com Damesmantels Mantelcostumes Wollen Japonnen Wevenit Japonnen Speciale aanbieding In 5 minuten energie voor de hele fniittcL dange) ochtend! brinta is Ronde krijgt MANTELS mnl. kantoorbediende Gevraagd een nette VERKOOPSTER 49.50 69.50 -79.50 - 89.50 24.75 - 39.75 42.50 Voedingsmarkt VAN SABBEN JAPONNEN Montelcostuums ROKKEN OOK F Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland Dienst Kruiningen—Perkpolder Officiële publikatie N.V. Basto Beton- en Kunststeen fabriek te Oudenbosch HET KAN A AVIV WARM Stormen Stichting Zeeuws Studiefonds RENTELOZE VOORSCHOTTEN DAGBLAD DE STEM Boeiend - interessant Flinke werkster Camelmantels 24.50 29.50 34.50 39.50 49.50 CABANS de mode van dit seizoen 49.50 9.75 - 12.50 - 16.90 - 29.75 - 39.75 DAMES PULLOVERS PULLOVER met col CHATELON PULLOVER dus 3 dagen 9.90 - 15.90 - 29.90 - 35.90 49.90 - 59.90 - 69.90 19.90 - 26.90 - 49.90 - 74.90 9.90 DAMES VESTEN DAMES TWINSETS DOORGESTIKTE NYLON JACKS TRICEL BLOUSES 3/4 of lange mouwen 7.50 8.50 9.50 11.50 NYLON IMPRIME BLOUSES 6.75 DAMES ROKKEN 6.90 8.90 9.90 12.90 DAMES HELANCA PANTALONS Niemand de deur uit zonder een TE KOOP rechtstreeks vsn particulier, een RIJDENDE WINKEL RESTANTEN 14.95 NYLON DUSTERS 14.50 16.90 19.75 SATIN FEUTRE DUSTERS 11.50 16.50 DAGBLAD DE STEM VAN DONDERDAG 21 JANUARI 1965 „i: In verband met het uitvallen van een der veerboten i|]}l"..' .jjssg&^s' tengevolge van een storing dient op de veerdienst ii|i 11 Kruiningen—Perkpolder ernstig rekening gehouden te worden met lange wachttijden. jeugdbibliotheekassistent (e) aan de door de Centrale Vereniging van Openbare Bibliotheken georganiseerde cursus Afhankelijk van de studieresultaten kun. nen voor studie aan scholen voor voor bereidend hoger en/of middelbaar onder, wijs rijksstudietoelagen worden verleend in de vorm van een renteloos voorschot of in de vorm van een beurs. Voor het volgen van een driejarige vooropleiding voor lerares bij het nijverheidsonderwijs voor meisjes kunnen toelagen worden verleend in de vorm van een beurs tot een maximum van f 400,per cursus, jaar. Indien een grotere toelage wordt toegekend, wordt het meerdere als ren teloos voorschot verleend. De toelagen voor de overige opleidingen worden uitsluitend als renteloos voor schot verstrekt. Renteloze voorschotten dienen na beëin. diging van de studie te worden terug betaald. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij genoemde inrichtingen van onderwijs, ulo-scholen en de afdeling Rijksstudie- 1 toelagen van het ministerie. 3. Studie aan Rijks-, gemeentelijke of aangewezen bijzondere inrichtin gen tot opleiding van onderwij zers (essen) en gesubsidieerde of aan gewezen opleidingen voor kleuter leidsters. Deze toelagen bedragen maximaal f 400,— per jaar en worden verstrekt als gift. Voor hen, die wegens de afstand tot de te bezoeken school gedwongen zijn hoge reiskosten te maken of in pension te gaan, bestaat de mogelijkheid een grotere toelage te ontvangen. Opgemerkt wordt dat de helft van deze toelage later moet worden terugbetaald, met dien verstande, dat op zijn minst f 400,als gift wordt r verstrekt. Degenen, die reeds leerling van een kweekschool of opleidingsschool voor kleuterleidsters zijn, dienen hun aanvraag 'f in te zenden door middel van een staat m van inlichtingen, die bij deze scholen ver- |jj krijgbaar is. De overige gegadigden kun- IJ nen een aanvraagformulier verkrijgen bij B alle h.b.s.