sxistssee zoon. I OUDSHOORN I MEENT22-34.TEL.116440 - ROTTERDAM Gemeente 's-Gravenpolder Z.L.M.-LAND- EN TUINBOUWTENTOONSTELLING wesnig goed e I k ENERGIEK N.V. PROVINCIALE ZEEUWSCHE ELECTRICITEITS-MAATSCHAPPIJ HAARDENSHOW IN CAFE-RESTAURANT „DE BEURS" De Centrale Gevorderde tweede assistent a. Elektrotechnisch tekenaars h. Elektriciens c. Meterijkers dL een Meteruitwisselaar e. een leerling elektricien f. een Meterreviseur g. enkele grondwerkers Wegens uienvervoer Landbouwer met f 100,- beboet C.J.B.T.B. houdt toogdag in Goes Limburgs Symfonie orkest treedt op in Oostburg zaken of kantoorgelegenheid AXEL 1, 2 en 3 JUL11965 Dank zij de rubrieken van Adverteren - Verkopen In deze trommel wast u net zo oer degelijk als uw grootmoeder in de tobbe is de Zanker E 5-automatik nriiiu demonstraties: Pleegzuster Öloedwijn DAGBLAD DE STEM Boeiend - interessant WILLEMSEN - HERENKLEDING KERKDREEF 11 10 RIJLESSEN voor f 47.50 C. W. H. VAN LEUSDEN 4 DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JANUARI 1965 4 (Van onze correspondent) MIDDELBURG. Voor de economi sche politierechter te Middelburg stond terecht J. K., oud 40 jaar, landbouwer te 's-Heer Arendskerke, die in het na jaar van 1964 met een landbouwtractor met twee aanhangwagens door zijn zoon uien had doen vervoeren op verzoek van iemand uit Nieuwdorp naar diens be drijf. Hij had als landbouwer wel vrij stelling voor het vervoer van zijn eigen produkten, doch niet voor die van een ander. K. kon ook geen beroepsvervoer- vergunning krijgen. Als getuige gaf de rijkscontroleur van het verkeer A. F. v. d. B. een uiteenzetting van deze materie. Hij verklaarde, dat verdachte zich feite lijk had schuldig gemaakt aan een ver kapt commercieel vervoer. De raadsman, mr. v. d. Burgt, vond het meer een cam- pagnevervoer. Degene uit Nieuwdorp, een oude kameraad van verdachte, die niemand kon vinden om zijn uien te vervoeren, had zich tot K. gewend, die aan zijn verzoek had voldaan. Dit feit moet niet beschouwd worden als onge breidelde concurrentie maar als een seizoenpiek. De officier mr. Andrea, vond het feit bewezen en eiste f 150,of 30 dagen. De politierechter mr. P. van Em- pel, vond dat deze mensen als ze de. kans krijgen, met landbouwtractoren vervoer afsnoepen van het beroepsgoederenver- voer. De opdrachtgever had aanmerke lijk meer voor het vervoer moeten be talen, als hij zich tot het beroepsgoede ren vervoer had gewend. De economische politierechter veroordeelde K. tenslotte tot 100 gulden of 10 dagen. Wemeldinge Aanvaring. Bij het uitvaren van de Oostsluis ontstond dinsdagmiddag een aanvaring tussen de motorschepen Wim en Bean. Beide vaartuigen verlieten ge lijktijdig de sluis en liepen in de door- vaaropening klem. De "Wim bekwam hierbij averij. Na onderzoek konden de vaartuigen de reis vervolgen. GOES De Zeeuwse Christelijke Jonge Boeren- en Tuindersbond organi seert op zaterdag 30 januari in de Prins van Oranje te Goes een toogdag. In de ochtenduren houden de C.P.M. en de C.J.B.T.B. afzonderlijk algemene ledenvergaderingen, terwijl er voor de middaguren 'n gecombineerde vergade ring op het programma staat. Tijdens de algemene vergadering van de C.P.M. zal mej. W. Westera spreken over het onderwerp: Kunnen wij ook iets doen in de moderne vorm van hulp verlening". Voorts zal de opheffing van de vereniging ter sprake komen. De muziek en dans worden verzorgd door de afdeling West-Zeeuwsch-Vlaanderen. De