t Sr;-1 z.f« v»' GEROUTINEERDE STIKSTERS AMES CADILLAC 1956 ZIEKENWAGEN ZWIJNDRECHT DANSEN coopvaert -een uitgebalanceerde DOUWE EGBERTS TABAK Jaarvergadering van Zeeuwse groentetelers Notaris Van Dissel MONSTER- PRIJSKAARTING - Kif3 inS Zeeuwsch- Vlaamsche Tramweg Mij. n.v. Autoverzekering R0EL0FS 2 LOODGIETERS en leerjongens onderhouds- en ccnstructiemonteur meisje voor de huishouding VAST WERK IN EEN MODERN BEDRIJF ZWIJNDRECHT AMIS Te koop: EEN HOUTEN GARAGE (7x3) ADRI vso WIJCK kruideniers- bedrijf Java-Maryland-Virginia melange van Douwe Egberts! De tabak voor de moderne pijp roker. Rookt koel. Geurt prettig. Smaakt zacht. Ook voor U de pijptabak. MEDEWERKSTER voor de sociale afdeling 4 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 4 (Van onze correspondent) GOES Voor woensdag in Goes de eigenlijke ontwikkelingsdag voer de groenteteelt in Zeeland begon, werd de jaarvergadering gehouden van de Zeeuw se groentetelersvereniging. Bij die ge legenheid zei voorzitter W. Joziasse in zijn openingswoord, dat er besprekingen zijn gevoerd tussen vertegenwoordigers van de drie centrale landbouworganisa ties en het bestuur van de Z.G.V. om te komen tot een vaste basis van sa menwerking. Er is een commissie be noemd die dit nader gaat uitwerken. Met algemene stemmen werd beslo ten de benoemde vertegenwoordigers in het ZGV-bestuur van ZLM; CBTB en N.C.B. aan te stellen als bestuurs leden met dezelfde rechten als de overi ge bestuursleden. Bij de bestuursverkiezing werden ge kozen de heren W. Joziasse, Seroosker- ke, voorzitter M. L. v. d. Bos, Bruinis- se; A. J. Berman, Kapelle-Biezelinge en H. Nobus, Eede. In de vakature, ont staan door het bedanken van de heer K. M. Komejan te Kruiningen, werd ge kozen de heer T. Hoogendoorn te Waar de. Afscheid werd genomen van de heer D. Dormaar te St.-Annaland, die vanaf de oprichting in het bestuur van de Z. G.V. zitting had. Een bestuurslid in de ze vakature kon nog niet worden ge kozen. Gevraagd voor restaurant in Breda, kok of kookster, jaar betrekking. Br. ond. no. 20782. i Op dinsdag 2 februari i i a.s. hopen onze dierbare J ouders i JOH. VERMAST i J en J GILDA LAÜRET J i de dag te herdenken van J J hun zilveren huwelijks- J J feest. t i Moge de goede God hen t J nog lang sparen. Dit is J J de vurige wens van hun J i dankbare kinderen en i kleinkinderen. J Philippine, Posthoorn 6. FAMILIEBERICHTEN (uit andere bladen) Geboren: Corinne, dochter v. G. Thomas-Wouters, Ber gen op Zoom. Marie C., dochter v. Wouters-v. Doo- ren, Oisterwijk. Getrouwd: L. v. Oeveren en T. Nooirdhoek, Kortgene. Overleden: W. v. Bel-Ger- ritse, 85 jaar, Haarlem. P. Verdonk, 66 jaar, Vlissingen A. Bax, 76 jaar, Driebergen. C. v. Hooff-v. Halder, 78 jaar Waalwijk. A. Houtepen, 45 jaar, Kruisland. Eerw. Br. A. Termeer S.J., 81 jaar, Nij megen. P. Eras, 56 jaar, Rijen. jl Heden heeft het God i behaagd tot zich te ne men, onze dierbare echt genoot, vader, zoon en schoonzoon, zwager, oom en neef, de heer GEORGE VAN HOVE echtgenoot van mevr. Elsa van Roeyen in de leeftijd van 48 jaar. Hulst: E. v. Hove-v. Roeyen Godelieve Rita Jos Giselle Hulst, 29 januari 1965 Poorterslaan 27. De plechtige uitvaart dienst zal plaats hebben op dinsdag 2 februari a.s. om 10 uur, in de Basiliek van de H. Willibrordus te Hulst. Rozenkransgebed maan dag 1 februari om 7 uur. Zij die bij vergetelheid geen uitnodiging hebben ontvangen, gelieven dit als zodanig te beschou- Heden, overleed tot onze diepe droefheid in het St.