„De griezelige Duitser" - genuanceerd verweer Tienkamp SURAE waar evenement LUIDRUCHTIGE GASTEN „...geen historische motieven... Herindeling ter discussie voor plattelandsjongeren TNO Utrecht registreert sportieve inspanningen Onhebbelijke mensen vind je overal Specialisatie noodzakelijk op groenteteeltbedrijf Nuances Het verzet erkeerszondaars werden in Oostburg berecht 7 op-zwemmers naar Breda Volk orga> cursi ANTIPODE VAN SHIRERS „DERDE RIJK" Brochure over watervoorziening in de tuinbouw' Ruilverkavelingswet Mogelijkheden van recreatie kosten moeite Beroep van de St. -Alfonsusschool toegekend Contactdag P.J.G.Z. Spelen bij kantongerecht: (AAK MET DROGIST AANGEHOUDEN Toepassing W atervoorziening geen probleem In Hulst geslaagde voorlichtingsdag over landbouwzaden Noodwachtplichtige negeerde oproep: week brommen Geen heer in het verkeer SOMMATIES TOT STOPPEN GENEGEERD Pseudo-politieman veroordeeld Programma KNVB afdeling Zeeland Hobby Gewoon pla DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 diep in de historie. Hij begint bij Maar-1 eerste jaren de concentratiekampen be ten Luther, waarin hij de beste en de volkten... Met levensgevaar zijn Joden slechtste eigenschappen van de Duitsers' verborgen gehouden. Duizenden vervolg- verenigd ziet: de grofheid, de luidruch- den en in het nauw gebrachte door land tigheid, het fanatisme, de onverdraag' zaamheid, de gewelddadigheid, maar ook de eerlijkheid, de eenvoud, het in zich. zelf schouwen, de hartstocht voor ge leerdheid, voor muziek en poëzie en de wens zuiver te zijn in Gods ogen. De beste Pruis heeft nog een paard gestolen. Het is een gezegde, dat in grensstreken vaak wordt aange haald. En dan was dit Pruis met een geldend voor alle Duitsers. Ze zijn nooit zeer geliefd geweest in de Europese volkerenfamilie. Zie hier een verzameling van an dere uitspraken, waarbij ook Duit sers zelf zich niet onbetuigd laten Nietzsche: ,,Een volk waarin op de meest monsterachtige wijze allerlei ras sen waren vermengd en door elkaar geroerd." Goethe: „Het is het karakter van de Duitsers, dat zij alles zwaar opnemen, zodat zij in alles moeilijkheden vinden". Een Franse film de nouvelle vague: "Een Duitser, dat is moord en mu ziek tegelijk. Carl Jacob Burckhardt: „Het dweepzieke en tegelijkertijd we tenschappelijk, technisch-organisatorisch en in hun arbeid zo buitengewoon gedi- ciplineerd karakter van de Duitsers, dit karakter dat zo makkelijk in wetenschap pelijke demonie omslaat". Holderlin: „Verdorven tot in merg en been, beledigend tot in iedere graad van overdrijving en armzaligheid." Alexis de Tocqueville: „In Duitsland hebben geen revoluties plaats, omdat de politie ze toch zou verbieden." Lenin: ,,In Berlijn is een echte ar beidersopstand onmogelijk, omdat de opstandelingen voor de bezetting van de stations ongetwijfeld eerst kaartjes zou den willen kopen." Mirabeau: De oorlog is de nationale industrie van de Pruisische staat." Prof. John Cormick: „Hoezeer je ook probeert van Duitsland te houden, je gaat weg met de overtuiging: Dit land is ongezond en zijn bewoners lijden nog steeds aan een obscure ziekte." We hebben deze citaten opgevist uit een boek, dat de Duitse journalist Her mann Eich schreef onder de titel „Der unheimliche Deutsche" en dat thans als „De ongewenste Duitser" in vertaling bij Het Nederlands Boekhuis verscheen. We geloven, dat de Nederlandse titel beter had kunnen luiden: ,,De grieze lige Duitser". Dat typeert raker wat de schrijver bedoelt en wat ook in de bovenstaande citaten - die nog met an dere aan te vullen zijn - wordt uitge drukt. Eich stelt zich in zijn betoog vooral tegen William L. Shirer, schrijver van het succesboek „Opkomst en on dergang van het Derde Rijk". Deze zoekt de historische wortels van het Der de Rijk - over welks verfoeilijkheid ■jeen verschil van mening bestaat - tot (Van een onzer verslaggevers) GOES De dienst van het Rijkstuin- bouwconsulentschap te Goes heeft een publicatie: „Watervoorziening in de tuin bouw" het licht doen zien. Deze brochure bevat tal van gegevens over de water behoefte en watervoorziening van zowel de glasbedrijven als de vollegrondsbe- drijven. De publicatie moet vooral ge zien worden als een bron voor telers, die overwegen tot wateropslag op hun bedrijf over te gaan. De mogelijkheden hiertoe worden in het boekje uitvoerig behandeld. In zijn voorwoord wijst ir. L. Velle- koop, rijkstuinbouwconsulent, er nog op, dat de intensieve tuinbouw in Zeeland ï.v.m. de watervoorziening van de ge wassen geheel aangewezen is op de wa terleiding, daar geen kwalitatief goed o ij per vlaktewater voorhanden is. Ir. Vel- lekoop deelt