Churchill in ons land Slavenburg's Bank veilt Arch-panden „Geleerden geven stenen voor brood" stuk op taalkwestie IMPASSE IN BRUSSEL Partijenoverleg breekt Commentaar Ovaties voor bevrijder Rooms-rood blijft aan bewind 1945: BEZOEK AAN BEVRIJDE ZUIDEN 1946: EREDOCTORAAT RECHTEN LEIDEN 1948DEN HAAGEUROPEES CONGRES KARAKTERVOL MENIGTEN EUROPA Utrecht stopt al met elektronische parkeerplaatsen V0 .°eg«°e9<i 8,0 HANDELINGEN TOEGELICHT Argentijnse pers bezocht Anne Frankhuis Protest tegen latere verlaging leerlingenschaal Ocfentoelagen voor militairen Opnieuw heroïne op de „France'' KATHOLIEKE GEZINSBEWEGING OVER PROBLEEM GEBOORTEREGELING Premier van Iran overleeft aanslag Groep jongeren demonstreert tegen woningnood Gasexperts maken studiereis in VS. DAGBLAD DE STEM VAN VRIJDAG 22 JANUARI 1965 Ook in ons land gaan op het ogenblik de gedachten van mil joenen uit naar Sir Winston Churchill, op het ziekbed dat naar ieder verwacht zijn sterfbed zal worden. Ongetwijfeld zal veler herinnering even stilstaan bij het bezoek dat de Britse oorlogsleeuw in 1945 aan ons land bracht, In bijgaand artikel geven wij een summier overzicht van die triom fale reis, die ook voor een belang rijk deel door Brabant en Zeeland voerde. DEN HAAG Churchill is eni ge malen in Nederland geweest De bezoeken die hg tijdens en na de Tweede Wereldoorlog aan ons land heeft gebracht hebben uiter- aarde grotere belangstelling gehad dan die daarvoor. Zo was hij in maart 1945 in het bevrijde egdeelte van zuid-Neder land op een inspectietocht langs ge- allieerdee troepen die daar aan het front stonden. Hjj bezocht o.a. Den Bosch en Eindhoven. Die inspecties voerden hem naar de Rijn waar hij in de vroege morgen van de 24e maart getuige was van het artille riebombardement op de Duitse stellingen. Dat bombardement luidde het overste ken van de Rijn tussen Rees en Wesel in. Het werd diezelfde morgen gevolgd door de omvangrijkste luchtlandingen van die oorlog. Ook daarvan was Chur chill getuige. Ruim een jaar later, en inmiddels lei der der oppositie geworden, kwam Chur chill naar ons land om in de Pieters kerk te Leiden het hem door de senaat van de rijksuniversiteit verleende ere doctoraat in de rechten te aanvaarden. Dat was hem verleend omdat hij naar heet oordeel van de senaat behoorde tot die categorie personen die door hun morele eigenschappen en hun karakter volle houding de loop der geschiedenis gunstig hebben beïnvloed. Na de promotie van koningin Wil- helmina in 1925 was het voor het eerst dat toen wederom een eredoctoraat in de rechten werd uitgereikt. Naar aan leiding van die uitreiking vertoefde Chur chill met zijn echtgenote en met hun dochter Mary, de latere mevrouw Soa- mes, van 8 mei tot en met 13 mei in ons land. Die vijf dagen hebben hem de over tuiging gegeven dat de Nederlanders ver heugd waren zulk een man enige dagen in hun midden te kunnen hebben. Op allerlei manieren heeft men hem in die vijf dagen blijk gegeven van de dank. de waardering en de genegenheid. Er waren op alle plaatsen waar Chur chill zich toen ook vertoonde, ongekende mensenmenigten, die niet moe werden hem toe te juichen en tegen hem te wuiven. Het begon al op de vlucht per KLM- Dakota" in de middag van woensdag 5 mei. Die reis ging van Croydon over Walcheren naar Schiphol. Het vliegtuig vloog laag over Walcheren om de oud premier een indruk te geven van de offers die Walcheren zich had moeten getroosten opdat de haven van Antwer pen door de geallieerden kon worden gebruikt. Op 't strand te Vlissingen hadden zich