Liegen kan wel eens heel makkelijk zijn Walcheren Zeeuwsch-Vlaanderen ZUID-BEVELAND Aanvraag ruilverkaveling van grote betekenis voor de fruitbedrijven Zeg geen kwaad van Australië Amerika wordt gezien als het Mekka van alles L. Toebosch directeur Zevibel gaat in Zierikzee vergaderen Gat in zeedijk bij Knokke DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 21 JANUARI 1965 MIDDELBURG Dilettantentoneel in de Schouwburg VLISSINGEN Voor koffer schrijfmachines R.H.B. Terneuzen N.V. SLAVENBURG' S BANK GOES Adhesiebetuiging aan raad Utingeradeel Geen enkel strafbaar feit in politiekorps Dagblad De Stem „Marijke" niet uitgebrand OOSTBURG TERNEUZEN Politie start met controle op verkeers overtredingen Jaarvergadering N.F.O. Kapelle c.o. Dit jaar in Goes ZWEMBAD ZONDER ZONNEWEI Te 's-Gravenhage Voorjaarskeuringen Hajlinger-hengsten Brab. Conservatorium Huis uitgebrand te Yerseke HOOGWATER Visserij en Deltawerken Raad Koewacht gaat herindeling bespreken Nabij Nederlandse grens: Parathion-moord Grada M. was zelf schrijfster anonieme brief Vandaag Morg en Het Middelburgs Dilettantentoneel voert op vrijdag 29 januari in de nieuwe schouwburg een blijspel van drie bedrij ven op van Pedro Calderon de la Barca, dat als Nederlandse titel draagt: ,,Pas op de stille waters". Het stuk is in het Nederlands vertaald door Bernhard Ver hoeven. De regie heeft mevrouw C. Borst-Aernout. Medespelenden zijn: J. de Croo, L. Starrenburg-Hennik, P. de Wilde, T. Meulmeester, J. Minnaar, H. Bolier, F. Bal jet, J. van der Have, P. Vlieger, J. de Hoogh en H. Boers. Burgerlijke stand. Geboren: Jan zv P. Blankenburgh, Franklyn zv M. van Haren-Vermaas, Jolande dv J. de Jager, Freddy zv J. van Belzen, Nicole dv L. Habraken, Richard zv J. de Visser, Karin dv D. Meijers, Jacob zv J. Pijnenburg, Alfred zv C. Buren, Evelien dv H. We- terings, Maria dv H. Weterings, Chris- tiaan zv J. Joziasse, Neeltje dv J. Roelse, Richard zv R. Pijlgroms, Martien zv H. Hangman, Pauline dv A. Meerman, Mar- garetha dv H. Vos, Esther dv J. Jung, Corina dv C. Tissink. Ondertrouwd: J. van der Meer 21 j. en A. van Pamelen 21 j. Getrouwd: E. van Oppen 27 j. en M. Verstra eten 22 j. Overleden: Leendert de Kloe 61 j. He lena ter Bruggen 68 j. Willem Sandifort 82 j. Jan Pieters 48 j. Suzanne Poppe 69 j. Adriaan de Pagter 81 j. Wilhelmina Du bois 75 j. (Advertentie) Rijnberg's Handelsbureau Noordstraat 78 tel. 2304 (Advertentie) DEVIEZEN Terneuzen: Kersstraat 13, tel. (01150) - 3553 Hulst: Zitdag Steenstraat 20 Biervliet Schieting Bij de heer G. Tukker wordt op zaterdag de koningschieting gehouden voor de leden van de plaatse lijke schuttersvereniging „De Getrouwe Broeders". Breskens Raadsvergadering De raad komt maandag 25 januari in openbare verga dering bijeen. De niet bijster gevulde agenda vermeldt o.m. een subsidie-aan vraag, verkoop grond, vaststelling jaar wedden gemeentepersoneel en verkiezing commissie tot wering schoolverzuim. Zweeds zeeschip In de handelshaven is bet Zweedse zeeschip Mimer binnen gelopen. Het schip meet 1421 ton en komt om ongeveer 500 ton aardappelen te laden voor Spanje. Vannacht zou het schip met sleepboothulp weer vertrek ken naar een Belgische haven om af te Iaden. Nog nooit tevoren is een schip van dergelijke afmetingen in de Bres- kense haven binnengelopen. Clinge Teerdag De fanfare Weldoen door Vermaak zal haar jaarlijkse teerdag or ganiseren op zaterdag 30 januari a.s. Zo als gewoonlijk bestaat er voor deze teer dag groot animo. Het gaat er dan meestal gezellig