Geen grote drukte op kijkdagen eijermk 5-daagse voor winkelpersoneel? 55 Geen „naakte aow-ers in Axels bejaardentehuis Hendrik Kayser maakt weldra de honderd vol Verkeerstuin Terneuzen start in maand april r Hoofdbedrijfschap kan vandaag beslissen Janine Dacosta excelleert in concert te Middelburg Vandaag begint veiling roerend goed Meningen over opbrengsten zijn verdeeld Verouderd Groot feest in Schelde-oord5 te Terneuzen Acht maanden voor 7?5 kg smokkelboter 1 55 RAADSLID MAES: NEEN BURGEMEESTER: ALTIJD MOGELIJK Kruiningen-Perkpolder Prins Bernhard vaart weer Op Te Westdorpe 10 februari huldiging van G. C. van Haelst „Auto's" en fietsen in bestelling jpagblaJ Slem Begrip voor Zeeland Eenvoud Treinverkeer op Zeeuwse lijn gestremd (Van een onzer verslaggevers) STOPPELDIJK-HULST - Van daag zal in hotel De Graanbeurs te Hulst de wat de catalogus noemt „buitengewoon belangrijke vei ling" van het roerend goed van het Meijerinkcomplex op het industrie terrein te Stoppeldijk in de ge meente Vogelwaarde beginnen. De veiling van de inventaris van de afdeling confectie van de N.V. Ne derlandse Textielbedrijven J. W. Meijerink en Co. en die van de we verij van de Westerscheldetextiel- fabrieken G. H. Meijerink N.V. ge schiedt ten overstaan van notaris mr. W. E. M. Seydelitz te Hulst door S. I. Troostwijk en Arnold Troostwijk te Amsterdam. Beide Meijerink-bedrijven, die zich in 1961-1962 in Stoppeldijk vestigden, zijn in de loop van het vorig jaar failliet gegaan. Voorafgaande aan de veiling zijn maan dag en dinsdag j.l. de gebruikelijke kijk dagen in de fabrieksgebouwen gehouden (Van een onzer verslaggevers) AXEL Burgemeester M. K. van Dijke heeft zich tijdens de gisteravond ge- houden raadsvergadering nogal ingehouden - kwaad getoond omtrent een uitla ting van het raadslid Maes (KVP) aLs zou er in het door de Stichting Algemeen Bejaardentehuis te stichten pensiongebouw voor bejaarden (negentig bedden) geen nut? ffin VOi°r d'ntaau le aow'ers", zoals de lieer Maes zich uitdrukte. De heer Van J?e nimmer de bedoeling van de stichting is geweest dat de totale n6 bewo.ners Y?n het tehuis met hun aow-uitkeringen de verpleegprijzen wees ?ron edatemi#esfri,Zen <?veri^ens volgens hem nog niet vastgesteld. Hij getreden cn dal t Lg Van l 1a"llan 11Algemene Bijstandswet in ewrking is Dlaats ai kunnen l' iemand, die alleen is aangewezen op zijn aow-uitkering, geval gesunnteerd dne^d" he' ,b?,ia;>r"™<«'huis. ..De bejaarden worden in dat auenties^zaf znïkc „ie*gem/ente toe. Ernstige finaneiele conse- wet 1060 vnorrtet i» ii"' a g(;™ee,nte "Pleveren; die financiële verhoudings heer Van Dijke voldoende middelen daartoe, aldus de mededeling van de De laatste bleef echter enigermate aan zijn standpunt hangen. „Ik wou maar zeggen dat een A.O.W.-er b.v. niet in een van die dure zestien beiaaz-den- woningen, die bij het nieuwe tehuis zul len worden gebouwd, zal kunnen gaan h0nïïi.nZOlan?- Sr nog duplexwoningen W fcan i!,1|n 20 zei hij- Burgemees- b=„d 5 1J antwoordde in dat ver- dat "w,at elders kan in Axel ook vonrLomr0e J .nï.n"' De discussie was voortgevloeid uit het voorstel van b. en w. tot wijziging van een raadsbesluit waarin wordt bepaald dat de gemS net bejaardentehuis zal stichten. De bouw zal nu echter ter hand worden zaUknnr, ,de 5tichtinS die gebruik Het .maken van een rijkspremie. hoJi v e v°nd overigens goed ont- haal bij de raad. De raafl had ook alle mogelijke goed keuring voor de voorstellen tot ver- ïf?Pt uan een, Perceel grond waarop het tehuis zal worden gebouwd aan de Hospitaalstraat