FIE D. Rempt algemeen voorzitter V.L.N. Parijs zette modeseizoen in Drukte rond Hoogovens U 2.06 U 1.82 U 1.58 U 1.98 U 1.92 Wat is een obligatierente-rekening? gemalen rpakt WARMBLOED-FOKKERIJ Ledental weer boven 10.000 gestegen Weer drie Fokker F-27 Friendships verkocht R.MEES&ZOONEN Record-winst bij Mobil Oil 11 Geschenk Van der Lely n.v. vestigt zich ook in Frankrijk Totaal al 292 Wereldscheepsbouw NOG GROTERE VOORSPRONG VOOR JAPAN Staking bij Ford in Genk (België) Dividendvoorstellen Uitverkoop in schoenzaken geen succes CFief-verkoper verduisterde tien mille MARKTEN WATERSTANDEN Amsterdamse Effectenbeurs 10 'sÜpit srnA '4KB lodellen in sierlijk smeed- is en modern metaal utsoorten, in prijzen van 196,— tot 29,75. BREDA TEL. 38880 ii DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JANUARI 1965 (Advertentie) Ook onze fokkerij beweegt zich meer in de richting van het zadelpaard doch overdreven bloedvoering wenst men te gen te gaan; onze bestaande goede fpk- stammen moeten behouden blijven. Het paard van het Groningse type „vergel- dert" snel. het Gelders type gaat wel meer naar het rijpaardtype en daarnaast begint het sportregisterpaard van zich te doen spreken. (Van onze correspondent) UTRECHT. De Vereniging tot be vordering van de Landbouwtuigpaard- fokkerij in Nederland (V.L.N.)ons £ro®*- ste warmbloedpaardenstamboek dat werkzaam is over geheel Nederland met uitzondering van de drie noordelijke pro vincies, heeft maandag in haar algemene vergadering te Utrecht de heer D. Rempt te Alkmaar, voorzitter der afdeling Noord-Holland van de V.L.N., met al gemene instemming benoemd tot alge meen voorzitter. Dit in de plaats van mr. C. Th. E. graaf van Lynden van Sandenburg wiens werk zaamheden als commissaris der koningin in Utrecht beletten dat hij voldoende tijd aan de V.L.N. kan besteden. De aftredende voorzitter is door het hoofdbestuur tot ere-voorzitter van de V.L.N. benoemd. Het was een druk bezochte vergade ring in het 26ste jaar van de V.L.N. Voorzitter v. Lynden herinnerde aan de succesvolle paardendemonstratie van vo rig jaar ter gelegenheid van het zilveren jubileum, waarin duidelijk bleek wat de fokkers hebben gepresteerd en waar ook bleek, het nog goede bestaansrecht van ons paard. In zijn openingswoord her dacht de voorzitter het overlijden van E. v. Binsbergen te Zoelen, oud-voorzit ter der (grootste) afdeling Gelderland van de V.L.N. en een eminente kracht in de fokkerij. De diverse huishoudelijke aangelegen heden werden vlot afgehandeld. Uit het jaarverslag van secretaris A. J. Ver mond bleek dat het ledental, dat einde 1963 tot beneden 10.000 was gedaald, in 1964 weer is toegenomen tot ruim 10.000. Het aantal geregistreerde veulens toonde een kleine vermindering. De jubileum keuring werd gememoreerd: aan H.K.H. kroonprinses Beatrix werd een driejarige schimmel-merrie ten geschenke aange boden en aan de -gemeente Utrecht twee paarden voor de bereden politie. Er was daar o.a. bezoek uit de omringende lan den waar men zich meer dan hier toe legt op het fokken van sportpaarden. Hiier te lande wordt de landbouwbruik- baarheid meer op de voorgrond gehou den. Te zijner tijd zal wel blijken welke fokrichting zal zegevieren. Met het noordelijke warmbloed paar denstamboek het N.W.P., wordt naar nauwere samenwerking gestreefd even als met een ponystamboek. Een langdurige rondvraag of slot van de vergadering was wel vooral gewijd aan de voorzitterswisseling. De heer v. Lynden v. Sandenburg bezag in een hu