Eenmaken suikermarkt: specialisatie in gevaar In DRAF- en RENSPORT zijn records gebroken Wal vis vaart kan al helft van kapitaal terugbetalen KON. OLIE KOPLOPER I Amsterdamse Efiectes£?urs Duitsland minder Ijskasten als voorbeeld Nieuw groot booreiland voor Shell Bonn en Rome sputteren weer tegen Italië zit er het beroerdst voor Philips zesde Shell grootste onderneming Europa in Verwachting in België: Bruto nationaal produkt zal minder stijgen Stopt Bronswerk onrendabele produktie Taalkwestie India leidt tot derde protestmoord Reineveld bouwt voor FAzate TER ZAKE BESLISSING OVER TOEKOMST DIT JAAR Dividendvoorstellen Geringere animo voor telen van knolselderij MARKTEN WATERSTANDEN 2% DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 (Van onze E.E.G.-correspondent G. Aalbertsberg) BRUSSEL. Het grootste fundamentele probleem bij de eenmaking van de suikermarkt in de Europese Economische Gemeenschap wordt gevormd door de vraag of de suikerproduktie uitsluitend geregeld moet worden door een gemeenschappelijke prijspolitiek (een gemeen schappelijke richtprijs dus), zoals de Europese commissie in de meeste landen wil, of dat er bovendien nog een contingenteringssysteem moet komen (zoals West-Duitsland en Italië wensten), waardoor de lidstaten een bepaald aandeel in de produktie gegarandeerd wordt. Hiermede raakt men een belangrijk communautair beginsel. De bedoeling is altijd geweest, dat men bij de economische integratie van de zes landen zou uitgaan van het principe der specialisatie en der efficiënte arbeidsver deling. Het heeft geen zin om, in het gro tere kader van de gemeenschappelijke markt, in een lidstaat ten koste van veel geld een bedrijf of industrie kunstmatig in leven te houden ind;en een ander land er veel beter voor geschikt is en hetzelfde dus beter en voor minder geld kan doen. West-Duitsland en Italië wensen in dit geval van dit fundamentele beginsel af te stappen. Zij vrezen namelijk, dat als ge volg van de invoering van een gemeen schappelijke suikerprijs en de algehele gelijkschakeling van alle nationale sui kerindustrieën de hunne 't onderspit zul len delven. Ze willen daarom van tevo ren vastgesteld zien, dat elk land een be paald aandeel in de produktie blijft be houden. Uit de statistieken blijkt, dat de positie van de Italiaanse industrie structureel in derdaad heel moeilijk is als gevolg van klimatologische en andere omstandighe den. De rendementscijfers in dat land zijn veruit de laagste zowel wat de op brengst aan suikerbieten per hectare als het suikergehalte van de bieten betreft. De gemiddelde bietenopbrengst per hec tare in de afgelopen drie seizoenen was in Italië slechts 32,4 ton tegen in Frank- rijk, West-Duitsland en in België resp. 35,7, 36 en 38,7 ton terwijl Nederland met 40,8 ton aan de top stond. Het gemiddelde suikergehalte van de Italiaanse bieten bedroeg 15,2 procent tegen in West-Duits land 16,1 procent, in België en Nederland 16,8 procent en in Frankrijk 17,1 procent. Aan de hand van deze cijfers heeft dr. Mansholt erop gewezen, dat er in Italië inderdaad een structureel probleem is, maar dat dit van de Duitse industrie toch moeilijk kan worden gezegd. Maar in West-Duitsland speelt nog een andere overweging een belangrijke rol. Daar zijn als gevolg van zware subsidies alle prij zen nu eenmaal de hoogste en indien er een gemeenschappelijke suikerprijs komt, zal de Duitse prijs (evenals met graan is gebeurd) natuurlijk een stuk naar bene den moeten. Blijkbaar tracht men hier onderuit te komen. Het Duitse stand punt lijkt echter moeilijk houdbaar. Tij dens de marathon van december 1964 is al vastgesteld, dat tegelijk met de invoe ring van de gemeenschappelijke graan prijs (op 1 juli 1967) ook de gemeen schappelijke suikerprijs moet worden in gevoerd, omdat de twee gewassen op de zelfde soort gronden worden geplant. Het is immers duidelijk, dat daarom een ze ker evenwicht in de prijzen van suiker en graan moet blijven bestaan. Als de graan prijs naar beneden gaat, zoals dus is be sloten, dan dient ook de suikerprijs naar