K Baron Bluff en de Bluff-Blues UITVAART CHURCHILL SUCROSA SUCROSA CONCERTGEBOUWORKEST SPEELDE HENRY PURCELL 1 op t.v.-scherm .Zoals in slechte romans is fantastisch! ORT UNSTNIEUWS SHOW-WERELD is net zo lekker als de duurste Amerikaan! maar O ct Te droge Boules Opa's krant VPRO steunt actie voor Galileaplan Staf. Nees overleden Annie M. G. Schmidts musical 2 oktober in première Nat King Cole's linker long weggehaald DAGBLAD DE STEM VAN WOENSDAG 27 JANUARI 1965 (Van onze radio- en televisie-redacteur) HILVERSUM Naar wij van de NTS vernemen zal zaterdag van 10.20 tot 14.30 uur een BBC- reportage van de plechtigheden bij de uitvaart van Winston Churchill, rechtstreeks worden overgenomen. De tv-camera's staan dan opge steld in Westminster Hall, waar het stoffelijk overschot ligt opge baard. Daarna volgt een reportage van de tocht en de plechtigheden in de Sint Paul's cathedral. Ten slotte is de BBC-televisie aanwezig als de kist in een bark naar Water loo-station wordt vervoerd. Neder landse commentators in Londen zijn Arie Kleijwegt en George Sluyzer. Van radio-zijde kon men nog geen nadere bijzonderheden geven. HILVERSUM Voor het eerst in de geschiedenis is er in Israël een ontwik kelingsplan van Nederland. Woeste, dui zenden jaren verwaarloosde grond, zal door een actie van het joods nationaal fonds, tot nieuw leven worden ge bracht. De actie wordt in ons land geopend met een televisie-uitzending van de VPRO op zaterdag 6 februari a.s. op de zender Nederland I. met als doel gelden te verzamelen om de onvruchtbare Galileagrond met groene wouden te overdekken. Op deze avond zal dan een film wor den vertoond, die werd geregisseerd door de VPRO-medewerker Bouke Poel stra. (Advertentie) In plaats van suiker. Goedgekeurd door de N.V.S. tonder saccharine, voor de slanke lijn! Morgenavond kan men via de KRO-televisie om 21.10 uur een spel van Heinrich Böll zien opvoe ren, getiteld„Zoals in slechte ro mans". In deze opvoering wordt de kijker nader geconfronteerd met de „handige" manier van za ken doen, praktijken, die een jong wiskundige hevig tegen de horst stoten. Op de foto deze wis kundige dr. Georg Wiesel en zijn echtgenote, gespeeld door Ernst Jacobi (l) en Eva Berthold. MECHELEN De wereldberoemde beiaardier Staf Nees is op 63-jarige leeftijd gestorven. Hij werd kort voor zes uur in de avond door een beroerte getroffen terwijl hij zich op straat bevond. De heer Nees behoorde tot de beste leerlingen van Jef Denijn, die hij in 1932 opvolgde als beiaardier op de Sint- Romboutstoren te Mechelen. Hij heeft drie concerttournees naar Amerika gemaakt en was van plan dit jaar opnieuw naar de Verenigde Staten te reizen. TILBURG In het pand Nieuwland- straat 22 wordt vrijdag 29 januari de eerste kunstgalerij geopend. De eerste exposant is de schilder Jan Asselbergs, die tekeningen en rotaprinten brengt. De opening geschiedt door de schrijver Gérard van Kalmthout onder het motto „Toch maar figuratief". De eigenaar van cte galerij is de heer Dick Tas. Aan de schilder Jan Asselbergs wij den wij in ons blad van zaterdag aan staande een uitvoerig artikel. AMSTERDAM De openbare bijeen komst van de Nederlandse federatie van beeldende kunstenaarsverenigingen op donderdag 28 januari a.s. in Krasnapols- ky te Amsterdam, is tot nader datum uitgesteld, omdat die heer dr. L. Gans op die datum nog niet uit het buiten land terug zal zijn en de vereniging hem gaarne in de gelegenheid stelt per soonlijk op een later tijdstip de beteke nis van het Plan Gans, voor de beel dende kunstenaars uiteen te zetten. ST.