padvindsters opgesteld die, vanuit de lucht gezien de woorden thank you" vormden, gevolgd door de „V" van het V-teken. Dat V-teken gaf Churchill aan de ve le belangstellenden, zodra hij op Schip hol in een open auto was gestapt. Die auto bracht hem naar het paleis op de Dam en langs de route stonden de men sen in drommen. Overal waren vlaggen. In het paleis ontving koningin Wil- helmina de gasten. Het enthousiasme van de naar schatting 25.000 Nederlan ders die op de Dam de aankomst bij woonden, was bijzonder groot toen de koningin met Churchill op het balkon verscheen. Op 9 mei werd Churchill met onver flauwde geestdrift begroet op zijn tocht per auto door Amsterdam op weg naar Den Haag. Op het Binnenhof heersten blijheid en ontroering van jong en oud. Daar ook stonden velen uit de verzetsbeweging, Churchill, naar alle zijden voortdurend dankend door het geven van het V-te ken, een van de grote sigaren rokend, zich niet storende aan enig protocol, hing zijn zwarte gleufhoed op de knop van zijn wandelstok en hief de stok met de hoed erop in de lucht. Toen namen applaus en gejuich bijna geen einde meer (zie foto). Nadat hij in de Trèveszaal had gede jeuneerd was hij in de Ridderzaal de gast van de beide kamers der Staten- Generaal die daar in verenigde verga dering bijeen waren. Bij zijn binnenge leiding in de Ridderzaal begroette men hem met een langdurig applaus dat over ging in luide toejuichingen. Churchill hield in de verenigde ver gadering een rede waarin hij de heilig heid der rechten van de kleine landen vastlegde. Hij pleitte voor een herleving van de welvaart van Europa en voor het nemen van allerlei maatregelen de veiligheid van de wereld door het bouwen, van een wereldomvattende "vei ligheidsorganisatie. Hij zei geen reden te zien waarom niet tenslotte, onder de hoede van een wereldorganisatie, de Ver enigde Staten van Europa zouden ver rijzen, zowel van Oost- als West-Europa. Vrijdag. 10 mei, zes jaar nadat de Duitsers ons land waren binnengeval len en zes jaar nadat hij premier was geworden, reed Churchill door een vrij Nederland naar Leiden. De oudste uni versiteit van ons land had hem het ere doctoraat in de rechten verleend en Chur chill had zich bereid verklaard ter plaat se de bul in ontvangst te nemen. De erepromotie geschiedde in de Pie terskerk. promotor was prof. mr. R. P. Cleveringa. Tot verrassing van de drie duizend personen die de Pieterskerk vulden woonden prinses Juliana en prins Bernhard de plechtigheid bij Er volgde een receptie in het acade miegebouw, waarna Churchill de socitëeit Minerva ging. waar prins Bern hard eveneens aanwezig was. Het corps heeft daar de jonge doctor een harte lijke ontvangst bereid. Na deze ontvangst zou Churchill per auto weer naar Den Haag gaan, nu om daar in het gebouw van de Britse am bassade te dineren. Toen Churchill de sociëteit Minerva verliet was de auto er echter nog niet. Geen nood: Chur chill ging op een der stoeptreden zit ten en stak rustig een der befaamde sigaren op.. ltt In mei 1948 was Churchill terug in Ne derland waar hR op de 7e van die maand als ere-voorzitter van het in de Ridder zaal gehouden eerste congres voor een Verenigd Europa een rede hield en nog maals aandrong op samenbundeling van krachten. Prinses Juliana en prins Bern hard woonden deze zitting bij. Tijdens zRn verbIRf bracht Churchill een bezoek aan de bollenvelden. UTRECHT De Utrechtse verkeers' politie heeft de proef met een elektro nisch brein op de parkeerplaats Vreden- burg gestaakt, omdat de automobilisten zich niet