evenredigheid omlaag te gaan, omdat al le boeren zich anders zouden gaan be palen tot het verbouwen van bieten. Dr. Mansholt bleef echter tijdens de laatste zitting in de ministerraad vast houden aan het beginsel der specialisatie. Hij werd daarin krachtig gesteund door Nederland en ook door Frankrijk. De Franse minister Pisani verwees in dit verband naar de Frans-Italiaanse „ijskas tenoorlog", die rond 'n jaar geleden voor korte tijd heeft gewoed. Als gevolg van de geleidelijke verlaging van de onder linge invoerrechten op industriële pro- dukten waren de Italiaanse ijskasten op een bepaald ogenblik in Frankrijk veel goedkoper dan de Franse en bovendien beter. Frankrijk heeft toen de ontsnap pingsclausule toegepast, maar slechts voor korte tijd. Want het moest erkennen, dat de Italiaanse industrie voor minder geld een beter produkt kon leveren en derhalve stond de Franse industrie voor de keus om zich aan het Italiaanse peil op te trekken of de produktie te staken. De heer Mansholt heeft tenslotte voor gesteld het comité van deskundigen te laten onderzoeken welke maatregelen eventueel voor de Italiaanse suikerbie tenindustrie zouden kunnen worden ge nomen, waardoor de overgang gemakke lijker en geleidelijker zou verlopen. De maatregelen zouden echter van aflopend karakter moeten zijn, maar zich eventu eel tot na de beëindiging van de over gangsperiode mogen uitstrekken. Neder land heeft hiertegen reserve aangetekend. Het wenst zich op generlei wijze te bin den aan maatregelen, van welke aard ook die na het einde van de overgangsperiode (of die nu op 1 juli 1967 of op de 1ste ja nuari 1970 afloopt) nog zouden blijven bestaan en aldus inbreuk zouden kunnen maken op het specialisatiebeginsel. BRUSSEL In haar jaarverslag merkt de Nationale Bank van België op, dat het Belgische bruto nationaal produkt dit jaar waarschijnlijk minder zal stijgen dan de vijf procent, die voor 1964 werd geregistreerd. In de zes daaraan voor afgaande jaren heeft de toeneming ge middeld iets meer dan vier procent per jaar bedragen. De stijging van de prijzen moet dit jaar kleiner zijn, maar zal altijd nog wel drie procent bedragen ten opzichte van 1964. Toch geven de beschikbare aanwijzingen niet voldoende blijk van een aanhouden der vermindering van de economische spanningen in België. Eind 1964 gaf de algemene economische situatie van het land een afneming van de spanning te zien na de opleving van het najaar. Het tekort aan geschoolde ar beidskrachten toonde de neiging kleiner te worden en de druk van de vraag ver minderde op verscheidene gebieden, met name in de bouwnijverheid en de textiel industrie. Over het algemeen waren de binnenkomende bestellingen kleiner dan in voorafgaande maanden en enkele in dustrieën voorspellen een daling van de bedrijvigheid. De stijging van de industrieprijzen kwam in november geheel tot staan. Luxemburg Met een omzet van meer dan negen miljard dollar in 1963 heeft de Koninklijke Shell zich met gemak aan het hoofd geplaatst van de lijst van Eu ropa's grootste ondernemingen. De ranglijst, die is opgemaakt door de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal te Luxemburg, bevat 123 maat schappijen wier omzet de 150 miljoen dol lar te boven gaat en die zijn ingeschre- !ven of in een van de E.E.G.-Ianden of in Engeland. De totale omzet van de Engels-Neder landse Shell bedroeg in 1963 9.221.089.000 dollar tegen 8.405.799.000 dollar in 1962, hetgeen in dat jaar eveneens de grootste omzet betekende. Op de tweede plaats komt de Unilever met een omzet van 4.297.513.000 dollar. In 1962 bedroeg de omzet van Unilever 4.135.911.000 dollar. British Petroleum (B.P.) staat op de derde plaats, de Britse steenkoolindustrie (National Coal Board) staat als vierde genoteerd. De Britse Imperial Chemical Industries (I.C.I.) komt met een jaaromzet van 1.747.567.000 dollar behaald in Enge land en daarbuiten op de zesde plaats direct gevolgd door Philips Eindhoven met een omzet van 1.722.099.000 dollar. Volkswagen Wolfsburg is achtste, Fiat negende en Siemens Werke tiende. Krupp