Centrale planning voor Zeeuwsch-Vlaanderen Gasbuis Brabant „kruipt" naar Zeeland en Raad van Zierikzee gaat subsidiepolitiek bekijken Politie-inspecteur Goes: ,Het had anders gekund Kritiek op graanlossing bij C.H.V. te Breskens SCHRIJFMACHINE Jaarlijkse gezinsdag Oversteek van Schelde wordt lastig karwei Achtergebleven gebied wordt geholpen Wapperende bermpaaltjes geen succes Ir. VAN KREVELEN BEPLEIT IN K. v. K. Kanaalzone kan goed woon- en werkgebied zijn Arbeidsmarkt Vier jaar wegens stiletto-moord Waardering voor „gemiddelde werkgever' Benoeming Ontslagen per 1 mei as. „Wil hij een schrikbewind Goese raadsleden bekritiseren werkwijze G.S. f 183.- Steenhoven wil bij Oostburg In Oosterhoutse NCB-vergadering Veel belovende Horeca-beurs te Breda „Grond" probleem Verknipt Üagblaï) pc ütcm Concilie- journalisten Kath. raadsleden in w.Z.-Vlaanderen veelvuldiger bijeen DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 JANUARI 1965 (Van een onzer verslaggevers). TERNEUZEN. De voorzitter van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Zeeuwsch-Vlaanderen, ir. R. H. van Krevelen uit Sas van Gent, acht een centrale planning voor Zeeuwsch-Vlaanderen een noodzakelijkheid van de eerste or de. Die mening maakte hij kenbaar in zijn jaarlijkse nieuw jaarsrede, die hij gistermorgen tijdens de vergadering van de Kamer in de vergaderzaal van het gebouw van de Kamer in Terneuzen heeft gehouden. Die centrale planning zou volgens ir. Van Krevelen moeten inhouden dat industriële vestigingen hoofdzakelijk plaatsvinden in de kanaalzone en „dat niet iedere gemeente, tot de kleinste toe, luidkeels via pers en propaganda probeert industrieën aan te trekken" Voorts moeten naar zijn mening aan weerszijden van de kanaal zone recreatie- en ontspannings- gebieden tot ontwikkeling komen, voorzien van goed geoutilleerde verzorgingskernen. De kanaalzo ne zelf zal doorschoten moeten zijn met stroken groen en water. Tenslotte zou, dank zij een cen trale planning, volgens ir- Van Krevelen de belangrijke land- en tuinbouwgrond ten oosten en ten westen van het knaal niet alleen behouden kunnen blijven, doch ook verder kunnen worden ont wikkeld, hetgeen van het grootste belang is met het oog op de ko mende Euromarkt, zoals hij zei. Ir. Van Krevelen bleek het overigens niet eens met de „veel gehoorde ge luiden" dat de kanaalzone niet tege lijk een aangenaam woon- en werk gebied zou kunnen worden: ,,Ik ben van mening dat er nauwelijks een ge bied in Nederland te vinden zal zijn waar nog veel bedrijvigheid zich zal kunnen vestigen en ontwikkelen, zonder in de eindeloze huizenzeeën en bestra te doolhoven van eldérs te vervallen dan juist hier." Zelfs al zouden in de kanaalzone straks 60.000 a 70.000 mensen wonen en hun werk hebben, dan nog zal deze 13 kilometer lange en aan weerszijden van het kanaal ettelijke kilometers bre de zone een aantrekkelijk woon- en werkgebied kunnen blijven. „Mits goed georganiseerd", zoals ir. Van Kreve len zei en in dat verband doelde hij op de centrale planning. Geen eenheid Ir. Van Krevelen sprak er zijn te leurstelling over uit dat het tweede plan voor de herindeling van de ge meenten in Zeeuwsch-Vlaanderen „alhoewel dat betere perspectieven biedt dan het eerste" niet voorziet in één gemeente in de kanaalzone. Zulks zou belemmerend werken op het groeien van de zozeer gewenste eenheid als kerngebied van de kanaalzone. Het in oprichting zijnde havenschap, dat mogelijk beide gemeenten zal omvat ten, is in zyn taakstelling te beperkt om tot een volkomen efficiënte werk wijze te komen, zo zei de K.v.K.-voor- zitter. In zijn algemeenheid is hij erover teleurgesteld dat het plan niet voor ziet in nog grotere eenheden. Ir. Van Krevelen sprak de hoop uit dat de her indeling spoedig tot stand zal komen en dat de dan groter geworden ge meenten in Zeeuwsch-Vlaanderen be reid zullen zijn in breder verband sa men te werken „zodat met name de ongelukkige ontwikkelingen die in het afgelopen jaar in oostel. Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen hebben plaatsgehad, verme den zullen kunnen worden". De heer Van Krevelen bleek over nog meer dingen teleurgesteld, o.m. daarover, dat de kanaalwerken met vertraging gereed zullen komen (in 1969 of 1970). Men dient volgens hem te bedenken dat, vele bedrijven nu reeds maand en jaar willen kennen, waarin de eer ste schepen door de nieuwe binnen- vaartsluis en zeesluis zullen binnenva- Ir. R. H. VAN KREVELEN .teleurstellingen en pluspunten. ren. Zulks om nieuwe activiteiten voor te bereiden en investeringen tijdig gereed te hebben. Ir. Van Krevelen pleitte voor een tijdelijke oplossing van de moeilijkheden bij de Axelse brug in Terneuzen. Naar de mening van de heer Van Krevelen heeft men tot nog toe rede lijk kunnen voorzien in de behoefte aan arbeidskrachten in de zich steeds meer industrialiserende kanaalzone door het opvangen van de werkkrach ten uit de landbouwsector en het om keren van de emigratie uit Zeeuwsch- Vlaanderen. Voor de toekomst is er nog een behoorlijk arbeidspotentieel in België, ,,dat graag hier zal komen werken. Eis is dan wel dat men de op het gebied van de cultuur en leefbaarheid opgelopen achterstand snel inloopt en dat de toewijzing voor woningbouw in Terneuzen aanmerkelijk groter zal wor den." Ir. Van Krevelen sprak er zijn vreugde over uit, dat met name in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen gemeente besturen hebben begrepen dat concen tratie op het gebied van de woning bouw niet alleen een hogere produk- tiviteit maar ook een lagere kostprijs geeft. Het aanbesteden van grotere eenheden in heel Zeeuwsch-Vlaanderen zal leiden tot extra-toewijzing van wo ningwet- en premiebouw aan deze con treien. T.a.v. de arbeidsmarkt merk te ir. Van Krevel voorts op verwon derd te zijn over de beperkingen, die de overheid nog steeds aan vrouwen arbeid oplegt. Pluspunten Een van de pluspunten van het af gelopen jaar is voor de heer Van Kre velen het feit dat de minister van ZIERIKZEE Voor donderdag 28 ja nuari is een openbare raadsvergadering uitgeschreven tijdens welke de burge meester zyn nieuwjaarsrede zal houden. Daarnaast vormt de behandeling van de begroting voor 1965 het klapstuk. Ook zullen een aantal spoedeisende zaken van weinig belang aan de orde komen. Naast de begroting zal de raad de sub sidiepolitiek van de gemeente onder de loep nemen. Op de begroting is voor een bedrag van ruim 33 duizend gulden aan subsidies geraamd, hetgeen t.o.v. het vo rig jaar een stijging betekent van 24 pro cent. Gezien de slechte financiële positie van de gemeente zou eigenlijk geen en kel nieuw subsidie kunnen worden ver leend noch bestaande subsidies worden verhoogd. Daar voor het stedelijk harmoniekorps „Kunst en Eer" de opbrengst uit de op geheven Paardenloterij is komen te ver vallen wordt geadviseerd het bestaande subsidie van f 1250,- tot f 1500,- te verho gen. Het gemeentebestuur meent het sub sidie voor de schoolmelkverstrekking ad f 1190,- te moeten laten vervallen omdat het van oordeel is, dat de ouders van de betreffende leerlingen zelf de melkprijs voor de kinderen runnen betalen. Verder voorgesteld de subsidie aan de drie Militaire Tehuizen in te trekken, omdat hier een rijkstaak zou liggen. Evenals de provincie Zeeland wil het gemeentebestuur de subsidie aan de Ver- voor Instrumentale Muziek te Middelburg halveren, omdat aan amateur muziekbeoefenaars geen gelegenheid moet worden geboden aan cultuursprei ding te doen. Dit zou uitsluitend de taak van beroepsmusici zijn. Omdat de plaatselijke Vereniging Voor vreemdelingenverkeer onvoldoende acti- u0r2 ontPl°oit, althans naar de mening van het gemeentebestuur, wil het de sub sidie met niet minder dan f 1600,- ver- tïSe?4. f Opnieuw wordt ge acht de subsidie voor de geitenfokver- enigmg, een soort winkeldochter onder de subsidies, de nek om te draaien. Als dit maar weer niet leidt tot bokkige raads leden zoals enkele jaren geleden, toen het gemeentebestuur met een dergelijk voorstel bakzeil haalden. Tenslotte wordt voor een hele reeks nieuwe aanvragen geadviseerd afwijzend te beschikken vanwege gebrek aan con tanten