Walcheren VERKOOPCHEF Zeeuwsch-Vlaanderen Z.-Beveland Taakvervulling der gemeente onrechtvaardig geremd Limburgs symphonie orkest gaf uitstekend concert SCHRIJFMACHINE HEMA - VLISSINGEN Toestand in woningbouw treurig 2 MIDDELBURG Jeugd en Muziek luisterde naar klassieke platen VLISSINGEN Dagblad De Stem AXEL HULST Raad snel door lange agenda SAS VAN GENT Onbehagen bij KVP over eventuele fusie GOES Causerie over spionage N.V. SLAVENBURG S BANK f 183.- Ledenvergadering Nat. Woningraad Vandaag AANBESTEDINGEN BURGEMEESTER B. KOLFF: Doktersdiensten Dienst dierenartsen HOOGWATER Morgen Maandag DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 2 In het gebouw „De Schakel" vond de tweede grammofoonplatenavond in dit seizoen plaats. Voor het materiaal, zoals de installatie en platen, zorgde de heer A, Wagenvoort. Omdat de oorspronkelijk inleider van deze avond, de heer E. Wil mink niet aanwezig kon zijn, nam de heer Bergman deze taak voor de pauze van hem over. Dat dit hem wel toever trouwd is, bleek ook deze avond weer. Deze avond werd geopend met de ouverture ,La gazza ladra' van Gioacchino Rossini. Dit werk begint met geroffel op de kleine trom, daarna volgt een stük met danskarakter. De ouverture bestaat uit drie grote thema's, waarbij het derde thema nog eens extra uitgewerkt is. (Dynamisch en instrumentaal heeft deze ouverture een climax.) Men spreekt daar om wel van een Rossini crescendo. Hierna konden de Middelburgse leden van Jeugd en Muziek luisteren naar een geheel andere compositie nl. de dood van Boris uit de opera „Boris Godoenov' van Modeste Moessorgsky. Deze compo nist was een vrijbuiter op het gebied van de muziek. Hij heeft nooit les ge nomen. Wanneer men zijn muziek hoort, zou men kunnen denken dat zij kort geleden geschreven was, zo modern van opzet vaak. Moessorgsky leefde in de tijd van Tschaikowsky, alleen laatstgenoemde had een heel andere stijl van schrijven. Zij pasten dan ook niet bij elkaar. In de bovengenoemde scène, die door Boris Christoff wordt gezongen probeert Boris (een sluwe figuur) en gunsteling van Iwan de Verschrikkelijke de oppermacht te krijgen. Men hoort een fel realistisch, dramatisch gespeeld en gezongen werk, (Een prachtige opname.) Hierna werd een grote sprong gemaakt en wel naar de Amerikaanse dirigent Leonard Bernstein. Deze is naast dirigent ook componist in allerlei genres en tevens een groot pianist. Van hem is heel bekend de muziek uit de musical „West Side Story", waarbij we hoorden ,,A boy like that". Vervolgens werd de sprong naar Wenen gemaakt, waar men kon luisteren naar „Die Unschuld vom Lande" uit de ope rette „Die Fledermaus" van Joh. Strauss. Als intermezzo voor de pauze volgde nog „Der Hirt auf dem Felsen" van Franz Schubert. Dit is een van de mooiste composities van Schubert en werd op ver zoek van een coloratuur-zangeres ge maakt. Oorspronkelijk had Schubert niet veel lust om werken op bestelling te maken, maar omdat deze zangeres, prima donna van de Berlijnse opera hem steeds bleef schrijven is hij tenslotte toch ge zwicht. In dit werk is naast de piano begeleiding een klarinet toegevoegd. Na de pauze kon men luisteren naai werken van Richard Strauss, Mozart, Léhar en Frederik Loewe. Zodoende werd het weer een „echte" avond van Jeugd en Muziek, en met dat echte be doelen- we. een avond op niveau. A.L. Sport adviesraad Dinsdagavond februari om half acht houdt de Advies' raad, samengesteld uit vertegenwoordi gers van de diverse sportverenigisgen een bespreking in het stadhuis. Bespro ken zal worden op welke wijze de Vlis- singse sportverenigingen zullen mee werken aan de festiviteiten rond de opening van het nieuwe stadhuis. Concert Onder auspiciën van de Stichting Zeeuwse Volksuniversiteit en de Algemene Kunstkring afdeling Vlis- singen geeft het Kunstmaanorkest, o.l.v. Anton Kersjes een concert in de Schouw burgzaal vas hotel Britannia op vrijdag 12 februari om 20.00 uur. Solist is Her man Krebbens die het vioolconcert in e opus 64 van Felix Mendelsohn ten ge hore zal brengen. Verder staan o.a. op gramma de Haffner symfonie van Mo- zart en de Moldau van Smetana. Nieuw en St.