Cordon Walker: geslagen hond NACHTELIJK DRAMA VOOR LABOUR VE EG TEKEN Conservatieven juichen beurs reageert direct Prof. Schillebeeckx handhaaft kritiek Nieuwe stakingsgolj bedreigt Frankrijk MINISTER LUNS WIL SNELLE OPLOSSING Missaal-strop 3 miljoen groot VERKOOPCHEF Rond het Binnenhof Geestelijken verspreidden In rozenkrans zit ook al geen winst meer.... (HERTROUWEN «11 Meerderheid nog krapper Havenfraude al zeventien arrestaties FEL VERWEER IN RAZUIN Bisschoppen vragen gebed voor doden ONRUST STEIGT NOG Vakbeweging agressief gestemd Voor financiën van VN. UIT DE BRANL Duur of niet 24 -a_ Pak slaag voor aanval op Luther King HEM A De missie in Kongo CONFLICTEN In Griekse bergen Vliegtuig stort neer 10 doden laat ik min wybertjes niet vergeten! ^RDAM NSCHOT (N.-Br.) 930 het vertrouwde adres jnen, want: arbeidsloon)! Hessing en een nieuwe dagen nog ruilen tegen INRUILEN mstraat 12, bij Haarlemmer- oon 020—720840. trecht-De Bilt. Tel. 030—60409. :\veg Breda-Gilzerijen. Telefoon n in de orde van centen. 539 auto's al meer dan oog inkomen op. Docu- 'ft uiterst eenvoudige ing op gewon gas en vestigingsvergunning ;een enkele beperkende mag bovendien iedere lat is alles. Daarbij hebt Dit is de kans van uw t eigen, zelfstandige en cl. 020-223588-242038 (Van onze Londense correspondent) LONDEN Alle waarnemers in Engeland hebben de uitslagen van de tussentijdse verkiezingen van Leyton en Nuneaton slecht voorspeld. De nacht van donderdag op vrijdag zorgde voor dramatische verrassingen, die de socialistische regering pijnlijk troffen. Eerst werd de uitslag van Nuneaton, een Labourvesting in het graafschap Warwickshire, bekendgemaakt De ge wezen syndicale leider Frank Cousins, thans minister van technologie, over won er met een meerderheid van slechts 5241 stemmen. Hij toonde zich tevreden, maar bleek toch teleurgesteld, omdat zijn socialistische voorganger in Nunaeton 23 jaar lang een gemiddelde meerderheid van 10.000 stemmen gehandhaafd had Gordon Walker, had treurig afscheid ge nomen van de minister. Nadien verklaar de Sorensen: „Nu verwacht ik spoedig algemene verkiezingen, maar wat er hier en in Nuneaton gebeurd is, betekent nog niet dat de conservatieven ons dan zul len overwinnen". De meeste waarnemers deelden deze mening niet en voorspelden een zegevierende machtsovername door de „Tory's". De nieuwe volksvertegenwoordiger van Leyton. Ronald Buxton, kon zijn geluk nauwelijks geloven. „Ik hoopte slechts de helft van de socialistische meerderheid in te palmen", bekende hij Gordon Walker haastte zich gisteren naar Downing Street no. 10 voor een pijnlijk gesprek onder vier ogen met eer ste minister Wilson. Twintig minuten later maakte de minister van buiten landse zaken zich uit de voeten zon der een verklaring af te leggen aan de wachtende journalisten. Maar in de om geving van het Foreign Office werd reeds druk gefluisterd dat hij buiten landse zaken spoedig vaarwel zou zeg gen. Over het Labour-hoofd kwartier hing een donkere wolk, maar de conservatie ve partijleiding kraaide victorie. Cousins stelde het gure winterweer aansprakelijk voor de slechte opkomst van de kiezers en ontkende dat de uit slag een spiegelbeeld was van de natio nale opninie over het Labourbeleia. Zijn verklaring kon echter niet beletten dat het verloop van de tussentijdse verkie zingen van Nuneaton en Leyton vrijdag algemeen als een veeg teken voor de toe komst van de Britse socialistische partij beschouwd werd De uitslag van Leyton sloeg iedereen met stomme verbazing. Eerst kwam het bericht dat een van de leidende kandi daten een hertelling van de stemmen ge- eist had. Dit kon slechts één ding bete kenen: een geringe meerderheid voor de overwinnaar. Het lekte spoedig uit dat de eis tot hertelling door minister Gor don Walker gesteld was. De dramatische spanning nam zienderogen toe. Toen de uitslag eindelijk