Theo Uden Masman deed aan zijn publiek geen concessies Baron Bluff en de Bluff-Blues fl Jü Nationaal orgelconcours amateurs in Den Haag Het veld geruimd voor tieneridolen BENDER m Opa's krant HIJ KENDE ALLE JAZZGROOTHEDEN OPERA IN RAI 4 CONGRESCENTRUM OLIFANT OP FEEST KENNY RANKIN voor K.R.O.-televisie Vier literair-historische opdrachten Speciale t. v. -programs Joden en Christenen in Israël 500 x weer of geen weer PRIJSVRAAG VOOR TELEVISIESPELEN 1Pen n eklui rer DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 21 JANUARI 1965 (Van onze radio- en t.v.-redacteur) DEN HAAG Het bericht, dat de oud-orkestleider Theo Uden Masman door een hartaanval en een beroerte is getroffen, waardoor zijn opname in het Rode Kruisziekenhuis te 's-Gravenhage nood zakelijk werd, heeft diepe indruk gemaakt op de radiomusici in Hilversum. Zijn toestand is levensgevaarlijk en ingewijden verklaar den, dat deze sympathieke musicus, befaamd om zijn stereotype uit drukking aan het einde van zijn radio-uitzendingen „maar wij ko men terug," ditmaal niet meer terug zal komen. Mevrouw Uden Masman, eigenaresse van de boutique „Maison Ellen" aan het deftige Lange Voorhout in de residentie, waakt thans dag en nacht aan het ziekbed van haar man. Theo Uden Masman huwde in 1957 in de Nederlands hervormde kerk te Ginneken met mejuf frouw J. Cornelissen. Ds. A. van den Boschvriend van de handlei der, leidde de kerkelijke plechtig heid. moeid werden gelaten. Bijna alle radio orkesten hadden immers doorgespeeld. Het vonnis werd ingetrokken en de Ramblers mochten direct weer voor de Hilversuimse microfoon musiceren. De mannen van Masman werden weer snel populair en het dansorkest speelde bij tal van manifestaties in het land. Persoonlijk kende de heer Masman vrijwel alle wereldberoemde grootheden uit de jazz en met een weemoed in zijn stem kon hij vertellen over de tijd dat de legendarische Coleman Hawkins, grootmeester op de saxofoon als solist bij zijn orkest speelde. Vele radiomusici be gonnen hun carrière bij The Rambler Thans zitten zij over vele orkesten ver spreid. Na de komst van Elvis Presley en an dere tieneridolen daalde zienderogen de aandacht van de jongeren voor de „sound" van The Ramblers. Men hield niet van orkestrale jazzmuziek, maar pre fereerde een stuk of vrat elektrische gita ren en een ritmesectie, welke zo hard mogelijk hun simpele hits de zaal in- dreunden. Masman gruwde van wat hij noemde „top of flop"-muziek. Als hij de tophits hoorde, zag hij de kauwende in slobber truien en spijkerbroeken geklede jonge ren voor zich, die zich lieten meesle pen op commercials, die appeleerden aan de meest grove oerwoud instincten. Een uitzondering maakte hij voor een Rob de Nijs en Johnny Lion en zijn Jumping Jewels. Op dinsdag 31 maart van het vorig jaar, maakten de Ramblers onder zijn leiding in de VARA-studio de laatste opname. Daarmee kwam een einde aan het haast veertigjarig bestaan van dit populaire ensemble. De naam van de band, die Theo Uden Masman 38 jaren geleden zelf had bedacht, wenste hij niet prijs te ge ven. Daarom kwam er een definitief ein de aan de uitzendingen van de Ramblers. Thans verwijlen velen van zijn oude vrienden en luisteraars bij die Haagse musicus, die op zo'n