ier voor UW pen ONZE PUZZEL PROGRAMMA S RADIO EN T.V. I Toestand in Frankrijk nu weer normaal I I Jongen afgerost: ernstig gewond aan oog Liturgische kalender DOOR Walter Breedveld I - -7±r.-_". 14 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 ZEVENWAARDIG Bij de stormachtige ontwikkeling van de natuurwetenschappen acht ik het wel nodig enkele kalmerende mede delingen te doen. Wat gaat er schuil achter de na tuurkundige wetenschap: Ie De dreeëenheid van de stof. lie. De 7 waardige ontwikkeling van de stof in 7 tijdperken van miljoenen jaren. Deze ontwikkeling blijft zich voortzetten in de natuurkundewet van Mozes en de twee natuurkundewetten van Archimedes. De wet van Archimedes heeft zich reeds ruim 2000 jaar voortgezet. In de 70 jaar van mijn leven heb ik in de uitoefening van mijn werk be wezen dat deze wet nog heden waar heid bevat. Nu heeft de Heer bij zijn openbaar leven deze weg bevestigd zoals in het wereldberoemde Evangelie van Johan nes I-I-14 staat. De nadere toelichtingen verstrekken de andere Evangelisten. De Schepper had echter reeds aan Adam en Eva de natuurwet medege deeld. Nu heeft jaren geleden Prof. Einstein, een Nobelprijs gekregen voor zijn berekening van de kracht van het licht uit het Evangelie van Johannes. Dus hieruit vloeit voort dat men vol gens het evangelie ook de 7 waardige ontwikkeling van kanker kan bereke nen. Dus volgens Einstein kan men berekenen hoe en waarmee men de stofwisseling kan bestrijden en ziekten kan voorkomen. De mens is immers een natuurlijk schepsel Gods of te wel met moderne woorden: een atoomcen trale. Paus Johannes heeft als een der grootste natuurkundigen met behulp van het beroemde Evangelie weer toe nadering gezocht tot de leden van By zantijnse ritus, de Russisch orthodoxe ritus, de joden, mohammedanen en de negers. Verschillende gebeurtenissen hebben hiertoe weer aanleiding ge geven. Alles tezamen voor verschillen de Nederlanders een nieuwe openba ring dat de Schepper met eenvoudige woorden de natuurwet heeft aangege ven. Tevens een waarschuwing, de natuurwet van Mozes en Archimedes niet te misbruiken. De oude St.-Laurentiuskerk in de Kerkstraat te Dongen is een sprekend bewijs van het Evangelie van Johan nes. Gaat die eens bezichtigen en over tuigt U van de juistheid van mijn woorden. DONGEN J. VERMEULEN VERHOUDING MENS-HOND De beroemde in 1957 overleden Italiaanse schrijver Curzio Mala parte, die vooral in het buitenland be kendheid kreeg door zijn boek „Ka- putt", dat in alle moderne talen werd uitgegeven, heeft in één van zijn laat ste werken ,,La Pella" („De Huid") geschreven over de verbondenheid die er bestond tussen hem en zijn hond Febo- ,,Het was een hazewindhond", zo vertelt hij, „wiens vacht de kleur had van de maan, rossig en met gouden glans, de kleur van de maan boven de zee, de kleur van de maan op de donkere bladen van de sinaasappel- en citroenbomen". ,,De ontmoeting tussen mens en hond", vervolgt Curzio Malaparte, „is er altijd een van twee vrije geesten, van twee vormen van waardigheid, van twee vrije opvattingen van de mo raal. De meest vrije, de meest roman tische van alle ontmoetingen. Ik her kende in hem mijn diepste drijfveren, mijn verborgenste instincten, mijn twijfel, mijn angst en mijn hoop. Ik onderging zijn aanwezigheid als van een schaduw, mijn eigen schaduw. Hij was als de weerkaatsing van mijn geest. Iedere avond brachten Febo en ik uren door op de drempel van mijn huis en keken over de zee. Soms zat Febo urenlang in elkaar gedoken aan mijn voeten, af en toe richtte hij zich op, ging dan naar de deur, waar hij zich omdraaide om mij aan te kij ken- Dan ging ik naar hem toe en liet hem uit. Een paar uur later kwam hij dan terug, zijn haar gladgestreken door de wind en met ogen, die schitterden van de winterse kou. 