TYPEN Vergunningen ontbraken politierechter vonniste Walcheren middelburg^ Zeeuwsch-Vlaanderen hulst oostburg Z.-Beveland V oorzitter F. W. Adriaanse nam afscheid van Z.V.U. Werving donateurs door Prinses Beatrixfonds VELEN NAAR MIDDELBURG.. Uitgebreide agenda voor raad Hulst Voor steun uit Zeeland Interssante Horecabeurs in Goes 2 VLISSINGEN Jaarvergadering van „Philatelica" Raad van Clinge gaat herindeling bespreken BLIND TIKKEN J. A. Biesbroeck Dagblad De Stem Schouwen-Duiveland Scapino Ballet komt GOES Stukadoor Kampwinkel Café Vlees Winkelier J aarvergadering boerinnen NCB Ds. Fournier naar Tilburg beroepen Steeds meer Schakel Uitbreiding werkzaamheden HOOGWATHR Vandaag Morgen DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JANUARI 1965 2 Vakantie niet opgegeven. De Mid delburgse rijwielhersteller H had de vakantieregeling van de winkeliers over treden en niet geantwoord op de vraag wanneer hij met vakantie zou gaan Daarom moest hij zich voor de politie rechter verantwoorden. De officier eiste 15 gulden of 3 dagen. De uitspraak luid de 10 gulden of 2 dagen. Philatelica De internationale ver eniging Philatelica houdt op donderdag avond 28 januari in restaurant Wöhler een maandelijkse ruilavond. Het leden tal van de plaatselijke afdeling is nu al gestegen tot 88. Voor degene, die het Otlste lid aanbrengt is een kleine attrac tie in het vooruitzicht gesteld. Tijdens de drukbezochte jaarvergade ring van de Intern. Vereniging „Philate- j afd.eling Vlissingen, werd meege deeld, dat het aantal leden begin januari Zdz was. In het afgelopen jaar werd in de nieuwtjesdienst voor ca. ƒ30.000 omge zet, rondzendverkeer ruim ƒ10.000 ter- yjonnn311 ^^enlandse uitgaven ruim 12 000 werd uitgegeven, voor Neder- ƒ7458 verzeese gebiedsdelen was dit De heren A. Snoodijk en F. Kuijper werden herkozen als bestuurslid, terwijl de heer J. Kaijser werd gekozen in de plaats van de heer C. Louwerse, die door andere werkzaamheden zijn bestuurs functie neerlegde. Het jaarverslag van secretaris en penningmeester werd zon der bemerkingen goedgekeurd. Tijdens de m februari te houden rayonvergade ring m Zierikzee zullen de heren A. Ro- rije, J. Henneman, F. Kuijper en C. de Leeuw de afdeling Vlissingen vertegen woordigen. De vergadering werd besloten met een verloting. Bingo-avond Woensdag 3 februari geeft de Vlissingse Marine een Bingo- tV0A i v* sergean* Kraay in gebouw t Anker. Vergadering UW Donderdagavond 28 januari half acht houdt de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers een bijeenkomst in gebouw ,,'t Anker". Besturenbond Donderdag 28 januari houdt de afd. Vlissingen van de Chr Be sturenbond een ledenvergadering in de zaal van gebouw ,,'t Anker", waarop ac tuele problemen zullen worden bespro' ken. (Van onze correspondent) CLINGE De raad van Clinge gaat morgenmiddag een aparte vergadering besteden aan het wetsontwerp voor de herindeling van de gemeenten in Zeeuw scli-Vlaanderen. Deze vergadering zal om half drie beginnen. Naar alle waar. schijnlijkheid zal de raad zich tegen de herindelingsplannen keren. Al bij vorige gelegenheden stelde men zich op het standpunt dat de gemeente Clinge zelf standig kan blijven, eventueel in com binatie met de gemeente Graauw en Langendam. Het wetsontwerp voorziet in samenvoeging van de gemeenten Hulst, Clinge en St.-Jansteen tot één nieuwe gemeente Hulst. (Advertentie) (iedere week öegmt een nieuwe cursus) HULST AXEL. Walstr. 35 Inlichtingen: Gentsestraat 21a-23 Hulst tel. 01140 2080 Dagblad vooi Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14. Telefoon 2377. Hulst voor Walcheren en Zuid Beveland: Kiokstraat 1, telefooD 6252 GOES Eerste redacteur Exploitatie- inspectie Zeeland L K M L)E JUNU tel 2377 Hulst voor 'Zeeland F. DE LIGT tel. 6252 Goes privé 7300 Goes Redacteur voor Oost~Zeeuwsch-Vlaanderen en Kanaalzone W. WOLTERS tel 2377 Hulst privé 2572 Hulst Redacteur voor W est-'Zeeuwsrh-V laanderen J. PETIT v Ostadestraat 41 Oostburg tel. 01170-2991 Redacteur voor Zuid- Beveland en Walcheren S. AUGUSTIJN, tel 6252 Goes Rayonbeheerder voor Zuid- Bevelanó en Walcheren K. MENU. tel 6252 Goes Prijs voor losse advertenties, bestem» voor de editie Zeeland t 0,18 per mm 1 mm ingezonden mededelingen 'ito mm gewone advertenties Bi) contract aanzienlijke reductie „Kleintjes": i regels o1 minder l.