aan toe. Hoofdplaat Coaster Dinsdagmiddag is omstreeks 3 uur een coaster de haven van Hoofd plaat binnengevaren. Deze 320 ton metende coaster „Maria W" uit Rotterdam, zal worden geladen met graan, bestemd voor Rotterdam. Het is de tweede keer dat een derge lijk vaartuig in de haven van Hoofdplaat kwam. Kloosterzande Koningschieting. De handboogsocië teit Sint-Sebastiaan hield haar jaarlijkse koningschieting in de zaal van Hotel de 1965 werd in vier ronden J. Hoop. De Linde van A. Raes, koningschutter voor titel van prins werd behaald door de schutter H. Hoop, terwijl de schutter R. van Gassen de titel van erfprins op zijn naam bracht. Bij het vervolg van de schieting wist de schutter A. Raes de ho ge vogel en drie kleine vogels af te schie ten. De schutter Fr. Kouwijzer schoot een serie van zes kleine vogels en een zij vogel af. Na afloop van de schieting de- De gemeenteraad heeft besloten de raad van de gemeente Utingeradeel een adhesiebetuiging te zenden i.v.m. de mo tie, die deze raad heeft aangenomen over de financiële verhouding rijk - ge meente. Hiertoe werd voorgesteld door de heer D, Leupen, die hierbij o.m. werd gesteund door de heren J. Roose en P. Haverhoek. De heer M. Loeve was van mening, dat men beter kon wachten met het kenbaar maken van de be zwaren tegen deze verhouding tot het behandelen van de gemeentebegroting. Aan het einde van zijn nieuwjaarsrede heeft de burgemeester in de raads vergadering meegedeeld, dat uit een on derhoek, dat bij de gemeentepolitie was ingesteld, is gebleken, dat geen der politie-ambtenaren zich aan strafbare feiten heeft schuldig gemaakt. Wel deel de de burgemeester mee, dat er in het politiekorps tekortkomingen zijn gecon stateerd, hetgeen hij o.m. te wijten achtte aan een onvoldoende opleiding van po litie-ambtenaren Om deze weg te ne men vond mr. 'Huber het treffen van interne maatregelen nodig. Welke deze maatregelen zijn zal nog nader worden bekeken. Voorts meende de burgemeester: ,,Als er iets is wat de politie betreft, moet dat met grote koppen in de krant. Men moet zoiets echter steeds in de juiste verhou ding zien". Lezing. In de Prins van Oranje zal op donderdagavond 28 januari de heer F. van Duim, commandeur b.d., ridder der Militaire Willemsorde, bekend com mandant der onderzeeboot O 21 en voor malig hoofd van de inlichtingendienst, voor de leden van de vereniging voor algemene wetenschappelijke belangen, een causerie houden over het onderwerp „Spionage en contra-spionage gedurende de tweede wereldoorlog". De lezing zal worden toegelicht met een of meer films. Burgerlijke stand. Geboren: Anna dv H. Boelman-Battum, Ronald zv J. Wijkhuijs-Simonse (te Kloetinge), Jacque line dv M. Anthonisse-Burgel (te Krui- ningen), Marinus zv M. Does-Maat. Ondertrouwd: P. Paauwe 24 j. en J. Danielse 22 j., F. van der Maas 25 j. en F. de Kubber 18 j., C. Dijkhuizen 34 j. en B. Vingerling 34 j., H. Kampman 26 j. en H. Kerkdijk 20 j. Getrouwd: A. Sturm 19 j. en K. Lu- teijn 19 j. Overleden: Marina van Koten 78 j. ev P. Remeeus (te Kats). Maria Koole 76 j. ongeh. (te Driewegen). Albertus Bolsius 52 j. Abraham Wissekerke 51 j. ev J. v. Sabben (te 's-H. Arendskerke)Cornelis de Kam 65 j. ev K. Priester (te Wissen - kerke). Cornelia van Peenen 60 j. ongeh. (te Waarde). Klazina Markusse 80 j. wv M. v. d. Weele. Janna van Harn 76 j. ev J. Meloen (te Krabbendijke). Hansweerf Filmvoorstellingen In dorpshuis Kaj Munk wordt a.s. zaterdagmiddag door het Rode Kruis een filmmiddag en -avond georganiseerd. Om