Schouwburg Middelburg morgen officieel geopend Noodtoestand voor Goes afgekondigd ofuepcei/AAü Waardig en behaaglijk Sluis wil zichzelf zijn Burgemeester Knokke op de bres voor het Zwin Ruilverkavelingsgebied Stoppeldijk-W alsoorden wordt in kaart gebracht AASJES. ER HAM CURSUS BETERE KEUKEN STANDSORUANISATIES EN HERINBEEING Mgr. Mekkelliolt viert zilveren jubileum Begroting 65 tekort van half miljoen Samenwerking brandweer Bevelanden Mia Smelt komt naar Oostburg Goes bouwt geen flats meer, tenzij torenflats 5a$bla<ï 0e Stem Kruiningen- Perkpolder zonder Juliana en ?Bernhard 8 nburg, ,,en de mooiste, it - en doen g op staat, i: ik sta er mijn lever- Berliner en Proef dat Cuyk." ooi „Regina Pacis" ouwd pand Toneel Twee miljoen Belichting; Klein rayon Defect aan roer Veerboot „Koningin Juliana uitgevallen Oude kwestie opnieuw ter tafel Nieuwjaarsrede mr. F. Fluber in mineur: TE WEMELDINGE: Casco van jacht zinkend aangetroffen Woensdrecht luchthaven van Antwerpen Flinke wacht tij der WK,: h A «£*3 ijK&Ssgk, «40«vCu 5 jarts en met uw brilrecept ICIEN nnekenstraat 35. euwe Markt 42. 1: Stationsstraat 12. Breda, tel. 01600-37867 18 lessen 18.45-21.15 uur. !S. nondeling of telefonisch Essen (België) voorzien van e.v. als kantoor. Ook als ij te aanvaarden, iters, van Schermbeek- 01604-636, na 19 u. 3 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 21 JANUARI 1965 (Advertentie) BESCHERM U TEGEN BESMETTING MET (Van een onzer verslaggevers) MIDDELBURG. In de nieu we schouwburg worden thans nog de allerlaatste karweitjes verricht. Het is de finishing touch die de schouwburg volkomen gereed maakt voor de officiële opening, die morgenavond verricht wordt door de staatssecretaris van O., K. en W., drs. L. J. M. van de Laar. De schouwbzurg zal er morgen avond prachtig uitzien. Hoewel bij de bouw en inrichting de zuinig heid wel in het oog is gehouden, heerst er in het gebouw een zekere sfeer van waardigheid en behaag lijkheid, waarin de schouwburg bezoekers zich zeer zeker thuis zullen voelen. De totale inrichting is bijzonder fraai en tegelijkertijd doelmatig. Een voor beeld hiervan is de garderobe. Zodra de bezoeker een plaatsbewijs heeft gekocht weet hij ook waar hij met zijn jas te recht kan. want het nummer van het plaatsbewijs is tevens het nummer van de garderobe. De prijs van de garderobe zit tevens begrepen in de prijs van het plaatsbewijs. Aparte garde,robeformu- liertjes en aparte garderobekosten ko men er dus niet meer aan te pas. Dit is nog maéfr één van de doelmatige systemen, die de nieuwe schouwburg kent. Ruime foyers in moderne tinten bieden voorts aan congressisten en be zoekers alle mogelijke comfort. De aan trekkelijkheid van het schouwburgcom plex wordt tevens verhoogd door een da gelijks geopend restaurant, dat uitzicht biedt op Miniatuur Walcheren. Op de achtergrond ziet men van daaruit voorts de contouren van het oude Middelburg. stellingen, die zoals b.v. de Zeeuwse Volksuniversiteit. voo,r culturele en ont spannende activiteiten zorgen. Bovendien heeft men een aantal ruimten in de schouwburg, die voor vergaderingen en congressen gebruikt kunnen worden. De tweede taak voor het bestuur is het zelf organiseren van culturele acti viteiten. Bij het stichtingsbestuur komen er al iedere dag aanvragen binnen om in de schouwburg culturele manifestaties ten tonele te mogen brengen. De agenda ziet er nu al uitstekend uit. De schouwburg is onder de directie van de Middelburgse architect P. Göt- zen in eenentwintig maanden gebouwd door het aannemingsbedrijf J. Geschie- re. De stichtingskosten van de schouw burg bedragen twee miljoen gulden, hetgeen voor een nieuwe schouwburg in deze tijd geen hoog bedrag is. Momenteel bestaan er in een