Japanse scheepsbouwers zijn 20 procent goedkoper Bezorgd Westen is markt kwijtgeraakt I GEEN „GOEDKOPE ARBEID": EFFICIENCY! Grote dreiging Landbouwschap wil geen verandering tarweprijs Rapport Verdam bevat waardevolle suggesties Hoofdlondsen zeer kalm Miljoenorder van Rwanda Philips voor Amsterdamse Effectenbeurs ZECH-NENNTWICH VOOR RECHTER VOORSTEL AAN MINISTER: Uitbreiding areaal voor suikerbieten geadviseerd TEELTPREMIE BOAC hoopt op besparingen SNEL VERLICHTING VAN VERKOUDHEID EN GRIEP Onbeperkte invoer van peren in Zwitserland COMMENTAAR WERKGEVERS: Ned. Franse Bank overgenomen MARKTEN WATERSTANDEN Bejaarden voor „een koopje op vakantie Kwart miljoen werknemers bij Philips t 14 11 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 21 JANUARI 1965 11 TOKIO Voor de Europese scheepsbouwers komt er uit het oosten zeer zwaar weer opzetten dat voor hen wel eens catastrofale gevolgen zou kunnen hebben. Deze onheilspellende dreiging wordt veroorzaakt door de Japanse scheepsbouwindustrie die in staat is schepen te leveren tegen prijzen die minstens 20 procent lager liggen dan die in Europa. Het aantal orders dat Japanse scheepswerven ontvangen vormt ten gevolge hiervan een unicum in de wereldgeschiedenis. Een voorbeeld van deze machts positie speelde zich tijdens de eerste dagen van dit jaar af toen het Britse scheepsmakelaarskantoor C. M. Lemos and Co Ltd. bekendmaakte dat het bij Isjikawajima-Harima in Japan voor een bedrag van 100 miljoen dollar een order had geplaatst voor de bouw van 12 schepen. Deze order bij de op één na grootste scheepswerf van Japan, komt op hetzelfde moment dat niet alleen in Groot-Brittannië, maar in geheel Europa werven om op drachten zitten te schreeuwen. verdeling van orders over verschil lende werven zodat de grootste doel matigheid wordt verkregen. De bouw wordt gefinancierd op ba sis van een rentevoet die kan concur reren met die welke de Europese wer ven moeten betalen, maar die drie tot vijf procent lager ligt dan bij nor male commerciële leningen in Japan. Het meest zorgelijke aspect van de hele ontwikkeling is voor Europa niet zo zeer de lage prijs der Japanse schepen, maar het feit dat de Japanse werven met behulp van de overheid een bijna perfect bouwsysteem hebben uitgedacht dat begint met geld, talent en grondstoffen en vervolgens via fi nanciering en verkoop bijna zonder ha peringen verloopt. Japan is echter niet van plan dit systeem tot zijn scheepsbouw te beper ken, het past bij iedere industrie waar het zich opwerpt (staal, textiel, machi nes, elektronika en plastic) hetzelfde systeem toe. Nu de scheepsbouw de eerste industrie is waarin Japan een dominerende positie heeft kunnen ver werven, zal er ernstig rekening mee moeten worden gehouden dat er nog meer zwaar weer uit het oosten op til Italië en Duitsland hebben al aange kondigd dat het voor hen onmogelijk is net de Japanse scheepsbouw te con- p-curreren. In Engeland hebben geduren de de laatste drie maanden zeker een [zestal belangrijke scheepsbouwers een Jberoep gedaan op de regering om aan de Japanse „dreiging" een halt toe te "roepen. u De Britse onderminister van handel j en industrie Roy Mason, die naar Ja pan is gegaan, ging er op Japanse wer- Iven de werkmethoden vergelijken met ||die in eigen land. Voor zijn vertrek be zocht Mason een groot aantal Britse wer- ven. In Brussel werken deskundigen van de Fe E.G. koortsachtig aan een rapport dat aanbevelingen moet doen voor een ge zamenlijke actie om vele Europese scheepswerven van de ondergang te red den. Binnenkort zal het rapport aan de [ministerraad van de E.E.G. worden I voorgelegd. I In Genève bestuderën twee comités van de uit 22 leden bestaande organi satie voor economische samenwerking [en ontwikkeling (OESO), waarvan on langs ook Japan lid is geworden, de [problemen der Europese scheepsbou- wers en stellen zij 'n onderzoek in naar [het Japanse systeem van „overheidsbe- moeiing" voor de bouw van