Woensdrecht kan Antwerpens luchthaven zijn burnex IRMA LA D0UCE \|KN WUWtoj» Rioolwater wordt straks ver in Noordzee geloosd Ieder mag er landen MAAGZUUR Mysterie rond dood 17-jarig meisje in 1945 Zwitsers geld voor motel in N-Holland BRUSSEL SCHRIJFT DEURNE AF A.H. van der Lee Dansles 98 LEVENSMIDDELEN Bioscoopgebouw Hulst DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 21 JANUARI 1965 Negen doden bij aanval Vietcong Nasser tekent voor 6 jaar bij Man verbrand bij poging kinderen te redden Johnson niet naar ons land Archs kredieten bij Slavenburg nu hypothecair Luchtmachtstaf t geen praktijk Afscheidsgeschenk Dokter Van Breda Vriesman ifa klanten eten er goed van en leven goedkoper biik SPERCIEBONEN 68 IFA SPEKSNIJBONEN93 ™feI3s° RUMBONEN GOUDSCHIJFJES 65 Nijmegen BELANGRIJKE KUNST-, ANTIEK- en INBOEDELVEILING J. VAN BAAK in GE^cHTEN BREDA N. Ginnekenstraat 23, tel. 38370 DEN BOSCH tilburg eindhoven helmond venlo DEN HAAG Het rioolwater van de gemeenten Den Haag, Delft, Rijswijk, Voorburg, Wassenaar, Wateringen en Leidschendam en later ook van Zoeter- meer, zal worden afgevoerd naar de Noordzee. De installatie daarvoor kan vóór eind 1966 zijn voltooid. De totale kosten van het project zijn geraamd op 55 miljoen gulden. Daarvoor kan o.m. een slibleiding tot tien kilometer uit de kust en een rioolwaterleiding tot 2,5 kilometer in zee worden gelegd. De montage en het leggen van deze zee leidingen is volgens b. en w. van Den Haag zo uniek, specialistisch en gecom pliceerd werk, dat zoal niet van een wereldprimeur dan toch van een Euro pese primeur kan worden gesproken. De rioolwaterleiding krijgt een inwen dige diameter van 2,20 meter. De bin nenkant van de stalen buis wordt ge asfalteerd. De buis krijgt een 30 cen timeter dikke gewapend betonnen be kleding. Om te voorkomen dat het staal aangetast wordt, zal de zeeleiding ka- thodisch worden beschermd. Dit houdt in dat de stalen buis zich permanent in een elektrisch veld bevindt, waar door tegen wordt gegaan dat het staal roest. Om de buis in zee te brengen is de voor keur gegeven aan de trekmethode. De gehele buis, die tevoren op het land in twee gedeelten van respectievelijk 1,5 km en 1 km lengte is geconstrueerd en aaneen gelast, zal in een tijdsbestek van maximaal drie dagen in zee worden getrokken en gelegd. De leiding wordt gelegd vrijwel in het verlengde van het afvoerkanaal in Scheveningen, bijna loodrecht op de kustlijn. Deze zeelei- SAIGON Vietcong-rebellen hebben geheel onverwacht een post van de re geringstroepen op 40 km ten zuidoosten van Saigon bestookt met mortiervuur. Negen mensen kwamen om het leven, onder wie een vrouw en een kind. ter wijl 36 personen, onder wie twee Ame rikanen en vijf burgers, werden gewond. Het dorp Tan Doec, op 110 km ten noordoosten van Saigon, dat zondag door sterke eenheden van de Vietcong was veroverd, is zonder strijd weer in han den gekomen van de regeringstroepen. Van de communistisceh troepen was geen spoor meer te bekennen. In Saigon zelf heeft de politie met traangas een betoging van boeddhisten uiteengedreven, terwijl soldaten met de bajonet op het geweer schoten afvuur den over de hoofden van de demonstran ten. Een duizendtal personen had zich verzameld bij het boeddhistische cen trum om de monniken te ondersteunen, die zich voorgenomen hebben te blijven vasten tot de regering Tran Van Hoeong aftreedt. Inmiddels heeft premier Tran Van Hoeong zijn nieuwe