in de brochure voorts mee, dat na besprekingen met de directeur van de waterleidingbedrijven „Zuid-Be veland" en „Tholen", ir. T. Verheul te Goes, is gebleken dat de wateropslag door de tuinders van grote waarde moet worden geacht, omdat door de water- eidingbedrijven niet aan de directe vraag naar grote hoeveelh2den water b.v. 15 kubieke meter en meer per uur) 'die er in de tuinbouw nodig zijn kan worden voldaan, zonder grote eco nomische offers. Voor belangstellenden is de brochure gratis verkrijgbaar bij het Rijkstuin- bouwconsulentschap voor Zeeland en Brabant, Westsingel 58 te Goes. Maar Luthers „hartstocht voor de politieke autocratie „heeft geleid" tot een stompzinnig en provinciaals poli tiek absolutisme, dat de overgrote meerderheid van de Duitsers tot een leven van armoede doemde, tot een gecstelyke apathie en een vernederende onderdanigheid. „Shirer ziet dan ver der onder èèn lyn lopen via de vrede van Munster, Frederik de Grote, de opkomst van een aggressief Pruisen: de heerszuchtige Jonkers, Bismarck, Willem II naar Hitier. Hij is van oor deel, dat de Duitsers Hitiers blinde lings als slachtvee zyn gevolgd. Eich bevlijtigt zich in zijn dikke boek vele nuances aan te brengen in het beeld, van Duitsland en de Duitsers, ook in het beeld van de opkomst van het Hitler-rijk. Hierbij valt een eerlijk streven naar objectiviteit niet te ont kennen. Ten aanzien van de Joden vervolgingen komt hij bij voorbeeld tot de uitspraak: „Ziet men af van de schuld van elke Duitser persoonlijk aan de vernietiging van de Joden in de veerti ger jaren, dan blijft toch het droeve feit over, dat van hen ook geen enkel door grootheid opvallend voorbeeld van consekwent en openlijk opkomen voor de vervolgden kan worden aangevoerd." Voor het volkomen wit wassen van een figuur als Globke voelt hij ook niets. Toch ontkomt Eich in het vuur van zijn betoog niet geheel aan het gevaar van tegen vergoeilijking aanleunende ver ontschuldigingen. Shirer wist wel waar over hij schreef, want hij was een top figuur van de in Duitsland werkende buitenlandse correspondenten, ook in de dertiger jaren van de bruine heer- achappij. Zijn ervaringen en analysen kunnen niet zo simplistisch opzij gezet worden als Eich doet. Hetgeen niet weg neemt, dat er in de levendig geschre ven en van grote belezenheid getui gende beschouwingen van de Duitse jour nalist veel wetenswaardigs is verwerkt. Ze nopen ons tot een nauwkeurig ijken van opvattingen omtrent de Duitsers, die niet alleen mogen gebaseerd wor den op de smartelijke ervaringen van de bezettingstijd. Het is goed er zich reken schap van te geven dat de afgrond diepe gemeenheid, waartoe het Hitle- risme verzonk, ook door buitenstaanders en door eerlijke mensen in Duitsland niet voorzien en zelfs niet ten dele ge weten is. Dominee Niemoeller, de dichters Gott fried Benne ne Rudolf G. Binding, Frank Buchman, de h stocusberich Marcks, de evangelische bisschop Dibelius, kar dinaal Innitzer hebben hun vreugde uit gesproken over de Machtserhebung. Ar nold Toynbee en Lloyd George gingen bij Hitier op de Obersalzberg op vrien denbezoek. De laatste begroette de Fuer- rer als de „George Washington van Duits land. Zelfs een Churchill liet in 1935 .de mogelijkheid open, dat het erg ste voorbij was en dat we het misschien nog mogen beleven Hitier te zien als een mildere figuur in een gelukkiger tijdperk". Naar de Olympische Spelen Berlijn trokken afgevaardigden van bijna alle volkeren der aarde. Dat was in 1936. Eich gaat echter weer te ver, als hij bitter constateert: ,,Er verstreken nog negen jaren vol gruwelen, voor dat functionarissen van dezelfde Wes terse mogendheden, die niet waren opgetreden tegen de verdragsbreuk van maart 1936 en ter gelegenheid van de Olympische Spelen hun opwachting hadden gemaakt bij Hitler-Duitsland, aan de eenvoudige burgers in Duits land vragenlijsten uitdeelden, waarin zij een antwoord eisten op de vraag, waarom zij het misdadige karakter van Hitier niet hadden doorzien". Juist in die negen jaren kwam die mis dadigheid tot volle rijping en kon ze pas goed herkend worden. Al willen wij toegeven, dat de omvang pas in 1945 bij het opengaan van de concen tratiekampen en de archieven met staatsstukken in al zijn gruwelijkheid openbaar werd. Maar kon de Duitser in die negen jaar volledig onkundig blijven? genoten gered. Opdringerige figuren zo als rijksbisschop Mueller kwamen door een volhardende van binnenuit ge voerde oppositie ten val. Steeds weer voelde Hitier de ijskoude afwijzing van zijn oorlogsavonturen. Menige Duitse ge neraal zocht uit wanhoop de dood op het slagveld. Bijna tienduizend mensen zijn