Enquê terechtDE verdienste van Verdam's rapport Expert voor relatie perswereld-hof Woonwagens in Utrecht zonder stroom en water Eén miljoer buit in Brussel Duitser wurgt 19-jarig meisje in Groningen Vakcentrales moeten met uitvoering belast worden NGOEYEN KHAN, DE DICTATOR DOOR DRS TH. COPPES Arbeidscoiumissaris de TWEE- EENHEII) in liet HUWELIJK Schorsing van ds v. d. Wiel opgeheven Mr. Kranenburg: explosie caravanning in Nederland Journalistenvoorzitter wil Skiciul Alpen over Terrorist in Zuid-Vietnam gefusilleerd Democratisering grote voordeel Jong gezin uit clandestien bewoond huis v. «AGERN: Tegen piratenzenders Europese raad wil ook verbod kunsteilanden VREES VOOR „WILD" KAMP Maatregel van wethouders CARAVAN-RAI 1965 GEOPEND Neergeslagen boekhouder nu zelf in arrest Bliksemoverval Afspraak niet nagekomen Dader binnen enkele uren gearresteerd Eerste man ovei Grevelingendam Boeten wegens mishandeling DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 Dc kwestie van de medezeggenschap in de onder neming en vooral ook de vraag, welke maatregelen er toe nodig zijn heeft al jarenlang aanleiding gegeven tot het schrijven van diverse rapporten. Deze theoretische beschouwingen hebben nu hun formele climax gekregen in het rapport van de staatscommissie-Verdam. Formeel, want de inhoud van dit rapport kan, ondanks de goede dingen, die erin staan, niet als een climax gelden in de zin van: het meest progres sief. Uiteraard mocht dit ook niet verwacht worden van een zo gemêleerd samengestelde commissie, die bovendien de opdracht had het schuurtje bij het huisje te houden. Wanneer men een greep doet uit de vele onderwerpen, die in dit rapport ter sprake zijn gekomen, dan moet als een van de voornaamste pluspunten genoemd worden: het recht van enquête, dat de commissie behalve aan aandeelhouders ook wil toekennen aan de werknemers. De commissie denkt er met name aan de drie vakcentrales dit recht toe te kennen. Ook hier speelt waarschynlijk de door de opdrachtgevende minister meegegeven vaderlijke raad om voorzichtigheid te be trachten. De commissie heeft kennelyk gedacht dat de vakcentrales dit recht minder lichtvaardig zouden trachten uit te oefenen, dan de by hen aangesloten vakbonden. Algemeen secretaris van het Nederlands Katholiek Vakverbond Daar staat dan natuurlijk wel tegenover dat diezelfde vakbonden veel beter ge- informeerd zijn over het wel en wee van de individuele ondernemer, waarmee zij te maken hebben. Ook in het actiepro gramma van N.V.V. en K.A.B. is reeds in 1963 deze wens van het enquête-recht naar voren gebracht, zij het dat men zich de vormgeving anders dacht. Het voorstel van de staatscommissie houdt in. dat de werknemers via de drie vakcentrales het recht krijgen om, indien daar natuurlijk gronden voor zijn, in een onderneming een onderzoek te laten in stellen naar de gang van zaken. Alleen al de publiciteit, die daaruit kan voort vloeien. kan voor een onderneming al aanleiding zijn, voor zij bepaalde beslis singen neemt, op haar tellen te passen. Waarom is de vakbeweging nu zo'n voorstander van dat enquêterecht? Niet eens alleen om de regeling zelf, maar ook om de achtergrond, dat namelijk door deze middelen een redelijke democrati sering in de onderneming tot stand kan ko men. Er wordt tegenwoordig in verband met de medezeggenschap zoveel gespro ken over: het kweken van een goede sa menwerking tussen de werknemers en leiding. Natuurlijk is dat heel belang rijk, maar met een goede verstandhou ding alleen komt men er