°P Kolenhandel wacht n echte winter C.B.T.B. pleit voor brouwgerstpremie Gemeente Vlissingen aandeelhouder Zeg am Sj-rS ss, ^stffzsuitjnssii EEG-bietenprijs zal geen moeilijkheden geven Nieuw politiebureau van Clinge officieel geopend ilaaUaO ütem Sterk verminderde verkoop vanwege het goede weer Modehuis in Terneuzen uitgebrand Noorse tanker ramt Belg op rede Vlissingen Areaal tarwe te uitgebreid Liberman in Tilburg verwacht Veertien dagen Stadhuisfeesten stadhuisfeesten in Vlissingen Twintig procent minder dan vorig jaar Distributie Prijzen Belasting voor rondvaarten Interen Tonnen schade Ir. Lardinois voor NCB-kring Hulst Samenwerking Benoemingen Schip zat vast in haven Hansweert Jubileum bij de rijksverkeers inspectie-Zeeland Anker opgespoord Brabantse kamerleden Zeeuws voorbeeld Brievenbus DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 (Vane en onzer verslaggevers) VLISSINGEN Burgemeester B. Kolff heeft in de raadsvergadering van vrij dagmiddag meegedeeld, dat ter gelegen heid van de opening van het nieuwe stadhuis een feestprogramma is opgesteld dat tien tot veertien dagen kan duren. Veertig mille werd er voor gevoteerd. De officiële opening kan volgens de burgemeester het best op vrijdag vallen. De week daarvoor zouden dan ontvang sten kunnen worden belegd voor de bouwers, de aanbieders van geschenken en voor de pers. Volgens een voorlopig plan van de Culturele Raad zou op de vooravond van de opening op het Stad huisplein, een groots opgezette manifes tatie van muziek- en zangverenigingen worden georganiseerd. Ook denkt men aan sportdempnstraties. Na de opening krijgt de bevolking een week de tijd de aanwinst van hun stad te bewonderen en te bezichtigen. Tot de plannen behoren verder versie ring van gemeentehuis en stad, en dc organisatie van een tentoonstelling „Vlis singen 650 jaar stad". In 1315 kreeg de gemeente namelijk de eerste stadsrech ten. (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN Vrijdagmorgen om tien minuten voor elf boorde zich de neus van de Noorse Tanker Kongsvang (brt. 20.514) zich voor de rede van Vlis singen met een harde klap in de flank van het Belgische vrachtschip Congo Moko (brt. 9078). Het vrachtschip stond toen juist op het punt om voor anker te gaan. De aanvaring is waarschijnlijk te wijten aan het slechte zicht. Beide schepen waren op weg naar Antwerpen. De Congo Moko werd zeer zwaar beschadigd. Midscheeps aan stuurboord, was er een groot gat van ruim een meter breed. Het gevaar voor zinken was groot. Met behulp van sleepboten werd de Congo Moko de ha ven van Vlissingen in gesleept waar de bodem van het schip op de bodem van de haven kwam te rusten. Hiermee werd het in tweeën-breken van het schip voorkomen. Gelukkig hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorge daan. Op het moment van de botsing was de bemanning van de Congo Moko nl. juist in de mess aan het eten, zodat er zich niemand in de thans zwaar gehavende gangboord bevond. Ook is het voor de Congo Moko een gelukkig feit geweest, dat er door de aanvaring slechts een groot gat ir het ruim is ont staan. Wanneer het gat een paar meter verder zou zijn ontstaan, was waar schijnlijk de gehele machinekamer van het schip onder water gelopen en zou het schip onmiddellijk gezonken zijn. Ook aan bakboord liep de Congo Moko schade op, omdat het schip door de aanvaring ook nog eens tegen een ander schip gedrukt werd. Dit laatste schip liep een geringe schade op. Ook de Noorse tanker Kongsvang werd be schadigd. De tanker kon echter de reis naar Antwerpen voortzetten. Welk be drag aan de reparatie van de Congo Moko zal zijn gemoeid is nog niet be kend. Eveneens is nog onbekend door welke scheepswerf de reparatiewerk zaamheden zullen worden uitgevoerd. (Van een onzer