-Elisabethziekenhuis te Sluiskil na een kort stondige ziekte, voorzien van de H.H. Sacramen ten, mijn innig geliefde man, zwager, oom en neef CHARLES LOUIS THEOPHIUS MARIA COPPIETERS, echtgenoot van Maria Mathilda Mabesoone, in de leeftijd van 70 jaar. Sas van Gent: M. Coppieters-Mabesoone J. Vermoet M. Vermoet-de Rijcke en kinderen Familie Coppieters en Mabesoone Sas van Gent, 28 januari 1965 Rijsenburg 16. De uitvaartdienst, waarop wij u beleefd uitnodi gen zal plaatshebben op dinsdag 2 februari 1965 om 10 uur in de parochiekerk van de H. M. He melvaart, waarna begrafenis op het r.-k, kerkhof aldaar. Rozenkransgebed maandagavond om 7 uur in de parochiekerk. Bijeenkomst aan de kefk om'10 uur dinsdag 2 februari. Zij die bij vergetelheid geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze oprechte dank aan H. H. doktoren, verplegend personeel van het St.-Liduina zie kenhuis te Hulst, familie, vrienden en kennissen, voor de vele blijken van deelneming, ondervonden tijdens ziekte en overlijden van onze innig geliefde echtgenoot en vader PETRUS MAGNUS Graauw, januari 1965 Mevr. Magnus-Pardon en kinderen Door het verbindend worden van de enige uitdelingslijst is het faillissement van H. A. G. Spieringhs, handelende onder de naam „Euromarkt" onderhoudsbedrijf, wonende te Bergen op Zoom aan de Kastanjelaan 152, beëindigd. Bergen op Zoom, 27 jan. '65. Curator, Mr. M. van Giimeken Dame gevraagd bij een be jaard echtp. v. verzorging en gezelschap. Intern. Goed sala ris. Andere hulp voldoende aan. w. Van Sonderen, Lindenlaan 7, Valkenburg (L.). Tel. 04406- 2388. VEILING NOTARIS te Goes zal op woensdag 10 februari 1965 te 14.00 u. in „de Prins van Oranje" te Goes ten verzoeke van de Hoogedelgestrenge Heer A. J. F. M. Egter van Wisse- kerke publiek verkopen: Het perceel weiland onder 's-Heer Hendrikskin deren, in Boomgaardhoek, in pacht bij A. Boone, groot 02.05.80 ha. Door de koper kan het per ceel vrij van pacht worden aanvaard indien hij wordt geaccepteerd door de Stich ting O. en S. fonds voor de Landbouw. Nadere inlichtingen ten kan tore van de notaris. GROTE zondag 31 januari in De Bruijns Restaurant (achter de kerk) te HULST om zware kalkoenen, konij nen enz. BEGIN 7 UUR GROTE GEWAARBORGDE PRIJSKAARTING op zondag 31 januari 1965 bij ROB. VAN GEERTRUIJ te TERHOLE Café 't Centrum Aanvang 18.30 uur; Gevraagd twee flinke meisjes voor de keuken en bediening zelfstandig kunnende werken voor Cafetaria Smulbuffet, Bergweg 264, Rotterdam, tel. 240921. Intern loon f 60,. netto. Zoek 'n keukenmeisje voor ge zin met 2 schoolgaande kinde ten. Geholpen door ander meis je. Eigen kamer en badkamer. Geregelde vrije tijd. 5 km. v. Gent Mevr. Hanet Schipgracht- str. 20, Despelbergen bij Gent. Tel. 09-283301. Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige, net meisje voor de huishouding, hoog loon. V. dag of d. en n. Hontelez - de Smit, Tfextiel - lederwaren, Burchtstraat 3, Oostburg Tel. 2877. X Welk meisje van 16 jaar of ouder wil meewerken aan de vervaardiging van moderne elektronische apparatuur? Uit stekende sociale voorzieningen en hoog loon. Kom eens pra ten of vraag telefonische inlich tingen 01646 - 450. 's Avonds 01646 - 551 of 01640 - 6264. Aviolanda N.V., Woensdrecht. Handige meisjes kunnen in on ze elektronische montage-afde ling worden opgeleid tot mon- teuse of controleuse. Prettig werk in een modern ingerichte omgevir uitstekende sociale voorzieningen en hoog loon. Aviolanda N.V., Woensdrecht. 