niet, wanneer, als het erop aankomt, de feitelijke macht nog steeds (te veel) aan één kant zit. Het een is voorwaarde voor het ahdere. Pas wanneer er een zeker machtseven wicht tussen beide polen is gekomen, blijft immers ook in tijden, dat het met een onderneming minder goed gaat een goede samenwerking mogelijk. Vandaar, dat de vakbeweging zozeer de nadruk legt op liet verkrijgen van verschillende afdwingbare rechten voor de werknemers. En hiervan is het enquê te-recht er een, ter bescherming van de vitale belangen van de werknemers en tegelijk als een beperking van de zeer grote bevoegdheden van de directies van de ondernemingen. Vandaar ook, dat het overlegorgaan van de drie vakcentrales zyn teleurstelling heeft uitgesproken over het ontbreken in het rapport van de commissie-Verdam van een beroepsrecht voor de werknemers. Immers, ook van een dergelijk recht, dat overigens alleen gehanteerd zou die nen te worden, wanneer door een onder neming onjuiste en onredelijke beslissin gen zijn genomen, kan naast grote pre ventieve werking een veel betere waar borging van de belangen van werkne mers verwacht worden. De vele moeilijkheden in de bedrijven m de laatste jaren maken dat duidelijk. Daarnaast is het verheugend, dat ook de commissie-Verdam voorstelt de plicht tot publiceren van de jaarstukken van een onderneming nader te regelen en enigs zins uit te breiden. Al blijft dit voorlo pig beperkt tot de zogenaamde „open n.v."', het is duidelijk, dat alleen bij goe de informatie uit de bedrijven de taak van de ondernemingsraden en van de vakbonden werkelijk gestalte kan krij gen. Een heel andere kwestie, die in het rapport ter sprake komt, is die van de zo genaamde arbeiderscommissaris. Hiermee raakt men natuurlijk meer aan de struc tuur van de onderneming, hoewel in fei te nog maar zeer terzijde, omdat men voor de krachtsverhoudingen binnen de onderneming niet teveel mag verwachten van de werknemers-commissaris. Vooral niet, als men bedenkt, dat de gedachten van de commissie uitgaan naar twee van dergelijke vertegenwoordigers in een col lege van vijf a zes commissarissen. Veeleer zou het daarom noodzakelijk zijn, dat de bevoegdheden van de onder nemingsraad worden uitgebreid, waar door dit instituut een veel ruimere plaats zou Krunnen innemen in de onderneming en zelfs een zekere verantwoordingsplicht van de directie tegenover haar zou kun nen effectueren. Via dit college kan beter AMSTERDAM Een jonge Amster dams gezin de houtbewerker R. W. H., diens vrouw en een baby van zes maan den zullen maar kortstondige vreugde beleven aan het clandestien betrekken van een leegstaande woning. De presi dent van de rechtbank te Amsterdam heeft gisteren beslist, dat het gezin bin nen twee dagen na de tekening van het vonnis de woning moet verlaten. „Waar moeten we heen? We weten het niet meer", verzuchtte mevr. H. tegen de president. Vóór het echtpaar op 22 de cember j.l. de etage illegaal betrok, be woonde het één kamertje van 21/2 bij 3 1/2 meter. (Advertentie) Vanuit zijn praktijk als arts heeft de auteur eindelijk het boek geschreven ïï??r0p ,üeeds j?.ar en da8 is gewacht. geeft een diep doordringend ant woord op alle vragen rond seksualiteit en huwelijk. De „technische" vragen worden toegelicht met veie illustraties int., e ln «een ander, uit de christe lijke levenssfeer geschreven boek te vin- tiVl zlJn' J0 °ndersteunen de uiteenzet- Ung over de liefde van man en vrouw en haar beleving. Overschrijdt dit boek taboe's. Neen het overschrijdt moedig de grens