voortreffelijke wijze zich van zijn taak als orkestleider heeft gekweten. Masman is in de journalistiek begon nen. Hij was rond 1920 verslaggever bij „Het Vaderland". Hij is in Cheribon op Java geboren. Toen zijn ouders repatri eerden, bezocht hij de h.b.s. in Rotterdam en studeerde tegelijkertijd piano aan het stedelijk conservatorium. Maar zijn mu zikale aspiraties moesten toen nog wij ken voor de harde noodzaak in de malai- setijd om aan de slag te komen. Hij kreeg een kantoorjob bij een Haagse wijnfirma, maar hield het er niet lang uit. Daarop volgde een baantje bij een bankinstelling en tenslotte kwam hij terecht op de re dactie van dagblad Het Vaderland, waar hij het best naar zijn zin had. Maar op een dag las hij in zijn krant AMSTERDAM In de grote zaal van het nieuwe internationaal congrescen trum RAI te Amsterdam zal dinsdag avond 2 februari voor de eerste maal een operavoorstelling worden gegeven. De Nederlandse Opera zal daar Puccini's „La Bohème" opvoeren onder leiding van Ar- rigo Guarnieri in de enscenering van Harry Wich en onder regie van Jacque line Jacobi. De olisten zijn Els Bolke- stein. Wilma Driessen, Ettore Babini, Pie- ter van den Berg, Bert Bijnen en Henk >mit. De voorstelling is bedoeld als stads randvoorstelling voor Amsterdam-noord -oost en Buitenveldert en als introductie voorstelling voor zuid. Voor en na de voorstelling rijden extra theaterbussen. een advertentie van „the original jazz syncopaters", die een amateurpianist vroegen. Hij moest proefspelen en werd aangenomen. Tegelijkertijd verdiende hij de kost bij de platenimporteur Bruns wick. Van die tijd dateert zijn platen- hobby. Als amateur heeft Masman nog: in „The queen melodists'' gespeeld, terwijl hij in 1925 beroepsmusicus werd bij „The Re sonance Seven". Uit dit groepje musici ontstond het bekende dansorkest „The Ramblers", dat al spoedig bijzonder pu- pulair werd door de vele radio-uitzen dingen. De heer Masman schreef de faam van zijn band voor een groot deel toe aan Jackie Buiterman, die hij een uiter mate knappe swingarrangeur noemde. Buiterman was het die het repertoire ver nieuwde met succesnummers als „Wie is Loesje?", „Mijnheer de baron" en „Zij zong zo mooi de tweede stem". Na oorlog veel kritiek In de oorlogsjaren bleven „The Ram blers" doorspelen en het liefst voerden zij nummers uit, welke ze van de En gelse zender hadden afgeluisterd. Toch kwam er na de bezetting veel kritiek los op dat doorspelen tijdens de Duitse over heersing. The Ramblers werden bij ver stek zij speelden toen in België ver oordeeld tot een paar jaar uitsluiting. Theo Uden Masman las deze uitspraak in de kranten en is direct op „hoge po ten" naar Nederland gegaan en heeft daar fel van zich afgebeten, omdat er talloze omroepmensen in Hilversum „met boter op hun hoofd" liepen, die onge- Ad verten tie) Feest eens nieuw! Feest nog fijner! Schenk uw gasten een OLIFANT borrel. Dat puikje uit Schiedam zullen zij maar al te zeer waarderen en uw gastheerschap wordt hoog genoteerd. Olifant jenever. Een weldaad. Proost! SCHIPHOL De in New York-City geboren en opgegroeide zanger Kenny Rankin uit Milaan is via Parijs in Neder land aangekomen. Hij gaat optreden voor de televisie. De show zal in Bussum wor den