officieel kon bekendgemaakt worden, merkten alle aanwezigen dat Gordon Walker veel zin had om een duchtig deuntje te huilen, Het was een zielig toneel. Hij zag lyk- bleek en stond erbij als een geslagen hond. De burgeemester van Leyton las de uitslag voor: Ronald Buxton, conserva tief, 16.544 stemmen; Patrick Gordon Walker, Labour, 16.339 stemmen. Conser vatieve meerderheid 205 stemmen Het was of de rangen van Labour door de bliksem getioffen waren De goed moedige, algemeep gerespecteerde Gor don Walker zei doodmoe en droefgees tig: „Ik ben bitter teleurgesteld. Ik heb veiTbren omdat veel liberalen voor de conservatieve kandidaat gestemd hebben en omdat een gioot aantal socialisten zich onthield. Dit was misschien te wij ten aan het feit dat ik hier een onbe kende ben. Voor mijn toekomst heb ik geen plannen. Ik laat het aan de eerste minister over, maar velen zullen natuur lijk onmiddellijk beweren dat mijn po litieke carrière afgelopen is. Zelf geloof ik dat niet, want ik ben van nature een verbeten vechter". Voor zijn verklaring had Gordon Wal ker reeds telefonisch contact opgenomen met de premier. Men nam aan dat hij hem zijn ontslag aangeboden had, maar dat Wilson het drama nog eerst rijp wou overwegen. Gordon Walker sloop met zijn vrouw door de sneeuw weg uit Ley ton en trachtte de journalisten zoveel mogelijk te ontwijken. De nieuwbakken lord Sorensen, die naar het Hogerhuis gestuurd werd om zijn 32-jarige Lagerhuiszetel van Ley ton (Labourmeerderheid van 15 oktober jl.: 7926 stemmen) vrij te maken voor De kiezers hebben getoond wat ze denken van de socialistische bewindvoer ders", verkondigde sir Alec Douglas- Home opgewekt. „Het bewijs is geleverd dat de bevolking terug een conservatie ve regering wenst. Zodra de kiezers daartoe de kans krygen, zullen zij ons hun vertrouwen schenken. Het is een veelbetekenende les voor Labour". Ook de Londense beurs werd in ver band met de tussentijdse verkiezingsuit slagen door een optimistische stemming aangegrepen. Vooral de staalbedrijven gaven blijk van hernieuwd vertrouwen in de toekomst. De liberale leider, Jo Grimmond, wiens partij zwaar geleden heeft in Leyton en Nuneaton, verklaarde dat de uitslagen het socialistische plan tot nationalisering van de staalbedrijven gekelderd hebben. Door het rampzalige verlies van de zetel van Leyton werd Labours parle mentaire meerderheid van vier op drie zetels gebracht, zodat de socialisten nu zeker geen gevaarlijke stunts meer kun nen uithalen in het Lagerhuis. De conservatieven en liberalen zullen zich tijdens de komende maanden ver moedelijk veel harder inspannen om de socialisten uit het zadel te lichten. Of zij daarin zullen slagen, zal geheel af hangen van de omstandigheden. Een zie ke of om een andere reden afwezige Labourvertegenwoordiger zou Wilsons ondergang kunnen veroorzaken. Maar de socialistische premier zal zich in elk geval zo lang mogelijk vastklam pen. Het lijkt ondenkbaar dat hij, in het licht van Labours avontuur in Leyton en Nuneaton, vervroegde algemene verkie zingen zou wagen om zijn parlementaire meerderheid te versterken. Alleen door het land goed te besturen en de econo mie weer gezond te maken, zou Wilson populairder kunnen worden. Pas dan zou een grotere socialistische verkiezings overwinning mogelijk zijn. BIRMINGHAM De segregationist Jimmy George Robinson, die maandag in de stad Selma dominee Martin Luther King aanviel, is dinsdagavond bij een twistgesprek over dominee King in een bar te Birmingham ernstig afgeranseld door een andere blanke. Ro-binson, een lid van de militant- segregationistische „nationale partij voor staatsrechten", kreeg in de bar ruzie met James Wilder, werkzaam op het accijns- bureau voor Alabama en moest in een ziekenhuis worden behandeld. Eerst wei gerde Robinson een klacht in te dienen, maar eiste later de arrestatie van Wil der, die op