ERS ISJES Haaietanden: Renault 1500 in juni rijp voor de produktie Mokkende Kroestjev jaagt en fokt varkentjes KREMLIN VERTROETELT AFGEZETTE PREMIER Dik pensioen, dure villa, mooie flat en fraaie auto ief werk tatie Cortina 1965 heeft vliegtuigventilatie 19 Hij mijdt contact Met de beentjes door de vloer. Ventilatie Wegenbelasting regeling is niet zo erg moeilijk Contactpuntjes Tips-tips-tips-tips Versnelling 18 DAGBLAD DE STEM VAN ZATERDAG 30 JANUARI 1965 ■L werkzaamheden laatsingsmogelijk- St Ie M. Lekens, Markt 25, R. Dieleman, Noord- ant „Seheldericht", A. 9.00 uur. ap", J. Martens, Kerse- /n, Achter de Kerk, K. ir. Eenhoornplantsoen 2, W. Groosman-Schee- Assche, Noordstraat 5, rfe d'Or", P. Provoost, )0 uur. op onze Afdeling aarmee overeen- iotheek. aarmee overeen- eiding. et Hoofd van de Af- ai 6, Middelburg. 1180-3143, toestel 71 voorwaarden Onder: Een groot verzamelaar van haaietanden is de heer Faas, eigenaar van een hotel dat op zee uitziet. Rechts boven: het ge bit van een haai, gereconstrueerd op het zand. Glimlachend tovert de zon dui zenden lichtjes in het water. Grimmig beuken de woeste, uit dagende golven tegen het paal hoofd. Een felle westerstorm zwiept de lange witte rollers hoog op. Rusteloos jagen ze naar het strand, waar ze grommend in het zand bijten. Gierend van het lachen klimt de wind dan tegen de duinen op en duikelt met ple zier aan de andere kant weer naar beneden. Voortzoekend over het lage land naar nieuwe slacht offers. Een laatste blaadje aan de bomen, een eenzame fietser op een landweggetje Aan de voet van de duinen, op het strand van Cadzand lopen kleine fi guurtjes. Achter hen bruist de kolken de branding, boven hen buitelen meeu wen in de wind. Verloren in de win terse kou dwalen ze, het hoofd gebo gen, langs de vloedlijn. Met opgesla gen kragen, tornen ze gebogen tegen de stormwind op. Venijnige zandkor reltjes prikken in hun ogen. Ze mer ken het gewoonweg niet. Aandachtig speuren ze in het zand. Soms blijven ze even staan, schoppen met hun voet een gedeukt conservenblik je opzij of wroeten met hun handen in het vreem de mengelmoesje van schelpen, krabbe tjes, takken, zeesterren en noem maar op. Het lijkt wel of ze iets zoeken. Zijn ze misschien iets kwijt? ,.Nee dat niet maar we zoeken tanden." Tanden...? „Ja, aangespoelde haaietanden". Een beetje ongelovig begin je naar de zee te kijken of je soms nergens een haai op ziet duiken. „Nee, kijkt u maar eens hier" .Een grote witte zakdoek wordt op het strand uitgespreid. Voorzichtig, alsof het waardevolle sieraden zijn worden ze er één voor één opgelegd, de haaietanden. Grote en kleine, dik ke en dunne. Diepzwarte, glanzende tanden, eens het machtige wapen van een roofzuch tige haai, nu bengelen ze aan een snoer om de hals van jonge meisjes. De jongens dwalen uren langs het strand, zoekend naar de half onder het zand verborgen tanden, om daar van voor hun uitverkoren meisje de mooiste ketting van heel Cadzand te maken. Een vreemde speling van het lot is, dat de tanden juist aanspoelen voor de deur van een verwoed fossielenver zamelaar, de heer Faas jr., eigenaar van het hotel Noordzee boven op de boulevard. Hij bezit een uitgebreide collectie schelpen en haaietanden. net jes gesorteerd naar grootte in allerlei vakjes ondergebracht. „Daar zit uren zoeken in", zegt de hoteleigenaar terwijl hij op zijn do zen met fossielen wijst. „Deze tanden, die miljoenen jaren oud zijn geworden meegevoerd door een zeestroming, die een oude aardlaag voor de kust van Knokke afkavelt', ,,De stukjes steen, tanden en schelpen spoelen dan hier op het strand van