van het oude naar het nieuwe denken, dat de angst voor het „zondige" lichaam over won en de weg opent naar een iu sualiteih mens-zijn in de sek- Zijn idealisme belemmert de auteur niet scherp oog te hebben voor de oorzaken waarom al te veel mensen ernstige moei lijkheden hebben met de seksualiteit en waarom huwelijken mislukken in weder zijdse eenzaamheid. Dit boek kan de lezer volkomener mens maken en hem hevrjjden van de last, die voorheen algemeen aanvaarde opvattin gen ons onnodig op de schouders legden. Hierin past de uitvoerige behandeling van de geboorteregeling. alsmede de aan de jongste ontwikkelingen aange paste moraal-theologische beschouwin gen van de vertaler, daarin bijgestaan door prof. dr. W. van der Marck. 240 blz. (72 blz. op kunstdruk met tal loze foto's, tekeningen en openhartige, duidelijke toelichtingen) geb. 17.50. M te zenden aan Uitg. v H. Nelissen. Bilthoven Giro 445117, tel. 03402-4989. Stuur mij via Boekh.: rechtstreeks: ...ex. v. Gagern: DE TWEE-EENHEID IN HET HUWELIJK, 240 blz. (72 foto's tekeningen en toelichtingen) a 17.50. Naam en adres: STRAATSBURG De assemblée van de Raad van Europa heeft vrydag ge vraagd om uitbreiding van de Europese conventie tegen piratenzenders, die vo rige week in Straatsburg ter onderteke ning is opengesteld. De juridische commissie van de assem blée deed een aanbeveling tot deze op roep. Zij was van mening, dat men niet alleen zenders aan boord van schepen, luchtschepen en dergelijke moet treffen, doch ook zenders op kunsteüanden, zoals het REM-eiland voor de Nederlandse kust. De commissie adviseerde deskun digen op gebied van radio en televisie de mogelijkheid van een aanvullend proto col op de conventie te laten onderzoeken. De kwestie kwam aan de orde aan de hano van een rapport van de Neder landse afgevaardigde mr. W. Siegmann, die hierin de aandacht vestigde op de moeilijkheden die Nederland met het REM-eiland heeft gehad terwijl de Euro pese conventie tegen piratenzenders al vrijwel was voltooid. De resolutie van de assemblée bevatte een speciale verklaring waarin wordt ge zegd, dat het „tekort aan golflengten de enige rechtvaardiging voor de „anti piraten-actie" is en dat er geen sprake is van enige „protectionistische" vooringe nomenheid ter bescherming van de be langen van staats- of commerciële zen ders". een zekere medezeggenschap voor de werknemers bereikt worden. Weliswaar heeft de commissie-Verdam hier aandacht aan besteed, maar de voor stellen over de bevoegdheden van de ondernemingsraad gaan toch niet erg ver. Zij bepalen zich tot enige verbete ringen van die ondernemingsraad zoals deze bestaat. Werkelijke omvorming wordt niet be oogd. Om een voorbeeld te noemen. De ondernemingsraad moet, aldus de com missie, weliswaar op haar verzoek inge licht worden over de economische gang van zaken in de onderneming, maar dit kan alleen dan, wanneer het belang van de onderneming zich hiertegen niet ver zet. En over belangrijke beslissingen mag de ondernemingsraad niet praten. Slechts DRS. TH. COPPES over de gevolgen. Om maar niet te spre ken van het uitoefenen van bepaalde rechten. Met het rapport van de commissie-Ver dam is wel een belangrijk discussiestuk toegevoegd aan de reeds geuite ideeën over de medezeggenschap van de werk nemers en de ondernemingsstructuur, waaroij vooral de concrete voorstellen, hierin gedaan zoals uitbreiding van het enquête-recht ook voor de werkne mers een van de belangrijkste winst punten vormen. Meer dan dat is het niet en het wordt tijd, dat thans het bedrijfs leven zelf hierover zijn oordeel geeft in S.E.R.