Vandaag Begrafenisstoet ruim een kilometer lang Verrader voelt zich schuldig Russische econoom Liberman verwacht ïrwagens Dank zij rechtstreekse t.v.-uitzending VIJF JAAR GEEIST TOREN VAN PISA SCHOMMELT1 VIER SLACHTOFFERS K WAMEN ER DOOR Taxichauffeur interviewt over fooien MEUBELEN Aankomst gasten Burgemeester van Kortgene nu geschorst H. P. Zielstra opvolger van G. J. Le Fèvre Voor congres in Tilburg: RUSSEN LOPEN MET MASKERS CHARMANT IA 1500 SEDAN IE LUXE SEDAN ta 700 ;n Knauss Derton en 3) =ns de gehele én onzer aan- KIP kampeer- DAGBLAD VOOR ZEELAND Begrafenis op radio en t.v. in Op de dooigrens Voor drie maanden: Nieuwe voorzitter Chefs van Staven: Strijd tegen griep Amsterdams idee Hi ns zijn iedere dag 103e JAARGANGNo. 24805 Uitgave N.V. Uitg. Mij. Neerlandia. DirecteurDrs. W. A. J. M. Harkx. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactieraad J. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureau: Breda - Reigerstraat 16 tel. 22341 (5 lijnen). Postgiro 1114111 Voor God, Koningin en Vaderland ZATERDAG 38 JANUARI Abonnementsprijs 9,75 per kwartaal, excl. 0,25 incasso; ƒ11,85 per post excl. 0,50 incasso; 0,75 per week. Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage 0,45 per mm. Bij contract aanzien lijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. fel. 24441 to ii|nen;. rosrgiro 1114111 -- - Bureau voor de Zeeuwse eilanden: GOES, Klokstraat 1 telefoon 6252 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Hulst, Steenstraat 14 telefoon 2377 (Bijbureaus: TERNEUZEN: üsbaanstraat 24 telefoon 2601 OQ5TBURG: Nieuwstraat 41 telefoon 2893) WERELD BIJ LAATSTE TOCHT SIR WINSTON BREDA De Nederlandse televi siekijkers kunnen van 10.20 tot 14.30 uur via een rechtstreekse reportage uit Londen getuige zijn van het ver trek van de begrafenisstoet van West minster Hall, de tocht naar St.-Pauls cathedral, de korte kerkdienst daar en het vervoer van sir Winstons stof felijk overschot naar het Waterloo- station. De radio verslaat de plechtigheden in vier reportages, die over beide zenders zullen worden uitgezonden. Van 19.30 tot 12.45 uur wordt de tocht naar en de dienst in de kathe draal uitgezonden, waarna tussen 13.45 en 14.05 uur een reportage volgt van de tocht over de Thames. Hlagbla? pc üteia Het land van onze kinderen Hoe denken onze Belgische buren daar over? De vijfde reportage in onze toekomstserie op pag 15. Niet alleen Aat Veldhoen maakt rota-prints (in zijn geval schertsend aangeduid als. „blota-prints"), maar ook in Tilburg is een kunstenaar met dit procédé bezig. En met succes. Pagina 13. In Gronau leren de Duitsers Aap Noot Mies op zijn Nederlands. Ze leren zelfs „Scheveningen" zeggen. Pagina 9. „P. O.-lines" zyn onlangs begon nen met een lijndienst Vlissingen- Australië. Wjj hadden een gesprek met de reder van de P. O.-vloot, sir Donald. Pagina 17. Enkele Zeeuwse meisjes hebben dra- ketanden. Stel u gerust ze hangen veilig aan een snoertje om de hals van de befaamde schonen. U leest er over in onze rubriek „Mensen aan het water" op pag. 21. Het enquêterecht en de arbeiders- commissaris, twee belangrijke punten voor de werknemer, waarover drs. Th. Coppes, algemeen secretaris van het N.K.V., voor ons blad een artikel schreef. Pagina 7. De werknemers in dienst van Cor nells Verolme krijgen via hun perso neelsblad niet alleen bedrijfsnieuws toegediend. Zq worden ook gecon fronteerd met zaken betreffende het geestelijk leven. Pag. 3. (Van onze correspondent in Londen) LONDEN Dank zij een rechtstreekse televisie-uitzending zullen vele miljoenen mensen tot in de Verenigde Staten en Canada toe vanochtend sir Winston Churchills laatste gang kunnen volgen. Om 10.20 uur zullen de verbindingen met Londen tot stand komen. Men is dan verbonden met Westminster Hall, waar op dat moment sir Winstons stoffelijk overschot op een katafalk zal worden getild. Daarna begint de 1200 m lange tocht naar St.