-JOAN CAP FERRAT -De wereld beroemde schrijver, Somerset Maugham, vierde maandag j.l. op kalme wijze zijn 91ste verjaardag in zijn villa Mauresque aan de Franse Rivièra. AMSTERDAM Annie M. G. Schmidts musical „Heerlijk, heerlyk duurt het langst" met Canny Stuart in de hoofdrol zal op 2 oktober a.s. in het Amsterdamse nieuwe De la Mar-theater in première gaan. Harry Bannink schreef de muziek er bij. De regie en de choreografie is in han den van de 25-jarige Canadees Gordon Marsh en de produktie in die van John U. de Crane en mr. P. A. Meerburg. Aan de musical zullen een koor en een ballet groep deelnemen. De rolbezetting zal er als volgt uitzien: Conny Stuart, André van den Heuvel, Winnifred Bosboom, Ton Kuyl, Leen Jomgewaard en Lex Schoorel. Annie Schmidt vertelde: „Het is een situatie-comedie met veel theatereffecten. Ik heb de rollen op het lijf trachten te schrijven van de acteurs, die deze zullen spelen. Het is geen musical in de gang. bare betekenis. Ik zou het liever gewoon een komedie noemen." Over de inhoud wilde Annie Schmidt alleen zeggen dat het over een gezin ging. Op de vraag of het dan leek op de fa milie Doorsnee, antwoordde zij ontken nend. „In dit stuk komen werkelijke pro blemen die tussen een man en een vrouw kunnen bestaan aan de orde". De schrijfster heeft twee jaar aan haar komedie gewerkt. De produktiekosten zijn voorlopig begroot op 150 duizend gulden. De musical zal in verscheidene plaatsen in ons land worden uitgebracht. In het St.-Johns ziekenhuis van San ta Monica in Californië is met succes de linkerlong van de zanger en pianist Nat King Cole weggehaald. De 45-jarige Cole is op 8 december in het ziekenhuis opgenomen. Aanvankelijk had men het kankerachtig gezwel aan zijn long proberen te doden door be straling en kobaltbehandeling. The new headlines uit Breda treden donderdag aanstaande tussen 5 en 6 uur voor de AVRO op. Het is de 21e keer dat zij voor de microfoon staan. De 19-jarige Greetje Mona, pas her steld van een langdurige ziekte, komt met een nieuwe plaat uit, op de ene kant brengt zij Het, Strand (la play a en op de andere zijde: Het is te mooi om waar te zijn. Moderne mensen houden zichzelf niet voor de gek. Dat lekkere sigaretten niet duur behoeven te zijn, bewijst Silky: 20 heerlijke Amerikanen van eerste klas plantage-tabakken voor —m AMSTERDAM Als een in memoriam voor Winston Churchill werd voor de aanvang van de matinee door het Con certgebouworkest o.l.v. Pierre Boulez in het Amsterdamse Concertgebouw, de treurmars uit Beethovens 3e symfonie gespeeld, waarna een minuut stilte in acht genomen werd. Het programma werd geopend met de eerste heruitvoering van vier Fantasiën van Henry Purcell. Deze overwegend contrapuntische stukken, nauw verwant aan de oude Engelse stijl van het „con sort of violons", toonden weer eens welk een groot musicus Purcell was. Deze fantasieën voor strijkinstrumenten, ge componeerd in 1680, hebben een sterk persoonlijk klankidioom, waaraan men onmiddellijk de muziek van deze grootste Engelse meester uit het verleden her kent en die ons nu nog weet te boeien. Over de interpretatie van Boulez wa ren we niet opgetogen. De uitvoering miste een zekere warmte en bewogen heid, die voortspruit uit de zakelijke en nuchtere leiding van de dirigent. Hij is ongetwijfeld een knap technicus, wiens Woensdag 27 januari HILVERSUM I 402 m. VARA: 12.00 Lichte grammofoonmu- ziek. 12.22 Voor het platteland. 12.27 Me dedelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Orgelkwartet: lichte muziek. 12.55 Actualiteiten. 13.00 Nieuws. 13.15 Kalen der. 13.20 Stereo: Licht instrumentaal sextet. 