in de gemeentekas. Alleen ETI- Zeeland krijgt 5 cent per inwoner erbij, terwijl de atletiekvereniging Deltasport een eenmalige bijdrage van f 200,- tege moet kan zien. De Stichting Zierikzee Ontvangt Vreem delingen tenslotte gaat met niet minder dan f 5000,- schuiven voor de voortzetting van haar activiteiten met betrekking tot de verlichting van verschillende fraaie gebouwen in de gemeente. Deze verlich ting wil men in verband met het gereed komen van de Grevelingendam in ver sneld tempo uitvoeren. De Zierikzeese Oranjevereniging zal voor de feesten op Koninginne- en Bevrijdingsdag in plaats van f 1500,- dit jaar f 2500,- krijgen. 's-HERTOGENBOSCH De 38-jarige Ch. L. is door de rechtbank te 's-Herto- genbosch conform de eis van de officier van justitie veroordeeld tot vier jaar ge vangenisstraf met aftrek van voorarrest. Hij stond 7 januari voor deze rechtbank terecht op beschuldiging dat hij op 15 augustus 1964 in het woonoord Donzel te Nistelrode de 49-jarige Keiees M. Amukwama met een stiletto om het leven heeft gebracht. Verkeer en Waterstaat zich in meer positieve zin heeft uitgelaten over een studie van de mogelijkheden van een vaste oeververbinding over de Wester- schelde. Hij pleitte nog eens voor de bouw van een 90-meter-boot voor de dienst Kruiningen-Perkpolder, die uit stekende diensten zou kunnen bewij zen tot de eventuele ingebruikname van een dubbeldeks ferryboot. Tot vreugde stemt ook dat in 1966 de distributie van aardgas in Zeeuwsch- Vlaanderen zal beginnen, dat de P.Z. E.M. de tarieven niet verhoogt en daar enboven de uitbreiding van de opwek kingscapaciteit in Zeeuwsch-Vlaanderen een reële mogelijkheid is geworden. De watervoorziening vervult de Kamer daarentegen nog met zorg. Een vol gend pluspunt is voorts de goedkeu ring voor de uitbreiding van de ha ven van Walsoorden. „Wat evenwel al dan niet zal gebeuren met de haven van Breskens is nog in vele nevelen gehuld", aldus ir. Van Krevelen. Hij bracht tenslotte nog eens de urgentie van een spoedige aanleg van het ont brekende stuk van de provinciale weg van Westdorpe over de Liniedijk naar de rondweg om Hulst en de algehele verbetering van de rijksweg 58 (Ber gen op Zoom Vlissingen) ter spra ke. (Van een onzer verslaggevers) TERNEUZEN De voorzitter van de Zeeuwsch-Vlaamse Kamer van Koophandel en Fabrieken, ir. R. H. van Krevelen uit Sas van Gent, heeft in zijn gisteren gehouden nieuw jaarsrede gewag gemaakt van zijn waardering t.o.v. de „gemiddelde Ne derlandse werkgever". Hij deed dit, omdat deze werkgever er in het afgelopen jaar ondanks de enorme loonexplosie en de krappe arbeids markt in geslaagd is de produktiviteit nog op te voeren, de export te doen toenemen en de bedrijvigheid als zo danig gezond te houden, zoals hij zei. Dat de Nederlandse economie zich als geheel bijzonder bekwaam heeft getoond om de grote schok op te van gen, is naar de mening van de heer Van Krevelen mede te danken aan een bijtijds ingrijpen van de overheid, „waardoor het investeringsniveau van deze grootste werkgever en de kre dietverlening werden beperkt." Tot gezworene van het waterschap Schouwen-Duiveland is bij koninklijk be sluit benoemd de heer M. O. Hanse te Haamstede. (Advertentie) GOES „De manier waarop dit allemaal is gegaan is buitengewoon onprettig. Het had heel anders ge kund". Dit zei ons gisteren inspec teur E. Siebels van de gemeentepo litie te Goes over het eervol ont slag dat hem door burgemeester mr. F. Huber per 1 mei a.s. in ver band met zijn pensioengerechtigde leeftijd is aangezegd. „Ik heb hem gezegd", aldus de heer Siebels ..dat ik dit niet correct vond na wat zich onlangs met betrekking tot de politie heeft afgespeeld. Zijn besluit stond echter vast en dan ben je uitgesproken. De man heeft het recht volkomen aan zijn kant. En nu kan ik de zaak nog wel GOES Tijdens de raadsvergadering van Goes hebben de heren Haasdonk (VVD) en Roose (KVP) naar aanleiding van voorst-ellen om exploitatieberekenin gen van gronden in uitbreidingsplannen te herzien en de begroting 1964 te wijzi gen, krtiek geleverd