Kunstvezels eisen eigen bewerking MOLYNEUX KEERTTERUG Japan geen bemiddelaar tussen V.S. en China We wippen en we draaien BEWEEGBARE STOEL Zal de lady herleven? ïanisatie m voor u Calorievrij Natrena smaaktevengoedals dikmakende jstékeï Medewerkers Tokio-Sorge onderscheiden GAUW EEN JURKJE ER BIJ GEMAAKT isendaal tel. 4602 faalwijk tel. 3110 atsheuvel tel. 2571 STAAT NAAST U PREMIER SATO: Bevriend blijven met Indonesië Kannibalenstam op Australisch Nieuw-Guinea Kindje verkouden Bidault valt De Gaulle aan Vertoning in Italië Vaticaan ontkent bemoeienis met Plaatsbekleder tïr Woonponton voor Hoogovens Bij Kon. Begeer Penning Lyndon B. Johnson >p de E-zegels DOOR Walter Breedveld De HET KNIPPEN HET NAAIEN HET STRIJKEN HET WASSEN Eetkamerstoel Fauteuil Schommelstoel DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 21 JANUARI 196S TOKIO Premier Eisako Sato va Japan heeft op een persconferentie in Tokio gezegd, dat hij niet voornemens is zich de rol van bemiddelaar tussen de Verenigde Staten en de Chinese Volksre publiek aan te meten. Als een dergelijke ontmoeting vruchtbaar zou zijn, zei Sato aan de vooravond van de parlementaire zittingen, „dan zal ik met plezier Chinese autoriteiten ontmoeten. Maar waar het om gaat is of een dergelijk contact nodig is' Sato, die zondag van besprekingen met president Johnson in Washington in To kio terugkeerde, /ei dat zijn persoonlijke mening was dat rechtstreekse officiële ist! Bij praktisch eike zegels ontvangt u van geld uitbetaald krijgt, voor dat die zo groot PORT MORESBL, Australisch Nieuw- Guinea Een Australische patrouille heeft in West-Papoea een kannibalen- stam ontdekt. De stamleden leggen de schedels van hun gedode vijanden te ble> ken, om ze daarna te beschilderen, maar bij het zien van een brandende lucifer tonen zij angst en verbazing. Zij staan bekend als de Biami's en heb ben tot voor kort elk contact met blan ken weten te voorkomen. De Biami's wo nen ongeveer 650 km ten noordwesten van Port Moresby in een uitermate moei lijk begaanbaar gebied. tastische apparaat biedt aan voor de speciale prijs its 281,(en acht waarde- •et eerst in ons land! raaie emaille en met gedraaid leren bodem ntroduceert een interessant Pannen met koperen bo nen waarin alles veel snel- bij veel minder brandstof- Dus dubbel zuinig en prak- erwoestbaar. Geschikt voor :e van koken. (Ook voor Ook voor elektriciteit.) emaille met koudgrepen. U en uit twee sets. De ene set pannen van verschillende speciale CO-OP prijs 67, waardecoupons) de andere Lat uit een koekepan, een een fluitketel en een melk- peciale CO-OP prijs ƒ54,— vaardecoupons.) j t j (bayer) nafrêna Goedgekeurd e door de N.V.S. V?. onderhandelingen tussen Japan en China momenteel niet nodig waren. Er waren veel wegen voor Japan om de Chinese Volksrepubliek te leren kennen zonder dat daar meteen een officiële zaak van werd gemaakt, zei hij. Hij noemde in dit de Verenigde Naties teruggaan. „Nu we veraal-democratische regeringspartij in formeel aan Peking hebben gebracht, en de Japanse journalisten die in de Chinese hoofdstad zijn gestationeerd. Premier Sato zei, dat de Japans-Chine- se handel verder kon worden uitgebreid op basis van strikte scheiding van politie ke en economische zaken. Als beide zij den de behoefte aan meer produkten on derkennen, aldus Sato, „dan geloof ik dat verdere handel tussen China en Japan op particuliere basis verwezenlijkt kan worden". Premier Sato ziet Indonesië niet naar de Verenigde Naties teruggaan. Nu we nauwe economische banden met Indone sië