Snelle uitbreiding Terneuzen kreeg weer meer gestalte Vero tege Thee naar Raad Terneuzen stemt in met herindelingsplan Raad acht herindelings plan onaanvaardbaar Nieuwjaarsrede burgemeester Rijpstra Markante opmerkingen Zeeuwsch-Vlaamse K. v. K. waters taats verlanglij st f r GEREEDSCHAPCONSTRUCTEUR Leerling vertegenwoordiger Duitse gewild ir Bevolking moet gemeentebestuur steunen Opmerkelijk Industrie Bouwn ij verheid Alleen raadslid A. Ramondt stemde tegen Meningen Nieuwe kernen Onderwijs In Stoppeldijk Culturele dag van YKAJ en KA] district Hulst Mikrokorfbal Top-match tussen Tjoba en Swift Ontwerpbrief St.-Jansteen aan G.S. Interesse voor „plan Picavet' Herindeling nog niet in Sasse raad W. P. de Nooijer WILLEMSEN - HERENKLEDING KERKDREEF 11 AXEL J Zware so OPDRACHTE APPINGED; BRONSMCX AMSTERDAM TERUG UIT I doch i monopo DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 JANUARI 1965 4 (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Burgemeester mr. H. Rijpstra van Terneuzen heeft tydens de gisteravond gehouden raadsvergadering zijn jaarlijkse nieuwjaarsrede uitgesproken. Daarin heeft hij allereerst een uitgebreid en gedetailleerd overzicht gegeven van de gemeentelijke gang van zaken in 1964, die duidelijk uitwijst dat de snelle uitbreiding van Terneuzen in 1964 weer meer gestalte heeft gekregen en de gemeente zich, ondanks alle zich voordoende moeilijkheden, naar behoren blijft ontwikkelen: bijvoorbeeld de industrialisatie blijft vlot verlopen. Daarnaast stelde burgemeester Rijpstra, dat de raad in het komende jaar weer voor beslissingen zal komen te staan, die een verstrekkende betekenis zullen hebben voor de toekomst van Terneuzen, „welke gemeente ook in het Zeeuwsch- Vlaanderen van morgen een centrale en toonaangevende positie zal kunnen innemen", zoals hij zei. Aan de ontwikkeling van Terneuzen te mogen meewerken is een opdracht voor de gemeentelijke overheid, wier werk echter eerst zegenrijk zal zijn, wan neer zij zich weet gesteund en gedragen door de bevolking. Van de bevolking mag volgens burge meester Rijpstra worden gevraagd, dat zij het werk met belangstelling volgt, daarbij blijk gevend van goed- of afkeu ring en dat zij „met de eigen organen en verbanden, die temidden van haar werken" ook een taak bij de ont wikkeling van Terneuzen vervult. De heer Rijpstra betoogde, dat er een frisse en ondernemende geest in Terneu zen moet zijn. Hij deed een beroep op de middenstand Terneuzen een belang rijk winkelcentrum voor Zeeuwsch- Vlaanderen (en het Belgische land) te doen zijn. Hij riep de sport-, jeugd- en gezelligheidsverenigingen op nieuwe ini tiatieven te nemen, hetgeen kan bij dragen tot verbetering van het woon- en leefklimaat. Hij sprak als zijn mening uit dat het groepje Terneuzenaren, dat zich interesseert voor gemeentelijke za ken, nog te klein is. „Laat men toch goed bedenken dat de raad beslist hoe het in de toekomst in Terneuzen zal gaan," aldus burgemeester Rijpstra. In het begin van zijn rede maakte burgemeester Rijpstra er gewag van dat de bevolkingstoename gedurende 1964 met 586 opmerkelijk is en dat Terneuzen weer een belangrijke bijdrage heeft ge leverd in de vermindering van het ver- trekoverschot van de provincie Zeeland, Ook ten aanzien van de cijfers, die het scheepvaartverkeer op het kanaal van Gent naar Terneuzen in het afgelopen jaar heeft opgeleverd, kan men niet an ders dan tevreden zijn. De cijfers, die ten opzichte van die van 1963 een „stij gende tendens" hebben, wijzen uit dat zoals wij eerder hebben gemeld Terneuzen zich als derde zeehaven van Nederland heeft kunnen handhaven. De financiële positie van de gemeente is minder rooskleurig, d.w.z. dat de gemeentefondsuitkeringen niet toerei kend blijken om de verzorgingstaken naar behoren te vervullen. De financiële zelfstandigheid van de gemeenten, als bedoeld in de financiële verhoudingswet 1960, mag geen leeg begrip blijven, aldus burgemeester Rijpstra. Ondanks alle financiële problemen is weer dat gedaan, nodig voor de snelle uitbreiding van Terneuzen. In dat verband noemde de heer Rijpstra de grootscheepse aankoop van gronden en percelen ten behoeve van de verwezenlijking van uitbreidings plannen, het industrieterrein „Mr. F. J, Haarmanweg-Driewegen" en de sane ring in de oude kom. De verkoop van de grond vlotte ook uitstekend. De Industrialisatie Is