01646 - 450. 's Avonds 01646- 551 of 01640 - 6264. Aviolanda N.V., Woensdrecht. heeft in haar elektronische montage - afdelir* prettig en schoon werk voor meisjes van 16 jaar of ouder. Kom eens praten of vraag tel. inlichtin gen 01646-450. 's Avonds 01646- 551 of 01640-6264. Een kamer - werkmeisje ge vraagd, wegens huwelijk der te genwoordige. Goede verdienste eventueel intern. Grand Hotel Rotterdam, Terneuzen, telef. 01150-2041. X. Bontmantels. Fantastische keu ze uit meer dan 200 stuks Kees v. d. Ven, Nieuwlandstr 3, Tilburg. Tel. 04250-26617. X. Huur nieuwe televisie met alle programma's voor 'n gering bedrag per maand. Geen voor uitbetaling. Altijd recht van koop. Vandaag besteld morgen bij u thuis. Bel (óók 's avonds) M'burg 3973 of Vlissingen - 441o of Goes - 5397 of Zierik- zee - 2540 of Axel - 338 of Sluis - 419. Nieuwbouwwoningen met en zonder garage v.a. f 42.000,-. Makelaarskantoor Pluyter Wilhelm inastraat 20, Breda, tel 41155 b.g.g 36449. X In vrije sector '62 gebouwd he renhuis Breda Ginneken, te huur (ook te koop) hoge bil lijke hypotheek, koopsom n.o. t.k., gestoffeerd, veel sanitair, c.v.-olie, 6 slaapk., vrijkomend mrt '65.. f 350,- p. mnd.; apar te huurgarage beschikbaar. Br. onder no. 20653. Woning te koop. Vrij. Midden- str. 99, Sluiskil. Te bevr. bij D. de Cooker, B 32, Westdorpe. X Te koop nieuw huis in Putte (N.B.), binnenkort vrij. Pr. na der overeen te komen. Inl. Hogebergdreef 33, Putte. X „De Reu" caravans zijn be roemd door hun sublieme weg- ligging, hun chique afwerking zoekt onze showroom. Bei en hun interessante prijs. Be- crum-garage. Min. Kanstraat 16-20, Breda. Tel. 01600-39900 Alle dagen geopend. Asten: (bij Helmond) enkele midd. st. woningen. Var. van 25-28000,-. Inl. tel. 01600-40355. Woonhuis geheel gemeubileerd te koop, grote tuin en bouw plan in Dorpsstr. 16, Nispen. X. Te koop 1,5 bh pr. bosgrond België. 20 km van Breda v. zomerhuisje(hout). Spec, voor- w. Prijs f 2.50 per vierk, meter Inl.: Tel. 01600-46717. Ulvenhout. Middenstandswo ning, met garage f 46.000. Ook leuke landhuisjes voor f 85.000. Makelaars v.d. Berg en Co, Nwe Ginnekenstr. 43, Breda. Tel. OlouO-24421 ('s avonds 01600 33534) Nieuwbouw, vooraan op Ype- laar met 3 en 5 slaapk. f 47.500 en f 49.500. Makelaars v.d. Berg en Go, Nwe Ginnekenstr. 43, Breda. Tel. 01600-24421. Sportp'arkkwartier. Mooi gele gen hoekhuis, blok v. 3 m. ga rage, degelijke bouw, vrijk. Makelaars v.d. Berg Co., Nwe Ginnekenstr. 43, Breda, tel. 016Ó0-24421. Wegens omstandigheden prach tige Dauphine 1957, prima 6t, Tel. 01682-487. Steeds goede gebruikte auto's met volledige garantie. Inr. en financiering. Garage v. Kaam B. op Zoom, tel. 01640-4775. 1 Citroen ID 1960, pr. st., 1 Ford Customline 1953, 1 Fiat sportwagen 1959 pr. st. te koop. Billijke prijzen. G. de Bleijser, Magdalenastraat 2, Heikant, tel. 01140-2437. X Te huur: V.W.-busjes per dag, per maand en per jaar. J. C. van Driel, Weststraat 53, Axel, tel. 01155-997. Te huur: nieuwe auto's zonder chauffeur. Bij 't Gulf Service- station. P. L. Schippers, Guido Gezellestraat 15, Tel. 01150-2568 Terneuzen. Te koop: 1 Ami 6 '64, 28.000 km., Fiat 500 - 600 '61, Ford Consul '61, 2 Renault 4 L '62, Citroen ID '61, Volkswagenbus (Samba) '58 Diverse sloopon- derdelen Volkswagen. J. C. v Driel, Weststr. 