hebben", aldus de premier, „moeten we de vriendschappelijke betrekkingen onderhouden ondanks Indonesiës uittre den uit de Verenigde Naties". (Advertentie) dan netalsbij UBA Vader en Moeder O/A MrW MOSKOU De drie naaste medewer kers in Tokio van de, tijdens de tweede wereldoorlog beroemd geworden, Russi sche spion Richard Sorge zijn door de Russische regering onderscheiden, zo meld „Izvestia". Het zijn radiotelegrafist Max Klausen en zijn echtgenote, die in Oost-Duitsland woonachtig zijn en de Zuidslavische jour nalist Branko Vukelic, in wiens Tokiose woning de groep-Sorge bijeen kwam. Sorge werd postuum onderscheiden. In 1945 stierf hij in Japanse gevangenschap. MüNCHEN De voormalige Franse premier en minister van buitenlandse za ken Georges Bidault heeft verklaard dat hij binnen niet al te lange tijd weer aan de Franse politiek zal deelnemen. In een interview per brief verklaarde Bidault, die thans als balling in Sao Paulo woont, dat de Franse regering de legende verspreidt dat hij verantwoorde lijk is voor en dat hij een leider van het Franse geheime leger in Algerië was. Over zijn zienswijze op Frankrijk na de Gaulle zei hij: „Ten eerste zal men een zucht van verlichting slaken. Ten tweede, de waarheid over de machtpolitieke en de uitvoerende man zal aan het licht komen en ten derde, er zullen in het begin een hoop ruïnes zijn, maar ik zal toch ver trouwen hebben in mijn vaderland en zijn Europese taak". Hij noemde het Frans-Amerikaanse con flict „een politiek van speldeprikken en het plaatsen van obstakels op eikaars pad, welke alleen kleine geesten kan be vredigen". „Ik ben ervan overtuigd dat het Frans- Amerikaanse conflict gemakkelijk en snel kan worden opgelost zonder de belangen van Frankrijk of een andere Europees land op te offeren", aldus Bidault. 55 ROME In bevoegde Vaticaanse kring is het gerucht tegengesproken volgens hetwelk het Vaticaan de Italiaanse ver toningsrechten van Rolf Hochhuts drama „De Plaatsbekleder" heeft gekocht ten einde opvoering van het stuk te voor komen. Tegenover een correspondent van het Westduitse persbureau DPA werd ver klaard, dat deze geruchten van iedere grond ontbloot zijn. De „Stem van Isra el" had een dergelijk bericht in Jeruza lem gepubliceerd. De Italiaanse uitgever Feltrinelli zei te hopen, dat het stuk in Italië zal worden gespeeld. De rechten zijn enkele maanden geleden door „Rowohlt Theaterverlag" te Reinbek bij Hamburg, overgedragen aan Feltrinelli. Dit zou volgens „Rowohlt Verlag" zijn geschied nadat een agent schap in Rom$ er binnen een jaar niet in was geslaagd opvoering van het stuk in Italië te bewerkstelligen. Inmiddels zijn in verscheidene Italiaan se steden lezingen over „De Plaatsbekle der" gehouden. IJMUIDEN Hoogovens heeft beslo ten ter voorziening in de behoefte op korte termijn aan huisvestingsmogelijk heden voor buitenlandse werknemers over te gaan tot het laten bouwen van logiesaccommodatie op een ponton. Deze ponton zal ligplaats krijgen in het bin- nenspuikanaal bij het Noordzeekanaal naast het bestaande logiesschip „Arosa Sun". De Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij zal de bouw van deze drij vende logiesaccommodatie, die huisves tingsmogelijkheden biedt voor ca 230 werknemers, verzorgen. De accommodatie zal in totaal 5 woon. lagen omvatten waarvan de precieuze in deling nog niet gebeel vastligt. Naast slaapgelegenheid wordt voorzien in een eetzaal met keuken, enkele recreatie ruimten en de noodzakelijke dienstruim ten. De nieuwe accommodatie zal in de loop van de zomer