jaartjes als smid heeft opzit ten. Da fa. lieeft nooit over klandizie te kla gen gehad. „Ik heb er altijd voor ge zorgd goede vrienden met de klanten te blijven en daar heb ik nooit spijt van gehad", vertelt de heer Weemaes, die zich in vroeger jaren hoofdzakelijk doende hield met het beslaan van paarden: „Ik vermoed, dat klinkt mis schien een beetje verwaand, maar het is zo, dat ik van myn leven 30.000 paar den heb beslagen." Tegenwoordig heeft de smid doorgaans meer van doen met landbouwmachines. En er zit vooral goed perspectief in de tractoren. Desiré Weemaes overigens goed bij de tijd heeft „die gadsam- mes snelle ontwikkeling" niet hele maal kunnen bijbenen: tegenwoordig houdt hij zich daarom doende met „klein werk" en beslaat hij nog de paarden die daartoe naar de smederij gebracht worden. Het werk in de smidse houdt Desiré Weemaes fit; zijn kracht is weliswaar afgenomen en hij begint last te krij gen van smidsdoofheid, maar hij nog tot veel in staat. „Vorig jaar heb ik nog een heel eind geschaatst. En als de gelegenheid daar is doe ik het nog een keer", vertelt hij, niet zonder enige tros. Zijn andere grote hobby, paard rijden, beoefent hij niet meer. Waar hij vroeger 's zondags het fiere ros be steeg hijst hij nu een forse borrel, neemt hij deel aan het pierspel en brengt hij de meeste tijd bij moeder de vrouw door. En hij blijft al ze leven op Absdale wonen. Zestigjarigesmid Desiré Wee maes, doende in zijn smidse en op het aambeelddat er inmiddels ook al 70 jaartjes op heeft zitten, zitten Gewoon omdat deze automobilist zich meer fit voelt dan andere. En zijn geheim schuilt in het dashboardkastje Daar ligt altijd een rol King. Heerlijk frisse King pepermunt, het beste dagelijkse middel ter opwekking ;f||> en verkwikking. Natuurzuivere King hoort in uw wagen als uw papieren. KAPELLE De Zeeuwse Landbouw- maatschappij ontving bericht van de di- rekteur van het landbouwonderwijs, dat het ingediende plan voor de bouw van een nieuwe lagere tuinbouwschool in Ka pelle is goedgekeurd. Met kracht wordt nu verder gewerkt aan de voorbereidin gen om op een fraai en gunstig gelegen terrein aan het Dijkwel in Kapelle een nieuw schoolgebouw voor het tuinbouw- onderwijs te stichten. Wanneer de aanbesteding zal kunnen plaatsvinden valt nog niet te zeggen. Dit is afhankelijk van de rijksgoedkeuring. Men heeft echter goede hoop, dat een en ander spoedig zijn beslag zal krijgen en dat directeur J. op 't Hof met zijn ruim 100 leerlingen weldra uit de uit haar jas je gegroeide school aan de van der Bilt- laan in Kapelle zal kunnen vertrekken naar het nieuw gebouw. Het praktijkonderwijs op de ir. A. W. v.d. Plasscheschool neemt een zeer be langrijke plaats in. Het handvaardigheids- onderwijs is op het ogenblik onderge bracht in de voormalige kleuterschool aan de Julianastraat in Kapelle. In het nieuwe schoolgebouw komt een hand- en vakvaardigheidslokaal met een vloerop pervlak van 220 m2. Sinds kort is ook ver volgonderwijs op deze tuinbouwschool mogelijk. De leerlingen die met goed ge volg de school hebben doorlopen, kunnen daarna deelnemen aan het leerlingenstel sel. Op de ir. A. W. v.d. Plasscheschool worden onder leiding van directeur J. op 't Hof ook verschillende avondcursus sen georganiseerd ten behoeve van de Zeeuwse tuinders. Dat zijn op de eerste plaats de schakelcursussen die de moge lijkheden openen om in een andere be drijfstak een erkenning te krijgen. Er MIDDELBURG Op dinsdag 9 maart aanstaande zal de plaatselijke commissie voor de ruilverkaveling Noord-Beveland geïnstalleerd .worden. Een en ander zal gescmeden tijdens een plechtigheid des le Kortgene 5 UUr gemeentehuis GOES Diverse telers van de vei lingen te Goes en Middelburg hebben een oppervlakte knolselderij opgegeven die dit seizoen op contract geteeld zal wor den. In Goes werd 7,2 ha. aangemeld en in Middelburg 6,5 ha. Het totale areaal van ruim 13,5 ha. werd donderdag geveild, en verkocht voor 18,20 per 100 kg. (Van een onzer verslaggevers) HULST Op de begraafplaats te Hulst is gistermiddag het stoffelijk overschot van de zondag j.l. overleden Hulster ere burger E. Th. Lockefeer ter aarde besteld, zulks onder byzonder grote belangstelling. De absoute werd verricht door kapelaan C. Aarts. Tevoren was in de St.