53, Axel. Tel. 01155-997. Assurantiebedrijf „Het Cen trum". W.A. autoverzekering vanaf f 80 per jaar. Financie ring binnen 24 uur. Bromfiets W.A. verz. tot f 75,-. Maurits- singel 15, Breda, tel. 01600 - 44545. Dag en nacht bereik baar 20887-X Te koop Opel Kadett 1963, km- stand 34000, uitst. st. met ra dio, mistlampen f 3.800,- Becht, Jan Vermeerenlaan 79b, Roo sendaal. Tel. 5163. NA 6 uur. T.k.a. een Sparta en een Vic toria br.f. Zandberg weg 61, Breda. Te koop aangeboden Citroën Ami 6 bouwj. '64. Als nieuw. Inl. J. Hoogendoorn, Lachap- pellestr. 61, Tel. 47923, Breda. Deze week heeft Belcrum-Ga- rage in voorraadMercedes 190 D 1963, Mercedes 220 S 1961, Opel Kapitan 1962, Opel Kapitan 1961, Opel Kapitan 1959, Ford Taunus 17 M 1962, Ford Taunus 17 M 1961, Ford Taunus 12 M 1964^ Ford Tau nus 12 M 1963, Ford Taunus 12 M Combi 1964, Ford Anglia 1960, Paugeot 403 1960, Renault R 8 1964, Renault Ondine 1962, Daffodil 1962, DKW 3-6 1963, Vauxhall Victor 1961 - 1962 1963, V.W. de Luxe 1961, V.W. de Luxe 1960, V.W. de Luxe 1959, Ford Consul 315 1961, Simca Monthlery 1960 en nog vele andere. Al deze wagens worden of zijn geheel gecon troleerd en getest, en met 10.000 km en-of 3 mnd. ga/ram tie verkocht. Voor 'n betrouw bare gebruikte auto, naar een betrouwbaar adres, het adres met de grootste voorraad, de grootste omzet, en met de allergrootste service. Belcrum- Gar, Min. Kanstr. 16-20, Bre da. Tel. 01600 - 39900. Vlakbij groenteveiling en station. On ze showroom is dagelijks ge opend van 8 uur v.m. tot 10 uur n.m. Ook zaterdags en zondags. Bezoekt tevens .onze caravan show, alle modellen 1965 in voorraad. 20925 X Twee drachtige Shetl. pony's en 3 ruinen Shetl. rij zadels, dresseerkarren, platte karren. Shetl.tuigen, vierwielige pony wagens en luxe vierw. pony- wagentjes, tweewielige aan hangwagens. J. v. Dorst en Zn., Ginnekenweg 318, Breda, tel. 35239. ■Nf-»*1 ÜOO ;,f De Griffier der Arrondisse mentsrechtbank te Breda, brengt ter kennis van be langhebbenden, dat de rap porten van de H.H. deskun digen in de onteigeningspro cedures van: Johannes Petrus Godwaldt, in zijn hoedanigheid van Burgemeester van de Ge meente Roosendaal en Nis pen en Hoofd van het Ge meentebestuur dier Gemeen te, wonende te Roosendaal, Gemeente Roosendaal en Nispen, tegen: 1. Petrus Cornells Luykx. gehuwd met Hendrica Huberdina van Pul, land bouwer, wonende te Roo. setidaal, gemeente Roo sendaal en Nispen, Kor- tendijk 115, 2. Meester Josephus Cor nells Antonius Maria v. Gastel, wonende te Hoe ven, Halderbergselaan 7, 3. Carolina Anatolia Maria Johanna van Gastel, ge huwd met L. A. M. Raaij- makers, wonende te Roo sendaal, gemeente Roo sendaal en Nispen, Lud- wigstraat 35, ter griffie van gemelde rechtbank zijn gedeponeerd op 22 januari 1965, om al daar gedurende 14 dagen ter inzage van partijen en even tuele derde belanghebben den te liggen. Breda, 25 januari 1965. De Griffier der recht bank voornoemd, Mr. R. P. E. Dahmen. Voorlopig kosteloos Bij vonnis der Rechtbank Breda d.d. 22 januari 1965 is in staat van faillissement verklaard MARINUS GIJZEN wonende te St.-Willebrord (gemeente Rucphen), Brem straat 68, met benoeming van mr. J. H. J. Drijkonin- gen tot Rechter-Commissa- ris en van ondergetekende tot curator. Schuldvorderingen moeten uiterlijk 20 maart 1965 zijn ingediend; de verificatiever gadering wordt gehouden op 8 april 1965 te 11.15 uur. De curator: Mr. J. A. M. Brekelmans Brugstr. 