na 20 juli 1944 betrokken geweest bij onderzoek en vervolging. Tot het einde van de oorlog werden 5000 samen zweerders terechtgesteld, waaronder 700 officieren. Ongeveer 10.000 Duitsers waren het ook, die na 1945 door geal lieerde of Duitse rechtbanken als nazi- misdadigers ter verantwoording werden geroepen. „In de gelijkheid van die ge tallen ziet Eich een soort compensatie. Doch dit woord verliest toch wel aanmer kelijk aan betekenis, als we de miljoe nen vermoorden in de gaskamers en voor de vuurpeletons niet alleen in Duits land, maar ook in de bezette landen in de weegschaal leggen. Met al zijn pogen tot objectivering, tot verklaring schiet de schrijver te kort, als hij de nazi-tijd in ogenschouw neemt. We kunnen echter een heel eind met hem mee gaan, als hij voor „de Duitser" in een historie van eeuwen de simplificaties en de generalisaties ver werpt: „Het kantoor van de eerlijke koopman, de universiteitsprofessor, de dorpsonderwijzer, de uitvinder in zijn laboratorium, het dakkamertje van de dichter, de boeren en, tenslotte de ge zinnen en het landschap met zijn ver schillen en tegenstellingen - wie zou, durven beweren, dat zij bij de waar dering en beoordeling der Duitsers niet evenzeer mee moeten tellen als de natio nale monsters, en booswichten? Waarbij we echter de hoop uitspreken, dat het Duitse volk zich de ideeën van menselijkheid en gerechtigheid, zijn zelf standigheid van denken en gevoel voor humor zozeer eigen heeft gemaakt, dat de monsters en booswichten nooit meer een kans krijgen aan bod te komen. Blijven dan over de hebbelijkheden en onhebbelijkheden. Doch die kan men in ieder volk aanwijzen. Dat willen we Her mann Eich grif toegeven. J. B. DOMBURG In de zaal van café „Tramzicht" te Domburg was een internationaal, en nogal luidruchtig, gezelschap by elkaar. Het gerucht kwam uit de keeltjes van tientallen bontgekleurde vogels. De show was opgezet door de leden van de Domburgse vogelvereniging „De Nachtegaal". De meeste vogels zijn eigendom van de leden van deze vereniging. Allerlei vogelsoorten, af komstig uit alle delen van de wereld, waren op de show vertegenwoordigd, o.m. kanaries, tropische vogels, kwar tels en de bijzonder zeldzame lories. De schrijver van „Der unheimliche Deutsche" weidt breed uit over de bete kenis van het verzet in Duitsland zelf. „Er werd meer verzet gepleegd dan onder een zo feilloos funktionerende diktatuur kon worden verwacht. Het waren uitsluitend Duitsers, die in de (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG Pogingen om verande ringen te krijgen in de ruilverkavelings- wet teneinde de reevfcatie een ruimere plaats toe te kennen hebben nog geen succes opgeleverd. Minister Biesheuvel zei gisteren in de Tweede Kamer, dat veranderingen nóg niet nodig zijn. Eerst moet met- de uit 1954 daterende wet wat meer ervaring worden opgedaan. De bewindsman was wel bereid zich te bezinnen op de vraag of aanvullingen gewenst zijn. De regeling, dat landeigenaars die niet ter stemming verschijnen, tot de vóór stemmers bij een ruilverkaveling y/orden gerekend, vond de bewindsman logisch, omdat iedereen ervan op de hoogte is. „Als ze er niet tegen zijn, waarom zou je ze dan dwingen om ter stemming te verschijnen?", aldus de minister. De aktiviteiten van het staatsbosbe heer zijn zeer uitgebreid. Het heeft thans 70.000 hectare onder zijn beheer, waar van 40.000 ha bos en 30.000 natuurter rein, zoals duinen en heide. Vrijwel al dit gebied is opengesteld voor het pu bliek. Ook de niet-openbare terreinen kunnen, zij het soms onder toezicht, be zocht worden. Voor recreatieve voor zieningen worden thans jaarlijks rond 900.000 gulden uitgegeven. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de zeer gevarieerde wensen van de be volking. Het beroep dat door het bestuur van de r.k. lagere St. Alfonsusschool te Bres- kens was ingesteld tegen Gedeputeerde Staten is door de Kroon toegekend. Het handelde over de toekenning van een waarborgsom van f 4812.17 wegens uit breiding der school. De Kroon heeft het bedrag echter la ger gesteld dan het gemeentebestuur van Breskens had gedaan. Het gemeen tebestuur van Breskens had op 9 au gustus 1961 de waarborgsom voor uit breiding der school met een derde les lokaal gesteld op f 4812.17. Een en ander was het gevolg van een verzoek van het schoolbestuur om ingevolge artikel 72 L.O.