— elke regeJ meer t 0.25 Als éèn regel gelden 23 letters en/oi leestekens. Bij plaatsing ook in de Brabantse oplag»- resp 1.60 en t 0.60. Bij 3 achtereenvolgende ongewijzigd plaatsingen de derde plaatsing teger halt geld. Bouw c.v.o.-school De lagere school voor c.v.o. aan de Tabakstraat is ge bouwd door het Aaannemingsbedrijf fa. F. de Bruijn te Hulst. Volgens het ver slag over de opening van de school zou dat het aannemingsbedrijf De Bruijn te Terneuzen zijn geweest. Bridge In hotel De Eenhoorn is de eerste ronde gespeeld van het beker toernooi van de Oostburgse Bridgeclub. De uitslagen waren: Groep A: 1. HH. v. Veen - Verstraeten 88 pt.; 8. HH. van Male - F. de Smet 82 pt.3. Echt paar Rosenkranz 79 pt.: 4. HH. Ouwe- neel - Verstraeten 74 pt.5. Gebroeders de Smet 73 pt.: 6. HH. Belderok - de Snoo 70 pt.7. HH. Kareis - Neve 56 pt.; 8. HH. Acke - Arkenbout 53 pt. Groep B: 1. Echtpaar Klerks 75 pt.; 2. Echtpaar Luteyn 75 pt.; 3. HH. ten Broeke Sturm 75 pt.; 4. HH. Brevet - van Hee 75 pt.5. HH. Belderok - v. Heyfte 74 pt.6. DD. Risseeuw - Ris- seeuw 70 pt.; 7. DD. Belderok - Brevet 69 pt.; 8. Echtpaar Risseeuw 64 pt. Groep C: 1. DD. Verstraeten Ros- seel 86 pt.; 2. Echtpaar Faas 73 pt.; Echtpaar de Vuyst 67 pt.; 4. Echt paar Kamminga 64 pt.; 5. Echtpaar Oosterbaan 56 pt; 6 DD. Kareis - Chris- tiaansen 53 pt.; 7. HH. Drenth - Pie- terse 53 pt.8. Mw. Verstraeten - Hr, Hoffman 52 pt. Biervliet Toneeluitvoering De afdeling Bier vliet van de r.-k. J.B. en B.J.B. ver zorgt in hotel „de Vriendschap" op vrij dag en zondag a.s. haar jaarlijkse to neeluitvoering. Opgevoerd zal worden ,,Je kunt het niet Kopen!!" een toneel spel in drie bedrijven door Maarten van Vugt. Met deze uitvoering wordt mee gedaan aan de toneelwedstrijd van de kring Oostburg der R K.J.B. en B.J.B. Als juryleden zullen aanwezig zijn pa ter Van der Aa uit Sluis, de heer A. Goossens uit IJzendijke en de heer A. v.d. Hemel uit Breskens. Filmavond De afdeling West- Zeeuwsch-Vlaanderen van het Ned. Ro de Kruis zal op donderdagavond in het Oude Raedthuis de film ,,De trotse rebel" vertonen. Clinge Semper Gaudete De muziekschool Semper Gaudete zal met haar drum band evenals voorgaande jaren deelne men aan het Internationaal Jeugdmu- ziekfestival te Neerpelt (België) op 2 mei. Reeds meerdere malen heeft de muziekschool Semper Gaudete daar een eerste prijs gewonnen. Koewacht Jaarvergadering N.K.V. Bet N.K.V. afd. Koewacht hield in de zaal De Schep per zijn algemene jaarvergadering, die goed werd bezocht. Als spreker trad op de heer Em. van Ruymbeke van Nieuw- Namen, die het onderwerp „De Algeme ne bijstandswet'' behandelde. Het aftre dende bestuurslid R. Baert werd herko zen. In de plaats van het bestuurslid L. de Block, die zich niet meer herkiesbaar stelde, werd gekozen J. van Megroot. Na de verdere afhandeling van het huishou delijke gedeelte werd na de vergadering een kaart- en teerlingavond gehouden. Nieuwe weg in de Molenweg. Men is volop bezig met de aanleg van een as faltweg in de Molenweg. Tot voorheen was dit een zanddreef, waar vooral in natte perioden niet door te komen was vanwege de vele plassen water. Het werk is zover gevorderd, dat de onderlaag reeds is in gewalst. Schietingen. De boogschutterij vier de weer grote triomfen. Aan de nchie- ting bij A. de Schepper namen 82 schut ters deel. Hoogvogel: M. van Landegem, Stekene (B.). Ie Zijvogel: A. Scholter, Koewacht. 2e Zijvogel: A. Oosting, Axel. Grootste aantal kleine vogels 4 stuks, Cam. Braecke, Axel. 97 Schutters namen deel aan de dub bele schieting bij Clapdorp alhier: Wip 1: Hoogvogel: C. Mervisch, Smaai (B.). Ie Zijvogel: G. de Maeyer, Stekene (B.). 2e Zij vogel: R. Roeland, Lokeren (België). Wip 2: Hoogvogel: P. Keyzer, Moer- beke <B.). Ie Zijvogel: V. de Vos. Hulst. 