grote ge meente elders in het land ook plannen om een even grote schouwburg als die in Middelburg te bouwen. De stichtings kosten worden daar reeds geraamd op vier miljoen gulden. Het bestuur van de „Stichting Middel burgse Schouwburg" en het Middelburg se gemeentebestuur hebben het grote on rendabele gedeelte van de totale inves tering maar ten dele zelf kunnen dra gen. Daarom hebben ook het rijk en de provincie subsidies toegekend. Het gaat hier n.l. niet zonder meer om een Mid delburgse schouwburg, maar om een Zeeuwse schouwburg, die tevens de tot nu toe enige moderne schouwburg in Zuidwest-Nederland zal vormen. Boven dien past het in een zich snel ontwikke lende streek volkomen om met een mo derne schouwburg de leefbaarheid te verhogen. De toneelopening bedraagt 9 tot 10 meter. In geheel Nederland zijn er maar enkele schouwburgen, waarvan het to neel zo groot is. De hoogte van de to neelopening kan variëren van 0 tot 6 meter. De diepte van het toneel bedraagt 14.40 meter. Het toneelhuis is 16 meter breed en 18 meter hoog. Het zijtoneel is 7x14 meter. Men be schikt over 25 trekken. De gordijnen en het tussendoek zijn zwart. Op het toneel zijn drie vloermicrofoons, twee hangen de microfoons en één microfoon op sta tief aanwezig. In de zaal zijn voorts vier klankzuilen met een luidsprekervermogen van 28x10 watt. Er is ook een inductieleiding voor slechthorenden aanwezig. O Aan de belichting is veel aandacht be steed. Het vermogen van de eigen in stallatie bedraagt 100 kva, terwijl er als extra aansluiting 3 fasen met een ver mogen van 50 kva zijn. De bedienings lessenaar heeft 48 regelkringen met dub bele bedieningshefbomen, hetgeen tot 72 uitgebreid kan worden. In de zaal staan in totaal 10 schijn werpers opgesteld. Vier van 2000 watt. met elektrische kleurwisselaars en zes schijnwerpers van 1000 watt. Op de por- Het „rayon", dat de schouwburg gaat bestrijken, zal aanvankelijk betrekkelijk klein zijn. Middelburg heeft slechts 23000 24000 in woners en in geheel Walche ren wonen slechts ongeveer 80.000 men sen, hetgeen overeenkomt met een mid delmatige stad in de Randstad Holland. Daarom hoopt het stichtingsbestuur dat de nieuwe schouwburg ook bezoekers zal trekken uit Zeeuwsch-Vlaanderen. uit Noord- en Zuid-Beveland en als de Oos- terscheldebrug klaar is, ook uit Schou- wen-Duiveland. Voorts zou de schouw burg kunnen voldoen aan de culturele wensen, die er komen i.v.m. een moge lijke bevolkingstoename op Walcheren door de ontwikkeling van het Zuid-Sloe. De voornaamste taak van het stich tingsbestuur zal aanvankelijk zijn het verhuren van de lokaliteiten in de schouwburg aan de verenigingen of in- KRUININGEN Na pas twee diensten te hebben uitgevoerd is gistermorgen om kwart voor zes op de veerdienst Krui ningen - Perkpolder de veerboot Konin gin Juliana uitgevallen. De oorzaak was een defect aan het roer. In de middag uren werd het schip naar de reparatie- werf van De Schelde te Vlissingen ge sleept. Men vermoedt dat deze reparaties enkele dagen in beslag zullen nemen. De diensten werden gisteren slechts uit gevoerd door de veerboten Dordrecht en Prins Hendrik, waardoor aan de ge noemde veerhavens gedurende dc gehele dag lange files auto's stonden te wach ten om te worden overgezet. Er kwamen wachttijden van ruim twèe uur voor. (VERVOLG VAN PAG. 1) De eensgezindheid onder de aanwezi gen werd licht verbroken toen de bur gemeester ook de medewerking van de buurtschap Heille verzocht. Buurt schapsvoorzitter Hoorickx zei dat Sluis zich nu hetzelfde voelt als Heille in 1880. Heille heeft andere belangen en behoort voor de helft tot de parochie Aardenburg. Het zal moeilijk zijn om iedere Hcillenaar van het beiang van de zelfstandigheid van Sluis