-Willibror- dusbasiliek de plechtige uitvaartmis op gedragen door deken Ant. Koopmans. De H. Mis werd door velen bygewoond. Onder hen, die de overledene de laatste eer bewezen waren o.m. vertegenwoordi gers van het Hulster gemeentebestuur, van de plaatselijke middenstandsvereni ging en de Diocesane Middenstandsbond, oud-burgemeester A. I. S. Lockefeer van Hulst, een ruime afvaardiging van het personeel van de N.V. Textielfabrieken Emile Lockefeer N.V. te Hulst en Terneu- zen, van welk bedrijf de heer Lockefeer de oprichter en president-directeur was, vertegenwoordigers van vele plaatselijke verenigingen, vrienden, bekenden en fa milieleden van de overledene en vele Hulstenaren. Aan het graf dankte de heer A. Locke feer namens de familie voor de betoonde belangstelling. Daarna was er een drukke condoleance receptie in hotel „De Graanbeurs'. worden schakelcursussen gehouden ln groenteteelt, bloembollen- en bloemen teelt. Verder is er een avondcursus voor be ginners en gevorderden in handvaardig heid, een cursus motoren en techniek en een cursus bedrijfsleer. KRUININGEN Naar het Staatsbos beheer ons meedeelde, zal op het recrea tie-oord Den Inkel een kinderbad worden gebouwd. Het zal een oppervlakte gaan beslaan van 250 m2, terwijl de diepte 25 cm zal bedragen. Aangezien de belang stelling voor dit recreatie-oord bijzonder is toegenomen werd eveneens besloten tot de bouw van een kantoorruimte en een kampwinkel. Aait Kath. Hogeschool (Van een onzer verslaggevers) DEN BOSCH Het Zuiden krygt waarseliynlyk een eigen opleiding voor school- en beroepskeuze-adviseurs. Het instituut zal verbonden worden aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg. Op welke wijze dit gebeuren zal, vormt nog een punt van beraad in de Academische raad. Het provinciaal contact-orgaan voor school- en beroepskeuzewerk jn Noord- Brabant heeft dit plan opgevat, omdat de school- en beroepskeuzebureaus in deze provincie nu al een tekort hebben van 6 adviseurs. Als men er van uit gaat dat 50 procent van de lagere schoolverlaters geadviseerd zou moeten worden, zijn op dit ogenblik alleen in Brabant 38 deskundigen vereist, bureaus beschikken slechts over 17 perts. Het opleidingsinstituut in het zuiden zal een katholiek signatuur dragen. Het plan past in dat van het centraal co mité van samenwerking inzake voorlich ting bij beroepskeuze. Dit landelijk co mité wil in Nederland drie dagoplei dingen stichten, die verbonden zouden moeten zijn aan universiteiten. Men wenst verder een part-time-opleiding die centraal gegeven zal worden. De zuidelijke opleiding omvat een twee jarige fulltime-cursus, gevolgd door een tweejarige parttime-cursus. Boven dien wil men een driejarige parttime opleiding vestigen, die gevolgd wordt door een tweejarige cursus. Men ver wacht dat elk van beide cursussen zal aanvangen met ongeveer 25 cursisten. