GERRIT DE JONGE EN ZONEN naaimachine- MONTEURS TV. J electron BACKER EN RUEB nalrena Aan DE P toestel "1 I I L electromonteurs plaatwerker-lassers er WATERBOUWKUNDIGE OPZICHTERS VERPLEEGSTER ONDERZOEKAMBTENAAR TYPISTE Gemeente Terneuzen N.V. Geldschietbank „FISKALEEN" I.G.B. assistent inkoopafdeling BERGEN OP ZOOM en OOSTERHOUT vragen: EEN INGENIEUR SiOL een vlotte typiste CHEF SCHADE-AFDELING W. Timmermans en Zonen Natrena smaakt even goed en is calorievrij. ARDEN] Frisse \i van vr< missie! 20 UW PHILIPS T.V.-TOESTEL door ons geïnstalleerd geeft de meeste voldoening Oranjestraat 2 - Zeestraat - Axel - tel. 01155-565 Sf.-Elisabethziekenhuis te Sluiskil (Z.) Gemeentelijke Sociale Dienst Middelburg DE KLOKKENBERG' TUINLIEDEN GELD NODIG BONTMANTELS KEES VAN DE VEN VROOM DREESMANN GEMEENTE BREDA enige exportmedewerkers(sters) stop»eldie 1 tfSe.de* Voor het warmste vuur, de haardolie van Avonturen van Suske en Wi«ke DE KODDIGE KATER ttliinw niet'. Ikheb een bevroren hart fDie0es 'la- km Vin raken'. hts rk dus toed begrefienhebishet neen', ttu dan gaan juhie nog fraaie dingen beiern, hoor'. Sushe, houd hem nog even hier' misschien verbetert mharahter als mtied hem even bestraalt'r M 65 - Jongci DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 20 In het begint in maart een praeklinische periode voor de opleiding tot Sollicitaties te richten aan de Geneesheer- Directeur. Sollicitanten worden opgeroepen voor de functie van die in hoofdzaak zal worden belast met werkzaam heden in de buitendienst. Salarisgrenzen f 593.tot f 730.— bruto per maand -\- vakantietoeslag en eventuele huurcompensatie. Voor aanstelling in deze rang is vereist het bezit van het diploma middelbare sociale arbeid, tact in de omgang met mensen en een behoorlijke stijl. Bij het niet bezitten van het vakdiploma kan aan stelling plaats vinden in een lagere rang, met sa larisgrenzen van f 545.tot f 686,bruto per maand 4- vorengenoemde toeslagen. In dat geval is het volgen van een vakopleiding verplicht. De gemeente Middelburg is aangesloten bij het in stituut ziektekostenvoorziening ambtenaren. Ook zijn van toepassing gunstige regelingen voor ver plaatsingskosten, premiesparen en studiekosten. Met reeds gemaakte vakantieplannen kan rekening worden gehouden. Op het salaris wordt geen A.O. W.-premie ingehouden. Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven met uitvoerige inlichtingen en opgave van referenties vóór 13 februari a.s. bij de directeur van de dienst, Stadhuisstraat 5, Middelburg. f/ Bij de medische administratie be staat gelegenheid tot plaatsing van een Sollicitaties met inlichtingen omtrent leeftijd, opleiding en ervaring te richten aan de econo misch directeur, Galderseweg 81, Breda. De dienst Openbare Werken in oprichting, vraagt voor haar afdeling plantsoenen Het bezit van het diploma le en/of 2e knecht of van een algemene lagere tuinbouwcursus, wordt op prijs gesteld. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervaring. Sollicitaties te richten aan de directeur Open bare Werken i.o.. Markt 13, Terneuzen. Bel: 01600-47850 - VOOR ELK DOEL - AFLOSSINGEN in 18 - 24 - 30 - 36 maanden Voor Breda en omstreken, (ong. 20 km) bieden wij speciale service. Door onderstaande coupon in te vullen worden U: alle gewenste inlichtingen geheel vrijblij vend - thuis verstrekt. Bijkantoor: VEEMARKTSTRAAT 14 B - BREDA Naam -. Adres wenst bezoek: ja/neen Met blokletters invullen. Buiten Breda en omgeving zenden wij gaarne alle gewenste inlichtingen per post. Lange Persianer Pattes 395,- Lange Nerfspootjes 750,- Nieuwlandstraat 3, Tilburg, tel. 04250-26617 BREDA - vraagt: tot wiens taak o.m. zullen behoren De planning van transporten en werkverdeling ehanf- fenrs, alsmede het assisteren hij de voorbereiding van inkooporders. Onze gedachten gaan uit naar een jongeman van 18-25 jaar met een U.L.O.