's Nachts richt te hij soms zijn kop op om naar de stem van de regen op het water te luis teren. Ik voelde zijn blik op mij rusten voelde zijn warme en toegenegen aan wezigheid in het donkere vertrek, doch ook zijn droefheid, zijn duistere voorge voelens van de dood." Kijk, wie zo over de verhouding van de mens en het aan zijn zorg toever trouwde schepsel, i.e. de hond, kan schrijven, is behalve een begenadigd kunstenaar ook een groot en zuiver mens. Wie dit niet kan verstaan, heeft de geestelijke volwassenheid nog niet bereikt, ook al is hij de jaren des on derscheids reeds lang gepasseerd. ROTTERDAM A. SMIT OUD-REGISSEUR Bij de uitvoeringen van de toneel vereniging O-N.A. op zaterdag en zon dag j.l. miste ik in en bij het dank woord de oude vertrouwde naam van de regisseur P. van Oosterhout. Naar mij verteld werd, had de oude loods het schip verlaten, zonder dat iemand nog enige aandacht aan hem schonk. Hij is weggegaan, zoals hij 34 jaar lang de diverse verenigingen regis seerde, belangeloos en pretentieloos. In die 34 jaar heeft hij geregisseerd voor arbeiders, boeren, boerinnen, burgers en verkenners. Hij stond, in de volle zin van het woord, in dienst van de gemeenschap. Ik hoop, dat zijn ideaal: Een „Wa- genbergse" toneelvereniging, onafhan kelijk van K.A.B.. Boeren- of Boerinnenbond of Middenstand, met als leden goede toneelspelers uit Wa genberg, eens verwerkelijkt zal worden, als de tijd daar rijp voor is. Als vriend van de Wagenbergse gemeen schap dank ik deze man die zoveel jaren en zoveel tijd aan de culturele vorming van de Wagenbergenaars heeft bijgedragen. EEN VRIEND VAN DE GEMEEN SCHAP WAGENBERG CONCILIE- JOURNALISTIEK Uw hoofdartikel van 22 januari j.l. maakt melding van het verheugende verschijnsel, dat steeds meer vooraan staande Nederlanders tot de conclusie komen, dat de voorlichting over het Concilie in pers, televisie en radio eenzijlig en tendentieus is geweest. Een bekend Nederlands filosoof, een pater Capucijn, die door relaties in Rome goed op de hoogte was over de gang van zaken, noemde deze wij ze van voorlichting zelfs ronduit een schandaal. Indien de pers wat meer nuchterheid en objectiviteit in acht had genomen, zou het vermoedelijk ook niet nodig zijn geweest, dat een groep katholieke studenten zich belache lijk heeft gemaakt door een brief te sturen aan kardinaal Alfrink; dat de eerwaarde heer Van Buren zich in zijn televisiecommentaar op de encycliek „Ecclesiam suam" beledigend heeft uitgelaten over paus Paulus; dat in een recente uitzending mgr. Bekkers smalend „de tegenpaus" werd ge noemd. Het ware te wensen, dat eindelijk ook de ogen van onze conciliejourna listen zelf open gaan en dat ze hun verantwoordelijkheid leren begrijpen! BREDA J. v.d. H. Het is onjuist te stellen, dat de voorlichting in pers, radio en tv over het concilie eenzijdig en ten dentieus is geweest. Bij gerechtvaar digde kritiek op een onevenwichtige berichtgeving in bepaalde kranten, mag men toch niet voorbijzien aan de zeer waardevolle verslaggeving, die Nederland van Rome uit heeft bereikt. Daaronder rekenen wij de beschouwingen van onze eigen speci ale verslaggever pater dr. A, van de Weijer (OFM Cap.). Red (Advertentie) Zekerheid met een OLVEH Perfecte Groeipolis. EVEN FLINK CIJFEREN Voor hen, die zich nog nooit aan het oplossen van een hersenbreker hebben gewaagd, lijkt het ons goed hier even iets te vertellen over het systeem van deze zeer moeilijke puzzelvorm. Net als in een gewoon kruiswoordraad sel komen er horizontaal en verticaal gewone gangbare woorden en afkortin gen in de hokjes te staan. U krijgt echter niet, zoals normaal, de gewone omschrij vingen van de gevraagde woorden, maar een getal. De sleutel voor de oplossing is als volgt. U zet de letters van het alfa bet op een rij en geeft ze een nummer A=l; B=2; C=3, enzovoort. De Z is dan 26. Stel dat er een woord van drie let ters wordt gevraagd, waarvan we weten, dat het 380 is. Het gaat er dan om 380 in factoren te ontbinden, zodat we cijfertjes krijgen, die ons in staat stellen een woord van drie letters (gangbaar woord of af korting) te vormen, dat tot produkt 380 heeft. Het woord STA, zou dit kunnen zijn en wel volgens de code: 19 x 20 x 1 380. Het is een bijzonder moeilijke opga ve, want er zijn soms verschillende mo gelijkheden, waarvan we pas zekerheid krijgen, wanneer we een en ander ook weer met de kruisende woorden hebben gecontroleerd. We geven toe, dat het moeilijk is, maar toch is het voor de wa re puzzelhefhebber een heerlijk soort puzzel, waar hij of zij tijden zoet mee is. Een advies! Begin met woorden van weinig letters, dat is het eenvoudigst! De opgave van deze rekenpuzzel luidt: Horizontaal: 1. 7200, 5 76050, 8. 1652360, i. 182, 11. 15, 12. 51840, 14. 1782, 15. 1980, 17. 195. 18. 360, 19. 2800, 20. 455000, 22. 12600, 23. 108900, 25. 300, 27. 270, 28. 4900000, 30. 3600. 31. 15390. Verticaal: 1. 28000, 2. 66, 3. 17424, 4. 240, 5. 