-Joosland Raadsvergadering De raad van Nieuw- en Sint Joosland komt op maan dagmiddag 1 februari a.s. in openbare vergadering bijeen. In behandeling zal onder meer komen de vaststelling der begroting voor het jaar 1965. Volgens het ontwerp sluit de Gewone Dienst met een bedrag van f 378.453.48 aan inkom sten en uitgaven met een post onvoor zien van f 2.612.57. Bovendien is nog een bedrag beschikbaar van f 11.266, 44 om hieruit te bestrijden diverse nieu we salarismaatregelen voor het gemeen telijk- en onderwijzend personeel, als mede de gevolgen van de nieuwe per 1 januari j.l. in werking getreden nieu we algemene bijstandswet. De kapitaal- dienst wijst aan inkomsten f 1.542.160,99 Dagblad voor Zeeland KANTOREN: Voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14. Telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland Klokstraat 1, telefoon 6252 GOES Eerste redacteur Exploitatie inspectie Zeeland L. K. M. DE JONG tel. 2377 Hulst voor Zeeland F. DE LIGT tel. 6252 Goes privé 7300 Goes Redacteur voor Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen en Kanaalzone W. WOLTERS tel. 2377 Hulst privé 2572 Hulst Redacteur voor West-Zeeuwsch-Vlaanderen J. PETIT v. Ostadestraat 41, Oostburg tel. 01170-2991 Redacteur voor Zuid-Beveland en Walcheren S. AUGUSTIJN, tel. 6252 Goes Rayonbeheerder voor Zuid-Beveland en Walcheren K. MENU tel. 6252 Goes Prijs voor losse advertenties bestemd voor de editie Zeeland 0,18 per mm. 1 mm ingezonden mededelingen 2''i mm gewone advertenties. Bij contract aanzienlijke reductie. .Kleintjes": 3 regels of minder 1,— elke regel meer 0,25. Als één regel gelden 23 letters en/of leestekens. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplage resp. 1,60 en 0,60. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigde plaatsingen de derde plaatsing tegen half geld. en aan uitgaven f 1.736.404,82 met een nadelig slot van f 194.243,83. Verdere ter behandelinge punten zijn: verhuring gemeentewoning Wilhelmina- straat 19; vaststelling pensioengrondslag benoeming lid der commissie tot wering van schoolverzuim: verlening medewer king van artikel 72 L.O.-wet voor aan schaffing leermiddelen Christelijke school aanvrage premie voor woningverbete ring voor het pand Binnendijk no 10; verzoek van de kerkvoorgdij der Ned. herv. gemeente tot aankoop bouwgrond B. en w. stellen voor de gevraagde grond te verkopen voor f 30,- per vier kante meter. Voorts komt een partiële herziening van uitbreiding-Noord aan de orde. Tengevolge van plannen van Rijks waterstaat tot aanleg van een parallel weg stellen b. en w. voor dit plan te herzien. Ook wordt besproken een plan tot verbouwing der lagere school. Daar de urgentieverklaring is afgegeven ver zoeken b. en w. aan de raad hun te machtigen een aannemer aan te trek ken. (Advertentie) J. TH. BORGHSTYN OUDE MARKT 25 vraagt een ervaren VOOR DE AFDELING HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN die o.a. belast zal worden met de leiding van de betreffende ver koopsters, het bestellen van de voorraden en het opmaken van de goederen. Hij die voor deze functie in aanmerking wenst te komen gelieve schriftelijk te solliciteren, onder bijzending van recente pasfoto en opgave van vroegere werkkring. Aan deze interessante functie zijn naast een goed salaris, aan trekkelijke sociale voorwaarden verbonden. GEHEIMHOUDING VERZEKERD Carillonconcert Mevr. Moerdijk- Vanderswalm zal vanmiddag het gebrui kelijke zaterdagmiddag-carillomconcert verzorgen op de beiaard in de toren van het stadhuis. Zij zal werkjes van Leen 't Hart, W. Vogel, J. van Hoof en Jef Denijn uitvoeren. Het concert vindt plaats van drie tot vier uur. (Van een onzer verslaggevers) De raad van Hulst heeft zich gister avond snel door een uitgebreide agenda gewerkt. Men besloot o.m. een beroep tegen een besluit van b. en w„ dat de woning Zoutestraat 89 niet verbouwd mag worden, niet ontvankelijk te ver klaren. Overigens niet nadat de heer C. van Arenthals een zwak protest