komt op de lijst als 15e voor terwijl British Motor Corporation (B.M.C.) als 16e staat genoteerd. Ford Engeland staat op de 19e plaats met Renault, Opel, Citroën en Peugeot respectievelijk als 26e, 36e, 43e en 53e achter zich. AMERSFOORT De kostprijs van de n.v. Bronswerk (sinds kort deel uit makend van 't concern Wilton-Feijenoord Bronswerk n.v.) is door de loonexplo sie van 1964 niet onbelangrijk gestegen, zodat het bedrijf al weer met een klei nere marge tussen verkoop- en kostprijs genoegen heeft moeten nemen. Bij een onderneming als Bronswerk, met haar grote diversiteit van artikelen, laat het ene produkt nog een belangrijk ruimere marge dan het andere. De directie zal dan ook zoveel mogelijk trachten de produktiecapaciteit en dus de verkoop te richten op de artikelen met een rui me marge, en produktie met geen of weinig marge stopzeten. Dit zal niet geschieden dan nadat van alle kanten bekeken is of toch niet door een goed koper ontwerp en betere werkmethoden de kostprijs te verlagen is, aldus de directie. NIEUW DELHI Uit Madras is vrij- dag gemeld, dat voor de derde maal iemand zich van het leven heeft beroofd uit protest tegen de invoering van de Hinditaal als officiële voertaal in India. Het was een twintigjarige kelner in Keeranoer, een plaats op ongeveer 300 I km ten zuiden van Madras, die door ver- giftiging een eind aan zijn leven maakte. De twee anderen kwamen om het leven Idl door zelfverbranding. Slechts enkele uren, nadat men met de bouw begonn enis, kan dit nieu we huis van glasvezelkunststof wor den betrokken. Wat 's morgens nog een onoverzichtelijk assortiment bouwmaterialen is, is dezelfde avond al een gebouw, dat op velerlei terreinen conventionele bouwwer ken, als bestendigheid, tegen weers invloeden, overtreft. Constructeur en sinds een jaar bewoner van dit „pand" is de jonge bouwkundige in genieur Dieter Schmid uit de West- duitse stad Biberach Riss. DELFT De machinefabriek Reine veld n.v. te Delft heeft een aantal be langrijke orders ontvangen voor grote en zeer grote waterzuiveringsinstalla ties. Deze opdrachten, die bestemd zijn voor hogedruk-stoomketels, belopen een waarde van enkele miljoenen guldens. Tot de afhemers behoort o.a. de Com pagnie Néerlandaise de 1'Azote te Sluis kil. Reineveld verwacht als gevolg van de- deze orders, dat haar afdeling „Tymoor" 1965 een belangrijk grotere omzet ren. In 1964 werden omvangrijke wa ren. In 196 werden omvangrijke wa terinstallaties geleverd naar Australië, Oost-Afrika en ZuicLAmerka. ROTTERDAM De Koninklijke Shell- groep heeft een contract afgesloten voor de bouw van een drijvend booreiland dat na gereedkomen op de Noordzee zal worden gebruikt. Het nieuwe booreiland zal worden gebouwd door Furness Ship building Co Ltd te Billingham in Enge land. De geschatte bouwkosten bedragen on geveer f 16 miljoen. Met inbegrip van de complete uitrusting waaronder de boorinstallatie en boormaterialen etc. zullen de kosten ongeveer f 25 miljoen bedragen. Het kan o.a. boren in water met een diepte van ruim 300 meter, tot een diep te van ruim 6000 meter in de zeebodem. Het boren kan voortgang vinden bij 8 meter hoge golven en wind- en stroom- snelheden van respectievelijk 80 km per uur en 3 knopen. Het eiland is daarom vooral geschikt voor boringen in dat ge deelte van de Shell-Esso concessies dat is gelegen voor de Schotse kust, waar de zse te diep is om gebruik te maken van een eiland op poten. De totale hoogte van de installatie met inbegrip van de boortoren, bedraagt ongeveer 83 meter (te vergelijken met een flatgebouw van 26 verdiepingen). De door Unilever Limited uit te ge ven obligatielening, waarvan wij gisteren melding maakten, zal 14 miljoen pond sterling bedragen, de rente 6 3/4 pet., de koers van uitgifte 98 1/2 en aflossing per 1985—1988. ROME Stakingen zijn Italië in de eerste elf maanden van 1964 op het ver lies van 101.211.000 werkuren komen te staan, vergeleken met 82.334.000 in de In december waren de minimumlonen gemiddeld 12 pet. hoger dan een jaar. overeenkomstige periode van 1963, tevoren. TUNIS