heer H. Beenakker uit Middelburg, districtsbestuurder van het C.N.V. zal tijdens de C.J.B.T.B. vergadering spre ken over: „Bezitsvorming en vermo- gensaanwasdeling". Tijdens de gecombineerde middagver gadering houdt ds. J. van Dijk uit Nij- kerk een rede met als onderwerp: ,,Het is later dan U denkt". De toneelvereni ging Onderling Kunstgenot voert voorts het toneelspel „Zie ze rennen" op, ter wijl men tijdens de middagbijeenkomst tevens kan genieten van zang door het duo Annet en Willy en declamatie door mej. I. Verhage uit Koudekerke. (Van een onzer verslaggevers) MAASTRICHT Op uitnodiging en onder auspiciën van de stichting Cultuur spreiding Zeeland, geeft het Limburgs Symfonie-Orkest o.l.v. André Rieu mor gen in het Ledeltheater te Oostburg een concert, waaraan de Franse pianiste Ja- nine Da Costa solistische medewerking verleent. Op dezelfde dag, 's middags, geeft het L.S.O, in hetzelfde theater en met dezelfde soliste een jeugdconcert. In het programma beider concerten staan Mozarts pianoconcert K.V. 466 en Tsjai- kovski's Serenade voor Strijkorkest opus 48 vermeld. Op 2 februari a.s. hoopt de EERW. ZUSTER MATHILDUS (Rosalie Vioen) haar zilveren professiefeest te vieren in het St.-Antho- niusgesticht te Leur N.B. DANKBETUIGING Aangezien het ons onmo gelijk is al degenen die hun medeleven hebben be toond bij het overlijden van onze LIEVE MAN en PAPA persoonlijk te danken, ge tuigen wij langs deze weg van onze erkentelijkheid. A. von Berg-Nujjten en kinderen DANKBETUIGING Hierdoor brengen wij dank aan eenieder, in het bijzon der aan de Heren Schutters, die hebben meegewerkt tot het welslagen van onze schietingen in „Het Witte Huis". Herwonnen Levenskracht Kloosterzande, jan. 1965. Onmiddellijk ter beschik king: met bijbehorende flatwo ning (nieuwbouw) op één blok afstand van nieuwe snelweg. Inlichtingen: ERASMUSPLEIN 2 BREDA De burgemeester van 's-Gravenpolder maakt be kend, dat, ter voldoening aan artikel 15 der Ont eigeningswet, een afdruk van het Koninklijk Be sluit van 7 december 1964, nr. 15, houdende aan wijzing van percelen tot onteigening ten algeme nen nutte ten behoeve van de verbetering van de provinciale weg Goes—'s-Gravenpolder, weg nr. 10 bis a, van het provinciaal wegenplan van Zee land, gedeelte tussen de Nieuweweg en de Lange- weg, met bijkomende werken, in de gemeenten Kloetinge en 's-Gravenpolder, welk Koninklijk Be sluit is opgenomen in de Nederlandse Staatscou rant van 14 december 1964, no. 243, van 28 januari tot en met 17 februari 1965 ter inzage voor eenieder is nedergelegd ter secretarie van de ge meente. 's-Gravenpolder, 27 januari 1965. De burgemeester voornoemd, A. Hoogesteger, wnd. Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland LIJN KRUININGEN - PERKPOLDER Aan belanghebbenden wordt medegedeeld dat de dienst wederom met drie schepen wordt onderhouden. Aanvraagformulieren voor standruimte op de Z.L.M.-land- en tuinbouwtentoon stelling te Axel kunnen worden aangevraagd bij, de Algemeen Secretaris der Ten- toonstelling, dhr. W. C. Sinke, Landbouwhuis te Goes. (tel. 01100-5010). Net meisje gevraagd voor hele of halve dagen in gezin met 2 kleine kinderen; aanmelden 's avonds na 7 uur, Ginneken- weg 197, Breda. Tel. 40069. Gevraagd zelfstandige hulp in de huishouding r.-k. Voor dag, of dag en nacht. Goed sala ris, 2 weken vakantie. Mevr. De Klerk, schoenenwinkel, Molenstr. 