-wet 1920 gelden beschikbaar te stel len voor aanschaf meubilair en leer middelen, daar het aantal leerlingen steeds toenam. Of bij de waarborgsom het bedrag der aangeschafte meubelen diende te worden gerekend ontstond ver schil van mening tussen b. en w. van Breskens en Gedeputeerde Staten. De Kroon heeft nu vastgesteld dat de kosten van meubilair en leermiddelen niet in verband staan met de uitbrei ding van de school en daarom over 15 pet- van f 944,80 geen waarborgsom ver plicht is en nu de waarborgsom ver minderd met f 141,72 en vastgesteld op f 4670.25 Foto: De secretaris van „De Nach tegaal", de heer J. Passenier, geeft de jeugd graag tekst en uitleg van de vogelfamilies. (Van onze correspondent) OOSTBURG Voor de plattelands jongeren in West-Zeeuwsch-Vla anderen sprak burgemeester J. C. Hoftijzer uit Schoondijke over het tweede herinde lingsplan in Zeeuwsch-Vlaanderen. Hij was daarbij de mening toegedaan, dat deze tijd grotere bestuur seenheden vraagt, waarvan meer kracht uitgaat dan van kleinere en waarvan men meer efficiency voor de bevolking kan ver wachten. Incidenteel begint de bevolking zich rechtstreeks met deze zaak te be moeien, op zichzelf wel verheugend. Men moet echter niet denken dat sa menvoeging van de gemeenten bezuini ging betekent. De grote zuigkracht van Terneuzen is een belangrijk motief. Het is dan ook logisch, dat men tegelijker tijd naar een oplossing zoekt voor de flaniken. Hij vond het plan in eerste in stantie gelukkiger. Jammer is b.v. het wegvallen van de Braakmangemeente, het splyten van het industrieschap in West-Zeeuwsch-Vlaan deren en noord en het te veel rekening houden met politieke en levensbeschou welyke inzichten- Daar is deze tyd niet ryp meer voor. Historische motieven, zoals ze in eerste instantie werden aan gevoerd b.v. voor Aardenburg en Sluis, achtte hy onaanvaardbaar. Deze kan ie der© gemeenschap aanvoeren. Of we woongebied zullen worden van de kanaalzone staat nog te bezien. De grote uitbreiding van Terneuzen voor ziet bouwplannen in een wijde kring MIDDELBURG De Plattelands Jon geren Gemeenschap-Zeeland (P.J.G.Z.) organiseert op zaterdag 6 februari haar jaarlijkse algemene contactdag in het City-theater. Deze dag zal in het teken staan van het 25 jarige bestaan van de jongerenorganisatie. Na het openingswoord door de provin ciaal voorzitter F. Dees, zal prof. dr. P. J. Bouman, hoogleraar aan de rijks universiteit te Groningen een inleiding houden over „Plattelandsberoepen in deze tijd". Na een aantal toespraken volgt dan het optreden vah het Haags Studenten Cabaret „El Hazmerreir" o.l.v. Rinus Ferdinandusse. (Van een onzer verslaggevers) De metselaar P. L. uit Axel kon als •erste, een busje met aanhangwagen de zelfde bewegingen laten uitvoeren, zoals hij dat in werkelijkheid op 10 oktober van het vorig jaar op de provinciale weg bij IJzendijke had gedaan. Alleen de ge volgen waren toen erger. Op onverant woordelijke wijze had hij na het passe ren van een wegenwacht-eendje, waarin jammer voor hem ook een politie-beamb- te zat, de pas afgesneden. In geuren en kleuren werd de zaak uit de doeken ge daan, waarbij niet hielp, dat verdachte zij te moeten hebben geremd voor een vertragende afslaande personenauto. Zo wel officier mr. Van Raalte als de kan tonrechter vonden veertig gulden of 8 dagen voldoende voor dit vergrijp. L J. B. uit Schoondijke wilde op de Oranjedijk in IJzendijke een tractor met aanhangwagens passeren, maar kwam niet verder dan de berm. De oorzaak was volgens hem dat een van de aanhan gers licht uit de koers was geraakt. De estienjarige tractorbestuurder Van den B. verklaarde echter in sappige taal dat blijkens het politie-onderzoek dat niet gebeurd was. Tegen B. werd 25 gulden geëist, het vonnis ƒ17,50, doch hij houdt in beraad om in hoger beroep te gaan. Met een stortvloed van woorden kwam de vertegenwoordiger P. G. uit Vlaardin- gen vertellen, dat hij een giro-stortings biljet uit Middelburg had ontvangen van tien gulden, maar dat hij niet meer wist waarvoor dat was. Mr. Moolenburgh herinnerde hem eraan dat hij op het Oranjeplein te Breskens door zijn wijze van parkeren oorzaak was geweest van een botsing tussen twee brommers. Het was op 21 augustus van het vorig jaar gebeurd. De geest werd verhelderd, re den waarom G. maar pleitte voor cle mentie, omdat hij van verre was geko men. De officier wilde er niet van we ten, maar het vonnis werd dan toch een rijksdaalder minder. Tot slot van de ochtendzitting kwam drogist J. M. van B. uit Schoondijke ver tellen, dat er iets eigenaardigs aan de hand is. Hij kreeg een proces omdat er gewichten zonder het geldige ijkmerk in zijn winkel zouden hebben gestaan. Van B. verklaarde echter dat zij in de keu ken stonden, toen het proces werd ge maakt. Om een en ander dan maar uit te zoeken werd de zaak verdaagd, om de verbalisant te horen. Dat gebeurt op 25 februari. UTRECHT In het medisch-fysisch instituut