IEUWE EGEN 10R £T ERVOER &L00S Tolvrije Heinenoordtunnel mogelijk in 1968 al klaar Havennota Ook besloten n.v.'s in openbaarheid PSYCHOLOGEN ONDERZOEKEN MARINEJEUGD ZEELANDS ONTSLUITING VORDERT Thijsse wil gemeenten uitdunnen Stoffelijk overschot van Churchill nu in Westminster hall RTROUWEN Toezegging Tweeling in Rijsbergen doodgereden Lijk van praalvlieger aangespoeld Taaionrust in Madras regen voor steeds e- of luchttransport, r overladen. Recht r-Containervervoerf an deze tijd. Leven in 1985 Plaatselijk sneeuw Russen wijzen secretaris V.S. ambassade uit Rijks wegenfonds wet geldt per 1 februari RAF verliest Valiant - bommenwerpers China ageert opnieuw tegen Ver. Naties Tweede Kamer herdacht staatsman Vakcentrales na rapport Verdam: Arbeiders in Madrid negeren demonstratieverbod Zeventienjarige verbrandt zich uit protest I05b JAARGANG No. 24802 Vonr Gnd, Koningin en Vaderland /RACHT AUTOLIJNDIENSTEN SPORTVERZEKERINGEN OPSLAG scalp nu: ik wil de mijne gaan halen. Gaat u mee Sir?" HU liet Sam staan en drong zien door het struikgewas. Ik volg de hem met een knipoog naar Sam. Wij waren zowat een uur lang verder gekropen, toen wij aan een tweede beverkolo» nie kwamen, waarvan de bewo ners echter niet te zien waren. Uitgave N.V. Uifg. Mij. Neerlandia. DirecteurDrs. W. A. J. AA. Harkx. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactieraad J. AA. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. AA. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. AA. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureau: Breda - Reigerstraat 16 tel. 22341 (5 lijnen). Postgiro 1114111 WOENSDAG 27 JANUARI 1965 Abonnementsprijs 9,75 per kwartaal, excl. 0,25 incasso; ƒ11,85 per post excl. 0,50 incasso; 0,75 per week. Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage 0,45 per mm. Bij contract aanzien lijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureau voor de Zeeuwse eilanden: GOES, Klokstraat 1 telefoon 6252 Bureau VAN AARTSEN (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Nederland telt vol gens prof. ir. Jac. P. Thijsse veel te veel gemeenten. „Breng het aantal van 1000 terug tot ongeveer 100, zorg voor een tijdige en duidelijke plan ning op de toekomst en laat weten waar de zestien miljoen inwoners van 1985 moeten wonen", adviseerde hij gistermiddag de regering. Anders komt er volgens hem van een behoorlijke landverdeling niets meer terecht en wordt Nederland praktisch onbewoonbaar. „Het is al het 25e uur voor dit toekomstbeleid, dus er is niet veel tijd meer beschik baar", waarschuwde hij. Niet het jaar 2000 met negentien miljoen Nederlanders in steden en maar een miljoen op het platteland, maar 1985 was gistermiddag zyn uit gangspunt. Dan telt Nederland, zo rekende hij voor, zestien miljoen inwoners, waar voor buiten de Randstad dertien ste den nodig zijn met 300.000 tot 600.000 inwoners en 10 rteden met 200.000 tot 250.00 inwoners. Het is dus het twee de iets nabijere toekomstbeeld van prof. ir. Thijsse. Zijn plan voor 2000 heeft gemeenten en speculanten al actief gemaakt. Sommige gemeen ten (Den Helder en Twentse gemeen ten) baseren cr al hun uitbreidings plannen op. Speculanten nemen zyn ideeën te baat om er zoete winsten uit te peuren. Plan 1985 is echter op dezelfde vi sie gebouwd. De Randstad Holland is tegen die tijd volgepakt met vijf miljoen inwoners. De agglomeraties Vlissingen - Middelburg - Goes, Bre da - Tilburg, Bergen op Zoom - Roo sendaal, Enschede - Hengelo - Almelo en Heerlen - Kerkrade