stoorden aan het bordje ,,vol" dat in neonletters bij de ingang van het parkeerterrein ging branden zodra de 184 parkeerplaatsen waren bezet. Veel automobilisten reden ondanks het „vol" toch de parkeerplaatsen op in de hoop een klandestien plaatsje te vinden. Het elektronisch brein raakte daardoor een beetje „de kluts" kwijt, want het appa- aat registreerde uiteraard ook de on gehoorzame automobilisten. Daardoor wam het nogal eens voor dat het bord- „vol" bleef branden wanneer legale parkeerplaatsen waren vrijgekomen. Ook de „zoekende" auto's werden door het apparaat meegeteld. Utrecht begon vorige week als eerste gemeente in ons land met dit experiment, waardoor de politie hoopte het aantal ongelukken bij de in en uitrit van het plein te kunnen beperken. (Advertentie) HET HUIS VAN ST. ELOY Juwelen sieraden met brillonten sinds vele decennia onze specialiteit J. van der Loo Juwelier Lijnbaan 69 Rotterdam (Advertentie) Een u^B,%etgbaWn:. r hing zijn zwarte gleufhoed op de knop van zRn wandelstok (Advertentie) Zekerheid met een OLVEH Perfecte Groeipol!». SCHIPHOL Een groepje van 6 Ar gentijnse journalisten en 2 vertegenwoor digers van de ArgentRnse televisie, dat gistermiddag op Schiphol is aangekomen, zal gedurende een verblyf van enkele da gen in ons land een bezoek brengen aan het Anne Frank-huis en an de joodse schouwburg, waarin zoveel joodse Ne. derlanders tijdens de oorlog in afwach. ting van hun deportatie werden opgeslo ten. De Argentijnen bevinden zich op door reis naar Israël. Zij zullen dit land be zoeken op uitnodiging van de Israëlische regering. Gepolst over de nimmer aflatende ge ruchten, dat nog ettelijke Duitse oorlogs misdadigers zioh in Argentinië schuil zouden houden, trokken de Argentijnse journalisten ongelovig de schouders op en zeiden, dat hun daarover niets bekend was. Er aan herinnerend, dat zich im mers jarenlang Duitslands organisator van de jodenvervolging Adolf Eichmann, in Argentinië heeft weten te verbergen voor een joodse opsporingsdienst hem in mei 1960 uit dit land wist te ontvoeren, antwoordde een der Argentijnse journa listen: „Maar die heeft zijn ware identi teit dan ook wel uiterst zorgvuldig ge heim weten te houden". ROTTERDAM Slavenburg's Bank zal waarschijnlijk spoedig overgaan tot openbare veiling van de panden der fail liete vennootschap Arch n.v. in Wassenaar zo heeft de directie van Slavenburg des gevraagd medegedeeld ter toelichting op diverse berichten van de laatste tijd. De panden yan Arch fungeren als zekerheid voor aan Arch verstrekte kredieten. Het totale bedrag bestaat uit een eerste hy potheek van f 500.000, onlangs door Sla venburg van de Friesch-Groningsche hy potheekbank overgenomen, en verder uit een tweede en een derde hypotheek van in totaal een kleine f 400.000 als zekerheid aan Arch verstrekt bankkrediet. De beide laatste hypotheken .zijn resp. begin oktober en begin november verleend, al dus de directie. Het bedrag van f 400.000 is de gehele hypothecair gedekte vordering van Slavenburg op de in staat van faillissement gestelde Arch n.v. Aanvankelijk was de vordering van Slavenburg volgens de directie gedekt door een zg. negatieve en positieve hypo theekverklaring. D.w.z. Arch verplicht te zich voor de termijn van de kredietver lening haar panden niet verder met hypo theek te bezwaren en Slavenburg had het recht het krediet op elk gewenst moment een hypothecaire dekking te verschaffen. Begin 1964 heeft Slavenburg aanleiding gevonden deze zekerheid te nemen in de vorm van een tweede hypo theek in de