drie uur zal er voor de jeugd vertoond worden een film van Stan Laurel en Oliver Hardy, genaamd: Het koninkrijk der humor, 's Avonds te acht uur zal er vertoond worden de film Gods Geuzen naar de roman van Jan de Hartog. Een prachti ge kleurenfilm waaraan o.a. meewerken Rock Hudson, Burl Ives en Genna Row lands. Dagblad voor Zeeland KANTOREN voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Steenstraat 14, Telefoon 2377, Hulst voor Walcheren en Zuid-Beveland: Klokstraat 1, telefoon 6252. GOES Eerste redacteur Exploitatie- voor Zeelandinspectie Zeeland F. DE LIGT L. K M DE JONG tel. 6252 Goes tel. 2377 Hulst privé 7300 Goes Redacteur voor Oost-Zeeuivsch-Vlaanderen en Kanaalzone W. WOLTERS tel. 2377 Hulst privé 2572 Hulst Redacteur voor W est-Zeeuwsch-V laanderen J. PETIT, v. Ostadestraat 41, Oostburg tel. 01170-2991 Redacteur voor Zuid-Beveland en Walcheren S. AUGUSTIJN, tel. 6252 Goes Rayonbeheerder voor Zuid-Bevelanü en Walcheren K. MENU. tel 6252 Goes PrtJs voor losse advertenties, bestem' voor de editie Zeeland t 0,18 oer mm 1 mm Ingezonden mededelingen 20 mm gewone advertenties Bij contract aanzienlijke reductie. „Kleintjes": 3 regels ol minder L— elke regel meer t 0.25 Als één regel gelden 23 letters en/oi leestekens. Bi) plaatsing ook ln de Brabantse oplage resp. 1 1,60 en 0.60. BIJ 3 achtereenvolgende ongewljzlgo plaatsingen de derde plaatsing tegen hall geld. BREDA In het bericht over de brand op de motorvlet Marijke, dat wij eergis teren hebben gepubliceerd, waren enkele fouten geslopen. Zo werd in dat bericht gesteld, dat de vlet geheel uitgebrand zou zijn. In werkelijkheid zijn slechts het ver blijf in het vooronder en de stuurhut een prooi van de vlammen geworden. Verder is de brand niet veroorzaakt door het om- valen van een oliekachel, maar doordat de wind in de pijp van de kachel sloeg en zodoende het vuur opjoeg. den de leden zich te goed aan een feest maaltijd en werd het overige gedeelte van de avond doorgebracht met het spe len van een kaartwedstrijd. Begrafenis Het stoffelijk overschot van de heer J. Lenstra, die maandag bij een verkeersongeval onder Hoek om het leven kwam, zal a.s. vrijdag ter aarde worden besteld. De plechtigheid geschiedt om 12.30 uur op de algemene begraaf plaats „Oud Eik en Duin" in Den Haag. Plattelandsvrouwen In hotel „Du Commerce" zijn de leden van de Neder landse Bond van Plattelandsvrouwen af deling West-Zeeuwsch-Vlaanderen bij eengekomen om een bak- en kookdemon stratie bij te wonen, verzorgd door de N.V. Provinciale Zeeuwsche Electrici- teits-Maatschappij. De PZEM organiseer de ook een kleine verloting. De voor zitster, mevrouw Vroon-Maarleveld, dankte de leden voor hun opkomst en de PZEM voor de leerzame uiteenzetting over de moderne kook- en bakapparatuur. Sluis Biljarten In café Hamminsvliet werd een biljartwedstrijd gespeeld tussen de plaatselijke clubs TMW (Tegen Moeders Wil) en KOT (Krijt Op Tijd). De match eindigde met een i6-10 overwinning voor TMW. Na afloop van de officiële wedstrijd werd nog een massakamp gehouden, die eindigde met een 22-19 aantal caramboles voor KOT. TERNEUZEN De gemeentepolitie heeft een begin gemaakt met een gerich te controle op verkeersovertredingen. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan die overtredingen, die in de meeste gevallen als de hoofdoorzaak van een aanrijding kunnen worden aangemerkt. Te dezer zaken geconstateerde overtre dingen zullen steeds met een proces verbaal worden afgedaan. De hier be doelde overtredingen zijn: het niet verle nen van voorrang of vrije doorgang, het inhalen op kruispunten en onverantwoord inhalen, het niet of niet tijdig aangeven van richtingverandering, het niet vol doende afstand bewaren, het niet vol doende rechts houden, onjuist stoppen of wegrijden, het harder dan stapvoets ach teruit rijden, het verkeer hinderen bij het uitrijden van een uitrit. De controle op deze overtredingen wordt naast het nor male dienstdoende personeel in het bij zonder uitgeoefend door een brigadier en twee hoofdagenten. Opgemerkt wordt nog dat de op ongeregelde tijden plaats vindende controle op de maximum snelheid onverkort van kracht blijft. Afscheidsreceptie Op zaterdag 30 ja nuari geven dokter en mevr. Van Breda- Vriesman in hotel Rotterdam voor alle patiënten een afscheidsreceptie, in ver band met het feit dat dokter Van Breda Vriesman „de functie van bedrijfsarts heeft aanvaard bij de Nederlandse Stik stof Maatschappij te Sluiskil. Het ligt in de bedoeling van het huldigingscomité gedurende deze receptie de heer en me vrouw Van Breda Vriesman een af scheidsgeschenk aan te bieden. Waterlandkerkje Rode Kruis Op haar tournee door W.-Z.-Vlaanderen zal het Ned. Rode Kruis op maandag 25 januari in het dorpshuis vertonen de kleurenfilm „De trotse rebel", een relaas van een man wiens trots bijna zijn ondergang bete kende. Westdorpe Sirene verplaatst De brandweersi rene, die tot nu toe stond op de woning van de gewezen postcommandant der rijkspolitie de heer J. F. de Kort, is dezer dagen geplaatst op het gemeentehuis. Met de sirene zal wekelijks proef worden ge draaid. KRO-zangwedstrjjd De leerlingen van de lagere school zullen deelnemen aan de zangwedstrijd ,Wie zingt er mee?", die door de KRO is uitgeschreven. IJzendijke Biljarten De biljartvereniging La Porte d'Or is er niet in geslaagd de wedstrijd die gespeeld werd tegen bil jartvereniging P.O.P. uit Axel in het clublokaal bij P. Provoorst te winnen. De uitslag is: POP Axel 106.81 tegen La Porte d'Or 86.84. Groot succes had de b.v. La Porte d' Or met haar jaarlijkse thuiswedstrijd, waar maar liefst 64 deelnemers samen waren. Uitslagen: 1. Th. Crape Baarschot (B); 2 D. Pot- sel, Overslag, 3 L. Batselee, Wachtebeke, 4 A. Aalbrechtse, Aai'denburg, 5 G. De- vemeijns, Oudegem; 6 R. v.d. Hemel, Phi lippine, 7 J. Rammeloo, Doucheete, 8 H. Verbuit. Aardenburg, 9 R. v. Opdorp, IJzendijke, 10 T. v. Eenade, Terneuzen. KAPELLE. Onder voorzitterschap van de heer P. v. d. Have hield de af deling Kapelle-Biezelinge en Omgeving van de Ned. Fruittelersorganisatie in het CJV-gebouw een goed bezochte jaarver gadering. In zijn openingswoord wees de voor zitter op de aanvraag voor een ruilver kaveling in voorbereiding, die in 1964 voor het gebied Kapelle is ingediend. Juist omdat men hier staat voor de nood zaak van een verjonging van de bedrij ven is een dergelijk voornemen van gro te betekenis. Zeer belangrijk achtte de heer v. d. Have ook de samenwerking, die tot stand is gekomen tussen de N.F.O. en de drie centrale landbouworganisaties. In 1964 waren op verschillende fruit bedrijven de resultaten minder gunstig. Niettemin zien de telers met een aan de eisen van de tijd aangepast bedrijf thans weer vol vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet. Uit het jaarverslag van secretaris J. de JagerJobse bleek, dat het ledental stabiel is gebleven. Namens de kascom- missie bracht de heer C. Traas te Schore verslag uit. Als nieuw lid van deze com missie werd gekozen de heer C. van Overloop te