van dit jaar in gebruik genomen worden. (Advertentie) AMSTERDAM Ter gelegenheid van de inauguratie van Lyndon B. Johnson als president van de Verenigde Staten heeft de n.v. Koninklijke Begeer een penning geslagen. Deze penning behoort tot de serie „Strijders voor vrijheid en vrede" in welke serie reeds penningen zijn verschenen van Churchill, Martin Luther King en Kennedy. Op de voorzijde staat het portret van de Amerikaanse president met het rand schrift „Lyndon Baines Johnson 36th president of the U.S.A." De keerzijde heeft als randschrift „In honour of his inauguration january 20" en als op schrift een van president Johnsons uit spraken: „Where lie the signs of hope" They lie in the realm of reason". (Advertentie) Elke OLVEH polis is winstdelend. ran 100 pet. dralon n en licht. Zo gewassen. Zo Vervilt niet. Krimpt niet. aie kleuren. .Afgezet met jyale maat 140 bij 180 cm. CO-OP prijs 36,95 (en irdecoupons) t consumentendienst eeft een aparte dienst voor experts klaar zitten om al :n op huishoudelijk gebied en deskundig te beant- Vraag gerust, In uw CO-OP :t gratis een vragen-formu- >r u klaar. GARANTIE rtikelen geeft CO-OP u de gebruikelijke fabrieksga- }or u dus géén risico. rerrassing voor u. Op 'sóm- telen (CO-OP koffie, thee, vindt u Et extra)-zegels, n u uw Winstaandeel nóg uw bezit te hebben. En u Winstaandeel is straks ld waard! Bovendien krijgt Winstaandeel een waarde- aarvan u au direct al kunt Dat aspect van de emigratie was bij de veelvuldige gesprekken in het 1 gezin Arendonk nog niet bekeken. Theo dacht dat dat zeker makke- i lijk zou zijn. „Is het gewone kippemaïs?" vroeg i Mari. J In Amerika waren de korrels iets J groter dan in Brabant. Verder was f er geen verschil. „Ik maak een handmaïsmolen voor i jullie", zei Mari. „Je vader hoeft al- f leen het materiaal te betalen.'' Een handroggemolen, uit vroeger 1 dagen, die in de Dommelhoeve op de vliering lag, was de directe aanlei ding geweest voor het idee. Mari haalde het ding te voorschijn om het eens goed te bekijken. Twee grofge- smede tandwielen, ingebouwd in een kast van zwaar eikehout, vormden de eigenlijke molen. Hij deed wat maïskorrels in -de trechter en draai de aan de zwengel. Er gebeurde niets, pas toen Willem zijn enorme spier kracht er achter zette, viel er een beetje grof meel in het bakje: „Daar heb je niets aan", zei Willem. „Je bent kapot eer je het meel voor een brood hebt gemalen". Mari praatte er met Bart Schieban over en kreeg meteen de kous op de kop. ,,Wij zijn grofsmid, kachel smid. hoefsmid: met snuisterijen houden wij ons niet op". Toen Mari vroeg of hijzelf mocht proberen een molen te maken, snauwde Bart hem toe dat hij eerst moest leren een hoef behoorlijk te vijlen. Daarna kwam er nog heel wat kijken eer hij een gave schakelketting zou kunnen smeden. Als hij zover was zouden ze wel eens verder praten. mee naar de smederij, waar hij het verstopte. De ganse dag was hij er in gedachten mee bezig. De mo len, die hij wilde maken, moest han teerbaar zijn en een kind moest er mee kunnen malen: de dingen van thuis voldeden niet aan die eisen. Hij prakkizeerde zich suf, tekende bladen vol en heel langzaam groeide een plan waarvan hij dacht dat het uitvoerbaar was en aan de eisen vol deed. Eind januari kreeg hij zijn kans het plan te toetsen op zijn werkelijke waarde. Bart Schieban moest met zijn vrouw naar een begrafenis, ze zouden een hele dag wegblijven. Met t e maïsmolen bleef Mari intri geren. Hij had aan Theo Aren- donk beloofd dat hij er een zou maken en die belofte