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stellen de Provinciale Staten, die 8 april vergaderen, voor om hiervoor een kre diet van 100.000 gulden beschikbaar te stellen. Nu nog... ligt het ijs duimendik op de Middelburgse singels, en spelen de eenden glijbaantje, maar de lente komt onherroepelijk. GOES Het dagel. ZLM-bestuur besprak de recente vaststelling van de prijzen voor de verschillende akkerbouwproduk- ten. Met name sprak de vergadering haar teleurstelling uit over de vlasregeling. De ze achtte het bestuur niet in overeenstem ming met hetgeen er in onze partnerlan- den voor wat betreft dit produkt gebeurt. Ten aanzien van de prijsontwikkeling voor de vlasoogst 1964 kwamen stemmen naar voren die zich afvroegen of de hui dige afzetsituatie wel nodig is, en of men niet teveel met het produkt is gaan morsen. De vergadering nam kennis van de beslissing van de mi nister van Landbouw inzake het suiker overschot van oogst 1964. Hierdoor is het mogelijk overschotten in een rekening courant systeem op te nemen. In hoeverre deze regeling het komende jaar resulta ten zal opleveren wordt bepaald door de opbrengst en dus ook door de uitzaai in 1965. Het bestuur was overigens van mening dat het opstellen van een goed afgewogen en toch rendabel bouwplan bijzondere moeilijkheden met zich meebrengt. Lang durig stond het bestuur stil bij de situatie op de aardappelmarkt. Hoewel de export zich tot nu toe op een beter peil beweegt dan vorig jaar laten de gegevens over de voorraadraming en de prijsontwikkeling zien dat nader beraad noodzakelijk is. Naar de mening van de vergadering be schikt men door middel van de kwali teitsregeling over een instrument waar door enigszins regelend kan worden op getreden. Daarmee moet evenwel niet ge wacht worden totdat de situatie een totaal ander aanzien heeft gekregen. In het hui dige stadium kan een werkelijke onder steuning van de markt nog mogelijk zijn. Vandaar dat het bestuur besloot om zich tot het Landbouwschap en het Pro ductschap voor Aardappelen te wenden met het verzoek om na te gaan of het mogelijk is om de maat 35 tot 40 mm on verwijld uit de markt te houden. De vergadering nam kennis van de jongste besluiten over de melkprijs en de rundvleesprijs die in Brussel zijn geno men. Voor de verbetering van de oriëntatie prijs van het rundvlees heeft de Neder landse minister van Landbouw nu de mo gelijkheid om een prijs vast te stellen tussen ca. f 2.10 en f 2.17. Voor wat betreft de melkprijs, waarvan de prijsvork 33 tot 41.2 pfennig is achtte men het van veel betekenis dat de „be vriezingsclausule" is vervallen. Hierdoor heeft de Nederlandse Minister van Land bouw althans de mogelijkheid behouden om binnen de grenzen van deze vork een richtprijs voor de melk te bepalen, die een goede rentabiliteit van het veehouderijbe drijf waarborgt. Het bestuur was blij met het bericht dat binnenkort de bouw van warenhuizen niet meer gebonden zal zijn aan een rijks- NAZI-MISDADIGERS zullen in de Sov jet-Unie „worden berecht en gestraft ongeacht de tijd die is verstreken sinds de misdaden werden gepleegd", zo heeft het presidium van de Opperste Sovjet gisteren beslist. VAN SIMON VAN ES, de Rotterdam mer die in de bergen van Californië vermist raakte, is nog steeds geen spoor gevonden. (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG De Stichting „Sport steunt Zonneveld" wil het komende jaar haar werkzaamheden gaan uitbreiden over geheel Zeeland. Tot nu profiteer den naast „Zonneveld" alleen nog de tehuizen „Ipcnoord", „Den Berg" en Kinderzorg", van de activiteiten van de Stichting. Men heeft het afgelopen jaar bij wijze van proef een propaganda-actie in én kele gemeenten op Walcheren gevoerd met als resultaat, dat het aantal vrien den van de Stichting opgevoerd kon wor den in 1964 van 4360 tot 5676. Deze wer vingsactie zal nu <tt jaar ook in de overige delen van Zeeland op touw ge zet worden. Financieel ging het de Stichting S.S.Z. in het twaalfde verslagjaar bijzonder goed. Het financieel resultaat was f 6.022.06 hoger dan in 1963 en bedroeg f 21.283.42. De traditionele Zonneveldrit spande hierbij wel de kroon met ruim f 10.000,-. Aan de respectieve inrichtin gen werd in 1964 uitgekeerd: Zonneveld f 6.872,83, Ipenoord f 4.217,91, Kinder zorg f 2.729.47 en Den Berg f 3.517.14. Het totaalbedrag aan uitgaven beliep f 23.296,27. Op