verslaggevers) BREDA Als de mensen bibberend van de kou rond hun hoogop- gestookte kachels kruipen, lachen de kolenhandelaren. Maar nu ieder een zich af loopt te vragen of het dit jaar nog zal gaan winteren, kijken de kolenhandelaren bepaald sip. Zij maken dan ook de slechtste winter mee sinds jaren. Het aanhoudend zachte weer van de laatste weken is er de oorzaak van, dat ze letterlijk met bergen kolen blijven zitten. De klanten passen er momenteel in het algemeen voor grote voorraden aan te schaffen. „Eerst maar 'ns afwachten, wat het wordt", is het devies. De huisvrouw is al blij genoeg als ze de kans krijgt enkele tientallen guldens te besparen op haar jaarlijkse kolenbudget. Maar met elke „warme" dag meer gaan de kolenhandelaren de zaken zwarter inzien. In vergelijking tot vorig jaar gaan de zaken tot nu toe zéér, zéér matig. Een groothandel in Bergen op Zoom, die te vens rechtstreeks aan de consument le vert, gaf volmondig toe, dat zijn verkoop tot nu toe twintig procent minder is als vorig jaar op dezelfde tijd. „Maar we ha len het nog wel in, als het eenmaal gaat winteren", voegde hij eraan t-oe. „Ja, als de winter maar eens eenmaal begint", daar hebben alle kolenhandela ren hun hoop op gevestigd. Terugkijkend naar vorige jaren is het inderdaad zo, da' de kou in februari nog wel eens goed door wil zetten. Maar een garantie is er natuurlijk niet. Mocht het nog echt winter worden dit jaar, dan kunnen er weer moeilijkheden ontstaan. Dan zal de vraag naar kolen in één keer ongetwijfeld zo groot worden, dat de huidige grote voorraden wel eens niet groot genoeg zouden kunnen zijn. Een snelle distributie vormt dan al een probleem op zich. Het probleem van de slechte afzet doet zich zowel gevoelen in de grote als in de kleine bedrijven. Relatief bestaat er wei nig verschil. In grotere plaatsen is het daarbij weer wat moeilijker dan in bui tengemeenten. In de stad halen veel ver bruikers hun kolen met mondjesmaat, terwijl de consumenten in de buitenge meenten hun totale voorraad vaak in een of twee keer laten bezorgen. De grote voorraden zullen intussen géén prijsverlaging opleveren. Wel kan de bin nenlandse markt rekening houden met een stabilisatie van de huidige prijzen. Nu de kolenleveranciers zelf met hun huis brand blijven zitten blijven ze uiteraard ook weg bij de Limburgse mijnen. Toch vindt daar momenteel nog geen voorraad- vorming van huisbrand plaats. De aan wezige voorraden van circa een miljoen ton bestaan voornamelijk uit cokes en in dustriekolen. De huisbrandexport, die bij het voortduren van de huidige situatie wel vergroot zal worden, omvat alleen an- tracietnoten 1 en II. die in ons land vrij wel niet gestookt worden. Die gaan voor namelijk naar Frankrijk. GOES Het hoofdbestuur van de Zeeuwse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB) heeft o.m. de prijsvoorstellen van het Land bouwschap met de minister bespro ken. Men was van mening, dat de prijs voor gerst relatief ongunstig ligt ten opzichte van die voor tarwe. Als gevolg daarvan wordt het are aal tarwe uitgebreid ten koste van de gerst. Het gevaar bestaat, dat daardoor de brouwgerstmarkt ver loren gaat. Het hoofdbestuur toon de zich dan ook een voorstander van een bouwgerstpremie, ten ein de het verbouwen van gerst extra te stimuleren. Met de door het Landbouwschap voor suikerbieten voorgestelde prijs van f 65,- kon het hoofdbestuur zich verenigen. De ze prijs gold ook reeds voor het afgelo pen jaar. Weliswaar is er in 1964 meer dan voldoende suiker voor binnenlandse consumptie geproduceerd, maar dit was een gevolg van de hoge opbrengst per ha. Het areaal suikerbieten kan bij nor male opbrengst nog uitgebreid worden, al dient hierbij de uiterste voorzichtig heid betracht te worden. Bovendien, zo kwam