4680, 6. 270, 7. 26325, 10. 3295500, 11. 107730. 13. 189000, 14. 108900, 16. 240, 20. 70200, 21. 478800, 22. 2160. 24. 24300, 26. 800, 28. 35, 29. 45. OPLOSSING Horizontaal: 1. ster, 4. sloop, 8. spek, 12. leg, 13. sta, 14. tol, 16. iel, 17. aal, 19. ptt, 21. sen, 23. mals, 25. atoom, 27. naam, 29. rebel, 31. oogst, 33. de, 34. adelborst, 37. mo, 39 oke, 40. lel, 41. sec, 43. vlo, 44. loo, 45. ijle, 46. eva, 47. rum, 49. yak, 51. val, 53 na, 55. landmeter, 58. el, 59. diana, 61. aleer, 63. aera, 64. teelt, 67. niet, 69. ent, 71. vla, 72. dan, 73. een, 75. ore, 77. nto, 79. dra, 81. loef, 82. anode, 83. berm. Verticaal: 1. slem, 2. te, 3. egale, 4. st, 5. lapt, 6. otto, 7. no, 9. pinas, 10. ee, 11. klam, 13. si, 15. Is, 18. asbak, 20. tombe, 22. engte, 24. are, 25. ale, 26. mor, 28. atm, 30. edelman. 32. ossevel, 33. divan, 35. lloyd, 36. olijke, 38. opaal, 39. oor, 42. cel, 48. ulaan, 50. ampel, 52. arena, 54. ade, 56. nat. 57. tat, 58. ere, 60. irene, 62. einde, 63. abel. 65. even. 66. land, 68. tram, 70. tp, 72. do, 74. eo, 76. ra, 78. te, 80. rr. HUPTONY! Zoals velen weten woont hij in St.- Jansteen. Hij is zanger. Dus iedereen zal Tony Dee wel kennen. Maar velen denken over Tony, en praten er over. Het is maar een naam. Maar over zijn zingen wordt niet gepraat. Maar ik denk en dat zullen nog wel andere teenagers denken dat hij een goede zanger is, die veel talent heeft en een behoorlijke stem. Ik voor mijzelf heb hem op verschil lende dansavonden horen zingen en ik denk dat hij ver van de beste zangers is hier in de omtrek en ik denk dat er vele tieners met mij akkoord zullen gaan. Omdat alle avonden die hij hier ge geven heeft een behoorlijk succes voor Tony waren, waarbij komt dat alle avonden die hij gegeven heeft, niet eens gerepeteerd waren, dat kan vol gens mij geen amateur doen. Daarvoor moet je wel degelijk professional zijn... Ook vinden wij hem hier op school een aardige jongeman. Hij is erg spor tief. Dat hebben de mensen wel kun nen merken in Stoppeldijk. Hij kon toen meedoen met de wedstrijd „Ont dek de Ster". Maar hij wou niet mee doen om andere mensen een kans te geven. Maar als hij meegedaan had, was hij als winnaar uit de strijd geko men. Zo, ik vind het zonde om een jongeman die zo'n talent heeft zo maar rond te laten lopen. Ik heb gehoord, dat hij vanuit Australië naar hier is gehaald. Ik vind het een schandaal als dat waar is, om een mens zo in de steek te laten. En ik denk dat vele mensen, vooral de tieners het met mij eens zullen zijn. HULST. MARIAN. Brief is van redactiewege uit het steenkool Engels in het Nederlands vertaald. Redactie. BELEGGINGSSPAREN Het is de gewoonte jaarlijks een spaardag te houden voor de jeugd, waarbij een extra-premie wordt be taald. Echter de spaarder boven 25 jaar moet genoegen nemen, met een ren te van 3,5 procent, wat in deze ontwik kelingsconjunctuur op financieel ge bied te wensen overlaat. Er zijn toch (banken en spaarban ken) die beleggingsboekjes uitgeven tegen een rente van 4 procent en zelfs bij belegging op een jaar voor een bepaald bedrag 4,5 tot 5 procent rente geven. Moet het nu niet wenselijk geacht worden, dat ook de P.T.T. hieraan zijn aandacht gaat schenken; waardoor meer ingelegd zal worden dan afge haald? Is het voor de P.T.T. niet mo gelijk een dergelijk systeem in het le ven te roepen. Men zou er wel bij va ren en hef zou de spaarder meer vol doening geven. BREDA H.v.d.H. De Rijkspostspaarbank deelde ons over deze kwestie het volgende me de: Sedert enkele jaren is het mogelijk bij de Rijkspostspaarbank grotere bedragen, die enige tyd kunnen blij ven uitstaan, in te leggen op een zgn, Beleggingsrekening. Deze rekening biedt voor deze gel den een veilige belegging zonder koersrisico. De rente op de beleg gingsrekening is hoger dan die op een gewone spaarrekening. De RPS kent thans twee soorten beleggingsrekeningen die afhankelijk van de daarbij geldende opzeggings termijnen van 6 en 12 maanden, een rente dragen van respectievelijk 3,75 en 4 procent per jaar. Een beleggingsrekening bij de RPS biedt het voordeel, dat de gel den, zo nodig, direct beschikbaar blijven. Immers ook zonder vooraf gaande opzegging kan de rekening houder gelden opnemen. In dat ge val wordt hem een aftrek in reke ning gebracht van 0,75 procent resp. 1,25 procent van het opgenomen be drag. Voor beide soorten beleggingsreke ningen