borgtocht in vrijheid werd gesteld. Maandag deelde Robinson in een hotel in Selma aan dominee King twee klappen en twee schoppen uit. Hij werd hiervoor tot een gevangenisstraf van 60 dagen en een boete van 200 dollar veroordeeld, maar werd op borgtocht van 500 dollar vrijgelaten. ROTTERDAM De recherche van de Roterdamse rivierpolitie heeft nieu we arrestaties verricht inzake de haven fraude. Op hun werk werden de 54-jari- ge loudsabas H. R. en de 44-jarige loods- administrateur W. M. S. beiden in dienst van de n.v. Stevedore Company Quick Dispatch, te Rotterdam, aangehouden. Uit een eerste onderzoek is gebleken, dat het tweeal ongeveer zeven jaar ge leden is benaderd door mannen van de expediiefirma ..Osto". het bedrijf dat tot de knoeierijen aanzette. Deze stelden hun voor te knoeien met maten en gewich' ten van te verschepen goederen, waar door een laegre vrachtprijs voor Osto kon worden berekend. Een douceurtj werd in het vooruitzicht gesteld voor elk te verschepen object. De twee gearresteerde mannen kon den een bedrag van acht a negen dui zend gulden in hun eigen zak steken. Dit bedrag ebstond uit de bekende dou ceurtjes, gegeven door Osto. De politie neemt aan. dat door de knoeierijen voor enieg tonnen benadeeld is. De n.v Stefedore Comp Quick Dis patch is naast Osto het vijfde bedrijf, dat in deze voor de Rotterdamse ha ven hoogst onaanijename zaak wordt ge noemd. De afgelopen maanden heeft de recherche van de rivierpolitie reeds 15 arrestaties in de zaak „Osto" verricht. Onder de arrestanten bevinden zich on der meer drie directeuren van Osto. (Van een onzer redacteuren) BREDA In een uitvoerig Bazuinarti kel heeft prof. Schillebeeckx geant woord op de vele reacties welke zijn eerste artikel (de waarheid over de laatste concilieweek) heeft opgeroepen. Hij gaat nog wat dieper in op de feiten, die zijn voorgevallen, en probeert en kele hem gestelde vragen te beant woorden. Het geheel is gesteld in een zeer persoonlijke stijl. Prof. ScMille- beeckx neemt niets terug van wat hij in eerste instantie gezegd heeft. Hij ontkent ten stelligste, dat hij van iemand enige suggestie gekregen zou hebben, om sussend op te treden, of dat er tussen theologen onderling af spraken van dien aard zouden zijn ge maakt. „Ik heb, Goddank, nog nooit in mijn leven zulk een suggestie of wens te horen gekregen. Men is daarboven wel meer mans, hoop ik". Schrijver zegt, dat het niet in zijn aard ligt, wit te noemen wat zwart is. Wel heeft hij de neiging, zich zo goed moge lijk in de situatie van de ander in te (Advertentie) J. Th. BORGHSTVN OUDE MARKT 25 UTRECHT De Nederlandse bischop- pen vragen in een herderlijk schrijven n.a.v. de gebeurtenissen in Kongo van hun gelovigen en priesters speciaal ge bed voor de vermoorde Nederlandse mis sionarissen daar. De bisschoppen vragen de priesters om op voor gelovigen ge schikte tijden eind deze maand of begin volgende maand missen op te dragen om de dood van de missionarissen en de heersende nood in Kongo te herden ken. De inhoud van het schrijven is als volgt: „Wat in Kongo gebeurt, doet ons weer beseffen, dat een missionarisleven een zaak kan zijn van leven en dood. Zonder ons te verdiepen in de vraag, waar de oorzaken liggen van de uit barsting van deze haat en zonder ver wijten uit te spreken, vraagt de chris telijke liefde van ons, dat wij de slacht offers van deze terreur in ons gelovig gebed in gods barmhartigheid aanbeve len. Het is voor ons een gelegenheid om aan alle missionarissen over geheel de wereld te laten voelen, dal wij als thuisfront hun persoonlijk offer-leven yan toewijding en dienstbaarheid niet willen vergeten. Gaarne zouden uw bisschoppen zien dat rond het einde van deze maand in alle kapellen alsook kerken waarover een rector is aangesteld op een tijdstip dat voor deelname der gelovigen bijzonder geschikt is, een H. Mis wzrdt