\ge! Nieuwe metaal-cao komt er vóór 1 juli Sluis wil zichzelf zijn en biij ven Toestand Churchill blijft onveranderd iSlfiil ordiger Erhard enthousiast: Duitse hereniging ook nieuw leven ingeblazen Johnson legde eed af „Goed samengaan" IK Jongen bekent aanslag op clieseltrein zei de tuinder Komt er een dienst Dover- Zeebrugge Engeland blijft meedoen aan Concorde-plan 12 iCIALE )PPEN DE STER" n.v. DAGBLAD VOOR ZEELAND 55 Sensatielust ZEDENAFFAIRE BRUGGE NOG OMVANGRIJKER DAN VERWACHT Om het vriespunt M.l.f. kwam niet ter sprake. Irene verrukt over huwelijkscadeau In Tilburg VRACHTWAGEN OVERRIJDT MEISJE (9) Partijen nader tot elkaar Trein verbrijzelt ladderwagen van monteur lOSeJAARGANG No. 24797 Voor God, Koningin en Vaderland, ostbaar emaakt door Engeland baar per ukssamen E. punten. ner 430 en verfprodukten vraagt per 1 maart ant en Zeeland een oon met veel door zijn bij liefst te Bergen op ving. .E. iitie met goede EYK (N.B.). r het vuur teruggaan." W wat later. Wij zullen dan anderen goede nacht wensen irna ik u uw slaapplaat* wijzen. U doet er ver- ïdig aan niet te lang meer te blijven, want morgen n wij al vroeg mijn vallen de Bee-fork inspecteren, ais ree wilt natuurlijk." Uitgave N.V. Uitg. Mij. Neerlandia. DirecteurDrs. W. A. J. M. Harkx. Hoofdredacteur: L. Leijendekker. Redactieraad J. M. A. C. v. Dongen, C. J. v. Hootegem, mr. dr. A. J. J. M. Mes, mr. H. M. L. de Rechter, P. V. M. Vercauteren, L. J. v. 't Westende. Bureau: Breda Reigerstraat 16 lel. 22341 (5 lijnen). Postgiro 1114111 D O N D ERDAG 21 JANUARI 1963 Abonnementsprijs 9,75 per kwartaal, excl. 0,25 incasso; 11,85 per post excl. 0,50 incasso; 0,75 per week. Prijs van buitenlandse abonnementen op aanvraag. Losse nummers 15 cent. Advertentieprijs voor de gehele oplage 0,45 per mm. Bij contract aanzien lijke reductie. Volledige tarieven en Algemene Voorwaarden worden op aanvraag gaarne verstrekt. Bureau voor de Zeeuwse eilanden: GOES, Klokstraat 1 telefoon 6252 Bureau voor Zeeuwsch-Vlaanderen: Hulst, Steenstraat 14 telefoon 2377 (Bijbureaus: TERNEUZEN: IJsbaanstraat 24 telefoon 2601 OOSTBURo. Nieuwstraat 41 telefoon 2893) EUROPA" KOMT WEER UITHUIZEN Een veertienjarige scholier uit Uithuizen heeft bekend dat hij zondagavond vlak voor het station Uithuizen een houten d warsligger dwars op de spoorrails heeft gelegd. De politie neemt aan dat zucht naar sen satie de beweegreden is geweest. Om half negen zondagavond botste, zoals wij eerder meldden, een diesel- trein, die kort tevoren uit Roodeschool in de richting Groningen was vertrok ken, bij het station Uithuizen op deze dwarsligger. De trein ontspoorde niet. Honderden personen in Uithuizen hebben de politie de laatste dagen moe ten vertellen wat zij zondagavond had den gedaan. Do veertienjarige scholier wist geen bevredigend antwoord te ge ven en viel door de mand. Verband met de andere treinaansla gen op die zondagavond is uit het ver hoor niet gebleken. (Van onze Belgische correspondent) BRUGGE De zedenzaak te Brugge, die onlangs door de bijzondere opspo ringsbrigade var de Belgische rijks wacht werd ontdekt in een jeugdclub huis, is omvangrijker gebleken dan kon worden voorzien. Aanvankelijk wer den, zoals wij eerder meldden, twee personen onder arrest gesteld: de lei der en diens assistent van een zg. folkloregroep, de „Flamingo's". Deze groep werd gevormd door jeugdige personen. De jeugdclub, welker bestaan vele ouders onbekend was, blijkt een trefpunt voor onoorbare praktijken te zijn geweest. Bijna honderd jongens en meisjes van 12 tot 24 jaar zijn en wor den nog ondervraagd. Op de arrestatie van de initiatiefnemers volgden meer aanhoudingen. Enkele zeer jeugdige personen werden ter beschikking ge steld van de kinderrechter. In totaal zijn nu twaalf jongere en oudere per sonen onder aanhoudingsmandaat ge steld. De „organisators" van jeugdclub de „Flamingo's" maakten o.m. jonge meisjes dronken en verleidden de slachtoffers vervolgens. De feiten von den niet alleen plaats in het clubhuis, dat bij een heiberg gelegen is, maar blijkbaar ook elders. Spoedig worden nieuwe arrestaties verwacht. IN NEW YORK is op 70-jarige leeftijd overleden Maurice Pate, directeur van „Unicef", het kinderfonds van de V.N. Hij werd getroffen door een hartaanval. GISTEREN HEEFT een sneeuwstorm het grootste deel van Engeland en Wales geteisterd. Het verkeer onder vond veel hinder. UIT EEN villa te Bussum zijn drie aL bums met kostbare postzegels ter waar de van 16.000 gulden gestolen. ZES PATERS hebben bij een verkeers ongeval bij het Italiaanse plaatsje Bra het leven verloren. OP WEG van school naar huis is dc 5-jarige Henk Weijers door een vracht auto overreden en korte tijd latei- overleden. INDONESIË zal, naar gisteren officieel werd meegedeeld, op 1 maart definitief uit de Verenigde Naties treden. IN DEN HAAG is op 85-jarige leeftijd overleden de oud-toneelspeelster Anna Sluij ter-van der Lugt. FRED EMMER, redacteur bij de jour- taaldienst van de N.T.S., is gisteren zwaar gewond geraakt bij een ver- _kggrsongeluk. Weersverwachting, meegedeeld door het K.N.M.I., geldig tot vanavond.' Veranderlijke bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Over wegend zwakke wind tussen oost en noord. Temperatuur om het vries punt. Vandaag: zon onder 17.08 uur. Maan op 22.24 uur. Morgen: zon op 8.35 uur. Maan onder 1117 uur. OP GANG RAMBOUILLET Na afloop van het Frans-Duitse overleg, dat op het Franse kasteel Rambouillet heeft plaatsgevonden tussen president Charles de Gaulle en bondskanselier Ludwig Erhard, hebben beiden laten weten dat zij pogingen zullen doen het gesprek over een politieke eenwording van Europa weer op gang te brengen. Daartoe zuilen alle ministers van buitenlandse zaken van „de zes" bijeengeroepen worden. Voorts kwam de kwestie van de Duitse hereniging in een gezamenlijk uitgegeven verklaring ter sprake. De beide regeringsleiders kwamen ten aanzien hiervan overeen de Verenigde Staten en Engeland te raadplegen om tot een nieuwe benadering van de Sovjet-Unie te komen. De samenwerking tussen Parijs en Bonn zal verder worden uitgebreid, vooral in het politieke vlak. Het schijnt dat beide politici het pro bleem van Westduitse deelname aan de door de V.S. voorgestelde multilaterale kernmacht (M.L.F.) goeddeels hebben vermeden. Het is bekend dat de rege ring in Bonn ten aanzien van de M.L.F. bijzonder opgetogen is, terwijl De Gaulle zich sterk verzet tegen uitvoe ring van het project. De Gaulle en Erhard hebben in de beslotenheid van het middeleeuwse kasteel Rambouillet, dat bijna 50 kilo meter ten zuidwesten van Parijs ligt, in de afgelopen twee dagen vier ge sprekken gevoerd, waarbij alleen twee tolken aanwezig waren. Na afloop van het persoonlijk over leg tussen beide regeringsleiders vond een twee uur durende plenaire verga dering plaats, waarin ook de Franse premier Pompidou, de beide ministers van buitenlandse zaken en de overige leden van de Franse en Duitse delega tie deelnamen. Het Frans-Duitse vriendschapsverdrag, dat nu twee jaar bestaat en in de afgelopen periode door allerlei meningsverschillen flink was ingedeukt, herkreeg echter zijn glans in de gesprekken onder vier ogen, die vooral bondskanselier Erhard bijzonder blijmoedig hebben gestemd. Bij zijn vertrek uit Parijs toonde Erhard zich bijzonder in zijn schik met de bereikte resultaten. Ook bij zijn aankomst in Bonn was hij bijzonder optimistisch. Hij verklaarde dat „ook president De Gaulle ervan overtuigd is dat het een goed samengaan was". Spoedig na aankomst in de Westduit se hoofdstad zond Erhard De Gaulle WASHINGTON President Lyndon Johnson heeft gisteren tijdens een in drukwekkende