tijdens de vergadering naar vo ren, is het wenselijk een kwantum sui ker in voorraad te hebben, zoals het recente verleden heeft geleerd. Naar aanleiding van een schrijven van de gewestelijke afdeling Walcheren (Van een onzer verslaggevers) VLISSINGEN In de vergadering van vrijdagmiddag heeft de raad besloten toe te treden tot de N.V. Zegam, Vlissingen stelt 56.000 gulden beschikbaar voor 56 aandelen. Besloten werd voorts vermake lijkheidsbelasting te heffen voor de toch ten, die met plezierboten langs de kust van Walcheren worden gemaakt. P.v.d.A.'er S. Joustra vond de toetre ding tot de Zegam maar een haastige stap. ..De consument weet nog niet of er een hesparing op de brandstofrekening uit kan voortvloeien, maar wordt wel direct geconfronteerd met de kosten voor de aankoop van nieuwe apparatuur cn de eventuele aanleg van een buizennet", zei ny. Verder vond het raadslid de naamloze vennootschap van het gasbedrijf weinig aantrekkelijk, hij zag liever een gemeen schappelijke regeling. Burgemeester B. Kolff zei, dat hoewel «e f/ieven minder laag zullen liggen dan vprhot W1 het aardgas toch grote verwarm^8 uelre?' voora' wat de huis best voordelen zijn het mee dat aan het leidingnet voor het aard gas geen hogere eisen dan momenteel worden gesteld. Wanneer bij controle ver nieuwing noodzakelijk blijkt, komen de ze kosten ten laste van de huiseigenaar. Voor de aankoop van apparatuur worden tegemoetkomingen verstrekt. De vermakelijkheidsbelasting voor de pleziertochten vanuit Vlissingen, werden aanvankelijk door de raad een discrimina tie van het varend ten opzichte van het rollend materiaal genoemd. Uit het antwoord van het college van fcL en w. bleek echter, dat de tochten (tot Domburg) steeds op grondgebied van Vlissingen worden gemaakt. De betref fende verordening werd uitgebreid met „voor ontspanning of vermaak georgani- leeTAe rondvaarten, welke geheel of hoofdzakelijk binnen de gemeente worden gehouden Het bejaardencentrum aan de Koude- kerkseweg krijgt de naam „Ter Reede". Memmen gingen op om voor deze naam de nieuwe spelling te gebruiken. Voor- en tegenstanders hielden uitvoerige discus sies totdat een stemming het pleit be slechtte. Met tien voor en negen tegen werd „Ter Reede" gehandhaafd. Voor het herstel van de glooiing van de Boulevard Evertsen werd f 17.500 gevoteerd. Raadslid Oosterhuis zei, dat het onvoldoende herstel na de ramp, de oorzaak is dat nu weer stormschade moet worden gerepareerd. Hij deed dan ook de suggestie het bedrag te verhalen op Rijkswaterstaat, hetgeen b. «n zullen trachten te bereiken. Overigens vrezen de mijnen mèt de han delaren, dat ze niet zullen kunnen vol doen aan de grote vraag als het weer plotseling drastisch omslaat. Om de moei lijkheden van zo'n plotseling oplopende binnenlandse vraag naar kolen te voor komen, adviseren de mijnen het publiek dan ook toch enige voorraad op te bou wen. ook al lijkt dat op het ogenblik met zo'n' „lekker temperatuurtje" niet ver antwoord. Over de prijzen: „die kunnen we niet omlaag doen", aldus een Bredase han delaar, „want per 1 januari 1.1. hebben de Duitse mijnen, waar tal van handela ren kolen halen, hun prijzen verhoogd. Bovendien zijn de vrachtkosten van de spoorwegen omhoog gegaan". De meeste handelaren zijn aan het „in teren" op hun aanwezige voorraad. Maar die slinkt bijna niet. En dat is des te ver ontrustender, omdat niemand op dit mo ment kan zeggen hoe b.v. het aardgas zich zal gaan ontwikkelen als concurrent van de traditionele huisbrand. Zwarte dagen dus voor de kolenmensen. Misschien, dat de winter hun toch nog in de kaart zal spelen. (Van onze correspondent) TERNEUZEN Vrijdagmorgen om drie uur heeft een felle brand het mode- huis Van der Meer in de Noordstraat te Terneuzen geheel verwoest. De