Cadzand aan." Hij is terecht erg trots op zijn ver zameling .Soms is de heer Faas wel een beetje jaloers als een amateur haaietanaenzoeker" precies een mooi exemplaar voor zijn neus wegkaapt. ,,Maar hebben is hebben", zegt hij. Hiernaast: Wat zou een haai er van vinden, als hij zag hoe zijn vraatzuchtige tanden worden ge bruikt om de schoonheid van 'n vrouwelijke hals te accentueren? MOSKOU - Drie maanden na zijn val leidt Nikita Kroestjev een terug- getrokken leven, naar verlu.dt wrokkend over de ondankbaarheid van zijn vroegere vr,enden en kameraden, al hebben zij hem weliswaar in het genLt gesteld van het hoogste pensioen dat men in de Sovjet-Unie maar kan ST" voormalige P/emier v.n de Sovjet-Unie is nu, althans voorlopig, sLht 9r°n59era\ dS 3r00,Ste vernedering ondergaan dfé slechts een man die op het toppunt van de macht staat, kan ondergaan Hii is veroordeeld tot politiek nietsdoen en stilzwijgen. Maar de energieke 70-jarige heeft nog altijd de beschikking over alle gemakken hierien thv6 maatschappu maar kan bieden Noch Kroestjev noch zijn naaste persoonlijke vrienden of familieleden hoeven bevreesd te zijn voor maatrege len tegen hun persoon, zoals die tijdens Stalms terreurbewind gebruikelijk waren jegens m ongenade gevallen kameraden Dat Kroestjev sinds zijn val op 15 ok tober niet meer in het openbaar is gezien is aan hemzelf te wijten. Hij heeft geweigerd buitenlandse com nunistische delegaties te ontvangen, dii gekomen waren om een verklaring t( vragen voor zijn afzetting. En ook heef- lij zich doof gehouden voor alle verzoe een om interviews of om een verklaring af te leggen of bij iemand anders op be zoek te komen, dan bij zijn naaste vrien den en verwanten. De verbitterde voormalige baas van he; Kremlin heeft nog steeds geen gebruil- w'Hen maken van de ruime en geriefe hjke flat die de huidige machthebber." hem in het exclusieve deel van de hoofd stad. in de Lenin-heuvels, ter beschik king hebben gesteld. Rij schijnt er de voorkeur aan gegeven te hebben zijn laatste levensjaren dooi te brengen op hel even comfortabele en exclcsieve buitenverblijf in Oesovo, om- geve.j door pijnbomen en gelegen aan ae boorden van de Moskwa. Het is de van, vaar kroestjev op het hoogtepunt riïl m^cht eens de voormalige Ame- ontvlng8 vice-president Richard Nixon Kroestjev geniet het maximum-pen sioen van 300 roebel (1.200 gulden) per maand voor prominente staatsburgers. Het maximum pensioen voor gewone burgers bedraagt 120 roebels. Dit bedrag krijgt Kroestjevs vrouw maandelijks uitgekeerd. Het totale maandelijkse inkomen van 420 roebel zou voor de familie Kroestjev niet voldoende zijn om dezelfde staat als vroeger te kunnen voeren, als hen daar naast niet de belangrijke voorrechten waren gelaten welke slechts aan een handjevol mensen in de Sovjet-Unie zijn voorbehouden. Zij hebben voor het leven de beschik king over de volledig gemeubileerde villa in Oesovo, met vijf door de staat betaal de bedienden. Daarvoor behoeven zij geen enkele vergoeding te betalen. Ook staat .Tsjaika" auto met 'n chauffeur te hunner beschikking. De flat op de Lenin-heuvels wordt voor onbepaalde tijd voor de Kroestjevs vrijgehouden, mochten zij ge noeg krijgen van het leven op het land. Men zegt dat Kroestjev, een uitsteken de schutter, veel tijd besteedt aan zijn geliefd tijdverdrijf de jacht op elan den, herten en hazen. Kroestjev in betere dagen...