geldt een rentegevend maxi mum van f 50.000,-. Voor meer uitvoerige gegevens over deze spaarmogelijkheid ver strekt de Rijkspostspaarbank uitvoe rige folders. PARIJS Het leven in Frankrijk heeft vrijdagmorgen zijn normale gang van zaken hervat, toen na een periode van twee dagen waarin korte stakingen bij verschillende openbare diensten elkaar afwisselden, de arbeiders van de gas- en elektriciteitsbedrijven in de afgelopen nacht weer op hun post terugkeerden. Deze stakingen, waaraan naar schatting tweeëneenhalf miljoen mensen hebben deelgenomen en die gericht waren tegen de loonpolitiek van de Franse regering, hebben in zoverre succes gehad, dat de industriële bedrijven vrijwel geheel wer den stilgelegd. Intussen hebben de vakbonden reeds aangekondigd de stakingsacties te zul len voortzetten, als de regering zich niet tot onderhandelingen over de looneisen bereid verklaart. DRIEBAANSWEGEN slot Jammer, heer Jaspers, dat ik U een paar andere woorden in de mond heb gelegd. Ik heb uw zin bijna letterlijk overgenomen, doch had niet mogen schrijven dat er volgens u op 4-baans- wegen geen ongelukken zouden gebeu ren. Deze woorden heb ik tot mijn spijt ingelast, ofschoon dit wel uw be doeling zal zijn geweest. Het is kolder om te willen beweren dat 3-baanswe- gen net zo veilig te maken zijn als an dere wegen. Volgenns u moet men de genen die zich op deze wegen niet aan bepaalde verkeersborden houden, flinke boeten geven en bij herhaling verdubbelen. U voelt zich zeker sterk op dit gebied. Oppassen! Wie een put graaft voor een ander valt er wel eens zelf in. Ik hoorde laatst beweren dat, als er op een driebaansweg op de mid- denstrook een ongeluk gebeurt zonder persoonlijke ongelukken, dat dan beide partijen schuldig verklaard worden, (zo zou u er ook nog bij kunnen zijn, heer Jaspers, al bent u nog zo voor zichtig) daar praktisch niet is uit te zoeken wie de schuldige is. Of deze bewering juist ik weet ik niet, zo ja, ongelukkig dan degene die aangereden wordt. Als U eens wilt ondervinden hoe goed de driebaanswegen zijn, rijdt dan bijv. eens iedere week van Breda naar Kortrijk, route Antwerpen-Gent- Kortrijk, dan kunt u gedeelten mee maken waar de weg van dezelfde breedte om beurten 3- en 2-baans is, dan voelt u pas het verschil in veilig heid. Op deze gedeelten 2-baans gaat het verkeer zeker zo snel als op de ge deelten 3-baansweg. Ik rijd deze route praktisch iedere week, daardoor kan ik er wel iets van weten. Dat brede middenbermen veiliger zijn is logisch, doch waar blijft het eind? De middenberm beplanten met twijghout is nonsens. Dit kan voldoen de zijn voor een licht wagentje, doch een zware luxe wagen gaat er dwars doorheen en dan de vrachtwagen niet te vergeten. Naar mijn bescheiden me ning is een walletje grond tot nu toe het veiligt, het goedkoopste en kost 't minste in ondehoud. OUDENBOSCH. G. VAEL. TEENAGERMIS De ingrijpende vernieuwingen in de liturgie worden blijkbaar door de ge lovigen zeer gewaardeerd. Velen zullen zich echter afvragen waarom hierbij gezangen worden uitgevoerd, die tot op de draad versleten zijn en allerminst tot samenzang noden. Laten de geeste lijke autoriteiten toch ook eens „gedurf de" vernieuwingen invoeren ten óp- zichte van deze gezangen. Een dezer dagen hoorde ik een juist uitgekomen grammofoonplaat: „Tie ners zingen God lof!", waarin middel eeuwse melodiek, polyfonie van J. S. Bach ende gespannen ritmiek van onze tijd tot een gelukkige synthese zijn versmolten. Prachtige teksten en fascinerende muziek. Onze protestantse medechristenen gingen reeds voor: jl. zondag zongen zij reeds gedeelten van deze gezangen met groot enthousiasme voor de radio! BREDA. H. v. d. M. AMSTERDAM Drie tot nog toe on bekende jongens hebben de 7-jarige Mar cel Vonk uit Amsterdam zo met een stuk hout afgerost, dat de jongen met ernstige verwondingen aan een van zijn ogen en de rest van zijn hoofd in een ziekenhuis moest worden opgenomen. Naar het schijnt hebben de drie jon gens hun slachtoffer, voor zij het te lijf gingen, vastgebonden. Marcel was na het gebeurde zo overstuur, dat de precie ze gang van zaken nog niet te recon strueren is. ZONDAG 31 januari. Vierde zondag na Driekoningen. Mis Adorate. Groen. MAANDAG 1 februari. H. Ignatius. Rood. DINSDAG 2 februari. Maria Lichtmis. Wit. Kaarsen wijding en -processie. WOENSDAG 3 februari. Mis van de vier de