kabinet voorgesteld aan president Suu. De vier generaals, die het militaire aandeel in de regering vor men, hebben hun legerfuncties neerge legd. ding komt in de zeebodem te liggen. De slibleiding is een stalen buis met een doorsnede van dertig centimeter, die een uitwendige bescherming van bitu men en een inwendige bescherming van hars krijgt. Door deze leiding zal het niet uitgegiste slib, dat in de voor- bezinkingsbekkens achterblijft, tien ki lometer ver in zee kunnen worden ge loosd. Bij lozing van het water op meer dan twee kilometer uit de kust zal er schoon zeebadwater aan het strand zijn Rekening houdend met alle ongunstige omstandigheden die zich kunnen voor doen en om alle risico's te vermijden, wordt als extra veiligheidsfactor een installatie in het project opgenomen waarmee het water wordt gechloreerd. De slibleiding wordt in stukken van 1500 meter gemaakt, waarna het trans port naar zee zal worden onderbroken om de stukken aan elkaar te lassen. De exploitatiekosten van de installatie zijn geschat op ruim 4,5 miljoen gulden per jaar en worden door de deelnemen de gemeenten gedragen. KAIRO Het parlement van de V.A.R. heeft president Gamal Abdel Nasser genomineerd voor een nieuwe ambtstermijn van 6 jaar. Nasser kreeg alle 355 stemmen. Het parlement telt 360 zetels,"maar er zijn er 3 van vacant en er waren 2 leden absent. Later zal Nasser in nationale verkie zingen de enige kandidaat zijn. Hij won ook de twee vorige verkiezingen, 1956 en 1958, vrijwel zonder oppositie. GOOR De rijkspolitie in Goor is een onderzoek begonnen naar de doods oorzaak van een toen 17-jarig meisje, dat op 1 april 1945 op het Goorse kerk hof werd begraven. De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de naam van het slachtoffer Eliza V. uit de Twentse plaats Norg is. Eliza V. trok indertijd met de Duit sers mee en was sinds 1945 vermist. Het Rode Kruis verzocht de vader per brief het in Goor dood aangetroffen meis je te willen identificeren. Deze ging daar op niet in. Een broer van het meisje vond kortgeleden de brief van het Rode Kruis en verzocht de politie in Goor een onderzoek in te stellen. De adju dant der Rijkspolitie plaatste hierop een oproep van eventuele getuigen in een plaatselijk weekblad. Het betrokken be- /richt heeft een stroom tips opgeleverd, die elkaar echter op vele punten tegen spreken, aldus de Rijkspolitie in Goor. Wel hebben enkele inwoners het meisje herkend van een foto, maar omdat de begrafenis reeds 20 jaar geleden plaats vond, hecht men hieraan niet al te veel waarde. Het stoffelijk overschot van het meisje werd op 1 april 1945, acht da gen voor de bevrijding van Goor, op de Diepenheimsebrug aangetroffen met schotwonden in de borst. Hoewel een en ander op moord zou kunnen duiden staat dit niet vast, want kort daarvoor werd Goor gebombardeerd en beschoten, waar bij plus minus 80 burgers de dood von den. Het signalement van het Rode Kruis komt ongeveer met de afmetingen van het in Goor begraven meisje overeen. De beschrijving van de kleren klopt ech ter niet. NEW MARKET, Engeland Een sergeant van de Amerikaanse lucht macht is in de Engelse plaats New Market in de vlammen omgekomen bij een poging zijn twee zoontjes en een baby uit zijn brandende woning te bevrijden. De drie kinderen kwamen eveneens om het leven. De echtgenote van de sergeant, die gelegerd is op de nabijgelegen Ameri kaanse luchtmachtbasis Lakenheath, is met zware brandwonden in