heer Van der Meer ontdekte de brand, die waar schijnlijk aan de achterzijde van dc winkel of in het atelier is ontstaan, toen de vlammen reeds uit het dak sloegen Met twee kinderen kon hij de woning aan de voorzijde verlaten, maar tijd om nog iets te redden was er niet. Mevrouw Van der Meer vertoefde op dat ogen blik in het buitenland. De brandweer o.l.v. de heer van Strien rukte met alle beschikbare materieel uit, maar kon al leen maar de hrand tot het gebouw zelf beperken. Ook burgemeester mr. H. RiJP- stra volgde het blussingswerk. De gehele voorraad aan damesconfectiegoederen en een groot aantal bontmantels gmgen verloren. Donderdag was in de loop der dag een belangrijke zending aan nieuwe modellen binnen gekomen. De schade wordt op een paar ton geschat. In het nevenliggende herenmodemagazijn van de firma Van Dixhoorn heeft de voor raad door de rookontiwkkeling zoveel schade geleden dat deze zaak tot maan dag gesloten moet blijven. teur-generaal van het verkeer, zijn ge lukwensen aan. In een toespraak legde hij de nadruk op de plichtsgetrouwheid en de nauwgezetheid, waarmee de jubi laris zich steeds van de hem opgedra gen taken heelt gekweten. Speciaal in oorlogstijd, toen veel zaken moesten wor den gedistribueerd waren deze taken lang niet gemakkelijk. Ook werden de extra werkzaamheden tijdens de periode van de watersnood in herinnering ge bracht. Namens het ministerie overhandigde de rijkshoofdinspecteur een geschenk onder couvert. stelt het hoofdbestuur zich op het stand punt dat het wenselijk is dat het wer kingsgebied van de verordening op de wilde haver uitgebreid wordt over heel Zeeland. Het hoofdbestuur trachtte zijn goed keuring aan een voorstel, de christelijlse lagere landbouwscholen te Jftiddelbuiv en Oost-Kapelle samen te v(» gen. De gecombineerde school die gevestigd zal worden in het gebouw van de christe lijke lagere landbouwschool te Middel burg, zal uitgaan van een stichting waar van de bestuursleden worden aangewe zen door de Z.L.M. en C.B.T.B. Deze stichting heeft ten doel de bevordering van het christelijk lager land- en tuin bouw onderwijs op Walcheren. Op voorstel van de tuinbouwcommis- sie heeft het hoofdbestuur destijds het bestuur van de Zeeuwse Groentelers- vereniging gepolst over een nauwere sa menwerking tussen de drie standsorga nisaties en de Z.G.V. Het bestuur en de Z.G.V. heeft hierop positief gerea geerd. Een commissie, samengesteld door de drie landbouworganisaties en de Z. G.V., zal nader bezien in hoeverre en op welke wijze ze een nauwere samen werking tot stand zal krijgen. Het hoofdbestuur besloot de zomer vergadering en toogdag dit paar te houden in oost-Zeeuwsch-Vlaande ren, zo mogelijk op woensdag 2 juni. De minister voor Landbouw en Vis serij, mr. B. Biesheuvel, heeft zich reeds in beginsel bereid verklaard tijdens de met de christelijke platte landvrouwenbond gecombineerde middagbijeenkomst, een rede te hou den. Het hoofdbestuur benoemde tot lid van de provinciale raad van de bedrijfsont wikkeling de heer A. Lorier te Souburg en tot lid van de bloembollencommissie van de Nederlandse C.B.T.B. de heer H. van Waveren te Haamstede. Herbenoemd werd als lid van het bestuur der pro vinciale gezondheidsdienst voor dieren de heer G. de Jager te Serooskerke. Per 1 januari waren aftredend als lid van het hoofdbestuur de heren F. Klaassen te Kats, J. Quaak te Schoondijke, die zich beiden niet herkiesbaar stelden. De gewestelijke afdelingen Noord-Be veland, west-Zeeuwsch-Vlaanderen en Zuid-Beveland benoemden in de ontsta ne vacatures resp. de heren J. de Looff te Geersdijk, P. Dekker te Zuidzande en S. de Feijter te Lewedorp. (Van onze correspondent) HANSWEERT Het 1660 ton grote Duitse sleepschip Raab Karcher 30 is bij het binnenvaren van de