gpge- dragen om de dood der missionarissen alsook de thans nog heersende nood in Kongo te gedenken". (Advertentie) VLISSINGEN vraagt een ervaren voor de afdeling HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN die o.a. belast zal worden met de leiding van de betreffende ver koopsters, het bestellen van de voorraden en het opmaken van de goederen. Hij die voor deze functie in aanmerking wenst te komen gelieve schriftelijk te solliciteren, onder bijzending van recente pasfoto en opgave van vroegere werkkring. Aan deze interessante functie zijn naast een goed salaris, aantrek kelijke sociale voorwaarden verbonden. GEHEIMHOUDING VERZEKERD denken. „De kans dat men gedupeerd wordt is van zulk een houding een on vermijdelijk gevolg, maar dit weegt niet op tegen de fundamentele vreugde en tenslotte ook de vruchten van zulk een houding". Dat hij aanvankelijk gezwegen heeft, verklaart Schillebeeckx als volgt; „Het is steeds moeilijk iemand in droefheid te troosten als het lijk van de dierbare afgestorvene nog in de zijkamer ligt: dit feit is niet weg te denken. Men zwijgt en lijdt mede in stilte". Terugkomend op de passage, waarin hij de wijzigingen van het oecumenisme schema „pijnlijke speldeprikken" had genoemd, merkt de schrijver op, dat men het woord pijnlijk niet mag ver vangen door onschuldig. „Lieve hemel, ik heb ze aangevoeld als dolksteken' Schillebeeckx vindt het zelf indroevig „dat ik twee artikelen moet schrijven met allerlei theologische distincties en uitleg om enigszins klaarheid te bren gen. Als zoiets nodig is, wijst dit dui delijk op een ondoorzichtige situatie. En de gelovigen zijn al deze geleerde uitleg grondig beu". Ook de kritiek op paus Paulus de Zesde brengt hij ter sprake. Hij houdt een pleidooi voor het goed recht van elke paus om zichzelf te zijn en verklaart zich begaan met het pijnlijke en weinig benijdenswaardige levenslot van de huidige paus. „Mag men een medemens zijn eigen aard, mede gevormd door heel zijn verleden, kwalijk nemen, als men blind kan zien, dat de zuiverste be doelingen deze man bewegen en dat hij zelfs inhoudelijke argumenten heeft voor zijn houding?" Wat er over de curie gezegd wordt, is soms ongefundeerd en liefdeloos. Het praten over een „kliek van intriganten" of „rotintriganten" noemt hij krankzin nig. „Denkt men dan heus te doen te hebben met een bende gewetenloze schurken? En wat me boven alles ir riteert is het feit, dat ik bijna dage lijks kan vaststellen, dat mensen die hun mond vol hebben van medemense lijkheid, liefde en evangelische kerk, in hun contact met anderen in kleinere omgeving in gesprekken enz. vaak ver nietigend en moordend koel hun eigen mede-christenen die anders denken dan zijzelfafslachten als ongedierte". Schrijver besluit zijn artikel met de hoop uit te spreken, dat wij „iets zou den leren van paus Joannes die zich- zels niet al te serieus nam, dat is altijd een eerlijke bevrijding". (Van onze Parijse correspondent) PARIJS Het is weer zover, nauwe lijks is de algemene staking van 11 de cember achter de rug, of we gaan in Frankrijg een nieuwe stakingsgolf tege moet. Die van woensdag en donderdag 27 en 28 januari. Op de eerste dag zal het werk worden stilgelegd, door het spoorwegpersoneel en allen, die by de Parijse vervoersmaatschappij werken. Bussen en metro). Diezelfde dag sta ken eveneens de posterijen, de onderwij zers en alle leraren. Donderdag wordt de elektrische stroom uitgeschakeld. Dat hoeft tot gevolg dat er in 48 uur geen elektrische trein zal ryden. Twee dagen zal het economisch leven van Frank rijk verlamd zijn. De achterstand bij het goederenver voer van de spoorwegen en die bij de posterijen kan onmogelijk in de nog res terende twee dagen van de volgende week worden ingehaald. De directe aanleiding tot het con flict is dat de vakbonden weer direct met de directies van de overheidsbedrij ven