een zie kenhuis opgenomen. Een zoontje van vijf jaar bleef ongedeerd. De brand is waarschijnlijk veroorzaakt door een omgevallen oliekachel. WASHINGTON Minister Luns.heeft in de besprekingen, die hij met zijn Amerikaanse ambtgenoot Rusk gehad heeft, geopperd, dat Johnson Nederland zou opnemen in zijn Europese tournee dit jaar. In Washington wordt het echter on waarschijnlijk geacht, dat de president hierop zal ingaan. Johnson heeft zijn mededeling, dat hij van plan was dit jaar naar Europa te reizen, in algemene termen gehouden. Bovendien dacht hij alleen aan de grote landen. Het lijkt onwaarschijnlijk, dat hij tevens welk klein land ook in zijn reisschema zou kunnen opnemen. Stellig zou er meer dan een „gegadigde" zijn en waar zou hij de grens moeten trekken? (Van onze correspondent) ALKMAAR De Zwitserse financie ringsmaatschappij Festwert a.g. heeft gro te plannen in Noord-Holland. In samen werking met de N.V. Nieuw Amstelland wil deze maatschappij een motel stichten aan rijksweg 9 bij Akersloot en tevens heeft men plannen voor de bouw van een hotel in Alkmaar aan de Helderse Weg. Met het motelproject bij Akersloot, is on geveer 5 miljoen gulden gemoeid. Het plan van de Festwert a.g. biedt goede perspectieven, omdat rijksweg 9 volgens de planning van de KNAC over enkele jaren de op drie na drukste weg van Nederland zal zijn met een verkeers dichtheid van 60.000 wagens per dag. De Zwitserse N.V. heeft een stuk grond van bijna 6 ha aangekocht, waarop volgens het huidige plan 12 gebouwen komen te staan. Het motel krijgt zo'n 170 2-per- soons kamers, een groot restaurant, dat zal worden geëxploiteerd door Dorrius in Amsterdam en zal een hoogte krijgen van zeven meter. De plannen worden momenteel uitge werkt door de Baarnse architect ir. D. Zuiderhoek. Het project zou omstreeks 1970 gereed moeten zijn. De Zwitserse maatschappij heeft nog meer plannen in Noord-Holland. Ook in Alkmaar zou men een motel willen plaat sen. Al zijn de plannen hiervoor nog vaag. Er is nog geen contact met het ge meentebestuur van Alkmaar geweest. DEN HAAG Slavenburg's bank in Rotterdam heeft haar aan Arch n.v. in Waèsenaar (winkelinrichtingen) verleerl- de kredieten resp. begin november en begin december 1964 omgezet in hypothe caire kredieten. Het gaat om een tweede hypotheek van ca. f 300.000 en een derde van ongeveer f 200.000 op de onroerende goederen van Arch. Deze zekerheidstel ling ligt nogal dicht bij de datum van faillissementsaanvrage, zo verklaarde de curator in het Archfaillissement. Onlangs heeft de curator, mr. A. H. G. Blankenstein, over deze affaire dan ook een bespreking; gehad met de bank, waar bij hij zijn bedenkingen hiertegen heeft uiteengezet. Naar aanleiding van deze be sprekingen heeft de curator Slavenburg formeel om inlichtingen gevraagd over de gevolgde gedragslijn. In afwachting van nadere gegevens van de bank wilde hij zich van commentaar over de zaak onthouden. Volgens artikel 42 van de faillisse* mentswet heeft de curator het recht, als hij daartoe termen aanwezig acht, bepaal de transacties nietig te verklaren. (Van onze luchtvaartredacteur) BREDA/ANTWERPEN In Ant werpen vragen sommigen zicli af of de vliegbasis Woensdrecht bij Bergen op Zoom soms uitkomst moet bieden voor het pijnlijk gevoelde gebrek aan een behoorlijk geoutilleerd vliegveld voor de zakenluchtvaart. Men beeft er ken nis genomen vin de bereidheid der Ko ninklijke Luchtmacht om een aantal