Bij vijf boringen zijn in Tunesië olievoorraden aangetroffen die De boringen werden verricht in het zui- tussen de 12 en 15 miljoen ton liggen den van het land. AMSTERDAM De liquiditeit van de Nederlandse Maascliappü voor de Wal visvaart n.v. bedroeg aan het eind van 1964, dus op de helft van liet lopende boekjaar, ruim 7,8 miljoen gulden, vol doende om aandeelhouders een terugbe taling te doen op de aandelen van 50 pet. In het tweede halfjaar van 1964 heeft de maatschappij 4 miljoen gulden ont vangen door de verkoop voor twee jaar van haar vangrechten aan Japan. De verkoop van twee walvis jagers leverde een boekwinst op van 1,7 miljoen en aan interest werd f 130.000 ontvangen. De bedrijfskosten vergden is het twee de halfjaar f 480.000 en de algemene kosten f 300.000. Na een voorziening voor afwikkelingskostes ad. f 750.000 resteert een winst over de tweede helft van 1964 van 4,3 miljoen gulden. Na afboeking van deze winst op het saldo verlies van vorige jaren, blijft er een resterend ver- liessaldo over van 1,27 miljoen. Het afgelopen boekjaar 1963-64, toes de maatschappij nog aan de walvisvangst deelnam, leverde een verlies op van 1,88 miljoen gulden. Het fiscaal verre kenbare verlies bedroeg per ultimo 1964 ongeveer 7 miljoen gulden. De vloot staat te boek voor 6,5 miljoen, zodat een opbrengst van de vloot bij verkoop van zo'n 13,5 miljoen nog buiten de ven nootschapsbelasting blijft. Op aandrang van verschillende aan deelhouders zal nog dit jaar een defini tieve beslissing worden genomen over het verdere lot van de maatschappij. Een liquidatie van de maatschappij wordt in vele opzichten als de beste oplossing beschouwd, omdat de hele zaak dan met de minste complicaties op de kortst mogelijke termijn kan worden af gewikkeld. Maar er kan pas geliquideerd worden als de vloot van de hand is gedaan. Een gedeeltelijke terugbeta ling op de aandelen gaat met vele wet telijke complicaties gepaard, die onge veer een half jaar in beslag nemen. Het is bovendien denkbaar dat de maat schappij gedeeltelijk moet blijven voort bestaan. De liquiditeitsstaat van de maat schappij per ultimo 1964 toont aan des- posito's een bedrag van 8,5 miljoen gul den. Kas- en banksaldi belopen f 750.000 en het voordelig saldo van vorderingen en schulden f 258.750. Na aftrek van survey ad f 6 3.750, een voorziening voor afwikkelingskosten ad f 750.000 en fond sen voor soc. voorzieningen ad f 300.000 resteert, zoals gezegd, een liquiditeit van ruim 7,8 miljoen. Op de globale vermogensopstelling per 31 december 1964 staat de vloot te boek voor 5.05 miljoen en de voorraden voor 1,4 lim- joen gulden. De voorziening vooor sur vey is door de verkoop van de twee jagers verminderd tot f 643.000 Het aan delenkapitaal is onveranderd groot 15,04 miljoen gulden. AMSTERDAM Het Damrak heeft gistermiddag van deze beursweek af scheid genomen met een opgewekte stemming voor praktisch alle internationale waarden. Dit geschiedde onder leiding van aandelen Kon. Olie, die opliepen van f 166,80 tot f 168, tegen eergisteren als slotprijs f 164,20. Philips lag goed in de markt op f 156,50 (f 155,50), Aku verbeterde een punt tot 526%. Unilever viel tegen op f 135,70 (f 135,80). In Hoogovens viel een goede opleving te con stateren, na de koersdaling van eergisteren. De handel in dit fonds was weder om zeer levendig. Gedaan werd ca. 525 (519). Ook voor de claims Hoogovens werd meer betaald. De aandelenclaims werden op ca. f 11,90 verhandeld, de o-bligatieclaims op ca. f 17,50. KLM werd geadviseerd op ca. f 80. De gunstige stemming op het Damrak was hoofdzakelijk een gevolg van het feit, dat Wall Street donderdag de psychologisch zeer belangrijke barrière van 900 doorbrak tot 900.95 van het dow jones-gemiddelde voor de industrieaandelen. Amerika nam gistermiddag de olie-aandelen uit de markt. Aandelen Centrale Suiker Maatschappij verloren een vijftal punten tot 439. Vergeleken mét de slotkoers van de vorige week boekte Hoogovens, inclusief de waarde van de beide claims* een paar punten winst. AKU daarentegen was enkele