te overtuigen", zei hy. Het actiecomité zal nu een adres met de handtekeningen van alle meerderja rige Sluizenaars naar G. S. in Middel burg zenden. In het adres wordt ernstig geprotes teerd tegen het voornemen de gemeente oiuis op te heffen en de samenvoeging «i Aardenburg onvoorwaardelijk af- f£vWeletV "Sluis moet en kan, mede ge zien het afwijkende karakter en de Ae\ e*n zelfstandige gemeente Dieven. Ook de grote en aanwijsbare mentalïteitsverschillen tussen de inwo ners van Sluis en Aardenburg maken het samengaan van Sluis en Aardenburg tot een onmogelijkheid" Veertig perso nen zullen de handtekeningen inzame len, zodat het adres begin volgende week kan worden verzonden. „Onze gemeente is vanaf 1290 zelf standig geweest. Het is onze plicht te zorgen dat de zelfstandigheid van Sluis tot in lengte van dagen doorgaat. Deze plicht hebben wij tegenover ons na geslacht. Geer combinatie met Aarden burg. Sluis alleen moet zelfstandig blij ven". aldus besloot de heer van Hoote- gem onder luid applaus de bijeenkomst. De zelfstandigheidszin van de Sluise bevolking wordt in Aardenburg ten volle verstaan. Loco-burgemeester E. Lansu vertelde ons desgevraagd: „In Aardenburg bestaat beslist geen Halle luja-stemming over de plannen Sluis bij de gemeente te voegen Men toont hier volkomen begrip voor de activiteiten van de Sluizenaars. Sluis en Aarden burg zijn twee zelfstandige gezinnen, die door de jaren heen hun huishouden zeer goed hebben kunnen verzorgen. Als twee vrienden leven ze naast elkaar. Beide hebben geen behoefte aan uit breiding van het gebied. Dwing het dan ook niet onder een dak." In Sluis tenslotte heeft de zelfstan- digheidsdrang ook de jeugd te pakken. Gistererf werd evenzo in deze gelederen een comité opgericht, dat na de bijeen komst der ouderen voor de eerste maal een toepasselijk clublied ten gehore heeft gebracht. taalbrug en de nevento.rens staan voorts zes schijnwerpers van 1000 watt en 22 van 500 watt. De capaciteit van het horizonlampengestel is 15.000 watt. Er zijn 3 herzen met in totaal 18.000 watt. Verder heeft men de beschikking over 18 vloercontacten, die apart regelbaar zijn. In de orkestbak is er voorts een aansluiting voor belichting van de mu- zieklessenaars. Het is nu reeds de derde schouwburg, die aan het Middelburgse Molenwater tot stand is gekomen. De eerste is meer dan een eeuw liet centrum van het to neelleven in Zeeland geweest. Rond de jaren dertig werd de oude schouwburg verbouwd. Het witte gebouw kreeg na de verwoesting van de Middelburgse bin nenstad ook de functie van bioscoop. Langzamerhand kreeg men steeds meer klachten over deze oude schouwburg, zodat plannen gemaakt werden voor verbouwing. Deze verbouwingsplannen resulteerden tenslotte in nieuwbouwplan- nen. In mei 1963 beide de secretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr, Y. Scholten de eerste paal voor de nieuwe schouwburg, die morgen officieel geopend zal worden. Op de tekening boven ziet men een gedeelte van de schouwburgzaal met het balkon en de loges. Er is plaats voor 500 toeschouwers. (Van een onzer verslaggevers) GRAAUW Naar ons van de zijde van het gemeentebestuur van Graauw en Langendam is mede gedeeld is de enquête over de her indelingsplannen, die onder de stemgerechtigde inwoners van de gemeente wordt gevoerd, opgezet door de gezamenlijke Graauwse afdelingen van de standsorgani saties, die zich overigens wel heb ben verzekerd van de medewer king van het gemeentebestuur. Tijdens de gisteren in ons blad ge noemde informele bijeenkomst van de raad van Graauw over het wetsontwerp voor de herindeling van de gemeenten in Zeeuwsch- Vlaanderen is wel gesuggereerd een dergelijke enquête van de ge meente te doen uitgaan. De raad