moest hij hou den, deze winter nog. Hij sloopte thuis de roggemolen en nam het ijzerwerk Andries speelde hij het wel klaar; als die zou vragen wat hij aan het doen was, zou hij zeggen dat Bart hem dat werk had opgedragen. Al heel vroeg was hij in de smederij. De hele dag werkte hij als een beze tene en toen Bart 's avonds thuis kwam, was hij een flink stuk ge vorderd. Het kwam daar nooit hele maal klaar, Bart zette hem op staan de voet buiten de deur. Dat viel hem een beetje koud op het lijf, maar hij trok er zich weinig van aan. De vol gende morgen was hij al weer vroeg bezig met zijn fiets, die hij half ge monteerd had laten staan; een paar uur later reed hij de stal uit. „Heb je ze in elkaar gekregen?" vroeg Frieda. Dat kon moeder zien. Hij draaide de wielen snel in 't rond en je hoorde ze niet eens wentelen. „Je kunt niet eens fietsen," plaagde Frieda. Hij keek haar boos aan. stapte op de fiets en kwakte tegen de stalmuur aan. Hij zwalkte tussen de kersebo men door en maakte in de beemd een tuimeling waar hij zich flink bij bezeerde. Nog een uur bleef hij bezig 1 de fiets en zichzelf te temmen en reed dan naar Den Bosch. Trots als i een pauw kwam hij in de namid dag met zijn ene hand aan het stuur, de andere in zijn broekzak door de j beemd naar huis fietsen. In de fijn smederij van meneer Bartels op het Hinthamereind kon hij direct begin nen, vertelde hij achteloos. Sander Bartels zag terstond dat het plan voor de maïsmolen was gemaakt door een piepjonge dilettant met ta lent. Er moest veel aan verbeterd worden en dat deden ze samen. Ze maakten ook samen de molen in verloren uren. Hij werd licht van ge wicht en toch sterk, hij was makke lijk hanteerbaar en hij maalde dat het een lieve lust was. Steven Aren- 1 donk, die er indertijd in had toege- stemd dat Mari een maïsmolen zou maken, was het ding helemaal ver- s geten. Toch stopte hij hem graag in de grote kist: zoals was afgespro- ken betaalde hij de materialen en hij gaf nog wat extra voor de moeite. 1 Een week later voer het eerste werk- 1 stuk van Mari Meerdonk naar het ver- 1 re Amerika. Vader Arendonk zal hem wel demonstreren, dacht Mari. Dan i zullen de andere boeren daar ook wel zo'n molen willen hebben. Wie weet hoeveel we er moeten maken. Daar zal een hoop geld mee te ver dienen zijn. Sander Bartels vond het 1 leuk, hij praatte er over met vak- 1 genoten. „Die knaap heeft een fantas- t tisch goed inzicht in constructie," zei t hij. „Dat is opmerkelijk, hij is nog i maar heel jong en hij komt uit een boerengezin." Toen vele maanden la- ter nog geen enkele bestelling was binnengekomen, begon Mari de moed 1 te verliezen. Ik vermoed, dacht hij, dat ze in Amerika de molen hebben nagemaakt. Eigenlijk moest dat niet i mogen, Sander en ik hebben hem uit gevonden. De toverformule „zó gewassen - zó droog - niet strijken" maakt de kunstvezel een uit komst voor de huisvrouw. Die woorden maken ook, dat zij gemakkelijk bezwijkt voor de verleiding een extra lapje stof te kopen en er gauw een jurkje, een jasje bij te maken, vooral nu de mode zulke simpele modellen voorschrijft. De toverformule kan uitgebreid worden-, „zó gemaakt - zó gedragen - zó ge wassen" enzovoorts. De confectiefabrikanteii zijn allang klaar met de zomermode, de mode zaken hebben hun inkopen al gedaan: de mo dellen blijven eenvoudig van snit, pasteltinten voeren de boventoon. Zijn er betere voorwaar den om niet één, maar twee of meer lapjes van synthetisch materiaal erbij te kopen? Maar zie, achter de naaimachine blijkt dat „zó ge