installatieplechtigheid zijn eerste volle ambtstermijn van vier jaar aanvaard. Na zijn eedsaflegging hield hij een toespraak, waarin hij be zwoer dat „deze generatie" de armoede en onrechtvaardigheid op deze wereld zal uitroeien. Voor een uitvoerig ver slag verwijzen wij naar pagina 7. een telegram, waarin hij de Franse pre sident dankte voor de „bijzonder war me ontvangst" en de prettige sfeer, waarin het gesprek tussen hen beiden was verlopen. Hij voegde eraan toe te geloven dat „wij belangrijke stappen hebben gedaan in de richting van nau we samenwerking tussen Duitsland en Frankrijk, de eenwording van Europa en de vooruitgang van de vrije we reld", aldus het telegram. De overeenstemming die hij met De Gaulle bereikte inzake een nieuwe po ging de Sovjet-Unie te benaderen ter hereniging van Duitsland, is voor Er hard, in het jaar van de verkiezingen, precies wat hij zocht. Bepaald werd echter dat stappen in deze richting eerst met de Verenigde Staten en Engeland besproken zullen moeten worden en hereniging van de beide Duitslanden uiteindelijk een zaak blijft die in laatste instantie toch be slist zal moeten worden door de vier bezettingsmogendheden, t.w. Frankrijk, de Verenigde Staten, Engeland en de Sovjet-Unie. Plaats en tijd voor dergelijk over leg werden nog niet bepaald. Een Westduiise woordvoerder ver klaarde dat „het Westduitse volk en de regering in Bonn graag zullen deelne men aan de planning van de nucleaire politiek en aan de strategie". De Franse woordvoerder zei dat Duitsland gerechtigd is om aan de M.L.F. deel te nemen. MADRID Prinses Irene en prins Carlos waren enthousiast over het Ne derlandse trouwcadeau dat hun gisteren avond in hun flat in Madrid symbolisch werd overhandigd. Symbool van de „Oudhollandse eetkamer" vormden twee kostbare miniaturen, portretten van prins Willem de Zwijger op 34-jari- ge leeftijd en van zijn eerste gemalin Anna van Buuren, gravin van Egmont. Op de foto de verschillende gaven van het Nederlandse volk aan prinses Irene en prins Carlos. De Oudhollandse balpoottafel van palissanderhout uit 1680 met enkele van de twaalf daarbij vervaardigde stoelen naar het model uit 1600 met notehout met bekleding van „Velours d'Utrecht". Aan de wand een gobelin uit de 19e eeuw, genaamd „Verdure", van 2.80 bij 2.80 meter. Bo ven de tafel een Oudhollandse gegoten koperen kroon. Op de achtergrond links een Amsterdams worlelnoten staand horloge (tweede helft 18e eeuw) met volledige kalender, gesig neerd Jan Hcnkels. Tegen de muur rechts een eikehouten Oudhollandse kist (1680) versierd met „kariatiden". TILBURG De negenjarige Lilian van Poppelen is gistermiddag op de Ringbaan Oost in Tilburg om het leven gekomen toen zij door een passerende vrachtauto werd overreden. Het meisje, dat op de Ringbaan fietste, werd eerst geraakt door de vrachtauto. Zij kwam te vallen en geraakte onder een van de achterwielen. De wagen reed door. De politie acht het mogelijk, dat de chauffeur niets van het ongeluk heeft gemerkt. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Er is nog geen nieuwe c.a.o. voor de metaalindustrie, m een hernieuwd gesprek heeft gisteroch tend na het afbreken van de onder handelingen enige tyd geleden werk gevers en werknemers wel weer zo ver tot elkaar gebracht, dat de onderhande lingen zullen worden heropend. Par tyen hebben afgesproken dat de nieu we c.a.o. uiterlijk op 1 juli a.s. tot stand moet zijn gekomen. Gestreefd wordt naar een looptijd van de nieuwe c.a.o. van langer dan een jaar. Daarbij zal een nader overeen te komen wijziging van de huidige ver deling van de ziekengeldpremie plaats vinden. Het is de bedoeling te komen tot een c.a.o. van een gewijzigde structuur, welke een op elkaar afstemmen van de arbeidsvoorwaarden voor handarbei ders en beambten mogelijk zal maken. In verband