opgenomen en op een nog niet nader bepaalde datum door de KRO worden uitgezonden. De 24-jarige zanger, die zichzelf veelal met zijn gitaar begeleidt, componeerde niet alleen voor zichzelf maar ook voor andere zangers en zangeressen vele lied jes. Eind deze week vertrekt de jonge zan ger, die op 17-jarige leeftijd in de show business terechtkwam, weer naar Italië waar hij tijdens het komende songfestival in San Remo als gast zal optreden met het liedje „II tuo amore" van B. Lauzi Voor Kenny Rankin naar Amerika terug keert brengt hij nog een bezoek aan Pa rijs en Londen. DEN HAAG De staatssecretaris van Jnderwijs, Kunsten en Wetenschappen, drs. L. J. M. van de Laar, heeft aan vier literatuurhistorici opdrachten verleend. Dr. P. J. Buynsters te Nijmegen kreeg de opdracht een uitgave van het ideaal in de kunst van Rhynvis Feit persklaar te maken, mejuffrouw dr. J. Daan te Amsterdam zal een uitgave met inleiding en aantekeningen verzorgen van Brede- ro's klucht van de molenaar, dr. J. H. J. Willems te Wassenaar gaat een monogra fie over Bernhard ter Haar schrijven en prof. dr. C. A. Zaalberg te Leiden is be last een uitgave met inleiding en noten van Bredero's Lucelle te verzorgen. DEN HAAG Gestimuleerd door het succes en de resultaten van het eerste nationaal orgelconcours voor a- mateurs in 1964 heeft de stichting Pro Organo te 's-Gravenhage gemeend op de ingeslagen weg te moeten voortgaan en derhalve in 1965 het tweede natio naal orgelconcours voor amateurs ge organiseerd. Evenals het vorig jaar staat ook nu de deelneming open voor alle organisten, al of niet aan een kerk verbonden, die muziek, in welke vorm dan ook, niet als hun vak beoefenen en die niet ouder zijn dan 35 jaar. Het grote percentage niet-vakmusici, dat in de Nederlandse kerken de or gels bespeelt, omvat velen, die in hun vrije tijd zich met hart en ziel aan het orgelspel wijden. Vooral on der de jongeren neemt de belangstel ling hiervoor nog steeds toe: vorig jaar gaven zich onder meer enkele 14-jarigen voor dit concours op. Om deze belangstelling te stimuleren is Pro Organo ook met deze concour sen gestart. De nadruk wordt hierbij gelegd op de interpretatie van de orgel-literatuur uit alle tijden en op de eenvoudige improvisatie, waarbij uitgegaan wordt van de taak in de eredienst. Ook dit jaar zal het concours weer gehouden worden in de Goede Vrij dag-kerk, Bezuidenhoutseweg 361 te 's-Gravenhage. De algehele opzet van het cpncours zal enigszins anders zijn dan in 1964. Het concours zal bestaan uit twee halve finales, één voor interpretatie en één voor improvisatie, welke zul len worden gestreden door vijf of zes deelnemers ieder. Deze deelne mers worden bij de voorselecties ge kozen. De halve finales hebben plaats op donderdag 26 augustus (interpreta tie) en vrijdag 27 augustus (improvi satie). De finale wordt gehouden op zaterdagmiddag 28 augustus 1965. Voor beide onderdelen worden hier voor drie deelnemers gekozen. Evenals vorig jaar staat de jury ook nu weer onder leiding van drs. A. B. M. Brans. De verdere jury leden zijn Gerard Akkerhuis (Wassenaar), Nico van den Hooven ('s-Gravenhage), Bert Matter (Zutphen), Jan Schmits Cs-Gravenhage), André Verwoerd (Rotterdam) en Charles de Wolff (Enschede). Aspirant-deelnemers dienen zich vóór 1 juni 1965 schriftelijk op te geven aan het secretariaat van Pro Organo, Schoutendreef 108 te 's-Gravenhage. UTRECHT Over de ontmoeting van joden en christenen in Israël zijn zowel in Nederland als in België binnenkort bijzondere televisieprogramma's te zien. Hiervoor worden speciale reportages ge maakt rondom de Hebreeuwse universi teit in Jeruzalem, het centrum van de Schotse kerk aan het meer van Tiberias en indien mogelijk in de christelijke kib boets Nes Ammim in Israël. Een team van de televisie-dienst van het IKOR en het Convent van kerken neemt de programma's in Israël op. De leiding hebben ds. W. H. Zuidema, ge reformeerd predikant in Brussel voor het contact met Israël en ds. W Koole, pro grammadirecteur van het IKOR. Zij wer ken voor dit project samen met het depu- taatschap voor Israël van de gereformeer de kerken in Nederland. Hiervoor maakt het televisieteam tevens een film. In Israël krijgt men de medewerking van de orthodox-joodse hoogleraar David Flusser, die het nieuwe testament do ceert aan de universiteit in Jeruzalem. Hij reist twee dagen met het team mee door Israël. (Advertentie) „Weer of geen weer", de wekelijkse zondagochtendrubriek van de VARA, wel ke wordt gepresenteerd door Bert Gart- hoff, beleeft op zondag 31 januari a.s. de vijfhonderdste uitzending. Het is vrij zeldzaam dat een radioru briek zoveel jaren een vast punt vormt in de programma's en bovendien een on verminderde populariteit kan handhaven. Donderdag 21 januari HILVERSUM I 402 m. AVRO: 12.00 Licht instrumentaal en semble en zangsolisten. 12.27 Medede lingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Se lectie van filmmuziek (gr.) 13.00 Nieuws. 13.15 Mededelingen, eventueel actueel of grammofoonmuziek. 13.25 Beursbericht. 13.30 Dansorkest en zangsolisten. 14.00 Stereo: Viool en piano: moderne mu ziek. 14.30 Variété-theater: gevarieerd programma. 15.40 Radio Filhamonisch Orkest: klassieke muziek. 16.00 Nieuws. 16.02 Voordracht. 16.20 Lichte grammo foonmuziek. 17.00 Minjon. 18.00 Nieuws. 18.15 Eventueel actueel. 18.20 Uitzending van de Volkspartij voor Vrijheid en De mocratie. Luistert naar De Stem van de V.V.D. 18.30 Licht ensemble en zangso list: amusementsmuziek. 19.00 Voor de kindei-en. 19.05 Sportparade. 19.30 Eigen weg: programma voor de twintigers. 20.00 Nieuws. 20.05 Radio-kamerorkest en solist: klassieke en moderne muziek. 21.00 Harp- en klavecimbelrecital (opn.) 21.10 De zaak Palfry, hoorspel. 22.00 In strumentaal Combo en solisten: lichte muziek. 22.30 Nieuws en mededelingen. 22.40 Actualiteiten en sportuitslagen. 23.05 Nieuwe grammofoonplaten. 23.55- 24.00 Nieuws. HILVERSUM II 298 m. VPRO: 12.10 Leven op het land. ge sprek. 12.27 Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30 Nieuws. 12.40 Deze Week. berichten en praatje. 13.00 Klassieke grammofoonmuziek. 13.45 Voor de vrouw. NCRV: 14.15 Musette-klanken (gr.) 14.30 Klassieke grammofoonmuz. 15.30 Klas sieke en moderne muziek (gr.) 16.00 Al ledaags geloven, studiodienst. 16.30 Vo caal ensemble: moderne liederen. 16.50 Moderne pianomuziek (gr.) 17.00 Voor de jeugd. 17.30 Kinderliedjes (gr.) 17.45 Lichte grammofoonmuziek. 17.55 Sport- rubriek. 