groeien al naar de 300.000 inwoners. Verder zijn er Den Helder, Alkmaar, Hoorn en Sittard, die dit inwoneraantal in 1985 ook al bereiken, terwijl Eindhoven dan waarschijnlijk 800.000 bewoners telt en Venlo misschien 400.000 of 500.000. „We kunnen tegen die tijd echt niet meer allemaal op z'n Wassenaars wo nen. Een tweede huisje per gezin is cr niet meer bij, want dat kost ons met vier miljoen zomerhuisjes de hele Veluwe", aldus prof. Thijsse. de ACHTJARIGE Simon Kok uit Westzaan is gisteren onder het achter wiel van een melkauto gevallen. De jongen was op slag dood. PREMIER Hassan Ali Mansoer van Perzië, die verleden week bij een moordaanslag voor het parlement door twee kogels werd getroffen, is gister avond overleden. ERNST VAN ALTENA en Ludwig Kunz hebben de Martinus Nijhoffprijs voor vertalingen 1965 gedregen. Weersverwachting, meegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot vanavond: Vrij veel bewolking met plaatselijk enkele sneeuwbuien, doch ook opkla ringen. Matige tot langs de kust krachtige noordoostelijke wind. In nacht en ochtend in het binnenland lichte vorst. Overigens temperaturen rond het vriespunt. Vandaag: zon onder 17.19 uur. Maan onder 12.54 uur. Morgen: zon op 8.25 uur. Maan op 12.54 uur. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De Barendrechtse brug zal worden vervangen door een tunnel bij Hcinenoord. Nog dit jaar zal niet de aanleg van de tunnel begonnen worden. Ze zal mogelijk in 1968 gereed kunnen zijn. Voor deze tunnel zal geen tol geheven worden. Dit heeft mr. J. van Aartsen, minister van Verkeer en Waterstaat, gisteren meegedeeld tijdens de behandeling van de begroting van zijn departement dooi de Tweede Kamer. De mededeling werd gedaan naar aanleiding van vragen en opmerkingen van de heren Van der Pcijl (C.H.U.), Aantjes (A.R.) en Posthumus (P.v.d.A.). De uitlating van de minister hield goed nieuws in voor midden- en noord-Zeeland. De Barendrechtse brug wordt n.l. algemeen gezien als de bottleneck in de nieuwe brug gen- en dammenweg van Goes naar Rotterdam, die begin volgend jaar, na het gereedkomen van de Oosterscheldebrug, opengesteld zal wor den. Minder positief was het antwoord van de minister over opmerkingen uit de Kamer over devaste oeververbin ding over de Westerschelde. De heer Jongeling (g.p.v.) had hierover i zegd: „Binnen tien jaar hebben wij een tunnel onder Het Kanaal. Dan moet er tevens een weg Rotterdam-Londen over de Westerschelde zijn". De minister zei heel goed te begrijpen dat de vaste oeververbinding belangrijk zal zijn. „Maar er zal nog veel technisch over leg nodig zijn, ook met onze Belgische vrienden", zo voegde hij er aan toe. rr De mededelingen van de bewindsman over de toegezegde zeehavennota waren zonder meer teleurstellend. Er moeten nog talloze gegevens worden verzameld en afgerond. Daarna zal nog overleg met de verschillende departementen plaatsvinden. Hieruit kon geconclu deerd worden dat de zeehavennota nog lange tijd binnenskamers zal blijven. De minister heeft nog geen beslis sing genomen met betrekking tot de negentig-meterveerboot, die men in Zeeland op het traject Kruiningen- Perkpolder op korte termijn noodzake lijk acht. Er is nader overleg op dit punt gaande met G.S. van Zeeland. Het wetsontwerp voor de beheers vorm van het Zuid-Sloe zal, aldus de minister, binnenkort worden inge diend. Het wachten is nog op „een en kel advies". De minister verwachtte geen moeilijkheden bij de verdere voor bereiding. Bij verschillende Kamerleden