13.45 Gesproken portret. 14.00 Twee piano's: moderne muziek. 14.15 Kamerorkest: moderne muziek. 14,50 Hoe moet dat met onze vernieuwing?, politieke lezing 15.00 Voor de jeugd. (Om 16.00 Nieuws). 16.50 Voor de zieken. 17.20 Stereo: Tango-rumba-orkest en zangso- listen. 17.50 Overheidsvoorlichting: Ge ven en nemen. Tips voor en van wegge- brulkers 18.00 Nieuws. 18.15 Actualitei ten. 18.20 Uitzending van de Boeren Par- De*!Leer Joh- van de Brake. 18.30 R.V.U.. Albert Schweitzer, kant- tekeningen by een naam. Ideaal en wer kelijkheid van een 90-jarige arts. Spre ker: Ds. D. A. Werner. 19.00 Voor de GEORGE VAN RENESSE Gerorge van Renesse begeleidt op Hilversum II vanavond de tenor Donald Grobe, die liederen van R otrauss en Schubert zingt. jeugd. 19.10 Jazz. 19.30 Artistieke Staal kaart. 20.00 Nieuws. 20.05 Stereo: Dans- orkest en zangsolisten. 20.40 Omroepor kest, groot omroepkoor en soliste. 22.30 Nieuws. 22.40 Chansons. 22.55 Tussen stilstand en beweging, lezing. 23.10 Licht ensemble en solisten. 23.35 Lichte gram- mofoonmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m. NCRV. 12.05 Licht orkest en zangso- list. 12.27 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. ]2.30 Nieuws. 12.40 Nederlands hervormde kerkdienst 13.00 Variant: licht programma. 13.30 Licht instrumen taal trio. 14.00 Boeren en burgers in Buitenveen, hoorspel, dl. 16). 14.30 Mo derne kamermuziek 'gr.) 14.50 Klassie ke grammofoonmuziek. 15.50 Bijbelver- telling voor de jeugd. 16.00 Voor de jeugd. 17.15 Jazzperspectief. 17.45 Lichte grammofoonmuziek. 18.00 Tango- en rumba-orkest (gr.) 18.10 Gewijde mu ziek. 19.30 Het Spectrum, nieuws uit de prot.-christei-ke organisaties. 18.45 Nieuwe grammofoonplaten. 19.00 Nieuws en weerpraatje. 10.10 Radiokrant. 19.30 Leger des Heilskwartier (gr.) 19.4S Op de man af. praatje. 19.50 Promenade orkest en soliste: opera- en operettemu ziek. 20.30 Koorzang (gr.)liederen van de Britse eilanden. 20.45 Waismelodieën (gr.). 21.00 Ontmoetingen in Enugu, impressies van de jaarlijkse bijeenkomst van het Centrale Comité van de Wereld raad van Kerken. 21.15 Stereo: Amster dams kamerorkest en solist: moderne muziek. 21.50 Sport in 't kort, reporta- f?Yen beschouwingen. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Klassieke grammofoonmuziek. 23.10 Leven om te i n sPreken om te leven, lezing. Uchte grammofoonmuziek. 23.55— 24.00 Nieuws. Donderdag 28 januari HILVERSUM I 402 m. nattïek0'?7^0!^^5- 7'10 0chtendgym- VPRO-' 7'?? £lchte grammofoonmuziek. VFitG). 7.50 Dagopening. AVRO: 8 00 SnuM S Llch*e grammofoonmuziek. 8.0O Ochtendgymnastiek. 9.00 De groente- man. 9.05 Oude kamermuziek (gr.). 9.35 Waterstanden. 9.40 Morgenwijding. 10 00 Lichte grammofoonmuziek. 10.50 Voor de kleuters. 11.00 Nieuws. 11.02 Huishou delijke zaken, lezing. 11.15 stereo: Fluit en piano: oude. klassieke en moderne muziek. 11.45 aan de wieg van de radio- omroep: klankbeeld. HILVERSUM II 298 m. KRO: 7.00 Het levende woord: wedi- tatie. 7.05 Lichte grammofoonmuziek en reportages. 'Om 7.30-7.40 Nieuws. Om BRLSSEL FRANS 484 m. 12.02 Gevarieerde muziek. (Om 13.00 Nieuws. 17.00 Nieuws. 18.27 Gevar. muz. 19.20 Gevar. muziek. 1930 Nieuws. 20.00 klassieke muziek. 22.00 Wereldnieuws. 22.15 Jazzmuziek. 22.55-23.00 Nieuws. AANBEVOLEN Het Promenadeorkest is vanaf tien voor acht op Hilversum 11 te beluisteren. Christine Spierenburg verzorgt de zang. Benedict Silber- man heeft de leiding. Gerard Hengeveld speelt om 11-40 uur op Hilversum I eigen twee stemmige inventies. Het zijn vooroefeningen voor het spelen van hetzelfde soort werkjes van Joh. Seb. Bach. AZNAVOUR Vanavond om 22.40 uur een Frans kwartiertje over Hilversum I en dat betekent vijftien minuten lang chansons. 