aan de stichting en t°t het garanderen van drie door de stichting aan te gane kasgeldleningen van 500.000 ieder. Alleen de heer D J. Oggel (GPV) bleek het er niet mee eens dat een gedeelte van de tuin bij het tehuis zal worden onderhouden door de gemeente. Burgemeester Van Dijke antwoordde dat het hier een openbare aangelegenheid zal gelden De heer Oggel en Van Luuk (AR) voerden principiële bezwaren aan tegen het voorstel tot vaststelling van een verordening, die de subsidiëring van het jeugdwerk regelt. De voorzitter zei de ,van heren te respecteren dat i co,ll'Je op het principe staat meel n a .actlt*e cultuurpolitiek te moeten bedrijven, „daer onder inhegre- pen het jeugdwerk". Financiering van het jeugdwerk is allereerst een taak van de ouders, voer den de heren Van Luyk en Oggel aan hrer Van Dijke onderschreef zifc>s gedeeltelijk: „Het jeugdwerk zal alleen een grote vlucht kunnen nemen wan- neer ook de ouders bijspringen". De heer Hamelink betoogde dat de uitvoering van de verordening op nogal veel moei lijkheden zal stuiten. „Moeilijkheden zijn er om opgelost tet worden", aldus de redenering van de heer Van Dijke. De heren Oggel en Van Luyk stemden tegen het voorstel. De voorzitter had er de heer Van Luyk overigens op gewe zen. dat de landelijke A.R.-partij zeer positief staat tegenover subsidiëring van het jeugdwerk. Dat mocht echter niet baten. Hamerstukken Het voorstel tot het verbeteren van de twee sportvelden in het recreatiegebied alsmede de aanleg van een derde veld Wifa af§edaan met een hamerslag, dat li "lot" was hijna alle andere voor stellen, waarvan wij in ons blad van gisteren reeds gewag maakten, beschoren. aaF aanleiding van een begrotings- «iJL?1?5, die overigens conform het XÜÜS* ^an, en w. werd vastgesteld r °ggel nog een drietal opmerkingen: de stratenmakers worden ïi/SJ* inSezet in de uitbreidingsplan- 2?n eu „te in de kom van de stad; dl*Kegr5afplaats wordt onvoldoende en,.en aan het bevorderen van industrievestigingen in Axel wordt naar zijn mening te weinig geld uit gegeven. Wat het laatste betreft weerleg de burgemeester Van Dijke dat G.S. van Zeeland het kanaalschap Zeeuwsch- Vlaanderen hebben getorpedeerd. Hij wees erop dat de gemeente Axel in staat is gebleken zonder het voeren van dure acties veel kleine industrieën naar de gemeente te halen. In de andere geval len zorgde wethouder C. van Bendegom voor afdoende antwoorden. Een kykje in het interieur van de wevery van de Westerscheldetextiel- fabrieken G. H. Meijerink te Stoppel dijk. De foto werd gemaakt tijdens een van de kijkdagen, voor de veiling die vandaag begint. De interesse is gedurende beide dagen niet zo erg groot geweest en daaruit zou men kunnen afleiden dat de belangstel ling voor de veiling vandaag en morgen ook niet bijster groot zal zijn. Een betrekkelijk belangrijk gedeelte van het belangstellende publiek werd uit gemaakt door huismoeders uit Stoppel dijk en omgeving, die nogal veel belang stelling aan de dag legden voor de naai machines, die opgesteld staan in het con- fectie-atelier van de N.V. Verenigde Ne derlandse Textielfabrieken J. W. Meije- •■ink en Co., een vestiging van het even eens failliet gegane bedrijf te Winters wijk. Daarnaast bestond er vooral vai leze zijde veel belangstelling voor de in ventaris van de khntine. De andere belangstellenden keerden he confectie-atelier al snel de rug toe oir zich daarna nog even op te houden in d( 30 meter lange en 30 rpeter brede weveri. van de Westerscheldetextielfabrieken G H. Meijerink N.V. Zij hebben zich