had laten horen. „Kunnen we de rooilijn daar niet wegcijferen en de man de ge legenheid geven een nieuw huis te bou wen?" informeerde hij. Men besloot ook tot verdaging van het nemen ,,an een beslissing omtrent een verzoek om toepassing van de schade vergoedingsverordening van de heer H. Metsers tot 29 maart a.s. De heer J. Stolle drong overigens aan op s(Soedbehande- lingen voor deze en dergelijke zaken. Burgemeester Molthoff werd be noemd tot lid van het algemeen bestuur van de Zeeuwse Bestuursschool, ge meentesecretaris J. van Denderen tot jlaatvervangend lid. Men benoemde vijf eden en twee plaatsvervangende leden in de commissie van advies, als bedoeld in de wonruimtewet. Oud-burgemeester A. L. C. Lockefeer werd bij raadsbe sluit eer„ol ontslag verleend als onbezol digd ambtenaar van de burgelijke stand. Vijf w.w.-woningen werden verkocht aan de huidige bewoners, terwijl voorts werd besloten bij te dragen in de kosten van aansluiting van het onrendabele perceel van de heer R. Ficavet in de Clingepol- der op het elektriciteitsnet. Ook alle andere voorstellen, waarvan wij onlangs reeds gewag maakten, kre gen een goed en stilzwijgend ont haal bij de raad. Tijdens de rondvraag pleitte de heer G. van de Voorde ervoor dat nogmaals stappen worden ondernomen om de PTT er toe te bewegen een openbare telefoon cel in Nieuw-Hulst te plaatsen. Benoemd. De heren P. de Bruijne en R. Ch. L. Claeyssens zijn met ingang van 1 januari 1965 benoemd tot assistent eerste klas van 's rijks belastingen te Sas van Gent. Breskens Schieting In het Casino te Breskens heeft de luchtbuksschietvereniging Bres kens een wedstrijd gespeeld tegen ,,Stad Sluis" uit Sluis. De thuisclub toonde zich met een verschil van 68 pnt. de sterkste. De uitslag is: Breskens: 859 punten; tegen Sluis 791 punten. Na afloop had er nog een geluksschie- ting plaats waarvan de uitslag is O. de Witte 285 pnt; G. v. Grieken 282 pnt; v. Deursen 275 pnt. Vismyn. Aan de vismijn te Bres kens zijn aangevoerd in de week van 18 t.m. 23 januari: 1944 kg bot, 1 kg pa ling, 1045 kg schar, 4 kg tong, 472 kg schol, 1 kg tarbot, 53.841 kg kabeljauw. 82.152 kg schardijn, 1921 kg wijting, 10.216 kg export garnalen, 3 kg rog, 11.648 kg haring, 1 kg zalm. ZLM. Maandag 1 februari houdt de ZLM in hotel Het Wapen van Breskens een ledenvergadering. Op de agenda staan een bestuursverkiezing, waarvoor aan de beurt van aftreden is de heer E. v. Hootegem. Voorts zal door de heer K. Malcorps een inleiding worden gehouden over ..Kosten en opbrengsten van de Zeeuwsch-Vlaamse landbouwbedrijven". Clinge Telegram De raad van Clinge heeft donderdagmiddag een telegram gestuurd naar de commissaris der koningin in Zeeland, jhr. mr. A. F. C. de Casembroot, die is opgenomen in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. In het telegram spreekt men de wens uit dat de com missaris weer spoedig in ..zijn geliefde Zeeland" zal mogen terugkeren. tuinbouwvereniging hield een vergade ring, die speciaal was belegd als af- scheidsvergadering van de heer Ezendam, assistent bij de streekverbetering, wegens zijn vertrek naar het consulentschap te Utrecht. Namens de vereniging kreeg hij een linnen tafellaken als cadeau aange boden. lamswaarde Teerdag Het r.-k. muziek- en toneel gezelschap Vrijheid Eendracht heeft zijn jaarlijkse feestdag weer achter de rug. Onder het spelen van vrolijke marsen, trok men door het dorp en werden de caféhouders bezocht, waarna de leden in het sociëteitslokaal Van Driessche een heerlijke feestmaaltijd kregen aangebo den. Tot in de kleine uurtjes werd deze mooie dag met muziek, biljart, pier- en kaartspel gezellig doorgebracht, Sluis Vergadering „Apollo" In cafetaria ..Christianne" hield de muziekvereniging „Apollo" haar jaarvergadering o.l.v. de heer R. Plasschaert. Uit het jaarverslag van de heer J. Datthijn bleek, dat 1964 veel activiteiten te zien had gegeven, in het bijzonder was de reis naar Kaiserslauern bijzon der geslaagd. Minder optimistisch was de secretaris gestemd over de belang stelling bij de jeugd, een