maakt" alleen maar waar is wanneer de naai ster weet om te gaan met synthetische stoffen; de trevira, de terlenka, de dralon, noemt u ze maar op, worden anders behandeld dan de van ouds bekende natuurvezels. Het strooistertje, het communicantje, of zo maar ons mooiste meisje in een feestjurk, die in één dag vuil zou mogen zijn, want: zó gewassen, zó droog, zó weer om aan te trekken. (Nylfrance) Maar het knippen en naaien van deze dunne, wegglijdende stoffen stelt wel enige eisen aan de naaister: het is een weet. Shift en lumber- jacket uit trevira; met een goed pa troon geen kunst werk om te maken. (Constante mode) De stoffen uit kunstvezels behoren met een scherpe schaar geknipt te worden en nooit gescheurd. Zijde-ach- tige stof legt men, om het wegschui ven te voorkomen, óp een ruw kleed, ofwel men zet er een zwaar voorwerp op (daar hadden ouderwetse huisnaai- stei's een „plomp" voor). Het patroon moet zorgvuldig worden nageknipt en mag niet te ruim uitvallen, want de ze vormhoudende stoffen laten hun rimpeltjes niet wegpersen. Gebruik fijne, verchroomde naalden en goede merkgarens, een polyester- vezelgaren, een gemerceerd katoen of natuurzijde. Denkt u er wel aan de draad af te knippen en niet af te trekken! Op de naaimachine zorgt u ervoor, dat boven- en onderspanning zo los mogelijk zijn en dat u losjes spoelt. Stel de steek in op midden lengte. De stof rafelt meer dan we gewend waren en daarom worden de naadran- den onmiddellijk afgewerkt (in zig zagsteek als u zo'n heerlijke machine rijk bent). Wilt u naden omboren dan kunt u dat niet met dezelfde stof doen want dat komt dan niet plat te liggen. Maar wel kan bijvoorbeeld een ronde hals met een smalle paspel van een schuine strook van dezelfde stof heel fijn worden afgebiesd. Juist omdat deze stoffen niet ge makkelijk kreuken, laten ze zich ook niet gemakkelijk plat leggen in de zoom. Daarom wordt de zoom maar éénmaal omgeslagen, niet nog eens naar binnen gevouwen, maar met zig zag of met een zijden biesje afgewerkt. Het is heel netjes om bij sportieve modellen de zoom nog eens vlak langs de kant gewoon door te stikken. Wij de rokken kan men het best een smal le zoom geven. „Een rijgdraad is altijd zijn geld waard", placht grootmoeder altijd te zeggen en dat is in de moderne tijd nog steeds zo. Maar bij de ijle geor gettes in kunstvezel is het dubbel en dwars nodig; bovendien houden wij bij het aan elkaar zetten van de pan den de stof voor en achter het voetje goed vast en trekken de stof naar achter. Het ouderwetse hulpmiddel 'n papier te leggen ónder de twee stof lagen. het mee te stikken en later weg te scheuren, is nog steeds een beproefd middel. Natuurlek persen we de naden on der een vochtige doek. Om een stof van 100 pet. synthetische vezels te strijken, zetten we de bout op „kunst zijde"; bij weefsels die gemengd zijn met 45 pet. wol op „wol", bij een mengsel met 35 pet. wol op „zijde". AI deze stoffen persen we aan de ver keerde kant en de bout blijft daarbij steeds in beweging en staat niet op éen plek stil. We strijken nooit direct op de stof maar altijd met een doek er tussen en nooit op een harde on derlaag, want glansplekken zijn moei lijk te verwijderen. Plooien kunnen wel goed ingestre ken worden, maar de stof moet dan strak liggen; wij zouden de plooien eerst inrijgen, dan aan boven en on derkant strak op de plank spelden. Het is niet moeilijker, alleen maar een beetje anders dan we gewend wa ren. Maar wie de kneepjes eenmaal geleerd heeft, draait haar hand niet meer om voor dat extra jurkje. Nu dragen we het, maar vóór het vuil is komt er een vlek op! Geen nood: lauwwarm water met zeep is voldoen de, het maakt niet eens een kring. Aceton, zuren, chloroform en parfum mogen niet met deze stoffen in aan raking komen. Vlug gewassen! Ja, in handwarm water met een fijn wasmiddel. We wringen niet en centrifugeren nooit, maar drukken losjes uit en hangen het kledingstuk op een hangertje te drogen, uit de zon en ver van de kachel. 