weer vlot blijven verlopen: Philips kwam gereed en ook in de fabrieken van Dow Chemical Inter national begon het produktieproces. De heer Rijpstra memoreerde dat voor beide bedrijven reeds nu weer belangrijke uit breidingen op stapel staan. Voorts begon men met de bouw van de n.v. textiel fabrieken Em. Lockefeer en de n.v. A. de Hoop te Rotterdam. Bestaande bedrij ven breidden zich uit of verbeterden hun outillage. De burgemeester memo reerde nog de vestiging van het n.v. Zeeuws Havenbedrijf in Terneuzen. Het is volgens burgemeester Rijpstra verheugend dat de nieuwe industrieën veelal konden worden bemand met werk nemers uit eigen streek. Binnenkort zal andermaal een zwaar beroep op de werkkrachten uit Zeeuwsch-Vlaanderen worden gedaan, hetgeen, gelet op de Burgemeester mr. H. RIJPSTRA voorgaande periode, waarschijnlijk niet zoveel moeilijkheden zal geven. Wel doet dat het vervoer van de werknemers naar de bedrijven via aparte bussen. Enige coördinatie op vervoersgebied zou, zo meent de heer Rijpstra, economischer kunnen zijn. De woningbouw, naast de industria lisatie de belangrijkste gemeentelijke activiteit, zal moeten worden ge ïntensiveerd. Een rapport van het ETI Zeeland wijst volgens de heer Rijpstra overduidelijk in die richting. Hij memoreerde dat in het afgelopen jaar werd begonnen met de verwe zenlijking van het plan voor de bouw van 696 woningen volgens het z.g. „Pronto"-systeem, dat het plan Catspolder, waarin men binnenkort met het stratenplan zal beginnen, plaats biedt aan 1000 woningen, dat er onderhandelingen gaande zijn met het n.v. Bouwfonds Nederlandse Ge meenten omtrent de realisering van 840 woningen, dat het plan „Hof Zeldenrust" momenteel wordt uit gewerkt daarin zal waarschijnlijk industriële bouw gepleegd worden en dat nadien het plan Zeven Tri- nitéspolder zal worden uitgewerkt. De burgemeester maakte er gewag van dat het protestants-christelijk bejaarden tehuis klaar is gekomen en dat dit jaar het r.-k. bejaardentehuis zal worden vol tooid. De toename van de bouwactiviteit heeft nog niet geleid tot een stijging van het aantal gereedgekomen woningen. Zulks zal eerst in 1965 en volgende jaren het geval zijn. Buiten industrie en wo ningbouw werden rijksgoedkeuringen af- (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN. De raad heeft zijn instemming betuigd met het wetsont werp voor de herindeling van de ge meenten in Zeeuwsch-Vlaanderen. Al leen dhr A. Ramondt (GPV-AR) stem de |egen. Naar zyn oordeel is één ge meente in de kanaalzone te prefereren boven de twee gemeenten Terneuzen en Sas van Gent die t.z.t. aan het kanaal zullen grenzen. De voorzitter, burgemeester mr. H. Rijpstra en de heer P. Huybrecht (PvdA) toonden openlijk hun verwondering over de negatieve beslissing van de heer Ra mondt, die echter bij zijn tegenstem bleef. De heer Ramondt stemde tijdens een in april 1963 gehouden vergadering van de raad wel voor het eerste plan van de herindeling, hoewel hij toen ook al pleitte voor het scheppen van nog gro tere verbanden. Tijdens de vergadering van gisteren betoogde hij destijds de opinies van de andere gemeenten in of in de buurt van de kanaalzone te heb ben willen afwachten. De woordvoerders van de andere frac ties verklaarden zich voor en na voor het wetsontwerp voor de herindeling. Men betoogde niet geheel tevreden te zijn, maar niet op wijzigingen in onder geschikte punten te willen aandringen om bespoediging van de herindeling niet in de weg te staan. Wat dat betreft ging men dus volledig mee met het pre-advies van b. en w, aan de raad. gegeven aan de door Terneuzense raad gedane suggesteis n.a.v. het eerste plan. Hij toonde zich tevreden over de cor recties die in vergelijking met het eerste plan aan de westzijde van het kanaal zijn aangebracht. Hij had overi gens graag nog iets meer verruiming van Terneuzen naar het oosten gezien, „De slikken iets meer naar het oosten in de Schelde lenen zich uitstekend/ voor de aanleg van insteekhavens", mo tiveerde hij. De heer R. Hol (PvdA) betoogde er blij om te zijn, dat G.S. gevolg hebbenzal stuiten. De heer W. Wetering (KVP) zei als het grote voordeel van de herindeling te zien de vergroting van de autonomie van de gemeenten. Hij sprak als zijn mening uit, dat er mettertijd wellicht eens een tweede herindeling nodig zal blijken. „Maar laat men met deze vast veel haast