-verband. En alvorens wetten ge wijzigd worden, dient ook het parlement zich hieromtrent uit te spreken. Het is te hopen, dat de politieke par tijen, naast interesse voor t.v.- en radio zaken en de materiële welstand, ook voor deze meer structurele vraagstukken be langstelling tonen. UTRECHT De maatregel van de Utrechtse wethouder van sociale za ken, om de stroomtoevoer naar woon wagens op het parkeerterrein van Me- reveld af te laten sluiten, heeft zoveel stof doen opwaaien, dat hij persoonlyk deze beslissing heeft toegelicht. Men hoopt ermee te hereiken dat de woon wagenbewoners, er staan er een kleine dertig, gemakkelijker door de politie zyn „weg te praten". Het eigenlijke Utrechtse woonwagen kamp aan de Huppeldijk biedt slechts ruimte aan 32 wagens. Er komen er echter veel meer de stad in. De moei lijkheid hierbij is dat de overtollige wagens officieel niet kunnen worden uitgewezen, omdat het bestaande kamp niet aan de door G.S. van Utrecht ge stelde eisen, om een maximumaantal standplaatsen te mogen vaststellen, voldoet. De noodzakelijke voorzienin gen zijn achterwege gebleven omdat het in de bedoeling ligt tot een regio naal kamp te komen. De directie van de renbaan „Mereveld" gaf in december toestemming voor en kele wagens op het parkeerterrein tot het begin van het drafseizoen, op 31 maart. Eerst deze week bleek het de wethouder dat er een „kortsluiting was ontstaan tussen het beleids- en het uitvoeringsniveau". Het dreigde met de reeds genoemde 30 wagens een tweede woonwagenkamp te worden. De po litie deed ook geen moeite meer, zoals in Utrecht gebruikelijk, om de over tollige wagens weg te krijgen. Voorts werd er veel meer stroom ver bruikt dan was overeengekomen en tapten de woonwagenbewoners water af uit een gebouwtje van een voetbal club, dat zij hadden opengebroken. De wethouder heeft niet toegestaan dat de woonwagenbewoners een overeen komst voor levering met het water leidingbedrijf sluiten. De politie zal. met deze maatregelen achter de hand. door „overreding" proberen duidelijk te maken dat ze maar beter kunnen verdwijnen. Door investeringsbeperking wordt een snelle oplossing via de gemeenteschap- pelijke regionale regeling, waaraan dertig Utrechtse gemeenten deelne men. bemoeilijkt. ARNHEM De provinciale commis sie voor het opzicht van de provincie Gelderland heeft uitspraak gedaan inza ke de klacht, die indertijd werd inge- diend tegen ds. B. G. A. van der Wiel, Ned. herv. predikant te Elburg en tevens met betrekking tot de ouderlingen en diakenen aldaar. De commissie heeft de tijdelijke schorsing van ds. Van de Wiel opgeheven, de predikant een ernstige vermaning gegeven en hem thans nog voor de tijd van een maand een verbod tot het verrichten van kerkelijke han delingen opgelegd. Ook de provisionele schorsing van de ouderlingen en diakenen is opgeheven. Dit betekent niet, dat de commissie vindt dat zij onschuldig waren aan alle onrust, die er gesticht is. Vandaar, dat ook zij een ernstige vermaning hebben gekre gen AMSTERDAM De commissaris van de koningin in de provincie Noord-Hol land, mr. F. J. Kranenburg, heeft in het RAI-gebouw te Amsterdam Cara- van-RAI 1965 geopend, een expositie van 306 typen caravans, tent- en vouw wagens enz- van 88 merken uit 13 lan den. Mr Kranenburg sprak in verband met de sterke toeneming van het aantal kampeerwagens van „Een explosie van de sportcaravanning in Nederland". Verwijzend naar de woonboten, die over al op de