moristische beschouwing zijn komen en opkomen in de V.L.N. en hij hoopte als ere-voorzitter de banden met de vereni ging en haar leden nauw te kunnen on derhouden. Hij installeerde de heer Rempt als nieuwe voorzitter. Deze oordeelde het moeilijk de schei dende voorzitter te vervangen. Namens de leden wilde hij de heer v. Lynden een aandenken aanbieden: keuze uit twee; de begiftige mag de keuze dagen, weken, zelfs maanden in beraad houden. Er ging een deur open naast de bestuurstafel en binnen kwamen twee éénjarige merrie- paarden! Een opkomend applaus werd snel afgeremd. Het waren twe dochters van de hengst Wachtmeester, een vosbles en een schimmel (men meende dat de ere-voorzitters voorkeur uitging naar de schimmel kleur). Alles verliep heel goed beter dan indertijd met de koe op het toneel voor de t v. de paarden werden weer weg geleid en verschillende sprekers, als de directeur van het veeteeltwezen, ir. Th. C .1 M Rijssenbeek, de voorzitter der Nederlandse draf- en rensport P. Bv. Binsbergen. de voorzitter van het N.W.F. de heer Waalkens, de voorzitter der Utr. tentoonstelllngsvereniging ir. Alderkamp e a getuigden van hun grote waardering voor de scheidende voorzitter en ver welkomden de komende. MAASLAND. Om de verkoop van haar produkten in Frankrijk te bevor deren heeft C. van der Lely N.V. in Maasland onlangs in de Franse plaats Alengon een vestiging genaamd Leley France S.A.R.L. opgericht. In verband met de EEG biedt Frankrijk belangrijke mogelijkheden voor de export van ma chines i.e. landbouwmachines vanuit Ne derland. De familievennootschap C. van der Lely N.V. heeft reeds buitenlandse ves tigingen voor de verkoop van haar isf- chines in Canada, de V.S., Brazilië, Zwitserland en Oostenrijk. De export naar deze landen is van grote omvang. In het bedrijf te Maasland heeft Van der Lely circa 270 werknemers. SCHIPHOL. Er zijn weer drie be stellingen gedaan voor een Fokker F 27 Friendship. De Malaysian Airways, die in 1962 reeds vijf toestellen van Fokker kocht, heeft er opnieuw een besteld. Bonanza Airlines breidt zijn vloot van 12 Friendships uit met een nieuwe, die geleverd zal worden door de licentiehou der van Fokker in Amerika, de Fairschild Hiller Corporation. Deze fabriek, die thans 15 toestellen op stapel heeft staan, zal eveneens een Friendschip leveren aan de Imperial Oil Ltd in Toronto. Het toe stel is bestemd als directievliegtuig. Met deze nieuwe bestellingen is het aantal verkochte Friendships gestegen tot 292, waarvan er 183 zijn besteld bij de Fokkerfabrieken en 109 bij de Fair- child Hiller Corporation. LONDEN Lloyd's register heeft gis teren cijfers gepubliceerd over de we reldscheepsbouw in 1964. Hieruit blijkt duidelijk dat Japan, dat meer dan 2/5 van het totaal voor zijn rekening nam, veruit de grootste scheepsbouwer is ge bleven. Over de oorzaken hiervan schre ven wij onlangs in een tweetal artike len. Het in 1964 gebouwde tonnage in de wereld, dat de 10 miljoen ton over schreed, betekent een record in vredes tijd. De Japanse produktie van 4.205.000 ton was ruim een miljoen groter dan de gecombineerde produktie van zijn drie naaste rivalen, Engeland, Zweden en Duitsland. In 1964 werd, gerekend naar de hoe veelheid te water gelaten tonnage, En geland tweede, terwijl Zweden, West- Duitsland van de derde plaats wist te verdringen. Nederland komt op de tien de plaats. De ongekende toename van de scheeps bouw in Japan blijkt het duidelijkst uit het feit dat dit land in 1963 2.367 000 ton van de helling