Ik wilde aan de revuemaar je kunt niet blijven wachten Maigret en de kruideniers Baron Bluff en de Bluff-Blues Familie Dick van Dyke troost weduwe Rose Marie LEVENSLUSTIGE RIA KUIKEN: Geen grijze chansons ze liggen me niet BOOS Ook leken als kardinaal? Opa's krant -ie; NCR V-documentaire Tien procent van NEDERLAND is bejaard Dj inn voor SUS Bezoek van K.R.O.-reporters Televisie-reportage over het Louvre Staking vertraagt maanproject Pinnok! uiver DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM. Die twaalf ambachten haalt ze op geen stuk ken na, maar ze is wel hard op weg naar de dertien ongelukken. Zwartharige cabaretière Ria Kui ken heeft ze keurig gecatalogi seerd en diept ze nu één voor één met een stralende wide-screen- lach uit haar pech-set op. Om te beginnen heeft ze een auto-onge luk bij Venlo, waarbij ze ernstig werd gewond. Een verkeerde in haalmanoeuvre van een tegenlig ger dreef haar eigen wagen tegen een boom. Total loss en zelf drie weken in het ziekenhuis. Tel uit je winst. De knipsels heeft ze in haar plakboek opgebaard. Ze kijkt naar de koppen en zegt: „Als er in de kranten over mjj geschreven wordt is het altijd een ellendetoestand. Toen ik voor de Amerikaanse troepen in Duitsland optrad, moest ik na af loop zo nodig een paar negers bedan ken voor hun applaus. Tien minuten la ter zat ik in de kleedkamer met de M.p. voor de deur en nog diezelfde dag werd ik als ongewenste vreemdelinge op de trein naar huis gezet. Voor zulke dingen ben ik in de wieg gelegd. Ik ging een auditie maken in Pa rijs en zette de auto bij de Sacré Coeur neer. Wat is er nou safer dan een kerk? Nou, vergeet het maar Toen ik terug kwam, hadden ze mijn kostuums ge stolen en alle muziek. „Sorry", zeiden ze op het politiebureau, „er zitten hier ook zoveel Algerijnen". Een maand of wat later word ik op gebeld door een jongen van de Vara die opgetogen vertelde, dat Boltini een circusvoorstelling met artiesten ging organiseren. Of ik er soms ook wat voor voelde. Het luchtnummer was nog vrij en de berenact. Nou krijg ik het water al in mijn handen, als ik op een keu kentrap sta en daarom moest ik wel de kooi in. „Het zijn schattige beren", riep Boltini, ,,ze doen geen vlieg kwaad" En wat denk je dus? Zo'n circusbons zal het waarachtig wel wetea en prompt stond Ria erin. Hij ging gelijk de beer tjes halen. Ik vroeg nog, of er niet eerst droog gerepeteerd moest worden, maar iedereen lachte me uit en de collega's zeiden: „Dat doe jij toch zo, dat is voor jou een peuleschil". Ik vond het wel vreemd, dat er ook fotografen in de tent waren, maar achteraf heb ik ge hoord, dat die stonden te wachten op het moment, dat Thom Keiling zou worden aangevallen door de leeuwen. Thom speelde al dagen dompteurtje en Bolti ni rekende er vast op, dat één van die beesten voor de aardigheid een klauw naar hem zou uitsteken. MALLE MARIE Nou, hij heeft dus zijn zin gekregen, alleen was Thom niet de pineut, maar malle Marie. De boer kon op zijn dooie gemak zijn camera instellen en een se rie platen schieten, die hij over de hele wereld heeft verkocht. In Paris Match stond ik over zes volle pagina's, maar ze hebben niet eens de moeite genomen om me een bewijsnummer te sturen- Uok daar wen je aan, want de showbusi ness is nou eenmaal een hard vak. Op een gegeven moment zitten er twee r ranse journalisten aan je bed en dan denk al gauw, dat je ik weet niet wat bent, maar in feite komen ze voor die beer en zijn ze alleen benieuwd hoe je bent toegetakeld. Een fotootje van Ma rie in de zwachtels en een prentje van het gelukkige gezin en hup, dan gaan ze weer door naar hun