2e Zijvogel: E. Naessens. Stekene (B.). '.amswaarde Toneel Voor twee tamelijk goed be zette zalen gaf de toneelvereniging „Vrij heid Eendracht" in samenwerking met de JBB een gave vertolking van het toneel stuk „Kasteel de Ravenhorst", een thril ler in drie bedrijven van T. Teenstra. Dit stuk werd ingestudeerd onder leiding van de heer J. Koene uit Hulst. Ofschoon de spelers het meermalen gelukte het spel tot een hoogstaand peil op te voeren, kon men toch constateren, dat de jongeren nog de routine misten, die vorige uitvoe ringen met de „oudere garde" zo vaak tot grote successen leidde. Voor regisseur Koene is het zeker een waarborg gewor den om met dezelfde kern van speelsters en spelers, een volgende uitvoering, met een gerust hart aan te pakken. Wat de cors en grime betreft, niets dan lof. handeling van de heer Raymond Die- rickx uit het Belgische Roeselaere over „Vrijheid en gezondheid in het gezin". Deze avond, die zal worden gehouden in het parochiehuis te Ossenisse, is de laatste van een serie van vijf over „het gezin in al zijn schakeringen en ver houdingen". Vorig jaar toen het cen trum zijn werkzaamheden begon werden de belangstellenden voorgelicht over onderwerpen van algemeen sociale aard en over de verhouding tussen particulier en overheid. Waterlandkerkje Scliooltoneel De leerlingen van de 4e, 5e en 6e klas van de Inspecteur Leenhoutsschool, alhier, zullen op zater dag 30 januari a.s. een toneelavond ver zorgen. Zij brengen: „Detective Blom- kwist" en „De Koning met de Aard beienteen". Biljartwedstrijd. Ln het café bij de heer B. Schanssema werd een biljartwed strijd gehouden. Hiervoor waren 32 bil jarters present. De prijzen werden als volgt verdeeld: 1 G. Boerman, IJzendijke en F. van Weijnsberge, Eede, 2 J. van Maele, Eede en P. Lauret, Philippine, 3 A. Dekker, Philippine en G. Devenijns Waterland-Oudeman, 4 E. van Haele, IJzendijke en C. Albregtse, Aardenburg, Westdorpe Gouden bruiloft Donderdag 28 ja nuari a.s. viert het echtpaar R- Yse- baert - Janssens zijn vijftigjarig huwe lijksfeest. Uit de buurtbewoners is een comité ge vormd, dat er voor zal zorgen dat het voor de jubilarissen en hun familie een onvergetelijke dag gaat worden. Om tien uur wordt in de parochiekerk een H. Mis uit dankbaarheid opgedra gen. 's Middags is er in „Het oudt Raedt- huys" gelegenheid tot feliciteren. De muziekvereniging „Eikels worden bomen" brengt 's avonds nog een mu zikale hulde aan het echtpaar. Zuiddorpe Schieting Aan de schietingen bij A. Apers namen 32 schutters deel, le schieting: hoogvogel Fl. v. Geersaem, Zuiddorpe, le zij vogel Em. Cronenberg eveneens Zuiddorpe, 2e zijvogel Pr. de Smet Westdorpe. Meeste vogels: 7 stuks Fl. Herman, Zuiddorpe. 2e schieting: hoogvogel Fl. Herman, Zuiddorpe, le zijvogel Fl. v. Geersaem, Zuiddorpe, 2 e Fl. Herman eveneens Zuiddorpe. Meeste vogels P. de Rijcke. Zierikzee In het Concertzaal te Zierikzee treedt op dinsdagavond 2 februari het Scapino Ballet op. In totaal heeft dit gezelschap voor deze avond een twaalftal dansen op het programma staan. Er is een dans met voorwerpen, een sonatine en een Joegoslavische dans etc. Het programma vermeldt voorts: „Spel van de wind", „Ik zag Cecilia komen", „Afscheid", „Anno 1900", „Het eerste bal", „Katten". Schieting Sociëteit „De Vrede" orga niseerde een schieting, waaraan 44 schut ters deelnamen. De hoofdvogel werd ge schoten door Jos van Driessche uit Hulst, de le zijvogel trof Alph. Schauwaert uil Hulst, de 2e zijvogel deed Arth. Hendriks uit Lamswaarde tuimelen. Verschillende schutters sleepten twee en drie kleine vo gels in de wacht. St.-Jansteen Nieuwe leden St.-Jan De muziek, vereniging St.