T.N.O. aan de Da Costakade in Utrecht is enige tyd geleden een ra diografisch polsfrequentieschrijver ont wikkelt waarmee 't mogelijk is geworden het elektrocardiogram over een afstand van 100 meter naar opname-apparatuur te seinen. Uit deze draadloze overbren ging kan gelijktijdig de polsfrequentie- curve (hartslag) worden afgeleid. Door de zender te vergroten kan een grotere reikwijdte bewerkstelligd worden. Op verschillende terreinen van de ge neeskunde bestaat behoefte aan registra tie van het elektrocardiogram E.C.G. van proefpersonen of patiënten, terwijl deze niet in rust zijn doch zich vrij be wegen en zelfs hun dagelijks werk ver richten. Voornamelijk bedrijfs- en sport artsen zijn benieuwd hoe de mensen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd zich houden onder bepaalde omstandigheden. Nadat al verschillende malen proeven zijn genomen met personen die hun nor male dagtaak verrichten, heeft het me disch fysisch instituut in december van vorig jaar en deze maand zijn medewer king verleend aan registratieve en me- tingsproeven in de voetbalwereld. Vorig week is in Doetinchem het doen en laten van De Graafschapaanvoerder G. Bos veld geregistreerd. De gegevens zijn op genomen in de buscabine van 't stadion de Vijverberg, terwijl de eerste elftal leider, G. J. Oolbekkink verslag deed van Bosveld's bewegingen en posities, hetgeen op de band werd vastgelegd voor verdere bestudering. Het T.N.O. verleende medewerking aan het initiatief dat de Doetinchemse arts dr. A. A. Leuftink ten aanzien van de Graafschap-speler Bosveld had genomen. Het was voor het eerst dat T.N.O. de apparatuur in de voetbalwereld toepaste. Van de zijde van T.N.O. Utrecht wordt uitdrukkelijk gewezen op het feit dat men bij de gebruikmak'ing van de radiogra fische polsfrequentieschrijver niet in eer ste instantie uitgaat van het voordeel dat de sportwereld bij dergelijke proe ven 7ou hebben ten aanzien van het in richten van trainingsschema. De belang rijkste reden dat de T.N.Ö. meewerkt aan enkele onderzoekingen op het sport- fysiologisch of- en sportgeneeskundig ter rein is omdat het inzicht in de energe tische processen in het lichaam verdiept, wordt door de lichamelijke functies tij dens de sportbeoefening te bestuderen. Dat de meetresultaten dienstig zijn aan de inrichting van trainigsschemata en de training nauwkeuriger aan de tijdens de wedstrijd gestelde eisen kan worden aan gepast wordt door T.N.O. gezien als 'n prettig neveneffect. De toepassing van de radiografische polsfrequentieschrijver is van zeer groot belang bij het onderzoek naar de li chamelijke prestaties op welk vlak die ook liggen. Het is bepaald niet de bedoe ling van T.N.O. om de apparatuur te ge bruiken in die zin dat het bedrijfsle ven aan de hand van de verkregen ge gevens kan overgaan tot ingrijpende wij zigingen in het personeelsbeleid. In het kader van „de bezige mens" heeft T.N.O. op verzoek van dr. Leuftink ook mee willen werken aan het experiment met Bosveld. De sportman Bosveld droeg tijdens het experiment twee doosjes, elk van 200 gram: een versterker en een zender. Drie electroden worden op de borst aangebracht. De doosjes zijn in een uitgefraisde spons op de rug be vestigd. Na enkele minuten spelen is deze extra last vergeten. Tijdens de wed strijd - twee maal drie kwartier is een zware opgave - worden de signalen met 'n antenne en een ontvanger aan de rand van het veld opgevangen. Zo komt het elektrocardiogram tot stand en kan te vens de hartslagcurve worden vastge steld. Met behulp van de radiografische polsfrequentieschrijver gebeurt dit in de bedrijven evenzo. Maximaal acht uur kan het apparaat gebruikt worden. Dan moeten de batterijen verwisseld worden. Het patroon van de activiteiten van de man wordt weergegeven in de loop van de curve: het cardiotachogram. Hieruit kan de arts zijn conclusies trekken. T.N.O. heeft deze methodiek ook toege past bij roeiers en zwemmers. (Van onze correspondent) GOES Tuinders uit alle delen van Zeeland hebben woensdag in Go,es de ontwikkelingsdag voor de Zeeuwse groen teteelt bygewoond, bij welke gelegen heid zy nog eens nadrukkelijk zyn ge wezen op de noodzaak tot specialisatie by de teelten op de verschillende soor ten van bedryven. Dit gebeurde door de Zeeuwse rijkstuinbouwconsulent ir. L. Vellekoop, die een beschouwing hield over economische aspecten van de Zeeuwse groenteteelt. Zij hoorden van de heer P. Meeuwse, hoofdassistent van de rijkstuinbouwvoor- lichtingsdienst te Goes, dat de water voorziening niet langer een probleem is vöor de ontwikkeling van de groente teelt in Zeeland en zij kregen van de heer