probleem, dat voor iedere harmonie of fanfare speelt. Financieel was ook 1964 niet ongunstig, want pennisgmeester F. Baas deelde mee, dat de inkomsten het bedrag der uigaven met 233,64 overtroffen. De .bestuursleden J. Datthijs, secreta ris F. Baas, penningmeester Alfs v. d. Bussche en A. van Hoornick werden bij aclematie herkozen. Medewerking zal woorden verleend aan het Brugse carnaval es de samenwerking met de De Harmonie uit Retranchement, die de luatste jaren bijzonder goed was, zal worden gecontinueerd. houden met het verlangen van het over grote deel van de bevolking, aldus de heer Bukkens. De KVP-afdeling zal op dG bres staan voor het behoud van deze zelfstandigheid. Urgent wordt het plan als het voorstel de Kamer bereikt. De mening van de vergadering werd in een motie vastgelegd en deze motie zal aan het college van G.S. van Zeeland wor den toegezonden. Nadrukkelijk nog eens gesteld, dat het plan 1963 in flagrante tegenstelling stond met het recente plan en dat deze plotselinge ommezwaai on begrijpelijk is. Aangedrongen werd om op waardige wijze uiting te geven aan het onbehagen over deze gang van za ken. (Advertentie) (Advertentie) KRUGER PILS is toch beter (Van onze correspondent) De afdeling Sluis van de KVP hield in het r.-k. parochiehuis een buitenge wone ledenvergadering, dit in verband met het voorstel om Sluis en Aarden burg in de toekomst tot een gemeente samen te voegen. Voorzitter C- J. A. Bukkens gaf op de recente plannen een uitvoerige toelichting. Het verschil in bevolkingsgeaardheid en de bijzonder aparte toeristische instelling van Sluis rechtvaardigen het behoud van de zelf standigheid. We hebben hier Aardenburg niets te verwijten. Die gemeente heeft beslist niet gevraagd om met Sluis te worden samengevoegd. We vragen ook geen uit breiding, we willen alleen ons zelf zijn en blijven. I.i deze tijd wordt alles gedaan voor de onderontwikkelde gebieden en te recht. Maar dan mogen we ook verlan gen, dat de minister straks rekening zal R.-k. Instuif Kanaalzone BAL op 30 januari 1965 TE TERNEUZEN Voor de bussen zie vertrektijden. HALFVASTENBAL 27 MAART 1965 Voor de Vereniging voor Algemene Wetenschappelijke Belangen hield de heer J. F. van Duim, commandeur b.d. Ridder der Militaire Willemsorde, be kend commandant van de onderzee boot 21 en voormalig hoofd van de Nederlandse Inlichtingendienst in de Pr. van Oranje een causerie over het on derwerp Spionage en Contraspionage. Spreker begon deze causerie met het voorlezen van een bijbelgedeelte uit Jo- zua 2, waarmede hij wenste aan te to nen, dat men in het haar 1452 v. Chr. ook reeds spionage bedreef en dat het verhaal uit Jozua 2 eigenlijk nog een ultra modern verhaal kon zijn. De heer van Duim ging vervolgens in op de soorten spionnen ofwel de man of de vrouw, die spionage bedrijft uit gelde lijk gewin of hij of zy die het doet uit ideële overwegingen. Spreker kwalifi ceerden deze laatsten als super-gevaar lijk. Spreker stelde vast, dat de spio nage een noodzakelijk kwaad is in de oorlog en wees erop, da men nu ook buiten, het militaire terrein te maken krijgt met de z.g. bedrijfsspionnen. De heer van Duim releveerde vervolgens een drietal historische verhalen van spi onage en contra-spionage uit de Tweede Wereldoorlog. Na de pauze vertoonde de heer van Duim een Duitse instructiefilm, die de militairen confronteert met de wijze, waarop men soms word benaderd en gewild of ongewild aan de spionage gaa meedoen. Surinaams orkest. In het Schutters hof treedt vanavond voor de instuif van de hervormde jeugdraad het Suri naamse orkest „Guyana" op. Te voren geeft dr. G. van Wingen, muzikoloog uit Leiden, uitleg over de muziek, die het orkest gaat brengen. Dit Surinaamse orkest is reeds meermalen voor de radio en t.v. opgetreden. Na uitvoering van het programma verzorgt het orkest een bal. (Advertentie) VERZEKERINGEN Terneuzen: Kersstraat 13, tel. (01150) - 3553 Hulst: Zitdagj Steenstraat 20 OOSTBURG Donderdagavond con-ring van Tjaikowski's Serenade voor strijkorkest op. 48. altijd een dankbaar, certeerde