18.10 Meisjeskoor en licht instrumentaal sextet. 18.30 Spciaal pers pectief, lezing. 18.40 Stereo: lichte gram mofoonmuziek. 19.00 Nieuws en weer- praatje. 19.10 Radiokrant. 19.30 Geeste lijke 'liederen (gr.) 19.45 Op de man af, praatje. 19.50 Lichte grammofoonmuziek 20.10 Boeren en burgers in Buitenveen, herhaling SOS-berichten. 7.40 Radiokrant 7.55 Lichte grammofoonmuziek. 8.15 Ge wijde muziek (gr.) 8.30 Nieuws. 8.40 Licht orkest. 9.00 Voor de zieken. 9.35 Klassieke grammofoonmuziek. 10.30 Al ledaags geloven: studiodienst. 11.00 Klas sieke grammofoonmuziek. 11.15 Voor ou dere luisteraars. Donderdag 21 januari NEDERLAND I VPRO: 15.00-15.45 Voor de vrouw. 16.00-16.15 Voor de kleuters. NTS: 19.30 Uit de prullenmand (Aus dem Papier- korb), trucagefilm. 19.40 Van Gewest tot Gewest, regionaal journaal. 20.00 Jour naal. 20.20 Socutera. VPRO: Portret van een sportman. 20.55 De Holbewoners (The Cavedwellers), TV-spel. NTS: 22.40 -22.45 Joernaal. Het radioziekenhezoek vindt van morgen om 11 uur plaats op Hil versum II. Hierboven Alex van Waijenbarg, de presentator ervan. DEN HAAG Het algemeen Neder lands verbond schrijft als uitvoerder van het testament van mr. H. L. A. Visser, in 1965 opnieuw een prijsvraag uit voor Ne- ieriandse televsiespelen (geen vertalin gen). Het toe te kennen bedrag voor een spel varieert tussen f 1.000 en f 2.000. De jury bestaat uit de heren R. Brulez Brussel), A. Demedts (Kortrijk), K. van lersel (Amsterdam), f. Koote (Den Taag) en drs. M. van Loggem (Amster dam). (Advertentie) Het kinderkoor De Leidse Sleutel tjes zingt vanmiddag om half zes liedjes van A.M.G. Schmidt (Hil versum II). Een piano is een prachtig bezit voor heel het gezin. Ook voor u is dit ideaal beslist bereikbaar. Kom gerust eens bij ons kijken naar de vele merken en praten over de talrijke mogelijkheden. Wij geven u graag alle gewenste inlichtingen. Bel of schrijf om onze foto-brochure nr. 60A Breda, Veemarktstraat 40, tab 30164 Amsterdam Aioham Leiden - Rotteidam deskundig in klank hoorspel. 20.35 Samen uit samen thuis, gevarieerd programma. 22.00 Rondom het kind: pedagogische etherleergang. 22.30 Nieuws. 22.40 Avondoverdenking. 22.55 Boekbespreking. 23.00 Kerkorgel- concert: oude muz. 23.30 Lichte gram mofoonmuziek. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL VLAAMS 324 m. 12.00 Nieuws. 12.03 Grammofoonmu ziek. 12.15 Gevarieerde muziek. (Om 12.25 Weerberichten en mededelingen voor de schippers.) 12.50 Beursberichten en programmaoverzicht. 13.00 Nieuws. 13.20 Kamermuziek. 14.00 Nieuws. 14.03 Schoolradio. (Om 15.00 Nieuws.) 15.45 Amusementsmuziek. 16.00 Nieuws. 16.03 Beursberichten. 16.09 Franse les. 16.24 Liederen. 16.50 Grammofoonmuziek. 17.00 Nieuws. 17.15 Koorzang. 17.30 Volks muziek uit Vlaanderen. 17.50 Klassieke muziek. 18.00 Nieuws. 18.03 Voor de sol daten. 18.28 Paardesportberichten. 18.30 Moderne muziek. 18.45 Sportkroniek. 18.52 Grammofoonmuziek. 19.00 Nieuws en radiokroniek. 19.40 Entr'acte. 19.50 Polit.praatje. 20.00 Moderne muziek. (In de pauze: De wereld van het boek.) 21.30 Klankbeeld. 22.00 Nieuws. 22.15 Jazzmuziek en poëzie. 22.45 De zeven kunsten. 23.00 Nieuws. 23.05 Opera- en Belcantoconcert. 23.55-24.00 Nieuws. BRUSSEL FRANS 484 m. 12.00 Nieuws. 12.02 Gevarieerde mu ziek. 13.00 Nieuws. 