37, Roosendaal Hierdoor wordt bekend ge maakt, dat met ingang van 31 januari 1964 ONZE TARIEVEN WERDEN GEWIJZIGD. Deze tariefswijziging is goedgekeurd door de Rijks hoofdinspecteur van 't Ver keer te Middelburg bij be schikking van 22 januari 1965 nr. 7 Ge). Terneuzen, 27 januari 1965. DE DIRECTEUR zonde,r eigen risico in binnen- en buitenland 1.000.000.— W.A. Voor personenauto's tot 10.000.— Premie 125. incl. groene kaart 30 pet. noclaim na één jaar voor A.R.-verzekeringen ook na één jaar elders schadevrij rijden. MAKELAARSKANTOOR Jos Everaardstraat 3 Tel. 01140—2438 ST.-JANSTEEN GEVRAAGD voor zo spoedig mogelijk voor nieuwbouwwerken om geving Terneuzen. Loodgietersbedrijf G. van den Berg Zn., tel. 01140 2891, Hulst. Gevraagd een voor ons bedrijf in Yerseke. Loon naar onderling overleg. Van der EndtLouwerse, Molenpolder 48, Yerseke, Telefoon 01131—582. Gevraagd een Mevr. Schilders, Drogisterij Platteeuw, Noordstraat 59, Terneuzen, tel. (01150)-2376. In ons kleine, gezellige atelierte Breda-Noord hebben wij plaats voor enige (Gehuwd geen bezwaar) Zij zullen onder deskundige, vrouwelijke leiding meehelpen aan de vervaardiging van hoezen van polyethermatrassen. We hebben de normale 5-daagse werkweek en de werktijden zijn van 7.30 tot 17.00 uur. Zij, die buiten Breda wonen, krijgen reis kostenvergoeding. De bedrijfskleding wordt gratis verstrekt Gaarne ontvangen wij u voor een persoonlijk gesprek op ons bedrijf, Kalshoven 25, Breda, dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur (aanmelden bij de portier). Wij hebben steeds belangstel ling voor uw overbodige boe ken voorraad. Wij kopen ook Bi bliotheken op.Ook op weten schappelijk gebied. Boekhandel v. Ben them en Jutting, Lange Delft 64, Middelburg. Duizenden korte en lange bont. mantels, desgewenst krediet service. Bij aank. wordt reis- k. vergoed. In Rotterdam ha len wij u met onze auto v. h. station. Vraag gratis folder. De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam, tel. 117117. Wasmachines rechtstreeks van de fabriek vanaf f 125,-. Wijn- gaardstr, 5, Goes, tel. 7768. IJzeren hangaar 25 x 13,5 m., watertank 700 te koop. J. de Maat, Wilhelminastr, 12, St.. Jansteen. Bontjas, Toscaans lam, kort model, Schauwaert, Clooster- straat 121, Kloosterzande. T koop aangeboden in Etten Zeer gunstig gelegen winkel pand annex woonhuis, direct te aanvaarden. Brieven onder no. 20833. X H.H.Kappers, te koop: Wella Favoriet luxus, wanddroogkap, Wella Tempera, compleet met onderdelen, voor lauwe en war me permanent. Wella Junior draadtoestel. Wella boy en werkbak op wieltjes. Kinder stoel, voetsteunen, toilettafels, Wella wandkap, ruilen voor staande kap. Knittax breima chine. Marie de Pierre, Molen straat 5, IJzendijke.Tel. 326. Brandstofbesparing. Dubbele ramen op maat leverbaar, Concurrerende prijzen, 5 jaar fabrieksgarantie. L.E.W.A. Postbus 35, Vlijmen of 04162-476 Heusden. 20746 Nieuwbouw, Ginneken, IJpe- laar. Mooi wonen, vrije vesti ging f 42.000 en hoger. Make aars v.d. Berg en Co, Nw. Ginnekenstr. 