militaire vliegbasissen waaronder Gilze-Rijen, Woensdrecht en Eindho ven ter beschikking te stellen van de zakenluchtvaart. Van de zijde van de luchtmachtstaf werd ons gisteren bevestigd dat er in principe geen be zwaar tegen is dat zakenlieden inet be stemming Antwerpen op Woensdrecht landen. Overigens wacht het lucht machtplan nog op goedkeuring van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Antwerpen streeft al vele jaren naar een ingrijpende verbetering van het vliegveld Deurne. Campagnes van de Antwerpse pers en vurige pleidooien van industriëlen, havenautoriteiten, het stadsbestuur en koopmanskringen, vin den echter in Brussel geen gehoor. De minister van verkeer, Bertrand, (hij heeft het dezer dagen zonder enige ac tuele aanleiding weer uitdrukkelijk ge zegd tot verontwaardiging van de Scheldestad), vindt het niet de moeite waard Deurne op te knappen en uit te breiden. Hij is van mening dat de auto weg die tussen Antwerpen en de na tionale luchthaven Zaventem wordt aangelegd, voldoende soelaas biedt. Antwerpen stelt zich op het standpunt dat een havenstad het niet zonder vliegveld vlak bij de hand kan stellen. Dat is meent Antwerpen overal ter wereld waar grote havens zijn be wezen, en het wijst dan op Rotterdams Zestienhoven. Bovendien zal de aanleg van de weg naar Zaventem over een afstand van tegen de 40 km wel een jaar of tien in beslag nemen, denkt Antwerpen, met de voorbeelden van de Boudewijnsnelweg en de Route de Wallonië voor ogen. Het idee dan maar van Woensdrecht gebruik te maken in de toekomst, is zo gek nog niet. De vliegbasis ligt nog 10 km van Antwer pens (uiterste; gemeentegrens vandaan en tot aan deze grens zal eerstdaags het indrukwekkende havenwegenstelsel reiken. In een verdere toekomst als West-Brabant en Antwerpen in die hoek gaan samenwerken wellicht nog verder. Een van Antwerpens nieuwste indu striële aanwinsten, de enorme chemi sche industrie Badische Aniline- und Sodafabrik, komt er te liggen, vlak bij de sluizen van Zandvliet. Bij de luchtmachtstaf bevestigde men giste ren, zoals eerder gezegd, dat zakenlie den met Antwerpen als doel of ver trekpunt, net zo goed onder de rege ling vallen als alle andere zakenvlie- gers. Geen bezwaren dus. Wel zijn aan het gebruik van de militaire vliegvel den voorwaarden verbonden. Ze zijn alleen beschikbaar voor de kleine za kenluchtvaart en incidentele charter vluchten. Voor elke vlucht moet tevo ren bij de luchtmachtstaf in Den Haag toestemming worden gevraagd, maar men is daar wel voornemens deze aan vragen met de voor de zakenwereld gebruikelijke snelheid af te wikkelen. Voor wat betreft de incidentele char tervluchten, bijvoorbeeld voor verwis seling van buitenlandse scheepsbêman- ningen, zij nog opgemerkt dat de mili taire vliegvelden in Nederland dus ook Woensdrecht landingsfaciliteiten bieden voor alle bij de burgerlucht vaart in gebruik zijnde vliegtuigtypen. (Zie commentaar pag. 3, laatste ko lom). Met vreugde werd aan ons toevertrouwd ons derde Christenkind NICOLE-CORNELIA H. J. Vervaet C. A. Vervaet-Jongerius Anne-Marie Clementine Sas van Gent, 19 jan. 1965. Westkade 96. Met diepe droefheid geven wij kennis van het overlijden na een kortstondige ziekte, voor zien van de H.H. Sacra menten der Zieken, van onze dierbare vader, be huwd- groot- en over grootvader, de heer FERDINAND ROEDTS in de ouderdom van ruim 95 jaar. Uit aller naam: Familie Roedts Eede: 20 januari 1965. Vlasstraat 