bleek behoefte te bestaan aan een vaststel ling van prioriteiten met betrekking tot urgente waterstaatswerken. De heer Van de Heuvel (K.V.P.) zei, dat de Ka mer momenteel geen goed overzicht van deze materie heeft. Hij zag een oplossing in een wijziging van taak en samenstelling van de Raad voor de Waterstaat, die nu slechts een advise rende taak heeft. Minister Van Aart sen toonde begrip voor de in de Ka mer levende wens. Het idee-Van de Heuvel wil hij echter eerst eens met de Raad voor de Waterstaat zelf be spreken. De heer Posthumus zei in dit ver band dat de strijd tegen het water de allereerste prioriteit dient te hebben. Hij toonde zich bezorgd over het feit dat het tempo van de Deltawerken is ver traagd. „Wij vergeten februari 1953 niet", aldus de heer Posthumus. Mr. Van Aartsen antwoordde dat de Delta werken ook bij de regering eerste prio riteit genieten. „Wij hebben ons vrij nauwkeurig aan het schema gehouden", zo meende de bewindsman. Het is z.i. echter moeilijk te voorkomen dat door allerlei omstandigheden wel eens iets van het schema wordt afgeweken. De Kamer toonde zich over het al gemeen verheugd over de in de memo rie van antwoord gedane toezegging dat het wetsontwerp, dat de schade vergoeding regelt voor degenen die door de Deltawerken worden bena deeld, dit najaar nog zal worden inge diend. Oppositie-woordvoerder Posthu mus sprak in dit verband wat sarcas tisch over een „verrassend dynamisch beleid". De Kamer wees haast unaniem op het grote probleem van de waterschaps financiering. De minister deelde de bezorgdheid van de Kamer. Hij hoopte dat de zaak spoedig wettelijk gere geld zal kunnen worden. Over de Deltaspoorlijn is, aldus staatssecretaris Keyzer op een vraag van de heer Van der Peijl, geen nieuws te vertellen. Wel heeft hij de indruk dat Engeland aan de uitvoering van het project wil meewerken. Binnenkort hoopt hij met Engeland en Frankrijk, nader in contact te treden ter bespre king van dit onderwerp. (.Van een onzer verslaggevers) RIJSBERGEN Bij een verkeerson geval op rijksweg 16 onder de gemeen te Rijsbergen (ter hoogte van de krui sing met de Watermolenstraat), zijn dinsdagnamiddag de tweelingszusjes Cornelia J. A. en Clasina G. M. de Hoon, acht jaar oud, op slag gedood. De meisjes woonden in het Slikstraatje te Rijsbergen. De kinderen waren juist uit een schoolbus gestapt, die hen van Breda naar hun woonplaats had vervoerd. Aan de overkant van de weg stond hun oom. Toen zij wilden oversteken beduidde deze hen të wachten, omdat er uit de richting van de grens een personenauto naderde. Waarschijnlijk hebben de kinderen het teken niet ge zien of verkeerd begrepen. Zij staken de weg over en werden door de be wuste personenauto, waarvan de be stuurder de kinderen op enkele meters voor zich kreeg, gegrepen en op slag gedood. Tot zover gisteravond is ge bleken treft de oestuurder van de auto, de privé-chauffeur A. Vermeulen te Wassenaar, geen schuld. MOSKOU De Sovjet-Unie heeft rlinsdag de eerste secretaris van de Amerikaanse ambassade in Moskou, Richard Stolz, beschuldigd van spiona ge en hem gelast het land te verlaten. In een door de Amerikaanse ambas sade ontvangen Russische nota wordt ook verklaard dat een Rus, aangeduid als „burger B.", is gearresteerd wegens spionage voor de Amerikanen. De Rus B. had volgens de nota in contact gestaan met de voormalige eer ste ambassadesecretaris Kenneth Kerst, die vorig jaar november uit Moskou vertrok, toen zijn ambtsperiode daar was geëindigd. De Russen zeggen dat de nu uitgewezen Stolz rechtstreeks be trokken was bij „deze spionageactivi- teit van Kerst". De Amerikaanse ambassade heeft de beschuldigingen van de hand gewezen De Russische maatregel volgt op de uitwijzing door Amerika op 7 januari van de Russische ambassaderaad Boris Karpowitsj in verband met spionage- activiteit. De Amerikaanse ambassade in Moskou noemt de uitwijzing een ver geldingsmaatregel. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De wet op liet rijks- wegenfonds treedt 1 februari in wer king. Gisteren is het koninklijk besluit daartoe in de staatscourant verschenen. Het is nog niet uitgemaakt of de Zoge naamde kruipauto's uitgezonderd wor den van het betalen van de extra mo torrijutigenbelasting. Daarvoor ver schijnt zeer binnenkort een afzonder lijk koninklijk besluit. Behalve uit de algemene middelen wordt het rijkswegenfonds gevoed uit extra bijdragen van de particuliere autobezitters. Volgens het thans ver schenen koninklijk besluit mogen de opcenten op deze belasting niet meer bedragen dan 75 gulden per jaar. De extra belasting wordt geheven zo dra de autobezitter een nieuwe belas- tingkaart ontvangt. Hij behoeft de op centen dus niet te betalen over de tijd dat zijn oude belastingkaart nog gel dig is. LONDEN Het Britse ministerie v landsverdediging heeft dinsdag meege deeld dat de „Valianf'-bommenwer- pers, die tezamen met de „Vulcans" en de „Victors", bestemd waren om in oor logstijd eventueel te worden gebruikt voor het vervoer van kernwapens, we gens „metaalmoeheid" definitief uit de dienst zullen worden genomen. De „Vulcans" en de „Victors" blijven normaal gehandhaafd. Volgens niet- officiële schattingen beschikt Brittannië over een tweehonderd bommenwerpers voor het vervoer van kernwapens. Een woordvoerder van de luchtmacht wilde echter niet zeggen hoeveel „Valiant"- bommenwerpers hieronder zijn. De woordvoerder van het Britse mi nisterie van defensie verklaarde nog dat de opperbevelhebber der NAVO- strijdkrachten voor tactische doeleinden de beschikking had over enkele „Va- lianf'-bommenwerpers. Hij en de Navo- raad zijn ingelicht over het Britse be sluit. De woordvoerder verklaarde verder dat de Britse bijdrage aan de strategi sche Navo-luchtmacht, die bestaat uit kernbommenwerpers, ongewijzigd wordt gehandhaafd, „evenals de Britse voor stellen voor een Atlantische kernmacht". De koningin heeft dinsdag de vie ring van het dertiende lustrum van de vrouwelijke studentenver eniging in Leiden "bijgewoondDe foto toont hare majesteit, temid den van haar jaargenoten in de stoetdie door Leiden trok. PEKING Na de Chinese premier Tsjoe en-Lai beeft nu ook de Chinese minister van buitenlandse zaken, maar schalk Tsjen Ji, gedreigd met oprich ting van een nieuwe internationale vol kerenorganisatie, naast de Verenigde Naties. Op een massabijeenkomst in Peking, ter ere van de Indonesische minister Soebandrio, verklaarde Tsjen Ji dat de Verenigde Naties met hun fouten moe ten afrekenen en een grondige reorga nisatie zullen moeten ondergaan, wil len zij nog een toekomst hebben. Over wogen zou kunnen worden de oprich ting van een andere Verenigde Naties van revolutionair karakter, zodat de mensen een vergelijking zouden kun nen treffen met de huidige „door Ame rika beheerste Verenigde Naties". „China zit niet in de Verenigde Na ties, maar wij voelen ons niet geïso leerd Naar onze mening zijn de Verenigde Staten dat echter in grote mate". De Chinese minister verklaarde dat het overleg van minister Soebandrio