schepen die bestemd zijn voor de export. Vijftien jaar geleden bestond er nog i geen Japanse scheepsbouwindustrie, van daag domineert zij de wereld. In 1963 accepteerde Japan voor een totaal van 5,3 miljoen ton aan opdrachten voor de bouw van zeeschepen, 4,4 miljoen ton I hiervan was bestemd voor het buiten- j land. De cijfers voor 1964 zullen naar wordt verwacht te zien geven dat 2,5 miljoen ton aan scheepsruimte voor het buitenland is gebouwd, terwijl Japan [voor eigen gebruik 1,5 miljoen ton liet bouwen. Japan neemt ongeveer 40 pro- I cent van alle scheepsbouw ter wereld [[voor zijn rekening. Het produceert meer scheepstonnage j dan alle Westeuropese werven tezamen en drie maal zoveel als Engeland alleen. Het land van de rijzende zon bouwt tien maal zoveel scheepsruimte als de Ver enigde Staten, waar de kosten zo schrik barend hoog liggen dat de regering met subsidies van 40 tot 50 procent moet j bijspringen om aan dp eigen behoefte te kunnen blijven volaoen. Terwijl in Japan de bouworders bin- I nenstromen nemen zij in Europa in snel tempo af. In Groot-Brittannië en in vele [andere Europese landen is niet meer dan 2/3 van de scheepsbouwcapaciteit in bedrijf. Sinds 1957 is het aandeel in I de wereldscheepsbouw der zes E.E.G.- landen van 38 procent teruggelopen tot j 20 procent, terwijl het aantal werkne- j mers in deze industrie sinds dat jaar met 15 procent is afgenomen. Slechts in Nederland waar men bij tijds van scheepsbouw tot reparatie van schepen is overgegaan, is het aantal I werknemers nagenoeg gelijk gebleven. I Bovenstaande cijfers zijn niet allees I voor de scheepsbouwers dezer landen alarmerend maar in niet mindere ma- te voor hun regeringen. Japan is na melijk om meer dan één reden in staat |voor zulke lage prijzen te werken. II Indien het slechts om een enkele oor- I za j k-v- subsidies zou gaan, dan zouden de Europese landen de inter- I nationale garanties die zij de laatste 20 jaar ter bescherming van de vrije d wereldhandel zijn aangegaan, kunnen K omzeilen door een politieke barrière op te werpen tegen de Japanse concur rentie. Over de kundigheid van de Japanners om schepen te bouwen kan men ech ter niet een, twee, drie heen stappen. De Japanse scheepsbouw getuigt na melijk van een uiterst logische en zeer efficiënte oplossing van het probleem der industriële produktie. Het is waar dat de overheid veel jJ heeft bijgedragen tot de totstandkoming van het Japanse produktiesysteem, ,-J maar deze overheidsbemoeiing blijft ze il ker binnen de regels van het interna- tionale ,,fair play". Japanse schepen zijn goedkoper om- dat: Zij sneller worden gebouwd en de gosten per ton daarom lager zijn. Ai Men bouwt in grotere bouwprogram ma's, waardoor de prijzen van ma teriaal en de onderdelen lager komen te liggen. L>e bouw is gestandaardiseerd, waar door wordt bespaard op onderdelen. Zij eenvoudig beter ontworpen zijn, waardoor bij een gelijkblijvend tonna ge met minder staal en kleinere mo toren kan worden volstaan terwijl aan snelheid en capaciteit niet wordt in geboet. I -".Het werk zo efficiënt is ingedeeld dat, ofschoon de lonen in Japan niet veel lager liggen dan in Europa de kosten per ton lager kunnen worden gehouden. De arbeiders niet worden geplaagd door problemen tussen verschillende vakbonden. welke op Europese scheepswerven zo dikwijls voorkomen. Zij worden gebouwd volgens een door de overheid ontworpen program dat niet berust op subsidies, maar op DEN HAAG Het Landbouwschap heeft minister Biesheuvel voor gesteld, voor het oogstjaar 1965-1966 de tarweprijs ongewijzigd te hand haven door de drempelprjjs vast te stellen op 38.