daarin waarschijnlijk niet aan de indruk kunnen onttrekken dat het machinepark van de weverij verou derd is. De woorden van een andere tex tielfabrikant uit deze contreien indachtig „wanneer je op het stuk van moderni sering ook maar een half jaar achter ben( lig je al uit de markt" mag het eigen lijk niet verwonderlijk heten, dat het be drijf het niet lieeft kunnen bolwerken Insiders stellen daar tegenover dat het machinepark van het bedrijf te Winters wijk wel degelijk goede kwaliteiten had maar dat desondanks ook dat bedrijf failliet is gegaan. De meningen over de opbrengst van de veiling van alle goed lopen nogal uiteen. Men noemde bedragen, variërend van f 30.000 tot f 100.000 en meer. De veiling geschiedt in opdracht „van belangheb benden". Een daarvan is, zoals wellicht bekend, de gemeente Vogelwaarde, die bijvoorbeeld preferente schuldeiser is in het faillissement van de Westerschelde textielfabrieken; de gemeente verstrekte onder hypothecair verband twee leningen van respectievelijk f 1.000.000 en f 800.000 aan de N.V. Inmiddels zijn, zoals de catalogus meldt de fabrieksgebouwen uit de hand te koop. 55 55' (Van onze correspondent) GOES Bij onderzoek van de veer boot Koningin Juliana, die vorige week woensdag ten gevolge van een defect uitviel op de dienst Kruiningen-Perk polder en toen naar het reparatiedok te Vlissingen moest worden gesleept, is ge bleken dat de bovenroerkoning was afge draaid en dat twee schroefbladen verlo ren waren gegaan. De andere twee schroefbladen waren zwaar beschadigd. Het herstel van de schade zal naar ver wachting drie a vier weken vergen. Gis termiddag kon het zusterschip van de koningin Juliana, de veerboot Prins Bernhard, na enkele weken in .revisie te zijn geweest, weer in de vaart worden genomen. Ten tijde van het uitvallen van de Koningin Juliana waren de motoren van de Prins Bernhard geheel uit elkaar genomen. Men heeft echter dag en nacht (ook gedurende het weekeinde) gewerkt om de Prins Bernhard zo spoedig moge lijk weer gereed te maken. De lange wachttijden zijn nu aanzien lijk teruggebracht. WESTDORPE Op 10 feberuari zal gemeentesecretaris G. C. van Haelst van Westdorpe, die dan 40 jaar in dienst van de gemeente zal zijn geweest in de bloemetjes worden gezet. De feest dag zal worden begonnen met het bij wonen van een H. Mis uit dankbaarheid die zal worden opgedragen in de paro chiekerk van O. L. Vrouw Visitatie. Om vier uur 's middags zal een bijzondere raadsvergadering worden gehouden, tij dens welke gemeentelijke hulde aan de heer Van Haelst zal worden gebracht. De jubilaris en zijn vrouw en eventuele kinderen zullen daarna van vijf uur tot half zeven recipiëren in de raadszaal. In Concordia is er 's avonds ter ge legenheid van het jubileum nog een ge zellig samenzijn. IN LEEGKERK is gistermorgen de 47- jarige H. Hilbolling om het leven ge komen doordat hij onder een zware machine raakte, die van een auto werd geladen. HET bejaardentehuis „Sclielde- oord" aan de Emmalaan in Ter- neuzen worden de voorbereidin gen getroffen om de 100ste verjaar dag van één der inwoners, de heer Hendrik Kayser, op dinsdag 9 febru ari a.s. op waardige wijze te vieren. Natuurlijk zal het gemeentebestuur zich daarbij evenmin onbetuigd laten en zelfs wil men de minister van Maatschappelijk Werk bij haar bezoek aan Terneuzen op 4 februari voor de de officiële opening van het bejaar denhuis „Bachten Dieke", verzoeken de heer Kayser alvast geluk te wen sen met het bereiken van deze zeld zaam hoge leeftijd. ALS MEN de heer Kayser eens wil opzoeken