Kapelle. Bij de bestuursverkiezing werden her kozen de heren P. v. d. Have te Kapelle; J. van Leeuwen te Kattendijke en C. P. Damman te Schore. In de rondvraag werd naar voren ge bracht de wenselijkheid om een twee daagse excursie naar fruitgebieden in Duitsland te organiseren. Het bestuur zal dit nader bekijken. Na het huishoudelijk gedeelte sprak ir. P. Delver van het proefstation voor de fruitteelt te Wilhelminadorp over „Bo dem en bemesting". Uit de vele vragen die werden gesteld naar aanleiding van dit onderwerp bleek duidelijk van welk een betekenis dit is voor de fruitteelt. Na de pauze hield ir. Delver een eau serie over het Midden-Oosten, dat werd verduidelijkt met fraaie dia'». GOES Het openluchtzwembad zal waarschijnlijk half april gereed komen. De zonneweide zal in de komende zo mer echter niet gebruikt kunnen wor den. Burgemeester mr. F. Huber heeft dit gisteravond gezegd tijdens zün nieuw jaarsrede. De exploitatie-opzet voor een overdekt instructiebad bij het openluchtzwembad is zo goed als gereed. De raad zal spoe dig een voorstel voor de bouw van een instructiebad onder ogen krijgen. De voorzitter van de Goese raad deelde vervolgens mee dat binnenkort in DACW- verband met de aanleg van een nieuw sportveldencomplex begonnen zal kun nen worden. In Goes ontbreekt nog een sporthal. De stichting Sportbelangen Goes zal op korte termijn bestuderen of het Middelburgse sporthal-voorbeeld navolging verdient. 'g-GRAVENHAGE. Ter gelegen heid van de voorjaarsliengstenkeuringen der Koninklijke Vereniging „Het Neder- landsche Trekpaard zijn op verschil lende plaatsen in den lande ook Har- lingerhengsten ter goedkeuring aange boden. De fokkerij van deze fraaie vossen, be dreven onder auspiciën van de „Haf- lingerclub" te 's-Gravenhage zeer ver want aan het Ned. Trekpaard is nog van recente datum. Het was voor het eerst dat een elftal driejarige, voor het eerst te keuren jonge hengsten voor de jury werd ge bracht, alle in Nederland gefokt, vier in Noord-Brabant, vier in Noord-Holland en de ander in Friesland, Drente en Limburg. Eén dezer jongelingen, de vos Winston, van de Stichting Haflingerclub gefokt door G. W. Koops te Odoorn, werd goed gekeurd voor de dekdienst 1965. De ove rige konden geen genade vinden in de ogen der jury. Eèn vierjarige, ook van de Haflinger club, gefokt door L. van Schijndel te Maren, werd, evenals vorig jaar, goed gekeurd en als nummer K8 opgenomen in het keurstamboek. Mooie verschij ning! Verder werden weer goedgekeurd voor de dekdienst in 1965 diverse uit Oosten rijk geïmporteerde hengsten: de acht jarige Welkom van G. J. Toonen te Ma ren; de zevenjarige Nobel van W. M. Osens en Zonen te Mill; de zevenjarige Waaghals van de firma F. Dekker te Axel (11 januari te Slootdorp N.H. ge keurd); de zevenjarige Monarch van D. J. Lindenbergh te Emmeloord (13 ja nuari in Emmeloord goedgekeurd) en de vijfjarige Student van R. J. Lents te Ze venaar (14 januari in Zevenaar goedge keurd). (Van een onzer verslaggevers) BREDA Louis Toebosch uit Breda is met ingang van 1 februari benoemd tot directeur van het Brabants Conser vatorium. Jan Claessens uit Weert wordt adjunct-directeur. Daarmee heeft het Brabant Conserva torium voorzien in de vacature, ontstaan door het vertrek van de heer W. Goed hart, die directeur van het Muziekly- ceum te Groningen is geworden, welk lyceum misschien tot een conservato rium wordt uitgebouwd. Woensdag a.s. om elf uur worden de heren Toebosch en Claessens in de aula van het ge bouw der