4. De plechtige uitvaart dienst zal gehouden wor den op zaterdag 23 januari a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk van O. L. Vrouw Tenhemel opneming te Eede. De rozenkrans zal gebe den worden vrijdagavond om 19.00 uur in voor noemde kerk. DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank, eerst en vooral aan Zuster Bernarda, H.H. Doktoren, Eerw. Rector Zusters en verplegend per soneel, de kamergenoten van kamer 259 van het zieken huis te Hulst, familie, vrien den en bekenden, die mijn verjaardag en ons 40-jarig huwelijksfeest tot onverge telijke dagen hebben ge maakt. Edmon Jansen-de Haen St.-Jansteen, Burg. Ysebaertstraat 18 FAMILIEBERICHTEN (uit andere bladen) Ondertrouwd: P. Mesie en J. v.d. Vreugde, Zoutelande. Overleden: B. de Groot 68 j., O. en W Souburg; N. Goe man-de Koeyer, 78 jaar, Yer seke; J Heeren 79 j. Middel burg; J. Lenstra, 32 jaar. Oostburg; J. v. Gerwen-Huy- bregts, 57 j„ Den Bosch, Ch. Janssens, Rouppe v.d. Voort 66 j., Linne; C, Beekmans- v.d. Berg, 54 j,. Rosmalen; W. Peeters, 32 j. Den Bosch. DANKBETUIGING Voor de zeer vele gelukwen sen en cadeaus, welke ik op mijn 90e verjaardag mocht ontvangen, betuig ik, mede namens mijn familie, mijn hartelijke dank. Josephus Eggermont Walsoorden, Noordstraat 13a DANKBETUIGING Hiermede betuigen wij on ze hartelijke dank aan de heer Th. Weemaes, Autorij school „Zeegat", Graven straat 10, Clinge, tel. 2952. voor het behalen van ons rijbewijs op het eerste exa men. B.E. G. de Boeye, Clinge L. Neefs-Bolssens, Clinge R. Vertenten, Clinge Th. Cleijman, Hulst M. de Schutter, Nieuw-Namen A. R. Segers, Clinge TANDARTS Walstraat 2 Axel zaterdag 23 januari FAILLISSEMENT VELDINK De door de Rechter-Com- missaris goedgekeurde uit- delingslijst is heden gede poneerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Middelburg en van het Kantongerecht te Terneu zen, om aldaar gedurende 10 dagen ter kosteloze inza ge te liggen van schuld eisers. Mr. H. J. Q. Tichelman, curator. Terneuzen, 20 januari 1965. DANKBETUIGING Hartelijk dank aan Auto rijschool C. L. A. d'Hooghe Wilhelminastr. 18, St.-Jan- steen, voor het behalen van ons rijbewijs luxe wagen B.E. op ons eerste examen. Ed. v. Goethem, St. Jansteen G. Nachtegael, Clinge R. v. d. Lavoir, Hulst 2-LAA6S MAAGTABLET WERKT SNEL EN...LANGDURIG BIJ INDIGESTIE SPIJSVERTERINGS KLACHTEN Wasmachines rechtstreeks van de fabriek vanaf f 125,-, Wijn- gaardstr. 5, Goes, tel. 7768. Bontmantels, Fantastische «eu- ze uit meer dan 200 stuks. Kees v.d. Ven, Nieuwlandstr. 3. Tilburg, tel. 04250-26617. X. Toonbank, kassa, tafelbiljart en bruidsjapon, maat 38, te koop. Bevr. L. Pluym, Wilhel minastr. 2, St.-Jansteen. Duizenden korte en lange bont mantels, desgewenst krediet service. Bij aank. wordt reis- k. vergoed. In Rotterdam ha len wij u met onze auto v. h. station. Vraag gratis folder. De Bontkoning, Hoogstraat 97, Rotterdam, tel. 117117. Te koop polyester olietankjes, mooi model, onverslijtbaar. In houd 170 liter, prijs f 65,-. Te bestellen 01650-5351. Twee drachtige Shetl. pony's en '3 ruinen Shetl., rijzadels, dresseerkarren, platte karren, Shetl. tuigen, vierwielige pony- gens en luxe vierwielige pony wagentjes, tweewielige aan hangwagens. J. v. Dorst en Zn., Ginnekenweg 318, Breda, tel. 35239. Mahonie schrijfbureau te koop. f 275,-. Tel. 42594, Breda. Gezellig en leerzaam Doe wat honderden jongelui voor U deden en kom ook 1 LESAANVANG TERNEUZEN A. s. vrijdag 7 uur Dansschool Dijkstraat 10 HULST A.s. zondag om 4 uur Par.huis. Steenstraat BALAVOND Hulst, zondag 31 januari „De Graanbeurs" Welk meisje van 16 jaar of ouder wil meewerken aan de vervaardiging van moderne elektronische apparatuur? Uit stekende sociale voorzieningen en hoog loon. Kom eens pra ten of vraag telefonisch inlich tingen 01646 450. 