J. P. Koomen, hoofdassistent A bij het proefstation voor de groenteteelt te Alkmaar tal van teelttechnische aanwij zingen voor de produkten knolselderij en augurken. ZWAKKE PRIJZEN Voorzitter W. Joziasse kon in zijn openingsrede weinig optimistische gelui den laten horen over de uitkomsten van de groenteteelt in het afgelopen jaar. (Van een onzer verslaggevers) HULST. De Graan- en Peulvruch- tenhandel Walsoorden N.V. heeft, in sa menwerking met het Koninklijk Kweek- De winterbloemkoolteelt werd voor de derde achtereenvolgende maal een mis lukking. Afgezien van wat waterschade is tot op heden de stand van dit gewas goed.. Door de lage prijzen, die voor contractteeltprodukten gemaakt worden, neemt de animo voor deze teelten af. Op de kasbedrijven liet de prijsvorming van tomaten veel te wensen over en een groot deel van de oogst moest be neden de kostprijs worden afgezet. Met klem wees de heer Joziasse op de nood zaak om te komen tot uitbreiding van het aantal voorlichters voor de groente teelt, juist in de gebieden waar nieuwe ontwikkelingen aan de gang zijn. De hoofdingenieur-directeur van de landbouwvoorlichting in Zeeland, dr. ir. C. W. C. van Beekom, zei later in een toespraak, dat uitbreiding van het aan tal voorlichters door het rijk niet plaats vindt. Wanneer de ene groep uitbreiding krijgt moet dat gaan ten koste van een andere groep. Wel wees spreker op de mogelijkheid om voorlichters aan te stellen op zgn. fifty-fifty-basis tussen rijk en bedrijfsleven. De heer Joziasse wees vervolgens op de noodzaak om bij ruilverkavelingen te komen tot centralisatie van de glas tuinbouw. Hij betreurde het dat dit op Tholen niet is gebeurd. 'rond deze gemeente en men zal uiter aard toch wel graag bij het centrum zijn. Het probleem is in deze streek, dat er nu eenmaal geen groeiende ten dens is en het is moeilijk uit deze im passe te raken. Bij de discussie sprak hij de hoop uit dat de hele zaak voor 1 januari 1966 zijn beslag zal krijgen, maar dat staat nog te bezien. Als het lang gaat duren, dan gaat de herindeling een sentimen tele rol spelen bij de gemeenteraads verkiezingen in 1966. En dat zou te be- treuren zijn. Overigens bestaat de moge lijkheid, dat de minister van Binnen- landse Zaken hiertoe enige maanden uit stel zou kunnen geven. Voor één ge meente in egheel West-Zeeuwsch-Vlaan- deren achtte hij de tijd nog niet ryp, mogelijk wel in de verdere toekomst. (Van onze correspondent) MIDDELBURG De Middelburgse winkelier J. S. 34 jaar, moest in de nach ten 27 en 28 september 1964 als nood wachtplichtige zijn post bezetten in de Hoofdpost, nadat hij daarvoor aangete kende brieven van het gemeentebestuur had ontvangen. Als verzachtende om standigheid bracht hij gisteren voor de politierechter te Middelburg naar voren, dat hij zaken moest doen en dat hij op de geplande dagen met vakantie wilde gaan. Er was geen uitstel verleend. De officier hield hem voor, dat men als noodwachtsplichtige maar heeft te ko men als men opgeroepen wordt. Volgens de officier heeft verdachte zeer -Tir -j. tt ibewust geweigerd tweemaal dienst te bedrijf D. van der Have N.V. uit Ka- Loen jjij vorderde twee weken onvoor- pelle-Biezelinge en de handelsmaat- waardelijke gevangenisstraf. De politie- schappij De Vulkaan te Dirksland, J rechter maakte er een week onvoorwaar- delijk van. Hulst een voorlichtingsmiddag over land bouwzaden en alles wat ermee samen hangt, georganiseerd. Na een openingswoord van de heer J. Balkenènde, commissaris van de N. V. Walsoorden, zette de directeur van dit bedrijf, ir. P. Balkenende, de werkwijze van zijn bedrijf nader uiteen. De heer H. van Veelen, medewerker van Chr. de Vries N.V. te Rotterdam, sprak voorts over: „Produktie en afzet van inlandse granen en peulvruchten"- Dr. J. Kaetzke, medewerker van De Vulkaan, had het over het Bemestings- beleid voor het akkerbouwbedrijf op de kleigrond" en de heer A. Nieuwenhuyze, teeltadviseur van Van der Have N.V., sprak over „De verschillende aspecten van het graszaad telen". Na de inleidingen werd een film ver toond over de suikerbietenteelt in Ja pan. Deze film werd toegelicht door de heer D. van der Have. De belangstelling voor deze voorlichtingsmiddag was goed. (Van onze correspondent) MIDDELBURG De Middelburger W.M., die niet verschenen was, had op 12 september 1964 op de Langevielebin- nenbrug te Middelburg opzettelijk niet voldaan aan een bevel om te stoppen van een politieagent toen hij op zijn brommer, waarop achter hem twee meisjes waren gezeten, over die brug reed. Hij was doorgereden. De officier zei, dat verdachte reeds eerder voor een dergelijk feit veroordeeld was en dat hij blijkbaar