53, Roosendaal. Tel. 01650-4587. Flink meisje gevraagd voor huish. bij fotograaf. Schrijven of aanbieden: Photall, Korte Hofstr. 12, St. Niklaas-Waes. Welk meisje wil graag serieus werk verrichten? Kom tijdens de werkuren eens in onze mo derne elektronische montage- af d. kijken en u zult enthou siast zijn over het soort werk dat hier door uitsluitend meis jes wordt verricht. Aviolanda, N. V., Woensdrecht. Geen massa- of lopende band- werk, maar licht en schoon werk wordt geboden aan meis jes van 16 jaar en ouder in de elektronische montage-afdeling bij Aviolanda N.V., Woensdr. U kunt dagelijks op ons kan toor inlichtingen verkrijgen, maar ook telefonisch 01646-450 'S avonds 01646-551 of 01640-6264 gaan zij straks heerlijk .scooterend' op vakantie. Pracht scooter te koop aange boden, was de aanleiding om eens te informeren bij de steller van die advertentie. Inderdaad een pracht scooterMaar om die aan te schaf fen moest de bromfiets worden verkocht. De oplossing was dus zelf ook 'n KLEINTJE te plaatsen. „I.g.st.z. bromfiets te koop aangeboden en binnen een dag was de brommer verkocht en de scooter gekocht, want tienduizenden lezen dagelijks de rubrieken van ,/t Kleintje". op geld resultaat gebied Ook voor: huispersoneel, woning- ruil, te huur gevraagd of aange boden, verloren voorwerpen, huizen, 2e hands auto's, 2e hands goederen, die U kopen of van de hand wilt doen, landbouw, vee of wat U maar wilt DUIZENDEN REACTIES OP HONDERDEN „KLEINTJES". Wie heeft er tijd om thuiswerk te verrichten? Inl. „De Tipge ver", postbus 21, Hendrik Ido Ambacht. Prettig werk in een modern atelier vindt elk meisje van 16 jaar of ouder in de elektro nische montage - afdeling Aviolanda N.V., Woensdrecht Kom eens praten of vraag te lefonisch inlichtingen 01646-450, 's avonds 01646-551 of 01640-6264 Bekkers. Januari aanbieding Volaut. zig-zag naaimachs. be kendste merken tegne ongek. lage prijzen, o.a. Borletti, Nec- chi, Husqvarna Melson,, Gritz- ner enz Gloednieuwe volaut. z. z. m. 2 nld.standen, ook voor borduren v. 395,- nu 295,-. Sin ger elektr. n. nw. motor en koffer 110,-. Gebr. mach. grote sortering, geh. nagez. v.a. 25,- m. gar. Voor Breda: Bosch straat 67, tel. 41725. X Bontmantels. Fantastische keu ze uit meer dan 200 stuks. Kees v. d. Ven, Nieuwlandstr. 3. Tilburg, tel. 04250-26617. X iéér variatie iri gloednieuwe rood#: BREDA, Graaf Hendrik lll-plein 39 Dat is het grote „geheim" van het unieke Zanker-trommelwassysteeml Netzoals vroe ger in de tobbe, wordt de was voortdurend uit het sop getild en er weer in onderge dompeld. En het resultaat? Een kraakheldere was, de trots van uw linnenkast! Grove kookwas of uw allerfijnste spulletjes: Uw Zanker zorgt ervoor, dat al uw wasgoed op de juiste manier behandeld wordt. Want u bepaalt zélf hoe u wilt wassen. Een Zanker heeft geen starre wasprogramma's, die uw mogelijkheden beperken! Volautomatisch weken, wassen en (5x) spoelen. Een kleine handige wasauto maat, die overal gemakkelijk een plaatsje vindt. Toch kunt U er maar liefst 5 kg dróóg wasgoed in één keer mee wassen. De ideale wasautomaatvoorallevrouwen, die vaak veel en snel moeten wassen. Voor de grondige reiniging van beroeps kleding werd een speciaal programma ingebouwd. Gemakkelijke belading van boven (zonder bukken!). Alle delen, die met water en sop in aanraking komen zijn van roestvrij edelstaal. f 798.