op het trage goed- keurings- en vaststellingsbeleid van G.S. met betrekking tot de gemeentebegrotin gen en -rekeningen van Goes. Wanneer de toezichthoudende taak van G.S. naar behoren was verricht, zo meen den de beide woordvoerders, dan zou de begrotingspositie van Goes niet zo slecht zijn geweest als nu het geval is. Zij von den, dat G.S. eigenlijk moreel verplicht zijn Goes nu uit de moeilijkheden te hel pen. Wat de behandeling van de gemeente rekeningen betreft werd niet alleen de trage gang van zaken (nog maar kort ge leden is de gemeenterekening over 1956 vastgesteld) aangevallen, maar ook de „stuntelige" manier waarop bij de vast stelling te werk wordt gegaan. Bij een snellere werkwijze op dit punt zouden er nog grotere bedragen aan vrij kapi taal door het grondbedrijf aan de gemeen te kunnen worden uitgekeerd, zo werd vastgesteld. De heer Roose ging wat dieper in op de tijden, die liggen tussen de vaststel ling van de begroting door de gemeente Goes, en de goedkeuring van diezelfde begroting door G.S. In 1959 is een snel heidsrecord gevestigd, aldus de heer Roose. Het verschil bedroeg toen zeven maanden. Na de oorlog heeft nooit goed keuring plaatsgehad voor oktober van het lopende begrotingsjaar. In driekwart van de gevallen kwam de goedkeuring nas af na het verstrijken van het dienstjaar. Deze procedure heeft volgens de heer Roose mede geleid tot de slechte begro tingspositie van de gemeente Goes. Zij heeft een „cumulerend effect" op de be grotingstekorten gehad, zo zei hij. vérder opschroeven maar dan wordt de herrie alleen maar groter". Inspecteur E. Siebels wordt volgende maand 62 jaar. De pensioengerechtigde leeftijd voor hogere politiefunctionarissen is op 60 jaar gesteld. Het is toegestaan politie-ambtenaren na hun 55ste jaar met pensioen te sturen. Het is publiek geheim dat burgemeester mr F Huber en inspecteur E. Siebels van het begin af niet met elkaar overweg hebben gekund. Meermalen heeft burge meester mr. F. Huber de inspecteur er op gewezen, dat er een andere wind zou moeten waaien in het politiekorps. „Hij heeft zijn klachten echter nooit met mi] doorgesproken", aldus de heer E. Siebels. Hij vervolgt: „Natuurlijk zijn er tekort- kominkjes aan te wijzen. Dat heb je in ieder korps. Maar wat wil de burge meester dan? Wil hij een schrikbewind? Het had heel anders gekund, aldus in specteur Siebels. H-oe dan? ,,Ik heb de burgemeester vorig jaar al een paar keer gevraagd of hij liever had dat ik wegging. Hij heeft daarop telkens ,nee" gezegd. Toen is hij met dat onder zoek naar eventuele strafbare feiten be gonnen. Daar is geen spaan van heel gebleven. Nu kondigt hij in de raad in terne maatregelen in het politiekorps aan en noemt in één adem het ontslag dat mij is aangezegd. Ik had zelf ontslag willen nemen als we een jaartje verder waren geweest. Het ging toch niet lan ger zo", aldus de heer Siebels. En ten slotte: „Hij had dat ontslag toch met mij kunnen bêspréken?". met luxe tas (of 6 termijnen van f 30.50) Zwitserse precisie - Italiaanse vormgeving Garantie en gratis service Kantoormachinehandel J. A. BIESBROECK Gentsestr. 2Ia-23 Tel. 01140 2080 IULST (Van een onzer verslaggevers) OOSTBXJRG De bewoners van de wijk Steenhoven, ten zuiden van de rijks weg aan Nozemans- en Cathalijneweg, sturen een adres naar G.S. van Zeeland, waarin zü de wens te kennen geven lie ver bü de gemeente Oostburg, dan bij de nieuwe gemeente Breskens te horen. Het gaat hier om honderd, merendeels katholieke inwoners, die momenteel in de gemeente Schoondijke staan inge schreven, maar van wie het dagelijks leven is gericht op de centrumgemeente Oostburg. De ongeveer 25 ondertekenende ge zinshoofden wijzen in het adres o.m. op het grote verschil in afstand, naar de toekomstige centra der nieuwe gemeen ten De afstand van Steenhoven naar Oostburg beloopt ca. 1 km, terwijl som- mige bewoners ruim 10 km van Bres kens verwijderd zijn. (Advertentie) (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG De afdeling Oostburg van de N.C.B. heeft in de hotels De Een hoorn en Du Commerce de jaarlijkse ge zinsdag georganiseerd. Het amusements gedeelte werd daarbij verzorgd door de toneelgroep van de R.K.J.B. 