43. B«reda, tele foon 01600-24421. X. S.G.A. Lilliput, het Ideale ver stelbare plastic slipje voor cel- stofluiers. Schrijfmachines nwe. koffer schrijfmachines v.a. f 137,50. Diverse gereviseerde machines o.a. Remington, Underwood en v.a. 65,- met volle garantie. Reeds v.a. f 10,p. mnd. Be taling in 5 mnd. zonder ren te. „Wilson", Utrechtsestraat 133, Amsterdam-C, 239395. Na 6 uur 02953-5534. Vrijblijvend demonstraties door geheel Ne derland. Op zaterdag ook de gehele dag geopend. Te koop polyester olietankjes, mooi model, onverslijtbaar. In houd 170 liter, prijs f 65,-. Te bestellen 01650-5351. Volautomatische zig zag naai machines v.a. 269.50. Uitslui tend wereldmerken met prima service en gratis lessen. Nec- chi, Husqvara, Borletti, Kay- ser enz. Gebr. v.a. 25,- electr. 90,- Enkele merkmachs. met korting. Bekkers adviseurs sinds 1890. Voor Breda alleen Boschstraat 67, Tel, 41725. De grootste keuze ter plaatse. X. In Zundert vindt u vijf typen keukens. U slaagt altijd. Voor iedere beurs een keuken. N.V. Hoppenbrouwers, showr. Wil- dertsedijk Zundert, tel. 01696- 2252. Roosendaal, tel. 01650- 5925. Ziekenhuis-verzekering leeftijd grens 100 jaar, ongeacht kwalen Assurantiekantoor G. H. Vijge boom, tel. 01179 - 268, Cadzand, Een werkelijk veilige belegging v. uw gelden vindt u in schuld brieven a f 1000,-, rente 5,5 pet, van het bouwfonds Ned. Ge meenten. Prospectus verkrijg baar: Stadhuis Vlissingen of Sabalaan 5. Wie wil werkman helpen aan i 200, voor het pachten van land. Prompte maandelijkse af. lossing, hoge rente. Br. onder no. 13354 Dagblad De Stem te Goes, .Worn «ami i Woningruil door heel Neder land. Vanzelfsprekend via Stichting Interlokale Woning- ruil-Centrale, Stationsstraat 20 Utrecht, postbus 2006, tel. 0 11831. Adressen met huisnum mers in handige gids. Tour Caravhns „Sprite" 400 en bagagewagentjes te bevrag. „Verlite" Bergstr. 9, Zegge Tel. 01650-5549. Rust - ruimte - recreatie Veersemeer en Noordzeestrand Nu nog gelegenheid tot het plaatsen van caravans tegen lage seizoentarieven. Vraag kleurenfolder aan- kampeer- en recreatieterrein „de Molen hoek", Kamperland, tel. 01107- 202. Correspondentie aan win- teradres, Spuistr. 21, Vlissin gen. Te huur caravans bij strand- Veerse Meer, P. van Strien, Spuistraat 21, Vlissingen, tel. 01184-4765 Camping aan Veerse Meer ide aal voor caravan en tent. Ve- huur visboten. Inl. 01198 - 423, Veerweg 71. Wolfaartsdijk. Caravans te huur. 4- en 6- pers. met vaste standplaats Koudekerke-Disheek (Zld) Cpl. inger. met gas, elektrisch enz. Te bevr. F. Prent, C. de Graaff- str. 69, Goes. Tel. 01100-5595, na 6 uur 5271. 4-pers. Engelse caravan bouw- j. 1964 t.k.a. Tel. 01650-5694. „De Reu" caravans zijn be roemd om hun sublieme weg- ligging, hun chique afwerking en hun interessante prijs. Be zoekt onze showroom. Bel- crum-garage. Min. Kanstraat 16-20, Breda. Tel. 01600-39900. Alle dagen geopend. X. Te koop zeer moderne ruime salon wagen. Zeer geschikt voor woon- of vakantieverblijf Tel. 01170-2965. X. Te huur caravans 4-, 5-, 6-pers. Stan dpi. W-Kapelle. L. Ber- naards, Korte Parkstr. 5, Ber gen op Zoom. Te koop: Luxe Austin A 60 diesel '62, Austin seven '61, B. M.W. 700 '61, V.W. Samba bus '58, V.W. de Luxe '56, V: pick-up '55, Ford Thames bus '61, Opel Rekord '55, Vespa scooter. Garage Kool, Dorps straat 227, Putte, tel. 01645-329. Van Rooy heeft te koop deze week speciale aanbieding e Renault bestel, in staat van nieuw '64. Een Skoda 1963, 18.000 km gelopen, is nieuw. Een Dafje 1963 in 100 pet staat, Opel Rekord '62, VW de Luxe 1960, Taunus 17 M stationwa gen 1962, Dauphine Gordinl 1961, Chevrolet Convair 1961, van de eerste eigenaar. Een Fiat 1400 1958 in pr. staat. Een D.K.W. met radio 1958. Opel stationwagen '58. Een Goliath vrachtwagentje 1959. Een Ves pa scooter 