's Avonds 01646 - 551 of 01640 - 6264. A- violanda N.V., Woensdrecht. Handige meisjes kunnen in on ze elektronische montage-afde ling worden opgeleid tot mon- teuse of controleuse. Prettig werk in een modern ingerichte omgeving, uitstekende sociale voorzieningen en hoog loon. Aviolanda N.V., Woensdrecht. 500 gram GROENE ERWTEN 49 grote fles RODE BIETEN 49 met gratis 194 s»<kerzakje en 35 zegels 250 gram IFA KOFFIE 250 gram 250 gram Aviolanda N.V., Woensdrecht heeft in haar elektronische montage-afdeling prettig en schoon werk voor meisjes van 16 jaar of ouder. Kom eens praten of vraag tel. inlichtin gen 01646-450. 's Avonds 01646- 551 of 01640-6264. Betaalde vrijetijdsbesteding bij het NIPO, Het Nederlands In stituut voor de Publieke Opinie vraagt enquêteurs en enquê- trices om als regel maandag avond) in hun gemeente met vragenlijsten te enquêteren. Vergoeding op basis van ge werkte uren. Minimum leeftijd 21 jaar. Vraag inl. bij het NI PO, Barentszplein 7, Amster dam. Vermeldt op uw brief letter AIJ. Net meisje gevr. voor burger gezin te Stekene. Liefst uit groot landbouwersgezin. Brie ven onder no. 25427. Bijk. Hulst Jongens gevraagd voor leder- warenfabricage. Vast werk en goed loon. M. C. Martens, Wouwsestr. 28, B. op Zoom. Gevr. in hotel-café aan bos in Breda, net vr. pers. voor het schoonhouden van zaak en huish. werkzaamheden in ge zin van 2 pers. Geen bedie ning, in- of extern, goede be handeling, goed loon. Sp. in diensttreding gewenst. Te lef. 01600-34683. André van Hilst N.V. vraagt voop haar supermart, Stations straat 75, Rijen, een caissière of leerling-caissière, een ver koopster of leerling-verkoop ster. Gunst, arbeidsvoorwaar den. Sollicitanten gelieven zich te melden bij de bedrijfsleider van bovengenoemde super- mart, de heer Zebregs, of zij kunnen zich schrift, wenden tot hoofdkantoor André van Hilst N.V., Postbus 7, Waal wijk. Bibliotheekboeken te koop. Plm. 2000 w.o, romans, wild west, detectives, en damesro mans, ad f 0,25 p. st. Tel. Breda 01600-36230. Postzegelveiling op 6 februari a.s. in café-restaurant „Pavil joen'' te Dordrecht. Zeer veel en belangrijk materiaal van Nederland, Europa, ruimte vaart, sport, etc. Catalogus gratis op aanvraag, Postzegel- handel „De Hoogt", Sluisweg 78, Dordrecht. T.k. z.g.h.n. salonwagen 7,50x 2.40 m. Moet weg van Zeeuw se camping. Daarom lage prijs. Br. ond. no. 13342 De Stem, Goes. Huur nieuwe televisie met alle programma's voor een gering bedrag per maand. Geen voor uitbetaling. Altijd recht van koop. Vandaag besteld morgen bij u thuis. Bel (óók 's avonds) nr. 01184-4410 of 01180-3973 of (11100-5397. Nieuwbouwwoningen met en zonder garage va. f 36.000 - Makelaarskantoor Piluyter Wilhelminastr aat 20, Breda, tel 41155 b.g.g 36449 X Winkelpand pl. won., Nieuw- straat, Ternuezen. Voor alle doeleinden geschikt. Beste stand. Woningbureau, Hendrik straat 14, Terneuzen, tel. 3040. Nieuwe woning met garage. Direct te aanvaarden. Bosjes- weg, Sluiskil. Woningbureau Hendrikstraat 14, Terneuzen, tel. 3040. Gaat u trouwen of heeft u een nieuwe woning? Krediet voor iedereen tot f 5000,- voor aan schaf meubilair, woningtextiel, Vraag gratis folder, dan krijgt u algehele inlichtingen. Post bus 1371, Rotterdam. „De Reu" caravans zijn be roemd door hun sublieme weg- ligging, hun chique afwerking en hun interessante prijs. Be zoekt onze showroom. Bel- crum-garage. Min. Kanstr. 