-Pauls cathedral. Voorafgegaan door onderdelen van land-, lucht- en zeemacht, mili taire kapellen die treurmuziek spelen en gevolgd door de naaste familie en andermaal muziekkapellen, zal de affuit met de kist door het oudste deel van Londen trekken. VERKEERSSLACHTOFFER werd in Sevenum (L.) Jantje Lijsten (3VS0, die voor zijn woning door een auto werd geschept en tegen een lantaarnpaal ge slingerd. Hij overleed vlak na het on geluk. EX-DIRECTEUR G. J. B. van de fail liete vennootschap Arch N.V. is door de rechtbank te Den Haag nu zelf fail liet verklaard. ROOKVERBOD geldt in Manilla, hij maatregel van de burgemeester, voor alle openbare gebouwen, hotels, restau rants en nachtclubs. DRIE MENSEN, onder wie een scho lier. zijn om het leven gekomen bij bot singen tussen aanhangers van verschil lende politieke partijen in oostelijk Nigerië. MOTORRIJDER W. L. van Zee (43) uit Den Haag is in zijn woonplaats tegen een geparkeerde auto gereden. Hij was op slag dood. FELLE BRAND heeft gewoed in een oud pakhuis in de binnenstad van Dordrecht. De schade bedraagt meer dan anderhalve ton. (Van onze weerkundige medewerker) Een depressie bij West-Frankrijk liet vrijdag zachtere lucht via België naar het noorden stromen. Een zwak frontje veroorzaakte daarbij wat lichte sneeuw, later hier en daar ook ijzel en motregen. In Midden-Frank rijk komt de temperatuur tot tien graden en in onze omgeving even bo ven het vriespunt. Het lijkt waar schijnlijk dat de grens tussen vorst en lichte dooi boven ons land aan wezig zal blijven tijdens het week einde. Een zeer krachtig hogedruk- gebied, met het centrum bij Moskou, js gevoed met zeer koude lucht. Dit hogedrukgebied kan de aanval van de zachte lucht afslaan, zodat wij na het weekeinde geleidelijk weer in wat koudere lucht met aanvankelijk lichte vorst kunnen komen. Het is dus een kwakkelw eekeinde met maandag een voor februari mogelijk weer wmterse start. Lady Churchill en andere vrouwe lijke familieleden van sir Winston zul len de affuit in rijtuigen volgen, terwijl Churchills zoon Randolph en de man nelijke familie te voet zullen gaan. De indrukwekkende stoet zal meer dan IV2 km lang worden en de route in ruim een uur afleggen. Voor de St.Pauls wordt de lijkkist weer van de affuit getild en de kathe draal binnengedragen. Daar wacht een zeer hoog gezelschap genodigden, af komstig uit meer dan honderd landen: twee koninginnen, vier koningen, drie presidenten, twee vice-presidenten, twee kanseliers en elf ministers van buiten landse zaken. Het zal voor het eerst in de geschiedenis zijn dat een Brits rege rend vorst de begrafenis van een niet- adellijk persoon bijwoont. Het feit dat het hoofd van de Katholieke Kerk in Engeland, mgr. Heenan, die volgende maand tot kardinaal z^al worden gewijd, een dienst van de Engelse kerk bij woont, is ook nimmer eerder geschied. Tegen een uur wordt de lijkkist an dermaal op de affuit geplaatst en be gint de tocht naar de Tower, waar de begrafenisstoet 25 minuten later aan de oever van de Theems halt zal hou den. Als laatste onderdeel van het of ficiële gedeelte van de uitvaartplechtig heid wordt de kist in een riviersloep geplaatst, klinken 19 afscheidsschoten en vliegt, als de weersomstandigheden dit toelaten, een formatie R.A.F.