in „Scheldeoord" dan is het verstandig even een af spraak te maken; zeker als het mooi weer is. Anders zou het wel eens kun nen gebeuren, dat hij niet thuis is .Hij maakt n.l. dagelijks nog zijn wandeling in de Axelsestraat. Men moet dus niet denken een man te ontmoeten, die bij na niet meer ziet, haast geen woord meer verstaat en zo maar een beetje (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Zeer waarschijnlijk zal in 'de loop van de maand april van dit jaar de jeugdverkeerstuin te Terneuzen in gebruik kunnen worden geno men. Da<t is ons meegedeeld door de heer D. van Ooyen, de voorzitter van de Stichting Jeugdverkeerstuin te Terneuzen, die met zyn medebestuurders bij- zonodoero otoeovroeoden is dat de gang van zaken met betrekking tot de stichting van de tuin zo'n vlot verloop heeft gehad. De aanleg van de tuin door Caltex n.v. op een stuk grond van ongeveer een hectare in de nabijheid van het Zuidersportpark, is bijna geheel voltooid. Het wachten is momenteel op de voertuigjes, waarmee de tuin zal worden uitgerust. bouwd. „Oranjeboom" zal er een soortement theepaviljoen plaatsen terwijl voor de tuin nog een filling- station van Caltex zal worden ge vestigd. De leiding over de tuin zal voorlopig berusten bij een lid van het Terneuzense gemeentepolitie korps, die binnenkort enige ervaring zal gaan opdoen met één van de mobiele jeugdverkeersscholen van het Verbond voor Veilig Verkeer. Het is de bedoeling dat zijn werk mettertijd zal worden overgenomen door een „leek". Maar ook in dit geval geldt dat de financiën (nog) niet toereikend zijn. De jeugdver keerstuin te Terneuzen zal worden aagewend voor geheel Zeeuwsch- Vlaanderen. Alle Zeeuwsch-Vlaamse (veelal lager) scholen zullen met hun leerlingen van de tuin gebruik kun nen maken. Voorlopig zal de jeugd zich door de tuin kunnen bewegen op onge veer vijftien fietsjes en evnzovele autootjes, die momenteel in bestel ling zijn. De fietsen en auto's zijn veelal geschonken door het niet alleen plaatselijke bedrijfsleven, dat zich garant gesteld heeft voor ongeveer vijftien auto's: „We heb ben gelukkig veel steun gehad van het bedrijfsleven", aldus de heer van Ooijen. Het is de bedoeling dat het aantal auto's mettertijd zal worden uitgebreid tot 20. Voorts zal de jeugd- verkeersuin in de toekomst wan neer de financien dat toelaten worden voorzien van een brandweer wagen en een politieauto, zodat men alle mogelijke verkeerssituaties zo getrouw mogelijk zal kunnen naboot sen. In de tuin zal ook nog een over zichtstorentje moeten worden ge- (Van onze verslaggevers) BREDA Terwijl talryke werkne mers in ons land al jaren van een vijfdaagse werkweek, inclusief vrije zaterdag, genieten, zijn er nog steeds heel wat werknemers voor wie de zaterdag een uitgesproken werkdag blijft. Dat geldt met name voor win kelpersoneel. In veel gevallen wordt het werk op zaterdag gecompenseerd met een vrije dag in de loop van de week. Er zijn echter ook nog steeds zaken, waar za.terdagwerk nisaties bestaat hierover enig mis- niet met een extra-dag gehonoreerd wordt. Vooral bij werknemersorga- noegen. Een jaar geleden hebben zij 'n compromis gesloten met de werk gevers dat leidde tot het opstellen van een ontwerp-verordening door het hoofdbedrijfschap voor de detail handel, waarin de arbeidstijd en de vrije dagen voor de detailhandel ge regeld werden. Vandaag wil het hoofdbedrijfschap zich beraden over een definitieve regeling van de vijf daagse voor het winkelpersoneel. In die compromis-overeenkomst werd gesproken over een vijfdaagse