januari 1965 was nog een batig saldo in kas van f 4.923,79. In 1965 zullen voor de grote spastische patiënten van Zonneveld enige excur sies naar Zeeuwse bedrijven worden ge organiseerd. Een eerste excursie voert naar de machinefabriek van de K.M. de Schelde. De tweede tocht gaat naar de Scheldepoort reparatie-werf met dokken, terwijl men ook dit voorjaar nog de Oos- terscheldebrug hoopt te kunnen bekijken. Tot slot staat nog een vaartocht over het Veerse Meer op het programma, waaraan alle kinderen van de vier in richtingen zullen kunnen deelnemen. goedkeuring. De vergadering was van oor deel dat deze wijziging voor een zich ont wikkelend tuinbouwgebied van veel bete kenis kan zijn. Naar aanleiding van de re cente Brusselse besluiten besprak de ver gadering uitvoerig het nu ingevoerde stel sel van de compenserende heffingen op de invoer. De vergadering concludeerde dat, hoe wel in de E.E.G. nog een aantal voor Ne derland belangrijke beslissingen (onder meer over de interventie prijzen) tege moet gezien moeten worden, dit systeem van compenserende heffingen meer be schermende elementen bevat dan in Ne derland gebruikelijk is. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Mr. H. Rijpstra, burgemeester van Terneuzen, is niet verrast door de uitlating van ir. L. F. Cooke, coördinerend inspecteur voor het hoger technisch onderwijs in Nederland, dat, naast die in Vlissin- gen, voorlopig niet te denken valt aan een tweede hogere technische school in Zeeland. Ir. L. Cooke zei dit bij gelegenheid van het slaan van de eerste paal voor de nieuwe h.t.s. in Vlissingen. „Wij hebben de raad van het begin af aan laten weten dat de vestiging van een h.t.s. in Terneuzen een moeilijke zaak met een lange adem zal zijn. Wij willen echter graag zien vastgelegd, dat die tweede h.t.s., als hij komt, in Terneuzen gevestigd zal worden", al dus mr. Rijpstra. De burgemeester deelde ons voorts mede, dat het gemeentebestuur er om te beginnen naar zal streven de h.t.s.- onderbouw (de lagere klassen) in Terneuzen te krijgen. Hij is er zich echter van bewust, dat zelfs dat niet iets voor de eerste jaren zal kunnen zijn. MIDDELBURG Op maandag 3 mei aanstaande zal 's middags om twee uur in het gebouw van de Provinciale Grif fie te Middelburg in een openbare zit ting van Gedeputeerde Staten het be roep worden behandeld, dat is ingesteld door de heren J. Goedemondt en C. M. Rijk te Goes. Beide heren zijn in beroep gegaan te gen een door de raad van de gemeente Kapelle op 26 november van het vorig jaar genoïnen beslliit tot onbewoon baarverklaring van de woning aan de Oude Dijk 3 te Kapelle. (Van een onzer verslaggevers GOES Een aantal Goese middeu standers zal onder de naam van Goese Showcombinatie een drietal medeshows voor lente en zomer brengen. Yerseke heeft de primeur van deze internatio naal georiënteeerde show. Maandag 15 maart a.s. zal daar deze modeshow ge bracht worden in zaal „Nolet". De twee volgende avonden vinden plaats in Goes in de „Prins van Oranje" op woensdag 17 maart en te Rilland op woensdag 24 maart in „Ons Dorpshuis". Uit de blik, die de kijker gisterenavond onverwachts gegund werd op buurmans beeldbuis, mocht men tenslotte wel con cluderen, dat er aan de televisie overal wel een steekje los is. Nergens heeft men, aldus bleek gisteravond, het ideale sys teem gevonden, waardoor iedereen tevre den is. Misschien is het Nederlandse sys teem toch nog zo gek niet. Dit dan tot troost voor degenen, die menen, dat het in Nederland met de televisie en de zui len maar een suffe en aftandse boel is. Technisch was de uitzending natuurlijk een klein wonder, maar boeiend was ze zeker niet. Misschien heeft minister Bot er iets van kunen leren en zo ja, wie weet hoe gauw we dan uit de Kabinets-impasse zijn. J. M.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 5