stelde zich echter op het stand punt dat elk raadslid het recht heeft zijn eigen mening uit te spreken, ook al is die verschillend t.o.v. die van zijn kiezers De standsorganisaties, die de enquêteformulieren tussen 1 en 5 februari huis-aan-huis zullen op halen, zullen alleen de totaalresul taten van de enquête bekend ma ken. Naar men venvacht zal de Graauwse meerderheid zich uit spreken voor een combinatie van de huidige gemeenten Graauw, Langendam en Clinge. Het huidige plan voorziet in samenvoeging van de gemeenten Vogelwaarde, Hon- tenisse, Graauic en Langendam, met welke combinatie men in Graauw niet zo erg gelukkig is. (Van onze correspondent) Het internationaal geschil gm de res ten van de oude Zwinmond tussen Cad- zand en Knokke, dat in en na 1950 tot een felle campagne opliep, zowel van Belgische als Nederlandse zijde, staat momenteel weer in het middelpunt van de belangstelling in West- en Zeeuwsch- Vlaanderen. Aanleiding hiertoe was de verklaring van de dijkgraaf van het Vrije van Sluis, de heer J. Be<;u, die te Oostburg heeft gewezen op de nood zakelijkheid van afdamming van de Zwingeul. Een nieuwe dijk zou de rest van de Zwinmond, die op Nederlands gebied ge legen is, moeten afsluiten, omdat de over stroming van de schorren in de jongste tijd zou hebben doen blijken dat de voor malige Zwingbedding opnieuw gevaar gaat opleveren voor het er achtergele gen poldergebied, dat evenwel door de oude internationale dijk wordt beschermd al acht de heer Begu dit blijkbaar niet voldoende. Meteen vond hij burgemees ter graaf Leon Lippens op zijn weg, zoals het Vrije van Sluis ook in 1950 meteen met deze beschermer van de Zwinschorren als natuurreservaat van grote waarde af te rekenen had. Het plan van toen, een dijk te leggen voor de opening in de duinen of wel daar- achtei-, met de uitvoering waarvan toen zelfs al was begonnen, werd door Bel gisch Nederlands overleg op hoog niveau aan de kant gezet. Een interna tionale commissie liet zelfs de oude geul van de Zwinmonding uitgraven, zo dat bij hoge vloed het water toch weer over de schorren vloeide, waardoor de zeldzame plantengroei in stand werd ge houden. De natuurlijke dichtslibbing" en verzanding van de Zwinmond gaat even wel ook verder. Maar het kan nog enkele tientallen jaren aanslepen voor de Zwin mond op natuurlijke wijze gesloten en veilig is. Burgemeester Lippens van Knokke heeft nu ten overstaan van het nieuwe „plan" van de heer Bepu van het Vrije van Sluis verklaard dat hij het niet goed kan keuren dat dit waterschap of een van zijn medewerkers zich, zonder zich te bekommeren om een internationale overeenkomst, gereed maakt om door afsluiting het gehele natuurreservaat tot verdwijning te doemen. Wie de rede van de heer Begu heeft gehoord, weet dat hier sprake is van een waarschu wing en niet van een aanval op de in ternationale overeenkomst. Men moet weten dat er van dit 125 ha grote schor- rengebied slechts 25 ha op Nederlands gebied ligt. De burgemeester van Knok ke heeft de verklaringen besloten met te zeggen dat de uitvoering van het Ne derlands plan er zelfs voor zal zorgen dat op Belgisch gebied een nieuwe ope ning in de duinen zal worden gegraven om noodzakelijke bevloeiing met zeewater van het schorrenreservaat te verzekeren. Het laatste woord zal nu zijn aan de Belgisch Nederlandse commissie voor de Zwinmondkwestie, waarin o.m. zitting hebben de commissaris van de konin gin in Zeeland en de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen. GRAAUW Ter voorbereiding van de uitvoering der ruilverkavelingen Wals oorden en Stoppeldijk gaat het kadas ter binnenkort over tot een luchtkarte- ring van het betrokken gebied. Het doel is om op korte termijn een verzameling