1956, Taunus station wagen 1956. Alles in pr. staat. Zien is kopen, Kuivezand 37, Oud-Gastel. Inkoop en verkoop en financiering. Tel. 01652 3033. Vito Garage te Breda. Specia le Volkswagen aanbieding. VW 1500 S '64 type '65, VW 1500S 1962, V.W. Variant 1963, praktisch nieuw. VW 1200 1963 V.W. 1200 1963 met roldak, V.W. 1200 kleur blauw 1963, .V.W. 1200 1964, V.W. 1200 1962, V.W. 1200 1962, V.W. 1200 met rol dak 1961, Cortina 1963, Taunus 12 M 1963, Fat 1100 1962, in geruild V.W. 1957. Al deze au tomobielen zijn rechtstreeks van eerste eigenaar. Keuring A.N.W.B. gaarne toegestaan, 100 pet. garantie op onderde len en arbeidsloon 10.000 km of 3 mnd. Vito Garage Ginne kenweg 340 - 342 recht tegen over de kerk, vlakbij Ginneken- markt. Zaterdag en zondag ge opend. x Te koop aangeboden, overcom pleet, Mercedes diesel L 319 '59 met ramen en banken ge heel verkeert in goede staat, kleur gebroken wit, geschikt voor 18 personen en goederen vervoer, prijs f 325Ö,-. Tel. 01660-549, na 18 uur 01641-705 Automobiel bedrijven A. v. d. List en Zonen, Oosterhoutse- weg 137, Teteringen. heeft ook in verschillende types en prij zen auto's voor zelf sleutel laars. 24184-X Citroëns occasions steeds voor radig. Citroëns D.S. - I.D. - 2 C.V. A. van Beek en Zn. Ka de 5, Oudenbosch, telef. 01652- 2673-2511. Voor 'n betrouwbare gebruikte auto is het adres: Autohandel Toon Gijzen v.h. Vestkant 125 thans Dreef 103, B-reda. v.h. Princenhage. Tel. 33346, pel Rekord '59 met radio, Ford Zephyr '57, Peugeot 403 '58, Fat 600 '63, Opel Rekord '61 met radio. V.W. Pick-up '60, V.W. bestel '56, Taunus 12 M "57, Renault Maj. '64, Fiat 1100 '61, Fiat 500 '58, Renault Dau phine '60, D.K W. 1000 S '62, Wolseley '62, Consul 315 '62, Ford Zephyr '59, Ford Taunus Stationcar '59 en '56, V.W. de Luxe '53, Morris Minor be stel '60, Ford Anglia '62. In- en verk. Volledige garantie. Inr. en financiering. Tevens ook za terdag en zondag geopend. X Opel Rekord in prima staat, bouwj. 1957, prijs f 800,-, onder delen en motor Renault Dau phine en Opel Rekord. St.-Ge- rardushof 9, Bosschenhoofd. tel 01652-2938. Sestel nu reeds voor direct of later uw draineerbuizen met of zonder kraag, zodat u ze op tijd heeft. Ook leveren wij plastic draineerbuizen of glas vlies franco door geheel Neder, land. J. G. Sneep Dzn., Kon. Wilhelminalaan 2, Willemstad. Tel. 01687-380. Te koop mooie zw. en witte dwergpoedeltjes, kl. middel slag en pinchertjes. L. v. Box tel, Putseweg 13, tel. 488, Os- sendrecht. 4431 Zw. dw. poedeltjes te koop 9 weken m. stamboom, reutjes. Kanariestr. 32, Breda. R.-k. heer, 41 jaar, ongehuwd fabrieksarbeider, wenst kennis te maken met r.-k. meisje of weduwe m. 1 of 2 kinderen om te komen tot een gelukkig hu welijk. Br. ond. no. 20019. Schieting zon. 31 jan. bij P. v Dijk, Hengstdijk. Beg. 3 uur. Schieting zon. 31 jan, bij S. Blommaert, Station, Hulst. Inl. 3.10. Ter. 2.50. Beg. 3 uur. Binnenschieting zon. 31 jan. bij P. Leeraert, Zandberg. Inl. 3.10. Ter. 2.50. Beg. 3 uur. Het Bestuur. Algemeen handelsbureau C. J. Huissoon, Van der Biltlaan 43, Kapelle, tel. 01102-294. Inlich tingen, controle en bijhouden boekhouding, behandeling be lastingzaken, incasso en infor maties. Gratis inlicht, over emigratie naar Australië, schrijf naar de Australische ambassade, Mi gratie-afdeling, Afd. 11, Post bus 487, Den Haag. van de gemeente Dordrecht. Geheel compleet met 2 brancards. Volautomatisch. Zeer geschikt voor rouwwagen. In goede staat. Ook om te bouwen als kampeerwagen of trekker voor grote caravan. Voor inlichtingen: gebruikte auto's a.d. Rijksweg Rotterdam-Dordrecht. Tel. 01850-26755 Tevens speciale aanbieding van: FIAT 1100 sedan 1962; slechts 31.000 km gelopen. Bijzonder mooi.. Zeer lage prijsf 3750. FORD DIESEL BESTEL 1962. Draagvermogen 1 ton. Speciale prijs f 2750.