met de Chinese leiders „uit zou mon den in een nog hogere fase in de wa penbroederlij ke betrekkingen". (Van onze correspondent) LONDEN Gisteravond, kort na tien uur (onze tijd) is het stoffelijk overschot van sir Winston Churchill van Hyde Park Gate 28 overgebracht naar de grijze, negenhonderd jaar oude Westminster Hall in het parlementsge bouw, om gedurende drie dagen opge baard te liggen. Familieleden en de anglicaanse aarts bisschop van Canterbury waren daar bij aanwezig. Vanmorgen om tien uur komen pre mier en mevrouw Wilson, gevolgd door lords, volksvertegenwoordigers, leden STAATSSECRETARIS VAN ES psychologisch onderzoek (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Het overlegor gaan van het N.V.V., C.N.V. en N.K.V. heeft naar aanleiding van het rapport-Verdam, over herzie- ïiing van het ondernemingsrecht, een verklaring uitgegeven, waar in met klem wordt gesteld, dat op korte termijn wettelijke voorzie ningen moeten worden getroffen om de belangen van de werkne^ iners in het vlak van de onderne ming te beschermen. Grotere openheid in het onderne mingsbeleid dient, aldus de vakcentra les, te worden verwerkelijkt door ver scherping van de wetelijke voorschrif ten m.b.t. de jaarstukken. Voorts zou den ook de grotere besloten n.v.'s moe ten worden verplicht hun jaarstukken openbaar te maken. Het argument dat de grotere n.v.'s geen beroep op de kapitaalmarkt doen (aldus het rapport-Verdam), heeft vol gens het overlegorgaan niets met werk- ncmersbelangen te maken. Wat betreft het voorgestelde en quêterecht van de werknemers acht het orgaan het minder gewenst dat dit in handen wordt gelegd van de vakcentra les. Het ziet hierin meer een taak voor de vakorganisaties in samenwerking met de ondernemingsraad. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Staatssecretaris Van Es (Marine) heeft in de Tweede Ka mer meegedeeld dat binnenkort de psy chologische dienst van de marine onder het jeugdig personeel een algemeen mentaliteitsondcrzoek zal instellen. De staatssecretaris zei dit in het kader van de beantwoording van de door het Ka merlid Moorman gestelde vragen over de praalvluclit met een Neptune, vrij dagnacht vanaf het marinevliegkamp Valkenburg. Inmiddels is het stoffelijk overschot van een der praalvliegers, de radio-radarmonteur H. van Oostende uit Ooltfenspla.it. ten zuiden van Kat wijk aangespoeld. Het lijk van zijn vriend is nog niet gevonden. Het psychologisch onderzoek, aldus de staatssecretaris, mag niet gezien worden als een uiting van wantrouwen tegenover het gehele marinepersoneel. Hij en ook minister De Jong deed dat wees er op dat het overgrote deel van het personeel betrouwbaar en toegewijd is. De staatssecretaris zei zich wel af te vragen of er iets schort aan de menta liteit van sommige jeugdige personeels leden van de Koninklijke Marine. De schildwacht van het marinevlieg kamp heeft, zo verklaarde de heer Van Es, getracht de vJucht van het Neptune vliegtuig onmogelijk te maken. Hij is daartoe op de startbaan gaan staan, maar toen het vliegtuig toch optrok kon hij zijn leven slechts redden door weg te springen. De bewindsman gaf de Kamer een uitvoerige schildering van hetgeen op de bewuste avond is gebeurd. Hij wees erop dat de schildwacht onraad be speurde toen bleek dat de lichten op de landingsbaan niet brandden. Hij heeft toen zijn wachtcommandant gewaar schuwd, met wie hij heeft geprobeerd de vlucht te verhinderen, wat helaas mislukte. Beide vliegtuigmakers hadden nooit een vliegopleiding