werkweek van 45 uur met vijftig vrije dagen per jaar. Zeven van die vijftig dagen zouden zaterdagen moeten zijn. Daarbij kwamen dan dertien maan dagen en dertig vrije dagen op an dere tijdstippen in de week. Dit ak koord is ondertekend door een meer derheid in het hoofdbedrijfschap. Die meerderheid werd gevormd door de Ned. Kath. Middenstandsbond, de Kon. Ned. Middenstandsbond, het Ned. Verbond van Middenstandsver enigingen, Co-op Nederland, de Raad voor het Grootwinkelbedrijf, de Kath. Bond van Personeel in de Han del. Tegen het akkoord waren de christelijke werkgevers- en werkne mersorganisaties. De Kath. Midden standsbond heeft zich later terugge trokken. Bezwaren De laatste tijd zijn er zowel van werkgevers- als van werknemerszijde veel bezwaren geopperd tegen het akkoord van vorig jaar. Een definitie ve regeling van de vijfdaagse voor de detailhandel staat in feite dan ook op losse schroeven. „Dwaasheid." Intussen zitten tal van midden- standsbedrijven met de problemen. Hun moeilijkheden komen in de mees te gevallen overeen. Over het alge meen wordt de vijfdaagse werkweek voor het winkelpersoneel door de werkgevers allerminst toegejuicht. Een rouleersysteem, dat op verschil lende plaatsen al bestaat en waar van de invoering hier en daar wordt overwogen voldoet niet, in zaken die met weinig personeel werken. En het bezwaar geldt temeer als het winkels betreft, waarvan de zater dag een uitgesproken koopdag is (herenmodes e.d.). In het algemeen is het zo, dat het ondoenlijk is het personeel op zaterdag vrij te geven. Een woordvoerder van een confec tiemagazijn in Breda: „Dwaasheid. We kunnen het proberen met een rouleringssysteem, maar we blijven in elk geval zitten met onze dienst verlening aan het publiek, dat juist zaterdags komt kopen." De vrije zaterdag, die hier geofferd wordt, wordt gecompenseerd door een extra vrije dag per twee weken. Die vrije dag in de week valt ook te beurt aan het personeel van een groot levensmiddelenbedrijf in Breda, terwijl de werknemers daar boven dien één vrije zaterdag per maand hebben. Overigens hangt de vrije zaterdag zeer nauw samen met de branche. De eigenaar van een radio, en t.v.-han del verklaarde desgevraagd, dat de zaterdag in deze branche nie+ zozeer een koopdag is. Zijn personeel, dat werkt op een overeenkomst van loon plus provisie, stelt weinig prijs op een vrije zaterdag, omdat dat ten koste zou kunnen gaan van zijn pro visie. Plaatselijk Dezelfde uitspraken waren ook te be luisteren in Bergen op Zoom en om geving, evenals b.v. in Zeeuwsch- Vlaanderen. Van plaats tot plaats treden er echter kleine verschillen op, die samenhangen met de plaatselijke gewoonten en verordeningen. Zo zijn er b.v. in Oostburg wel zaken, waar de vijfdaagse werkweek is inge voerd. De werknemers kunnen daar echter geen vrij krijgen op zaterdag (koopdag!) en op woensdag (markt dag). In Sluis daarentegen trekt men zich van de hele vijfdaagse niets aan. Een woordvoerder van een groot con fectiebedrijf sprak daar als zijn me ning uit, dat een vijfdaagse werk week „een grote klap zou zijn voor het bedrijf. Een ploegenstelsel, waar bij iedereen eens aan zijn trekken zou komen voor een vrije dag is moei lijk te verwezenlijken, aldus deze confectionair. Alle argumenten van zaterdag koopdag, moeilijke roulatie e.d. gaan ook op voor de middenstand van Waalwijk. Daar zit men echter nog met de speciale situatie van de win kelsluiting op dinsdag. Hoewel een aantal middenstanders in het verle den ai tot twee maal toe geprobeerd heeft van deze sluiting op