-en, gymnasia, lycea, ulo-scho- f •len en bij de afdeling Rijkstudietoelagen van het ministerie. Aan diegenen, die na beëindiging vam de studie als bevoegd leraar/lerares aan een erkende scihool voor voorbereidend hoger en/of middelbaar onderwijs, nijverheids onderwijs de opleiding voor onderwijzer of als maatschappelijk werker een volle dige betrekking gaan vervullen en zij, die als onderwijzer (es) of kleuterleidster gaan werken, kan na ieder jaar dienst 20 pet. van de schuld worden kwijtge scholden. RIJKSSTUDIETOELAGEN De minister van onderwys, kunsten en wetenschappen brengt ter kennis van be langhebbenden, dat personen met een goede studieaanleg, die niet in staat zyn de kosten van hun voorgenomen of reeds aangevangen studie te betalen en die ge durende de cursus 1965/1966 voor een rijksstudietoelage ter tegemoetkoming in die kosten in aanmerking wensen te ko men, zich vóór 1 februari 1965 dienen te wenden tot zyn ministerie, afdeling Ryks- studietoelagen, Nieuwe Uitleg 1, 's-Gra- venhage. Rijksstudietoelagen kunnen worden aan gevraagd voor: 1. Studie aan Nederlandse universitei ten en hogescholen. Diegenen, die voornemens zijn met in gang van 1 september 1965 voor het eerst een universiteit of hogeschool te bezoe ken, dus ook zij, die nog geen eindexamen h.b.s. of gymnasium hebben afgelegd, moeten hun aanvragen eveneens vóór 1 februari 1965 indienen. Dit geldt ook voor hen, wier plannen in dit opzicht nog niet geheel vaststaan. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij alle inrichtingen van middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs en bij de afdeling Rijksstudietoelagen van het mi nisterie. Diegenen, die reeds aan een inrichting voor hoger onderwijs studeren dienen hun aanvragen in te dienen door middel van een staat van inlichtingen, die bij de administratie van de universiteit of hogeschool verkrijgbaar is. (Zij, die een toelage wensen voor de studie aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, kunnen terzake inlichtingen inwinnen bij de directeur van het land bouwonderwijs van het Ministerie van Landbouw en Visserij, le van den Bosch straat mr. 4, 's-Gravenhage). 2. Studie aan erkende inrichtingen voor: voorbereidend hoger en/of middelbaar onderwijsuitgebreid en middelbaar technisch onderwijs, uitgebreid lager en middelbaar nijverheidsonderwijs, scholen voor maatschappelijk werk, opleidingen voor leid(st)ers op het terrein van de jeugdvorming en volks ontwikkeling, erkende opleidingen voor middelbare akten, het Centraal Instituut voor opleiding van sport leiders en sportleidstersde Biblio theek- en Documentatieschool en voor studie voor bibliotheekassistent e) en De bestuurders van motorvoertuigen worden geadvi seerd zo veel mogelijk van de veerdienst Vlissingen- Breskens gebruik te maken. vraagt voor haar kantoor een aankomende (Van onze sportcoi Komende dinsdag! der lands elftal te Ta Israël. Maandag zulj reserves en de tijdelijl Denis Neville met J York komend toestel dat over Schiphol w| naar de Israëlische zen. De k ennismaa voetbal van Israël I den in het stadion val gelegen op enkele H stand van Tel Aviv, j dat plaats biedt aal schouwers, heeft dl ploeg al voor verschil kelijke wapenfeiten I tegenstanders hadden leen te maken met bijl lustige spelers, maarl bijzonder hoge tempa Want het kan daar in zonder warm zyn en 1 loopt er dikwyïs op tot gelijk valt er kort voor dl komende dinsdag nog w men moet daar niet al t< nen. I De Israëlische voetbalt dut Lekaduregel Beisraëlï opgericht als Palestijnse I Een jaar later trad het tot De competitie wordt gesp 2e en 3e klasse. Op het o| raël een kleine honderd I veer 2500 actieve spelenJ amateurstatus hebben. Hel van 1 september tot 30 3 nale ploeg speelt in witfl blauwe kraag en blauwe Het Israëlische voetbal! hoog technisch gehalte. E| oorzaak in het feit, dat ei