* 7 Op het landgoed zijn kassen voor de teelt van bloemen en groenten en een kleine boerderij waar Kroestjev varkens teelt en experimenteert metkorenzaden die hem door zijn Amerikaanse vriend Roswell Garst, een miljonair-hereboer in Iowa, worden gezonden. Als hij niet op jacht is of op de boer derij werkt, maakt Kroestjev lange wan delingen in de bossen met zijn vrouw en met zijn kleinkinderen, de kinderen van schoonzoon Alexei Adzjoebei, de gewezen hoofdredacteur van het regeringsblad Izvestia. Evenals zijn schoonvader in on genade gevallen, bekleedt Adzjoebei de functie van plaatsvervangend hoofdredac teur van „USSR", een geïllustreerd maandblad. Volgens Russen die het we ten kunnen doet hij opgewekt en be kwaam zijn werk. Zijn vrouw, Rada, is plaatsvervangend hoofdredactrice van „Wetenschap en leven", een populair- wetenschappelijk maandblad, dezelfde functie die zij voor haar vaders val be kleedde. Een andere dochter van Kroestjev. Julia, werkt bij het persbureau Novosti, in dezelfde straat waar het bureau is van Galina Breznjev, dochter van de huidige partijleider, Leonid Breznjev. Met de vroegere naaste medewerkers van Kroestjev gaat het ook betrekkelijk goed.. De voormalige hoofdredacteur van de Prawda, Pavel Satjoekov, is thans „verantwoordelijk secretaris" (in feite de voornaamste politieke officier) van „Par tijleven", de gezaghebbende spreekbuis van het centrale comité. Mikhail Karla- mov, ex-directeu.r van het radio- en tele visiewezen, plaatsvervangend directeur van „Politizdat", de voornaamste politie ke uitgeverij. Geen enkel lid van Kroestjevs kabi net, van de oude garde, is uit zijn func tie gezet. Geruchten en voorspellingen als zou de minister van defensie, maarschalk Malinovski, worden ontslagen zijn zon der grond gebleken. Dat is ook het geval met de voorspellingen betreffende de mi nister van cultuur Jekaterina Foertseva. en de minister van buitenlandse zaken Andrei Gromiko. AALST Het inspectiebezoek, dat een ambtenaar van de dienst der openbare gebouwen in België dezer dagen bracht aan de rijksschool voor meisjes in het Belgische Aalst, heeft op spectaculaire en voor de inspecteur zeer pijnlijke wijze aangetoond, dat het onderzoek allerminst overbodig was. Toen de ambtenaar tijdens zijn rond gang in gezelschap van de directrice de zolder van het gebouw bezocht, zakte de vloer in. De inspecteur viel door het ont stane gat en kwam tot grote schrik van de leerlingen terecht op een tafel in een 'n verdieping lager gelegen klas. Hij liep daarbij ernstige kneuzingen op. Het hiaat dat bij Renault was ontstaan na het wegvallen van de Fregate is weer uit de wereld geholpen nu de Franse construc teurs in de afgelopen jaren een Renault 1500 op stapel hebben ge zet, waarvan enige tijd geleden al weer de eerste uit de Franse staatsfabrieken zijn gekomen. Het is de Renault 1500, die de type aanduiding „16" heeft gekregen. Zon 300 wagens zijn thans afge leverd, maar deze produkten zijn nog niet bestemd voor de ver koop. Voorlopig blüven func- jb tionarissen van Renault ach- 1 mk ter het stuur van deze wa- 1 U ZB ïl gen zitten, waardoor men inUII hoopt dat de eerste storin gen die by het nieuwe mo del kunnen optreden verhol- pen kunnen worden, voordat men de 1500 volledig in pro- ■in duktie gaat nemen. Deze wa- WlB# gen, die een geheel eigen lijn heeft en in de middenklasse g (prys waarschijnlijk tussen de f 7.185,— en f 7.895,—) 1 ril9 komt te liggen, zal in juli in I Brl Frankrijk te koop zijn en waarschijnlijk pas eind van dit jaar in Nederland ver schijnen. Een van de „prototypen", zo als Renault de eerste 300 wagens heeft aangeduid, heeft ons in staat gesteld na ongeveer 200 kilometer afwisselend wegdek en onder zeer gevarieerde situ- actie aan de Middellandse Zee, een glo bale indruk te geven. m Het benzine-verbruik