dinsdag af te komen, bestaat ze nog steeds. Een verschuiving naar maandag werd niet geaccepteerd. Vooral in het toeristenseizoen levert dit narigheden op. Bezoekers treffen n.l. in heel Waalwijk gesloten winkels aan op dinsdag. Van de andere kant gaan er in deze plaats weer wel stemmen op om op zaterdag de zaken b.v. om vier uur te sluiten. Het Hoofdbedrijfschap voor de de tailhandel kan vandaag een eind ma ken aan de onzekerheid en de ver schillen. Het is echter zeer de vraag of het de verordening van zecen vrije zaterdagen etc. zal aannemen met voorbijzien van de talrijke bezwaren diie hierop binnengekomen zijn. Wel licht al het schap zich liever nog eens beraden op een regeling, waar alle betrokken partijen vrede mee kunnen hebben. Op de foto; een zaterdag in een groot warenhuis: de toeloop van het publiek is zo groot, dat de werkgevers hun personeel op die dag niet graag zou den missen. voor zich uit zit te staren. De heer Kayser is nog een kaarsrechte figuur, die heel goed weet wat er om hem heen gebeurt en alleen wat hardho rend is. OVER DE voorbije eeuw, met alles wat er in zijn leven gebeurd is en de veranderingen, die er heb ben plaatsgehad, zou de 100-jarige een boek vol kunnen schrijven. Hij werd in Axel geboren als het derde kind (de eerste zoon) van de acht m het gezin van Cornells Kayser (die op 87-jarige leeftijd in 1919 stierf) en Suzanna van Wijck, die 84 jaar °ud werd en in 1924 overleed. Hij komt uit een „sterk" geslacht. Zijn oudere zusters werden respectievelijk 92 en 96 jaar. Een jongere zuster overleed in Amerika toen zij 88 was. Twee broers stierven vrij jong, op 60- en 64-jarige leeftijd. Maar er leven er nog twee. Piet is 94 en verblijft eveneens in „Scheldeoord", Kees is 85, woont op de Schoollaan bij een van zijn elf kin deren of twaalf, dat weet Hendrik niet zo precies en wordt door de twee ou deren heel oneerbiedig van tiid tot tijd met „onze snotneus" betiteld. I7ERST GING de heer Kayser in Axel u op school. Hij heeft daaraan nog een herinnering: een boekje met gekleurde plaatjes, zoals men die vele tientallen jaren geleden zag en op de eerste bladzijde, fijn gekalligrafeerd, zoals men dat nu ook niet meer ziet: Bewijs van Vlijtig Schoolbezoek, na mens de Provinciale Staten van Zee land toegewezen aan Hendrik Kayser, leerling van de school van den hoofd onderwijzer. H. van Wijngaarden Axel, 5.9.1872 Toen de heer Kayser elf jaar oud was. kwam 't gezin in Terneuzen (Drie wegen) wonen. Hij ging op school bij „meester van Dijk in de oude school waar nu het politiebureau is" en hij heeft er nog „meester" van de Sande gekend (de vader van de heer I. v. Sande) en „meester" Faas. Hij weet zich nog heel veel dingen goed te herinneren. HENDRIK KAYSER werd timmer man en woonde en werkte ruim 60 jaar in de Tholensstraat 45, waar nu de radiatorenwerkplaats van de heer Van Tiel is. Hij trouwde op 19 februari 1891 (je weet wel in die strenge winter wij weten er hoege naamd niets van) met Maria 't Gilde, die 61 jaar met hem getrouwd was, en op 84-jarige leeftijd (op 21 april 1952) overleed. ,,Ik heb altijd hard moe ten werken", merkt de heer Kayser op. Op onze vraag vertelt hij, dat hij heel matig rookte en eigenlijk een hekel had aan sterke drank. Zo nu en dan moest je wel eens een borrel of een glas bier drinken, als de knechten op karwei ook wat kregen. Maar ook nu nog weet hij de goede gaven bijzonder te waarderen: een sigaar of een lek ker glaasje wijn. ALS HIJ dat zegt komen er pret lichtjes in zijn ogen. „Toen Axel 750 jaar bestond heb ik ook nog 