betrachten", zei hij. De heer J. de Ifeyter (CHU) bleek ook waar dering voor het wetsontwerp te kunnen hebben. Hij signaleerde wel opmerke lijke verschillen en tegenspraken in de toelichtingen op het eerste en het tweede huidige plan. Voorts zal volgens hem toevoeging van de gemeenten (ker nen) Hoek en Biervliet aan Terneuzen vergroting van de Terneuzense zorgen betekenen, aangezien men ook deze ker nen zeker niet stiefmoederlijk zal kun nen bedelen. Dat is, naar burgemeester Rijpstra meedeelde, ook geenszins de bedoeling. T.a.v. deze nieuwe kernen zullen de algemeen voor Terneuzen gel dende beleidslijnen worden getrokken, zoals de voorzitter opmerkte. De heer P, Fijn van Draad (VVD) zei alleen geen bezwaren tegen het plan te kun nen inbrengen. Datzelfde deed de heer D. Dielman (SGP). T.a.v. een opmer king van de heer Wetering? merkte burgemeester Rijpstra nog op dat het scheppen van nog grotere eenheden dan waarin het plan thans voorziet waarschijnlijk op zeer grote bezwaren (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN Burgemeester mr. H. Rijpstra van Terneuzen heeft in zijn gisteravond tijdens de raadsver gadering gehouden nieuwjaarsrede (weer) enkele markante opmerkin gen geplaatst, die alle aandacht ver dienen. Hieronder volgen er enkele: Ten behoeve van de vestiging van industrieën werd in totaal 20.46.47 ha uitgegeven, betrekking hebbende op 10 gevallen. De industrialisatie bleef in een behoorlijk tempo ver lopen. Dow Chemical International N.V. in de Nieuw-Neuzenpolder heeft weer enkele imposante uitbreidingen op stapel staan. Daarover: „De reali sering van deze uitbreidingen is in zekere mate afhankelijk van de ver dere aanleg van laad- en losplaatsen in de Schelde en van het voorhanden zijn van grote hoeveelheden proces water. Zowel voor het een als het andere zijn reeds de nodige stappen gedaan. Wat het laatste betreft ben ik van oordeel van het leggen van royale zinkers door de Schelde voor het betrekken van water uit overig Nederland van het allergrootste be lang is". Nog een uitbreiding: „Wellicht in teressant voor u te vermelden is dat enkele weken geleden de rijks- goedkeuring afkwam voor de bouw van een tweede hal van Philips. Met de bouw van de hal zal op korte termijn worden begonnen". Aan rijksgoedkeuringen in de industriële sector werd afgegeven voor een bedrag van f 8,5 miljoen, waarvan f 4,3 miljoen voor Dow Che mical International, f 1,6 miljoen voor de uitbreiding van Philips en f 0,2 miljoen voor de N.V. Terneu zense Scheepsbouw Maatschappij. Evenwel ligt er nog een bedrag van f 27,7 miljoen op ryksgoedkeuring te wachten: De Koninklijke Maatschap pij De Schelde te Vlissingen zal een nieuw bedrijf in Terneuzen stichten. Wellicht zullen binnenkort in Ter neuzen flatgebouwen met een „hoogte" van ac'ht verdiepingen ver rijzen. Daarover zei burgemeester Rijpstra: „Met de N.V. Bouwfonds voor Nederlandse Gemeenten zijn onderhandelingen lopende om te ko men tot de realisering van een plan voor de bouw van 840 woningen, te weten 288 flats (8 hoog), 216 flats (3 hoog) en 336 eengezinshuizen. Het restant is dan beschikbaar voor in dividuele bouwers". „Zij nog opgemerkt dat ik het van 't grootste belang acht dat de besturen van ziekenhuizen en kerken zich blijven beraden omtrent aanpas sing van hun accommodatie aan de uitbreiding der gemeente. En over het onderwijs nog deze twee opmerkingen: „Met instem ming hebben wij kennis genomen van het besluit van G.S., om het ETI 'n opdracht te verstrekken voor een onderzoek naar de mogelijkheden van de vestiging van een h.t.s, in Zeeuwsch-Vlaanderen" en „Ik rele veer nog de persberichten omtrent de stichting van een christelijke mid delbare school in Terneuzen, waar over ons officieel niets bekend is. Maar met belangstelling wachten wij stappen in onze richting af". Hij deelde nog mede dat de eerste fase van de nieuwe industrialisa tie als afgesloten kan worden be schouwd. „In het volgende jaar zal na het begin van de tweede fase an dermaal een zwaar beroep op de werkkrachten uit Zeeuwsch-Vlaande ren worden gedaan", zoals hij zei. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Zeeuwsch- Vlaanderen heeft een uitgebreid verlang- lijstje bij de waterstaat. Tijdens de gis termorgen gehouden algemene vergade ring van de Kamer onthulde de voorzit ter, ir. R. H. van Krevelen uit Sas van Gent, dat verhoging van de capaciteit van de veerdienst Kruiningen-Perlcpolder op de eerste plaats staat, een spoedige inge bruikname van de nieuwe Terneuzense middensluis op de tweede, de uitbreiding van de haven Walsoorden op de derde en de verbetering, uitbreiding of wat dan ook van de haven te Breskens op de vier de. Ten aanzien van het tweede punt zij opgemerkt, dat de Kamer het hoofd van de Werken Kanaal van Terneuzen om inlichtingen heeft gevraagd omtrent de geruchten over een vertraging bij de uitvoering van de kanaal- en sluiswerken. In antwoord daarop werd medegedeeld, dat de kanaalwerken mogelijk in 1970 voltooid zijn. Alle mogelijke zekerheid daaromtrent kan echter niet gegeven worden. Ir. Van Krevelen sprak er tijdens de behandeling van de ingekomen stukken zijn ongerustheid over uit, dat de mid densluis, die waarschijnlijk dit jaar klaar zal komen, voorlopig nog buiten gebruik zal blijven omdat dan de voorhaven nog niet is gegraven. Mede daardoor is het mogelijk dat voor te schutten schepen die het kanaal willen opvaren, wacht' tijden van 20 uur en langer zullen gaan optreden. Het lid van de Kamer, de heer J. de Klerk uit Terneuzen, toonde er zich verwonderd over dat niet bekendgemaakt wordt waaraan de vertragingen geweten moeten worden. De Kamer stelde zich op het standpunt, dat wat dat betreft ope ning van zaken moet worden gegeven. Het graven van de voorhaven op korte termijn schijnt overigens mogelijk te zijn. „Het is alleen maar een kwestie van aanbesteden", zoals een van de leden van de Kamer opmerkte. De lieer R. Rademakers uit Klooster- zande merkte tydens de rondvraag op dat door 't uitblijven van 't vervullen van de derde wens (uitbreiding haven Wals oorden) de ontwikkeling van de bedry ven te Walsoorden wordt belemmerd. Hü stelde voor de minister van Verkeer en Waterstaat per brief op „deze precaire situatie te wijzen". Hij werd in zoverre tevreden gesteld, dat de voorzitter hem toezegde, dat het dagelijks bestuur in het kader van het urgentieprogramma (ofte wel verlangiystje) aandacht voor deze zaak zal vragen. Men sprak er zijn teleurstelling over uit, dat nog steeds niet bekend is welke plannen er zyn t.a.v. de haven van Bres kens. gegeven tot voor 'n bedrag van f 2.157.945. Br zijn nog aanvragen lopende voor een bedrag van f 5.897.540, daaronder inbe grepen het nieuwe stadhuis en politie bureau. De sty ging van het aantal inwoners heeft de nodige problemen op het ge bied van het onderwijs met zich mee gebracht. Vooral de kleuterscholen had den met ruimtegebrek te kampen. Daarin komt aanmerkeiyk verbetering. De voor ziening in schoolruimte voor het lager onderwijs blyft een „zorgenkind". Ove rigens zal men in 1965 kunnen overgaan tot de bouw van de vier z.g. opvang- scholen. De heer Rijpstra releveerde nog ver schillende gereedgekomen of op handen zynde verbouwingen van scholen en de uitbreidingen van de leerplannen by het nyverheidsonderwys. De plannen voor de bouw van een nieuwe schouwburg zyn in een vergevorderd stadium. De heer Ryp- stra deelde mede dat het plan wellicht binnenkort bestekklaar zal zijn en de mo gelijkheid, dat de bouw in het voorjaar zal worden aanbesteed, zeker niet denk beeldig is. (Van onze correspondent) STOPPELDIJK Op uitnodiging van de VKAJ- en KAJ-afdelingen te Stoppeldijk zullen de zusterafdelingen uit het dis trict Hulst op zondag 24 januari in het Verenigingsgebouw te Stoppeldyk pre sent zijn om samen met de gastheren de culturele dag 1965 gestatte te geven. Dit evenement, dat jaarlijks de bekro ning vormt van het culturele werk in de afdelingen, bestaat uit een middag van toneel, declamatie, muziek en zang In de sector toneel komt de afdeling Stop peldijk op de planken met „Pa is over spannen", de afdeling St.-Jansteen voert op „Een bruid teveel" en de afdeling Groenendijk brengt tenslotte voor het voetlicht „Spoken te koop". Het pro gramma vermeldt voorts zang- en mu zieknummers door de afdeling Boschka- pelle, terwijl de afdelingen Stoppeldijk en Groenendijk het geheel afronden met declamatie. Vooral bij het onderdeel to neel gaat het spannend worden, want de winnaar zal het district vertegen woordigen op de diocesane culturele dag te Roosendaal. Opmerkelijk is wel, dat de afdelingen Clinge en Lamswaarde, winnaars bij vorige gelegenheden, deze keer niet aan bod komen. De culturele dag, die begint om twee uur, wordt besloten met een bal, ver zorgd door het bekende orkest „The Everly Stars". De Middelburgse sporthal zal zater dagavond zonder twijfel daveren van de aanmoedigingen, zowel van Swift als van Tjoba-supporters bij het top mi- kro-duel Swift 1Tjoba 1 in de KNKB- afd. Swift 1 kwam reeds tweemaal in het veld en won even zoveel malen. Voor Tjoba 1 betekent deze wedstrijd een eerste optreden zodat over de hui dige mikrovorm nog niets bekend is. Bij een eventueel gelijkspel zou het Goese Togo 1 de lachende derde zijn. (Van een onzer verslaggevers) ST.