over de arbeidsvoorwaarden willen onderhandelen en niet meer via allerlei commissies, waar de besprekingen traag en zonder veel resultaat verlopen. De oorzaken van het conflict liggen ech ter veel dieper. De hoogconjunctuur in Frankrijk is voorbij. Er vallen weer overal ontslagen. Nog wel niet massaal, maar toch voldoende om de arbeiders tot besef te brengen van hun bestaans- onzekerheid. De auto industrie, die de toon aangeeft, gaat een moeilijk jaar tegemoet. Veel slechter is de toestand van de Franse textielindustrie in het oosten, waar tussen januari 1950 en de cember 1964 in totaal 72 fabrieken zijn gesloten. Het aantal arbeiders daalde in de textielindustrie van de Vogezen van 45.000 tot beneden de 37.000. De fabrieken staan leeg en zouden door alle industrieën die decentraliseren, kunnen worden opgekocht, maar de eigenaars vragen top-prijzen en bijgevolg blijven de fabrieken dicht en vervallen. De gees telijkheid van Mulhouse, wijlen kardi naal Gerlier, heeft haar leedwezen uit gesproken over het gebrek aan medezeg genschap en de arbeiders aangeraden zich in vakbonden te organiseren, aan gezien de arbeider individueel volstrekt onmachtig is. De strijd tussen werkgevers en werk nemers in Frankrijg spitst zich toe. Kleine incidenten hebben onmiddellijk grote gevolgen. Bij de scheepswerven in Cherbourg werden twee man ontslagen. De bonden liepen te hoop en kondigden stakingen af, waarop de directie nog scherpere maatregelen nam en een lock out proclameren. Al het personeel staat op straat. Patroons en arbeiders in Frankrijk zijn bezield door een agres sieve geest, die bij de werkgevers het sterkst is aan de top en omgekeerd bij de vakbondealhet sterkst aan de basis Bij de arbeiders is die agressiviteit nog verergerd door een publikatie van het werkgeversverbond in de oude stijl van de 19e eeuw. In die beginselverkla ring der werkgevers wordt de staat te ruggedrongen tot de rol van nachtwaker, die zich nergens mee mag bemoeien. De winst in het bedrijf is de bron van alle welvaart, alleen de ondernemer baas in eigen huis en iedere vorm van dirigisme wordt veroordeeld. Voor de vakbonden is deze beginsel verklaring olie op het vuur geweest. Als binnen de bedrijven niet meer kan wor den gepraat over de gang van zaken, zullen de ocnflicten buiten de bedrij ven worden uitgevochten en gaat het hard tegen hard. De spanning werd don derdag nog verhoogd door een opdracht van de regering aan de directies van gas en elektriciteit, dat zij gedurende de twee stakingsdagen moeten zorgen, dat bepaalde diensten toch functioneren. Bijv. de straatverlichting, de verkeers lichten enz. Daartoe zouden echter 300 tot 400 man personeel moeten worden gemobiliseerd. Dat de vakbonden zulk een maatregel onbeantwoord zouden la ten, is moeilijk voorstelbaar. Het sociaal klimaat in Frankrijk is slecht. Hoe dat zal uitpakken bij de komende gemeente raadsverkiezingen in maart a.s., moet worden afgewacht. Op de uitslag van die verkiezingen is het Gaullisme alles behalve gerust. ATHENE Een C-124 Globemaster van de Amerikaanse militaire lucht- transportdienst is gisteren met tien man aan boord in het Griekse gebergte neer gestort, na klaarblijkelijk tijdens een sneeuwstorm van zijn koers te zijn afge dwaald. Alle tien inzittenden kwamen om het leven. NEW YORK Minister van Bui tenlandse Zaken mr. J. Luns heeft in de Algemene Vergadering van de V.N. verklaard dat de Neder landse delegatie, indien geen op lossing voor de financiële moeilijk heden in overeenstemming met het handvest wordt gevonden, de voor- (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Uitgevers en gros siers van missaals hebben ons voor gerekend dat zij tengevolge van de opvatting dat oude missaals on bruikbaar zouden zijn geworden een schade hebben geleden van naar schatting 3 miljoen gulden. Nog tot midden vorig jaar had de af zet van