'n lekker glaasje wijn gedronken, zegt hij met napi-et. Ik was daar als gast en zat tussen de Commissaris van de Ko ningin en de burgemeester in. En toen zei de burgemeester, dat ik de oudst- geboren Axelaar was op het ogenblik. ,Als je oud wilt worden, dan moet je ook geen zorgen maken", zegt hij als hij eerst heeft opgemerkt dat hij het heel goed heeft in „Scheldeoord". Hij gaat om een uur of half negen naar bed en staat om half zeven op. Hij wast, scheert en kleedt zich (iedere dag scheren, want ik hou ervan er keu rig bij te lopen) en dan wordt het ontbijt gebracht. Ik eet alles wat me voorgezet wordt. „Ik ben heel gemak kelijk Uen voorpostengevecht. Zo zou men, wat de wegenproblematiek betreft, de begrotingsbehandeling van Ver. keer en Waterstaat kunnen omschrij. ven, die gisteren in de Tweede Kamer is gehouden. Er werd daarbij niet met scherp geschoten. Dat was blijkbaar tevoren afgesproken: geen van de fractieleiders was aanwezig. Zij zullen ongetwijfeld naar voren treden of de strategie bepalen bij de behan deling van het Rijkswegenfonids voor 1965. Bij die gelegenheid moet name lijk de beslissing vallen over het we- genbouwbeleid van minister Van Aartsen. Is de wegenproblematiek gisteren dus in de mist blijven hangen, toch was het debat interessant. Het gaf een indicatie van de stemming in de Kamer. Het gaf ook enige indruk van de steun, waarop Zeeland en Brabant kunnen rekenen voor wensen op het gebied van de wegen, die sterk in deze gewesten leven. Zeeland mag, dachten wij, over die steun niet ontevreden zijn. De woord voerders van alle fracties toonden be grip voor de verkeersproblematiek in Zeeland en dit is begrijpelijker schaarden zich achter de oplossingen, die terzake door de Zeeuwen gepropa geerd worden. Minister Van Aartsen kwam bovendien zelf nog met een verrassing: de Barendrechtsebrug, struikelblok voor het midden-Zeeuwse verkeer met de Randstad, wordt ver vangen door een tunnel bij Heinen- oord. Dit jaar nog wordt met de aan leg van die (tolvrije) tunnel begon nen. Ten aanzien van de Brabantse wen sen op het gebied van de wegen kan helaas niet hetzelfde worden gezegd. Alleen de KVP-fractie sprak er over en dan nog in zeer voorzichtige be woordingen. De andere fracties zwe gen in alle talen. Allerlei problemen roerden zij aan de Dollard, de af kalving van de Gelderse IJsel, de E-8 alsmede de verkeersproblematiek van de grote steden maar over de Bra bantse zorgen repten zij met geen woord. BRUSSEL. Dat het smokkelen van Nederlandse botef in België als een zwaar misdrijf wordt beschouwd blijkt uit het vonnis van een Antwerpse rech ter. Hij veroordeelde dinsdag een 28- jarige Antwerpse havenarbeider tot acht maanden gevangenisstraf en een boete van f 150. De man was in april 1964 in Putte bij de Belgisch-Nederlandse grens be- traps toen hij 7kg boter wilde smok kelen. Een minnelijke schikking weiger de hij. De straf, die hem werd opgelegd, was even zwaar als tegen de vier leden van een Belgische botersmokkelbende, die 1100 kg Nederlandse boter trachtte de smokkelen. Ook hen veroordeelde de rechter tot vier maanden. Auto en bo ter werden verbeurd verklaard en daar naast moeten zij een boete betalen van totaal meer dan 200.000 Belgische frank (f 15.000). MIDDELBURG De Stichting Zeeuw se Volksuniversiteit heeft haar twintig jarig bestaan feestelijk herdacht met een echt f eestconcert, dat gegeven werd door Het Brabants Orkest onder direc tie van Hein Jordans. Dit festijn steeg nog meer aan waarde door het optreden van de soliste van deze avond, de in