liet glijden, vergeleken met 4.205.00 ton vorig jaar. De totale tonnage in de wereld nam in vergelijking met 1963 vorig jaar toe van 8.539.000 tot 10.364.000 ton. Eind 1964 stonden er, over de gehele wereld ge rekend, 1555 schepen op de helling, met een gezamenlijke tonnage van 10 215.468 ton, eveneens een record in tijd van vrede. (Advertentie) Naast onze beleggingsrekening - rente 3 - introduceren wij een nieuwe vorm van spaarrekening, de obligatierente-rekening. De rentevergoeding is gekoppeld aan officiële rendementscijfers voor staatsobligaties en kan elke maand wisselen. In de "periode juni - december 1964 zou de rentevergoeding op de obligatierente-rekening als volgt zijn geweest: juni juli augustus september oktober november december 4% 4/z% 4/2% 4/4% 4/4% 4/4% 41/4% ~r~naar xeuze j maanden ol, met rentevermindering, 1 maand Direct beschikbaar: f2.000.- per maand; voor effectenaankopen onbeperkt. Rente: ingaande dag na ontvangst storting tot (in het algemeen) dag van dispositie. Nadere inlichtingen kunt U verkrijgen bij ons hoofdkantoor Blaak 10 Rotterdam alsmede bij onze overige vestigingen te Rotterdam, 's-Gravenhage Delft, Schiedam, Vlaardingen, Albiasserdam en Spijkenisse. nrie voorbeelden van de nieuwe Parijse hoedenmode voor de ko- mende lente en zomer: Links: van Jean Patou, een van de leidinggevende Franse mode-ontwerp sters van dit moment, is deze klok- hoed van rotankleurig vlechtwerk, versierd met rode kersen. De naam? „469". Midden: eveneens van Jean Patou is „478", een klokhoed van citroen- kleurig linnen met marineblauw stik sel en een eenvoudig mimosagarne- rinkje versierd. BRUSSEL In de Ford-fabriek in de Belgische plaats Genk is dinsdagochtend een gedeeltelijke staking uitgebroken. Ongeveer 1200 van de 2600 arbeiders legden het werk neer. Geëist worden een loonsverhoging en verbetering van een aantal sociale voorwaarden, waar onder vergoeding van reiskosten en ge lijke beloning voor mannen- en vrou wenarbeid. Rechts: dit dopje werd ontworpen door Rose Valois, die in deze creatie haar naam wel eer aan doet. De hoed is van rose paardenhaar vervaardigd en versierd met een grote dahlia. gistermorgen heeft Balmain zijn mode- collectie getoond, die uitblonk door een zachtvloeiende lijn. Zijn look wordt gevormd door smalle tailles, geaccen tueerd door ceintuurs, geplisseerde rok ken, die even de knie bedekken en korte, nauwsluitende jasjes. Het flatteuze, jeugdige resultaat, dat zeker niet kinderachtig wordt, wordt ook bereik door de strohoedjes in lichte kleuren en bretonse vormen, die op de korte, bijna jongensachtige kapsels ge dragen worden. Blouses vormen een on misbaar element in Balmains lentecol lectie. Zijn mantels zijn versierd met grappige, kleine rofnarrenbelletjes, ge bruikt als knopen of op de kleine rol- kragen vastgemaakt. Zijn kleuren zijn chartreuse, lavendel gecombineerd met lichtblauw, rood, middellandsezeeblauw en marineblauw. Tnmiddels kwam ook Esterel met zijn collectie, die ook het vrouwelijke sil houet benadrukte. Esterel's show baarde wel enigszins opzien door een reeks bad- costuums, waarvan de broekspijpen tot de knie reikten. AMSTERDAM. In verband met de uitgifte op donderdag ll februari van nominaal f 13.94 min (certificaten van) gewone aandelen Hoogovens met claim recht tot de koers van 400 pet., alsmede van nominaal f 139.44 min 5 3/4 pet. certificaten van converteerbare obligaties a pari, startte gisteren de handel in claims. De drukte was enorm. Er werd namelijk in drie hoeken tegelijk gehan- aeia en wel in de aandelen Hoogovens, de aandelenclaims en die van de conver teerbare obligaties. Voor de aandelenclaims werd bij de opening f 11.20 betaald de obligatieclaims deden toen f 20.60. De theoretische waarde, gemeten naar de koers van maandag voor de aandelen was circa f 11 voor de aandelenclaims. Later op de middag zakte de prijs in voor de aandelencliams tot f 18.80, voor de obliga tieclaims tot f 19.10. In de aandelen werd gedaan 521 tot 523 1/2. 