genoten. Wel is het mogelijk, dat het gebeurde met de ge kaapte Tracker, het marinevliegtuig waarmee Theo van Eijk zonder onge lukken van Malta naar Lybië vloog, in spirerend op de betrokken jongelui heeft gewerkt. Ondanks een zorgvuldig onderzoek is echter nog niet bekend wat de beweegredenen van de twee omgekomen marinemannen zijn ge weest, aldus de staatssecretaris. Om herhaling te voorkomen zullen alle instructies van officieren en onder officieren. maar ook van de schildwach ten, nog eens worden nagegaan en waar nodig aangepast. De staatssecretaris wees er tenslotte nog op dat geen technische voorzorgs maatregelen zullen worden genomen, omdat die kwaadwilligen toch niet van hun voornemens kunnen afbrengen, terwijl de paraatheid er maar door wordt bemoeilijkt. Op een vraag van het C.H.-Kamerlid Schol ten zei de staatssecretaris dat in de kantines en scheepstoko's voor korporaals en man schappen slechts 0,9 liter bier (onge veer drie flesjes) per man mag wor den geschonken. Andere sterke drank wordt in deze kantines niet verstrekt. Het noodzakelijk geachte wettelijk beroepsrecht zou beperkt moeten blij ven tot de in de grotere ondernemingen genomen belangrijke beleidsbeslissin gen, waarbij de belangen van de werk nemers zijn betrokken. Met nadruk stellen de vakcentrales hierbij dat zij niet de vrijheid en het initiatief van de ondernemers willen aantasten. De commissie-Verdam, die het recht van de hand wijst, loopt volgens de vakcentrales achter bij de publieke dis cussie. De ondernemingsraad laat, door de beperkte mogelijkheid van de werkne mers om een deskundig oordeel over het beelid te vormen, te wensen over. De maatregelen die het rapportVerdam ter verbetering aangeeft, acht het over legorgaan „kwalitatief" van weinig be tekenis. Vooraf moet overleg met de directie mogelijk zijn over beslissin gen die gevolgen hebben voor de werk nemers. Het overlegorgaan acht het een ern stig gemis dat in het rapport niets wordt gezegd over medewerking van de werknemers aan de hoofdlijnen van het personeelsbeleid. 9 Over het karakter, dat moet wor den gegeven aan het instituut van de „arbeiderscommissaris", nemen de vak centrales nog geen concreet standpunt in. Wel zijn zij van oordeel dat in ieder geval de samenstelling en de taak van de raad van commissarissen moet wor den verruimd. Betreurd wordt, dat in de voorstel len van de commissie-Verdam de winst blijft voorbehouden aan de aandeelhou dersvergadering. Driehonderd arrestaties MADRID Honderden arbeiders en studenten hebben gisteravond bet re geringsverbod op demonstraties open lijk genegeerd en hebben voor het hoofdkwartier van de vakbewegings organisatie een massabetoging gehou den. Leuzen schreeuwend als „vrije vak bonden", „stakingsrecht" en „moorde naars", marcheerden zij langs het ge bouw aan de „Paseo del Prado", waar ook het wereldberoemde Pradomuseum is gelegen. De politie voerde met gummistokken charges uit op de demonstranten in een poging hen uiteen te slaan. Volgens eerste berichten werden on geveer 300 personen gearresteerd. De demonstratie was georganiseerd dooi de verboden vakbondsgroepen, die in het gebied van Madrid de afgelopen dagen pamfletten hebben verspreid en waarin een beroep wordt gedaan op de arbeiders om te protesteren tegen de „sindicatos", de regeringsvakbonden. van het koninklijk hof, diplomaten en regeringsfunctionarissen defileren langs de met zwart fluweel bedekte katafalk, waarop de kist staat. Vanaf twaalf uur wordt het gewone publiek toegelaten. De eerste wacht gisteravond werd betrokken door Cold stream en Scotch Guards. Inmiddels werkt de Special Service van Scotland Yard aan de grootste vei ligheidsoperatie sinds V.E.