's-Heeren- hoek met de uitvoering van „Marike". In zyn openingswoord wees voorzitter A. P. Modde op de sterk teruglopende belang stelling voor het landbouwonderwijs. De scholen worden ieder jaar geconfronteerd met een duchtige vermindering van het leerlingental. Als oorzaak zag de heer Modde de omstandigheid, dat de jonge boer te weinig zekerheid inzyn bestaan vindt en tijdig een andere richting kiest. De voorzitter vroeg aandacht voor de oprichting van de landelijke vereniging van contracttelers en voor de zaakvoer derscursus van de N.C.B. De afdeling heeft een voordelig saldo van f 42.747,29, reden waarom de contributie-verhoging van 10 cent per ha uit de kas betaalt kan worden. De traditionele zomerexcursie van de afdeling Oostburg gaat dit jaar of naar de Daf-fabrieken of naar Shell-Per- nis. De heer M. Buijsse werd in het bestuur herkozen, terwijl de heer E. Buyck als opvolger van Ach. Sturm werd gestemd. Bij de rondvraag werd de ontvangst van graan door de C.H.V. in Breskens aan de kaak gesteld. De vergadering was van mening dat de losinstallaties het aanbod niet meer kunnen verwerken, waardoor ernstige stagnaties kunnen optreden. Op voorstel van het bestuur kenden de leden weer een aantal subsidies toe. De jonge boerinnen kregen 25 gulden, de jonge boerenstand 250 en de boermnen- bond 100. De gezinszorg en het maat schappelijk werk West-Zeeuwsch-Vlaan- deren, waarover technisch-adviseur E Lansu uit Aardenburg een uiteenzetting gaf, kreeg vijftig gulden. De gezinsdag, die was begonnen met een H. Mis, gecelebreerd door geestelijk adviseur pastoor-deken A. Dierick, werd na het huishoudelijk gedeelte voortgezet met een lezing door de heer C. Schuur- mans, sociaal-economisch voorlichter van de N.C.B. Evenals op de gezinsdag te IJzendijke, waarover wij al berichtten, hield hij een causerie over de betrokken dienst. De middagbijeenkomst werd gevuld door de heer J. Selten, hoofd van de so ciale dienst van de N.C.B. Op duidelijke wijze gaf hij een uiteenzetting over de ontwikkeling van de sociale wetgeving in Nederland en de Algemene Bijstandswet. De heer Selten richtte zich speciaal op de mogelijk- en moeilijkheden voor de zelf standige bedrijfsgroep, waartoe het boe renbedrijf behoort. Tijdens de opkomst van de sociale wetgeving in het begin van deze eeuw, werd hoofdzakelijk aan dacht geschonken aan de werknemer. Eerst na de tweede wereldoorlog werden de sociale zekerheden ook voor de werk gevers van toepassing verklaard. Voor deze sector zijn inmiddels in werking de A.O.W., A.W.W. en de algemene kinder bijslagwet. Voor de jonge boer, blijven er echter nog tal van risico's, die niet door algemene verplichte verzekeringen worden gedekt, aldus de heer Selten. Hij dacht daarbij vooral aan de arbeidsonge schiktheid. Opmerkelijk vond hij dat de boeren wel verzekeringen voor hun vee afsluiten, maar daarbij niet dachten aan eigen zekerheidsstelling. Hij pleitte dan ook voor vrijwillige toetreding tot ar beidsongeschiktheidsverzekering en sprak de hoop uit dat zij spoedig algemeen ver plicht gesteld zal worden. Na de koffiemaaltijd traden de toneel spelers uit 's-Heerenhoek voor het voet licht, waarna een bal de geslaagde gezins dag besloot. (Van een onzer verslaggevers) |de belemmeringswet privaatrecht toege- uajij» r past en trekt men in het alêemeen be- DfcN HAAG Binnenskamers telefoons, contracten, besprekingen, lang aan het kortste eind. Vorig jaar tekentafels ontwikkelt de Ned. Gasunie grote voortvarendheid om de ko- 0Pr-^°9? contracten 5 keer. A _i j li. De Gasunie moet trouwens met alleen mende maanden het Groningse aardgas nog verder door ons land te voeren. rekening houden met de grondeigenaren, maar ook met de wensen van rijkswa terstaat. die ten eerste niet toestaat, dat er wordt gegraven in het natte seizoen tussen november en april en en tweede met argusogen de passage door dijken en wateren bekijkt. Dan is er nog de fensie met al zijn