vorm van een twqede hypo theek ad f 300.000. Slavenburg's motie ven waren verzoeken van Arch om verdere kredietverlening welke ook gehonoreerd werden en be richten die de bank bereikten over orga nisatiemoeilijkheden bij het bedrijf. De bank legt er de nadruk op dat zij op dat tijdstip geen aanleiding had te vermoeden dat de haar toen bekende fei ten het voortbestaan van de vennootschap in gevaar zouden kunnen brengen. Latei- werden onder verband van derde hypo- theek nieuwe middelen aan Arch ver strekt (een kleine f 100.000) voornamelijk bestaande uif huurbetalingen aan de ei genaars van de door Arch onderverhuur de panden. Van directiezijde wordt verder ver klaard dat gisteren via de atvocaat van de bank de gevraagde inlichtingen aan de curator in het Arch-faillissement, mr. A. H. G. Blankenstein, worden toegezon den. Zoals gemeld heeft de curator oon- langs formeel om inlichtingen gevraagd over de volgende gedragslijn. Mr. Blan kenstein voegt hier nog aan toe. dat de door Slavenburg te verstrekken informa ties en de desbetreffende stukken kritisch zullen worden bekeken. Hij wenst het ge ven van zijn oordeel dan ook tot na dit onderzoek op te schorten. De betrekkingen, die Slavenburg's Bank met Arch n.v. onderhoudt, zijn velerlei. Arch-commissaris, de heer L. H. Nienhuys Mulder is directeur van de bank. Bovendien werden de aandelen Arch door Slavenburg en haar affiliatie Maehlers bank ter beurze geïntroduceerd Tevoren hadden deze instellingen de in schrijving opengesteld op de converteer bare obligatielening Arch, groot f 1,2 min. De trustee voor deze lening werd de n.v. Trust- en Beheermaatschappij Unitrust in Amsterdam, eveneens een affiliatie van Slavenburg. (Van onze correspondent) BRUSSEL De drie Belgische tradi tionele partijen zijn niet tot overeenstem ming geraakt over het ontwerp van grondwetswijziging, dat in de loop van onderhandelingen, die ongeveer een jaar in beslag namen, moeizaam tot stand kwam. Woensdagmiddag heeft de Libe rale Partij voor VrRheid en Vooruitgang zich uit de ronde tafelconferentie terug getrokken. De Christelijke Volkspartij en de Bel gische Socialistische Partij, die samen regeringsverantwoordelijkheid dragen, hebben reeds aangekondigd, dat zij uiter lijk volgende week een tweeledig accoord zullen ondertekenen, dat beide partijen bindt. Het Belgische parlement dat in de maand mei wordt gekozen, zal een grond wetgevende vergadering zijn. De Belgi sche grondwet bepaalt, dat de aftreden de legislatuur de artikelen van de grond wet moet aanduiden, die vooor wijziging in aanmerking komen. Om die wijzi ging zo nauwkeurig'mogelijk te omschrij ven, hadden de drie Belgische traditio nele partijen ertoe besloten in gemeen schappelijk overleg de voorgenomen wijziging reeds in details uit te werken, zodat er geen verrassingen te duchten zouden zijn, welke parlementaire meer derheid er na de verkiezingen ook zou worden gevormd. De Walen eisten trou wens een bindende afspraak van de po litieke partijen, als waarborg tegen hun zgn. minorisering. Inderdaad zullen de Vlamingen over de volstrekte meerder heid van de parlementaire zetels beschik ken. De Walen vrezen, dat de Vlamingen van die situatie misbruik zullen maken. De drieledige ronde tafelconferentie is trouwens spaak gelopen op een talen kwestie. 