het Limburgs Symphonie On kest o.l.v. André Rieu onder auspiciën van de Zeeuwse Volksuniversiteit voor hetb ijna tto de laatste plaats bezette Le del Theater. Het programma, dat met inachtneming van alle eisen voor hoog niveau op een breed publiek was afgestemd, had als eerste nummer de militaire symfonie van Haydn, de componist door wie de symfonie als zodanigk klassiek geworden is Dit stuk dat van 't publiek zijn bijnaam militaire symfonie kreeg, omdat in het tweede en vierde deel triangel, bekkens en grote trom voorkomen, die in Haydn's dagen alleen in militaire muziek werden gebruikt, vormde al dadelijk een opge wekt begin, waarin orkest en dirigent hun grote musiceervveugde toonden. Hierna speelde de Franse, al jaren in Middelburg woonachtige pianiste Jean- nine da Costa het pianoconcert in D. kl. t. K.V. 466 dat Mozart op zijn 29ste jaar componeerde. Dit concert met zijn lief lijke. maar in het middendeel bewogen romance en de hartstochtelijke stuwing in de finale geeft de pianosolist alle ge legenheid tot het tonen van virtuositeit. Jeannine da Costam aakte daar gebruik van met het haar aangeboren en door velen concerten in alle werelddelen nog vervolmaakt meesterschap, maar zonder enig uiterlijk vertoon van virtuoze geba ren. Haar houding achterde nieuwe vleugel van de Z.V.U. getuigt van uiter ste bescheidenheid wat betreft de eigen persoon, maar des te meer van een hart- tocht tot musiceren van binnenuit en vanuit het wezen der muziek. Haar op treden was ongetwijfeld het hoogtepunt van dit concert en een ovationeel applaus en bloemen werden terecht haar deel. Na de pauze volgde eerst een opvoe- Driewegen Westdorpe Gouden bruiloft. Het echtpaar Ri chard Ysebaert-Irma Janssens vierde zijn gouden huwelijksfeest. Het buurt- comité was 's morgens vroeg al in de weer voor het maken van een erepoort aan de woning van de jubilarissen. Om tien uur werd het gouden echtpaar met zijn familie door autobezitters uit de buurt naar de kerk gereden, waar een plechtige H. Mis uit dankbaarheid werd opgedragen. De versierde wagen, waarin de jubilarissen plaatsgenomen hadden, werd geflankeerd door een zestal bruid jes uit de buurt. Vóór de receptie, die werd gehouden in „Het oudt Raedhuys", werd door het comité een geschenk aan geboden, in de vorrii van een salon tafel. Daarna hébben gedurende enkele uren velen het gouden paar en de familie hun gelukwensen aangeboden. Ondertussen was het voor de buurt bewoners al volop feest, en 's avonds werd de sfeer nog gezelliger toen de plaatselijke fanfare „Eikels worden bo men" o.l.v. de heer Hoebeke, een muzi kale hulde bracht. Nog diverse Uurtjes hebben zowei de familie, als de bewoners van het dorp verder gefeest. (Advertentie) met luxe tas (of 6 termijnen van f 30.50) Zwitserse precisie - Italiaanse vormgeving Garantie en gratis service Kantoormachinehandel J. A. BIESBROECK Gentsestr. 21a-23 IULST Tel. 01140 - 2080 Kettingbotsing Vrijdagmorgen om 8 uur had op de Oudelandseweg nabij Driewegen een kettingbotsing plaats. Een bestelauto, bestuurd door H. A. R. uit Terneuzen stopte aan de rechterzijde van de weg. Twee achterop komende perso nenauto's, bestuurd door L. H. uit Hal steren en A. S. uit Sluiskil moesten voor de eerste auto stoppen en gleden er tegen aan. De drie wagens liepen flinke schade op. Kapelle Uitvoering muziekvereniging. Onder leiding van de heer P. de Puit hield donderdag- en vrijdagavond de muziek vereniging ,,Ons Genoegen" haar jaar lijkse uitvoering en voor donateurs en belangstellenden. Voorzitter de Puit deelde mede, dat de vereniging op 13 maart zal deelnemen aan het landelijk topconcours van de Kon. Ned. Federatie van Harmonie en Fanfare gezelschappen. Men zal dan uitkomen in de ere-af- deling en daar de beste gezelschappen van het land ontmoeten. Onder-leiding van dirigent D. Burger werd vervol gens een zestal muzieknummers ge bracht. Na de pauze voerde een toneel groep het stuk het blondje uit het Kurhotel" op, wat onder regie van de heer P. de Puit voortreffelijk werd ge bracht. Na afloop werd het woord