tijdens deze pe riode bedroeg 1 10,5. De besturing van de R 16 was een der eerste zaken die onmiddellijk opviel. De wagen, met een 1470 cc lijn-motor, watergekoeld, wordt op de voorwielen aangedreven, waar door bediening van het stuur wat zwaar is. De, enigszins indirecte, besturing is evenwel prettig, want ondanks de voor wielaandrijving was geen trilling in het stuur waarneembaar, waardoor men op een bochtig bergtraject geen last kreeg van vermoeidheid in de handen. as, ligt namelijk achter de vooras. On danks deze plaatsing blijft er in de wa gen voor bestuurder en passagier nog voldoende ruimte over om de benen ge makkelijk te plaatsen. Op de wegligging van de R 16 valt niets aan te merken. Ook niet op de ve ring. Alleen bij een flinke belasting achter in de wagen, zat dit deel van de 1500 wat door. Door een speciale (een voudige) constructie kan men echter de koplampen verstellen, waardoor men weer goed licht op de weg krijgt Ove rigens heeft de R 16 achter de voor- stoelen nog een bijzondere constructie. De wagen die over vijf deuren beschikt, kan namelijk vrij gemakkelijk als een soort station-car worden ingericht. Door verschillende plaatsingsmogelijkheden van de achterbank kan men een baga geruimte creëren die 346 liter (in nor male stand), 424 liter, 759 liter of 975 li ter (bij een geheel verwijderde achter bank) kan bevatten. De achterdeur gaat naar boven open, terwyl de vier andere deuren van de R 16 een ruime toegang geven tot het zeer verzorgde interieur. Als men in de wagen zit blijkt onmiddellijk dat het uitzicht uitstekend is, terwijl de hoog doorlopende voorruit de chauffeur ook op stoplichten een goed zicht geeft. De ruitenwisser (de bedieningsorga nen liggen goed binnen bereik) bestrij ken de voorruit uitstekend. Door een ingenieus ventilatiesysteem kunnen de ruiten van de R 16 niet meer beslaan, terwijl het zelfs mogelijk is koude lucht op het gezicht te richten en warme lucht op de voeten te krijgen. Doordat met dit systeem de ramen 's winters gesloten kunnen blijven ont staat er in de R 16 geen tocht. Tot slot nog een opmerking. De rem men vohden wij niet het sterkste deel wagen zal verschijnen in de klasse tus sen de 800 cc en 1500 cc. Men heeft be sloten dit project niet uit te voeren, van de wagen. Bij stevig remmen moe ten de pedalen nogal ferm worden inge trapt. Het was daarom beter geweest dat men de wagen met een remibekrach- tiger had uitgevoerd, die de schijfrem men voor en de trommelremmen achter, gemakkelijker in werking stelt. Als de wagen echter in juli op de weg komt zal hier wel verandering in zijn. De invoering van de nieuwe wegen belasting-tarieven met ingang van 1 fe bruari heeft bjj wat beryders van mo torvoertuigen verwarring gebracht. De regeling is echter vry eenvoudig. De nieuwe tarieven die met ingang van 1 februari van kracht zÜ'n» gaan voor de bezitters van motorrytuigenbe- lastingkaarten pas in, wanneer zy een nieuwe kaart moeten aanvragen, zodat men tussentyds in ieder geval geen aan vulling op het reeds betaalde bedrag behoeft te voldoen. De prijsverhoging van 65% zal de volgende nieuwe tarieven met zich meebrengen: f 48 wordt f 79,20; f 56 wordt f 92,40; f 64 wordt f 105,60; f 72 wordt f 118,80; f 80 wordt f 132; f 96 wordt f 158,40; f 104 wordt f 171,60; f 112 wordt f 184,80; f 120 wordt f 195 en f 144 wordt f 219. '"Tussen portieren en deurpanelen I®, a 1 A pvfln^ 1 cc nnHpr mnfnrlrannpn Ptl tenf Tijdens de bergroute kwamen ook duidelijk de goede verhoudingen van de versnellingsbak naar voren. De eerste en tweede versnelling zijn misschien wat kort, maar in de bergen zeer