't Ontwerp bepaalt, dat de nieu we Belgische grondwet vier taalgebie den uitdrukkelijk erkent: het Nederlands talige gebied, het Franstalige gebied, het Duitstalige gebied en een tweetalig gebied met volstrekt gelijke rechten voor beide talen, binnen de Brusselse agglo meratie. De grenzen van die gebieden werden vastgelegd door de recente taal wetten en kunnen slechts gewijzigd wor den na een ingewikkelde procedure. De partij voor vrijheid en vooruitgang, die haar aanhangers vooral in het Brusselse recruteert, en die in de Belgische hoofd stad een opmerkelijke stemmenwinst kon boeken bij de jongste gemeenteraadsver kiezingen, na een campagne die geba seerd was op het taal-fanatisme der Franssprekenden, .heeft geweigerd zich accoord te verklaren met dit punt uit het grondswetontwerp. De partij voor vrijheid en vooruitgang beweert dat Brus. sel zich niet mag laten knellen in het keurslijf van de huidige tweetalige agglo meratie, en dat die tweetaligheid moet worden uitgebreid tot gemeenten, die thans binnen het een-talig Nederlandse gebied liggen. De uiteindelijke breuk heeft niemand verrast, want sedert vo rige week was het duidelijk dat slechts een mirakel het liberale verzet zou bre ken. Ook pogingen van de Belgische eer ste minister en van het hof, konden dat mirakel niet verwezenlijken. Algemeen wordt erkend dat de mislukking van de ze maandenlange besprekingen een klap van betekenis toebrengt aan het presti ge van de traditionele partijen in Bel gië, die tot nu toe altijd een front hebben gevormd tegen de aanvallen van Waal- gevormd' tégen de aanvallen van Waal se en Vlaamse federalisten. De onmacht om het onderling eens te worden over de grondwetsherziening, is zeker koren op de molen van de Vlaamse Volks Unie en van de onlangs opgerichte Waalse Arbeiderspartij. Van nu af aan is het ook duidelijk, dat de huidige rooms-rode regeringscoalitie na de komende verkie zingen zal worden voortgezet. De vraag is nog slechts of België dan een Chris telijke dan wel een socialistische premier zal hebben. AMSTERDAM De hoofdbesturen van de Nederlandse ouderraad voor het openbaar onderwijs en van de vereni ging volksonderwijs hebben in een schrij ven aan de Staten Generaal, een scherp protest laten horen tegen het besluit van minister Bot (Onderwijs) de reeds tosgezegde verlaging van de leerlingen- schaal voor het lageronderwijs, welke per 1 september 1965 zou ingaan, uit te stellen tot 1 januari 1966. ,,Door dit uitstel wordt het euvel van de te grote klassen, waarin ons land zich reeds jaren ongunstig onderscheidt van andere Westeuropese landen en waardoor het onderwijs aan de Neder landse jeugd ernstige nadelen onder vindt, gecontinueerd", aldus het schrij ven. Naar het oordeel van beide hoofd besturen is niet aannemelijk gemaakt, dat een dergelijk uitstel het.noodzakelijk gevolg is van een tekort aan "financiële middelen van de overheid of yan een tekort aan onderwijzers. DEN HAAG Beroeps- en dienst plichtige militairen van land- en lucht macht krijgen voortaan een oefentoelage. Voor beroepsmilitairen is de toelage vastgesteld op zeven gulden per dag voor opperofficieren, zes gulden voor hoofdofficieren, vijf gulden voor subal terne officieren, 4.50 voor adjudanten, 3,50 voor een sergeant-majoor of een sergeant, 3,voor een korporaal en 2,voor een soldaat. Voor niet- berospsmilitairen bedraagt de toelage de helft van deze bedragen. De oefentoelagen worden slechts ge geven aan militairen die langer dan 48 uur op oefening zijn. PARIJS Op het Franse passagiers schip „France", dat in Le Havre in dok ligt, is opnieuw twee kilo heroïne gevon den. Een leerjongen kwam het goedje te gen bij het schoonmaken van een lucht koker. Tn het begin van de maand is eveneens twee kilo ontdekt bij aankomst van het schip in New