punten lager. Philips verbeterde ca. f 3,50, Kon. Olie avanceerde bijna acht gulden. Unilever w>as zwak met een daling van bijna drie gulden. KLM steeg ca zes gulden. De scheepvaartsector was zeer kalm met een nauwelijks prijshoudende stem ming. De leidende cultures waren eerder iets lager. Daarentegen was de staats- fondsenmarkt actief en vast. In de lokale afdelingen werden aandelen Ned, Gist- en Spiritus wederom hoger geadviseerd. Ook Reineveld lag beter in de markt op de verkregen belangrijke orders. Op de incourante markt werden aandelen Ruys' handelsvereniging op 365 verhandeld tegen een vorige prijs van 325 bieden en een laastgedane no tering op 305. De groeiende belangstelling- voor de zich steeds uitbreidende draf- en ren sport in ons land en de daaruit voort vloeiende sterke stijging van de totali- satoromzet tot bijna 27 miljoen gulden hebben in het afgelopen jaar op de draf- en rensport zulk een stimuleren de werking gehad, dat in alle sectoren de bestaande records zijn gebroken. Het totaal uitgeloofde bedrag aan prij zen en fokpremies steeg met 24,4 pet. tot een totaal van- f 2.896.115,-, waarvan f 2.529.489,- bij de dravers en f 366.626 bij de volbloeds terecht kwam. De fok kers incasseerden bijna f 252.000,-. Op de renbaan Duindigt werd het grootste bedrag aan prijzen en premies verreden en wel f 1.030.156,-. gevolgd door de baan Hilversum met f 886.808, Mereveld bij Utrecht met f 262.968,-, Groningen met f 168.936,- en Alkmaar met f 141.445,-. De succesvolste eigenaar was de 83- jarige grootindustrieel J. Smit, die met gewonnen prijzen (f 85.425,-) en fokpre mies (f 21.840,-), waarvan Quicksilver S het grootste deel voor zijn rekening nam, op een totaal kwam van f 107.625,-. Stal Hollandia te Naarden bezet de tweede plaats met f 55.475,- met gering verschil gevolgd door de Limburgse stal Marion mat f 55.408,-, stal Oosting met f 48.125,- en de Amsterdamse stal Erna met f 47.587,-. Bij de beroepstrainers kon Willem H. Geersen met 154 winnaars en een gewonnen bedrag van f 245.086,- slechts de eerste plaats behouden dank zij het feit, dat in 1964 J. Wagenaar sr. zijn entrainement aan zijn zoon overdroeg, doch als de door beide trainers behaal de resultaten bij elkaar Worden geteld dan staat entrainement Wagenaar .met 156 eerste prijzen en een gewonnen be drag van f 261.160,- aan de top. Nu staan de beide Wagenaren" 3e on 4e achter trainer J. van Dooyeweerd, die 111 win naars in de baan liet brengen met een gewonnen bedrag van f 175.057,-. Vijfde en zesde zijn de trainers P. M. Smit met 56 overwinningen en N. Oosting met 54. Bij de beroepsrijders plaatste Jan Wa genaar jr. zich voor de tweede maal aan het hoofd der winnende rijders met 149 gereden winnaars, waarmee hij het sinds 1955 bestaande record van Willem Geersen met 128 zegepralen belangrijk verbeterde. Geersens eerste assistent Martin Vergay bezet met 109 overwin ningen de tweede plaats, daarop vol gen Jan van Dooyeweerd met 84. P. M. Smit met 50, de rijdende ingenieur J. Oosting met 37 en de Alkmaarder Th. H. Kooyman met 32. De 15-jarige Quicksilver S brak alle records. Hij won in één seizoen het nog nimmer bereikte bedrag van f 66.750,-, waardoor zijn totale winsom op de re cordhoogte van f 257.000,- kwam. De tweede in de lijst van paarden is de nog maar 3-jarige C Alkestis van E de Derby-winnaar die f 20.800 won, gevolgd door de Franse import Pigh Life II met f 18.800,-. Er werden 205 meetings gehouden, waaraan 845 Nederlandse en 75 buiten landse paarden deelnamen, die voor een totaal van 13864 starts zorgden, cijfers die nog nimmer zijn bereikt. De gunstige resultaten hebben het mo gelijk gemaakt de prijzen in een aantal belangrijke draverijen en rennen te ver hogen. De prijzen in de Derby dra vers zijn gebracht op een totaal van f 15.500, de Sweepstakes op ieder f 8000,- kampioen van Nederland op f 9.000,-, Merevelds Mijlrecordprijs op f 15.000,-, de Gouden Zweep op f 5.500,-. De rensport krijgt een nieuw te cre- eren ren, die als de Duindigt Gold Cup dedoteerd wordt met f 10.000,-. Met het