1-& Een draaibare eetkamerstoel geeft ruimtewinst; om te gaan zitten, hoeft men de stoel niet achteruit te trekken. (Mobilia) De schommelstoel kan mode-artikel zijn, nieuw is hij helemaal niet. Deze stoel werd 100 jaar geleden ontworpen door de Duit ser Michael Thonet; vandaag de dag maakt een nazaat van Tho- net de stoelen nauwkeurig na van in stoom gebogen beukenhout met rieten zitting. Aan het schommelen worden na 100 jaar nog dezelfde genoegens ontleend; het is een bezigheid voor de winter avond bij het vuur, met een plaid over de knieën; maar ook voor de zomeravond bij de open deuren, ritmisch begeleid door liet ruisen van een waaier en het slaan naar muskieten. Aan de vooravond van de Parijse shows waar op de nieuwe voor jaarsmode zal worden prijsgegeven, gonst Pa rijs van de geruchten, die zich bewegen om de figuur van Edward Molyneux. De meer dan zeventig jaar oude couturier, die reeds vijftien jaar geleden retireerde uit de mode wereld, is thans terug gekeerd op het woelige couture-toneel en gaat zijn eerste collectie na al die jaren tonen. Captain Molyneux is een Ier van geboorte maar stamt af van Franse Huge noten. Als zeventienjarige jongen, die evenals zijn grootvader schilder wilde worden, maakte hij de te kening van een avondtoilet waarmee hij een Londense prijs verwierf; de prijs gaf aan zijn carrière een an dere richting. Hij streed in de eerste wereldoorlog als Engels officier, verloor een oog en verliet in '18 het leger met de rang van Captain (met welke titel hij voortaan werd aange sproken) en vele onder scheidingen. Molyneux werd de ont werper bij uitnemendheid voor (wij zouden moeten zeggen VAN) de gedistin geerde vrouw. Hij onder vond reusachtig veel steun van de krantenmagnaat Lord Northcliff, die in de Daily Mail na elke col lectie reusachtige artikelen aan de begaafde mode-ont werper liet wijden. Molyneux' marineblauwe japonnen met witte jabot waren beroemd. Maar zijn faam bereikte een niet te overtreffen hoogtepunt toen hij de trouwjapon van de hertogin van Wind sor maakte in het naar haar genoemde „Wallis blue". In 1950 trok hij zich te rug, eerst op Jamaica, later op een buiten in Frankrijk. Nu maakt hij zijn rentree. „Ik verveelde me buiten", zegt hij, „en ik verlang naar Parijs en de wedijver van de haute couture". Denkt hij door een terug keer zijn parfum te stimu leren? Alle couturiers heb ben een eigen parfum als belangrijke bron van in komsten, zo niet als aller belangrijkste; maar de ver koop daarvan floreert slechts door de magische invloed van een levend mo dehuis op de achtergrond. De Captain ontkent dit motief. Nee, hij is teleur gesteld over de weg die de mode inslaat. Hij, die voor het eenvoudigste model een mannequin van vorstelijke allure eiste, ziet in de hui dige mode weinig vorste lijks meer. Waar is de lady van weleer? Molyneux zal voorlopig niet voor particulieren ont werpen, maar slechts mo dellen het licht doen zien voor inkopers, die ze in de confectie van hoogste klas se zullen brengen. Wie weet gaat de komst van Molyneux een nieuw tijdperk inluiden. Een adieu aan de wat