-vlieg- tuigen over. De rest van de begrafenis zal een ge heel privé-karakter hebben. Men ver wacht echter een massa belangstellen den. Voor een plaats voor een raam in het dorpje Bladon wordt grif 2000 be taald. Bijna zonder onderbreking kwamen gisteren in Londen koningen, presiden ten, premiers en ministers aan voor de begrafenis. De Britten hebben nog nooit zoveel staatshoofden bij elkaar gezien en hun hart zwelt van trots voor de eer die de „grootste Engelsman aller tü- den" door meer dan honderd naties be tuigd wordt. Koning Boudewijn, vergezeld van mi nister Spaak, landde aan boord van een vliegtuig van de Belgische luchtmacht. Hij werd spoedig gevolgd door konin gin Juliana en prins Bernhard. Samen met koning Fred er ik van Denemarken, koning Olav van Noorwegen, koning Constantijn van Griekenland, groother tog Jan van Luxemburg en prins Ber- til van Zweden, verblijven deze ko ninklijke gasten op Buckingham Palace. President De Gaulle werd het plech- tigst verwelkomd. Toen hij in militair uniform uit zijn Ca'ravelle stapte, werd hij opgewacht door 25 vertegenwoordi gers van de Franse ambassade. De president stapte in een wachtende wagen, die pijlsnel naar Westminster Hall reed. Daar ging het Franse staats hoofd het stoffelijk overschot van sir Winston groeten. De gewezen Amerikaanse president generaal Eisenhower begaf zich gister avond eveneens naar de „Zaal van de koningen". Koningin Elizabeth heeft gisteravond geschiedenis gemaakt door als eerste regerende vorstin openlijk hulde te gaan brengen aan een gestorven niet- adellijke onderdaan. Vergezeld van haar gemaal prins Philip, prinses Mar garet en lord Snowdon, bleef de vor stin ongeveer vijf minuten ingetogen bij de katafalk staan. De buitenlandse koninklijke bezoekers volgden gister avond. dit voorbeeld. Sir Winstons 79-jarige echtgenote, lady Churchill, bracht gistermiddag on geveer een half uur door in de West minster Hall. Dit, was haar langste be zoek aan de „Zaal van de koningen' sedert Churchill daar opgebaard ligt. Sir Winstons kinderen en kleinkinde ren werden later op de dag ook opge merkt in de Hall. Gisteravond waren reeds meer dan 350.000 personen het stoffelijk overschot komen groeten. Duizenden bleven ge heel de dag in het gure weer er viel zonder onderbreking smeltende sneeuw trotseren, om in de zaal binnengela ten te worden. Tegen het vallen van de avond hadden overal waar de begrafe nisstoet vanochtend zal voorbijkomen, reeds honderden mannen en vrouwen postgevat, om in de openlucht te over nachten en daarna zeker te zijn van een goede plaats. Men verwacht vandaag honderddui zenden toeschouwers. (Van een onzer verslaggevers) GOES Bij koninklijk besluit van 29 januari 1965 is met ingang van heden de heer A. A. S. gedu rende drie maanden geschorst als burgemeester van Kortgene. Dit in verband met het gerechtelijk vooronderzoek dat de officier van jus titie te Middelburg, mr. A. Rosingh, heeft gelast tegen de burgemeester van Kortgene. Uit een vooronderzoek door de rijksrecherche zou gebleken zijn dat de burgemeester bij iedere daarvoor in aanmerking komende instantie afzon derlijk volledige declaraties voor het maken van reizen en het bezoeken van bijeenkomsten zou hebben ingediend. Het ging hierbij steeds over kleine be dragen. Het onderzoek van de rijks recherche heeft ongeveer twee maan den geduurd. Vele personen zijn toen als getuigen gehoord. De heer A. S. is reeds 27 jaar bur gemeester van Kortgene. Hij was te vens van 1958 tot 1962 statenlid. Trouwen en naar Australië Dat moet een pas getrouwd echt paar in Den Haag gedacht heb ben. Want tot verbazing van de ambtenaar van de burgerlijke stand, holde het schuin tegenover het stadhuis gelegen