-JANSTEEN De raad zal tijdens de vanmiddag te houden vergadering het wetsontwerp voor de herindeling van de gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen bespre ken. Om een oeverloze discussie te voorkomen heeft het college van b. en w. een ontwerpbrief aan G.S- opgesteld, aan de hand waarvan de raad haar gevoelens over het plan wellicht beter en sneller zal kun nen bepalen. In deze brief, die dus nog voor wijziging vatbaar is, wordt het herindelingsplan voor wat St.-Jansteen betreft „volstrekt onaanvaardbaar genoemd. De vroede vaderen van St.-Jansteen blijven van mening, dat St.-Jansteen zelfstandig kan blijven. In hun toe lichting op het plan trachten G. S. volgens de brief niet eens aan te to nen, dat de gemeenten St.-Jansteen en Clinge (die in het plan aan de ge meente Hulst zijn toebedeeld) de nodige bestuurskracht missen of in hun bestuurstaak tekort schieten, al dus de brief. Het heet alleen dat de samenvoeging in het belang van de gemeente Hulst is, die een centrum functie moet vervullen. Maar „over de belangen van St.-Jansteen en Clin ge wordt niet eens gerept." Maar als er dan toch per se „ge- herindeeld" moet worden zal zulks naar het inzicht van de gemeentebe stuurderen van St.-Jansteen anders moeten geschieden dan in het plan bedoeld: „Wij willen geenszins ontkennen dat Hulst een centrum-gemeente is. Dat is Hulst echter ook ten opzichte van de gemeenten in het z.g. Land van Hulst, in casu Hontenisse, Graauw en Langendam en Vogelwaarde", al dus de brief. Wil men consequent zijn dan zullen ook die andere gemeen ten bij Hulst dienen te worden ge voegd, heet het in de ontwerpbrief aan G. S.. In het laatste geval gewaagt men dus van Steense waardering voor het „plan- Picavet", dat voorziet in één gemeente ten oosten van de lijn Kampen-Heikant. Deze suggestie is reeds enkele keren ge daan door de Hulstenaar B. Picavet, ex- raadslid van deze gemeente. Tijdens de vergadering werd voorts be sloten tot aanvulling van een artikel van het retributiereglement. Namens de Ka mer zal, zo werd besloten, een telegram naar de commissaris van de koningin worden gestuurd. In het telegram wenst de Kamer jhr. De Casembroot, die is op genomen in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht, een spoedig algeheel herstel toe. Tijdens de rondvraag werd nog opge merkt, dat het invoeren van in- en uit klaren 's nachts voor het scheepvaartver keer te Sas van Gent afhankelijk schijnt van het aanbrengen van de benodigde goede lichtinstallatie. Vanwege de Kamer zal erop worden aangedrongen de in stallatie zo snel mogelijk aan te leggen. Er waren tenslotte nog klachten te be luisteren omtrent de sterkte van de t.v.- zender te Goes. De ontvangst in het zuid westelijk deel van Zeeuwsch-Vlaanderen schijnt niet opperbest. (Van een onzer verslaggevers) SAS VAN GENT De raad van Sas van Gent zal tijdens de woensdagavond te houden vergadering nog niet de gele genheid krijgen zich uit te spreken over het wetsontwerp voor de herindeling van de gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen. Men maakt op het ogenblik in de krin gen van de dagelijkse bestuurders van de gemeente nog studie van het plan, dat in een apart voor dat doel te be leggen vergadering ter sprake zal ko men. De agenda voor de vergadering ver meldt weinig spectaculairs. De vroede vaderen zullen worden geconfronteerd met o.m. een voorstel tot aankoop van Heden overleed tot onze diepe droefheid mijn geliefde echtgenoot, onze vader, schoonvader, grootvader, schoonbroer, oom en neef PIERRE JOHAN ADRIANUS VAN BERKEL echtgenoot van Catharina Ex in de ouderdom van 63 jaar. C. v. Berkel-Ex P. v. Berkel-Pass G. Vereist-van Berkel H. van Berkel-Maes J. van Berkel Fam. Ex Spanters-van Berkel Hansen De plechtige uitvaartdienst zal plaats hebben op zaterdag 23 januari 1965 om 10.00 uur in de parochiekerk van St.