gevoerd door burgemeester H. G. van Suylekom, die wees op het belang van een mu ziekkorps voor de dorpssamenleving. Voorlichting ziektebestrijding. In hotel „De Caisson" hield donderdag avond ir. E. J. Busschbach uit Neder- horst ten Berg voor een talrijk gehoor een interessante causerie over de ziek tebestrijding in de fruitteelt. Voor de pauze had hij het vooral over de insektenbestrijding, waarbij hij naar voren bracht, dat het niet mogelijk is dat bladrollers en wantsen resistent wor den tegen bepaalde middelen. Ook de spintbestrijding werd uitvoerig besproken. Na de pauze sprak ir. Bussel- bach over de bestrijding van meeldauw en schurft en ging daarbij vooral in op het vraagstuk van de vruchtverruwing en de bladval. GOES De afdeling Zeeland van de Nationale Woningraad gaat op zaterdag 6 februari in hotel de Korenbeurs te Goes een ledenvergadering houden. Tij dens deze bijeenkomst zal mr. E. van Haersma Buma, voorzitter van de Na tionale Woningraad, spreken over het onderwerp: De toekomst van de woning corporaties. Dit is de eerste maal dat de voorzitter van de landelijke organi satie naar Zeeland komt om kennis met de provinciale afdeling te maken. Na zijn inleiding zal er gelegenheid zijn tot discussie. wat melodieus stuk muziek (de wals!) dat zoals het behoort met verve gebracht werd. Besloten werd het concert met een werk van Felix Mendelssohn, de ouver ture Die Hebriden, zo genoemd omdat bepaalde thema's ervan de componist in vielen op reis door Schotland, maar on getwijfeld ook door de invloed van de Schotse volksmuziek, die er duidelijk uit spreekt. Ook de klank- en sfeerrijke ver tolking van dit sluitstuk van het concert werd terecht beloond met een enthou siast applaus waarin André Rieu evenals voorheen de solisten de orkestleden in ruime mate liet delen. Eerder op de middag hadden orkest en dirigent al meerdere malen een hartelijk applaus in ontvangst mogen nemen van de schooljeugd, waarvoor zij met opval lend succes optraden en waarbij zowel André Rieu als enkele orkestleden het doorslaggevend bewijs leverden ook ge heel opgewassen te zijn tegen de pedago gische taak, di zij daarmee op zich ge nomen hadden. „OUD EN JONG BRESKENS" In het „Wapen van Breskens" is door het bestuur van het waterschap „Oud en Jong Breskens" aanbesteed het on derhoud en herstel voor 1965 van het aarde-, kram-, rijs- en paalwerk en steenglooiing. De uitslag is als volgt: gebrs. Lucasse. Kloo.verzande 47.870; fa. Warrens en Zn., Ossenisse 48.000; fa. de Ruijs- scher en Zn., Biervliet 48.250; fa. L. d. Klippe, Vlissingen f48.500; fa. P. Mollet en Zn., Hoofdplaat ƒ48.900; fa. wed. P. Toussaint en Zn., Cadzand f 49.000; Leenhouts aannemingsbedrijf, Sluis ƒ49.500. Het werk zal worden ge gund aan de laagste inschrijver behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten. UITBREIDINGSPLANNEN Op het stadhuis vond plaats de aanbe- ding van het bouwrijp maken van de uitbreidingsplannen Malta II en Kaas- kenswater, Er waren twaalf inschrijvin gen. De hoogste inschrijver was de firma A. W. Wandel te Nieuwerker met f 216.765.— en f 91.84,— (totaal f 309.249). De laagste inschrijver was het Aanne mingsbedrijf Schouwen - Duiveland te Zierikzee met resp. f 164.000,en f 77.500,— (totaal f 241.500,—). De gun ning is aangehouden. De begroting werd niet bekendgemaakt. (loosterzande Carnaval. In Dancing Het Witte Huis zal zondagavond een carnabalsbal worden gehouden, dat wordt georgani seerd door het carnavalscomité. Men hoopt bij die gelegenheid twee hofdames voor de prins te kunnen kiezen. (oewacht Jaarvergadering EHBO De plaatse lijke E-HBO-vereniging „St.-Liduina" hield in zaal de Schepper haar algemene jaarvergadering. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat een grote stap in de vooruitgang afgelopen jaar is ge weest het aanschaffen van een beade mingspop. Dokter Melchers toonde zich zeer tevreden over de prestaties van onze EHBO'ers, hetgeen hem was beaamd door de chirurgen van het ziekenhuis, gezien er verschillende patiënten naar het zie kenhuis zijn gebracht, nadat eerste hulp was verleend door Koewachtse EHBO'ers. De aftredende bestuursleden A. Bonte en A. van Gremberghe werden herkozen. Na de vergadering was er een gezellige avond. Afscheidsvergadertag. De plaatselijke VLISSINGEN Burgemeester B. Kolff van Vlissingen heeft vrydag in zyn nieuwjaarsrede gezegd, dat de gemeenten op een niet te rechtvaardigen wijze in de vervulling van hun taak worden geremd. „Wanneer wy zien hoe véle gemeentebe sturen, waaronder ook het onze, steeds meer onderwerpen die om verzorging vragen, moeten laten liggen, dan kan de slotsom niet anders zyn, dan dat door de opgelegde beperkingen de gemeenten onevenredig zwaar worden getroffen", aldus de burge meester, die zich afvroeg of de taak, die aan de gemeenten is toegewezen en die hun van nature behoort toe te vallen, door de centrale overheid wel op de juiste waarde wordt geschat. Een en ander werd door de heer Kolff gesteld, naar aanleiding van de eerste niet sluitende begroting die de raad is aangeboden. Dit ondanks de verzwa ring van lasten voor de burgery, die 100.000 gulden meer opbrengt. De voornaamste tak van nijverheid in Vlissingen, de scheepsbouw, werkt, vol gens de burgemeester ten gevolge van de ongustige prijzen onder zorgvolle om standigheden. De bouw van een marine fregat en een stortlading-tankschip waar borgen voorlopig nog een volledige be zetting van de nieuwbouwafdeling, ter wijl de nog jonge reparatie-afdeling zich goed ontwikkeld. Het aantal zeeschepen dat van de haven gebruik maakte, is te ruggelopen, maar een opleving kan vol gens de heer Kolff verwacht worden door de belangrijke toename van de aan#- voer van wol. Het aantal toeristen, dat Vlissingen be zocht, steeg. Een verdere ontwikkeling wordt volgens de burgemeester geremd, oemdat voor de plannen van de E.M.S. in Vlissingen nog geen rijksgoedkeurin gen afkomen. Een. treurige toestand constteerde hij BURGEMEESTER KOLFF ...onrechtvaardigheid... in de woningbouwsector. In 1964 kwamen 139 woningen gereed, tegen 158 het jaar daarvoor. „Bij de verdeling van het aan Zeeland toe te kennen woningcontingent zal men zich bewust moeten worden, dat Vlissingen 200 a 300 woningen per jaar aan de voorraad toe moet kunnen voe gen", zei de burgemeester. Het' aantal woningzoekenden in zijn gemeente is sinds 1962 van 1107 tot 1396 gestegen. De heer Kolff legde de noodzaak op de be stendiging van de bestaande bouwstro- men en het in leven roepen van nieuwe stromen in de industriële bouw. De aanbouw van grote en middelgrote winkelpanden aan de Lange Zelke ver loopt bevredigend, hoewel er teleurstel ling bestaat ove,r de gang van zaken met het pand van De Gruyter. De vereiste goedkeuringen zijn hiervoor al geruime tijd binnen, aldus de burgemeester, een en ander is in strijd met de gemaakte afspraken. Het plan om het nieuwe politiebureau ten noorden van het nieuwe stadhuis te bouwen, werd opgegeven, omdat het te kostbaar blijkt. Onderzocht wordt of voor een bedrag, dat meer in overeen stemming is met de rijksbijdrage, in de omgeving van het huidige bureau nieuw bouw gepleegd kan worden. Met betrekking tot het op Delta-hoog te brengen van de Vlissingse oeverver dediging, stelde de heer Kolff de vraag of, nu jaar in jaar uit op de plannen wordt gestudeerd, er voldoendie besef bestaat van de onnoemelijke schade welke de gemeente wordt aangedaan, door de rem die al, jarenlang op de toe ristische ontwikkeling van de stad wordt gezet. Ook de „De Ruyterschool", die het grote aantal leerlingen niet meer weet te bergen, ondervindt hiervan veel hin der. Als gevolg van de geringere aanvoer van garnalen vertoonde het gemeentelijk vismijnbedrijf een daling van 34 procent terwijl de twee jaren daarvoor stijgingen van 40 en 13 procent werden behaald. (Advertentie) R.