haven te Hans- weert omhoog gevaren op de west- havendam. Dit sleepschip werd getrok ken door de Nederlandse motorsleep boot. Ideaal en was geladen met 1452 ton ijzererts onderweg van Antwerpen naar Duisburg. Gezien het feit dat het afgaand water was, moest hier bijzon der snel ingegrepen worden om erger te voorkomen. v°fr. uit de motorsleeppomp- t t>JlJge het bergingsbedrijf L. -PoldermanDeze boot wist het logge wVaai lLte bevrijden, een en den dpluohtmg van alle opvaren- (Van een onzer verslaggevers) HULST Er komt lijn in de E.E.G. Zulks manifesteerde zich enkele maan den geleden reeds in de vaststelling van de gemeenschappelijke graanprijzen met ingang van 1 juli 1967. Het is mogelijk dat met ingang van dezelfde datum ook gemeenschappelijke prijzen zullen gelden voor suikerbieten, melk en rundvlees. (Zie ook onze financiële pagina). Dat was de tendens van het betoog over „Ac tuele landbouwpolitiek, in het bijzonder met betrekking tot de E.E.G.", dat ir. P. Lardinois, lid van de K.V.P.-fractie in de Tweede Kamer en van het Europees parlement, in het Bioscoopgebouw te Hulst tijdens een vergadering van de kring Hulst van de N.C.B. heeft gehou den. De heer Lardinois merkte overigens op dat het verwezenlijken van een gemeen schappelijke markt in West-Europa nog steeds een moeilijke zaak blijkt omdat zeer verschillende landbouwbeleidsiij- nen ineen zullen moeten gaan vloeien. Naar zijn mening zal de E.E.G. de over gangsperiode van twaalf jaar, binnen welkb estek de gemeenschappelijke markt goed georganiseerd zou moeten zijn, ten volle nodig hebben. „De grote strijd gaat nu eigenlijk pas beginnen", zoals hij zei. Ten aanzien van de „voorgenomen" vaststelling van gemeenschappelijke bie ten zei hij van mening te zijn dat die met niet zo erg veel moeilijkheden ge paard zal gaan. De prijzen liggen in de E.E.G.-landen al op ongeveer hetzelfde niveau met uitzondering van Frankrijk waar de prijzen erg laag zijn. Men zal volgens de heer Lardinois een zodanige prijs voor de suikerbieten vaststellen, dat de teler aan zijn trekken zal komen én dat de bietenteelt zal worden verplaatst naar de daa,rvoor geschikte gebieden. Moeiijker zal de vaststelling van de ge meenschappelijke prijzen voor bijvoor beeld rundvlees en melk in zijn werk gaan, vooral omdat de prijzen in Italië in vergelijking tot de andere E.E.G.-landen erg hoog liggen. Hij deelde mee dat men er naar streeft de prijs van het rund vlees ongeveer zeven keer z ohoog als de melkprijs te doen zijn. De heer Linardois sprak geruime tijd over de mogelijkheden, die de E.E.G. biedt: het grote voordeel ervan is dat er grote exportmogelijkheden komen. Een ander voordeel is dat in de E.E.G. te zijner tijd de produktie zal worden „gericht" door de prijs. Zijn verhande ling werd gevolgd door een levendige discussie, evenals die van drs. J. Schou ten, adjunctsecretaris van de N.C.B. over „Doelstelling en noodzaak van de con- tracttelersvereniging". De beide inleidingen werden vooraf gegaan door een huishoudelijke vergade ring, tijdens welke o.m. het jaarverslag van de secretaris, de heer C. Vercauteren uit Hulst, werd voorgelezen. Het jaar verslag meldde dat de kring momenteel 921 leden heeft dat 1964 een goed jaar voor de agrariërs is geweest en dat de kring een behoorlijke veelheid van ac tiviteiten heeft ontplooid. Tijdens de be stuursverkiezing werden de heren F. de Caluwe uit Sas van Gent, H. van Ma- nacker uit Terhole en J. van Wesemael uit Kloosterzande, herkozen. De verga dering stond onder de - degelijke - lei ding van voorzitter P. V. M. Vercauteren uit Nieuw-Namen. MIDDELBURG. Te Middelburg vierde de heer J. D. Daane, van de rijks- verkersinspectie, district Zeeland, in huiselijke kring de dag waarop hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de