binnenwateren zijn verschenen, merkte hij op. Een dergelijke ontwik keling hangt met de caravans ook in de HILVERSUM Tegenover „ongezon de nieuwsgierigheid" van de kant van de pers kan ook wel eens staan een onge zonde terughoudendheid en die twee fac toren kunnen dan ongezond tegen elkaar inwerken, zo heeft de voorzitter van de Federatie van Nederlandse Journalisten, mr. A. Stempels, gisteren in een radio vraaggesprek voor de VARA verklaard, naar aanleiding van het interview, dat prinses Beatrix heeft toegestaan en dat wy gisteren publiceerden. De heer Stempels wees er op, dat het onderwerp, dat indirect door de prinses ter sprake is gebracht, de voorlichting is over het koninklijk huis en over het hof. Beloften over verbetering van deze voorlichting zijn tot dusverre uitgeble' ven, concludeerde mr. Stempels. Hij achtte het heel normaal, dat men in. het koninklijk huis ook niet altijd weet, hoe men met de pers aan moet, maar juist daarom zou hij zo graag zien. dat men zich daar een vakman als advi seur zou aanschaffen. De secretariaten en de Rijksvoorlichtingsdienst, die de schakel vormen tussen het hof en de pers, achtte hij daarvoor niet de meest geschikte lichamen. „Er zijn erg veel goede bedoelingen, maar helemaal vak mensen zijn het daar op die secretariaten met de beste bedoelingen toch niet", al dus de heer Stempels. De R.V.D. is in eerste instantie een technische organisa tie. Graag zou hij aan het hof een man zien, die daar volkomen een vertrou- wensfiguur is en die tevens door de jour nalisten wordt vertrouwd. In dat ver band wees hij op de bekwame figuren, die het Witte Huis in Washington als perschef hebben gediend „en zo zou ik me ook wel eens wensen een dergelijke Vyf prominente skiërs zullen de eerstkomende dagen gaan bewyzen dat hun middel van vervoer, behal ve voor afdalingen, ook geschikt is voor langere tochten. Het vijftal wil dwars over en door de Alpen van Innsbruck naar Grenoble lopen en skiën. De foto toont hen bij de start in Innsbruck: het zijn v.I.n.r.: de Oostenrijker Coomer, de Fransen Ar- viset en Sangier, de Italiaan Mauro en de Zwitserse ski-instructeur Ber tholet. Toen de 39-jarige generaal Ngoeyen Khan gistermorgen even voor zonsop gang, op een plein in Saigon zijn jon ge landgenoot Le van Nguyen we gens „terroristi sche activiteiten in het openbaar liet terechtstellen, heeft hij definitief bewezen als politicus en als mens een afschuwelijk dictator te zijn. Men krijgt er nu enigszins een in druk van op welke duistere manier is verslagen. Weer door Khan. En welke constructies Khan ook bedenkt om de schijn te wekken, dat hij niet meer dan een adviseur van de regering is, het is duidelijk, dat in Zuid-Vietnam generaal Ngoeyen Khan de lakens uitdeelt. Twee da gen geleden werd de staatsgreep in geluid door een zevenienjarig meis je dat zich in het openbaar ver brandde. Gistermorgen werd de her kregen macht van Khan op ontstel lende wijze gemanifesteerd door de openbare terechtstelling van Le van Nguyen, een jongen uit Noord-Viet- van de ene nederlaag in de andere. President Johnson werkt in Zuid- Vietnam weliswaar aan een goede zaak, maar hij weigert ervoor te vechtenVan het begin af aan hebben de Amerikanen in generaal Ngoeyen Khan de enige „sterke man" van Vietnam, na de vermoor de Ngo Dinh Diem gezien. Wat dit betreft blijken de Ame rikanen niet op het verkeerde paard gewed te hebben. De manier waar op Khan gistermorgen heeft trach ten te bewijzen hoe sterk hij wel was, moet voor de Amerikanen verrast" was. De