16-20, Breda. Tel. 01600-39900. Alle dagen geopend. X 6-Pers. houten huisjes te huur met v.l. inventaris, gas, licht en water-aansluiting. Vlak aan zee te Renesse. Julianahoeve, tel. Breda. 39621. Belcrum-garage vraagt steeds aanrijdingvrije auto's v.a. '59 te koop. Min. Kanstraat 16-20, Breda, tel. 01600 - 39870. X Belcrum-garage heeft thans in voorraad Ford Taunus 17M sta tionwagen 1964; Ford Taunus 17M stationwagen 1963; Ford Taunus 12M stationwagen 1964; Opel Rekord Caravan 1959; Opel Caravan 1958; Opel Ca ravan 1957;' Opel Rekord 1700 1963; Opel Rekord 1960; Ford Taunus 17M 1963; Ford Tau nus 17M 1059; Ford Taunus 12M 1964; Ford Taunus 12M 1963 DKW 3-6 1963 Renault R8 1964; Renault Ondine 1962; Chevrolet Impala 1964; Vaux- hall Victor Ph. 490 1963; VaUx- hall Victor 1962; Vauxhall Vic tor 1961; Daffodil 1963; Opel Kapitan 1962 Mercedes 220 S 1960; Mercedes Diesel 1963; Peugeot 404 1960; Austin A50 1958 en nog vele andere. Al deze wagens worden met 10000 km en.of 3 mnd. garantie ver kocht. Voor een betrouwbare gebr. auto, naar een betrouw baar adres. Het adres met de grootste voorraad, de grootste omzet en met de allergroot ste service. Bezoekt tevens on ze caravanshow. Alle modellen 1965 worden u getoond. Even tuele winterstalling wordt door ons gegarandeerd. Belcrum- garage, Min. Kanstraat 16-20, Breda, tel. 01600-39900. Vlakbij groenteveiling en station. On ze showroom is dagelijks ge opend van 8 uur v.m. tot lo uur n.m. Ook zaterdags en zondags. Scooter Vespa G.L. z.g.a.n. te koop. 10.000 km. gel. KI. Ba- gijnestr. 13, Hulst. 50 Are tuingrond te koop te Prinsenbeek. Tel. 683. Gratis inlicht, over emigratie naar Australië. Schrijf naar de Australische ambassade, Mi gratie-afdeling, Afd. 11, Post bus 487, Den Haag. Reeds heden donderdagavond, aan vang 8 uur, beginnen wij met de vertoning van de lang verwachte film Daar het huldigingscomité helaas niet in het bezit it van alle namen van de patiënten van dokter VAN BREDA VRIESMAN, geeft zij degenen wie nog niet om een bijdrage werd verzocht, alsnog gaarne ge legenheid een bijdrage te doen op girorekening no. 428415 ten name van de heer H. A. M. A. de Meijer, Scheldekade no. 25, Terneuzen. Zij kunnen hun bij drage ook afgeven op een van onderstaande adres sen Mevrouw O. de Meijer, Scheldekade 25 mevrouw Y. de Meijer, Scheldekade 35 mevrouw D. Molducci, Nas- saustraat 2 J. F. de Blaeij, Catspolderdijk 1 M. G. Klouwers, Hendrikstraat 2 H. de Nijs, Spui O 26 D. van Ooijen, Jacob Catsstraat 15 en J. de Vries, Betje Wolffstraat 2, allen te Terneuzen. De bijdragen worden gaarne uiterlijk 25 januari 1965 tegemoet gezien. HET HULDIGINGSCOMITE GEDEPUTEERDE STATEN van ZEELAND maken bekend, dat met ingang van 25 januari a.s. gedu rende twee maanden ter provinciale griffie te Mid delburg en op de secretarieën der gemeenten B.res- kens, Groede, Nieuwvliet, Cadzand en Retranche- ment voor een ieder ter inzage ligt een ontwerp van een besluit tot intrekking van het in 1937 vastgestelde streekplan voor het kustgebied van West-Zeeuwsch-Vlaanderen. Gedurende drie maanden na bovengenoemde datum kunnen bij hun college