's Morgens werd voor de aandelenclaims f 10.80 tot f 12.20 betaald, voor de obligatieclaims f 16 tot f 19. De slotkoers van maandag voor de aandelen was 548 1/4, cum claims. Met tien aandelenclaims kan, zoals bekend, worden ingeschreven op één aandeel van nominaal f 100. De claimverhouding voor de converteerbare obli gaties is één op één. Ten opzichte van maandag lagen de aandelen Hoogovens, rekening houdend met de respectievelijke claimprijzen, goed gedisponeerd in de markt. De claimhandel duurt tot en met 11 februari. Er kan dus nog veel ge beuren, aldus de beurs. z De stemming voor de overige hoofdfondsen was licht verdeeld. AKU een puntje lager op 528, Philips en Kon. Olie een paar dubbeltjes hoger dan resp. f 154 50 en f 161.20. Unilevers lagen zwak in de markt op f 136.30 (f 137.50). De handel de hoofdfondsen was zeer kalm. Ook in de scheepvaartsector was het uitermate rustig. De stemming was licht verdeeld. De cultures lagen wat verlaten in de markt. In de staatsfondsenhoek kwamen geen veranderingen van enige betekenis voor. De stemming was hier eerder iets gemakkelijker. In aandelen Neaff, waarin maandag voor nominaal f 67.000 werd omgezet, werd de koers wederom hoger geadviseerd. Hetzelfde geldt voor aandelen Ned. Bioscoop Theaters. De 5 1/2 pet. obligaties B.N.G. werden op de eerste verhan- deldag op circa 101 1/8 geadviseerd (uitgiftekoers 100). Louis Feraud gaf een show met e zeer gedistingeerde collectie met hier en daar een schoolmeisjestoets. De rokken vielen tot halverwege de knie, gerend, in plissees of schuin geknipt. Raphael, die een kleine collectie toon de, concentreerde zich ook op dezelfde look. Zijn rokken zijn wijd bij de zoom. Zijn voornaamste kleuren zijn champag ne, rose en marineblauw. Het is inmiddels wel gebleken, dat de Parijse mode van de komende seizoenen een duidelijke voorkeur aan de dag legt voor een zeer jeugdige, zeer vrouwelijke lijn. ROTTERDAM Blijkens een mede deling van de directie van Socony Mo bil Oil Company inc. heeft deze maat schappij volgens voorlopige cijfers over 1964 een record-winst geboekt van 294,1 miljoen dollar (v.j. 271,9 miljoen dollar) overeenkomende met 5,79 dollar per aandeel. Dit resultaat maakt het moge lijk het kwartaaldividend te verhogen van 0,65 dollar tot 0,70 dollar. De hogere winst is volgens de presi- sent van de maatschappij, mr. A. L. Nickerson, voornamelijk toe te schrijven aan de gestegen produktie van ruwe olie, alsmede aan de toenemende activi teiten op petrochemisch gebied. De ruwe olie produktie van de maat schappij in de gehele wereld steeg voor het eerst in de geschiedenis tot boven een miljoen vaten per dag, nl. 1.037.000 vaten, hetgeen een stijging betekent met bijna 11 procent vergeleken met 1963. De aardgasproduktie steeg in de Ver enigde Staten en Canada met niet min der dan 23 procent, gedeeltelijk ten ge volge van het feit, dat sinds juli 1964 de Northern Natural Gas Producing Company deel uitmaakt van de mobil organisatie. De raffinaderijen van de