met het voorgaande zal wor- (Advertentie) Ik kweek de groenten van California's groentesoep. Denk niet dat ze daar de bloemkolen, de sperciebonen, de preien en wat al niet, zo maar in de soep verwerken. O nee, die worden heel zorgvuldig op kwaliteit bekeken. Totnutoe zei California „ja" tegen al mijn groente. Nou dan ben ik de béste groentekweker van Nederland (Van een onzer verslaggevers) SLUIS Het tweede herindelingsvoorstel van G.S., dat voorziet in een opname van de stad Sluis in de nieuwe gemeente Aardenburg, heeft heftige reactie aan de Sluizenaars ontlokt- In de nacht van dins- woensdag hebben talrijke „Strijders voor Sluise zelfstandig- heid in dc gehele gemeente op overduidelijke wijze hun standpunt aan het licht gebfacht. Bijna op dezelfde manier als hun zuiderburen dat zouden gedaan hebben, werden spandoeken opgehangen en leuzen op muren, straten en trottoirs gekalkt. Met schreeuwende letters verkon digde het hordes van het Belfort, dat Sluis voor de Sluizenaars moet blijven, terwijl autobanden sporen trokken in „Sluis Eén" en „Sluis niet bij Aardenburg". De gemoederen moeten bijzonder verhit zijn ge weest, want de kalkletters verkondigden ook dat samenvoeging met het Belgische gehucht Lapscheure verre de voorkeur verdient boven die met Aardenburg, in welke gemeente het opmerkelijk rustig blijft. dagavond een oijeenkomst voor alle meerderjarige Sluizenaars in het stad- huis was belegd. Punt van discussie: voorgestelde samenvoeging van Sluis bij Aardenburg. Burgemeester van Hootegem kon in zijn kwaliteit van voorzitter van de plaatselijke V.V.V. 300 meerderjarige vertegenwoordigers van de 2700 'inwo ners verwelkomen en hun op het hart drukken dat het hier bepaald geen pro- Burgemeester P. F. van Hootegem van Sluis kan deze spontane reactie wel waarderen. Desgevraagd vertelde hij ons dat over de manier van uiting misschien te discussiëren valt. „Het zit ze nogal hoog die samenvoeging, ze houden van zelfstandigheid", zei de burgervader. De reactie van de bevolking is gekomen, onmiddellijk nadat de plaatselijke V.V.V., waarvan de burgemeester voor zitter is, bekendmaakte dat voor woens- testvergadering betrof. „De bijeenkomst is belegd om op waardige wijze uit drukking te geven aan ons gevoelen be treffende het al of niet zijn van Sluis als zelfstandige gemeente. We moeten de zaak nuchter bekijken en ontdoen van alle franje", zei de burgemeester, die met het laatste doelde op de ge kalkte suggestie van inlijving bij Lap scheure. Met grote nadruk wees hij op de noodzaak dat in de komende periode Sluis als één man achter de gemeente raad moet staan, en dat het uitgangs punt van alle beraadslagingen moet zijn de zelfstandigheid van de gemeente. „De restauratie van het Belfort en de goed keuring van de winkelsluitingswet in onze gemeente, zijn verkregen door het optreden van Sluis als een geheel. Laat dat ook bij deze moeilijke zaak zo zijn", aldus de burgervader. Namens de V.V.V. deed hij de aanwezigen de suggestie aan de hand een actiecomité op te richten, dat als schakel tussen alle groeperingen moet fungeren. Weinig tijd kostte het een comité te vormen. Het is als volgt samengesteld: voorzitter R. Grahame, secretaris A. v. Beyterveldt, en leden: J. du Fossé, H. Havers. Ach. v. Damme, A. Bogaert, P. de Brock, A. Baas, A. v. Hoorickx, namens het buurtschap Heil- le, en C. v. d. Plasse namens St.-Anna ter Muiden. (ZIE VERVOLG PAG. 3) den gestreefd naar een aangepaste structuur van het overleg in de me taalindustrie. De partijen kwamen ook nog overeen dat zij de bevoegde instan ties zullen verzoeken voor de over gangsperiode de regeling van arbeids voorwaarden in de metaalindustrie te rekenen van 1 januari jl. af zodanig te wijzigen, dat de in de regeling opge nomen gemiddelde uurlonen zullen worden verhoogd met 21 cent. In deze verhoging zijn begrepen de toelaat bare loonkostenstijging krachtens het akkoord in de Stichting van de Arbeid (3 pet.), de compensatie voor de ho gere a.o.w.