missaals en kerkboeken een duidelijk stijgende lijn te zien gegeven met het logische gevolg dat de handel toen zijn voorraden had uitgebreid. De verkoop is nu plotseling vrijwel stil komen te liggen, omdat allerwegen door de geestelijkheid is verklaard dal de bestaande missaals niet meer bruik baar zouden zijn. De geestelijkheid hao beter kunnen weten en er had voorko men kunnen worden dat deze misvat ting werd verspreid als de liturgische commissie tijdig had laten weten dat met de nieuwe vertaling van de mis tekst nog maar geringe vorderingen zijn gemaakt, aldus de uitgevers en grossiers. als het hun onmogelijk wordt gemaakt hun bedrijf of een belangrijk onder deel van hun bedrijf voort te zetten. In het kerkelijk bestel bestaat deze mogelijkheid niet. Terloops merken de grossiers op dat velen van hen ook al gedupeerd zijn. doordat de rozenkrans in discrediet is geraakt en de catechis mus plotseling werd afgeschaft. De gedupeerde bedrijven zijn er met name verbolgen over dat hen ondanks hun verzoek .nooit is meegedeeld wan neer de vernieuwing zou worden inge voerd en waaruit deze zou bestaan. Pas begin november kreeg men plotseling te horen dat de nieuwe tekst door de liturgische commissie alleen was ver strekt aan de uitgeverij Gooi en Sticht die deze ging verspreiden in de los bladige altaarmissaais en de misboekjes ..Bron van Christelijke Geest". Ook de abdij van Berne te Hees wijk verspreidt ze in De Zondagsmis". Zeer onhoffelijk vinden de betrok kenen het dat zij niet tijdig zijn inge licht en dat men eenvoudigweg het grote financiële belang dat uitgevers, grossiers en detaillisten bij de vernieu wing hebben, over het hoofd heeft ge zien. Zowel de Nederlandse katholieke bond van uitgevers als de r.-k. vereni ging van groothandelaren in religieuze artikelen hebben over deze pijnlijke kwestie een brief geschreven aan het Nederlands episcopaat. Zij merkten daarin op dat overal el ders (Deltawerken, Zuiderzee) gedu peerden schadeloosstelling ontvangen De uitgevers en grossiers menen dat hun door de misvatting over de bruik baarheid van het missaal vrijwel on- hesrtelbare schade is aangebracht. Een tegenactie is uitgegaan van het verbond uitgevers Nederlandstalige gebeden boeken (V.U.N.G.) in België, die een groot belang heeft op de Nederlandse markt De gezamenlijke Belgische uit gevers hadden door een goed samen spel met het episcopaat tijdig de be schikking gekregen over de nieuwe tekst. Deze verspreiden zij nu met goedvinden van het Belgische episco paat en onder beding dat het gratis zal geschieden in de vorm van kleine boekjes op de Nederlandse markt. De Nederlandse grossiers en detaillisten verlenen hun medewerking aan deze gratis verspreiding. keur geeft aan een „ondubbelzin nige oplossing nü". Anders zag mi nister Luns de vergadering als een voortkreupelende halfverlamde reus". Het andere belangrijkste vraagstuk waarvoor de V.N. zich gesteld ziet noem de mr. Luns het steeds verder uiteen lopen van het welvaartspeil in de ont wikkelde en minder ontwikkelde landen. „Het is geboden een kortere weg te kie zen, die in kortere tijd naar meer con crete resultaten leidt", aldus de minister. Naar zijn mening zouden de economi sche activiteiten voor de minder ontwik kelde landen eveneens door de V.N. moe ten worden verricht. In een alleen maar politieke volkenraad zei hij weinig te zien. Sprekend over de verplichte bijdragen aan de V.N. was hem gebleken, dat min der dan twintig procent van de lidstaten tachtig procent van de totale bijdragen voor haar rekening neemt. Naar zijn mening moet deze kleine minderheid bereid zijn nog meer te be talen. Minister Luns herinnerde eraan, dat Nederland reeds jaren pleit voor een her ziening van de vertegenwoordiging in het licht van de gewijzigde omstandigheden. Hij achtte een billijke verdeling wense lijk op basis van aardrijkskundige