Kath. Leergangen te Tilburg in hun nieuwe functie geïnstalleerd. De heer Toebosch, in 1916 te Maas tricht geboren, heeft gestudeerd aan de Kath. Kerkmuziekschool in Utrecht, het Stedelijk Muzieklyceum in Maastricht en aan het Kon. Conservatorium in Luik. Hij bekleedt vele functies in de Neder landse muziekwereld, die hem als com ponist, dirigent en organist kent. On langs voltooide hij zijn 90ste opus. Hij is o.a. voorzitter van de Kath. Vereni ging van Dirigenten en Organisten. Jan Claessens is een vriend en stu diegenoot van Toebosch. Claessens is eveneens een Limburger (geboren in 1914 te Berg en Terblijt), die aan het Muzieklyceum in Maastricht, het Kon. Conservatorium in Luik en in Den Haag studeerde. Op 14-jarige leeftijd stond de heer Claessens al als dirigent voor de harmonie Concordia in Berg en Terblijt. Behalve de diploma's koordirectie en or kest-directie behaalde hij de m.o.-akte schoolmuziek. Sinds 1945 is hij organist in de dekenale kerk St.-Martinus te Weert sinds 1950 leraar aan het Bra bants Conservatorium. In 1962 werd hij benoemd tot directeur van de muziek school te Weert. (Van onze correspondent) YERSEKE Gistermiddag rond half vijf werd de brandweer gealarmeerd voor een uitslaande brand in de molen van de heer D. Leuschel in de Van Randwijkstraat. Toen de brand werd ontdekt was er niemand in de woning aanwezig. De heer Leuschel was op zee, en zijn vrouw was op bezoek bij haar schoonouders. Met de hulp van omwo nenden en voorbijgangers werd zoveel mogelijk huisraad naar buiten gesleept. Veel kon worden gered, dank zij het feit dat de brand op de bovenverdieping was ontstaan. De brandweer kreeg assistentie van de brandweerkorpsen van Wemel- dinge en Kruiningen, omdat door de harde wind gevaar ontstond voor naast gelegen en tegenoverstaande woningen. De woning brandde geheel uit. De naast gelegen panden kregen veel waterscha de. De heer Leuschel is tegen brand verzekerd. Naar de oorzaak wordt een onderzoek ingesteld. Het gezin heeft bij familie onderdak gevonden. Hansweert: 6.19 en 18.48 uur; Terneu zen: 5.45 en 18.14 uur; Weineldinge 7.16 en 19.40 uur; Vlissingen 5.15 en 17.41 uur. (Van onze correspondent dr. C. Wouters) CANBERRA In een eenvoudig lijstje van Queenslands ahornhout staat op onze lessenaar het Franse spreekwoord: „Alleen de waarheid kwetst". De eerlijkheid gebiedt ons te verklaren, dat dit spreekwoord niet alleen op onze gastheren in dit land van toepassing is, maar dat dit ook geldt voor een hele hoop Nederlanders. Menigmaal wordt de vraag gesteld of men in Australië de waarheid mag zeggen. Dat hangt ervan af: zolang men waarheden zegt die niet kwetsen! Daar zit het hem nu juist in. Zeg als buitenlander bijvoorbeeld dat Sydney een weergaloos mooie haven heeft en men zal U onmiddellijk een moord- vent vinden. Vertelt U verder dat U nog nergens ter wereld een brug hebt gezien, die met zulk een gratie de haven overspant als die welke de binnenstad met Noord-Sydney verbindt en men zal U vragen of U trek hebt in een „drink". althans zeker voor wat de wetenschap Nog nèt kunt u zeggen dat de huis huren u heel hoog voorkomen. Probeer echter niet teveel verder te gaan, want dan krjjgt u de wind van voren: ten minste als u buitenlander bent. Een Amerikaan heeft het zojuist durven be staan te verklaren, dat de Australische vliegen de grootste hinderpalen zijn voor de ontwikkeling van het toerisme in dit land. Men zou best in staat zijn geweest de onverlaat te lynchen als men hem te pakken had gekregen. Maar wij zeg