pret tig, terwijl de derde versnelling voor inhaalmanoeuvres ideaal genoemd kan worden. Tot 110 km/u kan men in deze versnelling doortrekken zonder dat de motor een hinderlijk geluid gaat produ- 0 ceren. Op de Franse auto-routes bleek 140 km/u de top in de vierde versnel ling. Het moet echter gezegd zijn dat bij deze snelheid het motorgeluid wat te overdadig werd voor 'n 1,5 liter toeren- motor. Een wat betere isolatie zal dit geluid zeker kunnen beperken. De vier versnellingen zijn gesynchro niseerd en het behoort in de R 16 bijna tot de onmogelijkheden dat men de versnellingshandel op niet juiste wijze gaat hanteren. Het is overigens wel een vreemde gewaarwording als men onder de motorkap kijkt en dan het reserve wiel op de versnellingsbak, achter de radiateur, maar voor de motor ziet lig gen. De uit aluminium vervaardigde motor met een vijfmaal gelagerde kruk- Auto Union heeft sinds de herope ning in 1949 een miljoen auto's onder de merken DKW en Union geproduceerd. Ruim 450.000 van deze wagens zijn in Duitsland in gebruik. De prijzen van de Volvo's zijn ver laagd. De prijzen zijn thans: Volvo p 544 3 versn. f 8990,Volvo p 544 4 versn. f 9400,—; Volvo p 544 90 pk f 9950,—; Volvo p 121 coach f 10.870,Volvo p 121 Sedan f 11.210,Volvo p 122 s coach f 11.650,Volvo p 122 s Sedan f 11.990,—; Volvo p 1800 s f 18.975,—. Aldus is o.a. de p 544 met f 260,ver laagd en o.a. de p 1800 met maar liefst f 1.000,—. Fiat is niet achtergebleven bij de al gemene prijsverlaging die voor Itali aanse en Duitse merken wordt ver wacht. Tot de 1300 blijven de prijzen onveranderd maar vanaf de 1300 gel den thans de volgende tarieven: 1300 f 6.890,—; Fiat 1500 7.190,—; Fiat 1500 Comfort f 7.750,Fiat 1500 1 f 8.500, Fiat 1800 b f 9.700,— en Fiat 2300 f 12.400,—. De dagproduktie van de nieuwe Fiat 850 bedraagt momenteel meer dan 1000. Zodoende heeft men in de korte tijd dat de wagen te koop is, maar liefst 100.000 wagens kunnen produceren. BMW zal over niet zo lange tijd met een BMW 1800 coupé op de markt ko men. Het zal een wagen worden met een geheel nieuwe lijn. De persafdeling van BMW heeft thans officieel bekend gemaakt dat er voorlopig geen nieuwe Aero-Flow-luchtvervcrsing, een sys teem dat in vliegtuigen wordt gebruikt is thans ook in een automobiel van Ford te vinden. De nieuwe Cortina 1965, een wagen waaraan wat nieuwtjes zyn te vinden heeft deze verversingsmogelyk- heden gekregen, waardoor thans om de 40 seconden de lucht in de wagen wordt ververst. De afgewerkte lucht wordt door speciale roosters in de achterzij- stylen van het dakpaneel naar buiten afgevoerd. De roosters aan beide zijde van het dashboard zijn zo geplaatst, dat het mo gelijk is de luchtstroom op vele manie ren in te stellen. Beslagen of bevroren zijramen kunnen dan ook niet meer in de Cortina 1965 voorkomen. Naast deze gemakkelijk te bedienen Aero-Flow-luchtverversing, heeft de Cortina 1965 nog een aantal belangrijke wijzigingen ondergaan Aan de voorzij de van de wagen vallen onmiddellijk de massieve brede grillige koplampen met ingebouwde, gecombineerde stads- en knipperlichten op, terwijl ook het Con sul-embleem op de wagen is vervangen door Cortina. Het instrumentarium in de wagen is nu geheel compleet. Temperatuurmeter, handige wipschakelaars voor stads- en groot licht en o.a. dashboardverlichting liggen goed binnen bereik van oog en hand. Het veiligheidsstuur, met verzon ken naaf, heeft een kleiner diameter ge kregen en het bevindt zich verder van de berijder af. Tot de standaarduitrus ting van de Cortina 1965 behoren schijf remmen op de voorwielen. Behalve de reeds