volgende ramp. e centjes zijn verdiend en Kuiken kan van voren af aan beginnen". Ze zendt een bemoedigende glimlach over tafel en spert haar ogen wijd 0peüi i .ee^ een donkere, kandij-brui ne blik, die als een warm mes door de kamer snijdt en vervolgens het zelfver trouwen van de bezoeker langzaam weg- randt. Reken er op, dat je het op zo'n moment wel warm wilt krijgen. ALS EEN SLANG Met datzelfde geheime wapen be stookt ze 's avonds ook haar publiek, een feestzaal vol mensen, waartussen ze zich soepel als een slang beweegt. Ze draagt dan fonkelende japonnen, die als een glinsterend pantser om haar heen liggen. Haar patrijspoortogen zoe ken ondertussen in de zee van rijen een heer, die als verbijsterd klank bord voor haar chanson kan fungeren. Heeft ze hem gevonden, dan nestelt ze zich behaagziek aan zijn oor en richt ze haar blik als een snijbrander op zijn gezicht. Hees fluistert haar stem, traag bewegen haar handen op de trillingen van de zachte muziek. .Het is een geraffineerd spel", geeft 7-e glimlachend toe, „en elke zaal rea geert er weer anders op. Ik ben geen angeres van tophits. Ik heb het wel nipt eer^' maar komt mijn keel mp Ult; di egrijze chansons liggen ip ty!;' ërote mode, maar kaf 1 in rottigheid geloven om het mpp,- °Ver ,te bunnen brengen. Ik geloof entpw m blijheid, in probleemloos neer :?.lnment- Ik voel me prettig, wan- apn n.le sexy in een jurk kan bewe- DuhiiïlS met een vrouwelijke list mijn lek weet te winnen. Maar het blijft een spel, een ingestudeerde truc, want «I* een6gieter" af°U Zijn' gi"g' ^"'sëhëid Ik vind het geinig om naar een willekeurige man in de zaal te Saan en hem heel diep in de ogen| te kijken. Het is een soort handels merk geworden, maar je moet er voorzichtig mee zijn, want als je ze gaat pesten, worden ze kwaad. Vrouwen reageren ook altijd fel op zo'n liedje. Ze worden jaloers en als het even te lang duurt zelfs razend. Zover mag je het dus niet laten komen, je moet op je in tuïtie afgaan en op het goede mo ment afremmen. Als je voelt dat het te veel wordt, kun je bijvoorbeeld gaan lachen. Dat is een probaat middel en het is dan net, alsof je met een natte doek het schoolbord schoonveegt, en andere keer kun je er een grapje tegenaan gooien, maar het blijft een gok. Als je op de Schnabbel- toer werkt, zoals ik. weet je van tevo ren, dat je de moeilijkste kant van het vak gekozen hebt. Er wordt vaak min achtend gepraat over de bruiloften en partijen en ten onrechte, want als een artiest daar overeind blijft, kan ie over al terecht Ik heb zelf aan achttien te levisieprogramma's meegewerkt, maar daar kan je eigenlijk niks gebeuren. Hooguit krijg je een slechte kritiek, die het ene oor in het andere uitgaat de fabriek walmt toch wel door. Het is nou opeens de grote mode om televisie- omroepsters te engageren als gast vrouw op een feestavond en daar zie je pas, wat' er aan ontbreekt. De meeste meisjes kunnen geen mond opendoen en als ze 'n nummer aankondigen zit er steeds een stuk wit tussen hun tekst. ECHTE CONTRACTEN Je kunt je dus afvragen, waarom ze zulke meisjes nemen, maar dat is zin loos, want mode vraagt niet naar een waarom. Na de Rudi Carrellshow in ja nuari 1962 lag ik er ineens bij de tele visie uit en op zo'n moment kun je je ook afvragen: „Waarom?" Het heeft alleen geen zin om als een zielepiet bij de te lefoon te blijven zitten en alsmaar te wachten op een contractje. Ik doe het liever zelf en ik heb daarbij geleerd, dat plannen maken in dit vak weinig ef fect heeft. Als ik me ergens op concen treer. dan weet ik tevoren al, dat het niet gebeurt. Als ik gek op een vent ben, krijg ik