maatschappij leverden in totaal 1.271.000 vaten per dag, een stijging met 9 pro cent ten opzichte van het voorafgaande jaar. Ook de verkopen ondergingen een stijging en wel met 5,5 procent tot 1.403.000 vaten per dag. DIVIDEND Jean Heybroek, (12). Bilthoven, 12 procent (Advertentie) WAALWIJK Op de binnenlandse huidenmarkt hield een benedenwaartse prijstendens de overhand. Kopers ne men nog een afwachtende houding aan en proberen daarmee druk op de prij zen uit te oefenen. De prijsverschillen zijn echter nog zeer miniem. Gecrou- peerde huiden zijn weinig veranderd in prijs, omdat er weinig gecrouponneerd wordt. Halzen zijn iets gedaald in prijs, maar nog altijd vrij duur ten opzichte van de overige huidsdelen. Voor liezen bleef de goede belangstelling bestaan. De prijzen veranderen niet. Van de schoendetailhandel is tijdens de uitverkoopperiode meestal weinig belangrijk te melden, temeer niet als ook de uitverkoop geen groot succes blijft te zijn De schoenwinkeliers zijn ruim bevoorraad en het zachte winterse weer is er oorzaak van, dat veel van hun artikelen, o.a. laarzen en winter sportartikelen geen voldoende aftrek vinden. In de overleerindustrie en -handel is de gang van zaken vrij normaal. Min der goed is het gesteld met de zoolleer- industrie- Van ouds gerenommeerde be drijven gaan noodgedwongen hun pro duktie min of meer overschakelen op vervaardiging van andere leersoorten. De schoenherstellersbranche heeft de voorbije weken behoorlijk gewekt al wa ren er ook wel bedrijven waar het kwan tum ingebrachte schoenen niet groot was. NIJMEGEN. De Nijmeegse politie heeft gisteren een 39-jarige chef-ver_ koper van een kledingmagazijn gearres teerd wegens verduistering van bijna 10.000 ten nadele van zijn werkgever. De man, die tevens chef van de expedi tie was, werkte met eigen bonboekjes. Hij gaf een chauffeur van het bedrijf klantenlijsten mee, waarop „speciale" adressen stonden. Het daar geïnde en aan hem afgedragen geld werd door de chef in eigen zak gestoken. Met ongeveer f. 150.- verkrijgt u door Dutch Internationals Fund belang bij Aku, Hoogovens, Koninklijke Olie, Philips en Unilever, van welke Nederlandse internationale fondsen de koersen de laatste 10 jaar aanzienlijk sterker stegen dan het algemeen gemiddelde van de Amsterdamse effectenbeurs. Inlichtingen by uw bankier of commissionair in effecten. Dutch Internationals Fund GOES 26 januari 1965. Appels: Cox's Orange Pippin I 80-85 8084, 75-80 77—83, 70-75 75—75, 65-70 60—61, 60-65 145, 55-60 28—29, IID 6; II 75-80 71—74, 70-75 66—72, 65-70 55—58, 60-65 40—41, 55-60 21—23, grof 17—42, fijn 6—12. Goud- reinet I 85-90 34, 80-85 35—38, 75-80 35, 70-75 24, 65-70 19, IID 6; II 85-90 22—30, 80-85 23—34, 75-80 22—28, 70-75 22—24, 65-70 18, grof 12—16, fijn 6, kroet 6,10. Jonathan I 80-85 20, 75-80 27, 70-75 28— 29, 65-70 27, 60-65 17, IID 6; II 80-85 13, 75-80 17, 70-75 17—20, 65-70 14—18, 60-65 12, grof 612, fijn 6. Golden Delicious I 85-90 60, 80-85 51—61, 75-80 56—66, 70-75 56—63, 65-70 43—47, 60-65 26—27, D 12— 16; II 80-85 43—54, 75-80 40—58, 70-75 11—51, 65-70 3337, 60-65 15—19, grof 12-36, fijn 6-16. Lombartscalville I 85-90 23, 80-85 28: II 85-90 26, 80-85 26—29, 75- 80 32. 70-75 30—31, 65-70 21—22, 60-65 14, grof 16—18. Winston II 80-85 3641, 75-80 29—42, 70-75 26—47, 65-70 19—34, 60-65 13—23, 55-60 12—13, grof 12—16, fijn 6—12. Zoete Ermgaard II 65-70 58— 59, 60-65 52, 55-60 33^0, D 23, grof 43 fijn 13—32. Diverse appels: kroet 610. Peren: Br. Alex Lucas grof 19. fijn 10—17, Saint Remy II 80-90 23-25, 70-80 23—24, 60-70 20. D 16, grof 17—25, fijn 10—16. Op monster: Conference I 70-75 77, 65-70 75—76 60-65 70—72, 55-60 62 Saint Remy 1 70 mm en op 36. 