zondag na Driekoningen. Tweede gebed H. Blasius. Groen. DONDERDAG 4 februari. H. Andreas Corsini. Wit. VRIJDAG 5 februari. H. Agatha. Rood. Eerste vrijdag. Votiefmis van het H. Hart: Cogitationes. Tweede gebed H. Agatha. Wit. ZATERDAG 6 februari. H. Titus. Tweede gebed H. Dorothea. Wit. DIJ HET huwelijk werd bijna dezelf- JLJ de stiptheid betracht als bij de eerste blijde binnenkomst van Harrie van Rensene, er was maar twee dagen verschil. Ditmaal lag het aan Friedje; als Harrie zijn zin had gekregen waren ze al een half jaar eerder getrouwd. Met augustus was hij vierentwintig geworden en hij voelde zich al helemaal trouwrijp. Friedje was daar echter niet toe te bewegen. Zij wilde twintig jaar zijn, dat gaf haar blijkbaar een gevoel van meer waarde, en bovendien vond ze het leuk om te trouwen op dezelfde da tum als haar vader en moeder. Zo werd dan het feest gevierd op veer tien november negentienhonderd zes entwintig. Het werd geen boerenbrui loft. Behalve Godefriedus, die dat graag gewild zou hebben, was nie mand er voor om een feest te vie ren waar het halve dorp aan te pas kwam. Met de beide Toons had hij, overeenkomstig zijn belofte van twee jaar geleden, de hoeve helemaal op geschilderd, gewit en geteerd. Ze lag er als nieuw te blinken en voor wie was dat dan gedaan? De dorpelingen konden hem niet lo-ven als ze er niets van te zien kregen, de jongens kon het niets schelen en Friedje ging weg. HET feest werd helemaal anders gevierd dan Godefriedus zich had voorgesteld. In de stad was 't meer en meer gebruikelijk dat de bruid een witte bruidstooi droeg, of schoon het ook daar nog niet alge meen was. Op de dorpen was men nog lang niet zover- De witte bruids tooi werd daar alleen gedragen door een kleine elite, notabele dochters van de burgemeester, de notaris, de dokter, de landadel en nog een paar deftige families met veel grondbezit. Bij de gewone burger kwam het nog niet voor en bij de boeren kwam het niet te pas. Frieda en Toon, die zeker niet be hoorden bij de ouderwetse boeren, die nog een Brabantse muts en een zijden pet droegen, vonden het niet temin heel erg, dat Friedje per se een witte bruid wilde zijn, en zelfs Go_ defrieda vroeg zich af of dat wel kon. Godefriedus dacht daar heel anders over. Het kon hem niet schelen of Friedje een witte of een zwarte jurk wilde aantrekken, hem speet alleen dat hij de koeien niet voor een dag kon overbrengen bij boerderijen in de buurt om zijn eigen stal te kunnen versieren met slingers en herfstbloe men ®n er lange tafels op schragen neer te zetten waar de mensen hun buik aan vol konden eten. Er moch ten ook geen muzikanten komen, het zou een saaie boel worden. Een re ceptie in de opkamer waar ze wei nig volk konden plaatsen. Dat was ook niet de bedoeling, zei Harrie. De gasten zouden maar even blijven. Het liefst had hij gehad dat ook geen drank werd geschonken, ze konden volstaan met een sigaar of een sigaret en een bruidssuikertje. Tegen die ge dachte kwam heel de Dommelhoeve in opstand; een Brabantse receptie waar de gasten zelfs niet de gele genheid kregen een glas te drinken op de gezondheid van het jonge paar, was een onding. Daar moest hij dus in berusten. Nog erger werd het toen Friedje zei, dat zij uiterlijk om zeven uur wil den vertrekken. Ze hadden nog een hele reis te maken eer ze op de plaats van bestemming waren. ,,Op de plaats van bestemming?" vroeg Frieda in uiterste verbazing. Ze gingen toch in Vught wonen bij het mastbos. De ad judant, geholpen door vrienden en een paar vaklieden, had het huis zelf ge bouwd. Het was aardig en het was keurig ingericht. „Harrie heeft drie weken vakantie, moeder", zei Friedje. „We gaan een huwelijksreis maken." „Toe maar", zei Godefriedus. Ze vielen van de ene verbazing in de andere. „Waar gaan jullie naar toe?" vroeg Frieda. Dat mochten ze niet vragen, lachte Fried, je. Ze zouden wel een ansichtkaart sturen. „Toe maar", zei Godefriedus weer. „Het lijkt wel of Harrie Heer van Zegenree is. Wat blijft er dan voor ons nog over?" Friedje had wel aangevoeld dat de nieuwe stijl, die zij wilden volgen, voor de Dommelhoeve te rigoureus was. Daarom -zei ze: „Luister eens, opa. Vraag voor de avond zoveel men sen als u wilt en laat ook muzikan ten komen". Dus een bruiloft zon der bruid en bruidegom. Dat was zo iets als een kar zonder paard. Hij voelde er niets voor om tot zijn