- en de interventie prijs op ƒ37,75 per honderd kilogram. In de staffelregeling zou een kleine wijziging kunnen worden aangebracht. Ten aanzien van de voergranen heeft het landbouwschap voorgesteld, de prij zen met ongeveer f 2 per honderd kg te verhogen. Dit kan volgens het schap worden bereikt door de eindprijzen voor het seizoen 1964-1965 met dertig cent te verhogen en vervolgens de zgn. staf fel (gedurende een deel van het jaar maandelijks toegepaste verhoging in verband met opslagkosten e.d.) door te laten lopen. Voor rogge is daarboven nog een extra-verhoging bepleit van dertig cent per honderd kg. Het landbouwschap meent dat de prijs van suikerbieten op f 65 per ton dient te worden gehandhaafd, het acht verdere uitbreiding van het areaal ge wenst en verantwoord. Voor vlas wil het landbouwschap een verdergaande subsidie dan de laatste jaren het geval was. Het stelt voor, boven de bestaande verwerkingstoeslag ook een teeltpremie te verlenen. De in Nederland te verlenen subsidie zou dan ongeveer even hoog kunnen worden ge steld als in België en ca. f 160 over alle hectares vlas kunnen bedragen. Voortzetting van de via heffingen door het bedrijfsleven zelf gefinancier de garantieregeling voor pootaardappe- len acht het landbouwschap gewenst. LONDEN De BOAC (British Over- seas Airways Corp.) hoopt dit jaar niet minder dan een miljoen pond te bespa ren door een nieuw driejarig contract voor brandstofbevoorrading van haar vliegtuigen over de gehele wereld. Shell, die al meer dan dertig jaar de meeste viiegtuigbenzine evert, zal ook nu de grootste leverancier blijven, doch het aantal vliegvelden waar 'brandstof wordt geleverd door BP, Caltex en Esso zal worden vergroot. Met het oog op de grote verliezen in 1963 en 1964 zijn deze areaal- en ex portheffingen verhoogd tot f 150 per hectare en f 0,75 per honderd kg. Het landbouwschap rekent erop, in de toe komst de in het kader van deze ga rantieregeling aangegane schulden en verplichtingen te kunnen afwikkelen en heeft daarvoor eveneens de medewer king van de minister gevraagd. De prijs van koolzaad, een produkt waarvoor in Nederland thans geen ga rantieregeling bestaat, dient volgens het landbouwschap voor oogst 1966 te worden vastgesteld op f 65 per honderd kg. Het landbouwschap acht het wat de granen betreft niet mogelijk om, even als in voorgaande jaren, uit te gaan van de te verwachten netto-kostenstij gingen, aangezien de besluiten inzake het gemeenschappelijk E.E.G.-prijspeil onvoldoende ruimte bieden voor het op vangen van kostenstijgingen en voor een compensatie van de verlaging van de graantoeslag lichte gronden. Uitbreiding van het suikerbietenare aal acht men op grond van verschil lende motieven gewenst: intensief ge bruik maken van de produktiemogelijk- heden van onze landbouw en van het uitstekend geoutilleerde verwerkings apparaat, dekken van binnenlandse be hoefte bij gemiddelde opbrengst, reke ning houden met E.E.G-ontwikkeling. De vorig jaar uit een Westduitse gevangenis ontsnapte voormalige SS- officier Hans Walter Zech-Nenntwich staat momenteel terecht voor een rechtbank in Braunsweig. De foto toont hem met zyn ex-verloofde Margrit Steinheuer, die hem by zyn ontvluchting behulpzaam was. NABEURSKOERSEN Telefonisch avondverkeer AKU. Hoogovens 545 gb547 gl. Kon. Olie 159.50 gb—159.70. Philips 153.30—153.70 gl, Unilever 137.70-137.80. HILVERSUM Tijdens een korte plechtigheid in het hoofdkantoor van Philips' Telecommunicatie Industrie is gistermorgen een contract ter waarde van enige miljoenen guldens voor de levering van een modern telecommuni- catie-net aan de centraal-Afrikaanse re publiek Rwanda ondertekend. Voor Rwanda gelegen tussen Kon go en Tanganjika met drie miljoen in woners vond de ondertekening plaats door de ambassadeur van Rwanda te Brussel Augustin Munyaneza. Het telecommunicatie-net zal bestaan uit vijf automatische telefooncentrales met bijbehorende kabelsystemen, on derling d.m.v. 300 w.h.f. radio-telefonie- zenders met elkaar verbonden. (Advertentie) Dank zij Togal. Helpt snel-afdoende bij griep, verkoudheid, hoofdpijn, migraine, spit, reumatische pijnen. Met Togal in huis: gelukkiger leven. Zonder zorg voor gezondheid. Bij apoth./drog. TOGAL 0.95; —40, ».s». 