VANlHOUTEN PlUöï-vins i85M Dagblad De Stem CHEFFIN EEN CHEF DE BUREAU Social bloed ia en !ub'lemn^$ehe aan it OPRUIMING GEBRUIKTE NAAIMACHINES W. RIKKEN N V. ,eIsoon««ÏÏÏÏS /Ca flïaisoit fondee pap Winkelbediende JfcK ST' Ruig ci Spuit X M \$5 ttietf Wfceti. DOE MEE! .V GELD? Een beste krant in elk opzicht s W. Biermans en Zoon Belangrijke Openbare Verkoping „OLD FIREHAND" DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 29 JANUARI 1965 Ja, Van Houten bestaat 150 jaar.En dat betekent feest! Feest voor iedereen. Het jubileumjaar gaat van start met een dubbele verrassing voor groot en klein Honderden kansen in de grote Van Houten Jubileumwedstrijd - inVichtingen WHIPPET SCHOENFABRIEK N.V. 13 COUMEX "\S té ■*&ri m 3 c V&» ■>sS Een supersnelle VH-150 straaljageri Daar hebben Uw kinderen dagenlang plezier van. De VH-150 straaljager vliegt en duikelt, stijgt en daalt.Fantastisch! Als vouwplaat gratis bij 5 van die heer lijke Van Houten repen van 20 cent. Met bovendien complete wedstrijdkaart voor de grote Van Houten Jubileumwedstrijd met f 15.000,— aan prijzen. Altijd mee nemen! 1e prijs f 1.000,2e prijs 500,3e prijs 250,verder 15 prijzen van f 150,—; 25 van 100,25 van f 50,—; 50 van f 25,— en 1500 500-grams chocolade tablet ten „Het Volle Pond". Zoveel kansen op een magnifieke prijs, mag U niet laten schieten. Voor smullen èn winnen: Van Houten! Dit moet U doen: Neem een gewone briefkaart vai» 10 eent en pfafc hierop de vH-merkjes van 5 Van Houten repen van 20 cent (of maak gebruik van de voorgedrukte wedstrijdkaart; die U vindt ep de straaljagervouw- plaat). Schrijf onderstaand rijmpje over en bedenk een originele 4e regel Noem kwaliteit steeds bij de naam: Van Houten moet U vragen. Chocola van wereldfaam, Noteer Uw eigen naam en adres en verzend de kaart aan: Van Houten Jubileumwedstrijd, Post bus 400, Breda. PALI MAIL wereldbekend aromtt King Size Filter PALL MALL vól geurige tabak PALL MAIL Packed with Pleasure *QMüeo*mi GENiET VAN VAN HOUTEN CHOCOLADE, DAT INSPIREERT U HET BEST Dat is alles. U mag zo vaak meedoen als U wilt Maar denk erom: inzenden vóór 15 maart 1965. De uitspraak van .de onpartijdige, deskundige jury is bindend. Er kan niet over worden gecorrespon deerd. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht voor 31 maart a.s. in alle prijzen. Alle machines zijn grondig nage zien en worden onder garantie verkocht. HANDNAAIMACHINES TRAP- EN SALONKASTMACHINES ELEKTRISCHE MACHINES ZIG.ZAG NAAIMACHINES PFAFF NAAIMACHINEHUIS Bergen op Zoom Kortemeestraat 17 tel. 5878 Roosendaal Nieuwe Markt 48 tel. 5546 Breda Lange Brugstraat 30 tel. 31745 N.V. Finan- eringsbank Hufima, Emmasingel 33 a,Weert. Tei.04950-3230. Alle financieringen.Agenten in alleplaatsen. Sunder! 01696-2200^. 2333 DONGEN ZOEKT Vereisten voor deze functie zijn: T S.P.D. of daarmee gelijk staande opleiding. 2 Vlot kunnen corresponde ren in Nederlands en de vreemde talen vooral Duits 3 Ruime praktische ervaring Geboden wordt een interes sante en zelfstandige functie. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van per sonalia, opleiding en werkervaring te richten aan de directie van bovengenoemde N.V. In ons modern er plaats voor: .MODEHUIS" te DELFT is Onze gedachten gaan uit naar een persoonlijkheid met jarenlange er varing in de dames-confectie, gewend om leiding te geven (klein verkoop team) en om op prettige tactvolle wijze onze klanten tegemoet te treden. Ook eerste verkoopsters, welke me nen aan bovenstaande te kunnen voldoen komen voor deze functie in aanmerking. Voor de juiste kracht ligt hier een levenspositie, die dienovereenkomstig gehonoreerd zal worden. Voor ongehuwde, eventueel direct woongelegenheid beschikbaar. Uitvoerige schriftelijke sollicitaties verge zeld van recente pasfoto te richten aan de Directie van: modeli Dames-Confectie en Mode. DELFT TIMORSTRAAT 12 Voor spoedige indiensttreding gevraagd: sf; Prettige werkkring Goede sociale voorzieningen. Sollicitaties uitsluitend mondeling te richten aan IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN BOUW ARTIKELEN Ëindstraat 24, Breda. TE BREDA Op