over heid. De rijkshoofdinspecteur van het ver keer in Zeeland, de heer D. de Vries, bezocht de heer Daane in diens woon huis. Tijdens de intieme bijeenkomst, waar een deputatie van het kantoorper soneel van de Rijksverkeersinspectie aanwezig was, bood de rijkshoofdinspec teur de jubilaris, mede namens de direc- (VERVOLG VAN PAGINA 1) Onlangs is men in een produktiebe- drijf in de omgeving van Moskou over gegaan tot een experiment met deze nieuwe conceptie. Daarnaast wordt in het Kremlin overwogen om de gedach ten ook in de agrarische sector te reali seren. De invloedrijke econoom Tra- peznikow heeft zich enige tijd geleden eveneens uitgesproken voor het invoe ren van het winstprincipe. Dit alles wil len de promotors van het Euro-econo men-congres 1965 vernemen uit de mond van Liberman. Betekent de aanwezigheid van deze Rus reeds veel voor de deelnemers, die uit de Europese landen en ver daar bui ten komen; de organisators hebben toch gemeend nog enkele andere voor aanstaande personen uit te nodigen. Zo zal prof. Walter Hallstein voor zitter van de EEG in Brussel - een in leiding houden over de problemen rond om de mededinging in het toekomstige Europa van de Zes. Ook Jacques Van- damme, directeur-generaal van de EEG zal tezamen met de vice-president van het Westduitse Bundeskartellamt, dr. G. Rauschenbach, spreken over de uni- ficering van de concurrentievoorwaar den binnen de Europese Economische Gemeenschap. De vermaarde en invloedrijke Franse econoom Louis Armand is aangezocht om een inleiding te houden over de harmoniseringsproblemen in Europa, terwijl prof. Albert Coppe, vice-presi dent van de EGKS, over de kosten- en rentabiliteitsproblemen binnen een ge meenschappelijke markt zal spreken. De overige inleidingen zullen worden verzorgd door Jacques Fougerolle, pre sident-directeur van de „Entre-prises Boussiron" te Parijs, door prof- L. II- letschko van de Hogeschool voor We reldhandel te Wenen. Andere bekende sprekers zullen zijn prof. August Marx uit Mannheim en prof. R. Wagenfuehr, diretceur-generaal van het Bureau voor Statistiek van de EEG, Constantin Gou- dima, chef van de studieafdeling van de EGKS te Luxemburg. Bovendien zullen enkele voordrachten door een aantal industriëlen en ban kiers worden verzorgd. De bijeenkomsten staan in het teken van de problemen rondom de moderne bedrijfsleiding waarbij vooral de nadruk zal worden gelegd op vraagstukken van harmonisering binnen Europees ver band. Het Euro-Economie-congres verwacht minimaal tweehonderd deelnemers uit (Verschillende landen. Dc opening zal plaatsvinden in de Tilburgse Stads schouwburg op zondag 27 juni des avonds, waar aan de deelnemers, waar onder industriëlen. ambtenaren en hoog leraren, een koudbuffet ter verwelko ming zal worden aangeboden. De inlei dingen vinden plaats op 28, 29 en 30 juni in het gebouw van de Katholieke Hogeschool in Tilburg. Het congres zal op zaterdag 3 juli worden besloten met een rondreis van de deelnemers door de Randstad Holland. Op 1 en 2 juli wor den nog bezoeken gebracht aan de Philipsfabrieken te Eindhoven en aan Unilever-Rotterdam. De congressisten zullen door b. en w. van de gemeenten Tilburg en Eindhoven worden ontvan gen. In de buitenhaven van Hansweert werd door het bergingsvaartuig Haai een anker opgespoord dat verloren was geraakt door de Franse motorsleepboot Savoyard van de C.N.F.R. uit Straats burg. Deze ankervisser wist spoedig het gevaarte van 600 kg weer aan het wa teroppervlak te brengen en te houden. (Van een onzer verslaggevers) CLINGE Waarnemend burgemeester P. V. M. Vercauteren heeft gistermorgen de officiële opening verricht van het nieuwe (rijks) politiebureau op de hoek JulianastraatPrins Bernhardstraat. Hij deed dat met een sleutel, die