opvoeren van de prijzen in de klassieke en semiklassieke nummers is een bedrag, van ruim f 76.000,- gemoeid. Verwacht wordt, dat met de verdere gunstige vooruitzichten in het seizoen 1965 het uitgeloofde bedrag aan prijzen en fokpremies ruimschoots de drie mil joen gulden zal passeren. UTRECHT De directie van de Ver enigde Bankbedrijven n.v. stelt voor het dividend over het boekjaar 1964 te be palen op 10 procent. De resultaten over het afgelopen boekjaar zijn alleszins be vredigend te achten, aldus de directie. (Van onze correspondent) KAPELLE De animo om knolselde- rïe te teleii is bij de Zeeuwse tuinders dit jaar kleiner dan het vorig jaar. Dit bleek op de donderdagmiddag in de kan tine van het veilinggebouw in Kapelle Biezelinge gehouden vergadering van te lers uit het gebied van deze veiling die knolselderie op contract voor de indu strie willen telen. De leiding op deze vergadering be rustte bij de vice-voorzitter van de vei ling in Kapelle de heer J- Burger te We- meldinge. Deze zei dat het vorig jaar 156 leden van deze veiling knolselderij contrac teerden via de veiling tot een gezamen lijk areaal van 56 ha. Dit jaar hebben 79 leden zich voor de ze teelt opgegeven en het areaal bedraagt thans 32.5 ha. Het vorig jaar gaf de knolselderie een goede kilo opbrengst van 27,5 ton per ha gemiddeld. De prijs die kon worden uit betaald was f 18.50 per 100 kg. In overleg met de andere Zeeuwse vei lingen zal thans op korte termijn worden getracht het voor dit jaar aangeboden areaal knolselderie te verkopen. In over leg met het centraal bureau var^ de tuin bouwveilingen zal hierbij een minimum prijs worden aangebouden waar beneden niet verkocht zal worden. Voor de telers die zelf niet voor de no dige planten kunnen zorgen zal de vei ling weer worden ingeschakeld. Besloten werd met het bestellen van planten te wachten tot zekerheid is ver kregen dat de knollen verkocht kunnen worden. BREDA, 29 ruri Boerenkool 6 10, kroten A B 68, rodekool 12 16, sav.kool gioen 2030, wittekool 12 15, prei A II 1525, raapstelen 1014, schorseneren A bO, selderie bos 1016, knolselderie A 1015, sla I 1422, II 58, spruiten A I 100110, A II 80—90, B I 70—75, B II 60—65, C I 45, C II 35, peterselie bos 1415, witlof A I 4045, A II 30—35, B II 20—30, waspeen A I 15—22. BERGEN OP ZOOM, 29 januari Spruiten 23—115, Witlof 8—46, Rodekool 715, Wittekool 612, Savooiekool 8— 23, Boerenkool 48, Prei 16—i27, Uien 14—21,, Knolselderie 215, Breekpeen 47, Waspeen 1234, Cox's 1873, Goudrenet 1638, Jonathan 1216, Gold. Del. 16—45. KAPELLE, 29 jan. Industrie en exportveiling van appelen en peren: Golden Delicious extra 85 56; extra 80 55; extra 75 59 I 80 50—54; 1 75 53—58; I 70 53—57; I 65 44-49; I 60 25—28; II 85 33; II 80 37—45; II 75 42-48; II 70 37—46; II 65 33—37; II 60 16—26; lid 6; III grof 17—39; III fijn 6.10 op bloc en 14-17; Jonathan I 75 21; I 70 28—31; I 65 23—25; I 60 14—16; II 75 15; II 70 13—17 II 65 13—17; II 60 12; III grof 6—18; III fijn doordraai; Goudrenet I 85 29 I 80 29—34; I 75 27—30; I 65 14—15; I 70 17— 18; III 80 18—27; II 75 17—23 II 70 14— 17; II 65 12—14; lid 6; III grof 12—16; III fijn 6—12; Winston I 80 38; I 75 30— 38; I 70 30—37; I 65 26—29; I 60 16—18; I 55 doordraai; II 75 27; II 70 25-26; II 65 21—22; H 60 12—14; II 55 doordraai; lid doordraai; III grof 1216; III fijn doordraai; Lombarts Calville II 75 20 II 70 18; II 65 12; II 60 doordraai; III grof 6; III fijn doordraai; Zoete Erm- gaard I 65 60; I 60 48; I 55 35; Zoete Campagne I 60 27; I 55 18 III grof 20; Saint Remy I 80 24; I 70 25—30; I 60 30; II 70 22; II 60 21 II d 13; III grof 19—20; III fijn 14; Conferencé III grof 53—61; III fijn 3440; Pondspeer III grof 10; III fijn 9; II 75 16; II 65 15; Gieser Wildeman III grof 33; kroet- appelen doordraai; Groenteveiling: prei 15—25; witlof 9—18; spruitkool 46; groene savooiekool 18; rodekool 19; Boerenkool 18—19; uien 23; kropsla 10. LEEUWARDEN, 27 januari Aan voer: Gebruiksvee 826, slachtvee 700, kalveren (gras en vette) 487, nuchtere en mestkalveren 1067, schapen en lamme