15—16, 60 12—13, III grof 12—16, Goud reinette I 85 3536, 80 3435, 75 29 30. 70 21—22, 65 17—18, II 85 23—24, 80 24—25 75 22—23, 70 21—22, 65 12—16, III grof 14—15, III fijn doordr. Peren: Conference DEN HAAG De Zwitserse autori- 7L 65 67—68^60 teiten hebben bekendgemaakt, dat met ingang van 31 januari de invoer van peren in dit land onbeperkt aal mogen plaatsvinden. Of er vanuit ons land peren naar Zwitserland zullen gaan valt nog moei lijk te zeggen want de voorraden in ons land zijn niet bijzonder groot meer en er is reeds verschillende weken een grote vraag naar de goede kwaliteiten Nederlandse peren, vooral van West- Duitsland en Engeland, Ook vindt regel matig export naar Ierland en Noorwe gen plaats. De prijzen van de Nederlandse peren, die in koelhuizen zijn bewaard, zijn de laatste tijd dan ook flink aangetrokken. DEN HAAG Op het rapport „her ziening van het ondernemingsrecht" van de staatscommissie-Verdam, ver strekte de heer H. J. de Koster, alge meen voorzitter van het Verbond van Nederlandse Werkgevers, een persoon lijk commentaar. Hij vraagt zich o.m. af, of het nuttig en nodig is dat alle in het rapport aangeroerde punten wet telijk worden geregeld. Ten aanzien van het hoofdstuk over de ondernemingsraad merkt hij op, dat het naast weinig aan sprekende voorstellen een aantal sugges ties bevat, die nadere en ernstige over weging verdienen. ,,Niet alle ontwerpen uit het rapport aldus de heer De Koster geven blijk van eenzelfde mate van inzicht in de praktijk van de onderneming. Zo wor den in het hoofdstuk ..enquêterecht maatregelen aanbevolen, die het moge lijk maken dat bijv. op verzoek van een centr. werknemersorganisatie voor zieningen kunnen worden getroffen als schorsing of vernietiging van een be sluit van een orgaan van de vennoot schap, schorsing en ontslag van bestuur ders en commissarissen, of ontbinding AMSTERDAM De Rembours- en Industriebank heeft het gehele aande- lenskapitaal verworven van de Neder lands-Franse bank n.v. in Rotterdam. De bank was al in het bezit van 50 procent der aandelen. Het resterende deel is thans van een Franse groep overgenomen. De vestiging van de Nederlands-Fran se bank zal in Rotterdam blijven als bijkantoor van de Rembours- en Indus triebank. Hiertoe zullen alle verplich tingen van de Nederlands-Franse Bank met ingang van 1 februari overgaan naar de Rembours- en Industriebank. De Rembours- en Industriebank is een filiaal van de grote Franse bank l'Union des Mines-la Henin in Parijs. AMSTERDAM Het Damrak heeft gisteren de vaste stemming voor de inter nationale waarden van de beide voorgaande beursdagen niet verder kunnen voortzetten. Er vond een koersreactie plaats voor de aandelen van deze groep. AKU gaf circa 4 punten prijs tot 526. Hoogovens vijf punten lager op 546. Philips zakte ruim een gulden in tot f 153,80. Hieraan kon het bericht over een order voor Philips uit het buitenland (republiek Rwanda) ter waarde van enkele miljoenen guldens niets veranderen. Unilever hield zich vrij goed staande op f 137,80. doch Kon. Olie was aan de zwakke kant. Dit fonds daalde van f 159,90 tot f 159,30 (f 160,90). Kon. Olie noteerde gisteren in Wall Street een halve dollar lager. De handel in alle hoofdfondsen was zeer kalm. Winstnemingen waren mede oorzaak van de koersdalingen. Men bleef terughoudend met het verstrekken van kooporders. Dit in verband met de mogelijkheid dat Amerika nieuwe maat regelen zal gaan nemen ter beperking van de uitvoer van kapitaal uit de Ver. Staten. Er gaan tevens geruchten dat West-Duitsland het officiële disconto zou gaan verhogen (thans 3 pet.). Gedurende de verdere beursduur bleven de koers fluctuaties binnen nauwe grenzen. Veel veranderingen kwamen er niet meer voor. Aandelen Centrale Suiker Maatschappij moesten een paar puntjes prijs geven. Ook in de scheepvaartsector was het kalm bij een nauwelijks prijshoudende stemming. De leidende cultures gaven geen veranderingen van enige betekenis te zien. De staatsfondsenmarkt was vast op de stellige overtuiging dat de 5.5 pct.