-premie krachtens de alge mene loonmaatregel (2 pet.) en de in 1964 reeds geopende mogelijkheid tot ondernemingsgewijze differentiatie van ten hoogste 4 pet. Niet alle metaalar beiders zullen dus de 21 cent volledig krijgen, met hame zij niet die (in 400 ondernemingen) reeds profiteren van de mogelijkheid tot ondernemingsge wijze differentiatie. Wel geldt deze 21 cent voor alle gemeen teklassen. Met opzet is geen percentage genoemd voor een loonsverhoging. Voorts zou in de wijziging van de ar beidsvoorwaarden ook nog moeten worden opgenomen een individuele ga rantie voor een minimuminkomen van 110 gulden per week. Partijen hebben elkaar verder plechtig beloofd dat zij zich zullen beijveren de overlegorganen in de ondernemingen normaal ce laten functioneren, terwijl zij er ook naar zullen streven de arbeidsrust in de be drijfstak te handhaven. Met name za kendie een onderdeel uitmaken van de bij de onderhandelingen over de vernieuwing van de c.a.o. te bespreken punten, zullen, hangende de onderhan delingen, niet bij de ondernemingen aan de orde worden gesteld. (Van onze Belgische correspondent) BRUGGE Per 1 maart a.s. zal te Zeebrugge vrijwel geen munitie meer worden gelost. Het maximum is gesteld op 250 of in sommige gevallen 500 ton. Dit betekent het ophouden van de mu nitiefabriek van Zeebrugge. die in de laatste jaren zeer sterk was toegeno men. Het betekent tevens een belang rijke vermindering van inkomsten voor de haven van Zeebrugge. Men vroeg zich daarom in Zeebrug ge af waarom de maatschappij der zeevaartinrichtingen deze maatregel nam, omdat zij zelf enige jaren ge leden sterk aangedrongen heeft om meer munitieschepen in Zeebrugge te laten lossen. De oplossing is vrij eenvoudig: Brug ge (Zeebruggewil kost wat kost een scheepvaartverbinding met Dover ver krijgen door middel van zgn. auto ferry's. De Britse maatschappij die zich voor een dergelijke (dagelijkse) dienst interesseert, meent dat reeds in het komende seizoen tenminste 80.000 Brit se vakantiegangers zo naar België zou den kunnen worden gebracht en in 1966 een kwart miljoen. Een dergelijke toe- ristenstroom via Brugge zou van het allergrootste belang zijn voor zowel de badplaatsen vlakbij Brugge (Blanken- berge en Knokke) als voor Brugge zelf en Zeeuwsch-Vlaanderen. Nu komen vrijwel alle Britse vakan tiegangers te Oostende aan per mail boot van een Belgische staatsdienst. Het spreekt vanzelf dat deze maat schappij krachtig protesteert, maar de groep die strijdt voor een dienst Do- ver-Zeebrugge heeft niemand minder dan de voorzitter van het parlement, oud-eersteminister A. van den Akker, voor haar karretje gespannen. Verder ging het gerucht dat Vlissin- gen nu zou proberen de munitie-ont schepingen te krijgen. Havendirecteur F. Mijs sprak dit met klem tegen. ROTTERDAM Arie Mul, een 38- jarige spoorwegmonteur uit Gouda, heeft gisteren een hoogst onaangenaam avontuur beleefd, toen hij bezig was met een karwei aan de. bovenleiding van de lijn Maassluis - Hoek van Hol land. Om even over elf versplinterde de Austria-express, die met een snel heid van 120 km/u uit de richting Maassluis kwam aanrijden, de ladder wagen, waarop hij zat. Dat gebeurde luttele seconden nadat de monteur de top van de ladder met een noodsprong had kunnen verlaten en daarbij een arm en een been brak. De monteur en zijn collega waren aan het werk op een plaats waar het uit zicht over de spoorbaan vrij moeilijk is. Ruim zevenhonderd meter ervoor ligt namelijk een bocht. Toen de col lega de trein met grote snelheid door de bocht zag komen, was er te weinig tijd voor de monteur boven om op de gebruikelijke wijze naar beneden te komen. De twee