hem niet en wanneer ik denk: ,,die rol is voor Marie" dan ne men ze prompt een ander. Voor Eli- in My fair Lady was ik 8 centime ter te lang. Toen ze dat zeiden, had ik net het gevoel, of ik de Domtoren van Utrecht zelf was. Ik heb ook jaren ge droomd van een ehhte grote revue. Kui ken als vedette met een hoop veren en dan statig van een trap afkomen, maar het is er nooit van gekomen. Toch weet ik, dat het erin zit, ik heb weliswaar een kleine stem, maar voor een sou brette is hij geknipt. Ik dacht: „Mis schien komt Sleeswijk over de brug", maar toen ik in aanmerking kwam. trad ik uitsluitend voor de militairen op en dat vond hij te ver. Begrijp je? Toch wil je wat doen en daarom heb ik me in de Sehnabbeltoer jyeworpen. Ik heb al mijn nummers zelf ontworpen en mijn kleine stemmaleri- aa! aangepast aan de smaak van het publiek, ik draag fleurige kostuums die Ikzelf ontworpen heb en ik zorg,' dat mijn showtje goed verzorgd is. Ik houd nu eenmaal niet va.n een kaal toneel en een wrakke piano. Met Jackie Bow heb ik mijn act in scène gezet en daarna ben ik de boer opgegaan. Ik zing bijvoorbeeld musicalsuccessen in de oorspronkelijke kostuums die ik over elkaar aan heb Vijf stuks. Daar naast heb ik die toer, waarbij ik de zaal in ga met een draadloze microfoon. Ik ben de enige in het vak, die zo'n ding heeft. Het gaat fijn, alleen heb ik wel eens het idee, dat de mensen den ken: ..Die Kuiken is tot duizelingwek kende hoogte gestegen. Die kunnen we niet meer betalen". Ze hebben die fo to's over de beer in de krant zien staan en er allerlei foute conclusies uit ge trokken- GOOCHELNUMMER Ze kijkt om zich heen en haalt de fraaie schouders op. „Ik heb nu drie complete nummers", zegt ze, „en daar kan ik nog jaren mee vooruit, maar toch zit ik alweer op iets nieuws te broeien. Wat ik breng, veroudert niet gauw het is net als een clownsact maar je wilt zelf eens wat anders. Ik heb nou een beeld van een jurk la ten maken en daar heb ik dit bijge- kocht." Ze rept zich weg op hoge benen en komt terug met rode hoge hoed, wit imitatiekonijn en wandelstok. „Dit wordt mijn goochelnummer". roept ze en thousiast, „met mijn stick en mijn hoed en mijn konijn, brengt Marie weer nieu we gein. Voila". Ze gooit de stok als een speer in haar vloerkleed en het volgend moment staat er een kleurige waaier te trillen. ,Dat is het", zegt ze, „ik ben een fan- taisiste, een entertainer. Louise Dusee vertaalt wat nieuwe liedjes voor me en die ga ik in mijn nieuwe act zingen. Geen Franse chansons, want dat ver staat geen hond. En de mensen, die klap pen, doen het alleen maar, omdat ze zich opgelucht voelen. Ik houd het maar bij mijn moedertaal. Die is al moeilijk genoeg." Ze staat nu wijdbeens in de kamer en heeft de drilboor van haar onweer staanbare blik weer aangezet „In dit vak", roept ze, „moet er geknokt wor den. Je vecht je kapot voor een suc cesje". Ik knik schuchter. Zijn er nog men sen, die met de beer willen vechten? Zo niet, dan heeft Kuiken weer gewon nen. (Van onze radio- en t.v.-redacteur) HILVERSUM Niet minder dan tien procent van de Nederlanders is ouder dan 65 jaar. Krachtens een wettelijke regeling hebben deze bejaarden recht op AOW. Zij behoeven niet meer met werken de kost te verdienen. Soms krijgt men wel de indruk dat het ouder worden niet voor de personen zelf een „probleem" is, maar vooral voor de betuttelende fami liekring, die zo graag over opa en oma wil moederen. Is onze houding, zoals die ook uitkomt in de bejaarden-„zorg" wel logisch ten aanzien van deze ruim één miljoen tel lende groep medeburgers? In de themaserie „Ten tijde van de avond