-Catharina. Bijeenkomst aan het rouwhuis te 9.15 uur. Maaseyk, 20 januari 1965 Weertersteenweg 83 „De Reu" caravans zijn be roemd door hun sublieme weg ligging, hun chique afwei king en hun interessante pr(js Be zoekt onze showroom. Bel crum-garage Min Kanstr 16-20, Breda Tel 01600-39000 Alle dagen geopend X 6-Pers. houten huisjes te huur met v.l. inventaris, gas, licht en water-aansluiting. Vlak aan zee te Renesse. Julianahoeve, tel. Breda 39621 6-pers. caravan te huur op Noord-Beveland, 50 m. van zee. H. Bilok, Vuchtstraat 60, B-reda. X Belcrum-garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's v.a. '59 te koop. Min. Kanstraat 18-2o, Breda, tel. 01600 - 39870. X Steeds goede gebruikte huto's met volledige garantie. Inr. en financiering. Garage v. Kaam, B. op Zoom, tel. 01640-4775. X een strook grond aan de Westdam, zulks ten behoeve van de realisering van een verbindingsweg tussen de Westdam en de Paul Krugerdreef. De enige tijd gele den onbewoonbaar verklaarde woning Poelstraat 66 zal waarschijnlijk bij raads besluit weer bewoonbaar worden ver klaard. Er is een voorstel dienaan gaande. Voorts zijn er voorstellen tot het' houden van de jaarlijkse kermis op de eerste zondag van september, de daaraan voorafgaande zaterdag en de volgende maandag en dinsdag, tot vast stelling van een verordening tot wijzi ging van de bezoldigingsverordening 1964 tot verhoging van het bedrag, waar mee in de waarborgregeling F.O.G. wordt deelgenomen, tot benoeming van een commissie van onderzoek der reke ningen en begrotingen 1965 en tot het verlenen van de gevraagde medewer king aan de r.-k. kleuterschool en de r.-k. lagere school St.-Petrus. De laatste school zal de beschikking moeten krij gen over een centrale verwarmingsin stallatie. Tenslotte zullen verschillende aanvragen om aankoop van gemeente grond en om het verkrijgen van voor keursrecht op bouwgronden worden be- andeld. Bij vonnis van de Arrondis sementsrechtbank te Breda d.d. 8 januari 1965 is in staht van faillissement ver klaard Inge Spitters, bin nenhuisarchitect en hotelier wonende te Breda Baronie laan 104 verblijvende te Ul- venhout gemeente Nieuw- Ginneken Dorpsstraat 3, met benoeming van Mr. J. H. J. Drijkoningen tot Rechter - Commissaris en Jhr. Mr. H. Ph. J. Quarles van Ufford, Catharinastraat no. 13c te Breda tot curator. De Rechter-Commissaris heeft bepaald dat de schuld vorderingen uiterlijk op 27 februari 1965 bij de curator moeten zijn ingediend en dat de verificatie-vergade ring zal worden gehouden op donderdag 18 maart 1965 des morgens te 11.30 uur in een der zalen van het Paleis van Justitie te Breda. De curator. Onze dorpsgenote Pharailde Bracke- Roelandt wordt zaterdag, 23 januari, 90 jaar. Dat zij nog menigmaal in gezondheid haar verjaardag zal mogen vieren, is de wens van een goede vriendin. Zuiddorpe, januari 1965. OPENBARE VERKOPING NOTARIS te Heinkenszand, zal op woensdag 27 januari 1965 des middags 2 uur in café „Den Tol" te 's-Heer Arends kerke, ten verzoeke van de Erfgenamen van wijlen Mevr. Wed. J. C. Jobsende Visser, in het openbaar ver kopen: Het woonhuis met schuur en erf te 's-Heer Arendskerke aan de Dorps straat 37, groot 2 aren 93 centiaren. In het pand is in de voor kamer een tegelwand met tableau aanwezig. In gebruik te aanvaarden bij de betaling der koop penningen, behoudens toe stemming van B. en W. der gem. 's-Heer Arendskerke. Kijkdag: zaterdag 23 januari van 9—11 uur. Nadere inlichtingen te be komen ten kantore van ge noemde notaris. Twee drachtige Shetl, pony's en 3 ruinen Shetl., rijzadels, dresseerkarren, platte karren, Shetl. tuigen, vierwielige pony- gens en luxe vierwielige pony wagentjes, tweewielige aan' hangwagens. J. v. Dorst en Zn. Ginnekenweg 318, Breda, tel, 35239. Bibliotheekboeken te koop. Plm. 2000 w.o. romans, wild west, detectives en damesro mans, ad f 0,25 p. st. Tel. Breda 01600-36230. T.k. z.g.b.n. salonwagen 7,50x 2.40 m. Moet weg van Zeeuw se camping. Daarom lage prijs. Br. ond, no. 13342 De Stem, Goes. Jongens gevraagd voor leder- warenfabricage. Vast werk en goed loon. M. C. Martens, Wouwsestr. 28, B. op Zoom. Gevr. in hotel-café aan hos in Breda, net vr. pers. voor het schoonhouden van zaak en huish. werkzaamheden in ge zin van 2 pers. Geen bedie ning, in- of extern, goede be handeling, goed loon. Sp. in diensttreding gewenst. Telef. 