-Jan kampt de laatste tijd met een gebrek aan leden. Door de drumband van deze vereniging geheel be staande uit zeer jeugdige leden werd nu een wervingsactie van nieuwe leden op touw gezet, waarvoor zij met hun drumband door het dorp trekken bege leid door een geluidswagen. Deze actie heeft in elk geval reeds 12 nieuwe le den opgeleverd. Toneeluitvoering In het kader van het Zeeuwse Landjuweel brengt de to neelvereniging Sint-Jan ten Steene een drama ten tonele namelijk het toneel stuk Circus Knie. De schrijver van dit toneelstuk is de bekende Carl Zuckmay- er en de regisseur is Cor Verdonschot. Stoppeldijk Teerdag In café „De Duif" heeft de Duivenvereniging „Eerlijk vreest niemand'' de jaarlijkse teerdag gehou den. Men hield zich o.m. doende met eenprijskaarting. Het duo A. Verheyen en L. van Fikkelerus won de eerste prijs, het duo R. Peersman en A, Schelfaut de tweede en het duo J. Due- rinck en E. Strooband de derde. Win naars bij het prijspieren werden A. Schelfaut en A. Burm. Tussen de bedrij ven door schaarde men zich rond een welvoorziene tafel. Vogelwaarde Afsluiting winterprogramma Op maandag 1 februari aanstaande zal het winterprogramma 19641965 van het Interparochieel Centrum voor Maat schappelijk Werk in de gemeente Vogel waarde worden afgesloten met een ver- Etalagewedstrijd Tijdens de dinsda/. avond in de Landbouw gehouden bijeen komst van de G.M.V.O. (voorheen d< G.M.V.V) werd besloten op donderda» 18 februari in de Prins van Oranje eei miniatuur-etalagewedstrijd te houden. Verder werd besloten de slotavond tc houden op woensdag 3 maart. Momenteel organiseert de G.M.V.O wekelijks een Duitse conversatiecursus Evenais gymnastieklessen. De cursu,- Duitse conversatie staat onder leidim van de heer J. Starrenburg uit Arnemui- den. Carnaval Tijdens de dinsdagavond gehouden vergadering van de Arti's Car naval in café Baarends werd besloten het kinder- en teenagercarnaval te hou den op zondag 28 februari en het groot carnavalsbal op maandag 1 maart. Ook dit jaar zullen er weer vele mooie prij zen beschikbaar zijn. Het muzikale ge deelte wordt voortgezet door The Or- pheans. Kapelle Aanleg trottoir. Dezer dagen is een begin gemaakt van de aanleg van een trottoir langs de woningen aan de Goes' sestraat in Kapelle vanaf de woning van de heer Hogerland tot de gebouwen van het Kon. Kweekbedrijf en Zaadhandel D. J. v. d. Have N.V. ter plaatse be tekent dit een belangrijke verbetering. Vroeger lag hier een brede sloot. En kele jaren terug werd deze gedempt en direct is toen gewezen op de noodzaak dat er ook een trottoir zou komen. Fusie C.H.-kieverenigingen. Sinds vele jaren hebben Kapelle en Biezelin ge elk een eigen kiesvereniging van de C.H.U. Alle andere partijen hebben voor beide dorpen een gezamenlijke kiesver eniging. Omdat er in de praktijk toch reeds vele jaren een nauwe samenwer king was, hebben de kiesverenigingen van de C.H.U. in Kapelle en Biezelinge nu besloten om samen te gaan. Op dins dag 2 febr. wordt in het sportgebouw een vergadering gehouden waarin deze fusie verwezenlijkt zal worden. De besturen van beide kiesverenigin gen zijn afgetreden. Er zal een nieuw bestuur worden gekozen. Na afwerking van het huishoudelijke gedeelte van deze eerste gecombineerde vergadering spreekt het lid van G. S. de heer A. J. Kaland over „Zeeuwse ontwikkelingen". Kerkkoor in oprichting. Donderdag avond vindt in de consistorie van de Herv. Kerk in Kapelle een oprichtings vergadering plaats van een kerkkoor voor de Herv. Kerk. Enkele jaren geleden ging het be staande kerkkoor ter ziele, voornamelijk door gebrek aan mannenstemmen maar steeds meer komt de laatste tijd naar voren dat er behoefte is aan een der gelijk koor dat de gemeentezang kan ondersteunen. Bollententoonstelling. Dezer dagen aan een veertigtal leden van de Flo- ralia-vereniging in Kapelle-Biezelinge een pot met tulpen, hyachinten en nar cissen uitgereikt. De betrokken leden moeten deze in bloei brengen en zij krijgen hiervoor tot 19 februari de gele genheid. Dan wordt in het sportgebouw aan de Vroonlandseweg een bollenten toonstelling gehouden en voor de beste resultaten van deze bolkweekkunst zijn prijzen beschikbaar gesteld. Niet alleen de wedstrijd bollen zullen op deze tentoonstelling komen maar ook mogen zelfgekweekte bakjes en potten worden ingezonden. Tegelijk is bekend gemaakt dat de Floraliavereniging in Kapelle-Biezelinge dit jaar voor haar leden weer 'n dahlia- en chrysantenkweekwedstrijd gaat orga niseren. Iedereen kan hieraan meedoen. Dit voorjaar zullen stekken worden uitge reikt en in het najaar komen de bloe men op een tentoonstelling. (Van onze correspondent) MIDDELBURG M. K., oud 44 jaar caféhouder te Zierikzee, had geen