16.08 Klassieke mu ziek. 17.00 Nieuws. 18.02 Voor de sol daten. 18.27 Lichte muziek. 19.30 Nieuws. 20.00 Gevarieerde muziek. 20.35 Hoor spel. (22.00 Wereldnieuws.) 22.35 Jazz muziek. 22.55-23.00 Nieuws. Vrijdag 22 januari HILVERSUM I 402 m. VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgym nastiek. 7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek. (7.30 Van de voorpagina, praatje). 8.00 Nieuws en so cialistisch strijdlied. 8.13 Lichte gram mofoonmuziek (verv.) 8.50 Gymnastiek voor de vrouw. 9.00 Te land en te wa ter: informatief programma voor weg en waterweggebruikers. VPRO: 9.40 Morgenwijding. VARA: 10.00 Schoolra dio. 10.20 Lichte en amusementsmuziek (gr.) 11.00 Nieuws. 11.02 Voor de kleu ters. 11.15 Voor de vrouw. 11.55 Piano recital. HILVERSUM II 298 m. NCRV: 7.00 Dagopening. 7.10 Klassie ke grammofoonmuziek. 7.30 Nieuws en AANBEVOLEN: Op Hilversum I is vanavond om 21.10 uur een hoorspel te beluiste ren: De zaak Palfry, een originele detective. Twintig minuten, te be ginnen om 18.10 uur treedt het meis jeskoor Sweet Sixteen op o.l.v. Lex Karsemeijer over Hilversum II NEDERLAND II NTS: 20.00 Nieuws. 20.01 De Lucy Show - Reporter, een aardige baan!, TV- film. 20.25 Liedjesprogramma. VARA: 20.55 Dick Powell Theatre Een schrij ver in Hollywood, TV-film. (Niet ge schikt voor al te jeugdige kijkers). 21.45- 22.10 Achter het nieuws. BELGIë FRANS 14.15 Schooltelevisie. 18.30 Berichten. 18.33 Voor de jeugd. 18.45 Engelse les. 19.00 Protestantse uitzending. 19.30 Wij hebben uitgenodigd.... 19.45 Le temps de copains, feuilleton. 20.00 Journaal. 20.30 Un pruneau pour Joe, speelfilm. 21.50 Le carrousel aux images, nieuwe films. 22.20 Journaal. BELGIë VLAAMS 14.05-15.15 Schooltelevisie. 19.00 Voor de kinderen. 19.05 Voor de jeugd. 19.20 Arena: sportkroniek. 19.55 Hier spreekt men Nederlands. 19.59 Weerbericht 20.00 Nieuws. 20.25 De moord op Karei de Goede, historische evocatie. 21.20 Voor wie zing je vogel?: liedjesprogramma (Van de NCRV-TV). 21.35 Première: fragmenten uit de nieuwste films 22.00 Penelope: programma voor het gezin. 22.30 Nieuws. EVEN WACHTEN Toen de politie op een avond op de deur van een Parijse woning klopte, na door de buren te zijn gewaar schuwd, klonk uit de woning een stem: ,,Even wachten". Er klonken vier schoten Vervol gens ging de deur open en vond de politie de piloot Robert Leger, die een revolver overreikte. Op de grond lag het lijk van zijn vrouw Paulette, 47 jaar. Ook in de kamer was de doch ter van mevrouw Leger uit een vroe ger huwelijk. De politie zegt dat Leger zich naar i de woning had begeven om zijn vrouw J over te halen weer bij hem te ko- men. Leger is in arrest gesteld op de f aanklacht van moord. AANBLIJVEN Ongeveer 450 gevangenen in Quito (Ecuador), ontsteld over het voorge nomen vertrek van de directeur van de gevangenis, zijn in hongerstaking gegaan en hebben de door hen ge liefde functionaris tweeëneenhalf uur lang vastgehouden. Het resultaat van hun actie was dat de regering besloot i de directeur, kapitein Gregorio Cama- cho, in zijn functie te handhaven. De gevangenen zeiden dat zij Ca» macho niet wilden laten gaan omdat hij menselijk was en veel had gedaan om wat verbetering in het gevange nismenu