ordeloze, non chalante mode en een wel kom aan de gedistingeerde vrouw. Draaistoelen en wipfauteuils nemen minder ruimte in; daarom zijn ze in het moderne interieur zo nuttig. Maar ze waren al generaties geleden in ge bruik, speciaal op kantoren en aan lo ketten. Door een kleine beweging met de voet draait men zich met stoel en al in de gewenste richting, waarbij als gemak dan nog het achterover wip pen kan worden gevoegd. De herontdekking in onze dagen houdt verband met de behoefte aan comfort in meerdere situaties: om naar buiten te kijken of om deel uit te maken van een zitgroep, die naar bin nen is gericht. Draaibare fauteuils zijn minder zwaar van vorm dan de tradi tionele „gemakkelijke stoelen", voor namelijk omdat ze maar op één poot staan en dus op de vloer bijzonder weinig ruimte lijken in te nemen. De laatste tijd hebben de modellen een goede „zit" ook door hun licht ach terover hellende stand. Minder bekend is bij ons de eetkamer- stoel op 1 poot die in Italië draaibaar werd gesignaleerd. Naast het voor deel van de schijnbare ruimtebespa ring op de grond komt de werkelijke ruimtewinst. Om aan de eettafel te gaan zitten, hoeft men de stoel niet meer achteruit te trekken maar slechts met één vingerbeweging om zijn as te laten draaien. Men gaat zitten en draait terug; dus er is geen schuif- ruimte meer nodig. Een ander snufje is de draaibare arm- en rugleuning die men achter zich om kan „draperen" in de lekkerste stand. In ons eigen huis staan nog cre tonne Engelse stoelen met „oren". Men kan ervan zeggen wat men wil, maar ze zitten verrukkelijk. Jonge mensen gaan er dwars in zitten, de rug tegen één armleu ning, de benen bengelend over de andere: nóg verrukkelijker. Deze olifanten zijn zo breed, dat alleen een verhuizer weet hoe ze het huis in, de kamer in te krijgen, Eén mens kan ze niet verzetten. In de lichte, vanwege het ruimtege brek vrij lege kamers van jonge men sen zouden ze voorhistorisch lijken. Jonge mensen willen verplaatsbare, lichte stoelen hebben, die erbij gehaald of weggeschoven kunnen worden, al naar gelang het aantal bezoekers. Ze willen de stoel tijdens het gesprek meenemen naar een andere kamer hoek waar iets wordt besproken wat ze horen willen. Dat kan allemaal met de eenpoot. Al pratende kunnen de zitters dan nog wenden en keren en achterover wippen en zo beweeglijk zijn als vissen in het water. De schommelstoel die een mode-ar tikel is geworden, beantwoordt hele maal niet aan bovengenoemde eisen. Hij neemt veel plaats in, juist en voor al op de vloer; zoveel, dat je al schom melend gemakkelijk over andermans tenen rijdt. De schommelstoel voldoet wel aan de vraag naar comfortabel zitten, meer nog aan de vraag naar rust en ontspanning. In „Schoner Woh nen" lezen wij dat men in de goed passende stoel (men moet „passen", want ieder zit en schommelt op een andere manier) moet kunnen zitten met over elkaar geslagen benen, waar bij slechts de voet die op de grond rust, de kracht zet voor het schom melen. Wie schommelt geeft zich over aan het weldadig gevoel van rust „doordat de lichte inspanning, die het van onderarmen en kuitspieren vergt, bevorderlijk is voor de bloedstroom van de ledematen naar het hart, ter wijl de vorming van stuwing in de longen wordt tegengegaan", aldus een moeilijke verklaring van de Canadese dr. R. C. Swan, voor een gemakkelij ke bezigheid. v&ss Een fauteuil met voetenbank om te ontspannen door de goe de zit en licht achteroverhel- lende stand. (Mobilia)

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 9