8.00-8.05 Overweging). 8.30 Nieuws 8.40 Voor de huisvrouw. 9.40 Schoolradio. 10.00 Russische orkestwerken (gr.) 11.00 Voor de zieken. BRUSSEL VLAAMS 324 m. 12.00 Nieuws. 12.03 Grammofoonmuziek. 12.15 Lichte muziek. 'Om 12.25 Weerbe richt en mededelingen voor de scheep vaart). J2.50 Beursberichten en program ma-overzicht. 13.00 Nieuws. 13.20 Ka mermuziek. 14.00 Nieuws. 14.03 School radio. 14.20 Koorzang. (Om 14.30 Voor de jeugd). 15.00 Nieuws. 15.03 Lichte mu ziek. 15.15 Voor de kinderen. 16.00 Nieuws. 16.03 Beursberichten. 16.09 En gelse les. 16.24 Gevarieerde muziek. 16.45 Schoolkoren. 17.00 Nieuws. 17.15 Voor de teenagers. 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de soldaten. 18.30 Lekenmoraal en -filosofie. 18.50 Sportkroniek. '18.54 Amusementsmuziek. 19.00 Nieuws en ra diokroniek. 19.40 Jeugd en muziek. 20.00 Openbaar kunstbezit. 20.15 Amusements muziek. 21.00 Kamermuziek. 21.25 Gram mofoonmuziek. 21.30 Volksmuziek. 22.00 Nieuws. 22.15 Jazzmuziek. 22.45 De Ze ven Kunsten. 23.00 Nieuws. 23.05 Feiten en muziek uit vroeger jaren. 23.30 Amu sementsmuziek. 23.55 Nieuws. 24.00—0.45 Voor de scheepvaart. Woensdag 27 januari NEDERLAND I NTS: 17.00 De Verrekijker, internatio naal jeugdjournaal. NCRV: 17.10-17.45 Voor de kinderen. VARA: 19.30 Con trast, programma over actuele politieke vraagstukken. NTS: 20.00 Journaal. VARA: 20.20 Achter het nieuws. 20.45 Anders dan anderen. NTS: 21.45 Holly wood, het einde van een droom, Ameri kaanse documentaire. 22.2522.30 Jour naal. NEDERLAND II. NTS: 20.00 Nieuws in het kort. NCRV: De ernst van Ernst (The importance of being Earnest), toneelstuk. 20.4521.10 Literair Kijkschrijft. 21.55—22.10 At tentie. BELGIë VLAAMS 17.00-18.00 Voor de jeugd. 19.00 Zand mannetje. 19.05 Feulleton voor de jeugd. 19.30. De wereld is klein. Oosters pren tenboek. 19.55 De weerman. 20.00 Nieuws. 20.25 't Is maar een woord, quizpro gramma. 21.00 Filmtribune: Verdorde aarde. Braziliaanse film. 22.45 Zoeklicht op de culturele actualiteit. 23.15 Nieuws. BELGIë FRANS 17.30 Filmprogramma voor de jeugd. 19.10 Berichten. 19.15 A vos marques, wedstrijdspel. 19.45 Le temps des co- pains, feuilleton. 21.30 Uitzending over ruimtevaart. 22.00 De Europese gemeen schap: Vrouwenarbeid in Europa. 22.30 Journaal. leiderskwaliteiten het best tot hun recht komen in de weergave van hedendaagse composities. Dat bleek o.a. uit de exacte en boeiende vertolking van Anton Weberns symfonie op. 21. Dit volgens de twaalftoonstechniek geconcipieerde werk klinkt, hoewel in 1928 geschreven, niet alleen nu nog „mo dern", maar kan in velerlei opzicht als een vingerwijzing voor de jongste schep pende musici beschouwd worden. Het eerste deel is subtiel, teer van kleur en nostalgisch van inhoud; het tweede, een cyclus van zeven variaties is door de vele tempowisselingen, leven diger, contrastrijker en speelser van aard. aard. Na nogmaals rondgedwaald te hebben in Peter Schats. „Labyrinth", waarvan de muzikale armoede zich na een derde maal beluisteren reeds angstig duidelijk manifesteerde, werden we geconfron teerd met „II canto sospeso" (1956) voor sopraan-, alt-, tenorsolo, gemengd kooi en orkest van de Italiaanse componist Luigi Nono. Zonder in een analytische bespreking te vervallen, kan men de compositie techniek vergelijken met het pointillisme in de schilderkunst. Aanleiding tot de compositie was de bij Einaudi in Turijn uitgegeven verzameling afscheidsbrieven van ter dood veroordeelde