al of niet geheime pro jecten en monumentenzorg met haar lust tot behoud van onvervangbare ar chitecturen. Al die diensten zijn ver tegenwoordigd in de planologische werk- commissie, die geen spa in de grond laat steken zonder er weet van te heb ben. Voor technische adviezen vaart de Gasunie op het kompas van het Ameri kaanse adviesbureau Bechtel Internatio nal Company. Desondanks gaan de laatste loodjes zwaar wegen voor de buizentrekkers. Vorig jaar werkte men over het alge meen in zware grond, die een stoot je kon hebben. In west-Utrecht en Zuid-Holland ligt dit veel moeilijger. De zware sleuvsntrekker, die zich als een holle bolle gijs door het land vrat, kan niet gebruikt worden. Men zal met lichter materiaal dieper dan een meter moeten komen, desnoods met de spade. De bouwopdrachten zijn nog niet ver strekt. Niet zonder reden. De buizen trekkers van verleden jaar zijn gepolst. Zij hebben een reeks ideeën ingestuurd, maar geen daarvan heeft nog genade kunnen vinden in de ogen van de bodem experts. Er zijn nog wat ideeën in de maak en die wacht men af voor men eind januari een beslissing hoopt te kun nen nemen. Op 1 april gaat voor dit werk de eerste spade van dit .jaar in de grond. In elk geval houdt men aan deze datum vast op de lange trajecten, de kortere zoals in Twente en Groningen gaven wat meer speling. Tot die datum loopt men de kadasters af op zoek naar eigenaren van de percelen, wordt er uitvoerig ge praat met deze eigenaren en zo moge- lpijk contracten getekend. De Gasunie gaat niet over één nacht ijs. Zy blijft in studie over de plannen gebogen tot in het voorjaar de grote dooi aan breekt en het gas verder kruipt door onze bodem. Van noord ruist ht gas thans onder weiland en water door naar het midden en zuiden van ons land. Voor Zeeland en Zuid-Holland bleef het behelpen, die vormden van Groningen uit gezien achtergebleven gebied, evenals West- Brabant en Twente. Dit laatste gebied wordt geholpen met een 50 km lange a ansluiting op het reeds getrokken hoofdleidingnet van Ommen naar En schede. West-Brabant wordt tegelijkertijd in en uit de brand geholpen met een 100 km lange doortrekking van Tilburg naar Sluiskil. Met de doortrekking Utrecht-Leiden-Katwijk van 48 km is volgend jaar Noord- Holland gebaat, terwyl Zuid-Holland en de Botlek nog dit jaar kunnen profiteren van een 37 km lange zij-arm, die van Leiden tot diep in de Botlek zal reiken Groningen heeft als dichtsbijzijnde niet geprobeerd om het onderste uit de bel te halen, want het 18 km lange traject Groningen-Hoogezand wordt ook pas in deze zomer gelegd. Dit is een peuleschil vergeleken bij wat er moet gedaan wor- den om ook Zeeuwsch-Vlaanderen aan gas te helpen. Daarvoor moet n.l. de Schelde overgestoken worden een kar wei, dat veel vergt aan denkkracht en praktisch vernuft, want de Schelde is rijk aan schorren, die zich zeker niet goedschiks zullen laten zetten naar de hand van de buizenleggers. Om het leed te delen gaat men voor dit karwei in zee met het waterleidingbedrijf, dat daar eigenlijk ook wel eens een buis wilde hebben. Buiten deze 250 km hoofdleiding in de komende maanden hoopt men in verschillende delen van het land 600 a 700 km aan regionale transportleiding te leggen. Van dit. kleinere werk, dat nodig is om in huis en fabriek te komen, waar men uiteindelijk toch te recht wil, werd verleden jaar 350 km gepresteerd. Dit kleinere werk vraagt echter niet minder nauwgezette voor bereiding. Het is eenvoudig om op een kaart een lijn uit te zetten. Brengt men deze over op gedetailleerde kaarten, dan doet men verscheidene wonderlijke ontdekkingen. De lijn loopt dwars door huizen en op stallen heen, kruist dijken en wateren, alsof deze geen sta-in-de-wegzijn en ver- taiipt gave perceeltjes in waardeloze lap jes. Over al deze dingen moet gepraat worden en gedacht. De eigenaren van de doorsneden grond krijgen drie gulden per strekkende meter buis door hun land en staan daarvoor recht van doorgang toe, ook in de toekomst bij mogelijke reparaties. Aangerichte schade wordt af zonderlijk