zal door de NCRV-radio maandagavond het hoorspel „Nathan en Elisabeth" worden uitgezonden. Onder regie van Wim Paauw wordt dit spel, dat destijds in Engeland veel belangstel ling trok, in een Nederlandse versie uit gezonden. Na afloop zullen Wim Paauw, Jan Filius en dr. Schreuder, hoofd van de geriatrische afdeling van „Zonnestraal" in Hilversum en zijn zuster dra. Schreu der, geestelijk verzorgster van het Am sterdamse „Amstelhof" over het aan de orde gestelde probleem nog even door praten. De volgende dag, op dinsdag 2 februari stelt en behandelt Wolf Kielich in een televisie-uitzending van de NCRV de vraag: „Wat is er aan de hand met de bejaarden?" Het is een directe uitzending onder re gie van Kees van Langeraad. De presen tatie berust bij Nico van Vliet. De minis ter van Maatschappelijk Werk verleent o.a. haar medewerking aan deze in sa menwerking met de stichting Nederland se federatie van bejaardenzorg tot stand gekomen tv-uitzending. HOLLYWOOD Rose Marie, actrice uit de Dick van Dyke-show, is een paar maanden geleden weduwe geworden, maar blijft toch als komiek voor de televisiecamera's spelen. De blonde comédienne verloor haar man, de mu sicus Bobby Guy, in de herfst van 1964 na een huwelijk van 18 jaar. Nu wonen zij en haar 17- jarige dochter Georgiana, 'in een huis dat Rose Ma rie en haar overleden man een paar jaar gele den kochten. Het is een hereboerderij op exclu sieve manier ingericht in vroe-Amerikaianse stijl met kleurig gevlochten vroeg-Amerikaanse stijl de hardhouten vloeren. Rose Marie's bijzondere trots is een 200-jaar oude tafel die door ouderdom donker glimmend is ge worden. Haar favoriete vertrek is de bar, die er uitziet als een 19-de eeuwse tappe rij met mousselinetinten en een geïmporteerde eikehouten bar compleet met koperen opstand. Het huis zelf is gelegen in de nabijheid van flats in de San Fernando-val- lei, niet in de elegante wijk in de heuvels. „Bobby en ik wilden het zo", zei Rose Marie, „de heuvels liggen zo afge zonderd. Ik houd van buren naast de deur dan kan ik een kopje suiker lenen als ik het nodig heb". Er is een zwembad in de tuin en een vijver met een kunstmatige water val. Onder haar onbezorgde uiterlijk is Rose Marie een gevoelige en senti mentele vrouw, die nog steeds moet wennen aan het leven van een wedu we. Zij zoekt nu gezellig heid bij haar andere ge zin: de van Dyke's: Ma ry Tyler Moore en Morey Amsterdam. „Ik heb me nog nooit zo met een groep mensen verbonden gevoeld." vertelde ze, wanneer we allemaal naar een feestje gaan zit ten we in vijf minuten tijd bij elkaar in een stil hoekje". Ze kan uitstekend koken en is gespecialiceerd in de Ttaliaanse keuken, die zij vol zelfvertrouwen als „buitengewoon" aanprijst. Haar specialiteiten zijn kalfsvlees met parme zaanse kaas en een rolla de van kip. Haar kleren zijn aange meten en eenvoudig, of schoon haar garderobe uitgebreid is. Zij bekent: „Kleren zijn mijn lief hebberij vooral bontjas sen en bontkragen" Daar van heeft ze er negen, alle eöht. Rose Marie rijdt elke dag in een sportwagen naar haar werk. Georgiana heeft een Convertible om naar haar school en naar de stallen te rijden. Rose Marie begint zich langzamerhand aan te passen aan haar nieuwe leven, maar het is niet gemakkelijk. Ze aan vaardt het en denkt slechts aan haar carière en aan de toekomst van haar dochter. (Van onze radio- en t.v.