- lening, groot f 100 min. a pari van de Bank van Ned. Gemeenten, waarop gisteren werd ingeschreven, zal slagen. De beurs is van mening dat deze lening er „dik" ingaat. Aandelen Van der Grinten werden 25 punten hoger op 1450 geadviseerd. Gisteren werd volstaan met een koers van 1425 bieden, tegen een laatstgedane notering op 1340. Aandelen Ned. Overzeebank lagen iets beter in de markt op het gepubliceerde jaarverslag. In de Amerikaanse sector werden certificaten „The Lehman Corp." ge ïntroduceerd en verhandeld. De prijs per certificaat van tien aandelen was 32 7/8 dollar of circa f 1184. De belangstelling was aan de ruime kant. van de vennootschap. Mogelijkheden als hier bedoeld schieten in het kader van de belangenbescherming der werkne mers hun doel volledig voorbij en hun bestaan alleen reeds zou naar mijn me ning het goed functioneren van de on dernemingen in ons land in ernstige mate kunnen belemmeren". „Ook het voorstel tot wijziging van de structuur van de naamloze vennoot schap, dat beti-ekking heeft op taak. samenstelling en bevoegdheden van de raden van commissarissen en op de verplichte instelling van deze col leges bij open naamloze vennootschap pen doet onwerkelijk aan. De uiterst kleine meerderheid, waardoor dit ont werp in de commissie wordt gesteund, stemt op zichzelf reeds tot nadenken". Na eraan te hebben herinnerd, dat het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond en het Verbond van Nederlandse Werk gevers zich in november 1964 reeds be reid verklaarden te zoeken naar con structies, die tegemoet komen in die ge vallen waarin de belangen van de werk nemers kennelijk verwaarloosd worden, besluit hij zijn verklaring met de mede deling dat de besturing van het rapport in overleg met andere centrale werk geversverbonden terstond ter hand ge nomen zal worden. GOES, 20 januari Groenten: per st.: kropslag II 912, knolselderij I 22; per kg: aardappelen 16, stoofsla 33, veldsla 31—33, witlof AI 30—40, All 17—33, BI 38, afw. 813; spruiten AI 47, All 2935, BI 20—31. Bil 20—29. breekpeen CII 7—8. uien geschoond 24. afw. 1113, andijvie II 69—72. prei AI 28—33, All 22—29, kro ten I 16, BI 7. schorseneren 1 2225, groe ne sav.kool I 32, BI 28, afw. 19; gele sav.- kool BI 13. wittekool I 6, BI 6—7. rode kool I 15, II 14, BI 6,5—9, boerenkool II 9—19. ETTEN, 20 januari Op de veemarkt van woensdag 20 januari 1965 werden aangevoerd 113 runderen en 16 stuks kleinvee. Het aanbod van runderen was ruim, de handel oplevend en de prijzen aan de hoge kant. Het aanbod van slachtvee was matig, de handel vlug met oplopende prijzen. Prijzen: kalfkoeien 9001275, guste koeien 700975, kalfvaarzen 8501225, pinken 450650, graskalveren 300500, biggen 5065„ lopers 7090, paarden 8001100, vette koeien 3,503,75 per kg geslacht. BERGEN OP ZOOM. 20 jan. '65. Spruiten 24139, witlof 850, andijvie 6163, r. kool 7,514, w. kool 616, sav. 1027, br.peen 611, waspeen 1833, kn.- selder 718, prei 1736, uien 417, boe renkool 416, Cox's 2682, Gold. del. 21 63, Goudreinette 2435, Jonathan 12—28. TERNEUZEN, 20 januari Meerlanders I 10, bintjes II 14,9, glasandijvie 66—79, rode kool 621, boerenkool 923, sav. kool 2838, breekpeen 216, prei All 32—47, B 2036. knolselderie 2030, spruiten All 4573, Bil 3647, uien 18 38, witlof All 23—26, B 24—35, Bil 9—32, afw. 615, veldsla II 70111. Appelen: Golden Delicious I 80 49—51 75 45—56, 70 45—55, 65 32.5—38, 60 20—21, II 80 31—38, 75 3541, 70 35—37, 65 27—31, 60 17—19, IID 12, in grof 22-30, III fijn 6—15, Cox's Or. I 80 70—71, 75 71—72, 70 59- 69 65 45—50, 60 33—37, 55 22—24, II 75 56— 57, 70 56—58, 65 42—44, 60 31—34, 55 15, III grof 22—30, Winston I 75 52, 70 45 -48, 65 30—36, 60 21, 55 12—13, II 75 36, 70 32— 33, 65 21—30, 60 16—17, 55 12, III grof 14— 40, III grof 66—67, III fijn 31—45, St.