situatie in Zuid- Vietnam is echter zo dat niets meer iemand kan verrassen. De Amerika nen verkeren in een weinig benij denswaardige positie. Ze hebben zich verplicht samen met Zuid-Viet.nam de Vietkong uit dat land weg te hou den. Van de andere kant is er niet veel meer dat er op wijst dat de Zuidvietnamezen de Amerikaanse hulp op prijs stellen. Maar het gaat niet om Zuid-Vietnam. Het gaat om heel Zuidoost-Azië. Cambodja lijkt reeds verloren, in Laos is het niet veel beter, in Zuid-Vietnam werkt de heer Khan zich sedert de staats greep van 1 november 1962 tijdens welke Ngo Dinh Diem en diens hardvochtige broer werden doodge schoten, staande heeft weten te hou den. Want in alle staatsgrepen se dert de eerste november 1962 heeft Khan de hand gehad. Zo hij ze niet geleid heeft. Zelfs het in augustus van het vorig jaar terugtreden van Khan bleek achteraf eeen politieke betekenis te hebben. Hij liet zich zelfs door de Amerikaanse ambas sadeur in Zuid-Vietnam. oud-gene raal Maxwell Taylor, terugroepen. Khan kwam terug, voorspelde alge mene verkiezingen, en beloofde een burgerregering. Die is gekomen, die nam, die als actief lid van de com munistische Vietcong bomaanslagen schijnt te hebben gepleegd. Gene raal Ngoeyen Khan staat andermaal aan het hoofd van een anargistische chaos, die doorlopend wordt gevoed door een stroom van Amerikaanse dollars. Want de Amerikanen wil len de communisten in Noord-Viet- nam verhinderen hun invloed over Zuid-Vietnam uit te breiden. Wash ington heeft een belangrijke taak op zich genomen, die het met een rampzalige twijfelachtigheid vervult. Daarom kruipen de ruim 2000 Ame rikaanse adviseurs met hun moede loze aanhang van Zuidvietnamese soldaten, in de moerassige sawa'» toch wel het sein zijn deze dicta tor voortaan alleen te laten staan. Eind vorig jaar heeft de Amerikaan se minister van buitenlandse zaken Dean Rusk, zich geen tegenstander getoond van een politieke oplossing in het probleem Zuid-Vietnam. De zer dagen heeft dezelfde minister gezegd, dat de Amerikaanse strate gie in Zuid-Vietnam, er voortaan op gericht zal zijn de Vietkong te ver hinderen Zuid-Vietnam te bezetten. Ook dat sluit een politieke oplossing niet uit. De Amerikanen hebben nog niet veel commentaar geleverd op de jongste staatsgreep in Zuid- Vietnam. In Washington werd ver nomen dat men daar „niet helemaal de anarchie de communisten in de hand, anti-Amerikaanse demonstra ties op de Phillippijnen zijn geen uitzonderingen meer, Indonesië heeft de kant van China gekozen. Deze vloedgolf van communistische ex pansie had in Zuid-Vietnam gestopt kunnen worden, zoals het indertijd in Korea is gebeurd. De Amerika nen, tevreden over de politieke dooi tussen Sovjet-Rusland en het Wes ten, hebben er slechts twijfels te genover gesteld. Geen wonder dat de bekende Amerikaanse commen tator Joseph Alsop onlangs in Was hington Post schreef, dat president naar de grootste nederlaag van de Johnson Amerika in Zuid-Vietnam laatste decennia voert. geslaagde perschef in het Witte Huis in Soestdijk", zo besloot hij zijn commen taar. Over het gebruik van telelenzen door persfotografen welk onderwerp tijdens 't vraaggesprek eveneens werd aangeroerd, merkte de heer Stempels op; „Die tele- lenzenaffaire vind ik een verschrikking. Ik geloof, dat dat niet alleen voor prin sessen geldt, maar het gebruik van tele lenzen ten opzichte van mensen vind ik een hoogst onfatsoenlijke gang van za ken." Voor het maken van foto's en filmpjes van vogeltjes in de vrije natuur zijn