-vooropleiding en ervaring in onze bedrijfstak of de handel in bouwmaterialen. Salaris nader overeen te komen mede afhankelijk van leeftijd en ervaring; opname in het pensioenfonds der onderneming. Sollicitaties te richten aan het hoofdkantoor der N.V. In ternationale Gewapendbeton-Bouw, Willemstr. 28, Breda BEKUfciN UP ZOOM OObThKHOUT Bij de dienst van openbare werken kan worden geplaatst: in de functie van plaatsvervangend hoofd van de civiel technische afdeling. Vereist: diploma civiel-ingenieur T.H. Delft. Salariëring nader overeen te komen. Sollicitaties onder no. 11 voor 1 maart 1965 aan de directeur van openbare werken, Wilhehninapark 27, Breda. POWER^TOOLS TOOLS SKIL (NEDERLAND) N.V. dochtermaatschappij van een der grootste Amerikaanse fabrieken van elektrisch gereedschap, vraagt voor spoedige indiensttreding: welke na een inwerkperiode zelfstandig exporttransacties moeten kunnen afwikkelen. Gegadigden voor deze vacatures dienen in het bezit te zijn van een MULO-diploma en te beschikken over vol doende kennis van tenminste de Engelse taal. Het bezit van een of meerdere correspondentie-diploma's en/of ervaring in soortgelijke funktie strekt tot aanbeveling Voor jongere krachten in de leeftijd van 17-25 jaar een uitstekende gelegenheid zich verder in de behandeling van exportzaken te bekwamen. Uitvoerige sollicitaties worden gaarne tegemoetgezien door: SKIL (Nederland) N.V. Afd. Personeelszaken, Konijnenberg 60 - Breda tel. (01600) 24511. Zij moeten in het bezit zijn van het diploma voor de naaimachinehandel. Wij BIEDEN: Een aantrekkelijke positie met goede salariëring en uitstekende sociale voor zieningen w.o. opname in pensioenfonds en aan trekkelijke korting op personeelsinkopen. Aanmelden: Dagelijks van 9 tot 6 uur. Afdeling Personeelszaken. TE KOOP wegens omstandigheden Goed onderhouden. Brieven onder no. S 19390-0 bureau van dit blad. Gevraagd zo spoedig mogelijk Prettige afwisselende werkkring Makelaarskantoor KAMPERS, Hoofdstr. 18 's-Gravenmoer Tel. 01623 - 3149 Ingenieurs- en Architectenbureau v/h J. VAN HASSELT en DE KONING bijkantoor te Oostburg VRAAGT VOOR SPOEDIGE INDIENST TREDING voor toezicht op en voorbereiding van waterbouwkundige werken, rioleringen en wegen. Middelbaar technische opleiding vereist. Uitzending naar het buitenland behoort tot de mogelijkheden Bij indiensttreding opname in ouderdoms-, invaliditeits-, weduwen- en wezenpensioenregeling en ongevallenverzekering. Sollicitaties met volledige inlichtingen te zenden aan het BIJKANTOOR TE OOSTBURG, ZUIDZANDSESTRAAT 30. In verband met de funktieverbetering binnen het bedrijf van de huidige chef/procuratiehouder moet op korte termijn worden voorzien in de funktie van De Direktie van W. Timmermans Zonen Assurantiën wenst voor de bezetting van deze funktie in kontakt te komen met een schade-man met assurantie-technische kennis en praktische ervaring in schadebehandeling. De funktionaris moet in staal zijn voor een viertal vol macht-maatschappijen schaden in een groot aantal bran ches zelfstandig te behandelen. In deze werkzaamheden moet hij leiding kunnen geven aan zijn medewerkers. Vooral zal worden gelet of de kandidaat past in een snel groeiend bedrijf waarin jonge mensen leidinggevende posities innemen. Voor deze verantwoordelijke levenspositie kan een uit stekende salariëring worden toegezegd. Premievrij pen sioen, woning komt beschikbaar. Eigenhandig geschreven brieven met recente pasfoto te richten aan de Direktie van Assurantiën Anno 1857. Postbus 10, Waalwijk Electrotechnische Installatie-afdeling van de N.V. MACHINEFABRIEK „BREDA" voorheen Backer en Rueb te Breda In onze werkplaats met overwegend enkelstuks productie van speciale installaties op het gebied van automatisering, meet- en regeltechniek, afstandsbesturing, hoog spanning en laagspanning, zoeken wij