kantoor van de Australische immigratiedienst, om daar papieren voor de emi gratie in orde te maken en te boe ken op de eerstvolgende boot. Het echtpaar, de 24-jarige lzaak Mar- celss en zijn 22-jarige bruid, mevr Marcelss-van Dijk, hoopt zich in Adelaide te vestigen. De foto toont het echtpaar bij de Australische immigratiedienst. ROME Het gaat niet goed met de scheve toren van Pisa. Dat gaat het natuurlijk al jaren niet, maar het wordt nu erger. Een harde windstoot of een lichte aardschok kan al voldoende zijn om aan het zo beroemde bestaan van het architec tonische meesterwerk voorgoed een einde te maken. Deze alarmerende berichten vinden hun oorsprong in de metingen, die zijn verricht door professor Gustavo Colonnetti, oud-president van het na tionale centrum voor wetenschappe lijk onderzoek in Italië. TTastgesteld is dat windvlagen tot V aan de basis worden gevoeld, waaruit kan worden geconclu deerd, dat de fundamenten van het het achthonderd jaar oude gebouw beginnen mee te geven. Bij storm met windsnelheden van zestig kilo meter per uur worden aan de voet van de toren schommelingen van vierduizendste millimeter gere gistreerd. Een grote zorg voor de wetenschapslieden en.de roman tici. DEN HAAG Generaal G. J. Le- fèvre de Montigny van de generale staf, adjudant in buitengewone dienst van Hare Majesteit de Koningin, is met ingang van 1 mei 1965 op zijn verzoek eervol ontheven van zyn functie van voorzitter van het comité der verenigde chefs van staven. De te genwoordige chef luchtmachtstaf, luite nant-generaal H. P. Zielstra wordt zijn opvolger. Per 1 juli 1965 wordt aan generaal Le Fèvre de Montigny op zijn verzoek eervol ontslag uit de militaire dienst verleend terzake van langdurige dienst, onder betuiging van bijzondere dank voor de uitnemende diensten geduren de tal van jaren in verscheidene zeer gewichtige betrekkingen aan Hare Ma jesteit de Koningin en den lande be wezen. Per 1 juli wordt dan van kracht de benoeming van luitenant-generaal Ziel stra, van de dienstgroep van de offi cieren van de Koninklijke Luchtmacht. Hij wordt met ingang van 15 april 1965 eervol ontheven van zijn huidige func tie van chef van de luchtmachtstaf, te vens bevelhebber der luchtstrijdkrach ten. Tot chef van de luchtmachtstaf, te vens bevelhebber der luchtstrijdkracht ten wordt met ingang van 15 april 1965 benoemd luitenant-generaal A. B. Wolff, van de dienstgroep van de offi cieren van de Koninklijke Luchtmacht. H. P. Zielstra: nieuwe voorzitter DEN HAAG De 57-jarige glasschilder M. van der H. heeft vrijdagmiddag voor een bijzondere strafkamer van de Haag se rechtbank bekend in 1940 Neder landers aan de vijand te hebben ver raden. Hij had zich in overleg met de Siclierheitsdienst als een goed Neder lander voorgedaan, die mensen wilde helpen naar het buitenland te vluch ten. Mevrouw E. Th. H. baronesse van Heemstra, verraden uit wraak, en de heren II. P. de Raaf, H. W. Guyt en K. Crommelin, werden het slachtoffer. Op weg naar een gefingeerde landings plaats voor Engelse vliegtuigen werd het viertal op 23 oktober 1940 gear resteerd. ZU hebben allen hun gevan genschap overleefd. De bijzondere strafkamer voor de berechting van politieke en oorlogs misdrijven werd gevormd door mr. W. Th. D. A. van Eek, president, en mr. C. Stolk en mr. J. Schaafsma, rechters. Officier van justitie was mr. C. Dyse- rinck. De verdachte werd niet bijge staan door een raadsman. De glasschilder werd pas vorig jaar aangehouden. Daar hij het verraad bekende en graag schoonschip wil de maken en omdat herhaling niet werd gevreesd, werd Van der H. niet in preventieve hechtenis genomen. Bij