terreinkaarten te verkrijgen, die een nauwkeurig en volledig beeld geven van de huidige perceelsindeling en die de betrouwbare grondslag zullen vormen voor het eigenlijke verkavelingswerk. Momenteel worden in het gehele ruil verkavelingsgebied en ook in de naaste omgeving een groot aantal piketten ge slagen, waarop hetzij direct hetzij later witte vierkante schijven van 30 x 30 cm zullen worden vastgenageld. Deze schij ven, die in de vaktaal paspunten en verkenmerken worden genoemd, vervul len bij de luchtkartering een zeer be langrijke functie. Zij vormen n.l. met elkaar het net van vaste punten, dat het mogelijk maakt uit de talrijke kleine luchtfoto's door vergroting en ver vorming de verlangde terreinkaarten sa men te stellen. De plaatsen van de piketten met de schijven worden steeds zo gekozen, dat aan het verkeer en het landgebruik zo weinig mogelijk hinder wordt toege bracht, Dit lukt echter niet altijd, aan gezien ook rekening gehouden moet wor den met de eisen van de luchtfotograaf, die o.a. voor de schijven een zo sterk mogelijk constrasterende ondergrond en een goede belichting vraagt. Als alle schijven zijn uitgelegd, kan begin februari 1965 het opnemingsvlieg tuig worden verwacht. Het is echter ook mogelijk, dat het later wordt, want er zijn behalve Stop peldijk en Walsoorden nog andere ge bieden waar „gevlogen" moet worden. Bovendien is het aantal geschikte da gen voor het maken van luchtfoto's in ons land niet groot. Het is duidelijk, dat het paspuntennet volledig intact behoort te zijn op het mo ment dat de luchtfoto's worden gemaakt. De kadastrale dienst doet daarom een dringend beroep op alle ingezetenen van Stoppeldijk en Walsoorden en omgeving, maar in het bijzonder op de eigenaren en gebruikers van gronden, om te wil len waken tegen beschadiging, verplaat sing of verwijdering van de schijven. (Van een onzer verslaggevers) GOES. De nieuwjaarsrede van burgemeester mr. F. Huber was zo goed als geheel zwaar in mineur. In feite kwam zij neer op een afkondiging van de noodtoe stand. Vooral de plaats van Goes in het nieuwe kernenbeleid is vol gens mr. Huber zeer onzeker ge worden. Hij deed een ernstig be roep op het provinciaal bestuur en de regering om Goes in de gelegen heid te stellen het tot nu toe ge voerde beleid voort te zetten. Het debat over de kernstatus van aldus. de burgemeester, als een nachtkaars uitgegaan. De schuldenlast vermeerdert jaarlijks door de grote be dingen, die Goes al heeft moeten uit geven voor infrastructuurwerken, die in het kader van het primaire kernbeleid tot stand zijn gebracht. De verzwaring van dc eisen van rijkswaterstaat bij de aanleg van de westelijke ontsluitingsweg en de spoorlijn maakt het heel moeilijk een verantwoord financieel beleid te voeren. Daarbij zijn alle reserves reeds uitgeput. Voor 1965 wordt een begro tingstekort van een half miljoen ver wacht. Er heerst een schrikbarende ach terstand in het verzorgingspeil. De ge meentelijke diensten zijn droevig gehuis vest. De burgemeester achtte het niet langer verantwoord, dat het stadhuis nog langer als secretarie wordt gebruikt. Een verhuizing ligt in het verschiet. De toe stand van de straten noemde mr. Huber slecht; die van de riolering is treurig- en dreigt zelfs gevaar voor de volksgezond heid op te leveren. De plannen voor wo ningbouw en uitbreiding van industrie terreinen zullen op het grondgebied van naburige gemeenten moeten worden voorbereid en uitgewerkt. „Het is dui delijk," zo zei de burgemeester, „dat by deze moeilijke omstandigheden een ver lies van de kernfaciliteiten voor ons niet te aanvaarden is; een verlies dat in wezen een verslechtering van onze reeds miserabele positie betekent." Plan Snijders Burgemeester