gen: waarom heeft hjj in 's hemels naam niet in één adem met de vliegen de mieren genoemd, de muggen de vlooien, de spinnen en de slangen? Een ander teer punt, dat voorname lijk door Europeanen met een zekere voorlliefde onder de loep wordt geno men, is het onderwijs in Australië en de algemene ontwikkeling van de Austra liërs. Men zal hier vooral goed doen niet al te veel te generaliseren. Paartoe is men licht geneigd, wanneer men be denkt dat men zich in Australië voor namelijk aan één land spiegelt en wel aan Amerika, dat voor Australië zowel het Mekka van alles schijnt te zijn, GOES Om een sterker begrip te wekken voor de strijd van de Zeeuwse visserij, die zich in haar bestaan ernstig belaagd ziet door de uitvoering van de Deltawerken, gaat de Zeeuwse Vereni ging tot Bevordering van de Zeeuwse Visserij belangen morgenavond te Zierik zee een bijeenkomst houden in restaurant Concordia. Het belangrijkste punt is de toespraak, die drs. A. Drinkwaard zal houden over: „Geef ons geen Oosterschel- dedam. Maar wat dan?" Na afloop hier van vertoont drs. Drinkwaard dia's over de Oosterscheldebrug, die hij van com mentaar zal voorzien. KOEWACHT Vrijdagavond a.s. zal de raad Koewacht in openbare verga dering bijeenkomen. De raad begint om half zeven. Op de agenda staat o.m. een bespreking over het wetsontwerp voor de herindeling van de gemeenten in Zeeuwsch-Vlaanderen. Voorts zullen enkele verzoeken om subsidie worden af gehandeld en zal de herziening van het exploitatieplan Kerklaan ter sprake ko- betreft. Kan men de geleerden die uit Amerika in Australië op bezoek komen, allemaal uitgenodigd natuurlijk, bij tientallen op noemen, zij die uit Nederland, Duits land, België, Frankrijk, of Italië kans krijgen het licht van hun kennis over de naar wetenschap dorstende Austra liërs te laten uitstralen, halen heus niet het volle dozijn per jaar. Rept men met een enkel woord over deze anomalie, dan zwijgen de toehoorders in alle talen, zelfs in het Engels en zegt men het nog eens dan worden ze boos en zeggen ze: „Shut up!" Men dient niet uit het oog te ver liezen dat Australiërs niet graag door buitenlanders worden gekapitteld. En toch is er 'n tijd van 't jaar, waarin ook de Australiërs nederig het rebelse hoofd buigen en zwijgend kritiek aanhoren. Dat is wanneer bij de jaarlijkse prijsuitrei king aan de middelbare scholen emi nente persoonlijkheden van de gelegen heid gebruik maken hun gehoor de les te lezen. Wij kunnen ons niet herinneren, dat er ooit op zulke scherpe wijze te keer is gegaan tegen het gebrek aan kennis van de Engelse taal als dit jaar. Professor Hunter van de Universiteit van Sydney heeft het aangedurfd te ver klaren dat er heel veel studenten zijn die niet in staat zijn een behoorlijke brief op te stellen. Hij vond echter geen aanleiding hiervan de leraren-Engels een verwijt te maken. „Van hen wordt het onmogelijke verwacht", zo zeide hij, „na melijk twee liter in een pot van één liter te gieten". Volgens hem wordt er niet genoeg tijd besteed aan de studie van het Engels. „Wat hebben de jonge lui aan de studie van letterkunde, van proza en van gedichten", zo vraagt hij, „wanneer zij blijkens hun schriftelijk werk als ongeletterden moeten worden beschouwd?" Hij had net zo goed kun nen zeggen dat de jongelui gerust wat minder tijd aan sport mogen besteden. Professor Judit Robinson, hoofd van de faculteit van Westeuropese talen aan de universiteit van Nieuw Zuid Wales, blijkt het bij velen verkorven te heb ben door te verklaren