telelenzen aardig, maar „van argelo ze mensen mag je dat nooit doen", meen de de heer Stempels. ROTTERDAM De boekhouder van de n.v. Kustvaart Unie. die donderdag het slachtoffer zou zijn geweest van een roofoverval, is door de Rotterdamse re cherche in verzekering gesteld. De boek houder. de 29-jarige Ch. L. A. C. uit Pa- pendrecht, bleek niet in staat de twijfel, die bij de recherche, betreffende enkele punten van het onderzoek was gerezen, weg te nemen. Donderdagmiddag nog vertelde de boekhouder aan de politie, dat hij op zijn kantoor door twee mannen met een of andar voorwerp neergeslagen was, waar na de twee mannen er met een enveloppe met een bedrag vah f 8.200,- vandoor zouden zijn gegaan. lucht als we niet oppassen. Wij denken er over uit het oogpunt van landschaps- schoon een caravanverordening te ma ken". Daarop liet hij echter volgen, dat. de beleidslijn zal zijn: de nu explode rende levensvreugde van de caravanner zo weinig mogelijk remmingen m de weg' te leggen. Sprekend over de taak van de overheid om ruimte-terreinen voor caravans te verschaffen merkte de bewindsman op, dat het de provincie en de gemeente niet gemakkelijk wordt ge maakt de investeringen daarvoor tot stand te brengen. De voorzitter der tentoonstellingscom missie, 'de heer B. Erftemeyer, vertelde in zijn openingswoord dat vorig jaar het kampeerwagenbezit, in ons land tussen de 35.000 en 40.000 wagens lag. Voor dit jaar wordt gerekend op een uitbreiding met 10.000 wagens en volgens een voor zichtige prognose met een park van 100.000 kampeerwagens in 1970. De tot en met 7 februari durende ex positie is de grootste op dit gebied di ooit op het vasteland van Europa gehouden. De goedkoopste caravan kos 995 gulden. Dat is een Hongaars mode' De duurste kost 32 mille en komt ui Italië- (Van onze correspondent) BRUSSEL Ruim een miljoen gu! den bedraagt de buit. die drie gi wapende bandieten vrijdagochtend i het hartje van russel in de wacht sleep ten. Met revolvers in de vuist staptei zij een grote juwelierszaak binnen. Twee hunner hielden de acht verkoop sters en twee klanten in bedwang, ter wijl de anderen met een ontstellende beroepsbekwaamheid verschllende toon- kasten leeg maakten. De hele overval duurde niet meer dan één minuut. De onbekenden sprongen daarna ir een wachtende auto en verdwenen vlic gensvlug. Volgens de eigenaar name. zij voor ongeveer 15 miljoen Belgisch' frank juwelen mee. Een geroofd hal' snoer is meer dan twee miljoen fran. waard. "T^eze overval, die een „record-buit" -^opleverde, werd gepleegd op he ogenblik, dat voor de rechtbank te Brussel de beruchte gangster-bankro ver Vavelange terecht stond. De man was er enige weken geleden in ge slaagd, uit een celwagen te ontsnappen. Hij werd nu bewaakt door ruim 50 rijkswachters. Tot de medebeklaagden behoren twee jonge advocaten. Zy wor den ervan beticht vijlen en bijtendo chemische produkten binnen de gevan genis te hebben gesmokkeld, om de ontsnapping van Vavelange mogelijk te maken. Zij hadden met de gangster een akkoord gesloten om hem, voor een be drag van 100.000 Belgische frank, of on geveer ƒ7.500, te verdedigen, indien hij voor een Belgisch hof van Assisen zou moeten verschijnen. GRONINGEN Een negentien- jarigmeisje, Inge Vorrink, is don derdagavond omstreeks acht uur in haar woning aan de Coranthijne- straat 38 in Groningen om het le ven gebracht. Dank zij snel recher chewerk kon enkele uren later de dader, de 22-jarige lasser E. L. uit Dortmund gearresteerd worden. Hij is ingesloten en zal ter