de ondervraging door de recht bank bleek dat Van der H. geen lid van een politieke partij is geweest. Van der H-, die wel godsdienstig is, zei grote eerbied voor het vorstenhuis gehad te hebben, maar die veranderde in de grootste afschuw toen de koningin toch naar het buitenland vluchtte, nadat ze in een rede had gezegd dat een Oranje zijn plaats niet zal verlaten. „Ze liet uw volk in de steek; uw volk, want ik ben staatloos. Ze had het lot van het volk moeten delen, ook als gevangene", ??f Y.an ^er H., die nog opmerkte dat hu zijn beste vriend had verloren op de Grebbeberg. Sprekend over zijn teleurstelling toonde de verdachte, een keurig ge kleed man, dat de emoties de overhand kregen. Hij moest zijn tranen drogen. Beheerst en zeer spraakzaam wees hij vervolgens op tal van details, die vol gens hem niet overeenkomstig de waar heid waren. Dit leidde er toe, dat Van der H. herhaaldelijk nadrukkelijk ver klaarde alleen de waarheid te willen en zich schuldig te achten aan verraad. Hij maakte zeer veel opmerkingen, waardoor hij blijk gaf vele feiten an ders te interpreteren dan de leden der rechtbank dit deden. Hij probeerde de rechters zijn mening te doen delen en verklaarde over zichzelf dat het hem volkomen onverschillig zou zijn of hij vijf of tien jaar, of levenslange gevan genisstraf dan wel de doodstraf zou krijgen. De officier van justitie vorderde een gevangenisstraf van vijf jaar en le venslange ontzetting uit de kies rechten. Hij vroeg met het oog op de mogelijkheid dat Van der H. naar liet buitenland zal vluchten, diens onmid dellijke gevangenneming. Na beraad willigde de bijzondere strafkamer dit laatste verzoek in. De uitspraak werd bepaald op vrijdag 12 februari. Met verve had Van der H. tijdens de zitting naar voren gebracht dat hij zich in april 1964 vrijwillig had gemeld bij de Rotterdamse politie. Een politie wagen stopte op een paar meter af stand van hem. De politie was naar die plaats gealarmeerd voor een ingesla gen ruit of zoiets, meende de glasschil der. „Ik klopte op het schuifdak van de auto en riep tegen de agenten: „Ik ben de oorlogsmisdadiger Van der H." Maar de agenten zeiden: „U bent be zopen" en reden door. Even verderop stopte de auto weer. Ik liep er naar toe en toen zeiden de agenten: „Stapt u toch maar in". Dat heb ik gedaan". Verdachte, die in Duitsland „sabo teurs" opspoorde en terug in Nederland in dienst van de Gestapo trad, ver klaarde dat hij de barones had verra den omdat hij haar haatte. (Van onze correspondent) TILBURG Wanneer de Sovjet-Rus sische autoriteiten geen bezwaren zui len hebben zal de vermaarde Russi sche econoom prof. Liberman in juni van dit jaar naar ons land komen. Het is de eerste keer dat deze Sovjet-ge leerde, die vooral in het nieuws is ge komen door zijn ideeën over de in voering van het winstprincipe in het Russische bedrijfsleven, een niet-com- munistisch land bezoekt. Op maandag 28 juni zal hij wan- MOSKOU Russisch winkelpersoneel en fabrieksarbeiders hebben gehoor ge geven aan een oproep van de gezond heidsautoriteiten om op het werk ga zen maskers te dragen, als bijdrage in de strijd tegen de griep, die in noord west-Rusland een epidemische omvang heeft aangenomen. Gegevens over de werkelijke omvang of over het aantal slachtoffers worden nog steeds niet verstrekt. In Leningrad wordt de epidemie de grootste griep aanval sinds de tweede wereldoorlog genoemd. Kranten waarschuwen te gen een volledige epidemie van „Aziati sche griep", het A. 2 virus, dat in 1957 over de gehele wereld doden eiste. Volgens een mededeling van de wereld gezondheidsorganisatie in Genève heb ben zich