ZATERDAG 30 JANUARI des n.m. 2 uur zal door de Beëd. Makelaar A. H. Zellenr&th in de tuinzaal van Café-Restaurant Bosch, hek, dr. Schaepmanlaan no. 1 te Breda, publiek worden verkocht EEN GROTE PARTIJ TAPIJTEN (in alle maten) en vaste vloerbedekking welke wegens opheffing van het Ned. Depot van een der grootste Tapijtfabrieken geliquideerd moet worden. Een geselecteerde partij uitsluitend betere Perzische Tapqten waaronder Afghan - Herez - Mahal - Tebriz Marokkaans - Sbiras - Hamadan Beloudch Saruk enz. MEUBELEN Diverse Bankstellen (bekleed met exclusieve stoffen) fauteuils, tafels commodes enz. LINNENGOEDEREN in hoofdzaak Hotellinnen. PORCELEIN - AARDEWERK - GLASWERK Een cassette Gero tafelzilver en wat verder ter tafel zal worden ge bracht. BEZICHTIGING: vóór de veiling van 10-12 uur. Alle goederen worden tijdens de veiling getoond. 58 5. „Het kan niet- -Het is zijn geest!" Had ik hem niet mijn mes in het hart gestoken? Maar het voorwerp van mijn verbazing zal daar fors en springlevend aan het vuur: Par- ranoh!Snel nam ik nog het aantal Ponkas op en toen maakte ik dat ik weg kwam. Zonder hindernis bij Harry ge komen, beduidde ik hem mij te volgen en wij keerden op de zelfde weg, die wij gekomen waren terug. 0-d het punt ge komen, waar de vier Indianen- sporen zich splitsten, volgden wij het nieuwe spoor, dat door dichte struiken en planten recht op het dal toeliep, waar onze schildwacht zich bevond. Bij de ingang van d« holle weg gekomen, hoorden wij plotse ling een metaalachtig geluid. Ik nam mijn mes tussen de tanden en kroop heel voorzich tig in de richting van het ge luid. Het eerste, wat ik zag, dat hier niet thuishoorde, was een aantal bevervellen, waar naast een paar kromme been tjes in grote laarzen. Een wijd jachthemd hing hier overheen en dit werd weer overscha duwd door een rafelige vil'" hoed. En onder die rand glin sterden twee heldere oogjes, die het struikgewas speurend opnamen. Het was de kleine Sam. Maar hoe kwam die nu hier, terwijl hij al lang in d» vesting had moeten zijn? Ik be sloot hem een poets 11 bak ken. n> §SgRg|3»r WE BLIJ broed weldra een socii twintiger jaren v linge belangstelli bezig met een h einde het zo on begrijpen? Is het Het lijkt ons vee', het terugblikken óók trekking tot het onc| sprong voorwaarts, tijden brengt met z achterom tenein grijpen wat we de gaan laten. Het noj gen op de schaal v vorens we verder g achter ons latend pelde huid van de Met de laatstbedo4 en bekeken wij de vréésselijkl", een bl weekblad dat tegen vorige eeuw in Ams onder de nuchtere t politienieuws". Nico van het Vrije Volk, treffende en voor dii kenmerkende „nieuij vergezellende illustrj bloemlezing werd in lijk bij ,,de Arbeider onder de titel: „Het Wel dat was het! Het weekblad was de schrifturen van voor onze tijd zijn. criete dagbladen van schande van. Het ,,G' tienieuws" had nam/ listiek credo waar brood van lusten. H maar dan ook ólle i in binnen- en buiten! openhartig te zullen 1 het was wèl zo han streven een edel kli Het blad ontstond zo reactie op de oorlo het heldendom op h( belden, maar de we/ van de oorlog doodzi Immoreel, zouden want wtf doorzien c het Geïllustreerd P kwam niet aan de passing. Na de vei m«t sensationele ging het al spoedi liseren. Het steunde tig gezag en het ri< derf af over de nc de kindermoordena laars, de kwakzalve munisten, of wat de door liet gaan. Hoe reactionair net listiek opzicht ook u zich geen doeltreffend doxer verdediger van raai denken dan juist d Politienieuws" En da dergang. In één der verhief het blad verbi tegen de leden van vrijwillige brandweer, gen zijnde bij de kom.' we brandweerwagen werkzaamheden gingen! »P de slangen te gaarrl sterdammers, toen al I rig en roerig volkje, waj we stoombrandspuit rJ steld Het Geïllustreerl zegt chauvinistisch: wetsche spuit gaat id zoo spoedig mogelijk I klagen, al krijgt hij dl een pijnlijke duw. Vo brandspuit gaat men J maar grommend en ml minachting op het logd volgens de publieke ojj teraan, altijd te laat ko< sas water op den r< brand werpt, zonder an iL*

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 16