-Re- my III grof 2530. KAPELLE. Golden delicious I 80 49—61, 75 51—61, 70 51—57, 65 36—43, 60 23—24. II 80 41—48, 75 36—52, 70 33—45, 65 29-36, 60 1G—24, IID 6—12, III grof 12—18, fijn 6 en doordraai: jonathan I 75 21—27. 70 23—30, 65 18—28. 60 15, II 75 12—16, 70 12—16, 65 12—24. 60 6—12, IID doordraai, III grof 12, fijn doordraai; goudreinette I 90 32, 85 2432, 80 2433, 75 25—29, 70 17—24. 65 12—15, II 85 23. 80 22—25, 75 19—25, 70 16—20, 65 12—13. IID 6—6,5. Ill grof 12—13. fijn 6—7; cox's orange pippin I 75 75, 70 64, 65 47, 60 38, 55 24, II 75 63, 70 48—59, 65 47. 60 30—38, 55 21. IID 6. III grof 28, fijn 6—12; win- ston I 80 40—46. 75 37—47. 70 32—42, 65 31—32, 60 21—26. 55 12—14, II 80 38—40, 75 34—39, 70 18—38, 65 13—29, 60 12—18, 55 6—12, IID 6. III grof 12—18, fijn 6; lombart calville I 75 29, 70 27, 65 21, 60 13, II 75 17—20. 70 18—20, 65 12—17, III grof 12. fijn doordraai; zoete ermgaard I 65 51. 60 47, II 55 32; conférence I 70 70, 65 67—68, 60 63—65, 55 59, III grof 57—60, fijn 40—45, saint remy I 80 25, 70 26. 60 27, II 80 22—25. 70 23—26, 60 20—24. IID 15, III grof 18—22, fijn 14; brederode II 80 36, 70 38, 60 32, III grof 27, fijn 9; gieser wildeman II 60 4558, 55 3638, 50 25, III grof 32, fijn 12; comtesse de paris III grof 15—18, souv. du vacheur II 60 23; pondspeer II 75 18, 65 19, III fijn 9; prei 14—25; boerenkool 12; rode kool 5—18; savooijekool 16—20; spruit- kool 2638; witlof All 2628, Bil 2023, III 16—20, afw. 6—9. BREDA, 20 jan. Boerenkool 8-15, kroicn A 10-15 B 5-6, r.kool 12-18, sav. kool gr. 15-25, w.kool 12-15, prei A2 35-45, raapstelen 7-10. schorseneren A 40-45, seld. bos 15-25, knolseld. A 15-20, sla I 13-18, II 5-8, spruiten Cl 45 C2 35 Al 105-115 A2 95-105 BI 75-80 B2 60-70 »peterselie bos 10-15, witlof Al 45-50 A2 28-35 B2 20-25, waspeen Al 15-20. 's-HERTOGENBOSCH. 20 januari 1965. Aanvoer 8072 stuks. 1595 runderen. 372 graskalveren. 339 vette kalveren. 1715 nuchtere kalveren. 186 schapen. 12 geiten) 15 fokzeugen. 716 slachtvarkens, 2415 biggen. 707 slachtrunderen. Prijzen Melk- en kalfkoeien 915 1550 p. st. Guste koeien 750 1165 p. st. Gras kalveren 335 570 p. st. Kalfvaarzen 1050 1425 p. st. Klamvaarzen 915 1085 p. st Guste vaarzen 825 950 p. st. Pinken 575 785 p. st. Nuchtere kalveren voor fok of mesterij 125 285 p. st. Weideschapen 80 120 p. st. Lammeren 85 125 p. st. Drachtige zeugen 335 485 p. st. Biggen 58 75 p. st. Slachtrunderen, extra kwal. 4,10 4,40 p. kg gesl. gew. le kwal. 3,85 4,05 p. kg. gesl. gew. 2e kwal. 3.40 3,70 p. kg gesl. gew. 3e kwal. 3,15 3,35 p. kg. gesl. gew. Vette stieren 3,85 4.15 p. kg. gesl. gew. Worstkoeien 2,90 3,15 p. kg. gesl. gew. Vette kalveren le kwal. 4.00 4.30 p. kg. lev. gew. 2e kwal. 3.60 3.90 p. kg. lev. gew. 3e kwal. 3.00 3.40 p. kg. lev. gew. Nuchtere slachtkalveren 1.50 1,80 p. kg. lev. gew. Slachtzeugen le kwal. 1,62 1.68 p. kg. lev. gew. 2e kwal. 1,55 1,60 p. kg. lev. gew. Slachtvarkens 1.80 1.90 p. kg. lev. gew. Vette schapen 110 140 p. st. Vette lammeren 120 155 p. st. Overzicht (resp. aanvoer handel prijzen): Melk- en kalfkoeien: korter redelijk constant. Guste koeien gewoon kalm prijsh. Jong vee normaal stroef prijsh. Vette kalverenminder stil gedrukt. Nuchtere kalveren groot minder aflopende prijzen. Schapen en lamme ren minder stijver stijver. Fok zeugen matig goed prijsh. Lopers en biggen ruimer lui duur. Slacht vee ruimer rustig prijsh. Slacht zeugen minder tamelijk weinig verandering in prijzen. MIDDELBURG, 19 januari. Golden De licious 75-80 31-40, 70-75 30-38, 65-70 21- 32, 60-65 14-22, 3 grof 14-23, St.-Remie 70-75 23-24, 65-70 21-25, Jonathan 70-75 17-20, 60-70 14-16, 65-70 12-19, 3 grof 12- 15, Goudreinette 80-85 23-29, 75-80 17-22, 65-70 16-19, 3 grof 16-19, groenten: witlof 19-44, rodekool 7-14, sav. kool 8-19, boe- rekool 16-17, uien 24-34, breekpeen 7-12, prei 12-28, andijvie 1 81-91, 2 48-52, sprui ten gesch. 37-64, ongesch. 