te brengen. Toen de kapitein die weer was opgeroepen voor de actieve dienst, afscheid van hen wil de nemen, besloten zij hem met ge weld vast te houden. KIESPIJN De 51-jarige bareigenaar Vittorio Finelli uit de Italiaanse plaats Bene- vento heeft op het dorpskerkhof zelf moord gepleegd met een insektenver- delgingsmiddel omdat hij door een he vige kiespijn zich niet meer op zijn geliefde kaartspel kon concentreren. De politie verklaarde dat rond het stoffelijk overschot van Finelli speel kaarten verspreid lagen. In een brief aan een vriend, kennelijk bij kaars licht op het kerkhof geschreven, legde Finelli uit: „Zoals je weet, was ik de beste scoponespeler van Italië. Nie mand kon mij verslaan, maar de laat ste tijd kon ik mij niet meer concen treren". In een ander briefje verzocht Fi- nelli zijn nabestaanden „het beste spel kaarten uit het dorp" bij zijn kist te leggen. HORIZONTAAL: 1. ik maand. 2. bepaalde bouw stijl. 3. onheilsgodin. 4. steekwapen i heilige. 5. familielid plaats in J Gelderland. 6. kerkelijk gebruik wintervoertuig. 7. open plek in een r bos. 8. geur. 9. sieraad vreemde f munt. Vert. 1. boom vod voorzetsel. 2. woudkoe. 3. Rivier in Rusland vochtig slee. 4. troefkaart zijn (Frans). 5. deel van een wet register. 6. huisdier jongens naam. 7. godsdienst dun spil. 8. niet dezelfde. 9. soort onderwijs Trans Europe Express voor zetsel. •UT aai OI "6 'Japue '8 'SB I9T -uies saod *9 toi S •aaia see -je ;eu qo 'g •jidei z 'd0 JOT sa T "*J*A i *uas pied T 'Buioie '8 'l '99\s aii.i '9 •apa edo q 'irns suej 't- aie g ^oaeq z 0§3 T 'J0H :ONISSOUO J Verhaaltje voor het slapen gaan. ROKEN Warren Magnuson, voorzitter van de Amerikaanse senaatscommissie voor handel, heeft verklaard dat hij een voorstel zal indienen om de fabrikan- ter van sigaretten te verplichten op hun verpakking te vermelden dat ro ken schadelijk voor de gezondheid kan zijn en tevens het nicotine- en teer gehalte van de sigaretten te vermel den. „Ik ben van mening dat een volwas sen mens het recht heeft zijn eigen gif uit te zoeken", zei Magnuson, „maar tevens geloof ik dat hij recht heeft om te weten wat voor risico hij precies neemt". Volgens Magnuson moet een siga- rettenzwachtel de volgende zinsnede bevatten: „Waarschuwing: herhaald roken kan gevaarlijk zijn voor uw ge zondheid". Een federale commissie, die enige maanden geleden een dergelijk voor stel had ingediend, trok dit in na hef tig verzet van de tabaksindustrie. HONDENNOOD De bouw van de Assoeandam en de daaruit voortkomende bevloeiingswer ken betekenen waarschijnlijk de grootste ramp uit de geschiedenis voor honden, aldus de wereldfederatie voor dieren beschei'ming te Zürich. De bond heeft in een telegram aan de Egyptische regering geprotesteerd tegen de regeringsorder om alle hon den in het gebied, dat spoedig over spoeld zal worden, achter te laten. Bij de Assoeandam eten duizenden honden elkaar op om zich in leven te houden", aldus de dierenbescherming, „de honden werden achtergelaten toen hun eigenaars werden geëvacueerd en de dieren zwerven in wanhoop door het gebied". Volgens de dierenbescherming heb ben de autoriteiten, die de evacuatie van de bevolking per boot hadden ge regeld, de bewoners verboden hun honden mee te