vergoed, evenals schade aan de gewassen, aan de structuur van de bodem en aan de te derven oogst. De Gasunie zet trouwens geen stap op een weiland of akker zonder voorkennis van cultuurtechnische dienst en landbouw schap. Eigenaren kunnen met hun klach ten direct of in de verre toekomst al tijd terecht bij de Gasunie, die van het standpunt uitgaat, dat niemand een cent schade mag lijden aan de gasbuis. Blijft de eigenaar ondanks alle redelijke voor stellen onwillig, ean wordt in naam van de minister van verkeer en waterstaat (Van een onzer verslaggevers) BREDA De Horeca Beurs Breda (HBB) zal dit jaar van 22 tot en met 25 maart worden gehouden in de Graan- beurs aan de Reigerstraat. De drie orga nisators van de beurs verwachten dat de ze manifestatie zal uitgroeien tot een bly vende Horeca-voorjaarsmanifestatie voor het zuiden. Een onderzoek dat deze verwachting moet staven, maakt uit hoe de definitieve beslissing zal zijn. De organisators hopen de beslissing te kunnen nemen voordat de Bredase congreshallen zijn gereed ge komen. Reeds nu zijn alle stands besproken, De organisatie van de beurs heeft, na de expositie-oppervlakte met 25 percent te hebben vergroot in vergelijking tot het vorige jaar, reeds tientallen aanvragen moeten afwijzen. Deze aanvragen kwamen ook van grote bedrijven in ons land. Tijdens de beurs zullen meer demon straties worden gegeven dan de twee voorgaande jaren. Zo zal een demonstra tie worden gegeven met de Philips mag- netronische oven. Dit apparaat maakt het mogelijk om, met infrarode stralen, bin nen enkele seconden een maaltijd uit het diepvries klaar te maken voor bediening. Al zullen we geen kwaad woord zeg gen van het toneelstuk „De holbewoners" (integendeel, het is een knap werk, dat bovendien boeiend werd gebracht), we geloven toch niet dat televisiekijkend Ne derland gisteravond met een voldaan ge voel het pièce de résistance van het pro gramma op Nederland 1 uitgezeten heeft. Het Amerikaanse toneelstuk geeft knappe dialogen, vol rake en wijze definities van doodgewone dingen, en het brengt de we reld en het leven terug tot een schouw toneel. Maar het zal voor verreweg de meeste televisiekijkers niet meer zijn dan een aaneenschakeling van vaak vage symbolen. De uitermate knappe typerin gen ten spijt (Charlotte Kohier mag in dit verband beslist afzonderlijk genoemd worden) zal menigeen zich afgevraagd hebben wat de diepere grond van dit stuk nu wel is. De televisie moet uiter aard niet elke avond luchtige nieman- dalletjes geven, maar we geloven dat de VPRO met dit stuk toch weer naar de an dere kant overdrijft. Het zal slechts door een zeer gering deel van de kijkers op zijn volle waarde geschat zijn. Liet napraten over de laatste conci- lieweek is nog altijd niet beëin digd. Van tijd tot tijd komen er uit de meer bezadigde hoek mensen naar voren, die manen tot kalmte en voor zichtigheid. Op zich kunnen wij deze geluiden best waarderen. Alleen erge ren wij ons wel eens aan de context, waarin ze worden geplaatst. Zo heeft pater Leopold Verhagen voor de televisie de staf gebroken over „die" Nederlandse concilieverslagge vers. Als echte Nederlanders zouden zij eenzijdig de minder rooskleurige kanten van het concilie naar voren hebben gebracht, de feiten naar de meest negatieve kant hebben scheef getrokken, altijd de donkere zijde hebben gezocht. Zulks in tegenstelling tot buitenlanders als de paters Con- gar en Danielou, die over de derde zit ting een. bijzonder positief eindoordeel hebben geveld. Over de eigenaardige kanten van het Nederlandse volkskarakter zullen wij maar niet met pater yerhagen gaan discuteren. Natuurlijk benade ren wij een concilie anders dan een Fransman, een Brit of een Panamees. Mogen wij alsjeblieft? De enige vraag, die terzake doet, is deze: hebben de Nederlandse journa listen het nieuws gegeven zoals het zich aan hen heeft voorgedaan en hebben zij daarbij een eerlijk en des kundig commentaar geleverd? Wat onze krant betreft durven wij beide vragen in alle bescheidenheid met ja te beantwoorden, erkennend natuurlijk, dat