enkele bekwame Hebt u belangstelling voor dit interessant en afwisselend werk, richt u zich dan tot de Sociale Dienst van ons bedrijf. Speelhuis laan 173 te Breda, fel. 24281. U kunt zich ook vervoegen op dinsdagavond 2 februari a.s. tus sen 19.30—20.30 uur in Café-Restaurant „De Graanbeurs", Reigerstraat 18, Breda. Het nieuwste zoetmiddel zonder enige bij- of nasmaak dank zij twee samen werkende zoetstoffen. Vraag uw apo theker of drogist 'n gratis monster en proef het morgen zélf! Calorievrij zoet elegante tafelverpakking met 500 tabletjes 3.50 een handig zakdoosje met 100 tabletjes 0.90 (BAYE Goedgekeurd'door de N.V.S. vB, Fina Nederland N.V. verkoopadressen: Fa. JACQ. GEIRNAERT-MOUTON en Co. Westkade 64 tel 01158-602. Sas van Gent. 1. J. PU V EN BROEK Oude Kerkstraat 7b - tel. 01177-325. Aardenburg. BRANDSTOFFENHANDEL STROO C.V. Cruquiusstraat 35. tel. 01184-3563. Noordstraat 84, tel 01184-2701, Vlissingen Reynhout's Kolen- en Oliehandel „DE KOLENMIJN" Voorstad 81 - tel 01100-5324-7969 Goes. H. VAN AERDE Middenstraat 109 - tel. 01157-261 Sluiskil Fa. TH. VAN PARIJS en Zn. Valeiskreek O 52 Eede. tel. 01175-237. Aardenburg. JOH DE FE1JTER Lange Heerenstraal 9 - teL 01173-337, Schoondijke. Fa. H. en C. v.d. SANDE KOLENHANDEL Mercuriusstraat 20 - tel 01172-894 b.g.g. 731, Bresken!. L. C. BOL1ER - Service-station FINA Kanaalweg 36 - tel. 01180-3363 Middelburg. door W. VAN DER STEEN 111112. En wie ver schijnt dóór ten tonele? Het is onze keiharde Lam- bik, de man met het be vroren hart! Hij komt on derhandelen met de burge meester, en de dingen, die hij daar zo maar durft te verkondigen zijn niet mis selijk. Maar de burgemees ter is ook niet misselijk. Zoals het een ware burger vader betaamt slaat hij met de vuist op tafel en ver klaart, dat hij zijn dorp „nooit" zal overgeven. Lambik is niet te ver murwen, misschien, dat zijn ijskoude hart ontdooit als Siegfried komt met zijn straalkachelt j esblik! 21 BRUSSEL He met de jaren een Noordbrabanders en gesloten dat de mooi ten offer zal vallen 9 voornemen, een reul het aldus gevormde het Schelde-Rijn-akl geleverd om verziltil Zeeuwse meer van waterplas. BREDA Marianhill in zyn serie missiepubli nummer uitgegeven var GERENKRANT, waarva doeling ligt, dat ze maa verschijnen. De M 65-JONGERE1N maakt volgens het proeéj teenerkranten van het oogt een uiting te zijnl jongeren, katholiek eifl „een vluchtige weerspie! daag", zoals in de aani beschreven. In het eerste nummed kele moderne religieuzj artikel over het hindoeïsl punten met de christelijl beschouwingen over del het traditionele missiebei cumene wordt belicht inl het protestantisme in Lin vinden we ook iets ovj sport en over de revolu wereld. Het nummer heeft een opmaak, een groot aanta grappige cartoons van M De redactie bestaat uit JoJ den. Wjm Timmermans, en Marjo van Soest. Da manier, waarop dei hun onderwerpen aan en de gevarieerdheid goed voor een zeer a£ heel, dat zeker niet hetl van de oude missieblaacT lijk is dit het eerste „ij de jongeren, dat zich op. derne manier durlt te pi Deze tekening illust dende artikel, dat g vattingen van de i De Permische-periode, tot 230 miljoen jaar gele( was een tijd van grote genstellingen. Het nooi lijk halfrond bezat toen warm en steeds droger v dend klimaat. Uitdroge waterbekkens ileten de c ste lagen steenzout en k zout achter, die uit het hele verleden van de as bekend zijn. De toenma Middellandse Zee bezat rijke warmwaterfauna. Maar op het zuidelijk h rond traden terzelfder uitgestrekte landijsmas op een heerste bijgevolg onaangename koude, sommige plaótsen li< weer afsmeltende en nieuw groter wordende zengletsjers een laag m nepuin achter van niet n der dan 700 meter dikte We beperken ons ditr tot het warme noorden, het laatste deel van Steenkooltijdperk was

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 12