ren 323, varkens cn biggen 55, bokken en geiten 29, paarden 133, veulens 2, totaal 3631, Prijzen: melk- en kalfkoeien 1200 1300, guste koeien 825900, pinken 550— 775, enterstieren 600—800, alles per stuk, Koeien le kw. 3.904.00, 2e kw. 3.60— 3.70, worstkoeien 3.103.20, stieren 4.10 .20, alles per kg slachtgew., graskal veren 459525 per stuk, idem 4.104.20 per kg slachtgew., nuchtere kalveren 1.80—1.90 per kg levend gew., idem. 45- 55 per stuk, mestkalveren 185195, fok schapen 125—130, beide per stuk, vette schapen 4.505.00, lammeren 8595, bei de per kg slachtgew., lammeren 119—120 per stuk, oudere paarden 2.302.50, jonge paarden 2.90—3.00, beide per kg slacht gew., werkpaarden 12501350, veulens 375—500, bokken en geiten 35—50, bokken en geiten 2.00—2.20, slagersvar- kens 1.50—1.65, beide per kg slachtgew., biggen 50—55 60—75 per stuk. Overzicht (resp. aanvler - handel - prijzen): gn* bruiksvee: redelijk iets stug goed prijsh.; slachtvee: als vorige week iets stug prijsh.; kalveren (gras en vette) gewoon iets stug prijsh.; nuchtere en mestkalveren: flink begin vlot, later stug prijsh.; schapen en lammeren: minder als vorige week; slachtpaarden: gewoon vlot prijsh. (extra hoger); werkpaarden en veulens idem; bokken en geiten kort rustig prijsh.; varkens en biggen: kort rustig stabiel. Konstanz 277 (onv.), Rheinfelden 198 (—4), Ottenheim 248 (—4), Straatsburg 192 (—3), Maxau 392 (onv.), Plochingen 136 (onv.), Mannheim 235 8), Stein- bach 149 (—16), Mainz 256 (—4), Bingen 180 (—7), Kaub 191 (—8), Trier 374 (—18) Koblenz 246 12), Keulen 242 8), Ruhrort 442 7), Lobith 1081 14), Nijmegen 865 15), Arnhem 874 17), Eefde IJssel 435 17), Deventer 333 16), Monsin 5448 22), Borgharen 4111 (—2), Belfeld 1276 (—29), Grave beneden de sluis 527 50). 28/1 29/1 Staatsleningen Nederiana o% o% 101% 101H Nederland 64 5 99 S 98% 8 Nederland 4% 95,', 95A Ned. 59 4% 94% 94% Ned. 60/2 4% 94 94% Ned. 59 4% 93% 93% Ned. 60-4% 91 91% Ned 61 4% 91 Vs 91% Ned Stall 47 3% 82% 82'A Ned. 50/1-2 3% 81% 82 Ned. 54/1-2 3% 82% 82% Ned. 55/1 3% 82 Yi 82% Ned. 55/3 3% 85% 85B Nederland 37 3 86% 86% Ned. Grootb 46 3 85 H 86 Ned. Do lL 47 3 90% 90Vi Ned. Invest. 3 97% 97 B Indie 37. 91H 91 tt Bank- en kredietwezen 103 V4 93 V4 94^ B Ned. Gem 57 b ld 30 j. 58/59 4% ld. 25 j 60/3-5 4% Cultures A'dam Rubber HVA Myen ver. 113 141 103 93T« 94% 112 140% Industriële ondernemingen A.K.U. 525% 526% Deli Mij f. eert. 116 117 Hoogov. n.r.c.v.*. 518 524 philips Gem. Bez 155.40 156.60 Unilever c.v.a. L35.70 135.40 Dorische Petr. 746 761% Dortsche Petr. 7% 746 761% Kon. Petr. ƒ20 164 167.50 Scheepvaart en Luchtvaart Java-Chlna Pak. KJ-iJM. f. eert. K.N.S.M. n.b. Stv. Mij Ned. Nievelt Goudr v. Ommeren c.v.a. 103% 161 79.50 147% 135 100% 100% 257% 258 103 160% 80 147% 135 Rotterd Lloyd Scheepv Unie Premieleulngen 28/1 29/1 138% 138 V4 135 V4 134% Aikmaai 5b 3% A'datn obi 51 85% ld oö-l 2% 83 y8 83% id ob-3 2% 87% 87% id 56-3 2% 87% 87% Breda 54 2% 78% 79 Dorui echt 5b 2% 79% 79% Eindhoven 54 2% 79 y4 80% Enschede 54 2% 79% 79% sGravh 02-1 2% 92% 92% Idem 52-2 2% Rotterd. 52-1 2% 89 88% Idem 52-2 2% 90% 92 idem 57 2% 91% 89% 99% Utrecht 52 2% 99 Z.-Hoiiand 57 2% 90% 90% Z.-Holland 59 2% 87 86% Converteerbare obligaties A.K.U. 1000 Gelder Zn. KLM subord. Schol ten Foxh 4% 4% 4% 144 96% 90% 118 146 96% 90% 117% Aand. in belegg nujen Aig. Fonds, öezit Converto 1-1 pb HBBbei.dep.l-2pb Interbonds 1 pb A'dam bel.mjj 5U Interunie 50 Nefo 50 Robeco 50 Unltas 50 Ver bez 1894 50 Europaf. 