nemen, omdat er geen ruimte voor de dieren zou zijn. KONINGSCHAP Laurence Harvey, een acteur die de rol van koning Arthur speelt in de musical „Camelot", heeft niet kun- nen optreden wegens letsel aan een i voet. Hij zal een paar dagen rust moeten houden. Zijn invaller, Paul Ferris, heeft zijn rol overgenomen. Harvey zond Ferris de eerste avond een telegram met de volgende, van geestesadel getuigende, tekst: ,,De koning is mank lang leve de ko ning". FANS De bekende Britse worstelaar Jack Polio heeft tijdens een televisiepro gramma handelend moeten optreden tegen een groep hysterische meisjes, die Mick Jagger, een lid van de be kende beatgroep „The Rolling Stones van het podium sleepten. Het zag er voor Jagger somber uit toen de wild krijtende fans hem de kleren van het lijf wilden rukken. Maar toen de wor stelaar Polio ten tonele verscheen bon den de „jongedames" snel in en lie ten zij hun prooi los. BIJGELOVIG Volgens statistische gegevens van Parijs komt er op elke 120 inwoners van de stad één „helderziende" voor. Een globale schatting geeft aan, dat elke dag rond 300.000 mensen een waarzegger of helderziende bezoeken. Volgens sociologen zou daarmee bewe zen zijn dat Parijs de meest bijgelovi ge stad ter wereld is. HOOGWATER DEN BOSCH, 21 januari 1915 Een zeldzame hoogte heeft het water ron dom de stad zoowel als in de rivieren Dommel, Aa en Dieze bereikt. Bij tal van inwoners staat het water in de kelder. Het stoomgemaal aan de oude Hekel is in werking gesteld. De ver binding met St. Michielsgestel is ver broken. Schepen, die anders diep in de haven lagen, dobberen thans met de starten gelijk. Heel den omtrek van Den Bosch is in alle richtingen als een blanke zee. Weilanden en akkers, alles staat onder water. (Advertentie) Zekerheid met een OLVEH Perfecte GroeipoIIs. 249. Baron Bluff wierp een koele blik op de forse bediende die hem naar de deur begon te dringen. „Ik kom er zelf wel uit", sprak hij, waardig het vertrek verlatend. Maar er niet weer in! riep Frankie hem vro lijk na. ,,Voor deze keer zal ik geen aanklacht indienen wegens insluiping. maar maak hier geen gewoonte van. Ik houd van rust in huis, weet je!" Baron Bluff antwoordde niet. Zijn scherp brein "werkte op volle toe ren om een uitweg te vin den. „Nu Jackie de steun van haar moeder is ontval len, dien ik er voor te wa ken dat mijzelf iets over komt", prevelde hij gewil lig voor de bediende uit lopend. „Ik ben nu Jackie's enige toeverlaat. .Hm. Zoalj de zaken nu staan, is het zelfs maar beter dat haar moe der zich niet meer met haar inlaat. Als Jackie hoort dat haar moeder bij haar optre den beslist niet in de zaal wil zitten krijgt zij geen noot over haar lippen. Maar kom aan. vooral bij sopranen geldt: Als de noot het hoogst is, is de redding nabij. Er zal zich ongetwijfeld met een beetj» hulp van mjjn kant een gunstige wen ding voordoen." Zo sprekend was hij op straat gekomen, waar hij doelbewust naar een tele fooncel stapte. Nadenkend draaide hij Jackie's num mer. „Hallo, meiske!" riep hij toen_ opgewekt. „Ik heb zojuist je moeder gespro ken. Het is allemaal in orde hoor! Als jij morgen „Moes je laat je groeten" zingt, zit Je mama in de zaal-"

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 7