den eigenlijk geen sprakJ ternationaal contact. En bond het 35-jarig bestaarj de rug heeft, pas sinds 19| enigingen deel aan bJ nooien en worden er intfi den gespeeld. Maar er ml zijn van een gebrek aan j Israëliërs zijn bijzonder s| geestdriftig. De vedette vJ de midvoor van Maccabi I jarige Schimmelwitz. H ogenblik de beste schutter] Het doel wordt verdedigd die zijn naam wel eer aarJ stijl kan vergeleken worde] de Rus Yachin. Leeftijd 16 - 18 jaar. Sollicitaties aan het adres Havendijk 5 te Ouden bosch, tel. 2624. Secretariaat: Dam 31, Middelburg. Telefoon (01180) 4258 voor het studiejaar 1965-1966 dienen te worden aangevraagd vóór 1 mei 1965. Tevens moet vóór 1 februari 1965 een aanvrage om studietoelage worden ingediend bij het Bureau voor Rijksstudietoelagen te Den Haag, waarvoor verwezen wordt naar de in dit blad voorkomende publikatie. Inwoners van Vlissingen moeten bovendien een aanvrage indienen bij het Gemeentelijk Studie fonds. Nadere inlichtingen zijn bij het secretariaat ver krijgbaar. HET BESTUUR Momenten waarop een man zich zo thuis voelt. Een kop goede koffie is een kleine wereld. Van genegenheid. Warmte. Behaaglijke rust. En zijn glimlach beloont u voor de goedheid van uw koffie. De keuze van uw koffie: Moccona! Pitüg van smaak. Versge- brand-lekker. Echt koffie zoals Douwe Egberts die maakt! GEVRAAGD mmrnmmi voor 1 of 2 middagen in de week. met of zonder bont LEKKER-PITTIGE MOCCONA... KOFFIE VAN DOUWE EGBERTS! MEVR. HOVING Oranjestraat 25 - Terneuzen voor zon en regen in Draion of wol. Met ronde of v-hals 6.95 8.90 9.50 10.50 12.50 HOOG LOON In de verdediging vind Leon en Primo,, twee ste| die het de Nederlandse ad lastig kunnen maken. J ploeg speelt het 4-2-4 syst getraind door de oud-Mad sep Murinowitz. Haar laatste interland tegen Denemarken. De Murinowitz speelden in eei met korte mouw en ronde hals in modieuze kieuren donderdag - vrijdag - zaterdag KUNT U PROFITEREN VAN ONZE UITZONDERLIJKE KOOPJES IN in wol of Draion, vele kleuren - vele maten ZWARTE LADYROY JAPONNEN COCKTAIL JAPONNEN MEISJES JASJES met of zonder capuchon 9.75 14.50 17.50 19.50 in wol of Draion MEISJES JURKJES 5.95 voor uw grote en kleine dochters PETER POST .heeft getekenc MEISJES OVERGOOIERS MEISJES JUMPERS met v-hals of col, in Draion of wol MEISJES VESTJES in wol of Draion Brinta is dan ook pure tarwe. Geen onnodige bij-ingrediënten. Nee, alleen voedzame, gezonde tarwe. Eén bord (lichtverteerbare) Brinta is al een volwaardig ontbijt. Het kost u nog geen 5 minuten, 't is lekker en u voelt zich een lange ochtend fit, energiek. Goede morgen! DEN HAAG. Er begh ronde van Nederland. Woe! het Belgische merk Flandria deelnemen. Verder deelde Kurt Vijth in de volgende plaatsen t< Eerste etappe: Hoogezand. Tweede etappe: Doetinche: Derde etappe: Simpelveld. Vierde tappe: Helmond te Simpelveld en een koers Vijfde etappe: Amsterdam stadion een voorprogramma Het ligt in de bedoeling va is nog niet bekend. Zeker is Wat het deelnemersveld b contracteerde equipes van F vierde buitenlandse formati Nederlandse equipes deelnen zich reeds hebben aangedier adopteerd (respectievelijk do kringen bekénde Bredase ca voor een ronde-miss. MEISJES BLOUSES met lange mouw MEISJES ROKJES - - in Terlenka of Draion in zwart, bottlegreen, bruin of bordeaux MOLENSTRAAT - ROOSENDAAL HELANCA MEISJES PANTALONS in diverse kleuren en maten geschikt voor Frites-wagen, Groentenhandel en Levensmiddelen. Een pracht wagen. Geen rijbewijs nodig. Tel. 01672 - 561 (tussen 6 en 7 uur) LANGE NOORDSTRAAT 10-12, MIDDELBURG KLOKSTRAAT 9, GOES

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1965 | | pagina 10