verzetstrijders. Deze pathetische, geladen en ontroerende geschriften kunnen inderdaad het ge geven vormen voor een dramatisch mu zikale schepping. De muziek van Nono schiet in dit opzicht tekort; zij is te cerebraal, te koel en rechtlijnig in de expressie. „De muzikale getuigenis van menselijkheid in onze tijd," die het wilde en moest zijn, hebben we er helaas niet in kunnen horen en voelen. Ilse Hollweg, met haar stralende en soepel klinkende sopraan. Sophia van Santé en de eveneens uitstekend zingende tenor Friedrich Lenz, het Klein Omroep koor van de N.R.U. hebben in samen werking met het orkest van deze inge wikkelde en technisch zware partituur een zeer goede vertolking gegeven. De prestaties werden met een warm applaus gehonoreerd. Alles bijeen genomen was het een uitermate boeiend concert. COR BACKERS Als het erom gaat de onderont wikkelde volkeren omhoog te stu wen op de iveg naar educatie en welvaartdan blijven wij niet ach ter. Dat kon men gisteren met ont roering concluderen uit het ver haal over de brillenactie van de Lions Club. De Lions verzamelen oude brillenafdankertjes met één glas, aan de welvaart geofferde ziekenfondsbrilletjesexemplaren met geknakte montuurtjeskortom alles wat ivij zelf niet meer op de neus kunnen zetten sturen we meelevend naar Afrika. In de tropen kampt men met ve lerlei oogziekten en men heeft er dus dringend behoefte aan brillen. Wat doet men dan? Juist men doet een beroep op het rijke Westen, en ziet, met de volgende boot komen er dozen vol aflegger tjes, die de inheemse bevolking vol dankbaarheid accepteert. Het zij verre van mij de draak te steken met onze naastenliefde, maar de brillenactie geeft rrie een griezelig gevoel. Het doet zo den ken aan de zelfgenoegzame offer gezindheid waarmee vorige gene raties een aalmoes voor de zwarte nikkertjes in het busje deden. Als we een Nigeriaan of een Gabonees van zijn oogziekte willen genezen waarom kunnen we hem dan geen behoorlijke nieuwe bril geven? Weggeven wat men zelf niet meer begeert heeft als offer geen enkele waarde. Integendeel, je raakt op een goedkope manier van je rom mel af. Bovendien is een bril een gevaar lijk artikel. Wanneer we de bevol king van Afrika door versleten brillen laten kijken, zou zij bepaald een merkwaardige kijk kunnen krijgen op onze manier van wel doen. PRAET-MAECKER MAAG Martino Casamento, een 32 jaar oude ingezetene van de gevangenis van Messina, heeft 35 spijkers en drie metalen veren ingeslikt. Hij is voor een chirurgisch onderzoek naar het gevangenisziekenhuis overgebracht. PvnneEilueror 12345 6789 „Ik ben de dochter van de baas en heb gehoord, dat U graag promotie wilt makeni KALM-AAN Mevrouw Pamela Johnson op Can- vey-Island in Engeland hoeft voor- 1 lopig niet met de hond uit te gaan. De hond liep namelijk een tube kal- i meerpillen van een kastje en vrat er i vijftig' van op. BEELD Pierino Cozzi, een 28-jarige metse laar die ervan wordt beschuldigd uit de kerk van Pavia een anderhalf meter hoog altaarbeeld te hebben ge stolen, heeft tegenover de politie ver klaard. de diefstal te hebben gepleegd om thuis „een altaar op te richten" SPEELHOL EEN rechtbank in de Italiaanse stad Terni heeft een aantal personen, onder wie een kolonel in ruste met een onderscheiding voor dapperheid in de Afrikaanse campagne van de tweede wereldoorlog, veroordeeld tot gevangenisstraffen en boeten omdat 1 ze van een club van oudgedienden een speelhol hadden gemaakt. De 55-jarige kolonel Enrico Cirillo i werd. met twee andere hoofdver- dachten, veroordeeld tot acht maan den gevangenisstraf en honderddui zend lire boete. Drie anderen kregen dezelfde boete en vier maanden ge vangenisstraf, zestien werden alleen beboet. PATRIOTTEN Horizontaal: 1. telwoord studie. 