1-10 pb 1370 1103 895 714 165.50 213 114 237 492 134 536 1370 1103 895 714 166 214 114.50 237 494 134.50 536 Bank, krediet, verzekering Aig. Bank Neü. AMRO Bank Cultuurbank Gron. Ind. Cr. B. 310 68.80 18% 181% 312 18 182 28/1 29/1 Holl Bank Unie 247 246% Kasassociatie 145 145 Nat Ned. cert. 785 785 Ned. Crediet B. 219 219 y4 Ned Middenst B 211 112 Ned. Overzee B 227 215 K.V.S cert d >03 812 Slavenburg s B 208 2U9 Ver Bank be dr 190% 191 industriële ondernemingen Alb Heijn 696 690 Aig B um Onr.G 2U6 207 Anne A dam 136 136 Aig Nor it Mij 194 196 AmsteJ Dr 441 444 A'dam Ballast Mu 445 445 A'dam Droogd.Mij 141 143% A'dam Rutuig Mu 360 358 AN1EM nat Dez. 62% 62% Apeld nelleiaaOi 400 405 Beeren tncotfabi 118% 119 Bensdorp intern 465 463 Bergh Juig. i 250 258 258 Berkel's Patent 229 226 Blaauwhued 437 443 Biljdenst Will 122 119 Bols Lucas 234.60 233.60 Borsuunj Wehry 67% 68 b Braaimach R dam 61 60% b Breda mach fabr 285 x 280 Bredero Ver.bedx Brocades 922 925 Bronswerk Buhrmaiin iettei 810 825 Bijenkorf 792 795 Calve 975 970 Carps Gareniabi 470 x 470 b Centr. Suiker Mu 444 440 Cur Handel Mu 193% Daalderop 277 279% Dagra 319 u 319% Dess. taputfabi 310 312 Dikkers en Co. 159 157% Drie Hoefijzers 456 454 D.R.U. 364% 368% Duy vis Jz. 296% 296 Emba 251 252% Enth Pletteru 302 295 Erdal Mjj 848 848 Excelsior 195 200 Fittingfabr, 146 146 Fokker 255 254 Ford 940 940 x 28/1 29/1 Gazelle rijw.fabr 319 317 Geidei Papiez 143 146 Gelder) -Ticleni 504 504 Gero fabr 306 D 306 b Geveke en Co. 790 x 790 Gist- en SpirJabr 395 385 Grinten v. d. 1446 1450 Gruyter Zn 6% 151 b Hageineijei Co 469% 476 t Hart instr. 155 156 Havenwerken 316 317 Heem van der 336 432 Hemeken s oierb 480 482 Hero con. Breda 248 248 Heybroek-ZeJand 430 433 Hoek's macb.fabr 715 716 b Hull, wallenburg 102 102 Holl. Beton iVHj 409% 407 Holl. Const! w 460 Holl. Melksuiker 262 262 Homburg 424% 420 Hoogenbosch sch 328 Hooimeyei Zn 154 154 Indola 423 431 ing Bur. Bouwn 157% 154 internatio 309 309 Int. gew betonb 475 Inventum 469 474 j ongeneeJ nouth 444 Kemo 798 809 Kempen Begeer 143 Key nouthanaeJ Kiedingina Smiu 240 b 240 Kleine Suikerw 262 263 Kon. tabr vta Aie* 115 Kon. Papierlabi 296 296 Kon. Zout Ketjet 985 983 Korenschoof 235 23 o b Koudys voed. 190 189 Kromhout mot 133 132 Kon. Ver. Tapjji 485 495 Kwatta choc 363 365 Leeuw .Papier 321 320 x Leidse Wolsp 408 415 Lindeteves 167 167 Macintosh 484 484 Meel Ned BakR 480 480 Mees '63 239 242 Menko 126 128% Meteuui Beton 269 270 Misset 'litg Mi 559 560 x Mosa 525 523 Muiier en Co. 320% 322 28/1 29/1 Mjjnbouwk werk 368 x 364 Naarden Ch.fabr b'ÜÜ 603 Nedap 172% 169% Ned Dok MQ 113 112% N. exp pap la bi 239 244 Ned. Kabelfabi 357 357 Ned Melkunie 261 261% Ned Scheepsb.Mj) xl3 112% NeLle wed v. 250 x 245% Ne tam 327% 327 Nyveruai-Cate 172 171 Oranjeboom 417 421 Overzeere Gas 98.4u 98.20 Paiemb Ind MU 112 114 Pal the 102 103 Philips 6% cumpi 57 57.30 Pietersen auto 144 145 Reesink en Co. 193 192% Reineveld mach 175 186 Riva 342 342 Roti. Drooga Mu 24u 240 Ruhaak en 115 b 116 Runstaai 105% 105 Va Schev expi mu 208 208 schok beton 340 341 Schollen Karton 540 542 schol ten boxhoi 690 699 Sunon de Wit 251 252 Simon's embfabi 145 Smits transt 255% 256 spaarnestad 1061 1065 Stokvis Zn. 203 203 Stoomsp 1 wen the 76 77 Yi Swaay van 320 319 Tabak PhïJ c.v 227 230 Thomas en Druvei 665 664 Ihomsen v bedi 24ö% 248 Twe.Overz Hand 103 103 U denhout Steeni 202% 206 Unilever 7% 137% 137% Idem 6% 116% 116% Idem 4% 79% 79% termohlen 450 459% Utr. asfalttabr 338 335 Varossieau 302 302 Veenend. Stm.sp 300 307 b Ver. Bükfabr 440 439 Ver. Glasfabx n 265 z62 Ver Machiabr. 181 178% Ver. Touwfabr 428 430 Vettewiakel 438 439% 28/1 29/1 Vezel verwerking 165 165 Vihamu 176 179 vua-aiiigen katoen Vredestein rub. 259% 253% Vulcaansoord 124 123 Walvisvaart 73 77% Wereldhaven 455 450 Wernink s Beton 224% 225 Wessanen 546 556 Wilt. Feyenoord 196 197 Wit's textiel 222 222 Wyers Ind H 590 597 Zaalberg Zeeuwse Conieci 341 340 Zwanen berg-Org 1060 1066 ,viij o bouw er petroleum Aig Expi Mij. 40.30 40.50 Biüiton le rubr. tutu ton 2e rubr. 429 431 Kon Petr 1 a 26 163 166.50 Idem S A 20 163.70 167.50 Moeara Emm 1830 1850 ld eert opi 1/10 2930 id. l winstbew 3245 id 4 wmstbew. 3300 Oost-Borneo Mjj 81 80b Scheepvaart Furnes» Oostzee Doliarfondsen Anaconda Bethienem Steel General Electric General motors Proct. and Gamble Republic Steel Shell OlJ U.S. Steel 500 x 101 5814 37A 07 V. 101 nvt 44 85*4 5314 101V. 59 37% 93V« 100H 78% 43% 60% 53 b SS bieden gedaan en bieden 8 gedaan en laten s laten d exdiridend c ex clxim

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 6