-k. Instuif Kanaalzone ZATERDAG 30 JANUARI 1965 DANSAVOND te TERNEUZEN INPLAATS VAN OOSTBURG DOKTERSDIENSTEN Dit weekeinde nemen waar: voor Axel dokter Boor; voor Aardenburg en Oostburg, dokter de Bruyckere uit Oost burg, tel. 01170-2323; voor Zeeuwsch- Vlaanderen dokter van der Griek; voor Cadzand, Retranchement. Sluis en Zuid- zande dokter Beek uit Zuidzande; voor Kloosterzande, dokter Buwalda; voor Oosterland en Bruinisse, dokter Steeuw- man. ZONDAGSDIENST Middelburg: Gispen; Vlissingen: Dijk; Goes: Bruynzeel; Hoedekenskerke en Kwadendamme: Wastman; Driewegen en 's-Heerenhoek: Geldof; 's-Heer Arendskerke, Wolphaartsdijk en Heine- kenszand: Zonnevylle; Hansweert, Krabbendijke, Kruiningen, Rilland Bath: Kamps. Apothekers: Goes: Goese apotheek; Vlissingen: v. d. Sande; Terneuzen: Klaassen; Middelburg: v. d Boogert. Voor Hulst en Nieuw-Namen, de heer Borm uit Nieuw-Namen; voor Oostburg, Sluis en IJzendijke, de heer van de Vijver uit IJzendijke, tel. 01176-388 (b.g.g. 01152-232); voor Sas van Gent. Axel en Zaamslag, de heer Cysouw uit Sas van Gent, tel. 01158-588. Morgen, zondag 31 januari, Hansweert 2.18 en 14.39 uur; Terneuzen: 1.46 en 14.05 uur; Vlissingen: 1.16 en 13.34 uur; Wemeldinge: 3.14 en 15.29 uur; Maandag 1 februari: Hansweert: 2.59 en 15.24 uur; Terneuzen: 2.20 en 14.44 uur; Vlissingen: 1.53 en 14.13 uur; We meldinge: 3.51 en 16.09 uur. DE KLINGE Cinema v. Dyck 19.30 uur Lauwren van Arabië IJZENDIJKE Hofzicht 20 uur Love in Las Vegas SAS VAN GENT Olympia 20 uur Voortvluchtig TERNEUZEN Luxor 20.15 uur Irma la Douce, 18 j. OOSTBURG Ledel 20.15 ui*r Irma la Douce, 18 J. HULST Bioscoopgebouw 20 uur Irma la Douce KLOOSTERZANDE R. V. Kruijssen 15 uur Schietmg HELLESTRAAT J. v. Daelen 15 uur Schieting GOES Grand 19 uur Zorro kruist de degenr 14 j.; 21 uur Julia, de onweerstaanbare 18 jaar VLSSINGEN Alliambra 20 uur De kardinaal, 14 J Luxor 19 en 21 uur Zorro, wreker dei partizanen, 14 j. MIDDELBURG City 20 uur De kardinaal, 14 j. Electro 19 en 21.15 uur Wrekende ko- kogels, 14 j. KOEWACHT R. Clapdorp 15 uur Schietmg CLINGE St. Cecilia 18.30 uur Instuif-dansavond WATERLANDKERKJE Dorpshuis 19.30 uur Toneel door Insp. Leenhoutsschool GROEDE Café Fontein 19.30 uur Bal CADZAND Hotel Du Commerce 19 uur Prijskany met jaskaart NIEUWVLIET Dorpshuis 19.30 uur De trotse rebel, a.1. RETRANCHEMENT Café d'Hollandais 19.30 uur Prijskamp met de kaart ANTWERPEN KVO 20 uur Dichter en Boer OVERSLAG E. v. Bambost 15 en 19.30 uur Schieting ST. KRUIS Faridaen 17 uur Biljartprijskamp HOOFDPLAAT Café Slijkplaat Seriekaarting BIERVLIET De Vriendschap 19.30 uur Toneel ST. JANSTEEN Verenigingsgebouw 19.30 uur Toneel GOES Grand 15 uur Zorro kruist de degens, 14 j.; 19 en 21 uur Julia, de onweer staanbare, 18 j. VLISSINGEN Luxor 15 en 20 uur Zorro, wreker der partizanen, 14 j. Alliambra 15 uur Paspoort voor China, 14 j.; 20 uur De kardinaal, 14 j. MIDDELBURG City 14.30 uur Laurel en Hardy in won derland. a l.; 20 uur De kardinaal, 14 j. ANTWERPEN KVO 14,30 uur De scheiding van Ln- cretia; 20 uur Maroef DE KLINGE Cinema v. Dijck 15 en 19.30 uur Lauw- rens van Arabië TERHOLE R. V. Geertrui) 18.30 uur Grote prijs- kaarting KOEWACHT J. v. Doorn 9.30 uur Palingkaarting IJZENDIJKE Hofzicht 17 en 20 uur Love in Las Vegas SAS VAN GENT Olympia 15 en 20 uur Voortvluchtig TERNEUZEN Luxor 14, 17 en 20.15 uur Irma la Douce, 18 j. OOSTBURG Ledel 14, 17 en 20.15 uur Irma la Doucc, 18 jaar HULST Dc Bruijn's rest. 19 uur Grote monster- prijskaarting HENGSTDIJK P. v. Dijk 15 uur Schieting HULST S. Blnmmaert 15 uur Schieting ZANDBERG P. Leeraert 15 uur Binnenschieting HULST Bioscoopgebouw 14.30 uur The Magni ficent seven; 17.15 en 20 uur Irma k Douce ZUIDDORPE A. de Block 15.30 uur Seriekaarting KLOOSTERZANDE Het Witte Huis 19 uur Dansen KOEWACHT A. de Bock 15 uur Schieting R. de Letter 15 uur Schieting G. v. Rumste 10 uur Seriekaarting CLINGE L. de Vilder 15 uur Sohieting KOEWACHT A. de Kind 9-16 uur DuivententoonsF' ling. 14 j BRESKENS Valk 19 uur Leden verg. ZLM VLISSINGEN Alhambra 20 uur De kardinaal, MIDDELBURG City 20 uur De kardinaal, 14 j. DE KLINGE Cinema v. Dijck 19.30 uur Lauwren- van Arabië TERNEUZEN Luxor 20.15 uur Irma la Douce, 18 J OOSTBURG Ledel 8.15 uur Irma la Douce, 18 HULST ir Bioscoopgebouw 20 uur Irma Ia Douc

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 2