— VESPA SCOOTER 1964. Slechts 9.000 km gereden. Zeer mooi925. OLD TIMER PLYMOUTH 1932. Rijklaar. Zeer mooi f 3750.— VOLKSWAGENS: VW CABRIOLET 1962, 4 pers. Zeer mooi. VW KARMANN GHIA 1500 1963. Slechts 20.000 km gelopen. Sportmodel. Bijzonder mooi. VW COMBI met ruiten. Met eenvoudige kampeer uitrusting. Zeer mooi. Bouwjaar 1964. 33.000 km gelopen. Speciale prijs, compleet met kampeeruit rusting f 5175.— auto's gebruikte aan de Rijksweg Rotterdam-Dordrecht. Tel. 01850— 26755. Keuze uit 150 Volkswagens LUXlE BESTEL KLEINBUS PICK UP Typen 1200 en 1500 ii i itfii—in \mm in prima staat. Brieven onder nr. 6033 Bijk. Goes. MODE-COIFFURES ZUIDLANDSTRAAT 30 TERNEUZEN - tel. 2533 met „The Scorpions" uit Manchester, Engeland en Willy Ferrari and his Roekers" op zaterdag 30 januari, ZAAL DEN BONTEN OS BAARLE-NASSAU Zondag 31 januari „The Wooltown Rockers". Bei de dagen aanvang 19 u. TE KOOP IN ROTTERDAM Omzet f 2500,per week. Huur f 23,60 per week. Goodwill en inventaris f 8000,—. Brieven ond. nr. S 27646- 00 bureau van dit blad. ATTENTIE HEREN VERKOPERS Op 4 januari j.l. kwamen 20 nieuwe verkopers bij ons in dienst, waarvan de meeste nu reeds 1500 gulden de af gelopen vier weken verdien den. Wij geven een gedegen op leiding en betalen salaris, provisie en onkosten ook al hebt u geen verkooperva- -ing. Wij verzoeken u ons te ichrijven. Het betreft hier géén huis-aan-huis verkoop. Brieven onder no. 875 Pu bliciteit Mentor, Postbus C 137, Amsterdam. Voor een goede gebruikte au tomobiel en op het gebied van luxe bestel busjes en vracht, is en blijft het adres, Automo biel bedrijven A. v. d. List en Zonen, Breda en Teteringen. Oosterhoutseweg 137a, Zater dags en zondags geopend. X Te koop aangeboden: Renault Floride, grijs metaal, uitzonder, lijk mooi en goed 1960, Renault Dauphine, zwart, schuifdak '60, Renault Dauphine, wit schuif dak lav. 1960, Renault R 4 Su per, blauw, eind 1962, Renault R 8, geel 1963, Opel Rekord '60, Daffodil, rood 1963. Diver se wagens in populaire prijzen o.a. Volkswagen, Renault 4 oud model, Fiat 1100, Ford Cus tomline. Automobielbedrijf „Ri- ma". Off. Renault-dealer, Bou levard 18 - 20, Roosendaal, tel. 01650-3006. Voor spoedige indiensttreding vragen wij een Zij zal behulpzaam moeten zijn bij de organisatie van het ont- wikkelings- en ontspanningswerk en daarnaast administratieve werkzaamheden dienen te verrichten. Door de aard van haar werk heeft zij veel kontakt met de personeelsleden van de onderneming. Mulo- of gelijkwaardige opleiding en vaardigheid in typen wor den vereist. Leeftijd: 20 - 25 jaar. Uw sollicitatiebrief kunt u richten aan de N.V. Biscuit- en Chocoladefabriek „VICTORIA", afd. Personeelszaken, Lage Bakstraat 1, Dordrecht. Voor mondelinge sollicitatie en inlich tingen kunt u daar terecht dagelijks tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 17 uur. Om gezondheidsr. te koop scoo ter motor, jr. 1963, 150 cc, 3100 km gel. met reserve wiel. Bal- sebaan 2, B. op Zoom. f 1000»-.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 4