York. Het schip zal nu zeer grondig worden doorzocht. Heroïne brengt in Amerika 70.000 dollar per kilo op. (Van een onzer redacteuren) DEN HAAG Het hoofdbestuur van de Katholieke Gezinsbeweging in Ne derland heeft een verklaring gepubli ceerd. waarin het stelling neemt tegen over de „talrijke in het openbaar ge uite twijfels aan de traditionele chris telijke huwelijksopvattingen" Uit gangspunt van de verklaring is de nog al geruchtmakende rede van dr. W. van der Marck o.p. over de huwelijks moraal. Hoewel deze theoloog beweer de, niets te willen afdoen aan de tradi tionele leer op dit punt, kan de Katho lieke Gezinsbeweging er alleen maar een aanval op deze leer in zien, het geen voor haar des te erger is, omdat zij deze leer beschouwt als een onfeil bare „ex cathedra" verkondigde moraal. Zij vraagt zich af of degenen die de beweerde eerbied voor de traditie niet kunnen rijmen met de feitelijke gedane uitspraken, allemaal onderontwikkeld zijn. „Of zijn geleerden als Van der Marck en mgr. Roberts en kardinaal Suenens en anderen wel duidelijk ge noeg?" Er heerst, aldus de gezinsbeweging, een onduldbare verwarring der geesten. Wat door geleerde schrijvers gezegd wordt beschouwen de meeste eenvou dige gelovigen niet als een van de ze geningen van onze tijd. „Zij worden volkomen van de wijs gebracht als ze horen van het falen van de tot nog toe gangbare moraal, ze hebben be hoefte aan klare en duidelijke aanwij zingen omtrent wat goed en wat kwaad is. Zë zijn bereid te luisteren en te le ren, maar men geeft hun stenen voor brood. Het katholieke volk ziet hunke rend uit naar uitspraken van het ker kelijk gezag die aan de ondraaglijke twijfels een einde zullen maken". Tenslotte waarschuwt de gezinsbewe ging tegen de eenzijdige accentuering van bepaalde aspecten van het geslach telijk vraagstuk en van het huwelijks leven. Het onderstreept dat de volledi ge beleving van de seksualiteit niet voor ieder is weggelegd, dat een zekere onthouding onvermijdelijk is en dat het geluk van vaderschap of moederschap integrerend deel van het huwe lijksgeluk uitmaakt. „Misschien is er nooit een tijd ge weest waarin onze H. Kerk zoveel te genspraak ondervond van de weten schap als nu, maar ondanks alle moei lijkheden zeggen wij „credo" zelfs als wij dit credo niet geheel verstaan". Onze redacteur voor kerkelijke zaken, dr. A. van de Weijer (o.f.m. cap.), tekent hierbij aan: De katholieke gezinsbeweging heeft gemeend haar stem te moeten ver heffen temidden van de verwarring die er heerst op het gebied van de huwelijksmoraal. Zij keert zich te gen katholieke geleerden, waarvan met name een priester, een bisschop en een kardinaal worden genoemd, die deze verwarring in de hand ge werkt zouden hebben. En in naam van het katholieke volk vraagt het een uitspraak van het kerkelijk ge zag, die aan ondraaglijke twijfels" een eind maakt. Op zich kunnen wij deze „cri de coeur" best begrijpen. Alleen betreu ren toe de extreme vorm waarin ze gegoten is. Waarom met evenveel woorden gesteld, dat de traditionele leer een „ex cathedra verkondigde moraal" en dus een onfeilbare doctrine is? Waarom die uitval in de richting van kardinaal Suenens? Waarom dat verongelijkt wijzen naar zichzelf met de uitroep: wij zijn toch ook niet imbeciel? Door haar veront rusting in deze vorm te gieten, schiet de Katholieke Gezinsbeweging haar doel voorbij. Een nuchtere en goed gestelde verklaring zou waar schijnlijk veel meer hebben bereikt. Wanneer de gezinsbeioeging ver volgens haar eigen visie op de men selijke