01600-34683. Welk meisje wil graag serieus werk verrichten? Kom tijdens de werkuren eens in onze mo derne elektronische montage- afd. kijken en u zult enthou siast zijn over het soort werk dat hier door uitsluitend meis jes wordt verricht. Aviolanda N.V., Woensdrecht. Geen massa of lopende band werk, maar licht en schoon werk wordt geboden aan meis jes van 16 jaar of ouder in de elektronische montage-afdeling bij Aviolanda N.V., Woensdr. U kunt dagelijks op ons kan toor inlichtingen verkrijgen, maar ook telefonisch 01640-450, 's avonds 01646-551 of 01640-6264 Prettig werk in een modern atelier vindt elk meisje van 16 jaar of ouder in de elektro nische montage-afdeling van Aviolanda N.V., Woensdrecht. Kom eens praten of vraag te lefonisch inlichtingen 01646-450, 's Avonds 01646-551 of 01640-6264 Een nette jongeman gevraagd voor winkel en magazijn werk zaamheden. Leeftijd 15-16 jr, Aanm.: winkel André v. Hilst N.V,, Ginnekenweg 50, B<reda, tel. 38937. X Een leerling-verkoopster, lft. olm. 15 j., kan worden ge plaatst in de levensmiddelen winkel van André v. Hilst n.v. Mgr. Nolensplein 1, Breda. Aanm.: bij de bedrijfsleider van bovengenoemd filiaal. X Te koop aangeboden Wasmachines rechtstreeks van de fabriek vanaf f 125,-. Wijn- gaardstr. 5, Goes, tel. 7768. Toonbank, kassa, tafelbiljart en bruidsjapon, maat 38, te koop. Bevr. L. Pluym, Wilhel- minastr. 2, St.- Jansteen Duizenden korte en lange bont mantels, desgewenst krediet- service. Bij aank. wordt reis- k. vergoed. In Rotterdam ha len wij u met onze auto v. h. station. Vraag gratis folder. De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam, teï. 117117. Biljarts. Piet Stoffelen. Alles op het gebied van de biljart- sport. Importeur Noord-Bra bant van de wereldberoemde „Imperator" biljarts, René Ga briels. Alle reparaties, biljart- artikelen, nieuwe en gerevi seerde biljarts, kamer- of ta felbiljarts. Te leveren uit voorraad. Financiering moge lijk. Showrooms St.-Annastr. 12. Breda, tel. 01600-37740. X Bontmantels. Fantastische keu ze uit meer dan 200 stuks. Kees v. d. Ven, Nieuwlandstr. 3, Tilburg, tel. 04250-26617. X Eetkamer-verwarming, meer- kamerverwarming, hetelucht- verwarming, centrale verwar ming. Desk. voorl. aanleg en onderh. Installatiebedrijf De Weerd N.V., Markt 33, Etten, tel. 01608-2310. Stofzuiger, merkChampion z.g.a.n, te koop, slee-model.- Brieven onder no. 25433 bur. v.d. blad. x Belangrijker en waardevoller dan u denkt zijn de koopjes bij de Kledingbokser (dames- en herenconfectie), Bierkaai straat 30, Hulst Laat door ons uw trap. of handnaaimachine elektr. ma ken. Wij hebben steeds gerev. 2e hands naaimachines in al le uitvoeringen en prijzen als: Gritzner, Elna, Kohier, Husq- varna, Bernina in prijzen v.a. f 198. Naaimachinehandel Ver schuren, Stationsstr. 8, Axel, tel. 583. Nieuwbouwwoningen met en zonder garage v.a. f 36.000.- Makelaarskantoor Pluyter Wilhelminastraat 20, Breda, tel. 41155 b.g.g. 36449. X Kredieten tot f 4000,- voor aan koop meubelen en woningtex tiel Vraagt gratis folder. Dis crete behandeling en zeer lage aflossingen. Postbus 1083, Rot terdam. V.W. de Luxe '60, '61, '62, *64} Mercedes 220 S 1957 en 1962. Mercedes type 190 1957, twee stuks en 1958; V.W. Variant 1964; V.W. type 1500 1963; O- pel Rekord 1962; Opel Cara vans 1958 t.m. 1962; Taunus stationcar 1960; Opel Kapi- tan 1960 en 1961; Daf de Lu xe met nieuwe motor, type 600 1960; Taunus 17M 1960 en nog vele andere typen en mer ken. Op vrachtgebied hebben wij staan: Mercedes, met drie zijdige kipper I960; MAN met driezijdige kipper; Steyer met driezijdige kipper; Ford type FK 3500, met gesloten laad bak; Henschel met aanhang wagen; V.W. bestelcombi's en kleinbussen v.a. 1959 t.m. '64. Inruilauto's vanaf 150,-. Auto mobielbedrijf A. v. d. List en Zn., Oosterhoutseweg 137, Te- teringen. Dauphine 1963 als nieuw ook Dauphine 1960-1961; R4L 1962- 1963; R4 Super Comfort 1962; Renault Estafette 1961 (1000 kg bestelwagen); Rambler Re nault 1962, weinig gelopen; Simca Beaulieu 1960. Verkoop onder Bovag-garantie. P. Ot- ten n.v., Renault-dealer, Be- verweg. 