mr. Huber vroeg de bij zondere aandacht van de provinciale en landelijke overheid voor het plan-Snij ders, dat voorziet in een uitbreiding van de industrieterreinen en in een verbete ring van het kanaal en de sluis. Van be voegde zijde is medegedeeld, aldus mr. Iiuber, dat deze plannen binnen vier jaar uitgevoerd kunnen worden als er tenminste met voortvarendheid aan ge werkt zal worden. Volgens de burge meester ligt mede bij het provinciaal bestuur de beslissing of Goes zal mee spelen in de ontwikkeling van het Sloe- havengebied of niet. In dit verband zei hij dat Goes blijft hameien op de nood zaak om betrokken te worden in het Sloegebied. Het ging hem te ver dat Rotterdam daarin wel zou meespelen terwijl directe belanghebbenden als Wal- cherse en Bevelandse gemeenschappen buiten spel gehouden zouden worden. Volgens mr. Huber kan men werkings- gebied en invloedssfeer van het haven schap ook niet los zien van de her indeling der gemeenten op Walcheren en Zuid-Beveland. „Men kan niet voorbij gaan aan de gerechtvaardigde klachten van Vlissingen, dat een werkgebied niet zonder woongebied kan worden gezien In dit verband wees de heer Huber op een „verdrietige constatering" dat de recente extra-toewijzing van woningen aan de kernen leert dat bet Sloegebied los van Goes wordt gezien. Hij vroeg zich af of dit het beleid van de regering of van de provincie is. Ook de woordvoerders van de ver schillende fiacties, die later op de avond aan het woord kwamen, waren er voor de gemeentebegroting 1964 tc wijzigen, ^™d„°,S.r het begrotingstekort van' f 300.000,- tot f 100.000.- werd teru"2c- drongen. Zij zagen er tevens aanleiding in hun bezorgdheid uit te spreken over het achteruithollen van het verzorgings peil in de gemeente. Nog langer wachten met de vernieuwing van de sluisdeuren aan het Goesp Sas b.v. werd volslagen onverantwoord genoemd. Dp situatie levert een reeel gevaar voor de stad op. er Hoose (KVP) drong er op aan zich niet langer precies te houden aan de regels van het spel, zoals die binnen ne financiële verhouding tussen rijk en gemeente werden vastgelegd. Hij zag voor 1965 graag een slagvaardig beleid, ongeacht de gevolgen. GOES Op de Bevelanden worden po gingen in het werk gesteld een samen werkingsvorm voor de vrijwillige brand weer te vinden. Binnenkort zal hierover een rapport worden uitgebracht. Dit is gisteravond tijdens de raadsvergadering te Goes meegedeeld door burgemeester mr. F. Huber. Mr. Huber wees er verder op, dat ook de recreatie op de Bevelanden een vraag stuk is dat alle gemeenten aangaat. ,.Daar alleen bij een gezamenlijke aan pak rijkssubsidie is te vemvachlen". De burgemeester dacht hierbij vooral aan de dijkrecreat'ie en de recreatiemoge lijkheden die de Poel ten zuiden van Goes te bieden hebben. Dit Poel-land- schap moet volgens hem met zorg wor den behandeld. Misschien moet een be paald beleid van grondaankopen door de belanghebbende gemeenten worden gevolgd. Deze gronden zouden voor een deel in pacht gegeven kunnen worden aan degenen die bij de uitbreiding van de steden en dorpen op de Bevelanden hun land moeten missen", aldus mr. Huber- BREDA. Mgr. II. Mekkelholt SCJ, emeritus-bisschop van Palembang op Su matra, viert zondag 24 januari zijn 25. jarig bisschopsjubileum. Om 12 uur draagt hij een pontificale H. Mis op in het groot-seminarie Liesbosch te Breda. Van 3.30 tot 5 uur recipieert hij aldaar. Mgr. Mekkelholt werd op 25 februari 1896 in Lonneker geboren, in 1926 door rn.gr. Hopmans priester gewijd. Na te fijn gedoctoreerd in de theologie te Rome (1927) vertrok hij naar de mis sie op Sumatra. Van 1939 tot 1961 was hij apostolisch vicaris van Palembang. Vanaf de oprichting van de kerkelijke hiërarchie in Indonesië 