beschikking van de justitie gesteld worden. De jonge Duitser had enige tyd gele den het meisje in Amsterdam ontmoet. Zij hadden een afspraak gemaakt voor donderdag, maar op het moment van de afspraak was Inge niet thuis. Daarover heeft L. zich erg boos gemaakt, wellicht uit jaloezie, al was hiervoor geen reden. Een jonger zusje, Fenna, van dertien jaar, liet L. zolang in de woonkamer. De moeder van de beide meisjes was niet thuis. Toen Inge thuiskwam ontstond een kleine ruzie, maar die werd bij gelegd. Fenna verliet toen de woning om naar een wasserette te gaan. Toen de jongen en het meisje samen waren is de ruzie weer opgelaaid en daarbij wond de jeugdige lasser zich zo op, dat hij het meisje bij de keel greep, haar met een stuk snoer wurgde en vervolgens nog met. een aardappelschimesjel, dat toe vallig op tafel lag, in de hals stak. Hierop verliet hij het huis en ging de stad op zoek naar een kamer, c hij vond in een hotel. Nog donderda avond laat kon hij door de Groning' recherche worden ingerekend. SAIGON Het nieuwe militaire be wind in Zuid-Vietnam heeft vrijdagmor gen vroeg op de grote markt van Sai gon. die omsingeld was door troepen en tanks, een jongeman van 20 jaar door een vuurpeloton laten terechtstellen. Met deze openbare executie heeft de nieuwe regering de boeddhisten willen tonen dat zij geen betogingen, bomaan slagen en relletjes meer duldt. De jongeman was door een militair gerechtshof ter dood veroordeeld op be schuldiging van terrorisme. Boeddhisti sche monniken hebben nog getracht de executie te voorkomen, maar dit heeft kennelijk niet mogen baten. BRUINISSE Bij laag water is gistermorges een van de werkers aan de Grevelingendam over deze nieuwe dijk in aanleg van Schou- wen-Duiveland naar Overflakkee gelopen. Hij is daarmee de eerste, ie te voet de afstand tussen beide eilanden heeft afgelegd. Bij hoog water is het totaal onmogelijk om de afsluitdam te komen. Het was een uitvoerder, de heer Willem de Geus (40 jaar) uit Herkingen, op Overflakkee. Hij is op deze wijze te voet naar zijn werk gegaan naar de Oostkophaven aan de kant van Schouwen. De heer De Geus kwam met droge vooeten op zijn werk aan. (Van onze correspondent) MIDDELBURG De 19-jarige oppe man C. v. D. uit Haamstede, had c 18 juni 1964 in zijn woonplaats tijder. een brandje, zekere B. die kwam kij ken. met een stuk brandhout geslagen Ruim een jaar geleden had B. hem op zijn beurt al eens met een Bacosleu- tel geslagen. Toen Van D. het feit pleeg de zei hij tegen B.: Nu is het een uil slag van 1-1., dus een gelijke stand' Gisteren had hij zich voor de politie rechter te Middelburg te verantwoor den. De officier vond hem een man. die gauw klaar stond om een ander een pak slaag te geven. Hij eiste 50 gulden of 10 dagen. De politierechter vonniste 75 gulden of 15 dagen. Toen de ver dachte het laatste woord kreeg zei hij: ..Als B. zo door gaat, sta ik hier over drie maanden weer." De 37-jarige arbeider J. H. te Zierik- zee had op 18 november aldaar op zettelijk een andere arbeider geslagen. Hij verklaarde dat hij dit had gedaan omdat die ander een dode rat in zijn jaszak had gestopt. Hij verklaarde ver der erg zenuwachtig te zijn. De Middel burgse politierechter zei tegen hem: „U zal uw zenuwen toch in bedwang moeten houden. U hebt reeds een ver oordeling wegens mishandeling gehad, al is dat geruime tijd geleden. De offi cier eiste 50 gulden of 10 dagen. De politierechter maakte er 30 gulden of 6 dagen van.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 15