dood voor gek te staan in het dorp. Ze waren er nóg niet, Friedje had nog iets te vragen. Verwachtend dat ze op heftige tegenstand zou stuiten deed ze het heel voorzichtig: het zou een- erg mooie bruiloft worden als de he ren allemaal een jacquet zouden dra- 1 gen. De storm, die ze verwacht had, stak niet op. De jongens vonden het vanzelfstrekend bij een witte bruid en ook vader Toon had er niets op tegen. Het was wel leuk om ook eens een keer in een slipjas rond te lo pen. Godefriedus had onoverkomelij ke bezwaren, als dat moest bleef hij thuis. „Dat moet niet", zei Godefrie- da. ,,Opa heeft een goed zwart pak, daar moeten jullie mee tevreden zijn. Hebben jullie nu alles besproken met meneer pastoor?" vroeg ze dan. JA, ALLES was geregeld. Dat was niet zo vlot gegaan; tot Harries grote verbazing waren ze op de pastorie op grote tegenstand gestuit. Toen hij zei dat Friedje in het wit zou trouwen en dat ze graag een plechtige mis met drie heren wilde hebben, zagen ze de onderlip van de pastoor al afzakken; toen hij eraan toevoegde dat het hoofd van de school waar hij onderwijzer was, de mis wilde laten zingen door een jongens- en mannenkoor, liep hij rood aan. Zaterdag 30 januari HILVERSUM 1 402 M VARA: 10.15 uur gram., 10.30-14.30 uit- vaart Churchill. 14.30-14.45 gram., 14.45 Mag de politiek zich bemoeien met de bevolkingsgroei? 15.00 „Uitlaat". 15.30 ra diojazzclub. 16.00 Nieuws. 16.02 Boekbe spreking. 16.20 Stereo: amusementsfnuz. 16.45 Elektronisch orgelspel. 17.05 Ste reo: Lichte orkestmuziek. 17.30 Week- journaal. 18.00 Nieuws. Aansluitend: commentaar. 18.20 Tijd voor teenagers. 19.10 Je neemt er wat van mee, hob by-quiz. 20.00 Nieuws. 20.05 Tramme lant in Loeren a-d Hor, licht program ma. 21.00 Socialistisch commentaar, 21. 15 Stereo: Metropole-orkest en zang soliste. 21.45 Ik trek door het land, licht programma. 21.55 Als de klok dertien slaat: 13 Geschenk voor Tante, hoor spel. 22.25 Europese kampioenschappen biljarten ankerkader 47-2 in Heerlen. 22.30 Nieuws. 22.40 Te waar om mooi te zijn, cabaret. 23.10 Even naplaten: licht muzikaal programma. 23.55-24.00 nieuws. HILVERSUM 2 298 M 10.30-14.30 Uitvaart Churchill. 14.30 V. d. kleuters. 14.40 Franse les (Tussen 15.00 en 18.00 kan 't progr. onderbroken worden voor reportages Europ. schaatskampioen- het programma onderbroken worden voor reportages Europese schaatskampioen schappen te Göteborg). 15.00 Lichte or kestmuziek en zangsolisten. 15.30 Sig naal, documentaire voor en over jonge mensen. 15.50 Lichte grammofoonmu- ziek. 17.30 Kunstkroniek. 18.00 Stereo: Licht instrumentaal ensemble. 18.20 Jazzmuziek met commentaar. 18.50 Lichtbaken, lezing. 19.00 Nieuws. 19.10 Actualiteiten. 19.30 Radiofilharmonisch orkest en solist: klassieke muziek. (Ste reo). 20.30 Rieleksen gevarieerd pro gramma. 21.35 Man en paard, een vrij moedige kijk op actuele zaken. 21.45 Roulette, een spelletje met grammo foonplaten. 22.00 Liedjes uit Vlaanderen en Nederland. 22.25 Boekbespreking. 22. 30 Nieuws. 22.40 Epiloog. 22.45 Kruis punt, gesprek over Christen zijn in kerk en wereld van vandaag. 23.15 Nieuwe klassieke grammofoonplaten. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Nieuws. 12.30 Stereo: Orkestmu ziek. 12.33 Weerbericht en mededelingen voor de scheepvaart. 12.35 Gevarieerd programma. 12.55 Programma-overzicht 13.00 Nieuws. 13.20 Gevarieerde muziek 14.00 Nieuws. 14.03 The girl in pink tight, musical. 15.00 Nieuws. 15.03 Radioweek 1, 2 en 3. 15.15 Hoorspel. 16.25 Lichte muziek. 17.00 Nieuws. 17.15 Koorzang. 17.30 Orgelrecital. 18.00 Nieuws. 18.03 voor de soldaten. 18.28 Paardesportbe- richten. 18.30 Kleinkunstprogramma. 18. 45 Sportkroniek. 18.52 Grammofoonmu- ziek. 19.00 Nieuws en radiokroniek. 19.40 jazzmuziek. 20.00 Orkestmuziek. 21.30 Amusementsmuziek. 22.00 Nieuws. 22.15 Orkestmuziek. 22.45 De zeven kunsten. 23.00 Nieuws. 23.05 Dansmuziek. 23.55- 24.00 Nieuws. BRUSSEL FRANS 484 M 12.15 Gevarieerde muziek. (Om 13.00 Nieuws.) 14.33 Gevarieerd programma. 15.02 Hoorspel. 16.02 Belcanto. 17.00 Nieuws. 18.02 Voor de soldaten. 19.08 Gevarieerde muziek. 19.30 Nieuws. 20.00 Hoorspel. 21.15 Gevarieerd muzikaal programma (Om 22.00 Wereld nieuws. 22.55 Nieuws). 23.55-24.00 Nieuws. Zondag 31 januari HILVERSUM 1 402 M VARA: 8.00 Nieuws, sportmededelin- gen en socialistisch strijdlied. 8.13 Voor het platteland. 