-dag. De routes van de begrafenisstoet worden „gezuiverd". Naar verluidt zullen de kantoor- en bankbedienden van de city zaterdag en masse naar hun kantoren gaan om vandaar de stoet gade te slaan. Er zijn gelukkig geen aanwijzingen dat lieden geld willen verdienen aan plaat sen langs de route, zoals dat het geval was in 1852, toen de hertog van Wel lington begraven werd. Gistermorgen vroeg werd in de nog duistere Londense straten voor de eer ste keer de begrafenis gerepeteerd. Sol daten marcheerden in trage pas op de maat van het doffe geroffel van een zwart omfloerste trom. Deze stoet volg de de hele begrafenisweg, terwijl straalbommenwerpers van de R.A.F. boven Londen de afscheidsroute ver kenden. De lijst van hoogwaardigheidsbekle ders die de begrafenis zullen bijwonen, wordt nog steeds langer. Koningin Ju liana zal zich doen vertegenwoordigen door prins Bernhard. Minister Luns komt namens de Nederlandse regering. Voorts werd officieel bekend dat ook koning Boudewijn zaterdag in Londen zal zijn. De Amerikaanse oud-president Eisen hower, Church ills wapenbroeder in de strijd om Europa's vrijheid, zal op ver zoek van de B.B.C. tijdens de televisie reportage tot de kijkers spreken. Burggraaf Montgomery van Alamein, de vroegere veldmaarschalk, heeft van uit Zuid-Afrika getelegrafeerd dat hij niet meer tijdig in Londen zal kunnen zijn om de begrafenis bij te wonen. In de Tweede Kamer werd gisteren Churchill plechtig herdacht. Mr. Van Thiel sprak, mede namens de voorzitter van de Eerste Kamer, een rede uit. In de hal van het kamergebouw stond het door Max Nauta geschilderde por tret van Churchill opgesteld, omgeven door bloemen. SAIGON De politieke crisis in Zuid-Vietnam lijkt weer naar een nieuw hoogtepunt te groeien. In de stad Hoe-e voorspelde een jonge generaal voor vandaag „iets belangrijks" terwijl in de kustplaats Nha Trang, 320 kilometer ten noordoosten van Saigon, een Boed dhistische non van 17 jaar zelfmoord pleegde door zich met benzine te over gieten en zich vervolgens in brand te steken. Bij Tan Hiep, een vijftigtal kilome ters ten zuidwesten van Saigon, behaal den de Zuidvietnamese regeringstroe pen dinsdag een grote overwinning op de Vietcongstrijders. Volgens voorlopige cijfers sneuvelden 153 opstandelingen, terwijl onder de regeringstroepen 11 doden en 50 gewonden vielen. De sterk te van de Vietcongeenheden werd op ongeveer 500 man geschat. Aan de actie van de regeringstroepen namen onder meer parachutisten-commando's deel, gesteund door artillerie en vliegtuigen. Van Amerikaanse zijde werd meege deeld, dat „de Amerikaanse adviseurs zeer tevreden zijn over het succes van deze operatie". MADRAS, India De invoering van het Hindi als Indiase nationale taal, heelt gisteren in het zuiden van India tot ernstige onlusten geleid. Een 24-jarige man stak zichzelf in brand uit protest tegen de officiële in voering van het Hindi. Toen de politie arriveerde was de man al volkomen verbrand. Elders in Madras vielen studenten regeringsgebouwen binnen en werden nationale vlaggcS en naamplaten in het Hindi neergehaald. Vervolgens werden zwarte vlaggen gehesen. Te Tsjidambram, 160 km ten zuiden van Madras, hielden ruim 1000 studen ten betogingen, waarbij nationale vlag gen werden verscheurd.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 1