vestigingsvergunning voor zyn bedryf. Hy was zelf werkzaam als bouwvak ker en zijn vrouw dreef de zaak. De verzoeken om ontheffingen waren af gewezen en zjj kon zelf by een een voudig examen niet slagen. In 1963 was K. voor eenzelfde over treding reeds veroordeeld tot 100 gul den. Hij stond nu weer terecht voor de politierechter te Middelburg. De officier eiste 150 of 30 dagen en voegde daaraan toe, dat bij een voort gezette overtreding onvoorwaardelijke sluiting van het bedrijf zou volgen. De economische politierechter maakte er 120 gulden of 12 dagen van. doch de telefonische verzoeken komen steeds later of in het geheel niet. Hij eiste 50 gulden met teruggave van het inbeslaggenomen vlees. De uitspraak luidde 40 gulden of 8 dagen en teruggave van het vlees. M. P. C., oud 38 jaar, stukadoor te Goes, had het stukadoorsbedrijf aldaar uitgeoefend zonder vestigingsvergun ning. Zijn zoon volgde daar nu een cursus voor en verdachte stak daar ook wel wat van op voor zijn bedrijf. De officier vroeg 100 gulden of 20 dagen. De uitspraak luidde 60 gulden of 12 dagen. J. G. R., oud 41 jaar, commissionair te Eede, gemeente Aardenburg, had in zijn zaak flessen vruchtenlimonade doorverkocht van Belgische afkomst, die volgens een rapport van de Waren wet kleurstoffen bevatten, die niet aan de eisen van die wet voldeden. De politierechter begreep wel, dat verdachte daar zelf weinig aan kon doen, omdat er ook geen klachten van de afnemers kwamen. Dergelijke limo nade moet echter aan het verkeer ont trokken worden. De officier vroeg 50 gulden of 10 dagen. De politierechter vonniste conform de eis. tevens een kampwinkel dreef te Wes ten-Schouwen. Dit laatste filiaalbedrijf moest natuurlijk ook weer aan de ves tigingseisen voldoen. De vrouw van verdachte stond in de kampwinkel. Zij bezat alle vereiste diploma's, op die van melkprodukten na. Hiervoor kan T.Jmnnirlr* ontheffing aangevraagd worden bij de muildlR/ Kamer van Koophandel, doch dit was niet gedaan. De officier eiste twee boetes van 15 gulden of tweemaal drie dagen. L. C. G. M. de L„ 51 jaar, kruidenier te Goes, had ongekeurd, althans niet door de keuringskring Goes gekeurd vlees in zijn winkel. Hiervan was door de keuringsambtenaren 9U2 kilogram in beslag genomen. De officier zei, dat de winkeliers zich tot de Keuringskring Goes voor de keuring moeten melden, De L., caféhouder te Terneuzen, hield zijn zaak alleen op zondag open voor de schietingen, die daar worden ge houden. Hij had de zaak moeten huren om de daarbij behorende woning te krijgen. Hij verkocht zonder in het bezit te zijn van een vestigingsvergun ning. De officier vroeg 50 gulden of 10 dagen. Uitspraak 25 gulden of 5 dagen. In hetzelfde schuitje zat de 47-jarige melkhandelaar M. J. I. te Biervliet, die in strijd met de vestigingsvoor schriften in een tevens door hem be heerde kampwinkel behalve melk en melkproducten ook aardappelen, groen ten en fruit verkocht. Hij had voor deze laatstgenoemde artikelen ook nim. mer een vestigingaangevraagd inge diend. De officier eiste drie maal 20 gulden of drie maal vier dagen. De politierechter maakte er driemaal 15 gulden of driemaal drie dagen van. (Van een onzer verslaggevers) HULST Voor de gemeenteraadsver gadering van vrydag a.s. is er een uit gebreide agenda die echter, daar ziet het er tenminste naar uit, vlot afgewerkt zal kunnen worden. Aan de orde komen voorstellen tot het benoemen van leden in de commissie van advies als bedoeld in de woonruimtewet, tot het bijdragen in de kosten van aan sluiting van het „onrendabele perceel" van de heer R. Picavet in de Clingepol- der op het elektriciteitsnet, tot benoe ming van burgemeester P. Molthoff in het algemeen bestuur van de Zeeuwse Bestuursschool, tot overdracht van vijf w.w.