60-70 33. Totale aan voer hard fruit 12.600 kisten. GOES. 26 januari 1965. Granen en peulvruchten: Tarwe, basis 17%, boeren schoon af boerderij f 36,- f 38.25 per 100 kg. Groene erwten, boerenschoon af boerderij f 25.- f 35.50 per 100 kg. Schokkers, boerenschoon af boerderij f 25.— - f 40 per 100 kg. Voor groene erwten en schokkers van grove kwaliteit en met goede kleur lag de notreing iets hoger. Kapucijners boerenschoon af boer derij f 25.f 32.— per 100 kg. Bruine bonen, boerenschoon af boerderij f 60.— - f 72.50 per 100 kg. Alleen voor peul vruchten van extra kwaliteit was enige belangstelling. Aardappelen: Bintje, 35 mm opw. bin nenlandse sortering f 12.- f 13.—- per 100 kg. Levering aan de sorteerinnchting Sorteerkosten voor rekening koper. Bin tje voor export f 12.f 13.per 100 kg. Voederaardappelen noteerden f 3.75 per 100 kg. ,ii Uien: Onafgestaart aan de sorteerln- richting geleverd 30 cent per kg. Hooi (Telersprijzen) Lucemehooi f 120 - f 130.— per 1000 kg. Weidehooi f 110.— - f 120.— per 1000 kg. Veldbeemd f 65.— per 1000 kg. Tarwestro f 50.per 1000 kg van goede kwaliteit. Gerstestro f 55. per 1000 kg van goede kwaliteit. Erw tenstro (kl. groen) f 67.50 per 1000 kg. Schokkerstro f 60.per 1000 kg. De han del in stro is zeer traag. Vlas: De prijs voor ongerepeld vlas be droeg 15 - 20 cent per kg op auto ge leverd. Voor tweede kwaliteit was de no tering 8 - 14 cent. Minderwaardige par tijen vlas zijn onverkoopbaar. Eieren. De eierprijs bedraagt f 1.59 - f 1.63 per kg. OUDENBOSCH, 26 jan. Witlof A 31- 40 B 16-34 afw. 8-21, prei 1 16-23, afw. 12- 13. knolseld. A 11 B 7-8 C 1-4, breekpeen 4-7, spruiten ong. 22-45, r.kool 6,5-11, boerenkool 4-7, sav.kool 8-15, w.kool 9, sjalotten 55-60, witte bonen 71-81, bruine bonen 90, gele sav.kool 8-9, winston 70-75 36, 65-70 27—30, 60-65 14. 55-60 12—13, gold, delicious 75-80 49. 70-75 50, 60-65 15, spruiten AA ex 99-100 AAI 81-89 AA2 65-71 Al 64-71 A2 46 BI 45 B2 30 Cl 20. ROTTERDAM, 26 januari Totale aanvoer 2461. Weekaanvoer 4215. Vette koeien en ossen 275 (slachtkoeien), ge- bruiksvee 545, vette kalveren 135. gras kalveren 163. nuchtere kalveren 1059, lo pers 73, biggen 46, paarden 30, veulens 3, schapen of lammeren 117. bokken en geiten 15. Prijzen (resp. extra, le, 2e, 3e kw.): vette koeien 4.204.40. 3.804.15. 3.403.70, 3.10—3.35, vette kalveren 3.90 —4.10, 3.80—3.90, 3.60—3.80, 3.20—3.60, worstkoeien 4.004.25, alles per kg, vare koeien 10001500, vaarzen 9001175, pin ken 900—1200, graskalveren 650900, al les per stuk, nuchtere kalveren 4.00 6.50 per kg, mestkalveren 200300 per stuk, slachtpaarden 1.50—2.50, varkens 2.303.00 alles per kg. lammeren 100 120, schapen 4867, beide per stuk. Overzicht (resp. aanvoer - handel - prij zen): vette koeien: gewoon stil vooral niet hoger, kalf- en melkkoeien: iets korter kalm niet hoger, vare koeien: als vorige week tamelijk goed prijshoudend, vaarzen en pinken: iets ruimer matig stabiel, gras kalveren: als vorige week stroever onveranderd, vette kalveren: iets meer - redelijk goed prijshoudend, nuch tere kalveren: even minder kalm niet geheel prijshoudend, slachtpaarden: korter slepend gedrukt in prijs, lopers en biggen: als vorige week goed ruim prijshoudend, schapen en lammeren: iets kleiner tamelijk goed prijshoudend. STEENBERGEN Eigenheimers 