- ZANKER levert ook wascombinaties,. volautomaten, centrifuges en vaatwas- machines. Eigen landelijke, servicedienst. fis Komt u zelf eens kijken, hoe fantastisch deze wasauto maat de was doet - en neemt u daarvoor rustig uw eigen wasgoed mee! Dagelijks in onze toonzaal van 9 tot 5 uur (behalve 's zaterdags). Bovendien elke Woensdagavond tussen 7 en 10 uur. N.V. KONINKLIJKE HANDELMAATSCHAPPIJ WED. J. C. DAM 4 GOES TEL. 01100-5140 Belangrijker en waardevoller dan u denkt zijn de koopjes bij de Kledingbokser (dames- en herenconfectie), Bierkaai straat 30, Hulst. Een verwarmingsapp. voor ie dere beurs. Install, bedr. De Weerd N.V. Markt 33, Etten. Tel. 01608-2310. Kindje blij zegt ta, ta, ta, heeft een plastic broekje SGA. Groot schrijfbureau en divan- bed te koop. Hulsterweg 120, Terhole. Nieuwbouwwoningen met en zonder garage v.a. f 42.000,-. Makelaarskantoor Pluyter Wilhelminastraat 20, Breda, tel 41155 b.g.g. 36449 X Te koop een ruime woning leeg te aanvaarden, pe 1 maart, te bevragen, Irenestraat 11, Ter- neuzen. Leegkomende huizen vanaf f 37.500,-. Makel. Kant. B-ee- kers, Wilhelminapark 18 Breda Tel. 34273. „De Reu" caravans zijn be roemd door hun sublieme weg- ligging, hun chique afwerking zoekt onze showroom. Bei en hun interessante prijs. Be- crum-garage. Min. Kanstraat 16-20, Breda. Tel. 01600-39900. Alle dagen geopend. Caravan. Sprite caravan 4 pers zien is kopen. Prijs f 2550,-, te bezichtigen. Spui, Bergen op Zoom. Tel. 01640 - 3402. Belcrum-garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's v.a. '59 te koop. Min. Kanstraat 16-20, Breda. tel. 01600 - 39370- X Opruiming van 15 auto's bene den f 1000,-. Let op de prijzen, ze gelden alléén tot 6 februari, dus 14 dagen! Taunus 12 MX '58, revisiemotor 18.000 km, prima banden carr. lelijk, van 850 voor 700. V.W. bestel 58 motor defect 275. Dauphine 57, prima, van 1090 voor 890, Con sul 57 keurig en goed van 1250 voor 990. Taunus 15M 56 590, Zephyr 54 onberispelijk in or de, van 495 voor 375, Anglia 56 keurig en goed, van 950 voor 895, Opel Rekord 54 van 600 voor 390, Morris Minor 56 100 pet. van 875 voor 675, Opel Rekord 55 van 475 voor 410, Peugeot 203 55 van 290 voor 250, Zephyr 57, Motor defect, 4 nieuwe banden van 390 voor 290, Opel Caravan 57 van 950 voor 790. Vrijwel al deze wa gens kunnen zonder meer ver zekerd worden! Euroto. Burg. Frey terslaan, Roosendaal. Open tot 8 uur, 's zaterdags tot 6 uur. Tel. 6302. Nu nog winterprijzen: Merce des 190 D 1963, Mercedes 190 D 1962, Ford Taunus 17 M 1964, Ford Taunus 17 M 1963, Ford Taunus 17 M 1962, Ford Tau nus 17 M 1961, Renai?lt R 8 1964, Renault Dauphine 1964, Renault Ondine 1962, D.K.W. 3 6 1963, Fortf Taunus 12 M 2 deurs 1964, Ford Taunus 12 M 1964 4 deurs, Ford Taunus 12 M 1964, Stationcar. Ford Taunus 17M '63 stationcar, Opel Caravan 1964. Vauxhall Victor 1963, Vauxhall Victor 1962, Vauxhall Victor 1961, Daffodil 1963. Te veel om op te noe men. Ingeruild; Simca Aron- da '60, Opel Kapitan 1959, Opel Caravan '57, Simca Beaulieux 1958, Renault Estafette 1960, Tempo Vicking 1960, Ford Tau nus bus 1959, V.W.bestel 1958, enzovoort. De inruilwagens worden doorverkocht. Alle an dere wagens met onze beken de 10.000 km. en-of 3 mnd ga rantie. Voor «"een betrouwbare gebruikte auto, naar een be trouwbaar adres, het adres met de grootste voorraad, de grootste omzet, en met de al lergrootste service. Belcrum- Garage. Min. Kanstr. 