hem op het gebruikelijke kussentje was aangeboden door de vierjarige tweeling Peter en Yvo de Koning, twee zoontjes van de post- commandant van de rijkspolitie te Clinge. De genodigden waren tevoren ontvangen in de raadzaal van het gemeentehuis. In zijn toespraak in het nieuwe politie bureau feliciteerde overste A. J van Thiel der rijkspolitie uit Middelburg de gemeente Clinge met „de nieuwe aan winst". Hij sprak er zijn waardering over uit dat de gemeente Clinge zelf bereid is geweest een nieuw politiebureau te stichten, en dat aan het rijk te ver huren. Hij betoogde dat de verwezen lijking van het nieuw bureau ogenschijn lijk lang op zich heeft laten wachten, maar dat het politiebureau er deson danks in een betrekkelijk korte tijd is gekomen. In dat verband voegde hij lovende woorden toe aan de adressen van de rijksgebouwendienst, die het ge bouw ontwierp en van de aannemer, de fa. Van de Walie te Hulst. De heer Vercauteren merkte het nieuwe bureau aan als „iets", waarop we lang hebben gewacht maar dat er toch Terwijl waarnemend burgemees ter P.V.M. Vercauteren de deur van het nieuwe bureau ontsloot, werd het Nederlandse dundoek gehesen. te zijn dat het bureau een goede plaats in ret uitbreidingsplan heeft toebedeeld kunnen krijgen. De commandant van de groep Hulst van de rijkspolitie, adjudant N. V. Eek man, betoogde dat met het prachtiee nieuwe gebouw" het aanzien van de politie ongetwijfeld vooruit is gegaan }°°Pu bezIchtigde het gezelschaD genodigden het nieuwe complex, dat be halve door het nieuwe bureau „met alle bijbehorende goede accommodatie" zo als overste van Thiel zei, wordt uitge maakt door twee ruime en geriefliike woningen voor de Clinge rijkspolitie mensen Onder de genodigden betonden zich onder meer burgemeester mr J I M. Reuser van St. Jansteen, wethouder r Y?n,Ruy.mbeke en gemeentesecretaris C. Ysebaert van Clinge. Het korps van de groep Hulst was goed vertegenwoor- -"ïgd evenals de rijkswacht te De Klince is gekomen Hu zei er verheugd over uit België. g rje afgelopen dagen hebben onze re- dactie nogal wat reacties bereikt van lezers, die het optreden van. de Brabantse KVP-kamerleden bij de begrotingsbehandeling van Verkeer en Waterstaat niet begrepen hebben. Men verwijt de Brabantse KVP ers, met name ook de KVP-woordvoerder bij het begrotingsdebat, dr. Van den Heu vel, dat zij in de kamer hun tanden niet hebben laten zien. Dit verwijt is onbillijk. Er blijkt uit, dat men niet precies op de hoogte is van de feitelijke gang van zaken. Want wat is namelijk het geval ge weest? De Brabantse kamerleden heb ben niet met de vuist op tafel kunnen slaan, omdat de KVP-fractie en de Tweede Kamer als geheel niet op de hoogte bleken te zijn van de verkeers situatie in Brabant en omdat zij zelf onderling verdeeld waren. Toegegeven, het is ergerniswekkend, dat men boven de rivieren geen benul blijkt te hebben, althans de grote massa niet, van het nijpende wegen- vraagstuk in Brabant. Men kan zich daar kwaad over maken en leljjke dingen zeggen. Van meer nut is echter een onderzoek naar de oorzaak van de onbekendheid met de Brabantse we genproblemen. Zet men zich aan dit gewetensonder zoek dan moet de pijnlijke conclusie zijn, dat Brabant zelf het mea maxima culpa dient uit te spreken. Brabant heeft verzuimd tijdig de alarmklok te luiden. Brabant heeft ook verzuimd overig Nederland duidelijk te infor meren over hetgeen zich vooral in het industriële vlak na de oorlog in Brabant heeft voltrokken. Zoals Ne derland voor grote delen van de we reld nog een land van klompen en molens is, zo is Brabant voor de rest van Nederland nog te veel een pitto resk Rooms boerenlandje met toeval lig ergens een grote lampenfabriek. Maar hadden de Brabantse kamer leden er dan niet voor moeten