8.30 Weer of geen weer, gevarieerd programma. 9.45 Geestelijk leven, toespraak. 10.00 Stereo: Strijktrio moderne muziek. 10.30 Ad rem, wedstrijd spel. 10.50 Klassieke grammofoonmu- ziek. 11.25 Romantische liedjes. AVRO: 12.00 Dansorkest en zangsolisten. 13.00 Nieuws. 13.07 De toestand in de wereld, lezing. 13.17 Mededelingen of grammo- foonmuziek. 13.20 Knipperlicht, pro- Willem van Otterloo dirigent van avond om half acht het Radio Philharmonisch Orkest over Hil versum II. Men brengt werken van MozartHerman Krébbers is de solist gramma voor alle weggebruikers. 14.00 Europees kampioenschap hardrijden op de schaats te Göteborg. 14.10 Gasten- middag, gevarieerd programma. 15.30 Stereo: Omroeporkest en soliste: klas sieke muziek. 16.15 Licht ensemble. 16.30 Sportrevue. VARA: 17.00 Dansmu ziek voor tieners (gr.) 17.30 Voor de jeugd. 17.50 Nieuws en sportuitslagen. 18.05 Marathon: reportages, sportberich ten en lichte grammofoonmuziek. (In dit programma o.a. beschouwingen over Europees kampioenschap hardrijden op de schaats en Europees kampioenschap biljarten 47-2). Nationaal program ma. 20.00 Nieuws. 20.05 Omroeporkest en solist: Klassieke en moderne mu ziek. 21.10 De toppen der masten, his torisch hoorspel. 22.00 Wij gaan de ker mis op: Nederlandse volksliederen en -dansen. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondover denking. 22.50 Klassieke kamermuziek (gr.) 23.20 Pareltje in het goud: Dra- kensteyn en de Lage Vuursche, radio impressie. 23.40 stereo: Klassieke gram mofoonmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM 2 298 M KRO: 8.00 Nieuws. 8.15 Pianorecital: klassieke muziek. 8.25 Inleiding hoog mis. 8.30 Hoogmis. 9.30 Amsterdams ka merorkest; oude muziek (gr.) 9.45 Nieuws. IKOR: 10.00 Kerkdienst. 11.00 Vraag en antwoord. 11.10 Oecumenisch nieuws. KRO: 11.15 Medaillon: amuse mentsmuziek (opn.) 12.10 Boekbespre king. 12.20 Lichte orkestmuziek (gr.). 12.30 Nieuws. 12.35 Buitenlands commen taar. 12.45 Mededelingen of grammo foonmuziek. 12.50 De drie musketiers, licht programma. 13.10 De Springplank: jonge artiesten. 13.30 Voor de kinderen. 14.00 Stereo: Radio Filharmonisch sex tet: klassieke en moderne muziek. 14.35 Pianorecital: klassieke en moderne mu ziek. 15.00 De hand aan de ploeg. 15.05 Marathon: gevarieerde muziek en sport berichten. 16.30 Gitaarspel. 17.50 Amu sementsmuziek (gr.) CONVENT VAN KERKEN. 17.00 Christelijk Gereformeer de kerkdienst. IKOR: 18.15 Gezegend die komt in de Naam des Heren: be schouwing over twee gezangen. 18.30 Mensen, praatje. 18.45 Grammofoonmu ziek. 18.50 De kerk aan het werk: ac tualiteiten van het kerkelijk erf. 19.00 De Open deur: veertiendaagse rubriek. NCRV: 19.30 Vocaal ensemble, koor en orgel: geestelijke liederen. Nationaal programma: 20.00 Nieuws. 20.05 De top pen der masten, historisch hoorspel. 20.55 Stereo: Metropole orkest: amuse mentsmuziek. 21.10 Het kan vriezen: Winters Oranjefeest. 22.10 Pareltje in het goud: Drakensteyn en de Lage Vuur- AANBEVOLEN Zondag is om 22.50 over Hilversum I kamermuziek te beluisteren van SchubertOm 23.40 uur via de zelfde zender plaatjes met wer ken van Vivaldi. Over Hilversum II om 21.10 het program 't kan vriezeneen winters oranjefeest met o.a. Berry Kievits, Gerard WalderTrea Dobbsy Rob de Nijs en de Lords. sche: radioimpressie. 22.30 Nieuws. 22.40 Actualiteiten. 22.50 Lang zal zij leven: cabaretprogramma. 23.15 Radio Swing- harmonisch orkest: amusementsmuziek. 23.40 Tophits uit 1938. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 M 12.00 Nieuws. 12.03 Satirisch program ma. 12.55 Programmaoverzicht en be richten. 13.00 Nieuws, weerberichten en mededelingen. 13.20 Voor de soldaten. 14.00 Nieuws. 14.03 Opera- en belcanto concert. 15.30 Sportprogramma en ge varieerde muziek. (17.00 Nieuws). 18.00 Nieuws. 18.03 Klassieke en moderne pia nomuziek. 18.30 Katholieke godsdienstige uitzending. 19.00 Nieuws en weerberich ten. 19.40 Lichte orkestmuziek. 20.00 Ge varieerd muzikaal programma. 22.00 Nieuws en berichten. 22.15 Lichte mu ziek met commentaar. 23.00 Nieuws. 23.05 Stemmig gemengd avondprogram ma. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL FRANS 484 M 12.00 Nieuws. 13.00 Nieuws. 13.15 Ge varieerd programma en sportberichten (14.00 ,1500 en 16.00 Nieuws) 17.00 Ge varieerd programma. 19.30 Nieuws. 2000 Muzikaal programma (22.00 Wereld nieuws. 22.55 Nieuws.) 