iemand is, die zich wei nig aantrekt van een bevel om te stop pen van de politie. De vorige maal was hij veroordeeld tot 75 gulden boete. Hij eiste thans een week voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar en 75 gulden of 15 dagen. De politierechter vonniste conform. F. J. den E., 19 jaar, timmerman te Sint Annaland, had op 21 november van het vorig jaar, toen hij als bestuurder van een motorfiets op de Hilsedijk door een wachtmeester van de Rijkspolitie I tot stoppen was gemaand, opzettelijk niet voldaan aan dat bevel en was met j geeoofd licht doorgereden. Hij verklaar- de daarover, dat hij het stoplicht niet j gezien had en dat hij wegens de mist voorover op zijn stuur had gelegen. De j wachtmeester had hem tenslotte bij de ouderlijke woning aangetroffen. De offi cier zei dat verdachte blijkbaar weinig ontzag had voor 't gezag. Hij heeft nog twee maanden tegoed wegens verzet te- gen de politie. Hij eiste een week on- i voorwaardelijk. De politierechter maak- i te er 100 gulden of 20 dagen van. Een zekere De V., die niet versche nen was, had op 11 oktober van het j vorige jaar op de hoek Gortstraat - Var- i kensmarkt te Middelburg een aanrijding j gehad met een andere auto en was zon- der te stoppen, hoewel er een behoor lijke schade aan de aangereden auto's was ofltstaan, doorgereden. De getuige A.B. had dit gezien en hij zette de za- ken uiteen. De officier vroeg voor dit feit tegen De V. 75 gulden of 15 dagen. De politierechter vonniste conform. VLISSINGEN De politierechter te Middelburg zag gisteren een pseudo-poS» tieman voor het hekje verschijnen. De Vlissinger J. R., 30 jaar, liep met zijn I echtgenote in zijn woonplaats Vlissingen 1 te wandelen, toen een auto voor hen in- j I eens links afsloeg. R. meende voorrang I te hebben. De bestuurder had gestopt en f, I verdachte had hem naar zijn naam ge- i vraagd, doch de ander weigerde die te I noemen. Verdachte had toen een identi- I teitsbew.js van zijn echtgenote getoond, I van de tijd dat zij nog bij de technische Rd verbindingsdienst van de Rijkspolitie I werkte. Verdachte verklaarde hierover, I dat dit bewijs, toen hij zijn zakboekje uit X] zijn zak nam, in zijn hand terecht was gekomen. Hij, noch zijn vrouw waren J echter politie-ambtenaar. De officier achtte het feit wettig en overtuigend be- I wezen en vorderde ƒ100 of 20 dagen, j De politierechter zei hem, dat hij der- gelijke dingen achterwege moest laten en vonnist hem met 75 gulden of 15 da gen. le klas A (35) Domburg 1 - Schoon dijke 1, Groede 1 - Retranchement 1, Hoofdplaat 1 - Philippine 1, Jong Am- bon 1 - Oostburg 1. Noormannen 1 - Walcheren 1. le kla« B (36) Patrijzen 1 - Dreischor 1, Luctor 1 - Hansw. Boys 1. Kruinin- gen 1 Kwadendamme 1. Reserve le klas (37) RCS 2 - Oost burg 2, Vogelwaarde 2 Luctor 2, Mid delburg 4 - Goes 3, Clinge 2 - Zeelan- dia 2, Vlissingen 4 - Biervliet 2- 2e klas A (38) Schoondijke 2 - Graauw 1, Sluiskil 2 - Terneuzen 3, Koewacht 2- HW'24 3, Ria W 1 - Corn Boys 3. 2e klag B (39) Cortgene 1 - Walche ren 2, Kruiningen 2 - Vlissingen 4, Vol harding '32 1 - Hansw. Boys 2. 2e klas C (40) Dreischor 2 SVOWK 1, Zierikzee 3 - Zonnemaire 2, Renesse 2 - Burgih 2. 3e kla« A (41) Groede 2 - Retranche ment 2, Noormannen 2 - Walcheren 3, Domburg 2 - Schoondijke S, Hoofdplaat 2 - IJzendijke 2, Jong Ambon 2 - Zee- landia 3- 3e klas B (42) Kruiningen 3 - Robur 3, Zeeland Sport 5 - 's-H Arendskerke 1, Lewed. Boys 2 - Robur 2, Kwadendam me 2 - RCS 3. 3e klas C (43) Philippine 2 - Graauw 2, Axel 3 - Ria W 2, IJzendijke 3 - Breskens 3, Sluiskil 3 - Vogelwaarde 3. (Van onz sportcorrespondent) BREDA Het heeft de Bredase Zwem- en Poloclub Surea dit jaar heel wat zorgen gegeven om haar Interna tionale Tienkamp (zondag 30 januari) ook voor de derde maal weer zo sterk mogelijk bezet te krijgen. Vooral omdat alle Duitse verenigingen die benaderd zijn verhinderd waren en er in België geen vereniging te vinden was die een ploeg voor dit zware programma kon samenstellen. Met de volgende teams zijn zij echter tot een zeer sterke deel neming gekomen nl. met de Robben, Hilversum, G.Z.P.C. - Groningen, H.P.C. Heemstede, Zwemlust - Utrecht, E.S.C.A. Arnhem, Zwemvereniging Tiel - Tiel, P.S.V. - Eindhoven, Kimbria - Maas tricht en Sureau zelf zijn wel alle delen van Nederland in Breda aanwezig ter wijl E.N.T. uit Tourcoing Frankrijk voor het internationale aspect zorg draagt. Er zal weer volop spanning zijn en als we de verschillende nummers eens bekijken dan begint het al bij de 100 m. vrije slag met Cobi Sikkens GZPC, en Mia Brouwers Robben die beide ca. 1.07 zwemmen. De 200 m. rugslag geeft nog meer spanning