1961 tot zijn emeritaat in 1963 was hij bisschop van Palembang. (Van een onzer verslaggevers) GOES. Burgemeester mr F. Huber heeft gisteravond in zijn nieuwjaars rede medegedeeld dat het woningbeleid van de gemeente op het bouwen van eengezinswoningen gericht zal zijn. Alles op alles zal gezet worden om vooral grote eengezinswoningen gebouwd te krijgen. Etagewoningen zullen voorlopig niet meer worden gebouwd, aldus mr. Hiubertenzij in de vorm van torenflats met alle comfort van liften, centrale verwarming e.d. Er wordt aan gedacht deze torenflats in samenwerking met andere gemeenten in de industriële bouwsector te verwezenlijken. Daarnaast leeft de gedachte aan een verz%rgingsflat, zij het door particulier initiatief. De sanering van enkele wijken in Goes gaat door. In 1964 zijn ruim 50 wonin gen gesloopt, voornamelijk in de Mat- theus Smallegangeshuurt en aan de Bergweg. Mr. Huber hoopte dat dit jaar een aanvang kan worden gemaakt met het afbreken van panden ter verbetering van verkeerssituaties. Het betreft de Voor stad en de Zusterstraat. Het zal conse quenties kunnen hebben voor het par keerterrein aan de Koepoort en de plaats van het busstation. B. en w. hebben mondeling reeds het advies gekregen de spoorwegovergang bij hotel Ockenburg te sluiten. Eerst moet echter de verbreding van de spoorweg overgang bij de Poelweg hebben plaats gevonden. Maanden geleden hebben de spoorwegen hiertoe reeds opdracht ge had. (Van onze radio- en tv-redacteur) HILVERSUM Mia Smelt komt don derdag 11 februari naar Oostburg voor een opname van het radioprogramma „Moeders wil is wet". Dit in verband met haar jubileum-tournee van het der de lustrum van dit populaire KRO-pro- gramma. In het verleden is gebleken, dat ook enorm veel Vlaamse huisvrou wen naar het radioprogramma van Mia Smelt luisteren. Mejuffrouw Smelt is speciaal naar Zeeuwsch-Vlaanderen ge komen om op deze wijze ook de Vlaamse huisvrouwen in de gelgenheid te stellen deze opname bij te wonen. Zij kunnen hiertoe gratis kaarten aanvragen bij mejuffrouw Smelt, KRO, in Hilversum. WEMELDINGE Woensdagmorgen werd door kapitein K. L. van de motor- vlet Galgenplaat, werkzaam bij de brug- bouw Oosterschelde, op de Oosterschelde bij de scheidingsboei Engels Vaarwater - Schaar van Colijnsplaat, een casco van een jacht in zinkende toestand aangetrof fen. Hij nam het ongeveer acht meter lange, naamloze stalen jacht, dal in verwaarloosde staat verkeerde, op sleep touw en bracht het in de vissershaven van Colijnsplaat binnen. Betreffende de herkomst tast men in het duister. Be richten. die enige opheldering zouden kunnen geven worden gaarne ingewacht bij de rijkspolitie te water te Wemel- dmge, YY/ordt het vliegveld van Woens- drecht de luchthaven van Ant werpen? Als een Nederlander deze vraag zou opwerpen zou men hem, de Beneluxverhoudingen in acht nemen de, gebrek aan tact moeten verwijten. Nu die vraag echter gesteld is door een vooraanstaand Belgisch blad De Gazet van Antwerpen menen wij ook van Nederlandse kant belang stelling te mogen tonen voor deze vraagstelling. Het is namelijk zo'n gekke vraag nog niet. Antwerpen heeft op het ogenblik een eigen vliegveldje: Deume. De ha venmensen en de industriëlen van de Sinjorenstad willen Deurne behouden en uitbouwen. Over de grenzen kij kend naar Rotterdam hebben zij ge zien, dat het vlot zaken doen in een zeehaven belangrijk bevorderd wordt door een luchthaven in de directe om geving. Dank zij Zestienhoven kunnen de bemanningen van schepen in de Rotterdamse haven snel aan- en af gevoerd worden. Waardevolle, aan be derf onderhevige ladingen kunnen vlot doorgevoerd worden en als er grote zaken geregeld moeten worden is men dank zij de luchtverbinding in no time