23.55-24.00 Nieuws Maandag 1 februari HILVERSUM I 402 M VARA: 700 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek. (Om 7.30 van de voorpagina). 8.00 Nieuws, en socialistisch strijdlied. 8.13 Lichte grammofoonmuziek. 8.50 Ochtendgymnas tiek voor de vrouw. 9.00 Klassiek pi anokwartet (gr.) 9.35 -Waterstanden. VPRO: 9.40 Het leven aan de oppervlak te, overdenking. VARA: 10.00 Voor de huisvrouw. 11.00 Nieuws. 11.02 Voor dracht. 11.15 Moderne grammofoonmu ziek. HILVERSUM 2 298 M NCRV: 7.00 Dagopening. 7.10 Oude kamermuziek (gr.) 7.20 Sportuitslagen van zaterdag. 7.30 Nieuws en herhaling SOS-berichten 7.40 Radiokrant. 7.55 Lichte grammofoonmuziek. 8.10 Gewij de muziek (gr.) 8.30 Nieuws. 8.40 Lich te grammofoonmuziek. 9.00 Verzoekpro gramma voor de zieken. 10.10 Klassiek pianospel! gr.) 10.20 Rondom het Woord: theologische etherleergang. 11.05 Lichte grammofoonmuziek. In het programma Nederlandse Zangers uit vroeger dagen is van middag om 3 uur o.m. de stem te beluisteren van Jo Vincent (Hilversum I) Zaterdag 30 januari NEDERLAND 1 NTS: 10.20-14.30 uur Uitvaart Churchill 15.00 Weekjournaal. AVRO: 15.25 The Supremes, vocaal ensemble. 15.35 Robin Hood, TV-film. 16.00 Lui paard op schoot. 16.25 In het TV-lab. 17.00-17.45 Voor de jeugd. 19.30 Mister Magoo, filmpje. 19.35 De Dick van Dy- ke-show. TV-feuilleton. NTS: 20.00 Jour naal en weeroverzicht. AVRO: 20.20 Te- levizier. plm. 20.35 AVRO's Quiz-Uun Wie van de drie. Plm. 21.10 Willy en Willeke, muzikaal programma. Plm. AVRO's Quiz-Uur: Wachtwoord. Plm. 22.10 Johnny en Rijk, amusementspro gramma. NTS: 22.40-22.45 Journaal, NEDERLAND 2 NTS: 20.00 Nieuws in 't kort KRO: 20.01 Rendez-vous met Europa: Zwitserland amusementsprogramma. 20.40 Wat zegi zo'n naam u nog, documentaire. 20.55 Vrouwenlevens Kortsluiting, mono loog voor vrouwen. 21.20 Een uur met Hitchcock: Er gebeurt nooit iets in Lin- vale, Hitchcockfilm. 22.05-22.10 Epiloog. BELGIë VLAAMS 10.30-11.50 Volksuniversiteit. 15.20 Mu ziek voor jonge mensen. 16.10-17.15 Recht streekse reportage van de internationale veldloop te Blankenberge. 17.35 School televisie. 18.55 Zandmannetje. 19.00 On gewone kijk op dierenrijk, dierenfilm 19.25 Autorama, kroniek voor automobi listen. 19.55 Hier spreekt men Neder lands. 19.59 Weerberichten. 20.00 Nieuws 20.25 De wijkagenten: Toody en Muld- con op het bankje, tv-feuilleton. 20.50 Showprogramma. 21.20 Privé-detective, tv-speelfilm. 22.40 Nieuws. BELGIë FRANS 16.10-17.15 Internationale cross coun try. 18.30 Berichten. 18.33 Slagvelden: Normandië, begin van de invasie. 19.00 Het dierenrijk. 19.30 Detectivefilm. 20.00 Journaal. 20.30 Le vicomte de Brage- lonne, film. 22.00 Morocco-bar, gevari eerd programma. 22.30 Journaal. Zondag 31 januari NEDERLAND 1 NTS: 19.30 Het rijk van de bevers (lm Reiche der Biber), film 19.53 De doelstelling van Teleac, toespraak. 20.00 Journaal. 20.05 Sport in beeld. VARA: 20.30 Tel uit je winst, quiz NTS: 21.00 Eurovisie: Europese wereldkampioen schappen hardrijden op de schaats te Göteborg. VARA: 2120 De wereld van vandaag, de laatste ontwikkelingen in de internationale politiek. NTS: 1 x vier •?4 x één...?, documentaire. VARA: 22.10 Maigret en de kruideniers, TV- spel. NTS: 23.00-23.05 Journaal. NEDERLAND 2 NTS: 19.30 Robinson Crusoë, film voor de jeugd. 20.00 Journaal. 20.05 Tom E- well Show: De klusjesman (The haf' dy man), familie komedie. 20.30 Hits, hot and sweet, 2 Een muzikale shok- 21.15 Het Louvre (The Louvre) NBC- film. 22.05-22.20 Sport in beeld. BELGIë VLAAMS 11.00-11.40 Heilige mis. 15.00 De Flirt- stones, tekenfilms. 15.25 Studenten rt Europa, documentaire film. 15.55-17.20 De rode pony (The red pony), avon turenfilm. 18.25 Sportuitslagen. 18.30 Voor de kinderen. 18.50 De kinderen van de zoutkreek: Pas op voor je hoofd- familiefeuilleton. 19.15 Piste: Gevarieerd programma. 19.55 Weerbericht. 20.00 Nieuws, 20.15 Sportweekend. 20.45 Night and Day: Melodieën van Cole Porter. 21.30 De luitenant, speelfilm. 21.50 Hol lywood en zijn sterren, documentaire film. 22.15 Nieuws. BELGIë FRANS 15.00 Studio 5: Gevarieerd program ma. 18.30 Lectures pour tous: Literair programma. 19.30 De nieuwe avontu ren van Chris Bobb: La route sinueuae, filmfeuilleton. 20.00 Journaal. 20.30 Matt Masters Film Circus. 21.50 Le konhfVr conjugal en treize lecons, tv-spel. 22.15 Journaal.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 8