zorgen, dat zij althans één front vormden? Zeker. Als de Brabantse kamerclub onderling minder verdeeld was ge weest, had men de KVP-fractie eerder kunnen overtuigen van de noodzaak bij de begrotingsbehandeling van Ver keer en Waterstaat voor Brabant op de bres te staan. Maar ook op dit punt gebiedt de eerlijkheid te erkennen, dat men de Brabantse KVP-kamerleden niet zonder meer hun onderlinge ver deeldheid mag verwijten. Hun ver deeldheid komt voort uit de verdeeld heid van hun achterban, uit die van Brabant zelf. Dit commentaar heeft overigens niet de bedoeling ergens een „schuldige" te zoeken. Men moet echter de zaken stellen., zoals ze zijn. Anders komt men nooit tot een goede nieuwe start. Het startpunt voor een gezamenlijke Brabantse wegenactie zal een gesprek binnenskamers moeten zijn over de onderlinge verdeeldheid. Daaraan dient op de kortst mogelijke termijn een einde te komen. Wij zouden het toejuichen als het Provinciaal Bestuur hier een initiatief zou nemen. Dit ini tiatief zal moeten getuigen, van een eigen visie, van durf en fantasie bij de aanpak van de problemen en van de bereidheid als het moet met harde hand een einde te maken aan het geruzie over regionale belangetjes. Het gaat niet om een weg in Oost- of West-Brabant. Het gaat om de toe komst van heel Brabant. Het is voorts van het grootste be lang, dat Brabant er voor zorgt, dat er naar buiten uit veel meer bekend wordt over de ontwikkeling van het gewest, over zijn mogelijkheden en moeilijkheden. Dit is een taak, die niet op het Provinciaal Bestuur alleen af gewenteld mag worden Ieder, die hier zijn steentje kan bijdragen, dient dat te doen. En dat men dan goed begrijpe, dat één manifestatie niet voldoende is. Het wekken van meer begrip kost tijd. Brabant, aan de slag nu, met z'n allen. Het zou overigens bijzonder te be treuren zijn als bij komende acties in Brabant de samenhang der dingen uit het oog zou worden verloren. Daarom zouden, wjj het toejuichen als van het begin af aan over de wegen maar zij vormen slechts een onder deel van een veel groter ontwikke lingsprobleem contact zou worden opgenomen met Zeeland en ook Lim burg. Gedrieën zitten we in het schuitje van het middengebied der Benelux. Laten we tonen, dat wij ons zelf daar van bewust zijn. De anderen zijn dat toch niet. Goed contact met de Zeeuwen kan bovendien, nuttige informatie opleve ren over de wjj ze, waarop Zeeland zich zelf „verkoopt". De Zeeuwen zijn daar razend knap in. Toch zijn er ook in Zeeland regionale tegenstellingen. Ze verdwijnen echter op de achter grond als Zeeland als provincie zaken moet doen met „Den Haag". (~)ns huis is ons kasteel. Een mooie uitspraak. Zij getuigt van de be hoefte van iedere mens om zich in de gemeenschap van het gezin veilig geborgen te weten achter de muren van het eigen. huis. Maar er zit een gat in die muur, de brievenbus. Via de brievenbus komen de laatste tijd herhaaldelijk zaken het huis bin nen, die ergernis wekken en de rust, de privacy van het gezin verstoren. Allerlei „koopjes" bij voorbeeld, waar je niet om gevraagd hebt maar waar voor later toch een rekening wordt gepresenteerd. Hoogst irritant zijn ook de aanbiedingen van bepaalde soorten lectuur. We bedoelen de offertes van zgn. „hoogst realistische" boeken. Geen vader of moeder zou dit soort romme1 in huis dulden. Toch sluipt er iets var via de brievenbus het huis binnen Is het „ouderwets" om hiertegen bezwaar te maken? Wel, laat diegene die wat ziet in die „hoogst realistische' inktvermorserij dan bedenken, dat hr in ieder geval geen waar voor zijn geld krijgt. Simon Carmiggelt heef laatst in Het Parool over ziin ervarin gen op dit gebied verteld. Zonde var het geld, was zijn conclusie.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 3