-redacteur) HILVERSUM In het kader van de jaarlijkse SUS-actie steunt de KRO-radio met een landelijke wedstrijd op zaterdag 6 februari de lotenverkoop ten bate van vele charitatieve instellingen. Iedere luisteraar, die aan deze wed strijd in het „Dj inn"-programma wil deelnemen, dient zich per briefkaart met vermelding van naam, adres, beroep en gezinsgrootte te wenden tot KRO-Djinn, Emmastraat, Hilversum, voor 1 februari a.s. Op die zaterdagochtend staan op vier verschillende, ver van Hilversum verwij derde plaatsen in ons land, mobilofoon wagens, waarin zich KRO-reporters be vinden. De radioverslaggevers zijn in het bezit van de briefkaarten met adressen van luisteraars uit de streek, welke de mobi- lofoonposten beslaan. Bovendien is aan elke reporter een lijst met vele vragen uitgereikt, die voor een belangrijk deel betrekking zullen hebben op het Djinn- programma. dat die ochtend wordt uit gezonden. Op een teken van Kees Schil- peroort in Hilversum zullen de reporters zich per auto op pad begeven naar de inzenders van de briefkaarten en hen thuis enige vragen stellen. Worden deze vragen goed beantwoord, dan krijgen de gelukkigen niet alleen een SUS-lot, maar bovendien maken ze een gerede kans een van de vele fraaie door de SUS be schikbaar gestelde prijzen als een tv- en radiotoestel, een grammofooncombinatie, wollen dekens etc. te winnen. Wij zouden de trouwe Dj inn-luisteraars willen aanraden, ditmaal met nog meer aandacht naar dit populaire KRO-pro- gramma te luisteren, omdat, zoals gezegd, vele vragen betrekking hebben op de inhoud van deze uitzending. HILVERSUM Zondagavond zendt de NTS van 21.15 tot 22.05 uur op Neder land 2 een filmdocumentaire over het Louvre uit. Het betreft hier een produk- tie van de Amerikaanse tv-maatschappij NBC, die 17 november j.L voor de eerste maal als extra-programma in Amerika werd vertoond. De verteller bij de beelden over dit wereldvermaarde Parijse museum aan de Seine met zijn ruim 300.000 kunstwerken, is de befaamde acteur Charles Boyer. Er waren vijf maanden van confereren voor nodig vóór de Franse minister van cultuur en het departement van de Fran se nationale musea toestemming tot het filmen in het Louvre gaven. CAPE KENNEDY Het werk aan het omvangrijke Amerikaanse maanreispro- ject en raketlanceerprojecten is voor de vijfde keer in minder dan een jaar stil komen te liggen door een staking van bouwvakarbeiders. De staking, waarbij tussen de 3700 en 4300 arbeiders betrokken zijn, is ontstaan door een geschil over lonen tussen bouwvak- en vakbonden enerzijds en een Cape Kennedy-aannemer anderzijds. Door de staking is het werk aan 44 projecten, waarbij contracten ter waar de van 192 miljoen dollar betrokken zijn, stilgelegd. De assemblage van de 52 ver diepingen hoge Saturnus-5 maanraket is er het belangrijkste van. Alle 1200 arbei ders die aan dit project van 100 miljoen dollar werken zijn weggelopen. Een groot aantal lezers van Te- levizier is boos op ene heer Leo Kool, die in „Achter het nieuws" geregeld met een gelaat van „pas op, ik doorzie u" mensen moeilijke vragen stelt. De redactie van Tele- vizier heeft onlangs een hele rij be kende gezichten van de teevee af gedrukt, met daarbij in rubriek- vorm de antwoorden van de eige naren dezer gezichten op een stel vragen zoals „wat is de kleur van uw ogen?", „welke maat schoenen draagt u?", „wat voor auto heeft u?", „waaraan heeft u een grote hekel?" en wat vindt u het beste programma van de teevee?" Op de meeste van de vragen ant woordde de heer Leo Kool ronduit: dat gaat u niet aan". En daarover zijn de Televizierlezers nu boos. Iemand die iedereen voor de beeldbuis vragen stelt over netelige kwesties en daarbij als een terrier vasthoudt als het slachtoffer zich er met een Jantje van Leiden pro beert af te maken, die moet, zeggen de Televizierders, ook rond voor de dag te komen