-woningen aan de betreffende huur! ders, tot het verlenen van eervol ont slag als onbezoldigd ambtenaar van de burgerlijke stand aan oud-burgemeester A.L.S. Lockefeer, tot het vaststellen van een begrotingswijziging, tot het aangaan van een rekening-courant-overeiinkomst voor 1965 met de Rotterdamse Bank N.V., tot het van toepassing verklaren van verschillende bezoldigingsmaatregelen, tot het niet ontvankelijk verklaren van een beroep tegen een besluit van b. en w. dat het pand Zoutestraat 89 niet ver bouwd mag worden, en tot verdaging van de beslissing omtrent een verzoek om toepassing van de schadevergoedings verordening van de heer H. Metsers te Hulst. Tenslotte zijn er verschillende „on derwij s-voorstellen". Bij de stukken is een „jaarverslag 1964" gevoegd. Dit bevat weinig opmerkelijks. Voor de 37-jarige winkelier J. v. d. H. te Zierikzee trad als diens raadsman en gemachtigde op mr. Zegers. De ver dachte was niet verschenen. Behalve zijn zaak in Zierikzee had hij filialen in Burg en Haamstede. In deze zaken leverde hij aan zijn klanten aardappe len, groenten en fruit, brood en drogis- terijartikelen, zonder voor die zaken de nodige diploma's te bezitten. De zaak in Burg had hij in september reeds losgelaten, die in Haamstede wil de hij behouden. Hij had bij de Kamer van Koophandel zich voor de laatste twee genoemde zaken niet laten in schrijven, noch had hij voor de artike len, waarvoor de diploma's moesten worden behaald, ontheffing gevraagd. De politierechter zei, dat verdachte bij het begin van uitvoering voor eigen rekening risico had genomen. De of ficier eiste voor de zeven gepleegde overtredingen zeven boetes elk van 15 gulden of 15 maal drie dagen. De politierechter vonniste conform deze eis. Dezelfde mr. Zegers trad als gemach tigde en raadsman op voor J. de F., oud 46 jaar, kruidenier te Renesse, die TILBURG De algemene jaarverga deringen van de Boerinnenbond en vai de Boerinnen jeugdbond van de NCï worden gehouden op dinsdag 16 februa ri in de Stadsschouwburg te Tilburg. De dag wordt begonnen met een h. mis in de parochiekerk van het Heike. Markt, om 9,45 uur. Om circa elf uur begint de vergadering in de Schouw burgzaal, voor wat de boerinnen be treft. De jeugdige boerinnen vergade ren in de Studiozaal, een andere xaal van de schouwburg. Om 14.15 uur is een gezamenlijke ver gadering van de Boerinnenbond met de bestuursleden van de Boerinnen- jeugdbond, waarin o.a. rector A. Merkx en de heer J. Kamphorst van het Prov. Opbouworgaan voor Noord-Brabant spreken over de maatschappelijke ontwikkelingen van het platteland in de na-oorlogse jaren en de gevolgen hier van voor de boerinnenorganisaties. De uitslagen van de tafeltenniswed strijden die in de afgelopen week in Zee land zijn gehouden, zijn als volgt: le klas: Sorry 2NSM 3-7, PZEM— Sorry 1 1-9, Haringman—W. v. Zoelen 1 1-9, W. v. Zoelen 2—St. Aio 1 1-9, St. Aio 2Ona 1 5-5. 2e klas: Big SmashHarimgman 2 8-2, W. v. Zoelen 3—PZEM 2 5-5, Ona Ona 3 7-3, VSV—St. Aio 3 9-1. 3e klas: H. v. Bew.St. Aio 4 6-4. Sor ry 3—W. v. Zoelen 4 7-3, Wilno 2—PZEM 38-2, NSM 2—B. Smash 2 8-2, VSV 2— St. Aio 4 6-4. 4e klas: Sorry 4H. v. Bew. 2 9-1, Ona 4—Wilno 3 2-8. NSM 3—B. Smash 3 8-2, Wilno 4—B. Smash 4 4-6, VSV 3—St. Aio 5 3-7. (Van onze correspondent) TILBURG Ds W. J. Fournier, pre dikant van de hervormde gemeenten in Grootebroek en Bovenkarspel, is beroe pen naar Tilburg in de vacature ont staan door het vertrek van ds. J. H.H. Jansen. Op 14 februari zal hij in Til burg worden bevestigd, na op 7 febru ari van zijn oude gemeente afscheid ge nomen te hebben. Ds. Fournier werd op 21 maart 1909 te Amsterdam geboren Van de verschillende gemeenten welke ds. Fournier als standplaats heeft gehad noemen wij Terneuzen (met standplaats Sluiskil en Oostburg). Geruime tijd is hij opgetreden als hoofdredacteur van de Kerkbode voor West-Zeeuwsch-Vlaan- deren. Op literair en cultureel (muziek) terrein heeft ds. Fournier zich grote verdiensten verworven. (Van onzer verslaggevers) MIDDELBURG Het Prinses Beatrix Fonds gaat in de toekomst proberen om voor het uitvoeren van haar werkzaamheden ook uit Zeeland financiële bijdrage te ver krijgen. Enige maanden geleden werd onder voorzitterschap van de Commissaris der Koningin in Zee land, jhr. mr. A. F. C. de Casem- broot, een conferentie gehouden, waarbij alle autoriteiten aanwezig waren die bij het gezondheidswerk in Zeeland betrokken zijn. Deze conferentie heeft ertoe geleid, dat het Prinses