niemand van ons de persoonlijke onfeilbaarheid geniet. Bij de kritiek, die achteraf op de concilieverslaggeving wordt uitge oefend, maakt men o.i. de volgende denkfout: men speelt theologen als Congar, Danielou etc. uit tegen ver slaggevers en vergeet, dat beiden het concilie vanuit hun eigen gezichts hoek benaderen. De theoloog heeft vooral oog voor de vooruitgang van 't kerkelijk denken, zoals die op het con cilie tot uiting komt. Hij is daarover enthousiast en niemand kan de ge grondheid van dit enthousiasme be strijden. Maar het concilie is meer dan een theologisch congres, het is een stuk kerkelijk leven, het is een ge beurtenis. De verslaggever nu dat is zijn vak, hij kan en hij mag niet anders heeft in de eerste plaats belangstelling voor die gebeurtenis. Hij kijkt wat er zich voor zijn ogen afspeelt en hij probeert te achterha len wat er voorvalt achter de scher men. Dat hij daarbij op feiten en in triges is gestoten, die hem ergeren en die op zich beschouwd ook beslist niet passen bij het ideaal van Christus' kerk, zal zelfs de ergste „wit-kijker" niet kunnen ontkennen. Hij geeft die feiten aan zijn lezers door en laat daarbij zijn teleurstelling blijken. Pater Verhagen heeft dus geen ge lijk, indien hij enkele Franse theolo gen tegen de Nederlandse verslagge vers uitspeelt. Hij zou moeten, aanto nen: ten eerste, dat de Nederlandse concilieverslaggevers systematisch de feiten hebben verdraaid of dusdanig gezeefd, dat geen objectieve voorlich ting is gegeven. (En dat niet over een enkele dag of een enkele week, maar over het hele concilie). Vervolgens zou hij moeten aantonen, dat buitenland se verslaggevers (nadruk op verslag gevers) een heel ander beeld van het concilie hebben laten zien dan de Ne derlandse. Kent hij bijv. Henri Fes- quet van „Le Monde"? of Noël Cop- pin? of de Zwitser Mario van G-alli? of de Amerikaan Xavier Rynne? of (maar die man is zelfs door de Neder landse journalisten gedesavoueerd) Michael Serafian? Wij hopen, dat hij zich eens uitvoerig in hun penne- vruchten gaat verdiepen. En zijn be nieuwd of hij dan staande durft hou den, wat hij voor de televisie zo vlot weg gezegd heeft. (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG De actieve vereniging van katholieke raadsleden in West-Z.- Vlaanderen heeft besloten om voortaan veelvuldiger bijeenkomst ente organise ren. De raadsleden willen voorgelicht worden over actuele zaken om de enor me ontwikkeling in het gewest en daar- buten te kunnen bijbenen. De Algemene Bijstandswet, waarover menige gemeenteraad in deze tijd beslis singen moet nemen, was het onderwerp van de jongste samenkomst in hotel Lie- vens te IJzendijke. De heer E. de Pries ter, van de afdeling maatschappelijk werk op de provinciale griffie, gaf er een uitvoerige toelichting op. Hij vond het voor de gemeentebesturen niet mak kelijk om nu al praktische uitvoering aan de nieuwe wet te geven, omdat er nog onvoldoende gegevens over bestaan. Aan dacht schonk de heer De Priester ook aan het verhaalrecht en aan de armbe sturen. Van deze laatste instellingen noemde hij het voortbestaan zinloos, om dat er geen taak meer is voor weggelegd, (Van een onzer verslaggevers) OOSTBURG De proefneming met de nieuwe plastic bermpaaltjes dreigt op een mislukking uit te lopen. Sinds enige tyd worden o.m. gedeelten van de ryksweg Breskens—Schoondijke—Oost burgSluis op de nieuwe wijze gemar keerd. De robuuste betonnen paaltjes zyn er vervangen door de wapperende plastic paaltjes. Voordeel daarbij is, dat uit de koers geraakte voertuigen geen schade onder vinden, wanneer de bermaanwijzers in aanraking met de voertuigen komen. De paaltjes buigen en zouden, wanneer het goed is. weer de oude verticale stand moeten innemen. En daar mankeert het nu aan. Ook onder invloed van de veel vuldig krachtige winden over het plat te Zeeuwsch-Vlaamse land, markeren ze nu schots en scheef de bermen ter wijl talloze exemplaren bovendien aan raking niet kunnen verdragen en óf plat liggen óf afgebroken zyn.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 3