spoorwegmensen wer den verrast door het feit dat de trein op het linkerspoor naderde, waarop zij aan het werk waren. De Nederlandse Spoorwegen menen dat de twee mannen nooit verrast had den mogen zijn door de komst van de Austria-express. Zij kennen dit baan vak maar al te goed. Dat de trein op het linkerspoor naderde was volkomen normaal, aldus de N.S. Men voegt daar nog aan toe dat het tweetal in het be zit moet zijn geweest van een dienst regeling. (Van onze Londense correspondent) LONDEN De 90-jarige sir Win ston Churchill sliep gisteren rustig, ter wijl zijn buitengewoon sterk hart bleef vechten voor zijn leven. Churchills 82- jarige vriend en lijfarts, lord Moran, kwam hem 's morgens weer onderzoe ken. Daarna werd het twaalfde medi sche bulletin doorgegeven aan de pers bureaus. Het zei eenvoudig: „Er valt weinig te melden. De rusteloosheid is verdwenen en sir Winston heeft geheel de nacht en vanochtend vredig gesla pen". Nadien verklaarde lord Moran, toen hij naar huis teruggekeerd was: „De toestand van sir Winston is ongewij zigd gebleven". Om 5 uur 's middags verscheen lord Moran echter onverwacht terug in Hyde Park Gate. Hij bleef ongeveer drie kwartier bij sir Winston. Een half uur later verklaarde Churchills secre taris dat er geen communiqué gepubli ceerd werd, omdat daarvoor geen aan leiding was. De hartspecialist dr. Harley Williams leverde het volgende commentaar op sir Winstons ziekte. „Bij een man met Churchills buitengewone vitaliteit is hetgeen het bulletin ons meedeelt, in zekere mate wat wij mogen verwach ten. Hij bezit een enorm weerstands vermogen. maar toch denk ik dat het onmogelijk is op een goed verloop te rekenen". Van zijn kant verklaarde een zegs man van de Britse medische vereni ging: „Al wat men kan zeggen is, dat op het ogenblik geen verslechtering waar te nemen valt. Bij een persoon van Churchills leeftijd zou deze toe stand weken en zelfs maanden kunnen aanslepen. Maar dit is uiterst moeilijk te voorspellen". In bepaalde omstandigheden, aldus deskundigen, kan de ziekte van sir Winston een zeer langdurige coma ver oorzaken. Lord Hives, gewezen voor zitter van de raad van beheer van de befaamde firma Rolls-Royce, ligt reeds bijna twee jaar in een coma in een Londens hospitaal. Hij is 79 jaar en werd in maart 1963 getroffen door een hersentrombose, de kwaal die sir Win ston verleden vrijdag overkwam. Gisteren lag de smalle, doodlopende straat, waarin Churchill woont, bijna volledig verlaten. Lady Churchill heeft de reporters verzocht zich terug te trekken. Zij hielden zich daarom op af stand aan de ingang van Hyde Park Gate. Montague Browne, de persoon lijke secretaris van sir Winston, kwam de journalisten bedanken voor de snel heid waarmee zij gevolg gegeven heb ben aan het verzoek van lady Churchill. Hij verklaarde dat de 79-ja- rige echtgenote van sir Winston „diep getroffen" was. Volgens functionarissen in Parijs en Washington zullen president De Gaulle en president Johnson in geval van overlijden van sir Winston, naar Lon den gaan om de uitvaart bij te wonen. LONDEN Do Britse premier Wil son heeft de Franse regering doen we ten dat Engeland besloten heeft 7.(jn verplichtingen na te komen op grond van het Frans-Britse verdrag aangaan de het Concorde-project. Dit heeft de Britse minister van luchtvaart, Roy Jenkins, gisteren in het Lagerhuis be kendgemaakt. De Blitse regering blijft echter een beetje sceptisch t.a.v. de financiële en economische aspecten van het project Het volledige project wordt op het ogenblik op 350 miljoen pond sterling geraamd, hetgeen 20 percent meer is dan bij het tekenen van de overeen komst was bepaald. In de komende maanden zal met Frankrijk gesproken worden over een gedetailleerd program van ontwikke ling en produktie.

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 1