in de Maasstad. De Antwerpse roep om een eigen haven heeft in Brussel echter tot dus verre geen weerklank gevonden. De Belgische regering staat op het stand punt dat Deurne moet verdwijnen. Antwerpen moet maar gebruik maken van het 38 km verder gelegen vlieg veld Zaventem, zeggen ze in Brussel. Dat er eerst nog een autoweg naar dat vliegveld moet worden aangelegd is een omstandigheid waarover men kennelijk in Brussel luchthartiger denkt dan in de Scheldestad. De boze Antwerpenaren is het In tussen niet ontgaan, dat de Neder landse regering een wat ander beleid voert. In Nederland beseft men hoe belangrijk het is, dat industrie centra ook via de lucht te berei ken zijn. Vandaar het besluit dit jaar een zestal militaire vliegvelden (onder bepaalde voorwaarden overigens) voor de kleine burgerluchtvaart open te stellen. Onder die vliegvelden behoort Woensdrecht. Woensdrecht ligt rond tien kilome ter verwijderd van de stadsgrens van Antwerpen. Wat ligt meer voor de hand, dan dat een zakenman uit Lon den. Hamburg, Rotterdam of Parijs, die snel iets in Antwerpen wil bespre ken, een vliegtuigje pakt en via Woensdrecht komt? Steeds meer gro te ondernemingen beschikken juist voor dit soort contacten over privé- vliegtuigen. Antwerpen, dat blijkt heel duidelijk uit een hoofdartikel in De Gazet van Antwerpen, vindt het geen pret tig idee, dat men voor de luchtver- bindingen aangewezen zou zijn op Woensdrecht. Naar onze mening speelt hier niet zozeer lokaal chauvi nisme een rol maar veel meer het feit, dat, alle mooie woorden over de Bene lux ten spijt, de grens nog steeds als een stuk prikkeldraad tussen België en Nederland ligt. Van dat prikkeldraad-effect is men zich overigens aan weerszijden van de grens veel minder bewust dan b.v. in Den Haag of Brussel. Is men op re geringsniveau geneigd rapporten over de samenwerking in het middenge bied der Benelux te zien als een wei nig zinvolle maar onschuldige tijd passering van een groepje idealisten, in het grensgebied zelf heeft men met die samenwerking niet de minste moeite. De vraag is daar alleen: wan neer beginnen we nu eindelijk eens zaken te doen? Wel, we hebben nu een concreet ge val: Woensdrecht. Waarom zouden dc provinciale besturen van Antwerpen en Brabant niet eens met elkaar pra ten. Praten kan nooit kwaad. PERKPOLDER De veerdiens KruiningenPerkpolder van dt Provinciale Stoomboot Diensten moeten het momenteel stellen zonder de twee „grote" boten van deze veerdienst, de „Koningin Juliana" en de „Prins Bernhard". De „Bernhard" ondergaat mo menteel een gebruikelijke revi siebeurt in de dokken van dc Koninklijke Maatschappij „Dc Schelde" te Vlissingen terwij gistermorgen al om zes uur d< „Juliana" uit de roulatie moes worden genomen door een man kement aan de schroef. Het defect trad aan het licht toen d> veerboot op de Schelde voer. De pas sagiers en voertuigen, die aan boorr waren, werden nog gelost. Daarna is de Juliana naar Vlissingen gesleept. Eersi vandaag zal men een onderzoek naar het defect kunnen instellen. Men hoopt dat het mankement snel zal kunnen worden verholpen opdat de Juliana weer spoedig zal kunnen worden inge zet op deze dikwijls reeds knel zittende veerdienst. Het zich aanbiedende verkeer wordt mo menteel overgezet door de „Dordrecht" en de „Prins Hendrik", twee kleinere schepen, die de drukte tijdens de spits uren echt niet aankunnen. Er deden zich gisteren al lange wachttijden voor. In dat beeld zal vandaag naar alle waarschijnlijkheid geen verandering komen Via de radio is een oproep ge daan zoveel mogelijk gebruik te maken van het veer Vlissingen—Breskens. De drukte op Kruiningen—Perkpolder if er echter niet minder om.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 5