16.40 14.50. Bintje 14.1014.30, Bintje export 35.40. Geveild ca. 51 ton. Konstanz 278 (—1), Rheinfelden 198 (—5) Ottenheim 259 (+5), Straatsburg 215 (+20), Maxau 405 <+6), Plochingen 138 (—2), Mannheim 243 (—9), Steinbach 163 2), Mainz 260 (—10), Bingen 188 (—7), Kaub 208 (—1), Trier 426 (—18), Koblenz 269 (—11), Keulen 273 (—13), Ruhrort 477 (—9), Lobith 1113 (—24), Nijmegen 901 (—31), Arnhem 911 (—22), Eefde IJssel 496 23), Deventer 389 24), Monsin 5500 14), Borgharen 4202 (+22) Belfeld 1337 1), Grave beneden de sluis 595 (+16). 25/1 26/1 Staatsleningen Neüeriana 64 5% Nederland 64 5 Nederland 5b 4% Ned. 59 41/2 Ned. 60/2 4% Ned. 59 4% Ned. 60 4% Ned. 61 4V4 Ned. Staff. 47 3-% Ned. 50/1-2 31/4 Ned. 54/1-2 3% Ned. 5 5/1 3% Ned. 55/2 3% Nederland 37 3 Ned. Grootb. 46 3 Ned. Doll. 47 3 Ned. Invest. 3 Indië 37a Bank- en kredietwezen B.Ned. Gem. 57 b Id. 30 J. 58/59 4% Id. 25 j 60/3-5 4% 101% 101% 99 98% 9o% 95% 95 95 y3% 93% 93^ 93% 91 91% yif* 91% 82% 82% 82 81% 823/4 823/4 82 823/4 85% 85% 86% 86y4 85% 86 90% 90% y m 973/4 y lh 91H 103 93% 94% 103 93/g 94% Cultures A dam Rubber HVA Mijen ver. 111% 112 - 140% Industriële ondernemingen A.K.U. Deli Mij fcert. Hougov. n.r.c.v.a. Philips Gem. Bez Unilever c.v.a. Dortsche Petr. Dortsche Petr. 7% Kon. Petr. 20 029% 528% 118.3U 116.10 048% 523 c 194 lo4.50 137.60 136.30 733^/4 730 3/4 7333/4 7303/4 161 161.10 Scheepvaart en Luchtvaart H.AX, Java-China Pak. K.L.M. fcert. K.N.S.M. n.b. Stv. Mij Ned. Nievelt Goudr. v. Ommeren c,v,a. 104% 159 1473/4 135 101% 255 104 159% 74.50 148% 134% 101% 255 25/1 26/1 Rotterd. Lloyd Scheepv Unie Preimelenlngen Alkmaar 5b 2% A'dam obi. 51 2% id. DÖ-1 id. ob-3 id. 56-3 Breda Dordrecht 2% 2% 54 2j/2 56 2% 138 1343/4 80 85% 83% 87% 87% 793/4 79% 137 135 y4 85% 83% 87% 87% 78 Eindhoven 54 2% Enschede 54 2% s Gravh. 52-1 2% idem 52-2 2% Rotterd. 52-1 2% idem 52-2 2% Idem 57 2% Utrecht 52 2% Z.-Hohand 57 2% Z.-Holland 59 2% 92%, 88% 90% 90 98% 80% Converteerbare obligaties AJi.U. 1 WOO 4% Gelder Zn. 4% KLM su bord. 4a/4 Scholten t'oxh 4% 148% 953/4 89 116 78% 92 y4 88% 91 90% 89 x 146 96 89% 115% Aand. in belegg. mijen Aig. Fonds, bezit 1365 Converto l-l pb 1100 HBBbel.dep.l-2pb 095 interbonds 1 pb 714 A'dam bei.mjj i 50 165.0b interunie 50 211 Neio 50 II3.0, Robeco 50 235 Unitas ƒ50 4 Ver. bez. 1894 j 50 133 Europaf. 1-10 pb 536 Bank, krediet, verzekering 1370 1100 895 714 165.50 211 113.50 236 488 133.50 536 Alg. Bank Ned. AMRO Bank Cultuurbank Gron. Ind. Cr. B. 315% 313 69.50 68.50 18 18y4 183 177 25/1 26/1 Holl. Bank Urne 2iy% 249% Kasassociatie 145 144% Nat. Ned. cert. 762 770 Ned. Crediet B. 217 2173/4 Ned. Miüdenst. B llü.oO 110.50 Ned. Overzee B. 225 226 R.V.S. eert. 810 803 Slavenburg's B. 20 2U1 Ver. Bankbedr. 1913/4 190% industriële ondernemingen Alb. Beyn 702 702 Alg. H. my Onr.G. 207 207 Aime A dam 135 J.35 Alg. Norit My 195 192 Amstei br. 400 450 A'dam Ballast My 440 438 A'dam Droogd.Mij 131% 138% A'dam Rytuig My 350 355 ANiEM nat. bez. 65 63% Apeid. netleniabi 400 397 Beeren tricotfabx il/% H8y4 Bensdorp intern. 464 467 Bergh Jurg. J 2óU 257 256 Berkel's Patent 229 225 Blaauwhoed 441 43 0 Blydenst. Will. 122 123 Bols Lucas 241.OU 241 Borsumy Wehry 67% 67% Braatmach. R'dam 62 61% Breda mach. fabr. 285 289 Bredero Ver.bedr. 685% 683 Brocades 910 900 Brons werk Buhrmann. Tetter 800 815 By en korf 790 790 Calvé 9//% 980 Carps Garenfabr 475 462 Centr. Suiker My 438 433 Cur. Handel My 1943/4 Daalderop 280 279 Dagra 319% 313 Dess. lapytfabr. 