met de intimiteiten van zijn persoon en zijn privé le ven, als hem daarnaar gevraagd wordt. Ofschoon ik de heer Kool niet precies de man vind met wie ik graag eens voor de camera een praatje zou willen maken, moet ik toch. de ingezonden-stukken- schrijvers van Televizier ongelijk geven. Het gaat de redactie van Televizier, of de lezers, inderdaad geen snars aan of Leo Kool grote voeten heeft, of hij van uiensoep houdt, of hij vroeg opstaat en wel ke kleur zijn pijama heeft. Daar heeft niemand iets mee te maken dan de heer Kool zelf, en eventu eel zijn allernaaste omgeving. De televisie heeft de verkeerde indruk gevestigd dat alle twaalf miljoen Nederlanders alles mogen en moeten weten van de 11.999.999 andere Nederlanders. Maar dat is een verkeerde interpretatie van het begrip communicatie. We hebben wel recht op iemands mening over een bepaalde zaak, en dan trou wens alleen nog maar als hij die wil geven, maar met zijn schoenen zijn tandenborstel en alles wat de man verder privé aanbelangt, heb ben we inderdaad geen biet te ma ken. Nu mag u opmerken dat Leo Kool wel ongeveer de laatste man is die dat mag zeggen, omdat het zijn vak is de mensen het hemd van het lijf te vragen en dat hij derhalve een ander het recht moet gunnen hetzelfde te doen. Jawel, maar in „Achter het nieuws" en de andere teevee-rubrieken waarin men meningen uit mensen perst, is het tot dusver slechts bij figuur lijke hemdien gebleven. Wanneer Zondagavond om 10.10 uur brengt de VARA de aflevering van Mai gret op het scherm. Deze afleve ring heet „Maigret en de kruide niers". De foto toont een scène uit deze aflevering met Kees Brus- se als Maigret, geflankeerd door de Belgen Marcel Hendrickx en Wies Andersen. BONN Zal de paus ook verdienste lijke leken tot het kardinaalspurper roe pen? Deze vraag stelt mgr. W. Kampe, wijbisschop van Limburg aan de Lahn, naar aanleiding van de recente kardi naalsbenoemingen. Hij wijst erop dat de paus ook verdienstelijke priesters als pa ter Bevilacqua en mgr. Cardijn tot het kardinalaat heeft geroepen zonder dat zij bisschop gewijd zijn en dat hij nog meer kardinalen wil benoemen. Het kerkelijk recht, zo zegt mgr. Kam pe, laat de mogelijkheid open dat leken tot kardinaal worden benoemd. Het is overigens niet de eerste maal, dat de aandacht op de mogelijkheid van leke- kardinalen wordt gevestigd. Onlangs nog werden reeds als kandidaten daarvoor genoemd de Fransen J. Maritain en prof. J. Guitton. Volgens mgr. Kampe duiden de nieuwe kardinaalsbenoemingen erop dat de paus de lijn van het Concilie volgt en voor bereidingen treft voor de instelling van de senaat van bisschoppen. (Advertentie) we inzake de „human relations tussen teevee en publiek toe zijn aan het stadium waarin men in derdaad het hemd moet gaan uit trekken en de interviewer vraagt welke maat is het en is het erg vuil?, dan is er toch maar één ant woord dat het laatste restje van onze privacy nog even beveiligt: Dat gaat u niet aan. Geen bliksem. PRAET-MAECKER „Ik kan u onze tournedos aanbevelen, begeleid door de derde Hongaarse rapsodie". LEEUW Het duizendste leeuwtje, waar men zo met spanning op heeft gewacht, is geboren. Begin vorige week kon Arie van de Berg, de leeuwenoppasser van het Burgers' Dierenpark in Arnhem, zijn directie melden dat de mijlpaal was bereikt en zelfs meer dan dat. Een leeuwin heeft namelijk een vierling geworpen en dat betekent dat het duizendtal al direct met twee was overschreden. Hoeveel mannetjes en vrouwtjes onder dit aantal zijn is nog niet bekend, omdat zulks pas vastge steld kan worden, wanneer de leeuwin en haar spruiten over enkele weken voor het eerst naar buiten zullen ko men. Tot die tijd blijven moeder en kinderen in een donkere kraamka mer, waar alleen Arie van de Berg bij tijd en wijle een blik in mag werpen. Voor de naam van de 100e leeuw was een prijsvraag uitgeschreven. Een jury heeft nu de naam Giba gekozen (geboren in Burgers' Arnhem). De in- zender van deze naam is de 10-jarige Rut je Rutgers uit Arnhem, een jon- getje uit de vijfde klas. Hij kreeg een 1 kostbaar boek en een gezinsabonne- ment. Horizontaal: 1. part hoogste kerke- lijke rechtbank. 