Middelburg woonachtige pianiste Janine Dacosta. Pianiste Janine Dacosta GOES Nabij het Goese station is gistermorgen rond half tien een spoor wegwagon tijdens het rangeren door zijn veren gezakt en uit de rails geraakt. De wagon kwam precies tussen de twee hoofdsporen terecht. Het gevolg hiervan was, dat het spoorwegverkeer zowel vanuit de richting Kapelle als vanuit Middelburg, gedurende twee uren ge stremd is geweest. Pas om half twaalf kon het spoorwegverkeer weer normaal doorgang vinden. De goederenwagon was toen met behulp van krikken weer in de rails gezet. Er zijn geen persoon lijke ongelukken gebeurd, en ook de ma teriële schade is niet groot. Tijdens de twee uur, dat het spoorwegverkeer was gestremd, zijn de passagiers met bussen vervoerd van Goes naar Kapelle en om gekeerd. (Advertentie) Elke OLVEH polis is winstdelend. Zij was het (tesamen met Het Brabants Orkest) die de uitverkochte concert- en gehoorzaal in extase bracht door haar verfijnde pianospel in twee werken van Maurice Ravel. Verfijnd inderdaad en naast deze verfijning, gingen bescheiden heid en gedecideerdheid hand in hand, zodat het ovationele applaus na haar tweede optreden nog maar een geringe afspiegeling was van haar kunnen. Janine Dacosta begon haar optreden met het pianoconcert in G groot en wijdde op deze manier de nieuwe vleugel van de Z.V.U., waarvan zij de sleutel via de aftredende voorzitter (en echtgenoot) de heer F. W. Adriaanse in ontvangst genomen had, in. Tevorep had de heer G. A. de Kok in geestige bewoordingen de heer Adriaan se de vleugel (met sleutel) overhandigd, een vleugel, die niet alleen in Middel burg gebruikt zal worden, maar die voor alle zalen van Zeiand, waar een avond van de Z.V.U. gegeven zal wor den. te huren zal zijn. Wat de Steinwayvleugel zelf betrof vonden we de discant mooier van toon dan de baskant; mogelijk moet dit in strument ook nog wat ingespeeld wor den. Het hoogtepunt vormde wel Janine Dacosta 's spel in het pianoconcert voor de linkerhand, dat op meesterlijke wijze gespeeld werd. Voor de pianiste waren er naast het genoemde applaus veel bloemen. In het applaus liet Janine Da costa orkest en dirigent terecht rijke lijk delen. Het Brabants Orkest besloot deze avond met de bekende „Boléro" vani Ravel, een werk dat oorspronkelijk is geschreven voor ballet. Het is streng ritmisch opgebouwd en komt in dyna mische zin, vanuit het pianissimo tot een geweldig explosie in fortissimo passages, waarbij in het coda (slotgedeelte) plot seling een harmonische wending plaats vindt. Ter nagedachtenis aan Sir Winston Churchill werd begonnen met het „Air" van Bach, waarna men enige ogenblik ken stilte betrachtte. Het openingswerk van Het Brabants Orkest was de Sym fonie in C groot (Le midi) van Joseph Haydn, dat reeds een goede inzet vorm de van dit feestconcert. Het is een symfonie met een program matisch karakter, waarbij we in de hoekdelen nog een soort concertino te rugvinden, bestaande uit twee violen en cello. Met name mag dit trio genoemd worden: de violisten Pierre .Tatteur en Lazlo Revest en de cellist Jean Louis Hardy. In de middaguren had hetzelfde orkest reeds een jeugdconcert verzorgd waar Simon Kieft het contrabascocert van Van Dittersdorf speelde en het orkest de Sherehazade van Rimsky Korsakow vertolkte. Rest ons nog te vermelden, dat Janine Dacosta donderdagavond in het Ledel- theater te Oostburg met het Limburgs Symfonie orkest op de nieuwe vleugel Mozart's pianoconcert K.V. 466 zal spelen. A. I-.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 3