2. deel van een jas voedsel. 3. rund vis ongeveer. 4. groente zoogdier. 5. visje door middel van. 6. stuk goed bos watert je. 7. deel van de bijbel voorzetsel bijwoord. 8. deel van het gezicht schoonmaak artikel. 9. dobbelsteenvormig dropje zwarte kleverige stof. Vertikaal: 1. struisachtige vogel in wendig orgaan. 2. godin van de dage raad geestelijke. 3. op dit ogenblik zeepwater knolgewas. 4. dans algemeen sociaal onderwijs. 5. water in Brabant familielid. 6. ogenblik koeiemaag. 7. verlaagde toon mand voorzetsel. 8. toneeluitrusting plaats in Gelderland. 9. bijbelse reus schip, dat is vergaan. ■jftjjM 3fBua 6 apa jooap '8 -do uaq %n i suad pi "9 ba ee •g 'ose sxba\ *m dos nu •lapd soa 'z "Suoi aouia 'X :*lJOA •^ad ioijS '6 "Bpos snau 8 •ja uee }o -uaA dej -9 uad sod *g '^oq bxs 'bo jbb so 'g ■ua;a auioui z 'apnp uaa *x :moh ONISSOUO ELF van de veertien kinderen van de heer en mevrouw Leon Randall 1 uit Northfield in Massachusetts tien zoons en één dochter hebben samen gedurende bijna vijftig jaar dienst gedaan in de Amerikaanse strijdkrachten. MOEITE WAARD DE premier van de Westduitse deelstaat Nedersaksen, Diede- 1 richs, heeft uitgerekend, dat een krantenbezorger in drie jaar tijd een afstand aflegt, overeenkomend met de omtrek van de aarde. Hij bezorgt in die periode rond één miljoen kran ten, voldoende om een zeventig me- ter lange goederentrein te bevrach- 1 ten. Legt men alle kranten, die de man in veertig jaar tijd bij 250 abonnees heeft afgeleverd, op elkaar, dan is de stapel bijna gelijk met de top van de Mount Everest, nl. 8.000 me ter. Premier Diederich verkondigde de- J ze originele conclusie tijdens de hul- J diging van krantenbezorgers, die f hun werk op verdienstelijke wij» f hadden uitgevoerd. 4 i FLINKE MEISJES EINDHOVEN, 27 januari 1915. De vorige week kwamen eenige meisjes, werkende op een sigarenfabriek van haar werk door de Volderstraat alhier en zagen daar in een winkel eenige naar hunne opvatting minder passen de prentenbriefkaarten uitgestald. Zij vertelden het op haar werk en spoe dig was een plannetje gereed. Er werden wat centen bij elkaar gelegd, 86 centen in het geheel, en vier der meisjes gingen naar den winkel. Zi; kochten daar alle kaarten, 43 in to taal, en scheurden die voor het oog der verbaasde winkeljuffrouw in stukken. /Y/U24Z Z¥Z„ (Advertentie) Zekerheid met een OLVEH Perfecte Groeipolis. 254. Nadat Frankie haar eenmaal had aangekondigd, kon Jackie niet meer terug. Zij stribbelde nog wel even tegen, maar het opklaterend applaus overstemde haar woorden en hulpvaardige handen duwden haar het po dium op. Het huilen stond haar nader dan het lachen en toen het orkest „Moesje laat je groeten" inzette, kwam er geen noot over haar lippen. Onmiddellijk begonnen de jury-leden druk onder elkaar te fluisteren. Men sprak van een „stunt", maar ook viel het woord „diskwalificatie". De orkest. leider tikte bevreemd af en liet opnieuw starten zon der resultaat! Nu werd ook de zaal onrustig. Jackie echter had van dit alles geen weet. Haar ogen zagen maar één ding: een lege stoel, achter in de zaal, waar haar moeder had be horen te zitten. Op dat ogen blik echter, juist toen iedei een begon te morren en U draaien en Kapsones" er. „geld terug" mompelde, zwaaide er een zijdeur op" en liet de forse gestalte v. een dame door. Van vera herkende Jackie het hog kapsel van haar moede

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 13