met Bert de Jong HPC, Hans de Deugd (Surae), Herman Lammerts GZPC, J. Steenbrink (Zwem- HPC, Hans de Deugd (Surae), Herman Lammerts GZPC, J Steenbrink (Zwem lust) allemaal jongens die zwemmen rond de 2.30. De 100 m. vlinderslag dames heeft als favoriet Ineke Heems kerk (Robben) met Willy Spelt (Zwem lust) en Amnick Guënet (ENT) als sterk ste tegencstandsters. Heren 200 m school slag zal Olympisch deelnemer Hemmy Vriens (Surae) het op moeten nemen tegen Rijk van Altena-Robben) en Mar- tien Swinkels (PSV) en daar helemaal geen gemakkelijke kluif aan hebben. Olympische finaliste Betty Heeukels (F SV) is wel favoriet vooro de 200 m. wis selslag al zij het niet gemakkelijk krij gen tegen haar Olympische ploeggeno te Ineke Tigelaar. Vinus van Baaien gaat als Olympisch deelnemer uiteraard als favoriet van start op de 100 nti- vrije slag maar zal verwoede tegenstand te duchten krijgen van Evert Kroon, (Robben) en Jan Beijering (Tiel). Men is benieuwd of Peter de Jager nu eens als eerste Bredanaar onder de minuut zal zwemmen. Roelke van Vliet (R^* ben) en Ina Mulder (GZPC) zullen et- kaar niet veel toegeven op de 100 rugslag dames terwijl er bij de 100 nj vlinderslag heren er 5 deelnemers w van rond de 1.06 nl. Rob Dix (HP* Jon Pabbruwe (Robben), Chris van pj (PSV), Daniel Honoré (ENT) en #an van Hemert (Surae) wie zal dit nu winnen? u Olympisch finaliste Klenie Btern„n (GZPC) is uiteraard de kanshebster de 200 m. schoolslag dames maar Ton- ny Buiskool (Zwemlust) en Rita Tige laar (Robben) zijn tegenstandsters waa zij steeds voor zal moeten oppas#»* De 200 m. wisselslag pers, heren is eeIJ open vraag met K. Koper (HPC), AJ* dré Hermans, Robben en Jean Franc®1 i Ravelinghien als de sterksten. Bij wisselslag estafetten is de Robben voriet bij de dames met als mea dingster GZPC en PSV en bij de heren Surae met als grootste tegenstandae Robben, Zwemlust en HPC. De hjre hebben als extra stimulans de stnj om de wisseltrofee. Bij de vrijeslag estafetten mtmtmu» Bij de vrijeslag estafetten is,w£JL dames de Robben wederom de favori te met GZPC en PSV. Bij de heren heeft HPC een goede kans met en Zwemlust. Met Nederlands scheiden taal ook nog zeer we uft ervaring weten c taal te leren en we uit t< goede zakelijke en idee studerende jeugd voor en Engels allesbehalve e sommige middelbare Du 't Nederlands als keuzev biedt b.v. deze mogelijl Enschedese leraar, de he De cursus begint meest* „Wel dertig" is ons v< naarmate met het vorde dige aandacht opeist. De Gronauer Volkshoch zetelt in de Rathausturm, cursussen Nederlands, die jaar geleid worden door d jarige mevr. Ludwig-Rijnd tale Hollandse die onmiddc rem reageert als we onb haar geboortestad Hoorn eei men. Als jeugdige lerares i tyd de Frankfurter koopm gevolgd naar Ned. Indië. Zi als een talentwonder. Gedi 25-jarig verblijf op Java doeng) leerde ze er vlug oosterse talen by. - Het echtpaar Ludwig ve na de oorlog in Gronau m houdt talrijke contacten landse relaties. Behalve „H geeft, ze jiog andere, taalcui de- Volkshochschule. Het onderwijs is- vooral gramm fundeerd en probeert een ,zc gelijke woordenkennis ond reik van de leerlingen te b complete cursus duurt drie Aan het eind daarvan is zover gevorderd dat hij een gesprek kan voeren en een gewikkelde tekst kan lezen tal cursisten is ongeveer t jaar; ze komen uit verschil gën en hebben vaak ieder een ander motief. Soms is van het Nederlands alleen paald door een toevallige DAT is b.v. het geval bij rige textielman die zijn n ten laat genieten van zijn i obstructie tegen de harde Hy is voor vrije vertaling, rares hem de Nederlandse te vraagt van de zin: „Das Sch Haf en von Scheveningen" hij zonder blikken of bic sjip ligt in de haven vai dam". Zo'n grapje kan er een serieuze „SCtunde". Een 23-jarige „Optiker" stens 50 procent Nederland Het ergert hem dat hij ze waardig in hun eigen taal kan staan. Dat moet hij nt aan zijn moeder die enige Nederland geleefd heeft. V sus Nederlands hoopt hij ergste taalbarrières zal opr Een Buchhterin werkt i drijf waarin veel Nederlane zaam zijn. Ze wil gemakke tact met deze mensen maar naamste reden is toch: opr< pathie voor het Nederlands, VRIENDEN hadden tegen mannische Anngestelte (k gezegd: „Och, Nederlands woon een beetje plat". Dal haar toch al niet meegevalle dat ze afkomstig is uit het R De werkelykheid viel nogal ziet nu wel in dat het een is. Maar daar ging het ten ze wilde per se een vreem ren. Een jeugdige dessinontwer veel „Bekannte in Hollan graag bezoekt. Maar omdat tijd wil blijven grijpt ze naar een Nederlandse kran Deelnemers aan de curt

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 16