genoemde verbete ringen aan de Cortina 1965 heeft de Cortina GT ook nog een onafhankelijke achterwielvering gekregen. Tevens werd het dash-board geheel vernieuwd, waardoor de oliedrukmeter, tempera tuurmeter, ampère- en benzinemeter overzichtelijk centraal op het dashboard werden geplaatst. De toerenteller werd eveneens in het dashboard opgenomen, naast de snelheidsmeter. ussen portieren en deurpanelen I®, evenals onder motorkappen en kof ferdeksels, een waterkering aangebracht in de vorm van rubberstroken. Om dit rubber zo lang mogelijk elastisch en vooral „heel" te houden is het raadzaam b.v. om de drie weken een, in talkpoe der „gedrenkte" doek langs de stroken te wrijven. Als u toch bezig is, ga dan met deze poederlap ook even langs de raamrubbers! Ts uw auto voorzien van aluminium- A sierstrippen en/of dito wieldoppen? Denk dan niet dat u daar niets aan hoeft te doen qua bescherming tegen weersinvloeden. Aluminiumcorrosie maakt het metaal zwart en dof en dan is het sierlijke er vrij gauw af. Ook pe kel heeft een funeste invloed op dit lichtmetaal en wel in de vorm van „put jes". Al met al redenen genoeg om ook het aluminium door middel van een waslaag of iets dergelijks een bescher mend huidje te geven. probeer een stevig stuk plastic te krij gen dat u, ingeval uw voorruit mocht sneuvelen (en die kans loopt iedereen) in het dan open raamgat kunt bevesti gen. Die bevestigingsmogelijkheid moet u uiteraard van te voren uitkienen en klaarmaken door b.v. het aanbrengen van bindgaten. Zo'n voorlopige ruit geeft u in elk geval enige mate van be scherming tegen wind en regen zodat u geen km's ver in de kou hoeft te zit ten. Cnelheid kost niet alleen extra benzine maar komt ook uw bandenrekening beslist niet ten goede. Wist u b.v. dat de bandenslijtage bij een snelheid van 120 km/u haast het dubbele is van de slijtage die optreedt bij 80 km/u? U vraagt maar. Ik heb zo'n idee, schrijft ons de heer H. te Breda, dat er een z.g. tubelessband van mijn auto lek is. In tegenstelling tot de overige, moet ik deze band n.L om de paar dagen weer op spanning laten brengen. De vraag is nu op welke manier kan ik controleren waar de band lekt en hoe dit te verhelpen. Het ontsnappen van lucht uit een tu belessband is meestal een kwestie van een minder goede afsluiting tegen de velgrand. Aannemende dat het ventiel niet lekt (op dezelfde wijze te controle ren als een fietsbandventiel) zit er niets anders op dan het wiel van de wagen te halen en dit in zijn geheel onder water te dompelen en dan goed uit te kijken naar ontsnappende luchtbelletjes. Op de plaats waar de luchtbel naar boven komt moet een lek aanwezig zijn. Zoals gezegd is dit meestal tussen band en velg en een gevolg van het ter plaatse niet vlak zijn van de velgrand. Om dit te verhelpen moet de band van de velg en de bewuste plaats dient dan gevlakt te worden door middel van een vijltje en nabewerkt met schuurlinnen. Na montage van de band dient de „onder- waterproef" herhaald te worden om zeker te zijn dat het euvel verholpen is. Als u niet beschikt over een grote wa- terkuip dan kunt u de band ook by ge deelten op lekkages gaan testen. Ook is het mogelijk het wiel horizontaal te leg gen en de ruimte tussen band en velg rand vol water te gieter Op deze wijze ontstaat een slootje water waardoor velgrandlekkages zichtbaar worden. Als u niet over geschikte demontage- en montagegereedschap beschikt raden wij u echter aan het repareren liever aan een vakman over te laten want met on deugdelijke spullen beschadigt u èn de velg en de band.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 11