2. muzieknoot getij. 3. klein paardje. 4. omroepvereniging i plezier. 5. dik touw. 0. rund loot. 7. de bast losweken. 8. deel van de mast voegwoord. 9. van boven nauw toelopend glazen vat drank. J Vertikaal: 1. modder mand. 2. ri- vier in Friesland reeds. 3. doos in i de vorm van een rol. 4. dakbedekking 4 plaatsje in Brabant. 5. tegoed. 6. m wiel ivoor. 7. meisjesnaam. 8. voor- i zetsel bijwoord. 9. bijbelse figuur a zeisei Dijwoorc luchtig verblijf. Elke OLVEH polis is winstdelend. •|uaj iaqe e ja aj -g 'uajp 7,,'dja l pbj '9 jaqap q sso iaj ua^oaf '8 'I* 9a Z 'JJ03Ï jjajp 'i rpaA •}jod sag e ua ei -g -uajoj 'i -jua aojf '9 'laqesf g -joj ojsj *ap -PW '8 q9 9J z jaap i joh ONISSOldO ONVEILIGHEID TEN PLATTE- LANDE IN BELGIë AALST. 30 januari 1915. In Aalst en in het geheele omliggende distrikt! heerschen de grootste armoede en el.# lende. De bewoners der kleinere dor-# pen en afgelegen hoeven verkeeren in# voortdurenden angst, want nu gen-J darmen sinds lang vertrokken zijn,} bevinden de weinige veldwachters} zich buiten staat om de veiligheid te! verzekeren. i Er heerschen middeleeuwsche toe-# standen, inbraak en moord zijn aan de# orde van den dag. Roo versben den# loopen het land plat. Vijftien bandie-# ten drongen vorige week een afge-i legen hoeve binnen en namen al wat} waarde heeft, weg. Zij vermoordden een der bewoners. Te Meire drongen J elf roovers met zwart-gemaakt ge- laat, de woning eener weduwe bin_# nen, mishandelden haar en namen# haar geld en sieraden mee. Te Galmaerden vielen zes bandie-i ten het huis van twee broeders bin-1 nen, die zich verdedigden en doode-I lijk gewond werden. Deze lijst van! schanddaden zouden wij met vele nog! kunnen uitbreiden. 257. De zakenlieden met hun contracten hadden wei nig kans de winnares van het Song-Festival voor hun maatschappijen te strikken. Jackie zette geen enkele handtekening, duwde alle documenten van zich af en verklaarde vriendelijk, dat zij op haar manager wacht te. Maar de baron liet wel lang op zich wachten. Dat kwam omdat intussen ande re lieden hem iets wilde la ten tekenen. Hij was op zijn tocht naar het podium te rechtgekomen in een grote groep aanhangers van Fran_ kie, die luide hun afkeuring over de uitslag luchtten. Zij hadden vellen papier en pennen gereed en probeer den zoveel mogelijk hand tekeningen te verzamelen op de protestlijsten. „Het is niet fair!" riepen zij de baron toe, die zij als een der hunnen beschouwden. „Vindt u het ook niet, me- vroi?! Elk jaar nog heeft onze Frankie gewonnen en nu geven ze de prijs aan dat wicht! Teken hier, me- vroi; wij vragen om een herstemming!" „Het spijt mij. dames, maar ik ben het met de uitslag roerend eens!" verklaarde de ba ron naar waarheid. „Jackie Spinet heeft geen herstem ming nodig om aan te to nen dat haar stem meer waard is dan die van Fran kie Gezien de omstan digheden waren deze woor den weinig diplomatiek. De roerige dames gingen dan ook onmiddellijk over tot andere taal. waarbij hun handtassen stevige argu menten waren..

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 5