in Oost-Duitsland, vooral in het noorden, in de eerste helft van januari op verspreide plaatsen griep> epidemieën voorgedaan. De Zweedse autoriteiten hebben maatre gelen genomen tegen een mogelijke verspreiding van de griep in hun land. Moeilijkheid is, dat men niet zeker weet of het werkelijk het A. 2 betreft. De Russen hebben hierover nog steeds geen bevestiging gegeven, zodat nog niet met inenting kan worden begon nen. AMSTERDAM De 45-jarige Am sterdamse taxichauffeur C. J. Wilson begint vandaag een unieke actie. Met een handrecorder zal hij in zijn wagen gesprekken opnemen met passagiers over de vraag of het de voorkeur ver dient de taximeters het tarief inclusief twintig procent te laten aangeven. Hij, en naar zijn zeggen tachtig pro cent van de overige 1.300 taxichauffeurs die de hoofdstad telt, zijn van mening dat dit moet gebeuren. Het huidige systeem, waarbij de taxichauffeurs voor het grootste deel van hun inkomen van de goedgeefsheid van het publiek af hankelijk zijn, voldoet niet. De taxi chauffeurs hebben er iets tegen om hun hand op te moeten houden. Bovendien komt het voor dat het fooiensysteem tot moeilijkheden leidt met passagiers. Daar komt bij, dat het vaak moeilijk is de vele buitenlanders, die in Amster dam van een taxi gebruik maken uit te leggen wat van hen verwacht wordt. Tot nu toe heeft de taxicentrale zich verzet tegen het „inclusief" maken van het bedrag op de meter. Het ligt in de bedoeling copieën van de de geluids banden, ook die waarop gesprekken met passagiers voorkomen die tegen een inclusief bedrag zijn, aan de politie en via de taxicentrale aan het gemeen tebestuur ter hand te stellen. In het laatste geval zullen zij vergezeld gaan van een verzoekschrift neer hem een uitreisvisum wordt ge geven een voordracht over deze ma terie houden in het gebouw van de Katholieke Hogeschool te Tilburg, waar gedurende drie dagen een groot aantal vooraanstaande figuren uit het bedrijfs leven en uit de E.E.G.-organen het Euro-economencongres houden. Op het ogenblik zijn besprekingen gaande tussen functionarissen van de ambassade van de Sovjet-Unie in Ne derland en de organisators van het in ternationaal getinte congres. Het ziet er naar uit dat de Russen alle mede werking zullen geven aan de komst van Liberman; de problemen i.z. het verkrijgen van een inreisvisum zijn al opgelost. Prof. Liberman, hoogleraar aan de Ingenieurs-Economische Hogeschool van Charkov in de Oekraïne, is bekend ge worden om zijn denkbeelden over de invoering van het winstbeginsel als oriëntatie voor produktie en afzet van industriële en agrarische goederen. In 1962 werd hij door de Sovjet-regerings functionarissen in de gelegenheid ge steld zijn denkbeelden omtrent de plaats van het winstbegrip in" de plan economie in het nationale dagblad Pravda uiteen te zetten. Naar aanleiding hiervan werd een felle discussie ontketend, 't Uiteindelijke re sultaat was een voorlopige opberging van de hervormingsvoorstellen in de ijskast. Het waren niet alleen econo mische redenen doch ook politieke be zwaren, die een zwijgplicht voor de voorstanders van de invoering noodza kelijk maakten. Men vreesde dat de ideologische basis van het communisme een dergelijke reconstructie van haar bovenbouw moeilijk kon verdragen. Desondanks hebben Liberman en de zij nen het pleit voorlopig gewonnen. (VERVOLG ZIE PAGINA 3) (Advertenties) VOOR KWALITEIT EN KOMFORT Rechtstreeks particulier Gratis interieur-advies. MATHENESSESTRAAT 41, Breda Telefoon (01600) 42645 Achter Valkenierslaan. DAGELIJKS GEOPEND VAN 9-18 UUR OOK ZATERDAGS.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 1