20-57, glasveld sla 171-276, wittekool 14-20. Konstanz 282 (onv.), Rheinfelden 221 11), Ottenheim 287 26), Straatsburg 244 28), Maxau 462 23), Plochingen 175 22), Mannheim 356 (+34), Stein- bach 256 (-1 36), Mainz 360 (+46), Bingen 270 (4 38), Kaub 295 43), Trier 616 (—61), Koblenz 423 (—11), Keulen 452 20), Ruhrort 681 (+82), Lobith 1269 100), Nijmegen 1022 (+88), Arnhem 1010 (+73), Eefde IJsel 545 7), De venter 432 (4-3), Monsin 5590 40), Borgharen 4350 (—51), Belfeld 1589 (+37) 16, Jonathan II 75 2022, 70 1921, 65 Grave beneden de sluis 764 50). SCHIERMONNIKOOG Na de bij zondere regengarantie-actie in het voor seizoen van 1964 heeft de Vereniging voor Vreemdelingen Verkeer van Schiermon nikoog een nieuw idee ontwikkeld. In de maanden mei en juni van dit jaar zullen alle gepensioneerden van 65 jaar en ouder met hun echtgenoten in een groot aantal hotels en pensions een kor ting van 25 procent krijgen op de norma le prijzen. EINDHOVEN. De 38-jarige René Migneaux te Lommei (België) is giste ren gehuldigd, omdat hij de 250.000ste employe is van het Philipsconcern. De heer Migneaux is werkzaam in de glas- trekkerij van het Philipsbedrijl te Lom mei, een dorp in de Belgische Kempen. In 1953 bereikte het totale aantal Phi- Iips-werknemers de 100.000. Zeven jaar later dus in 1960. overschreed het aantal employées de 200.000. Enkele dagen ge leden is op de centrale administratie te Eindhoven, die maandelijks uit elk land de totaalcijfers ontvangt, vastgesteld, dat de 250.000ste werknemer nog eind vorig jaar, om precies te zijn op 14 december 1964, in dienst is getreden. Dit bleek René Migneaux te zijn. 19/1 20/1 Staatsleningen Nederland M 3^4 Nederland 64 5 Nederland 68 4% Ne CL M 4% NeO. tiü/Z 4% Wed. 5b *y4 Wed. öo 4% Ned. til 4% Ned Staff 47 3% Ned. 60/1-2 3V4 NecL 64/1-2 3V4 Ned. 65/1 3% Ned. 65/2 3% Neder iaxia 37 Nea Gruutb 4b c Nea Dull. 47 3 Ned. invest. 3 In die 37a Hank- en kredietwezen B. Ned Oem. 67 b 103 V4 ld.30j. 38/69 493 Id. 25 j tiU/3-5 4% 93% culture» 100% 101% 98 H 98H 95 y4 95% 94% 94% 93% 93% 93 y8 93 y4 9i y8 91% 9i y8 91A 82% 82% 82 82 82% 83 82% 82% 85% 85% 86 86 y4 80 Vb 85% 90% 90% 9?U 97% 92 i 91% A dam Kubber HV A Mijen ver 112 V4 143 103 y8 93 Vs 94V. my* 143 industriële ondernemingen A-K.u. 529% 526 Vis Den My cert. 116.ÖU 116.50* Hougov. nJT.c.v.a 550V2 548% Philips Gem Be* 154.ou lo3.90§ Unilever c.v.a. 138 138.20 Dortsche Petr. 730% 726Y4 Dortscne Petr 730% 726% Kon. Petr. 20 160.70 159.50 Scheepvaart en Luchtvaart H.A.L. Java-China Pak K-L.M t. cert. K.N.S.M n.b. Stv. Mij Ned. Nieveit Goudr. v. Ommeren c.vm 104% 162% 75 144% 136% 102 253 104 160 74.80 144% 137% 102 255 Rotterd Lloyd Scheepv Unle 19/1 20/1 137 136% 135 y*. 135 S Premielemngen Alkmaar 5b 2V5- A'dam obl 51 2% ld 5ö-l ld. oti-3 2% ld. 5ö-3 3% Breda 54 2Va Dordrecht 30 2% Eindhoven 54 2% Enschede 34 2% s Gravh. 52-1 2% idem 52-2 3% riottera. o2-l 2 G, Idem 32-2 3% Idem 57 3% U irecht 32 2^ Z.-Holland 57 2% Z.-Holland 59 2% 80 X 80 85% 83% 83% 87% 86% 87% 86% 78 b 79 79% 793/4 80 V® 80 78% 78 y8 92 91 91% 87% 87 y4 89% 89% 90% 903/8 102 x 100 x 90 90 92 91% Converteerbare obligaties A.K.U. 1OU0 4% Gelder Zn. 4% KLM su bord. 4% Scbolten Foxb 4% Alg Funds oezit Cunverto 1-1 pb HBBbel.dep.l-2pL lnterbonds 1 pt A'dam bel.my 50 Interume 50 Nefo 50 tiobeco 50 Um tas f 50 Ver tjez 1894 50 Europal i-io pb Bank, krediet Alg Bank Ned AMKO Bank CuJtuurbank Grou, Ind, Cr. B. 150 147 97% 97% 89% 89% 116 116 mijen 1350 1355 1104 1100 890 885 713 713 165 209 210 113 112.50 234 235 492 492 132 132 536 540 ver/ch. mg 314 312 68 69.30 18 y4 18V4 w 183 Holl. Bank Unie Kasassocxaüe Nat. Ned cert. Ned. Creüiet B Ned. Middenst B Ned. Overzee B. ti. V .S. eert. d. Slavenburg s B. Ver. Bank be dx Alb tieyn Alg tl my Onr.G AnneA aam Alg Norxt My Aanstel or. A dam Ballast Mjj A dam Druugu.Mn A dam Kytuig ivii,. ANLEM nat uez Apeiu aeliemaoi Beet en incouaoi Betiauurp intern Bergn J urg. j 2ou BerkeJ s Patent Blaauwnued Bhjuenst Wlü. Bols Lucas Borsumxj Wehry Braatmach. K dan, Breda mach. fabi Brederu Ver.beat Brucades Brunswerk Buiuaidtui letter Bijenkort Calve Garps Garenlabi Genu Suiker Mij Uur HandeJ Mij DaaJderop Dagra Uess. tapytlabr Dikkers en Co. One Hoefijzers DJï.U. Duyvls Jz. Ëmba Enth Plettery Erdal Mjj Excelsior Pittingfabr. Fokker Ford 19/1 20/1 249 248 140 140 780 775 216% 216% 109 109 225% 222 808 810 207 y4 207% 191% 191% ernemingen 690 698% 207 206 136 b 134 191 192 443 447 43o 436' 142 140 X 335 335 57 58 388 387 118 117% 460 460 258 -vO 230 236 43? 