Beatrix Fonds reeds in de komende weken een beroep zal gaan doen op de Zeeuwse bevol king, niet in de vorm van een col lecte. maar door het werven van donateurs. Hiertoe wordt een fol der, waarin ook een opwekking van de Commissaris der Koningin staat te lezen, dezer dagen in geheel Zee land huis aan huis verspreid. Er is voor Zeeland te Yerseke een klein secretariaat opgezet om de resul taten van deze actie te verwerken. Dit secretariaat wordt geleid door een gehandicapte. rolstoel of prothese. Een andere vorm van steun is het inrichten van revali datiecentra en voorts verleent het Fonds o.a. ook financiële medewerking aan research en het uitzenden van specia listen. Hiervoor heeft het Fonds per jaar een bedrag nodig van driekwart tot één miljoen gulden. Per dag is dat on geveer f 2000,—. Deze gelden komen uit collectes, uit giften van bedrijven, parti culieren en uit speciale acties (b.v. de voetbaltoto). In Zeeland werd tot nu toe in over leg met de commissaris der koningin niet gecollecteerd. Wel verstrekte het Fonds ook in deze provincie veelvuldige financiële steun voor onder zyn doel stelling vallende patiënten. Dat gebeurde dan vaak in samenwer king met de Zeeuwse Stichting voor Revalidatie en de Stichting Technische Hulpmiddelen Gehandicapten. Gedurende de laatste jaren is er hoe langer hoe meer uit het Fonds naar Zeeland ge vloeid, zonder dat er vanuit deze pro vincies nauwelijks iets in het Fonds werd teruggebracht. In verband met de Zeeuwse Collecte en de acties i.v.m. Sport Steunt Zonneveld, zou een collecte voor het Fonds teveel van het goede worden. Daarom heeft men besloten om donateurs te gaan werven. Als de eerste actie voorbij is, gaat men trachten het bereikte aantal nog uit te breiden. Het Prinses Beatrix Fonds is oorspron kelijk opgericht ter bestrijding van de kinderverlamming. Gedurende de laatste jaren zijn de werkzaamheden uitgebreid. Het Fonds houdt zich thans bezig met patiënten, die lijden aan polio, patiënten die spastische aandoeningen hebben, lijders aan multiple sclerose (aandoe ning van het zenuwstelsel, waardoor ver lamming van de spieren optreedt) en spina bifida (het z.g.n. open rugje). Op drie manieren verleent het Fonds steun. Ten eerste wordt door het fonds de in dividuele patiënt geholpen aan b.v. een diefonds. Aan het revalidatiewerk wordt in Zeeland al veel gedaan. Een echt revali datiecentrum kent men echter hier nog niet. Wel zijn er een aantal verpleeg tehuizen waar veel aan revalidatie wordt gedaan. In het Zeeuwse revalidatiewerk ont breekt tot nu toe eigenlijk ook nog een schakel in de vorm van een revalidatie arts. Ook zit in het bijzonder Zeeland met een gebrek aan heilgymnasten en masseurs. Dit gebrek is eigenlijk voor een groot deel het gevolg van het tot voor kort ontbreken van een opleidings mogelijkheid van heilgymnasten en mas seurs in Zeeland. Thans is er wel een dergelijke opleidingsmogelijkheid ge- creërd door de Stichting Verpleegtehui zen Midden-Zeeland en de Walcherse ziekenhuizen. De mensen, die deze op leiding willen volgen kunnen een finan ciële steun krijgen uit het Zeeuws Stu- MIDDELBURG. Na afloop van het feestconcertj dat ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Z.V.U. in de concert- en gehoorzaal te Middel burg plaatsvond, zijn enige honderden, die dit concert beluisterd hadden, nog enige uurtjes in een van de zalen van de nieuwe schouwburg bijeen geweest. In de eerste plaats om afscheid te ne men van de heer F. W. Adriaanse, die zijn taak als voorzitter van de Z.V.U. gaat beëindigen en om 20 jaar Z.V.U. te gedenken. Naast het bekende glaasje hebben heel wat sprekers in vele bewoordingen de heer Adriaanse nog eens in het zonnetje gezet. De secretaris van de Z.V.U., de heer H. van den'Briel, opende deze bij eenkomst. De waarnemend commissaris der ko ningin in Zeeland, mr. A. J. J. M. Mes, sprak waarderende woorden tot de heer Adriaanse in zijn kwaliteit van voorzit ter van de culturele raad Zeeland en tevens namens het provinciaal bestuur. „Er is veel over u geschreven de laatste dagen, veel over u gesproken, u bent in 1945 in een niet gemakkelijke