sekualiteit gaat uiteenzetten, verliezen wij alle contact. Wat bijvoorbeeld te zeggen van de volgende passage die moet dienen als argument tegen het gebruik van bepaalde middelen, die de huwelijks gemeenschap beroven van zijn vol- ledigheid. „In het licht van de situa tie waarin ontelbare onvrijwillige celibataires verkeren, heeft een der gelijke huwelijksomgang iets stui tends, iets wat weinig geschikt lijkt om hun de noodzakelijke eerbied en afzijdigheid tegenover de gehuwden en tegenover het huwelijk in te prenten". Hoe hebben wij het nu? Moeten de onvrijwillige celibataires afzijdig staan tegenover de gehuw den en tegenover het huwelijk? En mogen de gehuwden daarom geen voorbehoedmiddelen gebruiken?' Wij begrijpen er niets meer van. En als dit nu nog het enige was. Maar de verklaring bevat meer van deze dergelijke passages. Laat de gezinsbeweging gerust strijden tegen de verwarring der geesten. Maar laat ze geen stukken publiceren die de verwarring alleen maar groter kunnen maken. TEHERAN De Perzische premier Hassan-Ali Mansoer is gisteren bij zijn aankomst in het parlement beschoten. Hij werd in buik, hals en schouder ge troffen en in allerijl naar het ziekenhuis vervoerd voor een spoedoperatie. De man die op hem geschoten heeft, een 20-jarige student, is gearresteerd. Premier Mansoer zou het parlement een wetsontwerp voorleggen ter goed keuring van een overeenkomst van Perzië met een groep oliemaatschappij en inzake olieboringen in de Perzische Golf. De premier, op wie twee revolver schoten werden afgevuurd, verkeert niet in levensgevaar, maar zijn toestand is wel ernstig. Hij heeft veel bloed ver loren. Welke motieven de dader had is nog niet bekend. AMSTERDAM ,,De overheid moet er van uitgaan, dat een woning evenals kleding en voedsel een primaire levens behoefte is. Daarom behoort de woning- voorziening te worden ondergebracht on der de categorie collectieve voorzienin gen en mag zij niet worden overgelaten aan het vrijemarktmechanisme. De wo ningvoorziening is evenals het onderwijs een overheidstaak. De regering zou kun nen beginnen met uit de belastingver laging van 1 miljard een bouwfonds te vormen." Dit zei drs. E. B. Schuurman in Krasnapolsky in Amsterdam op een demonstratieve vergadering tegen de woningnood onder jongeren beneden de dertig. De voorzitter van de werkgroep, stelde, dat er nooit van regelingszijde een onderzoek is ingesteld naar de woon behoefte in haar totaliteit. /,In minister Bogaers' raming, dat de woningnood in 1970 zou zijn opgelost is geen rekening gehouden met het grootste deel der jon geren", aldus de voorzitter. Een archi tect pleitte voor industriële bouw. SCHIPHOL Een groep van 15 Neder landse gasexperts en zakenlieden is gis termorgen van Schiphol vertrokken voor een 14-daagse studie- en zakenreis door de Y.S. Tijdens de rondreis worden de Nederlanders in de gelegenheid gesteld een blik te werpen achter de schermen van de Amerikaanse gasindustrie, die volgens deskundigen op een zeer hoog plan staat. De deelnemers zullen bezoeken bren gen aan fabrikanten, besprekingen hou den met deskundigen en de 17e interna tionale verwarmings- en airconditioning tentoonstelling bezichtigen. Het Amerikaanse ministerie van han del zal een officiële gastentoonstelling or ganiseren op de Utrechtse jaarbeurs van 8 tot 16 maart. De reis kan beschouwd worden als een onderlinge uitwisseling van gegevens over distributie, produktie .export en an dere facetten van de internationale gas markt.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 11