441 119% 121 235 68 70 61% 62% 279 285 691 690 915 925 785 780 786 185% 992 985 433 440 452 451 5 190% 275 275 319 322 309 311 162 164 449 449 359 f 4 359 299 299% 247 245 29b 295 845 i 869 190 192% 140 142 240 240 960 950 19/1 20/1 Gazelle rljw fabi 313 308 Gelder Papiez 153% 154% Geiderl-Tieien* 500 500 Gero tabx 287 291 Geveke en Co. 765 770 Gist- en Sptx Jabi 375 385 Grinten v d. 1425 b 1472 Gruyter Zn. ti% 152 152 b Hagemeyei Cc 458 462 t Hart uxstr 151 152 Havenwerken 317% 325 Heem van der 336% 330 Heineken s bierb 475 477% Hero con. Breda 242 242 Hey broek-Zeiana 417 416 Hoek's mach.tabx 700 700 Huil. Kattenburg 101 100 Bol! Beton Mij 407 408 Huil Cunstr w 451 Huil Melksuiker 252 253 Homburg 420 417 Hoogenbosch sen 31ö% 322 Huutmeyer Zn 157 156 Indola 425 416 mg Bur Bouwn 159 158 Lnternatio 310 3üö% Int. gew betonb 463 468 ln ven tum 460 461 JongeneeJ houth 447 450 Kemo 805 808 Kempen Begeej 147 Key üouthandeJ Kiedrngmo Smit. 234 234 Kleine Sutkerw 252 254 Kon t'abr vb Aie> 116 118 Kun Papiertabr 291 291 Kun Zout Ketjex 970 980 Korenschool 23U u 232 Kuudys voed. 186 190 Kromhout mot 130 127 Kon Ver iapyi 475 475 Kwatta choc. 358 358 Leeuw -Papier 350 330 Leidse Woisp. 412 415 Lindeteves lbo 165 Macintosh 485 484% Meel Ned. Bakk 465 463 Mees 63 239 239 Menko 125 124% Meteoor Beton 265 269 Misset Ui tg MU 550 554 Mosa 518 519 i l »24 320% 19/1 20/1 Mijnbouwk werk 375 375 Naarden Ch.fabr 590 602 Nedap 164 162% Ned Dok Mij. 110 N. exp pap.tabz 235 245 Ned- Kabelfabr. 359 Ned Melkunie 261 Ned. Scheepsb.Mu 111 110 Neile wed. tr. 249 250 Nelam 325 325% Nyverdal-Cate 176 180 Oranjeboom 417 417 Overzeese Gas 96.4(, 97 Paiemb Lnd My 116 Pal the 105 106 Philips cumpi 55.60 56.90 Pxetersen auto's 143 143 x tieesxnk en Go 188% 189 V4 tiexneveia macb 174 173 tÜVM 334 330 ttOll DlOOgQ IVXI, 2o0 2io l/4 tiuxiaak en Jo 116 116 Kil u£ lam lÜ0"/4 iu/y4 acixev expx ivLu 20b 208% actxok beton 341 345 bcnoiten Karton 51i t o2U b bchoiten FuxnoJ 714 713 sxmon de Wit 255 l 255 Sxmon s embJabi 140 142 Smits narist 2oy 2a6' bpaarneslaa 1030 L i 040 b stokvis Zn 204 203 Stoomsp iA«uii. 80 .9 dwaay van 320 319 i a bak Phii c.v 21b 2iöU fbonias en Drijvej 678% 673 ihouisen v bedi 243 247 i'we.Overz Hano 104 103 Uuenhout Steenx 201 201 Unilever 7% 13b t. 136 Idem 8% 116% 116% Idem 1% 80 79% UtermohJen 453% 149% Uti aslalUabr 340 Varossieau 300% Veenend 6tm.sp 291% Ver. Bbkiabr 449 446 Ver Glasfabr n t> 275 Ver Machfahr 178 183 Ver. Touwfabc. 410 425 UaiMwialrai 422 426 19/1 20/1 Vezel verwerking 164 163 VihamU 172 174 Vüssxngen katoen Vredestexn rub 259% 259% V uJcaansoord 120 120 Walvisvaart 76% 76% Wereldhaven 452 454 Wernink s Beton 222 223 Wessanen 520 b 520 wut. Feyenoord 204% 202% Wit's textiel 220 220 Wyers lnd a 580 o80 Zaalberg 102 102 Zeeuwse Goxiieci 343 343 Zwanen berg-Org 1090 1076 Viynoouw en petroleum Axg Lxpx iviy 40.90 40.30 ouii ton xe tubr 499 Bullion Ze rubi 434 434 Kon Petr i t Zi loU.DÜ 158.50 idem 5 a at 160.80 159 ■•xoeaia Eiuxn 1825 ld eert opx i/li 2905 ld i wxnstbew 3202 3240 ld 4 wixistbew 3197.50 Oost-Borneo MJJ 81 80 b acheepvajtrt Furness 479 488 Oostzee 104 102% uiiarlutitKec Anaconoa 56 57% oetnientrii, bteej 36 v4 37 Genei aj Liectric 97% 98% cieneiai motors 96% 96% Proct and Gam i. 82% Kepubiic Steel 43 y4 43% Shell OU 59% 60 U.S Steel 53 y8 54% li bieden gedaan enhiedei, 3 gedaan en laten X laten 4 :h iriend C ex laim

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 13