schriftelijk bezwaren tegen het ontwerp worden ingediend. Middelburg, 11 januari 1965. GEDEPUTEERDE STATEN VOORNOEMD, A. J. J. M. Mes, Voorzitter, wnd. D. van der Wel, Griffier. te houden op dinsdag 26, woensdag 27 januari a.s., telkens vanaf des voormiddags om 10 uur in de zaal van het Concertgebouw „DE VER- EENIGING" (ingang Oranjesingel 1 te Nijme gen), uit diverse nalatenschappen, wegens vertrek, onder meer uit de nalatenschap van de Weledelgeleerde Heer Dr. A. J. v. d. Goot, villa ,,'t LEEUWKE", Wilhelminapark 15 te Breda, in opdracht van de EXECUTEUR- TESTAMENTAIR de Weledelgestrenge heer Mr. G. W. A. Bary, Parkstraat 8 te Breda, met bij voegingen uit ander bezit, zullen ten overstaan van de Weledelgestrenge heer NOTARIS W. G. WEIER te NIJMEGEN; PUBLIEK a CONTANT WORDEN VERKOCHT: w.o. Antieke noten Drentse kast, palissander kolom, ranken-, Gelderse en andere, kasten, drie wortelnoten staande horloges w.b. met 12 aria's, op bellen, volledige kalenderplaat en. mechaniek ges. D. J. Tosma te Grouw, wortel noten kabinet, twee wortelnoten porselein kasten, bureaus, commodes, rozen, noten, sa tijn en mahonie meubelen w.o. achtdelig noten ameublement, series iepenhouten en mahonie stoelen en tafels, noten getorste tafel, Louise Seize schrijftafel, Chinese kampferkist, mahonie spinet, rijkgebeeldhouwde schouw met deuren Chinees met parlemoer ingelegd ledikant, eiken hallkisten, rijkgeb. hallbank kristallen en ko peren kronen, bronzen groepen, koper, tin en curiosa. Chique salonameublementen o.a. met velours, vierdelige lederen salon, lederen clubs en fau teuils, twaalf stoelen met leder, zeer geschikt voor directie- of vergaderkamer, eetkamer ameublementen, Franse bergères, grote en klei ne fauteuils met petit point bekleding. Perzische tapijten w.b. Antiek Nomaden kleed, Shirvan 2.03x1.24, Kirman 5.60x3.50, Keshan 4.24x3.17, Pandorma 4.25x3.17, Tebriz 5.08x3.15 en 4.14x3.17, Turffbaf Meshed 4.11x2.95, Bocha- ra, vele foyermaten, tafelkleden, kussens en De venter lopers. Blauw en gekleurd porselein en aardewerk w.o. enig Fam. Rose en imari porselein, vazen en kristal. Oude en moderne schilderijen w.b. o.a. Jan Breughel (Fluwelen Breughel), Porcellis, David Teniers, Gerard Dou, Nicaise de Keyse.r, Fran- gois Boucher, twee aquarellen Joh. Barth. Jongkind en vele andere bekenden meesters. Familiejuwelen, goud- en zilverwerk w.o. enig antiek zilver, zilveren serviezen, broodmanden, kandelaars, zilveren cassette, veel zilver schep- werk, brillanten en diamanten sieraden (200 nummers). Tuinbeelden, twee ijzeren tuinbankjes, zonne wijzer. Tenslotte grote collectie medische en wetenschappelijke boeken, onderzoektafels, elec. vitrines, weegschaal, medische instrumenten, gashaarden. Huishoudelijke en meubilaire goederen, w.o. boekenkast, bureaus, brandkast, elec. koelkast (Kelvinator) enz. enz. KIJKDAGEN: Zaterdag 23 januari van 10 tot 5 uur Zondag 24 januari van 12 tot 5 uur Maandag 25 januari van 10 tot 3 uur Catalogus uitsluitend verkrijgbaar tijdens de kijkdagen. Makelaar en Taxateur - Erkend Veilinghouder Wilhelminasingel 38 - Nijmegen Telefoon 08800 - 2.22.34 Concertgebouw De Vereeniging is aangesloten: 08800 - 21.0.28, telefonisch De vrijstaande villa ,,'t Leeuwke" Wilhelminapark 15 te Breda met uniek uitzicht op de Wilhelminavijver is inmiddels VRIJ VAN BEWONERS UIT DE HAND TE KOOP. nc .kwa«tevterendepriizen

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 6