lig ging en verantwoordelijkheid. Door de onvoorziene uitbreiding van het ledental wordt de Algemene Verga dering een wat log orgaan, dat niet ge schikt is voor een uitvoerende taak. Maar zij dient het hoogste vertegen- woordigimgsorgaan te blijven, aldus mi nister Luns, die het voorts wenselijk achtte tot een hechtere basis te komen voor operaties tot handhaving van de vrede, zowel voor wat betreft het initia tief, de organisatie als de financiering. Aan het slot van zijn rede merkte mi nister Luns op dat de Nederlandse dele gatie. die zich jarenlang tegen elke vorm van rassendiscriminatie heeft gekant, zich verplicht voelt erop te wijzen, dat rassen vooroordeel in omgekeerde richting (de gebeurtenissen in Kongo) even onrecht vaardig en gevaarlijk is. Donderdagavond is in Utrecht voor het eerst na de gro'i brand in K. en W. Den Haag de Sleesivijkrevue weer op de plat- ken gekomen. Het was een nic- publieke voorstelling, voorafgaan de aan de première. Hier et i beeld uit de revue: „Poseren vot de fotograaf". (Van onze parlementaire redacteur) DEN HAAG De welvaart, waar in wij ons anno 1965 mogen ver blijden, heeft nog niet geleid tot het opheffen van een heel oud, par lementair zeer. Vorig jaar is de schadeloosstelling van de kamerle den wat omhooggegaan en hebben de fractieleiders een toelage gekre gen, omdat zij niet of nauwelijks in staat geacht kunnen worden op an dere wijze via een nevenbetrekking een wat royaler inkomen te berei ken. Maar de grote wens van de ge hele kamer, waarover al vaak is ge sproken en geschreven, stuitte op hardnekkig verzet bij minister Toxopeus: geef de kamer de finan- icële mogelijkheid zich echt als een parlement te gedragen door aanstel ling van deskundigen, die weten schappelijk onderzoekwerk ten be hoeve van alle fracties kunnen ver richten. Dat daaraan een tweede wens werd gekoppeldfinanciële middelen vcor de fracties on\ de ka merleden in hun steeds omvangrij ker werk wat hulp en bijstand te bieden, was een logisch uitvloeisel van de eerste. Maar de regering voelde er kennelijk niets voor. Mi nister Toxopeus heeft waarschijnlijk gedacht, dat die 49 cent, die het par lement aan de Nederlander kost, meer dan genoeg was. Bij een der gelijke beslissing moet hij overigens de situatie in het buitenland wel ge heel buiten beschouiving hebben ge laten. Nederland heeft het goed koopste parlement van Europa, maar de vrees voor het te duur wor den van de volksvertegenwoordiging behoeft echt niet te leven: in Duits land, waar heel wat meer mogelijk is dan hier, betaalt men per hoofd slechts 67 cent voor het parlement, wat nog schril afsteekt tegen de 1.19 van de Italianen, de 1,77 van de No ren, de 2,39 van de Zweden, de 2,56 van de Amerikanen en de 3,22 van de Luxemburgers. We zien voorlopig, gezien de hou ding van de minister van binnen landse zaken tegenover het parle ment, ook weinig kansen voor de wensen, die de heer Mertens voor zitter van het NKV op tafel heeft gelegd, subsidieer de vakbonden voor de diensten, die zij aan het alge meen belang bewijzen. Zolang de vertegenwoordigster van het alge meen belang bij uitstek, ons bloed eigen-parlement, nog smekend te vergeefs de hand. bij minister Toxo peus ophoudt en daardoor niet in staat is in 1965 haar taak op de meest geëigende wijze te vervullen, moet de heer Mertens over een in williging van zijn verlangens zich maar geen illusies koesteren. IN MADRID is door het uitblijven van regenval een uiterst precaire drinkwa tersituatie ontstaan. IN STRAATSBURG is door zeven Europese landen, waarbij Nederland zich (nog) niet heeft aangesloten, het akkoord ondertekend ter bestrijding van piratenzenders. Radio Veronica heeft dus nog even respijt. (Advertentie) (of even nieuwe halen bij de apotheker of drogist!) IU EIK DOOSJE NU EEN GRATIS WYBERMKUME

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 19