dat het feit dat Australische vrouwen intellectueel de minderen zijn van de mannen 'n teken is dat Australië als natie niet rijp is. In India en in Rusland zouden meer dan 80 pet. van de dokters vrouwen zijn. (Van onze correspondent) BRUGGE Door de storm van de jongste dagen werd in de zeedijk van Knokke, niet ver van de Nederlandse grens een gat van dertig meter gesla gen. De brandweer geholpen door vrij willigers begon meteen met de ver sterking van de bedreigde plaats door middel van zandzakken. Het gevaar is geweken en intussen is de Belgische staat begonnen met de herstelling van de met stenen beklede zeedijk. Maar verwondering wekt het feit dat juist dit laatste gedeelte van de zeedijk voor bij het Zoute getroffen werd. Het is het jongste stuk dat in de jaren 1946 - 1949 wérd versterkt en bij de stormramp xah 1953 niet werd aangetast. In Nieuw Zuid Wales is dit percentage slechts U pet. Minder dan 3 pet zijn rechtskundigen 2 pet zijn architecten en minder dan 1 op duizend ingenieur. De vroegere minister-president van Nw.- Zuid Wales sloeg de spijker op de kop door erop te wijzen, dat het mede daar door thans zover is gekomen, dat werk gevers zich genoodzaakt zien geschool de krachten in landen overzee aan te werven. De vraag overtreft verre het aanbod. FOTO De schitterende luchtfoto van Sydney moet u mooi vinden. Zo ja, wel kom in Australië, zo neen houdt uw mond 'dicht, dan is er ook niets aan de hand (Van een onzer verslaggevers) BREDA De anonieme brief waarin een „onbekende" de schuld op zich neemt van de moord op Willem van Nunen uit Goirle blijkt geschreven te zijn door Grada M., de echtgenote van het slachtoffer. Zoals bekend heeft Grada M. reeds, beschuldigd van deze moord, terechtgestaan voor de Bre dase rechtbank. Wegens gebrek aan be wijs moest zij worden vrijgesproken. De officier van justitie te Breda is tegen die vrijspraak in beroep gegaan en hangende het vooronderzoek voor de behandeling in hoger beroep is bij de advocaat van Grada M., mr. P. Lap, te Bergen op Zoom de bovenge noemde brief aangekomen. Daarin nam „een huisvader" de schuld voor de moord op zich. De brief is overhandigd aan het gerech telijk laboratorium in Den Haag en daar hebben schriftkundigen 'n onder zoek naar de herkomst van het schrij ven ingesteld. In hun rapport van dat onderzoek zijn zij zeer positief. Er staat in, dat Grada M. zonder twijfel de brief zelf geschreven heeft. Ten overvloede heeft een speekselonder- zoek uitgewezen dat Grada M. dezelf de bloedgroep heeft als degene die de enveloppe heeft dichtgeplakt, hetgeen een reden te meer is om in haar „au teurschap" te geloven. De officier van justitie te Breda zal van daag het rapport van het gerechte lijk laboratorium doorsturen naar de advocaat-generaal in Den Bosch, te zamen met een aanvullend proces-ver baal. Vermoedelijk begin maart zal de zaak voor het Bossche Hof dienen. OOSBURG Du Commerce: Gezinsdag N.C.B, De Eenhoorn: 20 uur Verg. winkeliers vereniging. K.V.O.: 20.15 uur De schending van Lucretia. HULST Bioscoopgebouw: 20 uur Irma la Douce 18 jaar. TERNEUZEN Luxor: 20 uur Tussen Shanghai en St.- Paiuli. 14 j. KOEWACHT R. Clapdorp: 19.30 uur Schietinig. GOES Prins van Oranje: 20 uur Toneeluitvoe ring door „Theater". HANSWEERT Zeelandia: 20 uur Uitvoering „Schelde- galm". ST.-JANSTEEN Raadzaal: 16 uur Raadsvergadering. HULST Bioscoopgebouw: 20 uur Irma la Douce. 18 jaar. ANTWERPEN K.V.O.: 20.15 uur Het geheim huwelijk-

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 2