10 - 20, Breda. Tel. 01600 - 39900. Vlak bij groenteveiling en station, alle dagen geopend van 8 uur v.m. tot lo uur n.m. ook za terdags en zondags. Alle mo dellen „De Reu" caravans 1965 staan in onze showroom opgesteld, kom ze bezichtigen, en maak nu reeds uw vakan tieplannen. Te koop aang. van particulier Opel Rekord 1957. A.N.W.B. gekeurd Prijs f 1150,- telel. 01641-645. Fit en pittig. Vitaal als vroeger, dank zij geneeskrachtige wijn met zenuwsterkende, bloedvormende en opbouwende bestanddelen voor nieuwe energie I verkrijgbaar bij apotheker of drogist Fonkelnieuwe lesauto's BONDS- AUTORIJSCHOOL Aanmeldingsadressen: Raadhuisstr. 48, Roosen daal. Tel. 5073. St. Catha- rinaplein 8, Bergen op Zoom, Tel. 6445. Pater Beckerstr. 33, Ouden bosch. Tel. 2030. Emma- straat 108, St. Willebrord Tel. 795. St. Pieterstr. 1, Middelburg. Tel. 4029. Hoek Hobeinstr. - Paul Krugerstr., Vlissingen. Tel. 2593. Burg. Adelaar- str. 7, Meliskerke. Mag- dalenastr. 8, Goes. Tel. 5032. Boulevard 1, Bres- kens. Tel. 485. Oude Stad 38, Oostburg. Tel. 2340. Peursenstr. 34, Aarden burg. Tel. 226. Erasmus- weg 1, Cadzand. Tel. 496. BIJ DE Citroën occasions steeds voor radig. Citroëns D.S. - I.D. - 2 C.V. A. van Beek en Zn Ka de 5, Oudenbosch, tel 01652- 2673-2511. Te koop in prima staat zijnde Taunus 15 M, met radio. An na Paulownastraat 7, Bergen op Zoom. ACCOUNTANTSKANTOOR Vondelstraat 76 Amsterdam vraagt voor spoedige indiensttreding voor haar vestiging te BREDA. Voor deze functie komen zij in aanmer king die in het bezit zijn of studeren voor het diploma M.B.A. of soortgelijk diploma. Uitvoerige sollicitaties met vermelding van leeftijd, opleiding en verlangd salaris worden gaarne inge wacht aan bovenstaand adres. TE MIDDELBURG kunnen geplaatst worden: met opleiding L.T.S. en diploma elektrotechnisch tekenaar of gevorderde studie daarvoor, bij voorkeur met praktische er varing. Standplaats Middelburg of Zierikzee. met opleiding L.T.S. en diploma Sterkstroommonteur V.E.V., voor Nettendienst Beveland met standplaats Goes en Netten- dienst Zeeuwsch-Vlaanderen met standplaats Terneuzen. met opleiding L.T.S. en zo mogelijk diploma Meterijker P.B.N.A. o£ bereid hiervoor te studeren. Standplaats Middelburg. voor de districten Sehouwen-Duiveland en Tholen. Opleiding als onder b. Standplaats nader vast te stellen. voor de telefoondienst met L.T.S.-opleiding en diploma V.E.V. .zwakstroom, of studerend daarvoor. Standplaats Middelburg. met L.T.S.-opleiding. Standplaats Middelburg. Standplaats Goes of Sas van Gent. Geboden wordt een interessante werkkring met goede arbeidsvoorwaarden. Gegadigden dienen de eerste oefening voor militaire dienst plicht te hebben vervuld. Uitvoerige schriftelijke sollicitaties te richten tot de af deling Personeel, Hoofdkantoor Middelburg. 12.000 Kcal. Kolenhaard. SELECTA 412 was 418.- NU 248.— SELECTA 411 was 498. NU 298.— SELECTA 410 was 585.- NU 378.— SELECTA Oliehaard was 375. NU 225.— SELECTA Olieliaard was 330.— NU 198.— BECKERS 466 was 425.— NU 239.— DAVOLITA was 415.— NU 248.— JAN JAARSMA ARCO was 468- NU 239.— PELGRIM was 445.— en 465.— NU 229.— FABER was 458. NU 349.— PEETERS was 470.— NU 239.— NOBEL was 465.— NU 317.50 PROFITEER Kom kijken op onze Grote Markt 6 - Tel. 37716, Breda. Dagelijks van 1010 uur of bestel telefonisch (ook 's avonds tot 10 uur) no. (010) 11.64.40. OVERSCHIESEDORPSSTR.12-TELEF. 241228-ROTTERDAM VOOR ALLES WAT UW HUIS TOT THUIS MAAKT

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 4