4, Breda, tel. 22533. Gaat u eens naar de „Opel- specialist" en overtuigt u dat daar goede gebruikte Opeis aanwezig zijn. Ook voor onder delen van Opel, ook voor mo toren van Opel en Ook voor reparaties en onderhoud aan uw Opel. Bij verkoop van een automobiel of motor krijgt u een Sega-garantiebewijs mede. Heden hebben wij in voorraad staan: 1 Opel Kapitan de Lu xe 1961; 1 Opel 1700, 4-deurs, 1962; 1 Opel 1700, 4-deurs '60; 1 Opel, model '59 Rekord van 1961; 1 Opel model '59 Rekord van 1962; 1 Opel Rekord '59 m. radio en 1 Opel Kadett '64. Deze kunt u bezichtigen. Mo gelijkheid van inruil en finan ciering. Bovag-Sega-garage B. Dames, Kwekerijstr. S, Bre da, bij Hero-fabrieken. Telef. 33528. De Griffier der Arrondis sementsrechtbank te Breda brengt ter kennis van be langhebbenden, dat de rap porten van de H.H. deskun digen in de onteigeningspro cedure van: De commissaris der konin gin in de provincie Noord- Brabant, zijnde thans Mr. Dr. Constantinus Nicolaasi Maria Kortmann, wonende te 's-Hertogenbosch, te de zer zaken optredende als eiser ingevolge artikel 19 der Onteigeningswet, tegen: 1. Antonius Adrianus van Gurp, wonende te Breda, Dwarskootsestraat 15, 2. Leo Anton Johan Bern- hard Raming, wonende te Breda, Liesboslaan 275, Liesboslaan 275, en inciden teel tegen: De rechtspersoonlykheid bezittende vereniging ge naamd Boerenleenbank, ge vestigd en kantoorhoudende te Princenhage, gemeente Breda, ter griffie van ge melde rechtbank zijn ge deponeerd op 15 januari 1965, om aldaar gedurende 14 dagen .ter inzage van partijen en eventuele derde belanghebbenden te liggen. Breda, 19 januari 1965. De Griffier der recht bank voornoemd, Mr. R. P. E. Dahmen. Te koop: 2 jonge pekignezen, grootgebracht met Puppy Bon zo, Postillonstraat68, Breda. Te koop jonge Koningspoedels grootgebracht met Puppy Bon zo. Prijs f 60,-. Dirk de Bots- djjk 5, Lage Zwaluwe. Schotse collies te koop met stamboom. A. Maas, Grotestr. 179, Drunen. Voor de aanloop en productie-voorbereiding van het F. 28 project kunnen wij plaatsen op ons gereedschapconstructiebureau een 79. H.T.S.-opleiding en ervaring als constructeur (bij voorkeur met samenbouwmallen) zijn vereist. Voor woningruimte kan worden gezorgd. Gegadigden voor deze functie kunnen hun brieven rich+en aan onze afdeling Personeelszaken. N.V. Kon. Nederl. Vliegtuigenfabriek „FOKKER" BEDRIJF DORDRECHT - MIJLWEG 55 TEL. 01850—7741 IGLO N.V. organisatie EEN zoekt voor haar verkoop- voor Noord-Brabant. Gegadigden dienen in het bezit te zijn van minimaal een MULO-dipioma en verder enkele jaren ervaring te hebben in de le vensmiddelenbranche. Leeftijd tot 25 jaar. Schriftelijke sollicitaties met uitvoerige In lichtingen te richten aan IGLO N.V., Afd. Personeelszaken, Njjenoord 1», Utreoht, onder letters LVNB. ROTTERDAM - rond de jaarwisse sluiten voor de bc (contractwaarde e: bouwer Verolme a uitgebreide analysi scheepsbouw ten oj: landse (Europese) i Nadat Verolme de h de Europese scheepsb< Ontrustend" heeft gei ging liefst 50 procent v drachten naar Japan) aantal suggesties, die kunnen bijdragen om atie te geraken. De heer Verolme pl plaats voor maatregele naai niveau, waarbij naai" niet slechts bedo E.F.T.A., maar ook h< nationaal verband, waj pan is betrokken. Het APPINGEDAM I dammer Bronsmotorenf; drachten ontvangen vo een gezamenlijke capat; veer 10.000 pk. Met de{ clusief de complete mac latie, een bedrag gemoe miljoen gulden. De op betrekking op 19 sche( meest nog dit jaar mo geleverd. WASHINGTON M sprong heeft West-Dui1 afgelopen jaar de eerste tenlandse autoleverancie enigde Staten gehandhaa tot november verkocht naast 311.194 personena eens een kleine vijfdui gens en bussen. De tot: meer dan 322 miljoen dej Engeland verkocht ii komstige periode iets m tigduizend personenauto' en vrachtwagens. De tota van deze voertuigen bei gentig miljoen dollar. Frankrijk leverde 268 bussen en een kleine i sonenauto|s tot een wa dan 31 miljoen dollar. De volgende plaatsen men door Japan 15,1 Italië een miljoen dollai den met 11,1 miljoen, e bijna tien miljoen dollar en eenvoudige systeem z; SCHIPHOL In komst zal de theehanc nesië weer in Amsterc liseerd worden, zo hee gen de Amsterdamse haar terugkeer uit Schiphol medegedee zullen de vertegenwo de Indonesische theeh den en Antwerpen bin Amsterdam komen finitief te vestigen. Ofschoon tijdens het nesië wel mondelinge gemaakt zijn er geen bin komsten gesloten. Dit wa de bedoeling van de offic alleen contacten wilde leg broken banden wilde her:

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 4