311 310 Dikkers en Co. 160 Drie Hoefijzers 452 453 DJt.U. 362 361 Duyvis Jz. 2973/4 Emba 295 250 Enth. Pletterij 250 295 Erdal My 860 855 Excelsior 200 199 Fittingfabr 147 145 Fokker 245 245 Ford 95U L> 25/1 26/1 Gazelle ryw.fabi. 515 317 ueider Papier 101 151 Geiden.-Helens 009 500 Gero labi 29U 300 ceveke en Co. 800 Gist- en Spir.iabr 3YO 365 Grinten v. d. 143U 1438 Gruyter «5c Zn. 6% lol 152% Hagemeyer «5e Co 456% 462% 1 Hart mstr. i08 156 Havenwerken 320 318 Heem van der 337 333 lieineken s Dierb 474% 476 Hero con. Breda 244 240 Hey broek-Zelana 423 420 Hoek's mach.fabi 730 735 Holl. Kattenburg 100 103% Holl. Beton My. 409 408 Holl. Constr. w. 460 400 b Holl. Melksuikei 263 263 Homburg 420 423% Hoogenbosch sch 322 325 Hooimeyer «Sc Zn 155 155 lndola 425 420 ixtg, lui. Bouwn 157 156 interna tio 301 307 int. gew. betonb 475 inventum 464 Jongeneel houth 445 445 Kemo 8U93/4 807 Kempen Begeer 1453/4 145 Key houthandel 258 Kledingrnd. Smits 240 240 Kleine Suikerw. 262 261 Kon. fabr. vh Alex - Kon. Papierlabz. 294 296% Kon. Zout Ketjen 980 9893/4 Korenschoof 230 230 Koudys voed. 191 187% Kromhout mot. 135 137% Kon. Ver. Tapyt 483 Kwatta choc. 355 357 Leeuw .Papiei 328 325 Leidse Wolsp. 415 415 Lindeteves 167 167 Macintosh 47o% 476 Meel Ned. Bakk 470 475 Mees '63 239 239 Menko 124% 125 Meteoor Beton 270 271 Misset Uitg. Mij 558 555 Mosa 520 524 Muller en Co. 322 324 Mijnbouwk. werk Naaruen Ch.fabr Nedap Ned. ook. My. N. exp. pap.iabr Ned. Kabeliabr. Ned. Melkunie Ned. Scheepsb.My Neile wed. v. Netam Ny verdal-Cate Oranje boom Overzeese Gas Paiemb. ind. My Palthe Philips 6% cumpi Pietersen auto's 0 Reesink en Co. Reineveld mach Riva Rolt. Oroogd. My Runaak en 00. Rijnstaal Schev cxpl, My Scnukbeton Scholten Karton Schotten 1? uxhoi Simon de Wit Simon's emb.iabi Smits iranst. Spaarnestad Stokvis «Sc Zn. Stoomsp. l wenthe Swaay van Tabak. Phil. c.v. Thomas en Dry vei Thomsen v. bedi Twe.Overz. liana U denhout Steeni Unüever 7% idem 6% Idem 4 U termohien Utr. aslaitiabr. Varossieau Veenena. Stm.sp Ver. Bükfabr. Ver. Glasfabr. nu Ver. Machfabr. Ver. Touwfabr Vettewinke] 25/1 26/1 612 x 372 x 629 615 X 173 173 114% 113% 243 x 235 x 360 358 261 262 114% 113% 255% 253 328 327% 170 173% 411 412 98 98.O0 100% 105 57 06.70 141 14 x 195 193 174 1 f4 344 342 243 243 116 107 107 2UÓ 205 343 341 531 03 1 WU 690 254 i44% 143% 250 2543/4 lObU x 1060 204% 203% 803/4 77 321 321 223 225 670 666 244 248 103% 103% 206 202% 136 137% 116% 116% 80 81 402 450 332 335 299% 292 444 442 271 268 181% 181% 425 434 435 25/1 26/1 V ezelverwerking 162 163 V lha my 176 176 lisanigen katuei) v redeslem rub. 255 255 V uicaansuord 123 Walvisvaart 75 76 Wei ei una ven 460 459 W ernihk 0 Beton 226 224 Wessanen 035 038 Wilt. ieyeiiuord 201 199 Wit s textiel 221 220 Wyers ina. «Sc H. 0o2 084% daalberg 104 105 Zeeuwse Conlecl 342 341 Zwanenberg-Org 1014% 1065 viijnbouw en petroleum 40.50 Aig. Ex*.i. My. Biiliton le rubr, Biiiiton 2e rubr. Kon. Petr. 1 a 2U Idem 5 J 2U Moeara Emm id. cert. opr. i/lo id. 1 wmstbew. ld. 4 wxnstbew. Oost-Borneo My. Scheepvaart Furness Oostzee Bollarfondsen Anaconda Bethlehem Steel Ge 1 ai Electric Gei., ral motors Proct. and GambJt rtepublic Steel Shell Oil U.S. Steel 432 lb2.20 141 40.30 432 160 160.69 2972 1835 2972 3250 3152.50 81 b 79 505 505 102 y4 102 57% 37H 98 X 98% 57fi 37% 97% 98y4 44 44% öuy4 59% 54 54 b bieden gedaan enbieden gedaan en laten X laten d exdividend c ex claim

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 9