tijd be gonnen met de opbouw van deze Z.V.U., u hebt zich zeker volledig gegeven'. Wanneer u nu eerstdaags met dit werk ophoudt moeten wij de komende man niet met de gaande man vergelijken. Er zullen zeker verschillen zijn." Burgemeester mr. J. Dryber van Mid delburg vond, dat het een gelukkige ge dachte was, dat de Z.V.U. dit feestelijk gebeuren over twee gebouwen ver deelde. „U bent een voortrekker geweest van het eerste uur. U hebt gesnoeid als er aan de jonge plant (Z.V.U.) wilde lo ten kwamen en u hebt deze plant fijn geselecteerd. De Z.V.U. staat vastge- worteld in de grond. Dank zij u is het gelukt om de „groten naar hier te ha len en zelfs één van de grootsten heeft u hier weten weten de binden". Verder voerden nog het woord prof. dr. Ariens Kappers namens de 45 Ne derlandse volksuniversiteiten de heer A. Hoolhorst namens de werkgroep Oost burg van de Z.V.U. en de heer van Hoek als voorzitter van de Stichting Cultuurspreiding Zeeland. Hierna konden velen afscheid nemen van de heer Adriaanse. Mevrouw H. A. de Vink-Olthof wees erop, dat de heer Adriaanse veel kon incasseren, animeren, organiseren en soms ook kon explode ren. Namens de Z.V.U. bood zij de scheidende voorzitter de opera „Cosi van Tutte" van Mozart op grammofoonpla ten aan. Hierna was het de beurt aan de heer Adriaanse, die in een lange, met gees tige klanken doorwoelde speech de af gelopen jaren nog eens de revue liet passeren. Hij herinnerde nog eens aan de verhoudingen met de overheid en dankte de vele instanties voor hun fi nanciële steun. A. L. (Van een onzer verslaggevers) GOES In <Ie zalen van de schouw burg Juliana aan de Beestenmarkt te Goes is dinsdag de tweede Zeeuwse Horecabeurs-tentoonstelling van start gegaan. Net als vorig jaar hebben de Zeeuwse zakenmensen, die in de Horeca- sector werkzaam zijn, kennis kunnen maken met de allernieuwste snufjes, die men gedurende een jaar tijd heeft weten te bedenken. De Zeeuwse Horecabeurs-tentoonstel ling is eigenlijk een verkleining van de „Horecafa" de landelijke Horecabeurs te Amsterdam. De Horecabeurs te Goes laat echter de belanghebbenden bij de Zeeuwse horecabedrijven, die geen kans hebben gezien de Horecafa te bezoeken toch kennis maken met het voor Zee land belangrijkste van wat op de lande lijke tentoonstelling te zien was. De belangstelling voor het verzorgen van stands op de Zeeuwse beurs was enorm groot. Alle beschikbare ruimte, ongeveer 1000 m2, was ingenomen, ter wijl er nog een behoorlijk aantal aan vragers teleurgesteld moest worden. Hiet aantal geëxposeerde artikelen op de beurs is aanzienlijk. Naast allerlei frisdranken, wijnen en likeuren, is er een zeer gevarieerde sortering apparaten, die allen bedoeld zijn om de bedrijfsvoe ring in de horeca-sector zo snel en zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo ziet men op de beurs-tentoonstelling b.v. schrob- en dweilmachines, wasverstui- vers, aardappelschrapmachines, koffie zetmachines, flessenkoelers, snijmachines, wasmachines, etc. Voorts kan men op de tentoonstelling artikelen bewonderen als jukeboxes, speelautomaten, kasre gisters, weegschalen, pannen, glazen, stoelen, complete zitjes, enz. Een bijzon- Op de Horecabeurs kunnen de bezoekers het nieuwsten van het nieuwste bewonderen, ook op het gebied van landbouwmachines (zie foto). derheid op de beurs-tentoonstelling is dat er naast een aantal vierkante bil jarts van het normale formaat, ook een rond biljart staat. De tentoonstelling is ook vandaag en morgen voor de Zeeuwse zakenmensen geopend. Morgen, donderdag 28 januari, Ber gen op Zoom: 0.38 en 13.02 uur; Made- Drimmelen: 3.30 en 15.45 uur. ST. JANSTEEN W.G.K.-gebouw 19.30 uur Voorlichtings avond stichting kankerbestrijding HOOFDPLAAT 19.30 uur Rode Kruis-film, a.I. »De trotse rebel" HULST Bioscoopgebouw: 20 uur Irma la douce. 18 jaar OOSTBURG 19.30 uur Raadsvergadering GOES Prins van Oranje 20 uur Lezing J. van Duim BIERVLIET Oude Raedthuis 19.30 uur „De trotse rebel" (Rode Kruis-film a.l.) TERNEUZEN Luxor 20.15 uur Irma la Douce, II ANTWERPEN KVO 20 uur Maroef

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 2